Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 9 KOTA DAMANSARA JALAN RIMBA RIANG 9 / 1, 47810 PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN

Kod S)kolah : BB% ,270 #o.T)l)<on : 02 = >$(>+2(2 #o. ?a@ : 02 = >$(>+0(2

Ruj. Kami : Bil ( )dlm.SKS9KD Tarikh : 27 Jun 2007 Pn. Roslina b !assan" #o. $$% Jalan Rimba Rian& 9'(%" S)ks*)n 9 Ko a Damansara" +7,$0 P) alin& Ja*a" S)lan&or. Puan" UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH. D)n&an s)&ala horma n*a -)rkara di a as adalah dirujuk. 2. Pihak S)kolah S)ks*)n 9 Ko a Damansara in&in m)rakamkan u.a-an )rima kasih *an& idak )rhin&&a k)-ada -ihak -uan *an& )lah sudi m)mb)ri sumban&an /an& s)m-)na ak i0i i Sambu an 1aulidur Rasul *an& akan diadakan -ada bulan 1)i ini. 2. K)rjasama dari-ada -ihak -uan ini san&a b)rmakna dan ama kami har&ain*a.

S)kian" )rima kasih. KEJUJURAN DAN KETEKUNAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Sa*a *an& m)nuru -)rin ah" 33333333333.. ( K4%# 5!67 189 ) :uru B)sar" SK S)ks*)n 9 Ko a Damansara" Jalan Rimba Rian& 9'$" +7,$0 P) alin& Ja*a" S8;%#:6R D%R4; 8!S%#.

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 9 KOTA DAMANSARA JALAN RIMBA RIANG 9 / 1, 47810 PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN
Kod S)kolah : BB% ,270 #o.T)l)<on : 02 = >$(>+2(2 #o. ?a@ : 02 = >$(>+0(2

Ruj. Kami : Bil ( )dlm.SKS9KD. Tarikh : $$ Julai 2007. K)-ada" 333333333333333.. 333333333333333.. Tuan" UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH. D)n&an s)&ala horma n*a -)rkara di a as adalah dirujuk. 2. Pihak S)kolah K)ban&saan S)ks*)n 9 Ko a Damansara in&in m)rakamkan u.a-an )rima kasih *an& idak )rhin&&a k)-ada -ihak uan *an& )lah sudi m)minjamkan -)rala an P% Sis )m k)-ada s)kolah kami s)m-)na !ari Po )nsi Pras)kolah Aon 1BPJ ba&i ahun 2007. 2. K)rjasama dari-ada -ihak uan ini san&a b)rmakna dan ama kami har&ai. S)mo&a k)rjasama ini akan m)n&)ra kan la&i hubun&an an ara s)kolah di Da)rah P) alin&. S)kian" )rima kasih. KEJUJURAN DAN KETEKUNAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Sa*a *an& m)nuru -)rin ah" 33333333333.. ( K4%# 5!67 189 ) :uru B)sar" SK S)ks*)n 9 Ko a Damansara" Jalan Rimba Rian& 9'$" +7,$0 P) alin& Ja*a" S8;%#:6R D%R4; 8!S%#. KEBANGSAAN SEKSYEN 9 KOTA DAMANSARA SEKOLAH

JALAN RIMBA RIANG 9 / 1, 47810 PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN


Kod S)kolah : BB% ,270 #o.T)l)<on : 02 = >$(>+2(2 #o. ?a@ : 02 = >$(>+0(2

Ruj. Kami : Bil ( 0$ )dlm.SKS9KD. Tarikh : $$ Julai 2007. 8n. 1oham)d #aBim bin %bdul Rahman" 9 C 5onsul an s. Tuan" UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH. D)n&an s)&ala horma n*a -)rkara di a as adalah dirujuk. 2. Pihak s)kolah m)rakamkan s) in&&i= in&&i -)n&har&aan dan )rima kasih a as k)sudian uan hadir m)n*am-aikan .)ramah 1o i0asi Tahun > -ada 2, Jun 2007 di S)kolah K)ban&saan S)ks*)n 9 Ko a Damansara" P) alin& Ja*a. 2. S)mo&a k)rjasama s)b)&ini da-a di )ruskan dimasa=masa akan da an&.

S)kian" )rima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA KEJUJURAN DAN KETEKUNAN Sa*a *an& m)nuru -)rin ah" 33333333333.. ( K4%# 5!67 189 ) :uru B)sar" SK S)ks*)n 9 Ko a Damansara" Jalan Rimba Rian& 9'$" +7,$0 P) alin& Ja*a" S8;%#:6R D%R4; 8!S%#

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 9 KOTA DAMANSARA JALAN RIMBA RIANG 9 / 1, 47810 PETALING, SELANGOR DARUL EHSAN
Kod S)kolah : BB% ,270 #o.T)l)<on : 02 = >$(>+2(2 #o. ?a@ : 02 = >$(>+0(2

Ruj. Kami : Bil ( )dlm.SKS9KD Tarikh : 2, Januari 2009 8n. Sa<ri bin %bu 7amin" Blok 5=07=$> :u&usan K)sumbar" S)ks*)n , Ko a Damansara" +7,$0 P) alin& Ja*a" S)lan&or. Tuan UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH. D)n&an s)&ala horma n*a -)rkara di a as adalah dirujuk. 2. Pihak P)n adbir S)kolah S)ks*)n 9 Ko a Damansara in&in m)rakamkan u.a-an )rima kasih *an& idak )rhin&&a k)-ada -ihak uan *an& )lah sudi m)n*umban&kan buah limau k)-ada kami. 2. K)rjasama dari-ada -ihak uan ini san&a b)rmakna dan ama kami har&ain*a.

S)kian" )rima kasih. KEJUJURAN DAN KETEKUNAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Sa*a *an& m)nuru -)rin ah" 33333333333.. ( K4%# 5!67 189 ) :uru B)sar" SK S)ks*)n 9 Ko a Damansara" Jalan Rimba Rian& 9'$" +7,$0 P) alin& Ja*a" S)lan&or Darul 8hsan.