Anda di halaman 1dari 20

Peneraju Pendidikan Negara

KEMAHIRAN MENDENGAR & TUTUR

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMAHIRAN MENDENGAR
Kemahiran

mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PROSES MENDENGAR

Mendengar bunyi persekitaran

Mendengar deretan bahasa

Memahami bunyi bahasa

Bertindak terhadap bunyi

Menilai bunyi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kemahiran mendengar melibatkan:Apa yang didengar


arahan puisi lakonan

muzik

ucapan

berita

lagu

syarahan

pengumuman

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Mengapa mendengar
Untuk mendapatkan maklumat , fakta, data,

pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peringkat-peringkat kemahiran mendengar


BIL PERINGKAT AWAL

1.

mengecam, mengajuk dan memilih bunyi

2.
3. 4. 5. 6.

mendengar dan mengecam makna perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat melakukan sesuatu yang disuruh menjalankan perintah dan permintaan bertindak terhadap soalan-soalan mudah
mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peringkat-peringkat kemahiran mendengar


BIL. PERINGKAT PERTENGAHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

mengecam dan mengingat fakta mengenal maklumat khusus mengesan urutan maklumat mengenal sebab dan akibat mengenal perhubungan orang yang berinteraksi mengenal sikap dan perasan orang yang bercakap

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peringkat-peringkat kemahiran mendengar


BIL PERINGKAT MAJU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

mengenal isi-isi penting mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap mentafsir maksud orang yang bercakap memberitahu fungsi tekanan dan intonasi mencari jalan mengatasi masalah yang didengar mengikut aliran dalam dialog atau perbualan mentafsir tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai struktur nahu

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Prinsip-prinsip kemahiran mendengar dan bertutur


Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas

dalam kemahiran berbahasa. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

sambungan
Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan bersama-sama kemahiran lain. Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskan

sesuatu sesuatu tugasan yang boleh membawa kepada sesuatu aktiviti. Setiap aktiviti dan kemahiran , membolehkan murid menunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa, aksi atau cara-cara lain yang berkesan. Guru harus memberi peluang kepada murid berlatih mendengar sebanyak yang mungkin dan berserta dengan motivasi.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF KEMAHIRAN DENGAR TUTUR TAHUN DUA


Objektif Standard Pembelajaran yang patut dipelajari

oleh seluruh murid Tahun 2 di Malaysia ialah: i. mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat;
ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sambungan
iii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul; iv. bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan frasa yang betul, ayat yang mengandungi kata panggilan bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; v. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

sambungan
vi. berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila; vii.berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut frasa, ayat tunggal dan abjad, suku kata, perkataan, ayat majmuk dengan betul dan frasa dan ayat dengan betul. tepat. 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai memberi respons terhadap secara lisan atau gerak laku sesuatu arahan, soalan dan terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah pesanan yang didengar dengan jenis larangan dengan betul. betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMAHIRAN BERTUTUR
Kemahiran Bertutur merujuk keupayaan murid

berkomunikasi untuk menjalin hubungan , menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penekanan juga diberi kepada penggunaan tatabahasa yang betul.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sebutan Laras bahasa Nada Tekanan

Kefasihan

Kelancaran

ASPEK-ASPEK DALAM KEMAHIRAN BERTUTUR

Jeda

Tatabahasa Mora (Panjang /Pendek)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Intonasi

Kemahiran bertutur
BIL PERINGKAT AWAL 1. melafazkan , mengajuk, perkataan dan ayat yang yang didengar. 2. menyoal untuk mendapatkan maklumat dan membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. 3. bertindak terhadap soalan mudah dan memberi arahan. membuat ayat mengenai diri sendiri, rakan, ibu bapa dan sebagainya dan membuat ayat daripada gambar

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

17

Kemahiran bertutur
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PERINGKAT PERTENGAHAN
membuat diskripsi tentang objek atau gambar.

bercerita berdasarkan gambar , pengalaman. menyoal dan menjawab soalan memberi ucapan pendek perbualan mudah Mengambil bahagian dalam perbualan mudah memberi komen mudah memberi ulasan, pendapat atau pandangan secara mudah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

18

Kemahiran bertutur
BIL
1. 2 3.

PERINGKAT MAJU
Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman,objek dan lain-lain. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. Mengambil bahagian dalam perbincangan, perbualan atau dialog.

4.
5. 6.

mengambil bahagian alam drama atau lakonan.


Mendeklamasi puisi. Menyampaikan komen, laporan atau ulasan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

19

SEKIAN, TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM