Anda di halaman 1dari 19

Pendidikan

Pendidikan Cinta
Cinta Untuk
Untuk Anak
Anak
DR.
DR. Amany
Amany Arramady
Arramady
Penerjemah
Penerjemah :: Fauziah
Fauziah Nurfarida,
Nurfarida, Lc
Lc
bedah
bedah buku
buku ““Pendidikan
Pendidikan Cinta
Cinta Untuk
Untuk Anak”
Anak”” dan
Anak
Anak” dan ajang
ajang
kreatifitas
kreatifitas anak
anak
Divisi
Divisi Kewanitaan
Kewanitaan DPW
DPW PKS
PKS Sumut
Sumut
21
21 Juli
Juli 2007,
2007, Madinatul
Madinatul Hujjaj
Hujjaj Asrama
Asrama Haji
Haji Medan
Medan

NB
NB :: Hand
Hand out
out oleh
oleh penerjemah,
penerjemah,, diketik
penerjemah
penerjemah, diketik ulang
ulang oleh
oleh pustaka_hanan
pustaka_hanan

MENCINTAI ALLAH

1
ARTI CINTA KEPADA ALLAH

Cinta kepada Allah terjadi ketika


seseorang mencintai Allah lebih
dari rasa cintanya kepada diri
sendiri, kedua orang tua, dan
segala miliknya

MENGAPA
MENGAPA MEREKA
MEREKA HARUS
HARUS DIAJARI
DIAJARI
MENCINTAI
MENCINTAI ALLAH
ALLAH

1.
1. Karena
Karena Allah
Allah Maha
Maha Agung
Agung yang
yang menjadikan
menjadikan dan
dan
menyempurnakan penciptaan
menyempurnakan penciptaan kitakita
2.
2. Agar
Agar mendapat
mendapat kasih
kasih sayang
sayang dan
dan ampunan
ampunan dari
dari Allah
Allah
3.
3. Karena
Karena akan
akan melahirkan
melahirkan rasa
rasa takut
takut yang
yang disertai
disertai dengan
dengan
penghormatan
penghormatan dan
dan pengagungan
pengagungan
4.
4. Karena
Karena akan
akan melahirkan
melahirkan kecintaan
kecintaan kepada
kepada Al-Qur’an
Al-Qur’an
5.
5. Karena
Karena akan
akan menjauhkan
menjauhkan anak
anak dari
dari sifat
sifat buruk,
buruk, karena
karena
Allah tidak suka dengan sifat yang buruk
Allah tidak suka dengan sifat yang buruk
6.
6. Karena
Karena anak
anak akan
akan menjunjung
menjunjung tinggi
tinggi terhadap
terhadap perintah
perintah
Allah
Allah

2
CARA
CARA MENDIDIK
MENDIDIK ANAK
ANAK UNTUK
UNTUK
MENCINTAI
MENCINTAI ALLAH
ALLAH

1.
1. Memohon
Memohon kepada
kepada Allah
Allah dengan
dengan melantunkan
melantunkan doa
doa
2.
2. Membangun
Membangun pola
pola hubungan
hubungan yang
yang baik
baik dan
dan benar
benar dengan
dengan
anak
anak
3.
3. Memberi
Memberi bantuan,
bantuan, perhatian,
perhatian, dan
dan kepedulian
kepedulian
4.
4. Mengenal
Mengenal fase
fase perkembangan
perkembangan umur
umur sang
sang anak
anak

FASE-FASE
FASE-FASE DALAM
DALAM MENGAJARI
MENGAJARI ANAK
ANAK
UNTUK
UNTUK MENCINTAI
MENCINTAI ALLAH
ALLAH
FASE
FASE PRA
PRA NIKAH
NIKAH
Memilih
Memilih untuk
untuk sang
sang anak
anak calon
calon seorang
seorang ibu
ibu yang
yang sholiha
sholiha
FASE DALAM RAHIM
FASE DALAM RAHIM
1.
1. Taqarrub
Taqarrub kepada
kepada Allah
Allah
2.
2. Banyak
Banyak diperdengarkan
diperdengarkan ayat-ayat
ayat-ayat Al-Qur’an
Al-Qur’an
3.
3. Memperbanyak
Memperbanyak menyebut
menyebut asma
asma Allah
Allah
4.
4. Bila
Bila sudah
sudah bisa
bisa berbicara,
berbicara, diajari
diajari syahadatain
syahadatain
FASE 2-3 TAHUN
FASE 2-3 TAHUN
1.
1. Menghafal
Menghafal surat-surat
surat-surat pendek
pendek
2.
2. Menghafal
Menghafal nasyid
nasyid islami.
islami. Misal
Misal nasyid
nasyid Allah
Allah Tuhanku
Tuhanku
3.
3. Menghafal doa-doa
Menghafal doa-doa
4.
4. Menempel
Menempel gambar
gambar masjidil
masjidil haram
haram dan
dan masjid
masjid Nabawi
Nabawi

