Anda di halaman 1dari 6

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UDANG KEMAHIRAN HIDUP

2013

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI

1.

JAWAB SEMUA SOALAN Antara barang berikut yang manakah 5. Antara bahan berikut yang manakah boleh anda pakai di dalam bengkel? tidak mudah terbakar? A. Rantai A. Kerta B. Gelang B. Kayu C. Jam tangan C. Getah D. Cincin D. Batu

!.

Apakah yang perlu anda lakukan ebagai eorang murid perempuan "ika anda berambut pan"ang ebelum mema uki bengkel? A. #engguntingnya B. #engikatnya dengan kema C. #embiarkan tanpa diikat D. #ema ukkan ke dalam pakaian

$.

Keadaan lantai berikut boleh menyebabkan kemalangan berlaku di dalam bengkel kecuali A. %icin B. Berair C. Ber ih D. &idak rata

'.

Antara pakaian berikut yang manakah anda perlu pakai untuk melindungi pakaian anda daripada men"adi kotor ketika membuat ker"a di dalam bengkel? A. Apron B. Ba"u hu"an C. Ba"u getah D. Jaket

(.

Antara berikut yang manakah tidak epatutnya dilakukan ema a beker"a di dalam bengkel? A. )akai apron dan menutup rambut B. Gulungkan ba"u yang berlengan pan"ang C. )akai elipar di dalam makmal D. &anggalkan tali leher

*.

&empat yang e uai untuk menyimpan bahan beracun+ minyak dan bahan kimia adalah di A. Ata me"a ker"a B. %uar makmal C. Di dalam almari yang berkunci D. Ba,ah me"a ker"a

-.

Antara pernyataan berikut yang manakah alah? A. &utup emua tingkap ebelum kamu meninggalkan bengkel B. %abelkan emua alatan tangan C. Gunakan alatan tangan yang ta"am tanpa penga,a an guru D. Keringkan tangan ebelum membuka ui elektrik
MUKA SURAT | 2

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UDANG KEMAHIRAN HIDUP

2013

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI

..

1/.

JAWAB SEMUA SOALAN Apakah yang perlu anda lakukan terhadap 1!. beka pla tik atau botol bahan beracun yang telah habi digunakan? A. Digunakan emula untuk mengi i bahan lain B. Dibuang atau ditanam C. Diubah uai untuk di"adikan bahan menyimpan paku Berda arkan gambar di ata + bilakah D. Digunakan untuk mengi i air ma a yang e uai anda lakukan perkara minuman eperti di ata ? A. 0ebelum memulakan ker"a B. 0etelah ele ai membuat ker"a #engapakah peti pertolongan cema dan C. 0ema a guru meninggalkan kela alat pemadam api perlu ada pada etiap D. 0etelah emua murid keluar dari bengkel? bengkel A. #embantu murid membuat ker"a dengan elamat B. #embantu guru ebagai alat 1'. Antara bentuk geometri berikut yang bantuan menga"ar manakah adalah kiub? C. #embantu ema a berlaku kemalangan D. #embantu pela"ar member ihkan diri

11.

Berda arkan gambar di ata + apakah yang 1*. mungkin akan berlaku? A. Ker"a dapat di iapkan dengan cepat B. Alat tangan akan patah C. Kemalangan atau kecederaan akan berlaku D. #urid mera a gembira

Antara ob"ek di dalam kela anda yang manakah mempunyai bentuk a a egi empat tepat? A. )apan hitam B. Kipa angin C. )en el D. Bakul ampah
MUKA SURAT | 3

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UDANG KEMAHIRAN HIDUP

2013

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI

15.

JAWAB SEMUA SOALAN Antara alat tangan berikut yang manakah 1-. Antara bahan berikut yang manakah e uai digunakan untuk memotong kayu digunakan untuk merata dan melicinkan yang kecil? permukaan kayu? A. 0urat khabar B. Kerta la C. Kain perca D. &epung penyumbat

1..

1$.

Berda arkan ra"ah di ba,ah+ alat tangan 1 yang digunakan ialah

Antara alat tangan berikut yang manakah tidak digunakan untuk membuat rak penyangkut kunci? A. Gerga"i tangan B. 0e iku4% C. &ukul ,arrington D. )enebuk pu at

A. B. C. D.

0e iku 2 % Gerga"i puting Gerga"i tangan &ukul kuku kambing

1(.

