Anda di halaman 1dari 26

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 4

LA !KAH"LA !KAH KHUSUS #ALAM P$ !$L%LAA P$MUL&HA

S$S&

Sinopsis Tajuk ini menjelaskan langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. Terdapat enam langkah utama dalam pengelolaan sesi pemulihan di dalam kelas biasa. Langkah pertama adalah mengenal pasti murid; langkah yang kedua adalah menganalisis masalah, langkah yang ketiga adalah membuat perancangan, langkah yang keempat adalah melaksanakan pengajaran, langkah yang kelima adalah membuat penilaian dan akhir sekali langkah membuat tindakan susulan. Melalui langkah-langkah yang khusus ini, objektif, bahan bantu mengajar, dan aktiviti khusus yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi oleh murid hendaklah disediakan oleh guru untuk melaksanakan pemulihan terhadap murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran pada sesuatu kemahiran bahasa yang diajarkan di dalam kelas biasa. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda dapat i. ii. iii. Mengenal pasti masalah murid Menganalisis masalah pembelajaran dan membuat perancangan pengajaran Melaksanakan pengajaran pemulihan di dalam bilik darjah, menilai dan membuat tindakan susulan. 4.1 Mengenal Pasti Masalah Murid Murid-murid pemulihan ialah murid-murid di kelas biasa yang menghadapi masalah pembelajaran sama ada dalam membaca, menulis, atau mengira. Mereka menunjukkan ciri-ciri tertentu daripada aspek mental, fi!ikal, sosial dan emosi "#yed $bu %akar #yed $kil, &''(). Pada umumnya murid-murid pemulihan tidak mempunyai masalah kecacatan akal atau terencat akal. *alau bagaimanapun, murid-murid dalam sesebuah bilik darjah berbe!a-be!a daripada segi pengetahuan sedia ada, kebolehan, minat, bakat dan latar belakang. +e,ujudan pelbagai perbe!aan ini, menyebabkan terdapat situasi kelas yang mengandungi murid yang mempunyai tahap kebolehan yang berbe!a. Terdapat murid yang maju, sederhana dan ada yang lemah dan sukar menguasai pembelajaran berbanding dengan murid-murid lain. Murid yang lemah adalah murid

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

yang kurang berjaya atau gagal mencapai tahap pembelajaran yang ditentukan dalam mata pelajaran selepas proses pembelajaran berbanding dengan murid-murid lain di dalam kelasnya. -uru mata pelajaran %ahasa Malaysia hendaklah mengetahui teknik dan langkahlangkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan bagi membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran kemahiran bahasa atau tahap pencapaian di ba,ah tahap pencapaian murid normal. Melalui teknik, aktiviti, langkah-langkah yang khusus ini, serta penggunaan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi oleh murid, guru dapat melaksanakan aktiviti pemulihan terhadap murid-murid tersebut. .aktor-faktor yang berikut dipercayai sebagai punca risiko tinggi untuk melahirkan anak yang bermasalah dalam pembelajaran "#yed $bu %akar #yed $kil, &''(). /ubungan kekeluargaan suami isteri yang tidak rapat Me,arisi baka yang tidak dominan atau gen resesif 0angka masa kandungan yang pendek atau melebihi tempoh +esan setengah-setengah penyakit +esan sinar-1 yang berlebihan +esan dadah atau ubatan +ekerapan ibu yang mengandung +ecederaan yang berlaku semasa mengandung +elahiran yang kompleks

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

4.'

(iri")iri Murid Lemah Murid pemulihan menunjukkan ciri-ciri yang berikut (iri"(iri Murid Lemah
Aspe- .i,i-al #elalu lupa isi pelajaran yang diajar Menghala telinga ke arah guru +erap meminta guru mengulang soalan 5epat letih Aspe- sosial 6endah diri #ensitive dan mudah tersinggung Malu dan menarik diri #uka berkelahi #uka mengganggu #uka berlagak sebagai ketua Aspe- emosi %erasa kurang selamat Tidak memberi penumpuan terhadap pengajaran #uka menonjol diri 7nggan memberikan kerjasama Pendiam dan pemalu Tidak yakin 7stem kendiri rendah 5epat marah

Aspe- mental
+oordinasi fi!ikal kurang baik iaiatu cara menulis, cara berjalan dan cara berlari Lampau aktif #uka mengggangu rakan lain Tidak menyiapkan kerja sekolah #akit4 atau pening kepala

#etiap murid yang yang lemah akan menunjukkan tanda-tanda yang nyata yang dapat dikesan oleh seseorang guru. #ebagai contoh, murid yang mempunyai kecacatan fi!ikal, iaitu cacat pendengaran biasanya mundur dalam aspek sebutan dan pertuturan, lemah dalam perkembangan bahasa amnya, serta amat lemah dalam aspek tatabahasa, ejaan, perbendaharaan kata dan dalam pengetahuan am "+irk, &'(2 dipetik daripada $!i! $bd Talib, 2333). 4.* Jenis"jenis Ke)a)atan +i,i-al 0enis-jenis kecacatan fi!ikal yang la!im adalah seperti yang berikut i. ii. iii. iv. v. +ecacatan pertuturan seperti sengau, pelat, dan bisu. +ecacatan penglihatan seperti tidak boleh melihat jauh, rabun atau buta. +ecacatan pengamatan seperti melihat huruf terbalik, iaitu masalah pembalikan huruf. +ecacatan pendengaran seperti kurang dengar atau pekak. +ecacatan tangan yang boleh menimbulkan masalah untuk menulis.

