Anda di halaman 1dari 11

I.DEPRESIASI(PENYUSUTAN) 1. PENDAHULUAN Depresiasi merupakan biaya pro uksi yan! besarnya "e"ap(#i$e %os")&"i ak "er!an"un!

ari 'o(ume pro uksi.Da(am )a( ini ki"a akan me(i)a" ari persoa(an ana(isa ekonomi maupun "eknik*"eknik un"uk menye(esaikan persoa(an "a i.Te"api a(am proses ini ia(a) ba)+a ki"a se,ara )a"i*)a"i "e(a) men!)in ari ari sa(a) sa"u unsur yan! pa(in! pen"in! a(am ana(isa ekonomi yai"u pa-ak pen apa"an..asa(a) ini ,ukup rea(is"is an komp(ek an ka an!*ka an! "i ak men!un"un!kan ba!i ki"a. Depresiasi ini merupakan komponen yan! san!a" pen"in! a(am men!)i"un! pa-ak pen apa"an& en!an men!)i"un! epresiasi "er)a ap seba!ian a(a"*a(a" pro uksi& maka akan se iki" bebas ari pen apa"an se)in!!a akan meprebesar keun"un!an usa)a ki"a. /. DE#INISI DARI DEPRESIASI 0a"a 1Depresiasi2 apa i e3inisikan seba!ai penyusu"an ni(ai( e,rease 'a(ue)&0a"a ni(ai sen iri memi(iki beberapa ar"i.Da(am )ubun!annya en!an ana(isa ekonomi ni(ai apa" i ar"ikan seba!ai 1ni(ai pasar2(marke" 'a(ue) a"au ni(ai pemi(ik('a(ue "o ")e o+ner).-a i ki"a apa" men e3inisikan Depresiasi seba!ai penyusu"an ni(ai pasar a"au penyusu"an ni(ai pemi(ik. Di a(am pro3esi aku"ansi epresiasi i e3enisikan a(am "i!a )a( berbe a. 1. Penyusu"an ni(ai pasar ari asse"()ar"a) /. Penyusu"an ni(ai ari asse" ba!i pemi(ik 4. A(okasi on!kos yan! sis"ema"is ari asse" ikuran!i ni(ai sisa (sa('a!e 'a(ue) se(ama masa !unanya. 3. PERHITUN5AN DEPRESIASI 0arena epresiasi apa" iar"ikan seba!ai a(okasi on!kos ari asse" ikuran!i ni(ai se(ama masa !unanya maka apa" i i(us"raskiak en!an !ambar iba+a) ini.

Tu!as ki"a a a(a) menyusun epresiasi "a)unan ari "i"ik P sampai "i"ik #.Pa a !ambar menun-ukkan ba)+a "i"ik P a a(a) on!kos ari asse"&kemu ian ki"a p(a" kur'a biaya ikuran!i epresiasi kumu(a"i3 sampai kur'a men,apai "i"ik # yai"u ni(ai sisa ari asse" an ini isebu" penyusu"an ni(ai ari book 'a('e.Akun"an men e3enisikan book 'a('e seba!ai on!kos yan! "i ak ia(okasikan 6ook 7a(ue 89n!kos*Depresiasi

4. %ARA .EN5HITUN5 DEPRESIASI. a) S"rai!)" Line Depre,ia"ion (SLD) SLD a a(a) ,ara "ermu a) ari me")o e epresiasi (ainnya.,ara ini men!)asi(kan epresiasi yan! "e"ap se"iap "a)unnya.un"uk men apa"kan epresiasi "a)unan yai"u meba!i -um(a) yan! "ersusu"(P*#) en!an masa !una (N) a(am "a)un. Depresi "a)unan81:N (P*#) %on"o); Har!a sebua) mesin a a(a) < =>> en!an masa !una ? "a)un. mesin i"u iperkirakan akan (aku i-ua( pa a ak)i" "a)un ke < @>&berapa epresiasi "a)unannyaA Dike"a)ui; P8 =>>& N8?& #8@> Depresiasi "a)unan 8 1:N (P B #)8 1:? ( =>>*@>)81CC

Ta)un 1 / 4 D ?

6ook 7a(ue Seb ep =>>8P @D4 ?CE D>/ /4C

Dep un"uk Ta)un ke 1CC 1CC 1CC 1CC 1CC

6ook 7a(ue Ses e3 @4D ?CE D>/ /4C @>8#

0ea aan ini apa" i (i)a" pa a !ambar iba) ini.

