Anda di halaman 1dari 2

Tema 1: Masyarakat Agraria Belanda dan China.

Soalan: Bincangkan ciri-ciri masyarakat agraria di Belanda dan China pada abad ke 16 M dan 17M.

engenalan: ! markah Masyarakat agraria mer"#"k kepada masyarakat yang bergant"ng kepada kegiatan pertanian$penternakan dan pem"ng"tan hasil h"tan dan s"ngai. etempatan agrarian terbent"k di sekitar ka%asan yang s"b"r seperti di lembah s"ngai$ka%asan berb"kit$serta ka%asan yang memp"nyai sistem saliran yang baik. Masyarakat agrarian di Belanda terlibat dalam penanaman tanaman dan say"ran. Masyarakat agrarian di China mengamalkan akti&iti pertanian sara diri.

Ciri masyarakat agrarian China: ' markah emerintahan (inasti ming dan )ing$ masyarakat China dipanggil masyarakat agrarian iait" melip"ti '*+ daipada kesel"r"han pend"d"k yang tinggal di desa. Masyarakat tert"mp" di ka%asan tim"r la"t China dengan Mongolia yang memp"nyai dataran loes di sepan#ang S"ngai ,"ning. Masyarakat agrarian China meng"sahakan tanah pertanian secara tradisional dengan mengg"nakan peralatan lama dan na#is binatang "nt"k meny"b"rkan tanah. Tanaman "tama yang di"sahakan oleh masyarakat agrarian China ialah padi sa%ah di -embah s"ngai .ang T/e dan S"ngai ,"ning. Tanaman lain seperti kapas$teb"$the gand"m$barli$sekoi dan bi#irin lain. Masyarakat di tanah tinggi tanam padi h"ma$sekoi$dan kekacang ter"tama di S"ngai 0eilong#iang. 1aman (inasti Ming$ China ber"saha meningkatkan hasil pertanian dengan memperkenalkan sistem pengairan$sistem tanaman giliran memperkenalkan alatan bar"$mel"askan ka%asan pertanian dan pengg"naann ba#a. enanaman padi #enis bar" telah diperkenalkan dari selatan 2ietnam yang boleh ditanam d"a kali setah"n dan tidak memerl"kan air yang banyak. Tanaman bar" t"r"t diperkenalkan seperti kekacang$"bi kentang manis$ barli dan #ag"ng yang diba%a dari Asia barat. Setelah ekonomi berkembang 3egara China t"r"t terlibat dalam pemb"atan porselin$pemb"atan s"tera dan kapas. Mereka t"r"t men#alankan kegiatan per"sahaan pert"kangan secara perkongsiaan modal. Masyarakat agrarian China t"r"t men#alankan ekonomi perdagangan %ala"p"n ini dianggap hina dan rendah tara4nya. Akti&iti perdagangan berkembang baik kerana adanya sistem pengank"tan iait" S"ngai .ang T/e$ S"ngai eiho dan S"ngai ,"ning. Ter"san t"r"t dibina "nt"k akti&iti perdagangan seperti ter"san besar dan ter"san kecil di tengah dan selatan China. erdagangan dengan negara l"ar terhenti pada /aman (inasti Ching kerana China mengamalkan dasar t"t"p pint" kec"ali pelab"han Canton saha#a.

Ciri-ciri masyarakat agrarian Belanda : ' markah

eningkatan pend"d"k menyebabkan kegiatan pertanian di#alankan secara intensi4 Masyarakat petani disebelah "tara Belanda telah meng"sahakan kegiatan pertanian secara kecil kecilan dan secara sistem pertanian padang terb"ka. 5e&ol"si pertanian mendorong pertambahan tanah pertanian. engg"naan teknologi kincir angin menyebabkan tanah tinggi boleh disal"rkan air "nt"k pertanian. Mengg"nakan kaedah tanaman giliran antara tanaman "bi-"bian$ kekacang dan bi#irin. ,aedah ini ber#aya mengembalikan kes"b"ran tanah dan meningkatkan lagi hasil pertanian. etani-petani Belanda memperkenalkan sistem penanaman tanaman r"mp"t "nt"k ternakan pada tanah rang. Mereka #"ga memperkenalkan sistem menanam dengan memb"at batas dan deretan. Mengekalkan kes"b"ran tanah melal"i pengg"naan ba#a asli$ memb"ang r"mp"t dan tanaman perosak. eralatan pertanian yang dicipta adalah tenggala beroda dan mesin menampi bi#irin. Tanaman "tama ialah tanaman bi#irin seperti gand"m$barli.oat yang men#adi s"mber "tama Belanda. Tanaman lain seperti kobis$ kekacang$#ag"ng dan b"nga-b"ngaan.0asil dieksport ke l"ar negara. Masyarakat agrarian Belanda #"ga meng"sahakan kegiatan penternakan binatang ter"tama lemb" ten"s" "nt"k pengel"aran hasil ten"s". Masyarakat desa t"r"t meng"sahankan ind"stri tekstil ter"tama di 6landers dan Brabant. Masyarakat agrarian belanda telah meng"sahakan kegiatan menangkap ikan ter"tama di ka%asan 0olland dan 1ealand. Mereka t"r"t terlibat dalam ind"stri pembinaan kapal yang terbaik di 7ropah iait" berm"t" tinggi$tahan lasak dan mamba%a m"atan lebih.

en"t"p: 1 markah Apa-apa yang berkaitan