Anda di halaman 1dari 6

Interaksi 5: Hubungan Etnik Di Malaysia

Bagaimanakah cabaran globalisasi mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia.

Globalisasi

Proses globalisasi atau pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi & politik Barat sejagat. Globalisasi seperti yang kita sedia maklum buat masa ini merupakan fenomena dunia tanpa sempadan yang begitu membimbangkan bagi negara-negara membangun dan belum membangun. Hal yang demikian ini berlaku kerana manusia tidak dilahirkan sama rata dari segi kaum, warna kulit, latar belakang sosial, agama dan budaya, apatah lagi etika kerja masa kini yang akan jauh berbeza daripada masa hadapan.

Dunia globalisasi langsung tidak pernah menjanjikan sebarang kekayaan kepada negara-negara yang baru membangun jika dikaji dari pelbagai sudut dan perspektif. Globalisasi menuntut padang permainan yang sama rata di mana manusia boleh bertanding secara adil. Sungguhpun demikian keadaan dunia yang sebenarnya tidak sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam sukan adakah saiz pemain, sarna ada kecil ataupun besar, telah diambil kira untuk bermain walaupun disediakan satu padang permainan yang sama? Tentunya negara yang mempunyai pemain yang berbadan besar akan memenangi pertandingan dalam apa jua keadaan.

Analogi ini boleh juga dikaitkan dengan pelbagai bidang kehidupan yang lain dalam dunia tanpa sempadan ini. Bagi negara yang sudah membangun, dalam banyak keadaan dan hubungan antara pelbagai hala dengan negara belum membangun akan pasti menguntungkan mereka yang telah maju.

Kesan

yang

diterima

daripada

fenomena

globalisasi

ini

tidak

akan

menguntungkan negara-negara membangun dan belum membangun kerana negara-

negara yang sudah maju sudah mempunyai hampir keseluruhan kemajuan yang telah dikuasai sejak beberapa lama dahulu.

Cabaran dalam Dunia Globalisasi

Dalam hal-hal tertentu kita perlu mengambil kira pandangan Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia tentang dunia globalisasi. Terdapat lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi.

Pertama merupakan persoalan asas. Cabaran ini mudah kepada kita sarna ada dari segi pandangan ataupun pemikiran. Namun cabaran ini akan menjadi sukar sekiranya ramai orang yang gemar membuat pandangan untuk kita dan bertukar menjadi benci jika kita cuba mengikuti pandangan kita sendiri.

Kedua, merupakan cabaran tentang kebenaran. Kebenaran sukar dilahirkan kerana kita hidup dalam dunia globalisasi yang tidak mempunyai ketelusan, sebaliknya pembohongan semata-mata. Adalah sukar untuk kita menentukan hasrat sebenar sesebuah badan korporat gergasi dunia yang berpura-pura senyum, tetapi mempunyai hasrat yang tersembunyi untuk menguasai kita.

Cabaran ketiga berkaitan dengan soal keadilan dan kesaksamaan, iaitu bagaimanakah kita menentukan orde dunia barn itu agar memihak ke arah keadilan dan kesaksamaan?. Mengapakah negara-negara yang sudah maju, walaupun terdapatnya retorik tentang globalisasi dan liberalisasi, telah mendakwa subsidi boleh

menghancurkan pasaran? Lantas segala bentuk bantuan dan subsidi makanan dan minyak di negara-negara miskin mesti dihentikan atau pinjaman tidak akan dike1uarkan. Mengapakah perlu ada penetapan tarif ke atas kesemua barangan tersebut jika negara-negara maju mampu bersaing?

Cabaran keempat yang dihadapi oleh negara-negara membangun adalah dari segi cabaran keuntungan bersama. Bagaimanakah caranya untuk memaksimumkan bilangan pemenang dan meminimumkan bilangan yang kalah dalam proses globalisasi ini? Bagimanakah cara untuk menentukan situasi 'menang-menang' bagi kedua-dua pihak? Bagaimanakah pula untuk kita menentukan sesuatu hasil dan pola antara pemenang dan yang kalah itu tidak begitu ketara jaraknya? Justeru adalah jelas bahawa jika kita mahukan dunia globalisasi, ruang haruslah diperuntukkan dan peperangan haruslah dielakkan. Kita memerlukan era globalisasi yang baru agar yang kaya dilihat berusaha keras untuk memberi perkhidmatan kepada bangsa

antarabangsa.

Cabaran kelima pula adalah berkaitan dengan dunia penyayang, iaitu pemenang tidak membolot semua, manakala yang tewas tidak kehabisan segalanya. Kejayaan haruslah melalui persaingan sihat bagi mereka yang kuat tanpa menjadikan golongan lemah sebagai mangsa. Salah satu prinsip dunia globalisasi yang utama ialah berteraskan kecekapan ekonomi dan daya saing ekonomi.

Dalam dunia penyayang, semua orang harus menerima kenyataan bahawa kecekapan ekonomi bukan segala-galanya. Kecekapan ekonomi bukanlah prioriti utama dalam kehidupan sesuatu masyarakat pada bila-bila masa ataupun situasi. Dalam dunia penyayang, sudah pasti kita ingin melihat sedikit pengorbanan dilakukan dalam waktu kita menuju ke arah kecekapan ekonomi. Keadaan ini adalah untuk melindungi berjutajuta manusia yang kurang bernasib baik. Golongan yang lemah, terkebelakang dan cacat harus juga mendapat tempat dan bantuan yang sewajamya di dunia ini. Kita tidak harus mengenepikan mereka sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hitler kepada mereka yang cacat dan terencat akal.

