Anda di halaman 1dari 6

PELAN MENGAJAR AMALI

($esson Plan % Performance) )

NAMA KURSUS
GM/SW/KSB/IMT 01/M07

INDUSTRIAL MAINTAENANCE
MEMASANG JUBIN Memasang Jubin Lantai

TAJUK MODUL

TAJUK SUB MODUL

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

Memasang jubin lantai, jubin dinding dan paving dengan menggunakan berbagai peralatan dan bahan supaya jubin lantai, jubin dinding dan paving dapat dipasang dengan ketegakan, kerataan dan jajaran yang baik mengikut spesifikasi dan kehendak pelan.
GM/SW/KS /!M" #$/#%.#$

KOD RUJUKAN TEMPAT:

MUKA: 1

DRP: 4

&'GK&L

TEMPOH :

$ J(M

TAJUK )

Menye !"#"n Pe$"%"&"n' B"("n

TUJUAN PENGAJARAN : ( Instructional Aims )


o Memba-a pelan o Menyediakan bahan dan peralatan o Menyediakan m,rtar Membuat anggaran k,s bahan dan upah

*elajar+pelajar mesti b,leh )

PERKARA BAHAN PEMBELAJARAN BERTULIS *WIM+ .elaian Kerja

ITEM

NO) KOD / KUANTITI

ALAT BANTUAN MENGAJAR *ABM+

Gambar L-d pr,je-t,r


o o o o o o Jubin lantai Building square Chalk line Shovel Duby float ile cutter S!irit level "# Simen *asir o Pencel S!onge

PERALATAN' PERKAKASAN' BAHAN

KOD RUJUKAN

GM/SW/KS /!M" #$/#%.#$

MUKA: , ABM/WIM

DRP: , MASA $# minit

AKTI-ITI PENGAJARAN PERSEDIAAN SEBELUM SESI MENGAJAR : / *re+*reparati,n0 1. Bersedia dengan penampilan diri yang kemas 2. Mewujudkan persekitaran yang selesa 3. Bersedia dengan bahan pembelajaran
$. Selesakan pelajar dengan ) a0 (ssalamualaikum semua .... b0 (pa khabar1 .arapan saya semua pelatih sihat sahaja. -0 .arapan saya agar pelatih dapat menyelesakan diri disepanjang kelas ini berjalan agar pengajian kita pada hari berjalan dengan lan-ar. 2. Semak senarai kehadiran pelajar. 3. aiklah, diharap semua pelatih dapat berdidplin di dalam makmal ini, matikan h/ph,ne anda dan sentiasa menjaga kebersihan makmal ini. 4. Mulakan perbin-angan dengan m,tivasi / 2 5ay -,mmuni-ati,n / -eria / jaga kesihatan6 7. 8apatkan perhatian pelajar dan timbulkan minat mereka 9. 'yatakan tajuk dan tuliskan di :White %. ,ard; /Gunakan huruf besar0 ,ard;

erikan aims/tujuan pembelajaran dan tuliskan di :White *elajar+pelajar mesti b,leh)+

<. "erangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini )+

Pen&!n.ny" &/0!# !n! " "%"( 1n&1# 2e2"3&!#"n 0e%"&!(40e%"&!( 2en.e&"(1! "n 2e2"("2! 2/ 1% y"n. 5e$#"!&"n
Siasat pengetahuan pelajar berkenaan tajuk yang akan dipelajari melalui sesi s,al+ja5ab6 A "#"( 3e21" 0e%"&!( 0e$n"( 2e20e%"6"$! &en&"n. &/0!# y"n. 5e$#"!&"n 3e5e%12 !n!

KOD RUJUKAN TOPIK PENGAJARAN

GM/SW/KS /!M" #$/#%.#$

AKTI-ITI PENGAJARAN

MUKA: , ABM / WIM

DRP: , MASA

PEN7AMPAIAN : / *resentati,n 0 (latan tangan $.Memba-a pelan. (0 )Sediakan pelan lantai yang dikehendaki pemasangan jubin lantai. + pastikan ukuran lantai + Jubin yang dikehendaki. *eralatan (0 Sediakan peralatan kerja yang dikehendaki seperti= + "ile -utter > untuk mem,t,ng. + (lat aras+ mendapatkan kerataan,ketegakan dan kejajaran. + ulding s?uare > mendapatkan persegian temb,k ahan. Jubin lantai. Sp,nge > untuk men-u-i permukaan jubin yang telah siap. (0Sediakan m,tar iaitu -ampuran simen dan pasir dengan nisbah $ ) 3 > $ bahagian simen dan 3 bahagian pasir. + sukat dan l,ngg,kkan bahan ban-uhan diatas permukaan lantai dan gaulkan dengan -ara berikut) +@bahkan l,ngg,kan dengan menggunakan pen-ed,k dari kiri kekanan dan dari kanan ke kiri sekurangnya 3 kali supaya -ukup sebati. +Sediakan satu lubang ditempat l,ngg,kan dan tuangkan air sekadar men-ukupi kemudian -ampurkan bahagian m,tar kering kedalam lubang,gaulkan sehingga berkeadaan plastik. +*eriksa kestabilan m,tar dengan pen-ed,k,keadaan m,tar yang lembut menunjukkan sifat m,tar yang baik. + + 2# minit

2.Menyediakan bahan dan peralatan..

3.Menyediakan m,tar

KOD RUJUKAN TOPIK PENGAJARAN

GM/SW/KS /!M" #$/#%.#$

AKTI-ITI PENGAJARAN

MUKA: , DRP: , ABM / MASA

WIM PEN7AMPAIAN : / *resentati,n 0

4.Membuat anggaran k,s bahan dan upah.

(0 erpandukan pada pelan pastikan ukuran lantai dan jumlah jubin yang diperlukan. + + + + + + + + + @kuran lantai > 7 kaki A 4 kaki B 2# kaki @kuran jubin + 3##mm A 3##mm /$ kaki A $ kaki0 $ kaki A 2# kaki B 2# keping /CM 3#0 Simen p,rtland B 2 bag /CM 390 @pah kerja /bergantung pada harga jubin0 Jumlah B .arga jubin CM 3# Jumlah B .arga simen CM 39 Jumlah B .arga upah CM $.7# Jumlah semua B CM 9%.7#

2# minit

KOD RUJUKAN

GM/SW/KS /!M" #$/#%.#$

MUKA: ,

DRP:

AKTI-ITI PENGAJARAN PENGGUNAAN : / (ppli-ati,n 0

ABM / WIM

MASA

$. @ji kemahiran pelatih dengan men-uba beberapa ,rang pelatih berkaitan tajuk yang diajar. 2. *astikan kemahiran pelatih ter-apai 3. &darkan gambarajah seperti yang dikehendaki kepada pelatih 4. 7. eri masa kepada pelatih untuk men-uba beberapa kali latihan eritahu pelatih selepas ini ada ujian penilaian kemahiran.

10 minit

PENGESAHAN : / D,nfirmati,n 0

$. (rahkan kepada pelatih supaya mengemaskan alatan selepas digunakan serta simpan semua pada tempat yang disediakan. 2. *astikan arahan diikut dan pelatih telah bersedia. 3. Masa yang diberikan $# minit 4. eritahu pelatih keputusan ujian kemahiran akan diberitahu pada pembelajaran yang akan datang 7. eritahu tajuk pembelajaran yang seterusnya iaitu