3
FASE
FASE 3-6
3-6 TAHUN
TAHUN
Menceritakan
Menceritakan kisah-kisah
kisah-kisah yangyang mengarahkannya
mengarahkannya pada
pada perilaku
perilaku yang
yang
sangat
sangat kita
kita inginkan
inginkan darinya
darinya
FASE
FASE 7-10
7-10 TAHUN
TAHUN
1.
1. Tanamkan
Tanamkan dalam
dalam jiwanya
jiwanya pengetahuan
pengetahuan tentang
tentang ibadah
ibadah kepada
kepada
Allah
Allah secara mendalam. Misal, memanjatkan syukur atas
secara mendalam. Misal, memanjatkan syukur atas anggota
anggota
tubuh
tubuh yang
yang sempurna
sempurna
2.
2. Menumbuhkan
Menumbuhkan minat minat baca
baca
3.
3. Kisah-kisah.
Kisah-kisah. Misal, kisah nabi
Misal, kisah nabi Zakaria
Zakaria
FASE
FASE 10
10 KE
KE ATAS
ATAS
Menjelaskan
Menjelaskan bahwa
bahwa Allah
Allah adalah
adalah segalanya
segalanya
1.
1. Mulai metode ini sejak
Mulai metode ini sejak kecil kecil
2.
2. Ajari
Ajari nama-nama
nama-nama Allah Allah
3.
3. Dialog
Dialog santai tapi terarah
santai tapi terarah

KAPAN
KAPAN DAN
DAN BAGAIMANA
BAGAIMANA BERBICARA
BERBICARA
DENGAN
DENGAN MEREKA
MEREKA

•• Menggugah
Menggugah dengan
dengan pertanyaan
pertanyaan lalu
lalu menjawabnya
menjawabnya sendiri
sendiri
•• Memancing
Memancing dengan
dengan pertanyaan
pertanyaan dengan
dengan kata
kata “Maukah”
“Maukah”
•• Menyampaikan
Menyampaikan berbagai
berbagai kisah
kisah
•• Ketika
Ketika bertamasya/naik
bertamasya/naik kendaraan
kendaraan
•• Menggunakan
Menggunakan kesempatan dalam
kesempatan dalam sebuah
sebuah kejadian
kejadian
•• Menceritakan
Menceritakan berita
berita
•• Selalu
Selalu memberitahukannya
memberitahukannya bahwa
bahwa kita
kita mencintainya
mencintainya

4
KIAT
KIAT UNTUK
UNTUK MENCAPAI
MENCAPAI TUJUAN
TUJUAN
INI
INI

•• Tidak
Tidak membicarakan
membicarakan iniini ketika
ketika marah
marah
•• Jika
Jika kita
kita tidak
tidak bisa
bisa melaksanakan
melaksanakan apa apa yang
yang ia
ia
inginkan dan jangan katakan “InsyaAllah”
inginkan dan jangan katakan “InsyaAllah”
•• Tidak
Tidak menghukum
menghukum dengan
dengan sumpah
sumpah atas
atas nama
nama Allah
Allah
•• Apa
Apa yang
yang harus
harus dilakukan
dilakukan jika
jika kita
kita belum
belum mulai
mulai
dengan
dengan anak
anak kita?
kita?

MENCINTAI
RASULULLAH

5
ARTI
ARTI CINTA
CINTA RASULULLAH
RASULULLAH

Bukan
Bukan sekedar
sekedar mencintai
mencintai dengan
dengan perasaan
perasaan saja,
saja, tapi
tapi
menyesuaikan
menyesuaikan segala
segala tingkah
tingkah laku
laku dengan
dengan sesuatu
sesuatu
yang
yang dicintai
dicintai Rasulullah
Rasulullah saw
saw dan
dan membenci
membenci yang
yang
dibenci
dibenci Rasulullah
Rasulullah saw
saw

MENGAPA
MENGAPA HARUS
HARUS MENCINTAI
MENCINTAI BELIAU
BELIAU
•• Pondasi
Pondasi keislaman
keislaman kita
kita
•• Beliau
Beliau adalah kekasih Allah
adalah kekasih Allah
•• Cinta
Cinta beliau
beliau akan
akan mempermudah
mempermudah untuk
untuk mengikuti
mengikuti sunnahnya
sunnahnya
•• Beliau
Beliau pernah
pernah menangis
menangis karena
karena rindu
rindu dengan
dengan kita
kita
•• Seseorang
Seseorang akanakan dikumpulkan
dikumpulkan pada
pada hari
hari kiamat
kiamat dengan
dengan yang
yang ia
ia
cintai
cintai
•• Rasulullah
Rasulullah ibarat
ibarat cahaya
cahaya
•• Akan
Akan membuatnya
membuatnya senang
senang pada
pada kita
kita
•• Pada
Pada hari
hari kiamat
kiamat akan
akan mendapat
mendapat minuman
minuman dari
dari beliau,
beliau, jika
jika
kita
kita meminumnya
meminumnya maka maka tidak
tidak akan
akan haus
haus selamanya
selamanya

6
MENGAPA
MENGAPA HARUS
HARUS MENANAMKAN
MENANAMKAN CINTA
CINTA
RASULULLAH
RASULULLAH PADA
PADA ANAK
ANAK
•• Saat
Saat terpenting
terpenting membangun
membangun kepribadian
kepribadian anak
anak
•• Akan
Akan mempermudah
mempermudah untuk
untuk mencintainya
mencintainya ketika
ketika besar
besar
•• Akan menjadikannya suri tauladan
Akan menjadikannya suri tauladan
•• Memberikan
Memberikan manfaat,
manfaat, keberkahan,
keberkahan, taufiq,
taufiq, dalam
dalam segala
segala
kehidupan
kehidupan
•• Bukti
Bukti cinta
cinta kepada
kepada Allah
Allah
•• Anak
Anak adalah amanah orangtua.
adalah amanah orangtua. Kata
Kata Ibnu
Ibnu Al-Qayyim
Al-Qayyim ::
Barangsiapa
Barangsiapa yang meremehkan pendidikan yang
yang meremehkan pendidikan yang bermanfaat
bermanfaat
(dunia-akhirat)
(dunia-akhirat) kepada anak dan menyia-nyiakan anak,
kepada anak dan menyia-nyiakan anak,
berarti
berarti dia
dia telah
telah melakukan
melakukan kejahatan
kejahatan yang
yang sangat
sangat besar
besar
kepada
kepada anaknya
anaknya

