Anda di halaman 1dari 27

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Rendah Kerajaan Nanga Serau Julau telah didirikan pada Tahun 1953 di tapak yang lama yang mana kawasan itu sangat sempit. Sekolah asal ini digunakan pada Tahun 1953 hingga 195 . !emandangkan kawasan itu sangat sempit dan tidak dapat memuatkan "ilangan pelajar yang ramai# maka ia telah dipindahkan ke tapak "aru kira$kira dua kilometer ke hilir sungai Julau. %angunan sekolah lama adalah "erupa pondok$pondok. !urid$murid yang "ersekolah pada masa itu semuanya sudah lanjut usia. !ereka tinggal di pondok$pondok "erasingan dan makan minum adalah tanggungan sendiri. &ada ketika itu hanya ada seorang sahaja guru. &ada Tahun 195'# sekolah telah dipindahkan sekali lagi ke tapak yang "aru dan !ajlis (aerah kanowit telah mendirikan "angunan yang le"ih elok. &ada masa itu telah didirikan asrama murid# kuaters guru# dapur dan dewan makan serta se"uah "angunan tempat murid$murid "elajar. %angunan itu asih kekal hingga sekarang ke)uali dewan yang telah diro"ohkan. &ada tahun 19*+# kerajaan mula mem"ina "e"erapa "uah "angunan sekolah di "awah "iayaan projek "ank dunia. %angunan$"angunan itu ialah dua "lok "angunan sekolah# rumah kelas satu unit# "erek guru tiga unit# kantin sekolah# dapur dan dewan makan. (idirikan juga tiga "lok tandas untuk guru$guru dan murid$murid. Satu "lok asrama juga di"ina untuk kemudahan murid$murid yang tinggal "erjauhan. &ada masa dahulu ada tujuh "uah rumah panjang yang menghantar anak$anak ke sekolah ini. Tetapi sekarang hanya tinggal enam "uah rumah panjang yang menghantar anak mereka ke sekolah ini. Sehingga ke hari ini# pengangkutan utama ke sekolah ini menggunakan sungai. Tetapi kemudahan jalan tanah merah juga disediakan "agi memudahkan guru$guru dan penduduk tempatan pergi ke sekolah. !asalah utama yang dihadapi oleh pihak sekolah ialah tapak "aru ini sering dilanda "anjir hampir tiap$tiap tahun.

Bil 1 % $ & # ( * , " 1/ 11 1% 1$ 1& 1# 1( 1* 1, 1" %/ %1

Nama Guru Besar En. in!ent

Tempoh Berkhidmat 1"#$ 1"#& ' 1"#( 1"#* + 1"#, 1"#" 1"(/ 1"(1 1"(% + 1"(& 1"(# 1"(( ' 1"(, 1"(" 1"*/ 1"*1 ' 1"*% 1"*$ + 1"*( 1"** ' 1",/ 1",1 ' 1",& 1",# ' 1",, 1"," + 1""& 1""# ' %//# 2a! %//( + 5e) %//, Jun %//, + O1os %/11 7isem)er %/11'Sekaran1

En!ik Kalai En!ik Jim)ai En!ik Limen En!ik -harlie Anthon. En!ik Anthon. La0ai En!ik Jerome A)an1 En!ik Julius -ha)o En!ik Simon 2illa La.an1 En!ik Harr. N.an11oh En!ik James Loi En!ik Andre0 Lassan Budol En!ik enus 2inda

En!ik 2i!heal Sa0on1 En!ik Ja!kson Bunut 34u En!ik Juin1 Gamit En!ik Henr. Jampi ak Geramon1 En!ik 2an11ai Ason En!ik La. Ban Hu 6uan Lau Sie0 Lin1 En!ik Kened. ak Balin1

!,T,

%-R.S/0/ K- /R/0 K-1-!-R2/N3/N

45S5 S-K,2/0

!-NJ/(5 S-K,2/0 1-!-R2/N3 (/N .N33.2

28S8 SEKOLAH

2ELAH8RKAN 8NSAN 9ANG BER8L23: BERAKHLAK 23L8A SERTA 2E26ERKE2BANGKAN 6OTENS8 8N78 873 SE-ARA O6T8232 BER7ASARKAN 5ALSA5AH 6EN7878KAN NEGARA

PIAGAM PELANGAN SK NANGA SERAU, JULAU

Nama sekolah SK Nan1a Serau: Julau

Bola 'Ke arah ke!emerlan1an dalam )idan1 ko' kurikulum

Buku dan pensel ' Ke arah ke!emerlan1an dalam )idan1 kurikulum O)or ' Ke arah kese4ahteraan masa hadapan ( 4alur )er0arna '6erpaduan sekolah dan semua pen1huni rumah pan4an1 di sekitar SK Nan1a Serau

6utih + 2emupuk nilai'nilai murni di kalan1an murid'murid

-o1an kata + Satu usaha .an1 )erterusan ke arah men!apai ke!emerlan1an .an1 men.eluruh dalam semua )idan1 .an1 disertai

&elan dan 2okasi Sekolah

RUMAH UBAT

SK NANGA SERAU, JULAU

RUMAH UGAP

RUMAH ACI

BEREK STAF
JANAKUAS A K D N O P P W A G N E

ASRAMA
S D N A T

PUSAT SUMBER/ PERPUSTAKAAN/ BILIK PEMULIHAN


G N D A P

BILIK DARJAH

BILIK DARJAH

PADANG

BENGKEL KH

TELAGA TIUB

A N U M I H R E P

R U P A D

K M N A W E D

A R P S H A L O K E

M A L O K

L TANDAS

BEREK STAF PEJABAT PENTADBIRAN/ BILIK GURU BEREK STAF

STO R

GB

Kami warga SK Nanga Serau %ersatu setiap masa Rajin usaha untuk "erjaya Takkan pernah putus asa 1horus (i sini aku "erjanji !engisi ilmu di dada /gar aku terus "erjaya Kau dikenang hingga akhirnya &adukan semangat waja kita Tanpa mengira onak duri /gar jadi insan yang "erguna &ada nusa# "angsa dan Negara 1emerlang 6)emerlang..unggul7

5krar -tika !urid SK Nanga Serau# Julau


Rajin "elajar untuk meningkatkan prestasi

akademik Rajin "erusaha ke arah kegemilangan %erdisiplin dan "er)ita$)ita mulia Sanggup menerima )a"aran Sentiasa menepati masa %ertanggungjawa"# jujur dan amanah semasa menjalankan tugas %er"akti kepada sekolah# keluarga# masyarakat# agama# "angsa dan negara

-NR,2!-N S-K,2/0 %/35 T/0.N +813


Kelas Bilangan Kelas ( ( ( ( ( ( ( M !i" Lela#i ) + * 0 /) M !i" Pe!e$% an J $la&

P!a Se#'la& Ta& n ( Ta& n , Ta& n / Ta& n 0 Ta& n + Ta& n 1 J $la&

(* , , , 1 + 0 /(

() . ) (/ + . -*

B8L. 1 % $ & # ( * , " 1/ 11 1% 1$ 1& 1# 1( 1* 1, 1"

NA2A 6EGA;A8 EN. KENE79 ANAK BAL8NG EN.<A2ERENE B8N R38N EN.N9ELANG AK LAN9ON 6N.JOS6H8NE AK 7AN8EL -H3AT EN. R358N3S ANAK -HABO EN. 6ETER ANAK L8N7ONG EN HA8R8L 5A8<AL B8N 2OHA2E7 EN.8<<ATER8 B8N 63J8 6N. E ENA ANAK AG3N 6N. ROSN8 BT JAB3R EN. 2OH7. 23HA828N B8N N3R AN3AR EN. JOHN ANAK HENR9 2ANGG8E -8K S8T8 N3R AT8?AH B8NT8 ROSL8 EN.HASA878 B8N AL8 HASAN 6N. ALER8 JESS8-A AK BA3 EN.AB73L HA558< B8N 93SO6 6N. 2ARR9 ANAK N9ALONG EN.<3L5AKARA778N B8N BOKHAR8 6N.SEL39AH AK L3BON

JANT8NA L L L 6 L L L L 6 6 L L 6 L 6 L 6 L 6

JA;ATAN G3R3 BESAR 6ENOLONG KANAN 6ENOLONG KANAN HE2 6ENOLONG KANAN KK G3R3 AKA7E28K B8ASA G3R3 AKA7E28K B8ASA G3R3 AKA7E28K B8ASA G3R3 AKA7E28K B8ASA G3R3AKA7E28K B8ASA G3R3 6E23L8HAN KHAS G3R3 AKA7E28K B8ASA G3R3 AKA7E28K B8ASA G3R3 6RASEKOLAH 6EN9EL8A ASRA2A 662 6RA 662 ASRA2A 662 ASRA2A 6A6 6A6 7G&1

