Anda di halaman 1dari 4

JADUAL PENENTUAN UJIAN / SPESIFIKASI UJIAN

Mata Pelajaran : SAINS (SOALAN OBJEKTIF ) Tahun : Enam

Unit :

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

Aras Kesukaran Unit 1: - Menyiasat A a! Kehidu"an

# # #

# #

Unit $ %Menyiasat A a! Fi&ika Unit ' - Menyiasat A a! (ahan Unit ) -Menyiasat *unia Tekn+ +gi ,u! ah S+a an

# #

'

'

Aras Kesukaran :

M - Mudah P - Pertengahan S - Sukar

JADUAL PENENTUAN UJIAN / SPESIFIKASI UJIAN


Mata Pelajaran : SAINS (SOALAN SUBJEKTIF ) Tahun : Enam

Unit :

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

Aras Kesukaran : Me!.uat In/erens Me!.uat Hi"+tesis Mera!a Pe!.+ eh U.ah

P #

M #

# # # #

# #

,u! ah S+a an

Aras Kesukaran :

M - Mudah P - Pertengahan S - Sukar

SKEMA PEMARKAHAN
Soalan Science Years 6

Baha !an A Lu us Gaga


1--$0 0-1)

Baha !an B ( 1 Gaga


0-)

*ari"ada $0 s+a an
Terdiri dari"ada $0 s+a an aneka "i ihan3 Pe a4ar "er u .etu sekurang-kurangnya 1- s+a an untuk ayak u us3 Peratus 1- s+a an .etu ia ah '053 (agi setia" s+a an6 hita!kan satu ruang saha4a "ada kertas 4a7a"an3 Masa )- !init3 ,enis s+a an: aneka "i ihan3 aneka "e engka"3

1--$0 10-1) --2

*ari"ada $0 !arkah
Terdiri dari"ada ) atau - s+a an struktur3 Pe a4ar "er u !arkah: --2 untuk u us 16 10-1) untuk u us (6 1--$0 untuk u us A3 Pe a4ar "er u !en4a7a. di da a! ruang kertas s+a an3 Masa '0 !init3 ) ke!ahiran "r+ses sains: 8 !e!.uat in/erens 8 !e!.uat hi"+tesis 8 !e!.uat ra!a an 8 "e!.+ ehu.ah