#embuat gari luru #engukur "arak #enanda "arak

!/. Antara alat kema an berikut yang manakah e uai digunakan pada pro"ek membuat rak penyangkut? 5 yelek 55 cat 555 thinner 56 pirit A. 5 dan 55 B. 5 dan 56 C. 55 dan 56 D. 55 dan 56

Antara alat tangan berikut yang manakah 3ung inya eperti di ata ? A. &ukul kuku kambing B. 0e iku4% C. Gerga"i tangan D. )embari

!1.

Antara berikut+ yang manakah adalah bentuk a a piramid yang diluki dalam lakaran ! dimen i? A. Kiub B. Bulat C. &iga egi D. 0ilinder Berda arkan alat berikut+ bahagian
MUKA SURAT | 4

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UDANG KEMAHIRAN HIDUP

2013

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI

JAWAB SEMUA SOALAN !!. Antara bentuk a a geometri berikut !5. yang manakah menentukan ai7nya? yang manakah adalah hek agon?

!'. Antara "eni gerga"i berikut yang manakah e uai digunakan untuk membuat lengkung pada kayu nipi ? A. Gerga"i tangan B. Gerga"i puting C. Gerga"i be i D. Gerga"i lengkung halu

#e"a kamu boleh dibina dalam lakaran !$. ecara ' dimen i dengan menggunakan bahan berikut iaitu 5 pla ti in 55 kerta 555 pan 56 tanah liat A. 5+55 dan 555 B. 55+555 dan 56 C. 5+555 dan 56 D. 5+55+555 dan 56

!*. Antara media a a berikut yang manakah tidak boleh digunakan untuk melakar bentuk a a reka bentuk? A. )en el B. )en el ,arna C. )en D. Beru cat

!(.

Antara alat tangan di ata + yang manakah digunakan untuk memotong ,ayar?

Antara ra"ah di ba,ah yang manakah


MUKA SURAT | 5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UDANG KEMAHIRAN HIDUP

2013

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI

JAWAB SEMUA SOALAN !-. #entol ber3ung i untuk '1. adalah imbol untuk bateri? A. #enyambung bahan4bahan elektrik dan elektronik dalam atu litar B. #emutu kan litar C. #enyambung litar D. #engha ilkan cahaya

!..

Antara bentuk a a geometri yang dinyatakan di ba,ah yang manakah adalah bentuk a a untuk cantuman ra"ah yang ditun"ukkan? 5 bulat 55 tiga egi 555 hek agon 56 empat egi A. 5 dan 55 B. 55 dan 555 C. 5 dan 56 D. 555 dan 56

Alat apakah yang boleh kamu gunakan '!. untuk member ihkan mata pen el mekanikal yang ter umbat? A. )i au B. Gunting C. )in D. Kayu

''.

'/. Antara alat tangan berikut+ yang manakah digunakan untuk men"alur ,ayar dengan cepat dan tepat? A. )layar muncung tiru B. )layar gabung C. )en"alur ,ayar pring D. )ena u"ian

Berda arkan litar bergambar di ata + apakah yang berlaku kepada komponen 1 "ika komponen 8 dipa ang atau dihidupkan? A. #enyala B. &erbakar C. Berkelip4kelip D. &idak menyala

Antara berikut yang manakah adalah


MUKA SURAT | 6

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UDANG KEMAHIRAN HIDUP

2013

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI

JAWAB SEMUA SOALAN '*. Bahan pelincir yang manakah tidak boleh '-. bukan bahan pember ih? digunakan pada bahagian yang bergerak A. #inyak tanah upaya ia tidak berkarat? B. &urpentin A. #inyak pelincir C. &hinner B. #inyak me in "ahit D. 0abun erbuk C. Air pana D. #inyak ma ak Antara alat tangan di ba,ah yang '.. manakah boleh digunakan untuk '5. Berikut adalah agen pember ih kecuali mengapit kayu? A. 0abun ebuk A. Apit4G B. 0abun cecair B. Gerudi tangan C. 0abun buku C. Gerga"i D. Bulu keluli D. )ahat

'$. Antara alat tangan berikut+ yang manakah tidak boleh digunakan untuk membuang karat pada alat tangan? A. )engiki B. Bulu keluli C. Kerta la D. kikir

#engapakah edikit minyak perlu di apu */. pada alat tangan? A. 0upaya tidak men"adi tumpul B. 0upaya tidak berkarat C. 0upaya berkilat D. 0upaya tidak cepat men"adi kotor

'(. Antara alat berikut+ alat yang manakah boleh kamu gunakan untuk menga ah pen el !B kamu?

MUKA SURAT | 7