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

$ntara tanda-tanda khusus yang berpunca daripada aspek fi!ikal adalah sperti di ba,ah

Tanda"tanda lemah penglihatan


#elalu mengerutkan muka Memegang buku secara terlalu dekat dengan mata Menyengetkan kepala Menonjolkan kepala ke hadapan Menggerakkan kepala secara berlebihan ketika membaca Menegangkan kelopak mata atau membuka mata sebesar-besarnya semasa melakukan tugasan Mengecilkan mata untuk melihat atau membaca yang berada agak jauh. Tidak selesa di tempat duduk +erap bertanya guru %ahagian tepi mata merah Mata berair Mata bengkak #entiasa menggosok mata Tahi mata yang berlebihan

Tanda"tanda lemah pendengaran


%acaan mendatar #ebutan yang salah 7jaan yang lemah Menghalakan telinga ke arah guru +erap meminta guru mengulang sesuatu. #elalu menekap telinga Mengadu sakit kepala Tidak dapat menumpukan perhatian #ukar memahami arahan Lambat bertindak terhadap bunyi %ersuara degan nada yang tidak semula jadi. Tidak dapat menganalisis percakapan orang lain Lambat bertindak terhadap bunyi

Latihan/ $nda dikehendaki membuat pembacaan tambahan tentang tanda-tanda masalah pembelajaran mengikut aspek di atas. $nalisis tanda-tanda aspek mental, sosial dan emosi. %erdasarkan pengalaman di dalam bilik darjah anda, kenal pasti tanda-tanda masalah pembelajaran yang ditunjukkan oleh murid-murid anda. terhadap pembelajaran mata pelajaran bahasa Malaysia8. $pakah kesan

4.4

Strategi Mengesan Masalah -uru mata pelajaran %ahasa hendaklah mengesan masalah pembelajaran murid sea,al yang mungkin, iaitu pada semester pertama persekolahan. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru bagi mengesan murid-murid yang dalam kelas. bermasalah di

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Strategi mengesan murid 0ang bermasalah

Pemerhatian
#ecara tidak langsung gambaran ,ajah dan aspek fi!ikal Pemerhatian tingkah laku Pemerhatian secara berterusan Teknik senarai semak Pemerhatian di dalam dan di luar kelas

Pentafsiran rekod prestasi


6ekod pencapaian akademik 6ekod prestasi kemahiran 6ekod lengkap tentang pencapaian di dalam kelas 6ekod diberikan kepada ibu bapa

Pentafsiran rekod profil


6ekod maklumat pencapaian semua mata pelajaran Pencapaian mengikut markah dan gred 6ekod berdasarkan ujian sumatif 6ekod diberikan kepada ibu bapa

9jian kertas dan pensil


9jian objektif dan ujuan subjektif Murid membaca, meneliti, mengkaji dan menulis ja,apan

Temu bual dengan ibu bapa4guru darjah &bu bapa Latar belakang keluarga $spek kesihatan $spek pemakanan $spek kemudahan pembelajaran +emudahan asas !uru darjah 6ekod kedatangan +etepatan masa Pencapaian akademik Tingkah laku Perbe!aan individu

#etiap murid yang lemah akan menunjukkan tanda-tanda yang nyata yang dapat dikesan oleh seseorang guru. #etelah guru mengecam murid yang menunjukkan tanda murid yang lemah, guru hendaklah mengenal pasti strategi mengesan masalah. -uru hendaklah membina atau memilih alat yang sesuai untuk mengesan masalah pembelajaran murid. 5ontoh cara mengesan murid yang bermasalah melalui pemerhatian adalah seperti yang di ba,ah, 4.4.1 Mengesan masalah melalui pemerhatian Pengesanan masalah melalui pemerhatian masalah melalui pemerhatian adalah dengan, i. ii. iii. iv. Tentukan objektif pemerhatian Tentukan item-item utama pemerhatian #ediakan senarai semak Tentukan masa "belajar, bermain, kokurikulum) membantu guru memperoleh pelbagai maklumat tentang seseorang murid. Panduan membina alat mengesan

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Senarai sema- pemerhatian memba)a dan memahami )erita


:ama murid ;arjah Tahun #ekolah 9mur 0antina Tandakan < 4 = >a atau < 1 = Tidak 1il Aspe& Menghubung kait maklumat dengan pengetahuan sedia ada 2 Meramal isi cerita ? Menyedari ketepatan ramalan @ Menggunakan klu konteks A Membauat gambaran a,al sebelum membaca B Membuat inferens ( Mengatasi masalah kegagalam memaham C Menja,ab soalan bertumpu ' Menja,ab soalan bercapah

2a

Tida-

S-or ( - ' %aik @ D B #ederhana & - ? Lemah Aspe- -elemahan &. 2. 4.4.' ----------------------------------------------------------------------------------------------

Menganalisis masalah dan membuat peran)angan Langkah menganalisis masalah adalah langkah bagi mengesan masalah dengan tepat. Langkah ini dilaksanakan selepas guru mentadbir alat bagi mengesan masalah pembelajaran. #etelah menganalisis masalah, guru juga perlu menganalisis punca masalah.

