Anda di halaman 1dari 10

A).PENGERTIAN Menurut Pitirim A. Sorokin, pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas kelas yan!

tersusun se"ara bertin!kat (hierarchi)

Nama#Ruslandi A"hmad $).PE%APISAN S&SIA% 'IRI TETAP (E%&MP&( S&SIA% Pelapisan masyarakat dalam masyarakat primiti) # berdasarkan *enis kelamin dan umur kelompok kelompok suku pemimpin yan! berpen!aruh oran! oran! yan! diku"ilkan pemba!ian ker*a perbedaan struktur ekonomi (elas#+(A,+.PE%APISAN S&SIA%

NPM:18113138

PE%APISAN S&SIA% .AN (ESAMAAN .ERA/AT

').TER/A.IN0A PE%APISAN S&SIA% # ter*adi den!an sendirinya ter*adi den!an disen!a*a

.).PEM$E.AAN SISTEM PE%APISAN MEN1R1T SI2ATN0A# Si)at pelapisan masyarakat yan! tertutup. 'ontohnya masyarakat 3indu Si)at pelapisan masyarakat yan! terbuka

E).$E$ERAPA TE&RI TENTANG PE%APISAN S&SIA% # Aristoteles # oran! kaya, menen!ah, melarat 4il)redo Pareto # elite dan non elite (arl Ma5 # kelas yan! mempunyai tanah dan alat alat produksi lainnya dan kelas yan! tidak punya.

2 4 3

A 2 4 3
%apisan Atas 61pper)

o %apisan Atas o %apisan Menen!ah o %apisan $a7ah

.alam setiap lapisan sosial dapat kita ba!i la!i #

%apisan Menen!ah 6Middle)

o %apisan Atas o %apisan Menen!ah o %apisan $a7ah

%apisan $a7ah 6%o7er)

o %apisan Atas o %apisan Menen!ah o %apisan $a7ah

A).PERSAMAAN HAK

-Tercantum dalam Universal Declarati n

! Human Ri"ht

#.KESAMAAN DERA$AT

%).PERSAMAAN DERA$AT D& &ND'NES&A -Terda(at di dalam UUD )* (asal #+, #-, dan ./

4 3 3 4
/) E0&TE

1). -Elite -Elite -Elite

2un"si elite dalam meme"an" strate"i Pem1edaan elite (eme"an" strate"i secara "aris 1esar 3 ( liti4 e4 n mi, militer, di(l mati4, dan cendi4ia5an a"ama, !ilsu!, (endidi4, dan (emu4a a"ama

a).Pen"ertian 3 se4el m( 4 ran" 6an" ter4emu4a di 1idan" tertentu dan 4hususn6a " l n"an 4ecil 6an" meme"an" 4e4uasaan

..E0&TE DAN MASSA

!) Peranan elite terhada( massa 3 - (encerminan 4ehenda4 mas6ara4atn6a - mema7u4an 4ehidu(an mas6ara4atn6a -(eranan m ral dan s lidaritas 4emanusiaan memenuhi 4e1utuhan (emuasan hed nic e) Ha4e4at dan (erila4u massa - 1entu4 (erila4u massa terleta4 (ada "aris a4tivitas individual dan 1u4an -(ada tinda4an 1ersama d) Mas6ara4at dan massa - massa adalah "am1aran 4 s n" dari mas6ara4at c).Peranan individu di dalam massa (entin" se4ali #) MASSA

1).Hal-hal (entin" dalam massa 3 /. Kean"" taann6a 1erasal dari semua la(isan mas6ara4at #. Massa adalah 4el m( 4 6an" an n6m .. Sedi4it intera4si antar an"" ta ). 8er6 l sel6 r"ani9ed a).Massa adalah suatu (en"el m( 4an 4 le4ti! lain 6an" elementer dan s( ntan 6an" dalam 1e1era(a hal men6eru(ai cr 5d

4 4
a. Se5a Tanah -&alah 1a"ian dari (enda(atan nasi nal 6an" diterima leh (emili4 tanah, 4arena telah men6e5a4an tanahn6a (ada (en""ara( Rumah tan""a (r dusen dan rumah tan""a 4 nsumen

/)

K'MP'NEN PENDAPATAN

#) PERH&TUN:AN PENDAPATAN 3 ). PEM%A:&AN PENDAPATAN

1. U(ah -%a"ian dari (enda(atan nasi nal 6an" diterima (r ses (r du4si

leh 1uruh, 4arena men6um1an"4an tena"an6a dalam

c. %un"a M dal -%a"ian dari (enda(atan nasi nal 6an" diterima m daln6a dalam (r ses (r du4si

leh (emili4 m dal, 4arena telah memin7am4an

/. Aliran li1eral #. Aliran (emerintah .) D&STR&%US& PENDAPATAN d. 0a1a Pen"usaha -%alas 7asa 6an" 1eru(a 4euntun"an, 4arena telah men" r"anisasi4an !a4t r-!a4t r (r du4si dalam mela4u4an (r ses (r du4si