UTI 2012 - Tamadun Asia Tajuk

:

:

Kajian Tamadun

Tajuk Khusus :

Gaya Pembelajaran pelajar cemerlang berbanding pelajar kurang cemerlang di Sekolah Menengan Kebangsaan Khir Johari. Kajian Tentang Faktor-faktor yang mendorong kepada budaya kecemerlangan pelajar cemerlang berbanding pelajar kurang cemerlang di Sekolah Menengan Kebangsaan Khir Johari. Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Tiga ( 3 ) 2002112645 2002112618 2002112775 2002112638

Program Semester Ahli : 1) 2) 3) 4)

: :

Samsul Azhar Bin Ismail Muslimin Bin Parman Syed Mohd Zulkifli Bin Syed Yahya Rahmat Zaidi Bin Mohd Isa.

BAB I: PENGENALAN Pendahuluan Untuk mengetahui mengapa terdapat pelajar yang cemerlang dan kurang cemerlang dalam persekitaran pembelajran yang sama. Penyataan Masalah Kajian
Mengapakah berlakunya perbezaan antara kecemerlangan pelajar di sebuah sekolah dalam situasi pembelajaran yang sama dan persekitaran yang sama.

Tinjauan literatur. Adakah terdapat perbezaan sosial di antara pelajar atau renponden. Adakah terdapat perbezaan taraf ekonomi yang mendorong kepada kecemerlangan. Objektif Kajian
Kajian Tentang Faktor-faktor yang mendorong kepada budaya kecemerlangan pelajar cemerlang berbanding pelajar kurang cemerlang di Sekolah Menengan Kebangsaan Khir Johari dijalankan berdasarkan objektif-objektif berikut :  Untuk kenal pasti punca-punca kecemerlangan pelajar.  Untuk kenal pasti punca-punca kemerosotan pencapaian pelajar.  Untuk melihat perbandingan masalah pelajar cemerlang dengan pelajar kurang cemerlang.  Untuk melihat perbandingan pelajar mengikut jantina.

Pembentukan Hipotesis     Signifikan Kajian  Dengan menguji hipotesis di atas, usaha mengenalpasti sama ada wujud perbezaan dan perhubungan yang signifikan di antara pembolehubahpembolehubah berkenaan akan dilakukan. Kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan pihak-pihak tertentu terhadap kesan budaya kecemerlangan di kalangan pelajar. Faktor ekonomi menjadi penyebab kepada perbezaan budaya kecemerlangan pelajar. Faktor sosial merupakan punca berlakunya perbezaan budaya kecemerlangan pelajar. Prestasi pencapaian pelajar perempuan lebih tinggi berbanding pelajar lelaki Faktor pengasingan pelajar mengikut pencapaian telah menyumbang kepada budaya kecemerlangan pelajar.

Definisi Konseptual Pandangan individu terhadap budaya kecemerlangan pelajar: Guru Ibu bapa Golongan Profesional.

  

Definisi Operational  Persepsi kajian  Kerangka Kajian Penyelidikan ini akan melihat faktor jantina, sosiologi, ekonomi, persekitaran dan hubungan komunikasi terhadap persepsi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari terhadap kesan budaya kecemerlangan pelajar. Kesimpulan Diharapkan dengan terhasilnya kajian ini akan dapat menambah pengetahuan kami dan kepada sesiapa yang membaca kajian ini. Kajian ini juga akan menjelaskan bagaimana terdapat perbezaan tahap pencapaian kecemerlangan akademik pelajar di satu sekolah atau persekitaran pembelajaran yang sama.

BAB II: ULASAN KARYA Pendahuluan Sorotan Kajian Lepas Kesimpulan

BAB III: METOD KAJIAN Rekabentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian budaya pembelajaran akademik pelajar di Sekolah Mengengah Kebangsaan Khir Johari, Tanjong Malim, Perak. Kajian ini juga mengambil anisiatif untuk mengkaji adanya perbezaan budaya kecemerlangan pelajar walaupun melalui persekitaran budaya pembelajaran yang sama. Meneroka sejauhmana faktor-faktor yang dikenali akan mempengaruhi budaya pembelajaran pelajar yang dikaji. Kajian ini juga menilai kebenaran sejauhmana tanggapan, pendapat, kajian-kajian terdahulu mengenai kemunduran prestasi pencapaian pelajar. Lokasi Kajian Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari, Tanjong Malim, Perak. Sampel    Kajian Tiga puluh orang pelajar lelaki. Tiga puluh orang pelajar perempuan Sempel kajian secara rawak

Prosedur Mengumpul Data  Kaedah kajian kes melalui pemerhatian tidak turut serta.  Kaedah kualitatif dan kuantitatif iaitu penghuraian dan ungkapan linguistik daripada statistik atau ukuran.  Kajian ini mengumpulkan data-data dari soal selidik.  Mengumpul data dari pencapaian peperiksaan umum, peperiksaan penggal dan ujian bulanan.  Membuat statistik dari pencapaian pelajar-pelajar atau renponden. Instrumen Kajian  Soal selidik  Borang keputusan sampel  Carta statistik pencapaian pelajar.