4.4.'.1 Masalah memba)a me-anis i. ii. Membatang suku kata sebelum menyebut seluruh perkataan. %acaan tersekat-sekat D tidak lancar

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

iii. iv. v. vi. vii. viii. iE. E. Ei. Eii. Eiii. Eiv. Ev. Evi. Evii. Eviii. EiE.

Teragak-agak D berhenti sejenak kerana tidak pasti. Membaca terlalu cepat dan gopoh tanpa menghirau tanda bacaan Membaca terlalu lambat4merangkak-rangkak. /ilang tempat, melangkau perkataan atau baris ayat Membaca dalam cahaya kurang terang Menunjuk perkataan dengan jari Mengelip-ngelip mata, mengerut dahi, menggeleng kepala #uara yang terlalu perlahan4blurring +edudukan mata yang terlalu dekat dengan bahan bacaan Mengelak daripada membaca Tidak mengikut tanda bacaan Tidak mengikut unit makna Tidak mengguna sebutan baku %acaan tersekat-sekat Mengeja sebelum menyebut Tekanan tidak tepat - sung-ai Meninggalkan, mengganti, menokok tambah, mengulang, pembalikan, tidak kenal huruf, membuang, mengganti, sebutan mengikut pengaruh dialek

EE.

Tidak boleh membaca secara mekanis

4.4.'.' Masalah memba)a dan memahami Masalah membaca dan memahami boleh berlaku pada empat peringkat iaitu i. ii. iii. iv. Peringkat perkataan Peringkat ayat Peringkat perenggan Peringkat teks

Pada peringkat perkataan, masalah kefahaman adalah kegagalan murid memahami perkataan baharu atau tidak memahami makna mengikut makna teks, iaitu memahami makna secara terpencil atau terasing daripada makna yang dihajati oleh penulis. +egagalan memahami pada peringkat ayat berlaku

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

apabila murid tidak dapat mentafsir makna ayat dengan tepat, tafsiran makna ayat adalah kabur atau tidak spesifik atau murid memberikan beberapa tafsiran yang berbe!a makna. Murid yang gagal memahami hubungan antara ayat atau memahami kohesi ayat, menunjukkan masalah mengenal pasti hubungan makna antara ayat-ayat dan membuat beberapa kemungkinan tafsiran tentang hubungan antara ayat. Murid yang lemah juga akan menghadapi masalah memahami pada peringkat teks. Pada peringkat ini kelemahan murid berlaku apabila gagal memahami hubungan antara bahagian-bahagian dalam teks, tidak memahami motif atau tujuan penulis, serta tidak memahami bahagian-bahagian teks dan makna keseluruhan teks. 4.4.'.* Masalah Menulis me-anis i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. iE. E. Ei. Eii. Eiii. Tulisan Fcakar ayamG D tidak dapat dibaca Tidak tekal D campur dengan tulisan berangkai, huruf kecil huruf besar, sai!, sendeng4tegak Tidak tekal - atas garisan antara garisan, ruang antara perkataan dan antara ayat. +esilapan ejaan "terbalik, tertinggal huruf, silap huruf) +esilapan tatabahasa4sintaksis Tulisan terlalu rapat %ercakap kepada diri sendiri sambil menulis Menulis terlalu lambat $lat tulis dipegang terlalu rapat dengan kertas Hbu jari ditindih dengan jari telunjuk dan jari hantu 5ara duduk yang tidak betul Lambat dan bersusah payah menyalin Perbe!aan yang besar antara kebolehan menulis dengan bertutur

4.4.'.4 Pun)a masalah 3me-anis dan pelahiran4 i. ii. iii. +ecacatan fungsi otak Masalah fi!ikal D penglihatan dan pendengaran Masalah pengamatan penglihatan dan pendengaran

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

iv. v. vi. vii.

Masalah keselarasan motor mata, telinga dan tangan Pengajaran yang tidak berkesan Masalah kesihatan dan emosi ;aya intelek

(ontoh analisis masalah memba)a me-anis5 pun)a masalah5 dan )adangan tinda-an pemulihan
Pemerhatian Membaca terlalu lambat4 merangkakrangkak. /ilang tempat, melangkau perkataan atau baris ayat +edudukan mata yang terlalu dekat dengan bahan bacaan Mengelak daripada membaca Tidak mengikut tanda bacaan Tidak mengikut unit makna Tidak mengguna sebutan baku %acaan tersekat-sekat Mengeja sebelum menyebut Menunjuk perkataan dengan jari Pun)a Penglihatan Pendengaran Perkembangan kognitif yang lambat (adangan Tinda-an 6ujuk kepada ibu bapa #esuaikan aktiviti membaca mekanis dengan masalah

(ontoh analisis masalah menulis5 pun)a masalah5 dan )adangan tinda-an pemulihan Masalah (adangan Tinda-an Pemulihan Tulisan Fcakar ayamG - tidak dapat Membuat aktiviti pratulisan dibaca Latihan memegang pensel 4 pen yang Tidak tekal D campur dengan tulisan betul dan berada dalam posisi tubuh berangkai, huruf kecil huruf besar, sai!, yang betul semasa menulis sendeng4tegak Latihan menulis dalam buku latihan Tidak tekal - atas garisan antara yang mempunyai dua garisan garisan, ruang antara perkataan dan Menulis di udara, latihan menulis di antara ayat. atas pasir dengan jari, permainan teka +esilapan ejaan "terbalik, tertinggal huruf huruf, silap huruf)

4.6

Mela-sana-an Pengajaran5 Menilai5 dan Membuat Tinda-an Susulan

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Langkah-langkah selepas mengesan masalah dan punca masalah ialah merancang pengajaran berdasarkan aktiviti pemulihan yang dirancang, melaksanakan aktiviti, menilai keberkesanan pelaksaaan aktiviti, dan mengambil tindakan susulan yang sesuai. -uru hendaklah menentukan objektif pembelajaran bagi mengatasi masalah pembelajaran yang khusus. 5ontonya, pada akhir pelajaran murid dapat menyebut bunyi FrG dan bunyi FdG dengan betul. Ibjektif pembelajaran haruslah realistik dan sejajar dengan dengan kebolehan serta minat murid.

4.7

Meran)ang pengajaran Pengajaran yang dirancang haruslah berdasarkan masalah yang hendak diatasi oleh guru selepas selesai proses penilaian. $ktiviti yang dirancang juga haruslah memenuhi keperluan kanak-kanak yang ingin diberikan pemulihan. Tahap kesukaran aktiviti juga perlulah pada aras yang mudah.

4.8

Meran)ang obje-ti. Ibjektif pelajaran hendaklah dibina mengikut prinsip-prinsip seperti yang berikut, i. ii. iii. iv. v. 4.8.1 ;aripada yang mudah kepada yang kompleks ;aripada yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui ;aripada yang konkrit kepada yang abstrak ;aripada yang dekat kepada yang jauh ;aripada yang di dalam pengalaman kepada yang di luar pengalaman 1ahagian"bahagian obje-ti. Ibjektif pembelajaran perlu mengandungi tiga bahagian utama iaitu, i. ii. iii. /asil 4 outcomes #yarat 4 conditions +riteria 4 criteria

Penyataan objektif tidak jelas jika tidak tidak ada ketiga-tiga bahagian di atas.

10

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

P$9LAKUA

menghuraikan perkara yang dijangkakan murid boleh 1UAT iaitu

sesuatu tingkah laku atau penghasilan sesuatu produk yang dapat diperhati.
HAS&L P$9LAKUA KATA K$9JA

#pesifik 5ontoh perlakuan i. ii. iii.

boleh diukur

Membatangkan suku kata kvkk dan kvkvk Menyebut pasangan minimal Membaca ayat mudah

S2A9AT penyataan yang menghuraikan syarat4keadaan yang diperlukan untuk membolehkan perlakuan murid.
Peralatan %ahan Masa Latar Perkara yang disediakan

S2A9AT

Membolehkan perlakuan

5ontoh syarat i. ii. Tanpa merujuk kepada teks JJJJJJ %erdasarkan teks yang dibacaJJJJJJJ..... ;alam tempoh masa &3 minit............

iii.

11

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

K9&T$9&A memberitahu sebaik mana murid perlu laksanakan sesuatu tugasan supaya dapat dianggap mencapai objektif. +riteria boleh dikaitkan dengan had sebenar dan menghuraikan had tertentu kepada perlakuan tersebut.
K9&T$9&A Menilai pencapaian murid 5ontoh kriteria Menyalin &3 ayat dengan kemas dalam tempoh masa &3 minit Peratus pencapaian %ilangan yang dicapai %ilangan kesilapan yang dibenarkan Tempoh masa yang ditentukan Tahap

12

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 6

P$ 2$#&AA 9A (A !A P$ !AJA9A P$ #&#&KA P$MUL&HA K$MAH&9A L&SA 5M$M1A(A #A M$ UL&S

Sinopsis Tajuk ini menjelaskan cara menyediakan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan berdasarkan masalah pembelajaran murid yang telah dikenal pasti semasa pengajaran di bilik darjah. Pelbagai simptom kesulitan murid dalam kemahiran bahasa dijelaskan untuk tindakan guru memilih strategi yang sesuai untuk pemulihan. Perancangan strategi, aktiviti dan langkah pengajaran perlu disesuaikan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid mengikut bidang-bidang kemahiran bahasa. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda dapat i. ii. iii. 6.1 Mengenal pasti masalah pembelajaran murid pemulihan Merancang objektif dan langkah pengajaran dan pembelajaran pemulihan Menentukan strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pemulihan Mengenal Pasti Masalah Pembelajaran Murid Pemulihan Murid-murid yang memerlukan pemulihan adalah murid-murid yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Pencapaian pembelajaran murid-murid tersebut biasanya berada di ba,ah tahap pencapaian murid biasa. Mereka menghadapi kesulitan untuk membaca, menulis, mengira, mendengar, mengingati kembali dan bertutur dengan lancar, yakin dan betul. Mereka menghadapi masalah apabila membuat kerja sekolah dan biasanya memperoleh keputusan peperiksaan yang kurang memuaskan. ;i samping itu, mereka juga memperlihatkan ciri-ciri seperti kurang yakin diri, rendah konsep diri, pasif terhadap kegiatan pembelajaran dan mudah putus asa.

13

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

#ecara khusus, murid-murid pemulihan boleh dikenali berdasarkan pelbagai kelemahan yang boleh dilihat melalui perlakuan pada aspek tertentu dalam kemahiran bahasa. $ntara simptom kelemahan dan kesulitan murid pemulihan yang boleh dilihat adalah seperti yang berikut a. +emahiran mendengar dan bertutur o o o o o o o o o o o o +osa kata yang terhad Menggunakan dialek dalam pertuturan Menggunakan bahasa pasar dalam lisan Tidak dapat membina ayat mudah Tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan lancar Menyebut nama huruf mengikut loghat bahasa ibunda -agal mematuhi arahan Tidak boleh menghuraikan gambar yang ditunjukkan sukar bertutur dan menyebut perkataan tidak lancar dan kurang fasih dalam sebutan sukar menerima dan memahami arahan secara lisan dan tidak dapat bertindak balas lemah dalam memberi maklumat secara lisan daripada bahan yang ditunjukkan b. +emahiran membaca $ntara contoh masalah dalam kemahiran membaca o o o o o o o o o o +eliru dengan nama, bentuk dan bunyi huruf +eliru pada huruf yang hampir sama b D d; m D , +eliru pada bentuk huruf-huruf besar dan kecil yang berubah; a - $; b D % +eliru dengan orientasi, kedudukan dan sai! huruf Tidak dapat membatangkan suku kata tertutup +eliru menyebut perkataan yang akan seakan-akan sama Meninggalkan suku kata dalam perkataan Tidak dapat membatangkan perkataan lebih daripada dua suku kata Membaca secara berlagu dan intonasi yang membosankan Masalah disleksia <kail= dibaca < kali =; <dada= dibaca <baba=

14

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

o o o o o o o o o o

Mengeja sebelum membaca menyebabkan bacaan terhenti-henti +eliru apabila membatang perkataan yang mengandungi vocal

berganding Tidak dapat membunyikan perkataan yang mengandungi konsonan berganding Membaca secara menghafal Tidak memahami bahan yang dibaca Mengulang-ulang dan merangkak-rangkak ketika membaca #ukar membuat hubung kait Tidak dapat membuat urutan +esukaran mencari maklumat daripada bahan yang dibaca Tidak dapat menja,ab soalan kefahaman dengan ayat yang lengkap

c. +emahiran menulis $ntara contoh masalah dalam kemahiran menulis o o o o o o o o o Tulisan yang buruk dan tidak boleh dibaca %entuk dan condong huruf yang tidak menentu #ai! huruf yang tidak seragam Menulis terbalik Dbermula dari kanan dan bergerak ke kiri. 5ontoh s ditulis Tulisan tidak selari dengan garisan #alah urutan dan arah ketika menulis /uruf besar dan kecil yang bercampur aduk 0arak antara huruf atau antara perkataan yang tidak menentu Tidak boleh melakukan latihan koordinat mata dengan tangan

menyebabkan murid menyalin dengan lambat dan perkataan yang disalin salah ejaan o o o o Masalah menggunakan huruf besar dan huruf kecil di tempat yang tidak sesuai Tidak dapat membina ayat mudah +osa kata yang terhad $yat tidak gramatis

15

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

o o o 6.' a.

Lemah dalam penggunaan tanda baca Lupa format penulisan Lemah dalam penyampaian idea

Meran)ang %bje-ti.5 Lang-ah"Lang-ah Pengajaran5 dan Pembelajaran Pemulihan Perancangan objektif Ibjektif pembelajaran pemulihan hendaklah dibuat secara lebih khusus. Ibjektif pembelajaran haruslah realistik dan sejajar dengan kebolehan serta minat muridmurid. -uru perlu membantu murid mengatasi masalah pembelajaran sesuatu kemahiran tertentu dengan khusus. #elain itu guru juga perlu mengubah sikap negative dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran. #ikap yakin diri juga perlu dibina pada murid yang mengikuti pemulihan. Ibjektif yang khusus akan membolehkan murid-murid menguasai kemahiran melalui aktiviti alternative. Murid akan mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka dan seterusnya peluang pembelajaran yang sama dengan murid-murid lain. ;engan itu, mereka dapat meneruskan pembelajaran dalam sistem persekolahan. Ibjektif pembelajaran haruslah dibentuk mengikut prinsip-prinsip yang berikut i. ii. iii. iv. v. ;aripada yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui ;aripada yang mudah kepada yang kompleks ;aripada yang konkrit kepada yang abstrak ;aripada yang dekat kepada yang jauh ;aripada yang di dalam pengalaman kepada yang di luar pengalaman

Ibjektif yang baik harus memenuhi kriteria yang berikut i. ii. iii. Menggunakan kata kerja tindakan khusus yang menerangkan objektif guru. Menggunakan bahasa yang menghuraikan tingkah laku yang boleh dilihat. Menggunakan bahasa yang boleh menghuraikan tingkah laku yang boleh dinilai.

