Anda di halaman 1dari 3

Musyawarah Gugusdepan

Musyawarah Gugusdepan disingkat Mugus adalah pemegang kekuasaan tertinggi di setiap Gugusdepan Gerakan Pramuka. Ketentuan Mugus 1. Mugus diadakan setiap 3 tahun sekali. 2. Diantara dua waktu Mugus jika ada hal-hal yang bersifat mendesak dan luar biasa dapat diadakan Mugus Luar iasa. 3. Mugus dan Mugus Luar iasa dinyatakan sah jika dihadiri !leh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan. ". #ang berhak hadir dalam Mugus terdiri atas$ a% &etua Gudep. b% Para Pembina 'atuan. (% Para Pembantu Pembina 'atuan. d% Perwakilan Majelis Pembimbing Gudep. e% Perwakilan Dewan Penegak. f% Perwakilan Dewan Pandega. ). Pada Mugus dan Mugus Luar iasa setiap peserta yang hadir berhak satu suara. *. Penyampaian usul dan materi Mugus dan Mugus Luar iasa$ Materi atau bahan tertulis Mugus disiapkan !leh &etua Gudep selambat-lambatnya 2 +dua% minggu sebelum waktu pelaksanaan Mugus dan disampaikan kepada semua peserta yang berhak hadir dalam Mugus. ,. &eputusan Mugus dan Mugus Luar iasa tidak b!leh bertentangan dengan -D dan -./ Gerakan Pramuka0 &eputusan Munas0 Musda0 Mu(ab0 Musran0 dan &eputusan &warnas0 &warda0 &war(ab dan &warran. 1. Pimpinan Mugus adalah Presidium yang dipilih !leh Mugus yang jumlahnya gasal. 2. 'ampai dengan serah terima jabatan &etua Gudep0 &etua Gudep lama berstatus demisi!ner

Persiapan Mugus Langkah-langkah persiapan Mugus adalah sebagai berikut$ 1. Menyusun lap!ran pertanggungjawaban Gudep sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menyampaikan bahan tertulis Mugus termasuk 3isi dan misi Gudep yang akan di(apai selama 3 tahun. 3. Menyusun ren(ana kerja untuk men(apai 3isi dan misi. ". Menyampaikan nama-nama (al!n yang akan ikut dalam pemilihan &etua Gudep. ). Menghimpun usul-usul dan saran dari peserta

Acara Mugus 1. -(ara P!k!k Mugus adalah$ a% Lap!ran pertanggungjawaban &etua Gudep selama masa baktinya0 termasuk pertanggungjawaban keuangan. b% Menetapkan ren(ana kerja gudep termasuk 3isi dan misi. untuk masa bakti berikutnya. (% Memilih &etua Gudep untuk masa bakti berikutnya. d% Pelantikan &etua Gudep terpilih !leh &etua Presidium Mugus. 2. -(ara lap!ran pertanggungjawaban Gudep termasuk lap!ran pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum a(ara yang lain. 3. Lap!ran pertanggungjawaban keuangan Gudep selama masa baktinya yang dibuat !leh &etua Gudep dengan bantuan se!rang ahli administrasi keuangan0 sebelum diajukan pada Mugus diteliti dan disyahkan !leh adan Pemeriksa &euangan Gudep + P&G%.

Tatacara Pemilihan Ketua Gudep 1. Penetapan Calon a% 'elambat-lambatnya 3 minggu sebelum Mugus0 &etua Gudep sudah menyampaikan

nama-nama yang akan men(al!nkan diri sebagai &etua Gudep dan angg!ta adan Pemeriksa &euangan kepada semua yang berhak hadir dalam Mugus. b% #ang berhak menjadi (al!n &etua Gudep adalah$ +1% Para Pembina satuan di gudep tersebut. +2% Para Pembantu Pembina di gudep tersebut. +3% &etua Gudep yang akan berakhir masa baktinya. (% #ang berhak menjadi (al!n -ngg!ta P&G adalah$ +1% -ngg!ta Mabigus +2% Pembina dan Pembantu Pembina 'atuan 2. Pemilihan dan Pengambilan Keputusan dalam Mugus a% Mufakat &eputusan Mugus diupayakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan musyawarah untuk mufakat. b% Pemungutan suara 4ika tidak di(apai mufakat0 Mugus mengambil keputusan dengan pemungutan suara yang (aranya sebagai berikut$ +1% Lisan0 pemilih menyebut nama (al!n. +2% /ertulis dan rahasia0 pemilih menuliskan nama (al!n di kertas pemungutan suara0 lalu dilipat sehingga tulisan nama tidak terlihat siapapun atau rahasia. +3% &eputusan syah apabila (al!n memper!leh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir. (% Pelantikan Pelantikan dilaksanakan segera setelah terpilih &etua Gudep !leh &etua