%ara (ain un"uk men!)i"un! epresiasi ini en!an rumus SLD un"uk "a)un ke i8 6ook 'a(ue a+a( "a)un ke*I * ni(ai sisa Sisa masa !una pa a a+a( "a)un

Un"uk ,on"o) ia"as epresiasi pa a "a)un ke*4 8?CE*@> 8 D=E 8 D=E 8 1CC NF1 B i ?F1*4 4

b) Sum 93 year i!i"s Depre,ia"ion (S9YD) .e"o e ini men!)asi(kan epresiasi "a)unan yan! (ebi) besar pa a "a)un per"amanya an )asi( yan! (ebi) ke,i( pa a ak)ir "a)un masa !unanya. Depresiasi S9YD un"uk "a)un ke*i 8sisa masa !una pa a a+a( "a)un Sum o3 years i!i"s un"uk "o"a( masa !una 8 N+1 i (P * # ) N:/ (NF1) %on"o) ; Hi"un! epresiasi S9YD un"uk ,on"o) per"ama P8=>> & N8? "a)un & #8 @> Sum o3 years i!i"rs 8 N:/ (NF1) 8 ?:/ ( ? F 1) 8 1? Depresiasi S9YD un"uk "a)un ke*1 8 ?: 1? (=>>*@>) 8 /@@ "a)un ke*/ 8 D: 1? (=>>*@>) 8//1 "a)un ke*4 84:1? (=>>*@>) 8 1CC "a)un ke*D 8 /: 1? (=>>*@>) 8 111 "a)un ke*? 8 1: 1? (=>>*@>) 8 ?? To"a(8 E4> Dari a"a ia"as apa" i!ambarkan seba!ai beriku" (P B#)

,) De,(inin! ba(an,e epre,ia"ion pa a ,ara ini ikenakan ra"e epresiasi yan! kons"an pa a b(ok 'a(ue ari baran! a"au asse". ra"e epresiasi yan! i iGinkan inya"akan en!an eperensiasi !aris (urus 1:N .

Ra"e epresiasi yan! iiGinkan a a(a) * Dob(e S"rai!)" Line ra"e /:N un"uk semua asse" baru yan! ibebankan epresiasi ke,ua(i area( es"a"e * 1 H s"rai!)" (ine ra"e 1&?: N un"uk semua asse" yan! i !unakan an ibebankan epresiasi an rea( es"a"e baru. * 1 I s"rai!" (ine 1&/?:N un"uk ipakai semua asse" yan! ipakai sen iri en!an menye+a. karena baran!*baran! mi(ik sen iri yan! baru (ke,ua(i rea( es"a"e) ikenakan ua ka(i ra"e epresiasi !aris (urus.%ara ini isebu" epresiasi 2Doub(e De,(inin! 6o(an,e2 eb!ab persamaan umum a a(a); D6D epresiasi un"uk ni(ai ke*i 8 /:N (Ni(ai buku) se an!kan ni(ai buku8 biaya B epresiasi "a)un ke*i DD6 epresiasi 8/:N (biaya B epresiasi %on"o); Hi"un! 6D6 epresiasi pa a ,on"o) sebe(umnya Dike"a)ui ; P 8 =>> & # 8 @> & N 8 ? ") DD6 "a)un ke 1 8/:? (=>>*>) 84C> ke / 8 /:? (=>> B 4C> ) 8 /1C ke 4 8 /:? (=>>*?@C ) 8 14> ke D 8 /:? (=>>*@>C) 8 @E ke ? 8 /:? (=>>* @ED ) 8 DC Jum(a) 8 E4> 0ea aan ia"as apa" i!ambarkan seba!ai beriku".

6esarnya epresiasi e,(inin! ba(an,e un"uk "iap "a)un 1. Doub(e e,(inin! ba(an,e DD6 epresiasi un"uk "a)un ke n 8 /P:N (1* /:N) n*1 /. Un"uk ra"e 1./?:N DD6 epresiasi "a)un ke n8 1&/?p:N (1* 1&/?:N) n*1 4. Un"uk ra"e 1&?>:N DD6 epresiasi "a)un ke n 81&?P:N (1* 1&?:n)n*1 To"a( Depresiasi De,(inin! 6a(an,e pa a ak)ir "a)un ke n 1. DD6

To"a( epresiasi DD6 8P (1 B (1* 1&/?:N)n ) /. Pa a ra"e 1&/?:N To"a( epresiasi 8 P (1 B (1* 1&/?:N) n) 4. Pa a ra"e 1&?:N To"a( epresiasi 8 P(1* (1 B 1&?:N)n) 6ook 7a('e Asse" pa a ak)ir "a)un ke n 6ook 'a(ue 8 P B (To"a( DD6 epresiasi pa a ak)ir "a)un ke n) 8P B P (1 B(1* /:N)n) 8 P ( 1* /:N)/