GRE7

7GA$% 7GA$&=K36> 7G&1 7-&&=K36> 7GA$%=K36> 7-&1 7G&1 7-&1 7G&1 7G&1 7GA$%=K36> 7G&1 N1* N1* N1* N1* N1 N1

CARTA ORGANISASI SK NANGA SERAU, JULAU

KENED3 ANAK BALING GURU BESAR

N3ELANG ANAK LAN3ON PENOLONG KANAN HEM

2AMERENE BIN RUIN PENOLONG KANAN

JOSEPHINE D4 CHUAT PENOLONG KANAN KK

RUFINUS AK CHABO DG0(

I22ATERI BIN PUJI DG0(

PETER LINDONG DGA/,5KUP6

HAIRIL FAI2AL MOHD DG0(

ROSNI BT JABUR DG0(5PRMULIHAN6

MARR3 AK N3ALONG PPM ASRAMA/PTR

7ALERI JESICA AK BAU PPM PRA SEKOLAH

HASAIDI B4 ALI HASSAN PEN3ELIA ASRAMA

ABDUL HAFI2 B4 3USOF PPM ASRAMA

2ULFAKARADDIN B4 BOKHARI PAP

SELU3AH AK LUBON PAP

.N5T K.R5K.2.!

2OTO
Pendidikan Berkualiti Generasi Berintigriti

8S8
Menjana transformasi dalam pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

28S8
Memantapkan pengajaran pembelajaran berkualiti, mengoptimumkan sumber manusia dan kepakarannya untuk melahirkan insan yang cemerlang, ino atif, berakhlak mulia dan berdaya saing

2ATLA2AT
@ 2ENGHA63SKAN B3TA H3R35 7AN B3TA ANGKA 78 KALANGAN 23R87 SK NANGA SERA3. @ 2ELAH8RKAN 8NSAN 9ANG BERAKHLAK 23L8A 7AN BERG3NA KE6A7A KEL3ARGA 7AN 2AS9ARAKAT. @ 6ENGL8BATAN 9ANG O6T8232 78 7ALA2 KEG8ATAN AKA7E28K @ 6EN-A6A8AN 9ANG -E2ERLANG 78 7ALA2 B87ANG AKA7E28K @ 2EN7878K 8NSAN BER7ASARKAN 5ALSA5AH 6EN7878KAN NEGARA 3NT3K 2ELAH8RKAN GENERAS8 9ANG 2E2BER8 S32BANGAN TERHA7A6 KEHAR2ON8AN 7AN KE2AK23RAN KEL3ARGA: 2AS9ARAKAT 7AN NEGARA.

KE9 6ER5OR2AN-E 8N78-ATOR =K68> 3N8T K3R8K3L32 K68 1 2elepasi kualiti dan kuantiti pen!apaian 36SR )a1i Gred 6urata Ne1eri =G6N> %.%/ den1an melepasi sasaran pen!apaian Gred 6urata Sekolah =G6S> %.1#. K68 % 2enin1katkan peratus murid Tahap Satu men1uasai kemahiran Literasi dan Numerasi dan men!apai sasaran. Sasaran ATahun 1 B %/1$ C Literasi ,#D dan Numerasi ,#D A Tahun % B %/1$C ALiterasi 1//D dan Numerasi 1//D AAAA ATahun $ B %/1$CA Literasi 1//D dan Numerasi 1//D K68 $A 2enin1katan peratus pen!apaian murid dalam 6enilaian Berasaskan Sekolah Akepada Band # dan men1uran1kan peratus pen!apaian Amurid .an1 memperolehi Band 1 dan Band %. K68 & 2en4adikan Apro1ram N8LA2 le)ih )erkesan den1an pertam)ahan murid .an1 men!apai tahap N8LA2 kepada %/D Adaripada keseluruhan murid . K68 # 2emastikan 6usat Sum)er SK Nan1a Serau: di1unakan se!ara optimum )a1i mendapat se)erapa )an.ak ilmu. K68 ( 2emastikan semua 1uru men!apai tahap !emerlan1 dalam aktiEiti pen1a4aran dan pem)ela4aran di dalam kelas. K68 * 2enin1katkan peratus pen1li)atan 1uru dalam kursus =LA7A6> )a1i menin1katkan proFesionalisme ke1uruan dan etika ker4a. K68 , 2enin1katkan kemahiran pen11unaan 8-T di kalan1an murid'murid melalui penin1katan pen11unaan Komputer dalam 6G6 K68"

KE9 6ER5OR2AN-E 8N78-ATOR =K68> 3N8T K3R8K3L32 K&5 &R/S-K,2/0 K&51 !eningkatkan peratus rumusan kemenjadian murid &rasekolah "agi semua tunjang melepasi sasaran *89. K&5+ !eningkatkan kemahiran "er"ahasa 5nggeris di kalangan murid &rasekolah melalui pendedahan penggunaan "ahasa 5nggeris setiap hari. K&53 !emastikan semua murid &rasekolah dapat mempelajari kemahiran "erdikari dan menguruskan diri dengan "aik. K&5: *89 murid prasekolah -nam tahun "oleh mem"a)a# menulis# mengira dan menaakul. 589 murid prasekolah 2ima Tahun "oleh mem"a)a# menulis# mengira dan menaakul.

