Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN ULASAN BUKU OLEH GURU DAN PELAJAR


BIL 1. 2. &. KANDUNGAN TAJUK/PROGRAM TARIKH/MASA TEMPAT PERKARA ULASAN BUKU OLEH GURU DAN PELAJAR Setiap hari Isnin dan Selasa SMK Sila'"(an Me)"p"( ta'iat )e)'a-a di (alan!an pela%ar dan !"r" serta )e)'ina (e.a(inan diri 'er"-ap di hadapan (hala.a( ra)ai. Setiap hari Isnin dan Selasa sat" ran! !"r" dan sat" ran! pela%ar a(an )e)'eri "lasan tentan! se'"ah '"(". Mere(a a(an )en.a)pai(an sin psis '"("2 pen!etah"an2 pen!a%aran dan nilai3nilai )"rni .an! ' leh diper lehi dari '"(" terse'"t. Se)"a !"r" dan pela%ar SMK Sila'"(an P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3 3 0"r" dan pela%ar 'erpel"an! )en.a)pai(an "lasan / sin psis '"(" .an! telah di'a-a "nt"( di( n!si den!an sel"r"h :ar!a se( lah (erana pr !ra) ini di%alan(an pada setiap (ali sesi perhi)p"nan se( lah. Apa'ila -"a-a h"%an2 perhi)p"nan terpa(sa ditan!!"h(an dan pr !ra) "lasan '"(" ini terpa(sa ditan!!"h(an pada hari 'eri("tn.a. Men.edia(an ' ran! se)a(an )in!!"an 'er(enaan a(ti<iti !era(an )e)'a-a. ;en!an pela%ar a(an di)a(l")(an a:al dan le'ih 'ersedia "nt"( )en%alan(an a(ti<iti .an! telah diran-an!. Ulasan leh !"r" #Isnin$ Ulasan leh pela%ar #Selasa$ Tapa( perhi)p"nan CATATAN

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN

19.

KEKUATAN PRO0RAM

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN PROGRAM SEMAI


BIL 1. 2. &. *. KANDUNGAN TAJUK/PROGRAM TARIKH/MASA TEMPAT OB+EKTI, PERKARA PROGRAM SEMAI Setiap hari Ra'" SMK Sila'"(an Men.e)ai ta'iat )e)'a-a di (alan!an pela%ar Pada setiap hari Ra'" se:a(t" perhi)p"nan harian pela%ar di(ehenda(i )e)'a:a 'ahan 'a-aan seperti (eratan a(h'ar dan '"(". Pela%ar di'eri )asa sela)a / )init "nt"( )e)'a-a 'ahan 'a-aan )asin!3)asin!. Be'erapa ran! pela%ar a(an dipilih nai( (e pentas "nt"( 'er( n!si 'ahan 'a-aan )asin!3)asin! den!an ra(an3ra(an .an! lain. Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3 3 Pela%ar san!at ( )ited dan sentiasa )e)'a:a 'ahan 'a-aan 'a!i )en%a.a(an pr !ra) ini. Apa'ila -"a-a h"%an2 perhi)p"nan terpa(sa ditan!!"h(an dan pr !ra) se)ai pada )in!!" terse'"t terpa(sa di'atal(an. 2 ran! pela%ar a(an dipan!!il nai( (e pentas "nt"( 'er( n!si 'ahan 'a-aan den!an sel"r"h :ar!a se( lah Tapa( perhi)p"nan CATATAN

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN KEKUATAN PRO0RAM

19.

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN PROGRAM MY FAVOURITE BOOK


BIL 1. 2. &. KANDUNGAN TAJUK/PROGRAM TARIKH/MASA TEMPAT PERKARA MY FAVOURITE BOOK Setiap hari Kha)is SMK Sila'"(an Me)per(enal(an / )e)pr ) si(an '"("3'"(" 'ahar" (epada se)"a pela%ar dan !"r" 'a!i )enari( )inat )ere(a dala) a(ti<iti pe)'a-aan. Pada setiap hari Kha)is pen!a:as p"sat s")'er .an! 'ert"!as a(an )e)per(enal(an / )e)pr ) si(an sat" '"(" 'ahar" (epada se)"a :ar!a se( lah. Pr !ra) ini di%alan(an se:a(t" perhi)p"nan harian 'erlan!s"n!. Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3 3 Pr !ra) ini a(an di(endali(an leh pen!a:as p"sat s")'er dan pela%ar3pela%ar ini serin! terli'at dala) pr ses pen!(atal !an '"("3'"(" 'ar". Tapa( perhi)p"nan CATATAN

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN

19.