Depresiasi uni" Pro uksi. Pa a sua"u saa" a a sua"u kea aan imana epresiasi yan! ibebankan pa a sua"u asse" (ebi) i"ekankan pa a pen!!unaan asse" ari pa a +ak"unya. %ara ini -aran! i!unakan pa a in us"ri pera(a"an&"e"api sesuai un"uk mesin yan! men!o(a) sumber a(am yan! se+ak"u*+ak"u )abis sebe(um mesinnya sen iri rusak. Depresiasi un"uk "a)un ke*i 8 Pro uksi un"uk "a)un ke*i ( P * # ) To"a( Pro uksi %on"o); Har!a a(a" =>> an Ni(ai sisainya @>& A(a" ini ipakai un"uk men!an!ku" pasir an ba"uan.a(a" ini beroperasi ? "a)un un"uk pen irian airpor".se"e(a) ? "a)un a(a" ini i-ua(.Ja +a( pen!!unan pasir an ba"u a a(a) seba!ai beriku" Ta)un 1 / 4 D ? 0ebu"u)an pasir an ba"u D.>>> %ubi, yar s E.>>> %ubi, yar s 1C.>>> %ubi, yar s E.>>> %ubi, yar s D.>>> %ubi, yar s

Depresiasi uni" pro uksi "a)un ke 1 8D.>>> (=>> B @>) 8E4 D>.>>> Den!an ,ara yan! sama apa" ipero(e) ;

Ta)un 1 / 4 D ? "o"a(

Depresiasi uni" pro uksi E4 1CC 44/ 1CC E4 E4>

Harus iper)a"ikan ba)+a epresiasi uni" pro uksi yan! sebenarnya se"iap "a)un i asarkan pa a pro uksi sebenarnya pa a "a)un i"u e) Sinkin! #un Depresiasi

semua ,ara*,ara per)i"un!an epresiasi ia"as i asarkan a"au konsep pen!emba(ian biaya ari asse" (minus niK(ai sisa )se(ama masa !unanya. Pa a ,ara ini& besarnya epresiasi se"iap "a)un a a(a) pen-um(a)an ana yan! uni3orm i"amba) bun!a yan! )arus ibayarkan en!an "in!ka" bun!a "er"en"u %on"o) ; P 8=>> & #8 @> & N8? & suku bun!a 8 CL

Hi"un! epresiasi sinkin! #yn Ja+ab ; Per"ama )arus i)i"un! sinkin! 3un uni3orm "a)unan men!!unakan 3ak"or sinkin! 3un Deposi" "a)unan 8( P B #) ( AA#&CL&?)8 8 E4= (>&1@@D) 8 1D@&/D Se"iap "a)un 1D@&/D ian!!ap un"uk isimpan men-a i sin!kin! 3un &kemu ian iper)i"un!kan bun!anya se"iap "a)un CL&se)in!!a ipero(e) epresiasi sinkin! 3un un"uk ""a)un i"u Ta)un Nera,a Sinkin! 3un pa a a+a( "a)un 1 > / 1D@&/D 4 4>4&41 D DCE&@? ? CCD&11 6un!a CL pa a nera,a > E&E4 1E&/> /E&1/ 4E&C? Simpanan sin!kin! 3un uni3orm 1D@&/D 1D@&/D 1D@&/D 1D@&/D 1D@&/D Sin!kin! 3un epresiasi 1D@&/D 1?C&>@ 1C?&DD 1@?&4C 1E?&E=

=4&E

@C4&/>

E4>

5 Perban in!an me")o e*me")o e epresiasi Dari ke(ima me")o e epresiasi ia"as& apa" i!ambarkan !ra3ik seba!ai beriku"

Dari !ambar ia"as apa" isimpu(kan ba)+a epresiasi !aris (urus se(a(u men!)asi(kan epresiasi "a)unan uni3orm.Dapa" ike"a)ui -u!a ba)+a epresiasi sinkin! 3un akan se(a(u ia"as SLD an DD6 epresiasi se(a(i iba+a) SLD. Pemi(i)an me")o e mana yan! (ebi) men!un"un!kan apa" i(i)a" ,on"o) beriku". 6i(a ike"a)ui )ar!a bun!a asse" 8 =>>& en!an masa !una ? "a)un& an ni(ai sisanya 8 4>. Ten"ukan me")o e mana yan! (ebi) men!un"un!kan ipakai DD6 a"au S9YD apabi(a "in!ka" bun!a CL Dari ua epresiasi ini apa" i!ambarkan seba!ai beriku".

