Anda di halaman 1dari 4

JABATAN PELAJARAN PERAK

PERANCANGAN STRATEGIK KECEMERLANGAN AKADEMIK 2006


MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA LIMA AYAT BERPANDUKAN BAHAN GRAFIK

KOMUNITI BERILMU SKST TERBILANG


NAMA GURU MATA PAELAJARAN : PUAN HANIZAN BINTI HASAN : BAHASA MELAYU (SK)

KUMPULAN SASARAN : TAHUN TIGA INO ATIF BILANGAN MURID : 2! ORANG MURID

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PERANCANGAN STRATEGIK GURU MATA


-2-

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN TIGA INOVATIF


NAMA GURU : PUAN HANIZAN BINTI HASSAN KELAS : TIGA INOVATIF Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pencapaian K Pencapaian K a!i"i an"i"i Nama Murid Ahmad Sobri bin Ibrahim Azizol Hakim bin Alias Muhammad Akmal Safwan bin Jamaluddin Muhammad Ammar bin Abd !ahid Muhammad Hafzan" Muhammad Hamizi Mohammad Amirun Asraf bin Abdullah Mohammad %idzuan bin Ismail Mohamad %idzuan Mohamad %i&sudd'n Muhammad Alif Ikmal bin (hairi)aman Muhammad Amir *i&ri bin %osminuddin Muhammad Asraf I+bal bin A"ub Muhammad Azizol bin Baharuddin Muhammad Aznan bin Sabran Muhammad Hazim bin ,sman Muhammad Isshamuddin Badrulhisham Muhammad -ur *aizzuan bin .ulkifli -a)ihah bin&i Abdul %azak -urs"aza Aliana bin&i Mohamod -urain *arahana bin .amri -oor Shahidah bin&i (amuzaman Si&i Ha)ar bin&i Sulaiman Si&i -oraishah bin&i Suhaimi Si&i -uranis Shahira Muhammad -issan TOV 35 20 48 30 #$ #2 30 #3 20 52 40 20 20 23 42 20 48 45 40 50 3$ 38 20 U1 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU U2 U3 U4 Target C C B C A A C A C B C C C C C C C C C B C C C Status

Perkara K"ali!i K"an!i!i

TOV Bilan an 03 $0 Pera!"# #$%&' )$%)'

TARGET Bilan an 06 %3 Pera!"# 2(%&' #&&'

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

-$-

PERANCANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU UPSR

PERAN*ANGAN STRATEGIK : BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT 2&&(


#% VISI Menin ka!kan &en'a&aian Ba(a#a Mela)" Ker!a# Pe*a(a*an +an Ker!a# Pen"li#an UPSR ke !a(a& 'e*erlan ,$00-. *en/elan Ta("n %0$0. 2% MISI Ka*i 0er#a*a1#a*a *elak#anakan #i#!e* &en+i+ikan 0er!era#kan l*" &en e!a("an "n!"k *ela(irkan ke'e*erlan an )an 0er!ara2 +"nia +ala*: %.$ 1 %.% 1 %.3 1 %.3 1 %.4 1 Pera!"# Pen'a&aian Pe*a(a*an Ba(a#a Mela)". Pera!"# Pen'a&aian Pen"li#an Ba(a#a Mela)". Pe*an!a&an Pen "a#aan Ta!a0a(a#a UPSR. Pelak#anaan PLBS )an 0erna# +an 0erke#an. Ke*a(iran 0erk5*"nika#i ,Per!an+in an Ber'eri!a..

$% LATAR BELAKANG ! U"T"N 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. M'm/un"ai 0uru o/s"'n Bahasa M'la"u S'mua 0uru BM &'rla&ih dan b'r/'n0alaman Ada /ro0ram1modul "an0 man&a/ Ada makmal kom/u&'r 23M(4 Sokon0an dari/ada ibu ba/a 25IB64 Masa dan wak&u 575 m'n9uku/i Ada 6uru C'm'rlan0 Bahasa M'la"u Ada 0uru khas /'mulihan Ada 0uru bimbin0an dan kauns'lin0 ('r)asama "an0 baik dari/ada 5IB6 !#!M"$"N 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Bahan 575 ino8asi kuran0 dib'kalkan (uran0 bahan 575 in&'rak&if "an0 dib'kalkan 6uru BM &idak dib'kalkan kom/u&'r riba Murid &idak m'm/un"ai kom/u&'r di rumah 575 masih 9ara &radisional B'banan &u0as b'r&ambah (uran0 k'mahiran /'n00unaan 3M( Murid &idak m'n"ia/kan k'r)a rumah (uran0 /'rha&ian 7 bimbin0an ibu ba/a di rumah S'bilan0an k'9il murid masih &idak m'n0uasai 2M

%!#U"N&

"N'"M"N

)% ISU STRATEGIK Pen'a&aian Pe&erik#aan Ak(ir Ta("n %004 *"ri+ !a("n +"a ren+a( +ari&a+a Tar e! $00- l"l"#. +% MATLAMAT STRATEGIK Menin ka!kan ke'e*erlan an , a!i"i +ala* Pe&erik#aan Ak(ir Ta("n %006 ke&a+a %6.0- re+ A. (% OBJEKTIF 6.$ 1 Pera!"# *"ri+ l"l"# 'e*erlan *en'a&ai !ar e! %6.0- *e*&er5le( re+ A. 6.% 1 Men ekalkan &era!"# &en'a&aian $00- *"ri+ )an l"l"# ker!a# &en"li#an. TEMPOH J F M A M J J O S O S"a" . *a"a"an

-% AKTIVITI $. %. 3. 3. 4. M5+"l Pe!a Min+a A#"(an A6al Pen"li#an Pr5 ra* Ge*ilan I+ea M5+"l Pen"li#an Be#!ari Pen!ak#iran Berkala

7i#e+iakan 5le(, ,HANI8AN BINTI HASSAN. G"r" B9M Ta("n 3 In5:a!i2 $ ;e0r"ari %006.

7i#a(kan 5le(,

SK SUNGAI TUNGKU, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

-)-