16

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

b.

Langkah-langkah menjalankan #esi Pemulihan i. +enal pasti dan buat analisis ii. Murid bermasalah melalui pemerhatian dan keputusan ujian iii. Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid melalui 9jian saringan dan ;iagnostik iv. Punca masalah daripada aspek fi!ikal, intelek, dan emosi yang mengganggu pembelajaran v. Merancang aktiviti pemulihan yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. vi. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. vii. Melaksanakan aktiviti pemulihan yang telah dirancang. viii. Membuat penilaian untuk menentukan kemajuan yang telah dicapai. iE. Menjalankan tindakan susulan seperti memindahkan semula murid berkenaan ke dalam kumpulan murid biasa atau merancang semula aktiviti pemulihan yang baharu sekiranya murid berkenaan belum pulih.

6.*

Lang-ah"lang-ah Pela-sanaan Sesi Pemulihan Langkah-langkah pelaksanaan sesi pemulihan boleh digambarkan melalui rajah yang berikut +enal pasti murid 2. $nalisis Masalah ?. Membuat perancangan

@. Melaksanakan pengajaran

A. Membuat penilaian

B. Tindakan susulan

6.*

Menentu-an strategi dan a-ti:iti pengajaran dan pembelajaran pemulihan #etelah dikenal pasti murid yang perlu diberikan pemulihan, guru perlu merancang aktiviti pemulihan yang sesuai dengan masalah. -uru perlu menentukan objektif dan

17

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

kemahiran khusus yang hendak dipulihkan, membina dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai, merangsang pelbagai pancaindera "multisensory) dan berbentuk konkrit. -uru memilih teknik pengajaran yang mengambil kira gaya belajar, menggunakan latih tubi, dan berunsurkan permainan. #trategi pelaksanaan pemulihan boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan atau secara individu. 1. Strategi Kumpulan #trategi kumpulan digunakan apabila terdapat sekumpulan kecil murid menghadapi masalah pembelajaran yang sama. -uru boleh merancang dan menjalankan pengajaran pemulihan untuk murid-murid bermasalah. Murid-murid lain akan menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan oleh guru '. Strategi indi:idu #trategi ini digunakan apabila murid menghadapi masalah pembelajaran yang berlainan dan khusus. -uru boleh membetulkan kesalahan murid secara individu sementara murid-murid lain menjalankan aktiviti pengukuhan. -uru juga boleh menggalakkan murid cerdas mengajar atau membimbing murid-murid bermasalah secara individu "rakan sebaya). 6.4 A-ti:iti Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan +aedah dan pengurusan aktiviti pemulihan boleh dijalankan dengan menggunakan pelbagai cara. $ktiviti boleh dijalankan secara langkah-langkah kecil, berfokus pada sesuatu kemahiran bahasa atau mengikut sesuatu konsep yang berkaitan dengan masalah pembelajaran murid berkenaan. #etiap aktiviti pemulihan yang dijalankan perlulah menepati objektif kemahiran bahasa yang menjadi masalah dan tidak dapat dikuasai oleh murid yang berkenaan. $ktiviti pemulihan perlulah dijalankan mengikut keperluan dan bidang kemahiran bahasa seperti mendengar dan bertutur, bacaan dan kefahaman termasuk bacaan mekanis, kemahiran menulis termasuk tulisan mekanis. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan. $ntara pendekatan dan kaedah yang sesuai dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti yang berikut i. ii. +aedah fonik +aedah abjad

18

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

iii. iv. v. vi. vii. viii. iE. E. Ei.

+aedah pandang sebut +aedah prabacaan +aedah suku kata +aedah seluruh perkataan +aedah pratulisan +aedah mekanis Pendekatan cerakinan Pendekatan binaan Multisensori

#elain itu, penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai, menarik dan pelbagai rangsangan perlu disediakan untuk membantu menjayakan penguasaan kemahiran yang ditetapkan. #ebagai contohnya, guru hendak menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca perkataan dua suku kata. -uru boleh menggunakan kaedah binaan iaitu menggunakan bahan bantu belajar kad suku kata dan meminta murid membina perkataan daripada suku kata. Murid diminta mengeja dan membaca perkataan yang dibina. -uru boleh menggunakan teknik permainan untuk meningkatkan motivasi dan keseronokan dalam pembelajaran. 5ontoh aktiviti lain bagi membina kemahiran membaca perkataan adalah suai padan suku kata kata. $ntara aktiviti pemulihan untuk membina pelbagai kemahiran bahasa adalah seperti yang berikut i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. iE. E. Menekap huruf Menulis di pasir Menyalin huruf atau perkataan Mencari gambar tersembunyi Menulis urutan huruf atau perkataan Penggunaan ,arna untuk membuat diskriminasi huruf Mencari perkataan tersembunyi Mencari jalan keluar Latihan membaca nyaring-rakam dan perdengarkan semula Pandang dan sebut dan membentuk perkataan. Murid membaca kuat perkataan yang dihasilkan daripada suai padan suku

19

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Ei. Eii. Eiii. Eiv.