Kesimpulannya, lima cabaran tersebut merupakan cabaran-cabaran yang harus dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun yang dianggap miskin, lemah dan tidak berkeupayaan. Negara-negara membangun haruslah menentukan langkah yang perlu dilakukan bagi mengelakkan era globalisasi menjadi penghalang kepada

pencapaian kemajuan mereka. Langkah-langkah yang berpadu daripada kumpulan negara-negara membangun ini juga perlu bagi memastikan keutuhan untuk menghalang kesan negatif era globalisasi yang dapat menghancurkan mereka satu masa kelak.

Implikasi kepada hubungan etnik di Malaysia

Implikasinya terhadap hubungan etnik memperlihatkan perbezaan dari aspek lokasi yang berbeza merupakan perkembangan yang kurang sihat dalam pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Selain itu, ia hanya meningkatkan lagi hanya akan menimbulkan prasangka stereotaip dan mengekalkan kejahilan di dalam kalangan ahli bagi sesualu golongan etnik terhadap golongan etnik yang lain. Contoh yang boleh kita nyatakan di sini adalah, kejahilan ilmu masyarakat Semanjung Malaysia dalam memahami cara hidup masyarakat Sabah dan Sarawak yang sedikit berbeza dari aspek budaya keagamaan mahupun adat resam. Perkara sebegini mungkin akan berlaku jika semua etnik hanya mengambil berat tentang etniknya yang tersendiri sahaja. Maka pastinya amat sukar sekali Malaysia untuk menjadi negara yang Iebih maju sekiranya masyarakatnya terpisah dari sudut fizikal dan terasing dari arus pemodenan Negara.

Implikasinya yang seterusnya ialah mengakibatkan ketidakpuasan hati bagi semua golongan etnik Bagi kaum Melayu yang terlibat dalam sektor pertanian mendapat pendapatan yang sedikit dan berkemungkinan akan menghadapi dengan kemiskinan. Situasi yang sama juga akan berlaku terhadap kaum India yang di mana harga getah dan kelapa sawit adalah berlandaskan kepada keadaan ekonomi di dunia. Jika harga meningkat maka pulangannya tentu baik dan sebaliknya juga akan berlaku Golongan etnik Cina pula akan terus mencari peluang-peluang keemasan dan mereka dapat hidup dalam hidup yang cukup mewah. Akan tetapi mereka pasti berasa tidak puas hati yang di mana kebanyakan lubang perniagaan banyak diutamakan kepada kaum Bumiputera atau Melayu Sudah tentu timbulnya persoalan di lubuk pemikiran mereka di mana hak mereka sedangkan selama ini mereka banyak menyumbang kepada ekonomi Negara. Isu isu sebegini merupakan perkara yang boleh

menyebabkan negara kita bergolak.

Implikasi yang ketiga ialah mengakibatkan semua etnik akan saling berusaha untuk mengekalkan identiti kaumnya sendiri tidak kira dari aspek bahasa dan budaya,

mereka akan cuba untuk mempertahankan agar mereka juga mendapatkan hak yang sama rata. Selain itu semangat taat setia pada negara Malaysia juga tidak wujud di kalangan etnik kerana masing masing pasti ingin menaburkan bakti pada negara mereka sendiri. Lambang bendera Malaysia akan tinggal sebagai lambang sahaja jika semua etnik hanya mementingkan hak masing-masing.

Implikasi yang terakhir ialah mengakibatkan anggota etnik lebih mengutamakan anggota daripada etnik yang sama dalam memilih sahabat mendapatkan pekerjaan. Perkara ini seolah olah sudah menjadi tegal atau taboo kerana ia memang sukar untuk diubah walaupun menggunakan ubatan atau teknologi yang moden sekali pun. Setiap etnik tidak mempunyai perasaan hormat-menghormati dengan agama dan budaya etnik-etnik yang lain. Kesukaran untuk hidup dalam satu masyarakat yang sama pasti akan menimbulkan kekecohan di kawasan tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulannya, perpaduan kaum adalah perkara utama yang harus diberi perhatian kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara Malaysia yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara. Kerajaan sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap isu perpaduan ini supaya dapat mengekalkan keharmonian kehidupan di negara kita selain menjaga kemerdekaan yang telah dicapai melalui perpaduan nenek moyang kita. Jika cabaran-cabaran tersebut sekiranya tidak dibendung dan dikawal, akan mengakibatkan pembentukan semangat perkauman yang mendalam, prasangka dan mengukuhkan lagi fahaman etnosentrisme (budaya sendiri lebih baik dari budaya lain). Seterusnya memberi kesan kepada hubungan etnik, integrasi, perpaduan, mudah terjadi konflik dan lebih parah lagi mengundang. Oleh yang demikian, setiap kaum, golongan masyarakat dan semua pihak adalah terlibat bekerjasama dalam mencapai usaha yang murni ini bagi menjamin kehidupan sejahtera yang berpanjangan.