KEKUATAN PRO0RAM

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

Apa'ila -"a-a h"%an2 perhi)p"nan terpa(sa ditan!!"h(an dan pr !ra) >M. ,a< "rite B (s? pada )in!!" terse'"t terpa(sa dit"nda (ees (an harin.a.

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

Men.edia(an ' ran! se)a(an )in!!"an 'er(enaan a(ti<iti !era(an )e)'a-a. ;en!an ini pela%ar a(an di)a(l")(an a:al dan le'ih 'ersedia "nt"( )en%alan(an a(ti<iti .an! telah diran-an!.

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN PROGRAM SUDUT BACAAN / INFO


BIL 1. 2. &. KANDUNGAN TAJUK/PROGRAM TARIKH/MASA TEMPAT PERKARA SUDUT BACAAN / INFO Sepan%an! tah"n SMK Sila'"(an Men!isi )asa terl"an! di dala) (elas den!an a(ti<iti )e)'a-a dan )en-"n!(il 'a(at (reati<iti pela%ar dala) )en!hasil(an s"d"t 'a-aan .an! )enari( Pela%ar )en.edia(an s"d"t 'a-aan di dala) (elas )asin!3)asin!. Pela%ar ' leh )en!!"na(an )asa .an! terl"an! den!an a(ti<iti )e)'a-a Se)"a (elas tin!(atan 1 @ tin!(atan / P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3 3 Se-ara tida( lan!s"n! pr !ra) ini t"r"t sa)a )e)'ent"( perse(itaran (elas .an! ( nd"siA dan pela%ar ' leh )en!!"na(an s"d"t 'a-aan (elas "nt"( )en!isi )asa .an! terl"an!. Bahan 'a-aan ("ran! dan (e'an.a((ann.a )eli'at(an '"(" r"%"(an. Me)a(l")(an s"pa.a setiap (elas )ena)'ah 'ahan 'a-aan )asin!3)asin! ter"ta)an.a )a%alah3)a%alah il)iah seperti de:an sis:a2 de:an )as.ara(at2 de:an pela%ar dan )a%alah P7 CATATAN

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN

19.

KEKUATAN PRO0RAM

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN KARNIVAL NILAM PERINGKAT SEKOLAH SEMPENA BULAN MEMBACA


BIL 1. 2. &. KANDUNGAN TAJUK/PROGRAM TARIKH/MASA TEMPAT PERKARA KARNIVAL NILAM PERINGKAT SEKOLAH SEMPENA BULAN MEMBACA 24 +"lai @ &9 +"lai 2919 SMK Sila'"(an Me)"p"( )inat )e)'a-a di (alan!an pela%ar Men!!ala((an pela%ar )en!"asai le'ih daripada sat" 'ahasa Menin!(at(an pen!etah"an pela%ar dala) pel'a!ai 'idan! Me)pr ) si(an p"sat s")'er se( lah Pelan-aran Karni<al Nila) se)pena '"lan )e)'a-a N.an.ian la!" Mari Me)'a-a dan la!" NILAM Ke)pen Te)an B"(" #'"(" ditan!an$ Pertandin!an Ulat B"(" antara (elas Pertandin!an )el"(is ("lit '"(" Pertandin!an Men!ha.ati P"isi Pertandin!an +e%a( Ma(l")at Pertandin!an Kisah Se'"ah 7erita Pa)eran P"sat S")'er Se( lah Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3 RM281 Pr !ra) .an! diran-an! 'er%alan den!an lan-ar. Pela%ar san!at 'er)inat "nt"( )en.ertai setiap pertandin!an .an! di%alan(an. Persediaan .an! ("ran! rapi (erana 'ar" selesai )a%lis an"!erah (e-e)erlan!an se( lah pada )in!!" se'el")n.a. Me)'"at peran-an!an le'ih a:al se'a!ai persediaan "nt"( pr !ra) tah"n hadapan Tapa( perhi)p"nan CATATAN

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN

19.

KEKUATAN PRO0RAM

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI PUSAT SUMBER TAHUN 2010


BIL 1. 2. &. KANDUNGAN TAJUK/PROGRAM TARIKH/MASA TEMPAT PERKARA NEW HOPE FOR ORANG-UTANS SCHOOL PROGRAMME Isnin 16 O(t 'er 2919 SMK Sila'"(an Pr !ra) ini adalah salah sat" "saha "nt"( )endedah(an :ar!a se( lah dan )as.ara(at )en!enai ran! "tan2 (epentin!ann.a2 an-a)an terhadap ran! "tan dan %"!a -ara3-ara )en!atasin.a. Melal"i pr !ra) ini pela%ar a(an 'ela%ar )en!har!ai dan -inta(an ala) se(itar. 7era)ah (esedaran )en!enai ran! "tan Pertandin!an )el"(is p ster Pertandin!an (e:arta:anan ala) se(itar Mese% (esedaran )en!enai ran! "tan Te)"ra)ah 'ersa)a pela%ar Setiap a(ti<iti dipapar(an pada 'l ! httpC//h pe3 ran!"tan.'l !sp t.- ) CATATAN Pr !ra) di 'a:ah ta%aan KPM2 BB,2 BOH dan T18

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN

Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an P"sat S")'er SMK Sila'"(an En. M"ha)ad D"l3Ma%di Bin ;E"l(iAli 3 Me)p"n.ai inA r)asi .an! len!(ap )en!enai pr !ra) .an! di%alan(an. Me)p"n.ai !"r" .an! san!at 'er(e)ahiran dala) I7T Hadiah di 'a:ah pr !ra) Pas-a PMR

19.

KEKUATAN PRO0RAM

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

Le:at )endapat )a(l")an )en!enai pr !ra) dan ini )en.e'a'(an pen!"r"san ("ran! lan-ar. A(ti<iti .an! di%alan(an )endapat sa)'"tan .an! 'ai( di (alan!an pela%ar. Pr !ra) ini ses"ai "nt"( di)as"((an dala) ta(:i) p"sat s")'er se'a!ai salah sat" a(ti<iti di 'a:ah p"sat s")'er.

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI PUSAT SUMBER TAHUN 2010


BIL KANDUNGAN PERKARA PENYELENGGARAAN PUSAT SUMBER SEMPENA LAWATAN DATO ZULKIFLY BIN MOHD WAZIR! KETUA PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN! KPM KE SMK SILABUKAN Isnin 25 Sept 2919 dan Selasa 26 Sept 2919 SMK Sila'"(an Me)'"at persiapan se)pena la:atan ;at ? D"l(iAl. 'in M hd. BaEir2 Ket"a Pen!arah Baha!ian Pen!"r"san Se( lah Harian2 KPM (e SMK Sila'"(an Men!e)as(ini s"s"n at"r ra( dan '"("3 '"(" Men!hasil(an la'elin! .an! 'erses"ai "nt"( (e!"naan tertent" Me)'"at hiasan den!an )en!!"na(an !a)'ar3!a)'ar .an! 'erses"aian Men!e)as(ini papan (en.ataan p"sat s")'er Pen!a:as p"sat s")'er dan pela%ar3pela%ar SMK Sila'"(an P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3 3 Melal"i a(ti<iti ini 'an.a( la'el 'eserta !a)'ar3 !a)'ar hiasan dapat dihasil(an dan seter"sn.a 'er"pa.a )en n% l(an i)e% p"sat s")'er se( lah. Pr ses pen.elen!!araan 'er%alan den!an lan-ar tetapi hiasan dan la'ellin! han.a tert")p" di 'aha!ian (a"nter dan pint" )as"( saha%a. Ini adalah (erana )asalah (e:an!an dan %"!a (e(an!an )asa. CATATAN

1.

TAJUK/PROGRAM

2. &.

TARIKH/MASA TEMPAT

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN

19.

KEKUATAN PRO0RAM

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

Men!e)as(ini 'a%et (e:an!an "nt"( tah"n 2911 s"pa.a peralatan pe)'ersihan len!(ap dan 'ahan hiasan )en-"("pi

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN KEM MEMBACA 1 MALAYSIA TAHUN 2010


BIL KANDUNGAN PERKARA KEM MEMBACA 1 MALAYSIA Ke) Me)'a-a 1 Mala.sia 2919 adalah sat" inisiatiA di 'a:ah pr !ra) !era(an ta'iat )e)'a-a Ke)enterian Pela%aran Mala.sia .an! di"r"s setia(an leh Baha!ian Te(n l !i Pendidi(an dan Baha!ian B"(" Te(s a(an dila(sana(an serenta( di sel"r"h Ne!ara pada 6 hin!!a 12 N <e)'er 2919. Piha( se( lah 'erharap den!an pr !ra)3 pr !ra) seperti ini2 )"rid3)"rid a(an dapat )en!isi )asa3)asa terl"an! )ere(a den!an a(ti<iti .an! 'erAaedah di sa)pin! )ena)'ah il)" di dada. CATATAN

1.

TAJUK/PROGRAM

Te)a C FMe)'a-a Men%ana Pe)i(iran 1 Mala.siaF

2. &.