TEKNIS
TEKNIS MENANAMKAN
MENANAMKAN CINTA
CINTA RASUL
RASUL
•• Memberi
Memberi contoh
contoh yang
yang baik
baik
•• Menyikapi
Menyikapi anak sesuai dengan
anak sesuai dengan fase
fase
FASE
FASE 0-2
0-2 TAHUN
TAHUN
Memberi
Memberi suri
suri tauladan
tauladan yang
yang baik.
baik. Misalnya
Misalnya membaca
membaca shalawat,
shalawat, nasyid
nasyid
Rasulullah
Rasulullah
FASE
FASE 3-6
3-6 TAHUN
TAHUN
Cerita
Cerita tentang kisah-kisah
tentang kisah-kisah Rasulullah
Rasulullah
FASE
FASE 7-10
7-10 TAHUN
TAHUN
1.
1. Kisah
Kisah tentang
tentang sikap
sikap dan
dan kehidupan
kehidupan Rasulullah
Rasulullah bersama
bersama anak.
anak.
Kecintaannya,
Kecintaannya, kasih sayangnya, penghormatannya, kelemah-
kasih sayangnya, penghormatannya, kelemah-
lembutannya,
lembutannya, serta
serta candanya
candanya dengan
dengan mereka
mereka
2.
2. Kasih
Kasih sayangnya
sayangnya terhadap
terhadap binatang
binatang

7
FASE
FASE 11-13
11-13 TAHUN
TAHUN
Cerita
Cerita tentang akhlak
tentang akhlak && tabiat
tabiat Rasulullah
Rasulullah (budi
(budi pekerti,
pekerti,
dermawan,
dermawan, kelembutan, sabar, pemaaf, keberanian,
kelembutan, sabar, pemaaf, keberanian, belas
belas
kasih,
kasih, balas
balas budi)
budi)
FASE
FASE 14-16
14-16 TAHUN
TAHUN
Mengadakan
Mengadakan perlombaan
perlombaan karya
karya tulis.
tulis. Misal
Misal dengan
dengan judul
judul ::
Abdullah
Abdullah && Aminah.
Aminah.
MENGUKUR
MENGUKUR KADARKADAR CINTA
CINTA ANAK
ANAK KEPADA
KEPADA RASULULLAH
RASULULLAH
1.
1. Apakah
Apakah kamu
kamu sudah
sudah banyak
banyak membaca
membaca shalawat
shalawat kepada
kepada
Rasulullah
Rasulullah ??
2.
2. Apakah
Apakah kamu
kamu sudah
sudah membaca
membaca sejarahnya
sejarahnya ??
3.
3. Apakah
Apakah kamu
kamu telah
telah mengikuti
mengikuti sunnahnya
sunnahnya ??
4.
4. Apakah
Apakah kamu
kamu telah
telah mencintai
mencintai keluarga,
keluarga, sahabat,
sahabat, dan
dan
pengikutnya
pengikutnya ? ?

CINTA
CINTA ISLAM
ISLAM

8
Islam
Islam berarti
berarti sikap
sikap penyerahan
penyerahan diri
diri sepenuhnya
sepenuhnya terhadap
terhadap
segala perintah Allah dan meninggalkan segala
segala perintah Allah dan meninggalkan segala
laranganNya
laranganNya
Cinta Islam berarti
Cinta Islam berarti perasaan
perasaan yang
yang muncul
muncul ketika
ketika diri
diri merasa
merasa
benci
benci untuk keluar dari Islam/ rasa benci jika kembali ke
untuk keluar dari Islam/ rasa benci jika kembali ke
kekafiran
kekafiran

MENGAPA
MENGAPA HARUS
HARUS CINTA
CINTA ISLAM
ISLAM
1.
1. Mereka
Mereka tidak akan menjadi muslim
tidak akan menjadi muslim yang
yang sejati
sejati tanpa
tanpa
mencintai
mencintai Islam
Islam
2.
2. Anak
Anak adalah
adalah amanah,
amanah, yang
yang dititipkan
dititipkan kepada
kepada orangtua,
orangtua,
pendidik,
pendidik, keluarga
keluarga && masyarakat
masyarakat untuk
untuk dididik
dididik yang
yang benar
benar
3.
3. Masa
Masa dimana
dimana daya
daya ingat
ingat && kecerdasan
kecerdasan masih
masih bagus
bagus
4.
4. Masa
Masa bersih
bersih bebas
bebas dari
dari noda
noda
5.
5. Dunia
Dunia semakin
semakin global
global