Latihan mengeja-imlak +aedah -abungan %unyi +ata %uku %esar "%igbook) $ktiviti Latih tubi a. Pemintal lidah b. Pasangan minimal c. %ersambut d. 6ajah tukar ganti e. Padanan

Ev. Evi. Evii. Eviii. EiE. EE. EEi. EEii. EEiii. EEiv. EEv.

Teka silang kata 0igsa, Permainan menyampaikan pesanan-uji ingatan dan pendengaran Permainan +im- menguji ingatan dan pendengaran Membuat diskriminasi bunyi +arangan berpandu %ercerita berdasarkan gambar Menyusun ayat atau perenggan atau gambar mengikut urutan Membaca kuat atau membacakan kepada "reading to) %erkongsi membaca "#hared reading) Membuat perkaitan

6.6

Pengelolaan Pengajaran Pemulihan di Kelas 1iasa Pengajaran pemulihan dalam kelas hendaklah dijalankan secara bersistematik agar murid memperoleh faedah yang maksimum. Pengelolaan pengajaran pemulihan melibatkan empat langkah i. ii. iii. iv. Penentuan objektif Perancangan Pengajaran Penilaian

20

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Penentuan obje-ti. #ebelum pengajaran pemulihan, objektif pengajaran hendaklah ditentukan. $ras objektif seharusnya sejajar dengan masalah pembelajaran murid.

(ontoh peran)angan satu pengajaran dan pembelajaran pemulihan Masalah murid tidak boleh melakukan arahan yang didengar %bje-ti. pada akhir pelajaran, murid-murid dapat melakukan sesuatu mengikut arahan yang diberikan.

Peran)angan / i. ii. iii. iv. Menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran secara individu atau kumpulan atau rakan sebaya. Menentukan bahan bantu belajar yang hendak digunakan mengikut aras kesukaran, jenis,kegunaan dan daya penarik. Menentukan aktiviti-aktiviti yang memberikan peluang kepada murid melibatkan diri dengan aktif dalam pelajaran Menentukan jenis penilaian yang akan digunakan untuk menilai pencapaian murid Pengajaran i. Pengajaran normal dijalankan seperti biasa kepada semua murid dalam bilik darjah. Pengajaran pemulihan dijalankan selepas sesuatu langkah pengajaran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. ii. iii. iv. -uru akan mengajar seorang atau beberapa orang murid yang lambat yang menghadapi masalah yang sama. Murid yang cerdas juga boleh diminta untuk membantu murid yang menjalani aktiviti pemulihan. Pada masa yang sama, murid-murid cerdas dan sederhana akan membuat aktiviti atau lembaran kerja atau aktiviti pengayaan.

21

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Penilaian i. ii. iii. iv. Penilaian dijalankan bagi memastikan objektif dicapai atau tidak. -uru membuat pemerhatian terhadap perlakuan murid. #elepas penilaian, muridDmurid yang telah menguasai kemahiran tersebut akan mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan normal. Murid-murid yang masih belum menguasai kemahiran tersebut akan dirujuk kepada guru pemulihan. 5ontoh aktiviti pemulihan mengikut menulis. i. Latih tubi pasangan minimal Murid didapati tidak dapat menyebut atau membaca perkataan dengan betul. Murid tidak dapat membe!akan bunyi yang paling minimum dalam perkataan sehingga menyebabkan makna perkataan itu tersasar jauh. 5ontoh perkataan dari D lari; ladang D lalang; lada D lala; dada D lada ii. Latih tubi pemintal lidah Murid didapati tidak boleh menyebut bunyi yang menggunakan huruf FpG dengan betul. 5ontoh Murid menyebut pemintal lidah seperti pandang pandan tepi Murid bermasalah menyebut 4ny4. Murid pagar depan padang. 5ontoh masalah kemahiran bertutur, membaca dan

menyebut pemintal lidah seperti nyonya nyanyuk nyanyi nyamuk. iii. Latih tubi gantian Murid tidak dapat menulis ayat dengan lengkap dan betul. #ebagai contoh Pokok itu tinggi. Murid menulis dengan menggantikan perkataan tinggi dengan perkataan lain berdasarkan gambar dan perkataan yang ditunjukkan oleh guru seperti gambar dan perkataan rendah; subur; renek. Murid perlu menghasilkan ayat seperti Pokok itu rendah.