PELAN TINDAKAN SEKOLAH 2013 BIDANG KURIKULUM


KURIKULUM
Bil /. Program / Projek Ak!i0i!i Aka.emik A*al #agi " I%&i& " BM " $ela%a 1 BI " -a' 1 M) " K+ami% 1 $N " J maa! 1 Program Mem'a2a Kela% 'im'i&ga& O !"# ! / $a%ara&/O'jek!i( $em a m ri. % .a+ 'er%e.ia %e#e& +&3a %e'el m %e%i Pe&gajara& .a& Pem'elajara& 'erm la. )a&gg &gja* a' $em a G r )em#o+ $e#a&ja&g )a+ & )O, E)I&.ika!or Pre%!a%i Pera! % kel l %a& / #re%!a%i m ri. me&i&gka!. M ri."m ri. !i.ak 'erkeliara& %e'el m %e%i P4P

2.

M ri."m ri. .a#a! me&g a%ai kema+ira& 3a&g .iajar ole+ g r 1 (o2 % UP$Mem'i&a ke3aki&a& .a& ja!i .iri m ri. 'er 2a# .i k+ala3ak ramai.

$em a G r

Ja& ari 1 No0em'er


3"5 #e!a&g 6.37" 8.37 mlm

/779 ke+a.ira& m ri. ;79 #e&3er!aa& .ari#a.a m ri.

Pera! % kel l %a&/#re%!a%i m ri. me&i&gka!

3.

Pe%em'a+a& Aka.emik $ema%a Per+im# &a&

$em a G r

:e' 1 Ok!o'er

Pe&2a#aia& k ali!i m ri. .alam m/# !era% me&i&gka!

5. <. >. 6.

I&(o Ilm =oro&g Aka.emik Ujia& B la&a& Ujia& $eme%!er

Ilm a.a .ima&a Ilm a.a .ima&a Ma!a#elajara& )era% )a+ &/ 1)a+ & >
Ujia& Per!e&ga& $eme%!er I Ujia& $eme%!er I Ujia& Per!e&ga+a& $eme%!er II Ujia& Ak+ir $eme%!er

$em a G r $em a G r $em a G r $em a G r

Ja& ari 1 No0em'er Ja& ari 1 No0em'er


(- j k )ak*i& $ekola+)

Pe&2a#aia& k ali!i m ri. .alam m/# !era% me&i&gka! Pe&2a#aia& k ali!i m ri. .alam m/# !era% me&i&gka! Pe&2a#aia& k ali!i m ri. .alam m/# !era% me&i&gka! Pe&2a#aia& k ali!i m ri. .alam m/# !era% me&i&gka!

(- j k )ak*i& $ekola+)

8.

P=B$ 4 $BOA

Mem'i&a ke3aki&a& .a& ja!i .iri m ri. 'er 2a# .i k+ala3ak ramai Mem#el'agaika& 2ara me&.a#a! Ilm $em a M ri. )a+ & / Me&g a%ai M)/BM Me&i&gka!ka& kema+ira& m ri. .i .alam me&ja*a' %oala& (!i# UP$-).a& #em'a+agia& ma%a 3a&g

$em a G r

:e' ari? A#ril?J lai?Ok!o'er Ak!i0i!i Pa&i!ia Ja& ari" No0em'er J lai

Pe&2a#aia& k ali!i m ri. .alam m/# !era% me&i&gka! #e&2a#aia& k ali!i m ri. .alam m/# !era% me&i&gka! /779 mele#a%i %ari&ga& =INU$ ke . a M ri. .a#a! me& &j kka& #e&2a#aia& 3a&g 'aik .alam UP$- 27/2.

; /7. //

Ak!i0i!i $oko&ga& Aka.emik Kela% K+a% =INU$ Kli&ik UP$-

$em a G r $em a G r $em a G r

PELAN STRATEG ! "PSR S! NANGA SERA"# $"LA" TA%"N &00' ( &0)* + ,ANG !"R !"L"M

Anda mungkin juga menyukai