FASE-FASE
FASE-FASE MENGAJARI
MENGAJARI ANAK
ANAK UNTUK
UNTUK
CINTA
CINTA ISLAM
ISLAM
FASE
FASE SEBELUM
SEBELUM MENIKAH
MENIKAH
Hak
Hak anak
anak yang
yang harus
harus dipenuhi
dipenuhi oleh
oleh seorang
seorang bapak
bapak adalah
adalah
memilih untuknya ibu yang sholehah
memilih untuknya ibu yang sholehah
FASE
FASE DALAM
DALAM KANDUNGAN
KANDUNGAN
Janin
Janin akan
akan mencintai
mencintai Islam
Islam jika
jika ibu
ibu mencintai
mencintai Islam,
Islam, biasa
biasa
tilawah dan berdzikir
tilawah dan berdzikir
FASE
FASE 0-20-2 TAHUN
TAHUN
1.
1. Adzan
Adzan dan
dan iqomah
iqomah
2.
2. Anak
Anak akan
akan cinta
cinta Islam
Islam melalui
melalui apa
apa yang
yang ia
ia lihat
lihat dan
dan ia
ia
dengar dari lingkungan sekitar, terutama orangtuanya
dengar dari lingkungan sekitar, terutama orangtuanya

9
FASE
FASE 3-6
3-6 TAHUN
TAHUN
1.
1. Diajari
Diajari nasyid
nasyid Islami
Islami
2.
2. Dijelaskan
Dijelaskan bahwa manusia
bahwa manusia selalu
selalu butuh
butuh Dzat
Dzat yang
yang menjadi
menjadi
tempat
tempat segala-galanya
segala-galanya
3.
3. Dijelaskan
Dijelaskan rukun
rukun iman,
iman, dan
dan iman
iman kepada
kepada Allah
Allah adalah
adalah pondasi
pondasi dari
dari
agama
agama Islam
Islam
4.
4. Cerita
Cerita tentang
tentang keberadaan
keberadaan Allah
Allah
FASE 7-10 TAHUN
FASE 7-10 TAHUN
1.
1. Menjelaskan
Menjelaskan rukun
rukun Islam.
Islam. Islam
Islam sebagai
sebagai pedoman
pedoman && tingkah
tingkah laku,
laku,
mengajari
mengajari anak
anak etika
etika && tingkah
tingkah laku
laku melalui
melalui video
video dll
dll
2.
2. Selalu
Selalu mendorong
mendorong anak
anak untuk
untuk taat
taat kepada
kepada Allah
Allah
FASE 11-14 TAHUN
FASE 11-14 TAHUN
1.
1. Orangtua
Orangtua jadi
jadi mitra
mitra && teman
teman
2.
2. Jelaskan
Jelaskan rukun Islam secara detail
rukun Islam secara detail

FASE
FASE 15-18
15-18 TAHUN
TAHUN
Mengarahkan
Mengarahkan anak
anak agar
agar ::
•• Memahami
Memahami syahadat tauhid
syahadat tauhid
•• Cinta
Cinta Allah dan RasulNya. Ibnu
Allah dan RasulNya. Ibnu Taimiyah
Taimiyah berkata
berkata ::
Sungguh
Sungguh kasihan para penduduk dunia, keluar dari
kasihan para penduduk dunia, keluar dari dunia
dunia &&
belum pernah merasakan sesuatu yang nikmat
belum pernah merasakan sesuatu yang nikmat darinya darinya
(cinta
(cinta Allah)
Allah)
•• Berbakti
Berbakti kepada
kepada orang
orang tua
tua
•• Berdzikir
Berdzikir
•• Selalu
Selalu merasakan
merasakan pengawasan
pengawasan Allah
Allah
•• Mengikhlaskan
Mengikhlaskan niatniat dalam
dalam beramal
beramal
•• Tawakal kepada Allah
Tawakal kepada Allah
•• Memerangi
Memerangi hawahawa nafsu
nafsu
•• Selalu
Selalu beristighfar, bertaubat
beristighfar, bertaubat && berdoa
berdoa

10
MENCINTAI
MENCINTAI SHALAT
SHALAT

MENGAPA
MENGAPA HARUS
HARUS MENCINTAI
MENCINTAI SHALATSHALAT
1.
1. Karena
Karena shalat adalah perintah Allah
shalat adalah perintah Allah && Rasul
Rasul
2.
2. Agar
Agar orangtua
orangtua lepas
lepas dari
dari tanggungjawab
tanggungjawab
3.
3. Shalat
Shalat adalah
adalah penghubung
penghubung
4.
4. Shalat adalah cahaya
Shalat adalah cahaya
BAGAIMANA
BAGAIMANA MEMULAINYA
MEMULAINYA
1.
1. Mendidik
Mendidik anak
anak sejak
sejak dini
dini
2.
2. Perhatian
Perhatian yang
yang baik
baik kepada
kepada anak
anak pertama
pertama adalah
adalah modal
modal
untuk
untuk anak
anak berikutnya
berikutnya
3.
3. Menjadikannya
Menjadikannya ladang
ladang pahala
pahala
4.
4. Niat
Niat awal adalah mengharap ridha
awal adalah mengharap ridha Allah
Allah
5.
5. Sabar
Sabar & menyabarkan diri dalam mengikuti perintah
& menyabarkan diri dalam mengikuti perintah Allah
Allah
6.
6. Merendahkan
Merendahkan diri
diri sembari
sembari mohon
mohon kepada
kepada Allah
Allah
7.
7. Tidak
Tidak putus
putus asa
asa dengan
dengan rahmat
rahmat Allah
Allah