Pa a a+a( "a)un per"ama DD6 (ebi) besar ari S9YD.kea an akan berba(i pa a "a)un ke*/ Pa a !ambar ia"as menun-ukan ba)+a pa a "a)un ke D ni(ai buku un"uk S9YD (ebi) besar ari DD6.Dari ke uame")o e epresiasi ia"as sama*sama men!un"un!kan -ika "in!ka" !uan "i ak iper)i"un!kan.Har!a presen" +or") ari ke ua ,ara epresiasi a a(a) E@> en!an "in!ka" bun!a >L.Te"api apabi(a 1Time 'a('e o3 money2 iper)i"un!kan maka kea aannya akan berbe a. Sekaran! akan i"en"ukan mana yan! akan ipi(i)& en!an keri"eria me")o e mana yan! mempunyai presen" +or") yan! "erbesar. Apabi(a i!unakan "in!ka" bun!a CL an men!!unakan 1 Sin!e( paymen" presen" +or") 3a,"or&per)i"un!annya a a(a) seba!ai beriku" Ta)un 1 / 4 D ? DD6 en!an 0ombinasi SLD 4C> /1C 14> E/ E/ N N N N N PM DD6 (P:#&CL&n) >&=4D >&E=> >&ED> >&@=/ >&@D@ 44= 1=/ 1>= C? C1 To"a( PM8@C>

Ta)un 1 / 4 D ?

S9YD /=> /4/ 1@D 11C ?E N N N N N

(P : #& CL &n ) >&=D4 >&E=> >&ED> >&@=/ >&@D@

PM S9YD /@4 />C 1DC =/ D4 To"a( PM 8 @C>

Dari per)i"un!an menun-ukkan ba)+a DD6 yan! ikombinasikan en!an SLD mepunyai )ar!a presen" +or") yan! (ebi) besar &se)in!!a me")o e DD6 (ebi) isukai iban in!kan me")o e S9YD.

Depresiasi e,(inin! 6a(an,e i!an"i en!an SLD pa a pen!!an"ian epresiasi ini masa()nya a a(a) +ak"u yan! baik un"uk men!!an"i ,ara epresiasi se)in!!a men!un"un!kan.Perusa)an yan! menbayar pa-ak umumnya ,en erun! un"uk men!uran!i ni(ai buku ari asse" men-a i ni(ai sisa se,epa" mun!kin.-a i ki"a men!!an"i D6 ke SLD uka SLD memberikan ni(ai epresiasi yan! (ebi besar ari D6. Apabi(a i(i)a" ari !ambar iba+a) ini a a 4 "i"ik yan! mun!kin un"uk men!!an"i D6 ke SLD.

0arena yan! memenu)i keri"eria ia"as a a(a); yai"u kur'a P B 6 imana kur'a ini pa(in! ,epa" menurun ari kur'a P B #. Se)in!!a "i"ik 6 merupakan "i"ik a+a( pen!!an"ian me")o e epresiasi. %on"o).; P 8 =>> & N 8 ? & #84> DD6 Depresiasi a(am )a( ini DD6 epresiasi en!an kombinasi SLD apa" i!unakan un"uk per)i"un!an yan! pa" i(i)a" pa a "abe( iba+a) ini. Ta)un 1 / 4 D ? DD6 en!an kombinasi SLD 4C> /1C 14> E/ E/ E@> Ni(ai 6uku ak)ir "a)un ?D> 4/D 1=D 11/ 4>

S9YD Depresiasi Ta)un 1 / 4 D ? S9YD Depresiasi /=> /4/ 1@D 11C ?E E@> Ni(ai 6uku Ak)ir "a)un C1> 4@E />D EE 4>

Depresiasi DD6 Ta)un 1 / 4 D ? Depresiasi DD6 4C> /1C 14> @E DC Ni(ai buku ak)ir "a)un ?D> 4/D 1=D 11C @>

Per)i"un!an SLD men!!unakan persamaan iba+a) ini SL epresiasi 8 Ni(ai 6uku a+a( "a)un B Ni(ai sisa Sisa masa !una pa a a+a( "a)un Ti"ik pen!!an"ian pa a a+a( "a)un ke*D a"au a+a( "a)un ke*?& )arus iban in!kan un"uk ke ua ,ara ini. Pen!!an"ian SLD pa a "a)un / 4 D

SLD ?D>*4> 81/@&? D 4/D B 4> 8 => D /=D*4> 8 E/ /1C 14> @E

DD6

0epu"usan Jan!an !an"i Jan!an !an"i !an"i

Pen!!an"ian DD6 ke SLD i(akukan pa a a+a( "a)un ke*D an )asi(nya apa"" i(i)a" pa a "abe( beriku" Ta)un 1 / 4 D ? Depresiasi 4C> /1C 14> E/ E/