Anda di halaman 1dari 3

PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Bahagian 1. Tajuk Kajian

Proses/Penjelasan a. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. b. Tajuk hendaklah ringkas, mengandungi hala tuju kajian, tindakan dan sasaran kajian. Catatkan nama penuh penyelidik/ kumpulan Catatkan nama sekolah berserta alamat lengkap a. Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat kepada empat perkara utama dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu/ 0uru "urid 1si kandungan pelajaran &ersekitaran b. Re-leks pengalaman & 2 & lepas. 3. Kaitkan pengalaman & 2 & lepas dengan empat perkara utama itu supaya masalah menjadi lebih jelas. d. Rujuk bahan yang berkaitan seperti buku latihan, ujian, keputusan peperiksaan, sukatan pelajaran dan bahan4bahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingatkan kembali apa4apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. e! Terje"ah#an re$le#si se%ara &ert lis!

Contoh Pen lisan Kaedah 2K meningkatkan kemahiran murid menulis pendahuluan karangan jenis suasana.

2. Nama penyelidik $. Nama !ekolah

Rogayah bt Abdullah Norhayati bt assan !iti Rusian bt "ohd.#in !"K K%"&A! 'alan (ataran ) Taman Kempas *12++ 'ohor ,ahru
&ada tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran "atematik Tahun 5 Ari-. Kelas 5 Arimerupakan kelas yang baik dan murid4muridnya berpotensi untuk mendapat gred A dalam "atematik. 6ntuk tujuan itu, perkara asas yang perlu mereka kuasai adalah -akta asas darab 7si-ir8. !aya telah memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran saya dengan menjalankan latihan men3ongak se3ara bertulis. !elepas setiap kali mengadakan latihan men3ongak, saya menyemak ja9apan bersama murid4murid. !aya dapati mereka hanya peroleh markah antara 5+: hingga ;+: sahaja. al yang demikian menge3e9akan saya. %nam orang 71;:8 murid kelas saya tidak dapat menja9ab dalam tempoh masa yang ditetapkan. 'ika tempoh masa dipanjangkan mereka boleh menja9ab dengan tepat. &ada pendapat saya, keadaan ini tidak sepatutnya berlaku kepada kelas yang baik. Apa yang berlaku setiap kali latihan men3ongak dijalankan, mereka sering memberi alasan tidak memba9a buku dan sering mengeluh apabila disuruh membuat latihan tersebut. (aripada temubual se3ara tidak -ormal saya dapati kaedah men3ongak yang saya jalankan selama ini membosankan murid4murid dan sebagai seorang guru saya akan 3uba untuk menangani masalah ini. "emandangkan masalah murid4murid dalam "atematik berpun3a daripada kurang mahir atau kukuhnya mereka dalam men3ongak -akta asas darab maka saya mengambil inisiati- ini untuk mengetengahkan kajian saya bagi membantu murid4 murid menguasai -akta asas darab yang sememangnya kurang dikuasai oleh murid dengan baik. Kemahiran men3ongak -akta asas darab merupakan asas yang penting terutamanya soalan yang melibatkan penyelesaian masalah atau soalan Kertas 1. !aya berharap sekiranya kajian saya ini berjaya, saya akan mengubah 3ara atau strategi pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih berkesan di samping memberi keseronokan kepada murid4murid serta merealisasikan kata4kata baha9a <"athemati3s is -un and easy=.

). Re-leksi &engajaran dan &embelajaran .alu

5. 1su/ Keperihatinan >ang (ikaji

Tentukan tema/isu keprihatinan kajian /masalah/ Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada re-leksi yang dibuat pada langkah 1. ?bjekti- kajian terdiri

).