11
MEMOTIVASI
MEMOTIVASI ANAKANAK UNTUK
UNTUK SHALAT
SHALAT
Memberi
Memberi hadiah
hadiah sesegera
sesegera mungkin,
mungkin, artinya
artinya jika
jika anak
anak telah
telah
melaksanakan
melaksanakan shalat
shalat hendaknya
hendaknya segera
segera diberi
diberi hadiah
hadiah

METODE
METODE MEMOTIVASI
MEMOTIVASI ANAK ANAK
FASE 3-5 TAHUN
FASE 3-5 TAHUN
1.
1. Diajak
Diajak ke
ke mesjid
mesjid
2.
2. Tidak
Tidak dibentak jika
dibentak jika melakukan
melakukan kesalahan
kesalahan atau
atau mengganggu
mengganggu
orang
orang shalat
shalat
3.
3. Ajari
Ajari menghafal
menghafal surat-surat
surat-surat pendek
pendek
4.
4. Segera
Segera memberi
memberi hadiah
hadiah jika
jika ia
ia shalat
shalat

FASE
FASE 5-7
5-7 TAHUN
TAHUN
1.
1. Sampaikan
Sampaikan tentang
tentang nikmat,
nikmat, karunia
karunia && kemuliaan
kemuliaan Allah.
Allah.
Pembicaraan
Pembicaraan fokus
fokus tentang
tentang Allah,
Allah, kekuasaanNya,
kekuasaanNya, nama-namaNya,
nama-namaNya,
dan
dan karuniaNya
karuniaNya
2.
2. Menjelaskan
Menjelaskan tentang
tentang indah
indah && nikmatnya
nikmatnya taat
taat kepada
kepada Allah
Allah
3.
3. Agar shalat tidak sekedar kebiasaan, kita sampaikan
Agar shalat tidak sekedar kebiasaan, kita sampaikan tentang tentang
kisah
kisah sahabat
sahabat yang
yang hatinya
hatinya selalu
selalu terpaut
terpaut dengan
dengan shalat
shalat
4.
4. Ajari
Ajari hukum
hukum bersuci,
bersuci, cara
cara istinja’,
istinja’, adab
adab buang
buang air,
air, && cara
cara
berwudhu
berwudhu
5.
5. Jelaskan
Jelaskan hubungan
hubungan antara
antara bersuci
bersuci && shalat
shalat
FASE 7-10 TAHUN
FASE 7-10 TAHUN
1.
1. Perhatikan
Perhatikan masalah
masalah konsistensi
konsistensi dalam
dalam shalat
shalat
2.
2. Jangan dipaksa
Jangan dipaksa
3.
3. Anak
Anak laki-laki
laki-laki didorong
didorong untuk
untuk shalat
shalat di
di mesjid
mesjid
4.
4. Membiasakan
Membiasakan shalat
shalat 55 waktu
waktu
5.
5. Ajari
Ajari hukum
hukum bersuci,
bersuci, sifat-sifat
sifat-sifat nabi
nabi && doa-doa
doa-doa

12
FAKTOR
FAKTOR PENDORONG
PENDORONG SHALAT SHALAT
1.
1. Konsistensi
Konsistensi && perhatian
perhatian orangtua
orangtua terhadap
terhadap shalat
shalat
2.
2. Saat
Saat anak
anak sakit
sakit diajari
diajari semampunya
semampunya
3.
3. Tanamkan
Tanamkan keberanian
keberanian untuk
untuk mengajak
mengajak temannya
temannya untuk
untuk
shalat
shalat
4.
4. Bertahap
Bertahap dalam
dalam mengajari
mengajari anak
anak
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
UNTUK MENCAPAI TUJUAN KITA KITA
1.
1. Memulai
Memulai sedini
sedini mungkin
mungkin
2.
2. Memberikan
Memberikan sentuhan
sentuhan hati
hati yang
yang menyentuh
menyentuh hati
hati anak
anak
3.
3. Kandungan
Kandungan moral
moral
KUNCI
KUNCI KEBERHASILAN
KEBERHASILAN
1.
1. Semangat
Semangat tinggi
tinggi
2.
2. Kerja keras
Kerja keras
3.
3. Berulang-ulang
Berulang-ulang
4.
4. Doa
Doa

MENCINTAI
MENCINTAI JILBAB
JILBAB

13
PENGERTIAN
PENGERTIAN
Jilbab
Jilbab adalah
adalah segala
segala bentuk
bentuk pakaian
pakaian yang
yang menutup
menutup aurat
aurat wanita
wanita &&
bagian-bagian tubuhnya yang bisa mengundang
bagian-bagian tubuhnya yang bisa mengundang fitnah fitnah
SYARAT-SYARATNYA
SYARAT-SYARATNYA
1.
1. Tidak
Tidak ketat,
ketat, harus
harus longgar
longgar
2.
2. Tidak
Tidak tipis, tidak menampakkan apa
tipis, tidak menampakkan apa yang
yang ada
ada didi dalamnya
dalamnya
3.
3. Tidak
Tidak menarik
menarik perhatian
perhatian
4.
4. Tidak
Tidak boleh
boleh diberi
diberi parfum
parfum
5.
5. Tidak menyerupai laki-laki
Tidak menyerupai laki-laki
6.
6. Tidak
Tidak dimaksudkan
dimaksudkan untuk untuk membanggakan
membanggakan diri
diri && mencari
mencari
ketenaran
ketenaran didi hadapan
hadapan manusia
manusia
MAKSUD
MAKSUD KEWAJIBAN
KEWAJIBAN BERJILBAB
BERJILBAB
Menutupi
Menutupi hal-hal yang indah dan
hal-hal yang indah dan menarik
menarik dari
dari diri
diri wanita.
wanita. Jika
Jika tidak
tidak
masuk akal kalau jilbab difungsikan sebagai perhiasan
masuk akal kalau jilbab difungsikan sebagai perhiasan