TARIKH/MASA TEMPAT

Isnin 6 N < 2919 hin!!a +")aat 12 N < 2919 SMK Sila'"(an 1. Men!isi )asa lapan! )"rid selepas peperi(saan 2. Men!era(an pr !ra)/a(ti<iti !ala(an )e)'a-a &. Me)"p"( )inat )e)'a-a se-ara 'erter"san #(hasn.a se)asa -"ti se( lah dan %"!a sepan%an! ha.at$ Pelan-aran Ke) Me)'a-a 1 Mala.sia pada 6 O! s 2919 Re( d )e)'a-a sela)a 2919 saat #&&./ )init$ Me)'a-a se-ara 'er(")p"lan Pertandin!an P"isi dan La!" Pertandin!an ;ra)a Pertandin!an S-ra''les Pertandin!an Men%ana Idea

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

4. 5. 6.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH

Se)"a pela%ar tin!(atan 1 @ tin!(atan / P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

8.

+UMLAH PERBELAN+AAN

RM 69 #* G ha)per$

19.

KEKUATAN PRO0RAM

Pr !ra) 'er%alan lan-ar (erana )endapat 'ant"an daripada !"r" )atapela%aran .an! )en!a%ar (elas tin!(atan &.

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

Pada :a(t" ini (elas3(elas tin!(atan * dan tin!(atan / teri(at den!an pel'a!ai peperi(saan seperti peperi(saan !era( !e)p"r2 EG-el 1 dan EG-el 2. Setiap a(ti<iti .an! di%alan(an )e)erl"(an (a:alan disiplin .an! san!at rapi

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

Se'a!ai pena)'ah'ai((an pen!an%"r a(an )en.edia(an A r)at pe)ar(ahan se-ara ter(")p"l .an! 'erA ("s (epada (er%asa)a dan %"!a disiplin s"pa.a (a:alan disiplin le'ih )"dah dan 'er(esan.

LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI PUSAT SUMBER TAHUN 2010

10

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

BIL

KANDUNGAN

PERKARA PERTANDINGAN BUKU SKRAP KITAR SEMULA Isnin 2 O! s 2919 hin!!a Sa't" 5 O! s 2919 SMK Sila'"(an Me)'eri (esedaran (epada pela%ar tentan! pentin!n.a )en%a!a ala) se(itar Mendedah(an pela%ar )en!enai (itar se)"la2 ( nsep (itar se)"la dan %"!a 'a!ai)ana ia 'er%alan

CATATAN Se)pena Karni<al Ala) Se(itar an%"ran PIB0 dan Bir Ala) Se(itar UMNO Baha!ian Sila)

1.

TAJUK/PROGRAM

2. &.

TARIKH/MASA TEMPAT

*.

OB+EKTI,

/.

PEN0ISIAN PRO0RAM/AKTI1ITI

Pertandin!an '"(" s(rap (itar se)"la

4. 5. 6. 8.

BILAN0AN PESERTA A+K PEN0ELOLA PEN7ERAMAH +UMLAH PERBELAN+AAN

Setiap (elas )en!hantar 2 ran! :a(il P"sat S")'er SMK Sila'"(an 3 3 Peserta di'e(al(an 'e'erapa 'ahan asas 'a!i )e)asti(an pertandin!an ini 'er%alan den!an lan-ar. 7 nt hn.a piha( p"sat s")'er )en.edia(an ( ta(3( ta( terpa(ai2 s"rat (ha'ar la)a2 tali2 :arna2 'er"s l"(isan2 (ertas A* p"tih dan %"!a 'er:arna P"'lisiti .an! ("ran! )el"as (erana pertandin!an ini le:at di)a(l")a(an. Terdapat 'e'erapa (elas .an! tida( )en!hantar se'aran! pen.ertaan. Unt"( )e)asti(an setiap (elas )en!hantar :a(il pertandin!an ini perl" di%alan(an pada sat" )asa .an! ditetap(an dan '"(" terse'"t perl" disiap(an se'el") )asa .an! diper"nt"((an ta)at. ;i 'a:ah per"nt"(an Pr !ra) Karni<al Ala) Se(itar

19.

KEKUATAN PRO0RAM

11.

KEKAN0AN PRO0RAM

12.

7A;AN0AN PENAMBAHBAIKAN

11

M;; = 2919 SMK SILABUKAN

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

;isedia(an lehC

;ise)a( lehC

HHHHHHHHHHHHHHHHHH MUHAMAD ZUL-MAJDI BIN DZULKIFLI 0PM SMK Sila'"(an

HHHHHHHHHHHHHHHH. " #

12

M;; = 2919 SMK SILABUKAN