Pembentukan Soal Selidik Cara Permarkahan  Gabungan memilih mata atau skor dan pernyataan yang mempunyai jawapan ya atau tidak.  Kesimpulan

BAB IV: DAPATAN KAJIAN Pendahuluan Dapatan kajian merupakan hasil instumen kajian. Maklumat Deskriptif Responden Jantina Bangsa Umur Alamat Jika ada alamat selain di atas sila nyatakan. No telefon Bilangan adik beradik Anak ke berapa Strutur Ekonomi Koresponden Pekerjaan Ibu bapa Pendapatan Ibu bapa Kawasan tempat tinggal Jenis tempat tinggal Struktur Sosial Koresponden Hubungan dengan Rakan Sebaya Hubungan dengan guru Hubungan dengan ibu bapa/ keluarga Sosialisai pelajar di luar sekolah Media Massa Kesimpulan

BAB V: PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN Perbincangan Dijalankan mengikut fasa-fasa yang telah dirancang. Persepsi Pelajar Terhadap Budaya Cemerlang Kesimpulan Cadangan Kajian Akan Datang BIBLIOGRAFI LAMPIRAN A: Borang Soal Selidik B: Ujian Rintis (Ujian Kebolehpercayaan) C: Validiti Keputusan

HALAMAN HAKCIPTA HALAMAN PERAKUAN PELAJAR HALAMAN PENERIMAAN ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN SENARAI JADUAL SENARAI GAMBARAJAH SENARAI SINGKATAN

1.1. Kaedah pengumpulan data – temuramah, membuat rujukan, mencari bahan dari internet, kaji selidik, melihat dan membuat pemerhatian kepada budaya pembelajaran ditempat kajian. 1.2. Pemilihan Sampel – kaji selidik dan temubual dengan pelajar-pelajar yang menjadi 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
1.7. sampel kajian. Taburan Sampel Kajian – pegawai-pegawai Pusat Arkeologi Lenggong khusus kepada penduduk di sekitar kawasan kajian. Lokasi Kajian – Kota Tampan, Lenggong, Perak Darul Ridzuan. Alat Pengukuran Kajian – soalan-soalan untuk diajukan kepada responden. Bantuan pembuktian kajian – gambar, bahan-bahan rujukan (buku-buku, bahan dari internet dan cakera padat yang berkaitan). Latar Belakang Responden.

1.7.1.Pemimpin di lokasi kajian
1.7.2.Pegawai-pegawai Pusat Arkeologi Lenggong. 1.7.3.Orang-orang tua di kawasan kajian. 1.8. Kajian Rintis 1.9. Kaedah Penganalisaan Data 1.9.1.Jadual penilaian rensponden. 2. Objektif kajian

2.1. Mengenalpasti tamadun manusia di kawasan ini. 2.2. Mengetahui kesan-kesan sejarah di kawasan ini. 2.3. Mengatahui sosio ekonomi penduduk di kawasan tersebut. – sama ada maju atau mundur kerana kawasan ini adalah kawasan awal dibuka.. 3. Hipotesis kajian

3.1. Terdapat hubungan yang kekeluargaan di antara penduduk di Kota Tampan dengan Perak Man. 3.2. Terdapat hubungan yang signifikan di antara sosio budaya, ekonomi dan politik penduduk tempatan dengan kewujudan tamadun awal manusia di Semenanjung Malaysia.
4. Skop kajian

4.1. Pewarisan dari Perak Man.
4.2. Sosio budaya masyarakat 4.3. Ekonomi mayarakat Kota Tampan, Lenggong, Perak. 4.4. Politik – adakah terdapat tokoh-tokoh pemimpin selepas merdeka dari kawasan tersebut. 5. Kepentingan kajian 5.1. Mencari dan mengetahui penempatan awal kawasan Kota Tampan yang mana pernah diduduki oleh manusia awal. 5.2. Dapat menjadi bahan rujukan kepada pelajar lain untuk membuat penyelidikan atau sebagai input dalam mata pelajaran ini atau yang berkaitan dengannya. 6. Batasan kajian 6.1. Hasil kajian ini hanya melambangkan tamadun awal di Daerah Lenggong. Kerana itu ia tidak boleh disamakan dengan dapatan kajian bagi tamadun di tempat lain kerana mungkin sosio budaya dan latar belakang masyarakat berbeza di antara satu tempat dengan tempat yang lain.