MENGAPA
MENGAPA HARUS
HARUS BERJILBAB
BERJILBAB
1.
1. Jilbab
Jilbab adalah
adalah perintah
perintah yang
yang sangat
sangat jelas
jelas dari
dari Allah
Allah dan
dan
Rasul
Rasul
2.
2. Berjilbab
Berjilbab adalah
adalah bentuk
bentuk ketaatan
ketaatan kepada
kepada Allah
Allah dan
dan Rasul
Rasul
3.
3. Perwujudan
Perwujudan keimanan
keimanan seorang
seorang muslimah
muslimah
4.
4. Mewujudkan
Mewujudkan harga
harga diri
diri seorang
seorang mukminah
mukminah
5.
5. Aktualisasi
Aktualisasi konkrit
konkrit rasa
rasa malu
malu && tabir
tabir seorang
seorang wanita
wanita
6.
6. Tubuh
Tubuh wanita
wanita adalah
adalah amanah
amanah dari
dari Allah
Allah
7.
7. Perintah
Perintah ini
ini hakekatnya
hakekatnya adalah
adalah pemuliaan
pemuliaan
8.
8. Jilbab
Jilbab identik
identik dengan
dengan kesucian
kesucian

14
MENGAPA
MENGAPA PUTRI
PUTRI KITA
KITA HARUS
HARUS BERJILBAB
BERJILBAB
1.
1. Setiap
Setiap orang tua & para pendidik berdiri
orang tua & para pendidik berdiri tegak
tegak di
di hadapan
hadapan
Allah
Allah ditanyai
ditanyai tentang
tentang anak
anak putri
putri mereka,
mereka, bagaimana
bagaimana
mendidiknya,
mendidiknya, && kenapa
kenapa mereka
mereka tidak
tidak menyuruh
menyuruh untuk
untuk taat
taat
kepada
kepada Allah
Allah dan
dan RasulNya
RasulNya
2.
2. Islam
Islam menyuruh
menyuruh umatnya
umatnya mengajari
mengajari anak
anak sebelum
sebelum baligh
baligh
agar
agar mau
mau beribadah
beribadah
3.
3. Jika
Jika tidak
tidak dibiasakan
dibiasakan dari
dari kecil,
kecil, maka
maka akan
akan merasa
merasa
terpaksa untuk memakai jilbab ketika dewasa
terpaksa untuk memakai jilbab ketika dewasa

MELATIH
MELATIH PUTRI
PUTRI KITA
KITA BERJILBAB
BERJILBAB
FASE
FASE PRA
PRA NIKAH
NIKAH
Memilih
Memilih untuk
untuk anaknya
anaknya calon
calon ibu
ibu yang
yang sholehah
sholehah

FASE
FASE PASCA
PASCA NIKAH
NIKAH
1.
1. Membangun
Membangun Rumah
Rumah Tangga
Tangga atas
atas dasar
dasar kecintaan,
kecintaan,
penghormatan & saling memahami
penghormatan & saling memahami
2.
2. Selalu
Selalu berdoa
berdoa agar
agar dikaruniai
dikaruniai keturunan
keturunan yang
yang sholih
sholih
FASE
FASE DALAM
DALAM KANDUNGAN
KANDUNGAN
1.
1. Mendekatkan
Mendekatkan diri
diri kepada
kepada Allah
Allah
2.
2. Memperbanyak amal shalih
Memperbanyak amal shalih
FASE
FASE 0-2
0-2 TAHUN
TAHUN
1.
1. Penanaman
Penanaman rasa
rasa malu
malu
2.
2. Tidak
Tidak membuka
membuka baju
baju didi hadapan
hadapan siapapun
siapapun

15
FASE
FASE 3-5
3-5 TAHUN
TAHUN
1.
1. Belajar
Belajar seputar
seputar darah
darah haidh
haidh
2.
2. Menundukkan
Menundukkan pandangan
pandangan ketika
ketika melihat
melihat aurat
aurat laki-laki
laki-laki
3.
3. Diajari
Diajari batas-batas
batas-batas dalam
dalam bergaul
bergaul dengan
dengan lawan
lawan jenis
jenis
(siapa saja mahramnya)
(siapa saja mahramnya)
4.
4. Menghafal
Menghafal Al-quran
Al-quran dan
dan hadits
hadits

FASE
FASE 6-8
6-8 TAHUN
TAHUN
1.
1. Izin
Izin ketika
ketika akan
akan masuk
masuk kamar,
kamar, walau
walau saudara
saudara kandungnya
kandungnya
2.
2. Tidak meninggikan suara
Tidak meninggikan suara
3.
3. Diajari
Diajari batasan
batasan aurat
aurat
4.
4. Belikan
Belikan pakaian yang menutup
pakaian yang menutup aurat
aurat