22

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 7

P$ 2$#&AA

1AHA

1A TU M$ !AJA9 AKT&;&T& P$MUL&HA

Sinopsis Tajuk ini menjelaskan cara menyediakan bahan bantu mengajarn aktiviti pemulihan berdasarkan masalah pembelajaran murid yang telah dikenal pasti semasa pengajaran di bilik darjah. Pelbagai simptom kesulitan murid dalam kemahiran bahasa dijelaskan untuk tindakan guru memilih strategi yang sesuai untuk pemulihan dan menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Perancangan teknik, pelaksanaan aktiviti dan penyediaan bahan bantu mengajar perlu disesuaikan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid mengikut bidangbidang kemahiran bahasa yang diajarkan. Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda dapat menyediakan %ahan %antu Mengajar aktiviti Pemulihan i. ii. iii. 7.1 +emahiran lisan +emahiran Membaca +emahiran Menulis Pen0ediaan 1ahan 1antu Mengajar untu- A-ti:iti Pemulihan Kemahiran Lisan 5ontoh aktiviti dan bahan mendengar bunyi dan menyatakan nama melihat rangsangan dan memberi respons yang sesuai mendengar arahan dan memberi respons yang betul mendengar bunyi dan mengajuk bunyi permainan bahasa bersoal ja,ab berdasarkan bahan rangsangan menyanyi dan membuat pergerakan kreatif latih tubi sebutan atau pengucapan

23

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

komputer Permainan bahasa +ad ucapan +ad huruf

-ambar bersiri %oneka %ahan Maujud Plastesin

:yanyian 4lirik lagu Hklan 5arta %ahan replika

#eni kraf Permainan rekreasi karton filem

5ontoh bahan bantu mengajar

7.'

Pen0ediaan 1ahan 1antu Mengajar A-ti:iti Pemulihan Kemahiran Memba)a 5ontoh aktiviti dan bahan pemulihan membaca Membentuk perkataan dan mengeja Mengeja perkataan yang disebutkan Mengeja perkataan yang ditunjukkan Membaca arahan mudah Membaca carta alir mudah Membaca pantun dua kerat Membaca baris dalam lirik lagu Membaca dialog kartun atau komik Membaca cerita mudah Membaca petikan pendek dan menja,ab soalan mudah

5ontoh bahan bantu mengajar +ad $bjad +ad #uku +ata +ad Perkataan +ad .rasa +ad $yat +ad -ambar +ad $rahan +ad ;omino 5arta #uku +ata +ad Lipat #uku +ata +ad 5antum #uku +ata +ad Tingkap +ad Padanan -ambar %ersiri %uku %esar %uku 5erita 0adual Peta -ambar 6ajah Lirik lagu Hklan Label objek Permainan bahasa 5arta 5ogan kata +artun #urat khabar pantun

24

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

7.*

Pen0ediaan 1ahan 1antu Mengajar A-ti:iti Pemulihan Kemahiran Menulis 5ontoh aktiviti dan bahan pemulihan menulis Menulis huruf atau suku kata bagi membentuk perkataaan Menulis perkataan yang disebut Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang betul Melengkapkan ayat berdasarkan perkataan yang disediakan Menulis cerita berdasarkan gambar bersiri Menulis ayat berdasarkan kad perkataan Menulis ayat berdasarkan gambar Menyambung dialog mudah Menulis dialog yang sesuai pada gambar Menulis kad ucapan Menulis pesanan mudah Menulis ayat huraian mengikut ayat topik Menulis perenggan mengikut peta minda

5ontoh bahan bantu mengajar kad suku kata +ad perkataan +ad ayat 6ajah tukar ganti Permainan bahasa A-ti:iti Pengajaran sesuatu kemahiran sangat memerlukan bahan bantu mengajar sebagai alat untuk memudahkan murid menguasai konsep, maklumat dan kemahiran tersebut. %ina bahan bantu mengajar yang sesuai dan memudahkan murid untuk menguasai kemahiran menulis sekurang-kurang lima ayat yang betul dan lengkap tentang suatu tajuk. Tunjukkan langkah pelaksanaan aktiviti menulis ayat dengan menggunakan bahan bantu mengajar tersebut. Murid"murid pemulihan ialah murid"murid di -elas biasa 0ang menghadapi masalah pembelajaran sama ada dalam memba)a5 menulis5 atau mengira. Mere-a +omik +atalog -ambar bersiri -ambar tunggal $khbar carta alir Peta lokasi 0adual perjalanan ;iari harian Peta minda +ad arahan %uku cerita ;ialog mudah #ilang kata Lirik lagu4nyanyian

25

BMM3106 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

menunju--an )iri")iri tertentu daripada aspe- mental5 .i,i-al5 sosial dan emosi 3S0ed Abu 1a-ar S0ed A-il5 1<<84. Pada umumn0a murid"murid pemulihan tida- mempun0ai masalah -e)a)atan a-al atau teren)at a-al. =alau bagaimanapun5 murid"murid dalam sesebuah bili- darjah berbe,a" be,a daripada segi pengetahuan sedia ada5 -ebolehan5 minat5 ba-at dan latar bela-ang. Ke>ujudan pelbagai perbe,aan ini5 men0ebab-an terdapat situasi -elas 0ang mengandungi murid 0ang mempun0ai tahap -ebolehan 0ang berbe,a. Terdapat murid 0ang maju5 sederhana dan ada 0ang lemah dan su-ar menguasai pembelajaran berbanding dengan murid"murid lain. Murid 0ang lemah adalah murid

26