Tentukan ?bjekti-

Kajian

daripada objekti- umum dan objekti- khusus. ?bjekti- hendaklah berkaitan dengan masalah ?bjekti- hendaklah berkaitan dengan akti@iti/tindakan 7&2&8 ?bjekti- hendaklah boleh diukur !emua objekti- khas hendaklah diukur/ nilai semasa menjalankan tindakan/akti@iti. !ebutkan bilangan pelajar yang dikaji 7mestilah kumpulan pelajar yang diajar oleh penyelidik8 !ebutkan kelas pelajar yang dikaji K "' lan Sasaran Kajian ini melibatkan $+ orang pelajar Tingkatan $ ,estari yang terdiri daripada 1+ orang pelajar "elayu, 2 orang pelajar 1ndia dan 1* orang pelajar Cina. A#ti(iti)a#ti(iti *ang +i%a+ang#an !ebanyak empat akti@iti diran3ang untuk membantu meningkatkan kemahiran men3ongak -akta asas darab dalam kalangan murid4murid kumpulan sasaran saya. Akti@iti4 akti@iti tersebut ialahB
A#ti(iti , - Per"ainan Do"ino .a#ta Asas Dara&/ "urid4murid didedahkan dengan permainan (omino Cakta Asas (arab selama ) minggu pada setiap hari 1snin hingga Khamis !etiap set permainan terdiri daripada sebiji buah dadu, sekeping kad permulaan bertanda dan 1++ keping kad berkembar yang setiap hujungnya mengandungi soalan -akta asas darab dan hasil darab -akta asas darab. Nilai nombor yang bersebelahan tidak mempunyai kaitan sama sekali. !ekiranya ada, 3uma kebetulan sahaja. A#ti(iti 0 - Ujian Ce'at Kira .a#ta Asas Dara& 1 2 "init / !elepas menjalankan Akti@iti 1, saya ajan menjalankan Akti@iti 2 pula. ,erikut langkah4 langkah bagi akti@iti 2. i. 0uru mengedarkan satu set soalan yang mengandungi ;+ soalan. 0uru menerangkan 3ara4 3ara menja9ab. ii. "urid4murid dikehendaki menja9ab semua soalan dalam tempoh masa 5 minit. iii. Kemudian guru menyemak ja9apan bersama murid. A#ti(iti 3 - Ujian Ce'at Kira .a#ta Asas Dara& 1 4 "init / i. 0uru mengedarkan set soalan yang sama seperti dalam akti@iti 2. ii. "urid4murid dikehendaki menja9ab semua soalan dalam tempoh masa ) minit. iii. Kemudian guru menyemak ja9apan bersama murid. A#ti(iti 4 - Ujian Ce'at Kira .a#ta Asas Dara& 1 3 "init / i80uru mengedarkan set soalan yang sama."urid dikehendaki menja9ab soalan dalam tempoh masa

A. Kumpulan !asaran

*. Tindakan yang di3adangkan

Nyatakan akti@iti4akti@iti yang akan dilaksanakan.

$ minit. ii8 Kemudian guru menyemak ja9apan bersama murid

D. 'adual &elaksanaan Kajian

,oleh dibuat dalam bentuk jadual/ 3arta gantt "emasukkan akti@iti yang diran3ang bagi menjalankan kajian "emasukkan tarikh tentatikajian akan dijalankan Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/keadaan semasa

5! Ja+ al Pela#sanaan Kajian


,i l 1 2 $ ) 5 ; A * D 1 + 1 1 1 2 1 $ Akti@iti "engenal pasti masalah dan pengumpulan data a9al "enulis proposal kajian "eran3ang tindakan E indi@idu/kumpulan "elaksanakan tindakan E akti@iti 1 "embin3angkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 "elaksanakan tindakan E akti@iti 2 "embin3angkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 "elaksanakan tindakan $ E akti@iti $ "embin3angkan masalah yang timbul dalam tindakan $ 6jian untuk mengesan perubahan murid Re-leksi kajian "enulis laporan kajian &embentangan dapatan kajian untuk makluman panitia/sekolah. Tempoh &elaksanaan 1 minggu 2 minggu 1 minggu 1 minggu 2 minggu 1 minggu 2 minggu 1 minggu 2 minggu 1 minggu 1 minggu 2 minggu 1 minggu

1+. 'umlah &eruntukan >ang (ipohon

'elaskan dengan terperin3i segala bahan yang akan digunakan untuk menjalankan akti@iti4akti@iti seperti/ Apakah bahan yang akan digunakan Kuantiti bahan yang akan digunakan arga seunit bahan yang diperlukan arga keseluruhan bagi bahan yang dipohon 0uru boleh mengabaikan item ini sekiranya guru tidak memerlukan peruntukan ke9angan untuk menjalankan kajian tindakan. 0uru tidak boleh memasukkan perbelanjaan perjalanan, jamuan yang diadakan, cenderahati dan perkara-perkara lain yang tidak berkaitan. !ila simpan semua resit pembelian bahan/alatan yang digunakan untuk tujuan tuntutan peruntukan yang telah diluluskan.

,6! Kos Kajian BI 7 1. 2. ). 5. JENIS BA8AN Kertas A) &rinter Cartridge &otostat ,ahan dan laporan kajian ,uku 3atatan guru JUM7A8 KUANTIT I9 8ARGA SEUNIT $ F R" 1+.++ 1 F R" ;5.++ JUM7A8 K:S R" $+.++ R" ;5.++ R" 5+.++ 1 G 2.++ R" 2.++ R" 1)A.++

Rogayah Abdullah !"K Kempas, ',