FASE
FASE 9-11
9-11 TAHUN
TAHUN
1.
1. Hendaknya
Hendaknya orangtua
orangtua menyibukkan
menyibukkan diridiri untuk
untuk selalu
selalu
melakukan
melakukan hal-hal
hal-hal yang
yang bisa
bisa meningkatkan
meningkatkan keimanan
keimanan
2.
2. Memperkuat
Memperkuat aqidah,
aqidah, yaitu
yaitu ::
•• Mengajarkan
Mengajarkan sifat
sifat Allah
Allah yang
yang bisa
bisa menanamkan
menanamkan
keyakinan
keyakinan bahwa Allah mencintai orang yang
bahwa Allah mencintai orang yang
bertaqwa
bertaqwa
•• Mendidik
Mendidik untuk
untuk menyerahkan
menyerahkan diridiri sepenuhnya
sepenuhnya
kepada
kepada Allah
Allah
•• Mengajak
Mengajak mengimani
mengimani kehidupan
kehidupan akhirat
akhirat
•• Manusia
Manusia diciptakan
diciptakan hanya
hanya untuk
untuk beribadah
beribadah
•• Menanamkan
Menanamkan perasaan mulia hidup bersama
perasaan mulia hidup bersama Islam
Islam

16
FASE
FASE 12-16
12-16 TAHUN
TAHUN
Jika
Jika telah
telah tertaklif,
tertaklif, beri
beri tahu
tahu dengan
dengan penuh
penuh kelembutan.
kelembutan. Jika
Jika
timbul perlawanan maka lakukan hal berikut
timbul perlawanan maka lakukan hal berikut : :
1.
1. Menghindari
Menghindari pembicaraan
pembicaraan masalah
masalah iniini selama
selama 33 minggu,
minggu,
tujuannya
tujuannya agar
agar anak
anak melupakan
melupakan masalah
masalah ini ini
2.
2. Berbuat
Berbuat tapi
tapi secara
secara diam-diam
diam-diam selama
selama 3-4 3-4 minggu,
minggu, yaitu
yaitu ::
•• Minta
Minta tolong
tolong untuk
untuk menemani
menemani ke ke sebuah
sebuah pengajian
pengajian
•• Ajukan
Ajukan pertanyaan,
pertanyaan, misal
misal :: sayangku,
sayangku, gimana
gimana
menurutmu jilbab baru ini
menurutmu jilbab baru ini ? ?

FASE
FASE 17
17 TAHUN
TAHUN KE KE ATAS
ATAS
Ajukan
Ajukan pertanyaan
pertanyaan seputar
seputar jilbab,
jilbab, misal
misal ::
•• Senangkah
Senangkah engkau
engkau mendapat
mendapat dosa
dosa karena
karena tidak
tidak berjilbab
berjilbab ??
•• Apakah
Apakah engkau
engkau akan
akan menukar
menukar akhiratmu
akhiratmu dengan
dengan dunia
dunia ??
•• Apakah
Apakah engkau
engkau senang
senang jika
jika Allah
Allah murka
murka ??
•• Apakah
Apakah engkau
engkau menolak
menolak menjadi
menjadi orang
orang yang
yang lebih
lebih tinggi
tinggi
dan
dan mulia
mulia kedudukannya
kedudukannya di di akhirat
akhirat daripada
daripada bidadari
bidadari ??
•• Apakah
Apakah engkau
engkau mampu
mampu menolak
menolak kematian
kematian ??
•• Apakah
Apakah engkau
engkau menjamin
menjamin malaikat
malaikat maut
maut menunda
menunda
mencabut
mencabut nyawa sampai engkau memakai jilbab
nyawa sampai engkau memakai jilbab ??

17
CONTOH
CONTOH TAWAKAL
TAWAKAL KEPADA
KEPADA ALLAH
ALLAH
SURAT
SURAT UNTUK
UNTUK SUNGAI
SUNGAI NIL
NIL
Ketika
Ketika Amru
Amru bin
bin Ash
Ash berhasil
berhasil menaklukkan
menaklukkan Mesir,
Mesir, dia
dia melarang
melarang
kebiasaan
kebiasaan “Pengantin
“Pengantin Sungai
Sungai Nil”
Nil” yaitu
yaitu membuang
membuang anak anak gadis
gadis
yang
yang didandani
didandani dengan
dengan perhiasan
perhiasan keke sungai
sungai Nil,
Nil, agar
agar sungai
sungai
Nil
Nil mengalirkan
mengalirkan airnya.
airnya. Ketika
Ketika itu
itu sungai
sungai Nil
Nil tidak
tidak mengalir
mengalir
airnya
airnya selama
selama 33 bulan,
bulan, maka
maka Amru
Amru binbin Ash
Ash mengirim
mengirim surat
surat
kepada Umar untuk minta pendapat. Umar mengirim
kepada Umar untuk minta pendapat. Umar mengirim surat surat
yang
yang berisi
berisi :: “Bagus
“Bagus sekali
sekali apa
apa yang
yang engkau
engkau lakukan,
lakukan, &&
kuharap
kuharap engkau melempar suratku ini ke sungai Nil.
engkau melempar suratku ini ke sungai Nil.
Surat umar kepada sungai
Surat umar kepada sungai Nil : Nil :
Amma
Amma ba’du. “Jika engkau
ba’du. “Jika engkau mengalir
mengalir atas
atas izin
izin Allah
Allah maka
maka saya
saya
mohon
mohon kepadaNya
kepadaNya agar agar Dia
Dia menjadikanmu
menjadikanmu mengalir
mengalir kembali,
kembali,
dan
dan jika
jika Engkau
Engkau mengalir
mengalir karena
karena semaumu
semaumu sendiri,
sendiri, maka
maka
janganlah
janganlah kamu
kamu mengalir
mengalir lagi,
lagi, karena
karena sesungguhnya
sesungguhnya kamikami
tidak membutuhkanmu.”
tidak membutuhkanmu.”
Setelah
Setelah itu mengalirlah sungai
itu mengalirlah sungai Nil
Nil dan
dan berlimpah
berlimpah airnya
airnya

BERBAGI
BERBAGI PENGALAMAN
PENGALAMAN

Seorang
Seorang ibu
ibu bercerita
bercerita tentang
tentang anak
anak perempuannya
perempuannya yang yang paling
paling
bungsu.
bungsu. Kakak-kakaknya
Kakak-kakaknya selalu
selalu mengganggu
mengganggu setiap
setiap saat.
saat. Oleh
Oleh
sebab
sebab itu ia selalu mengajak anaknya yang paling bungsu tadi
itu ia selalu mengajak anaknya yang paling bungsu tadi
ke
ke pengajian-pengajian,
pengajian-pengajian, supaya
supaya terhindar
terhindar dari
dari gangguan
gangguan
saudaranya.
saudaranya. Ketika
Ketika anak
anak ini
ini dewasa,
dewasa, diadia sangat
sangat cinta
cinta dan
dan
takut
takut kepada
kepada Allah
Allah dalam
dalam segala
segala kondisi.
kondisi. Dia
Dia menghafal
menghafal
pelajaran-pelajaran
pelajaran-pelajaran yang
yang pernah
pernah ia ia dengar
dengar di di pengajian.
pengajian.
Bahkan
Bahkan diadia sangat
sangat perhatian
perhatian terhadap
terhadap shalat,
shalat, puasa
puasa dan
dan
sedekah dengan jiwa yang
sedekah dengan jiwa yang tenangtenang

18
CONTOH
CONTOH KEDERMAWANAN
KEDERMAWANAN RASULULLAH
RASULULLAH

1.
1. Memberikan
Memberikan emasemas kepada
kepada Ibnu
Ibnu Abbas
Abbas dalam
dalam jumlah
jumlah yang
yang
ia
ia sendiri
sendiri tidak
tidak mampu
mampu menghitungnya
menghitungnya
2.
2. Memberi
Memberi Mu’adz
Mu’adz bin
bin ‘Afra
‘Afra secupak
secupak emas
emas dan
dan permata
permata
ketika
ketika ia datang kepadanya dengan membawa hadiah
ia datang kepadanya dengan membawa hadiah
kurma
kurma basah
basah dan
dan qitsa’
qitsa’ (seperti
(seperti mentimun)
mentimun)
3.
3. Ketika
Ketika ada
ada seorang
seorang laki-laki
laki-laki datang
datang meminta
meminta sesuatu
sesuatu
kepadanya,
kepadanya, beliau berkata : “Saya tidak punya apa-apa,
beliau berkata : “Saya tidak punya apa-apa,
tapi
tapi silahkan
silahkan kamu
kamu beli
beli apa
apa saja
saja yang
yang kamu
kamu butuhkan.
butuhkan. Biar
Biar
saya yang akan membayarnya, jika telah ada harta
saya yang akan membayarnya, jika telah ada harta yang yang
dikirim
dikirim kepada
kepada kita.
kita. InsyaAllah.
InsyaAllah.

MENYESALI
MENYESALI SEDEKAH
SEDEKAH YANG
YANG SEDIKIT
SEDIKIT

Ada
Ada seorang
seorang lelaki
lelaki yang
yang membeli
membeli sehelai
sehelai pakaian,
pakaian, lalu
lalu
pakaiannya
pakaiannya yang lama ia sedekahkan. Setelah itu
yang lama ia sedekahkan. Setelah itu datanglah
datanglah
kepadanya
kepadanya seorang
seorang miskin,
miskin, sementara
sementara di di tangannya
tangannya ada ada
sepotong roti, maka diberikannya secuil. Kemudian
sepotong roti, maka diberikannya secuil. Kemudian ia melihat ia melihat
lagi
lagi seorang
seorang buta
buta yang
yang sedang
sedang sesat
sesat jalan,
jalan, maka
maka iaia berjalan
berjalan
dengannya
dengannya sampai pada tempat yang ingin dituju orang buta
sampai pada tempat yang ingin dituju orang buta
tersebut.
tersebut. Ketika
Ketika meninggal,
meninggal, iaia bertemu
bertemu Rabbnya
Rabbnya && melihat
melihat
pahala
pahala amalnya
amalnya itu,
itu, dan
dan dia
dia berkata
berkata seraya
seraya menyesal
menyesal “Duhai
“Duhai
seandainya
seandainya aku juga mensedekahkan pakaianku yang baru.
aku juga mensedekahkan pakaianku yang baru.
Duhai
Duhai seandainya
seandainya akuaku mensedekahkan
mensedekahkan seluruh
seluruh roti.
roti. Duhai
Duhai
sekiranya
sekiranya jarak
jarak mengantar
mengantar orang
orang buta
buta itu
itu jauh
jauh sekali.”
sekali.”

19

Beri Nilai