Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN MINGGU PANITIA PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH 2013 M / 1434 H

TARIKH : JUMAAT) TEMPAT MASA : ANJURAN ISLAM SKSG A !"#$ B%#&$'$ SURAU AS-S(AKIRIN SK SERI GAMBUT) TANJONG KARANG : : SK SERI GAMBUT PANITIA PENDIDIKAN 8.00 PAGI 04-08 FEBRUARI 2013 (ISNIN -

1.0

PENDAHULUAN ALHAMDULILLAH. Akhirnya program ini dapat dijalankan dengan

aik dan terat!r. Melahirkan genera"i yang

erakhlak m!lia adalah

mer!pakan "at! !"aha yang erter!"an dan kon"i"ten kerana t!nt!tan !daya dan per#am ahan teknologi yang mer!nt!n ji$a dan peri adi man!"ia yang "emakin hari "emakin terhaki" kerana di elengg! oleh r!ang lingk!p materiali"tik yang ji$a erlak! pada hari ini. %leh yang demikian program ini diharap dapat mem ent!k dan mendekatkan m!rid dengan amalan dan #ara hid!p !mat I"lam yang menghayati I"lam "e agai #ara hid!p ma"yarakat I"lam yang madani 2.0 MATLAMAT Majli" ini adalah akti&iti yang dilak"anakan !nt!k menggalakkan m!rid'm!rid "!paya "entia"a men!mp!kan kepada peng!a"aan Al' (!ran dari "egi a#aan dan mak"!dnya. )rogram ini diharapkan dapat melahirkan in"an yang enar' enar menghayati ajaran agama I"lam pada pelak"anaan amalan "eharian mereka.

3.0

OBJEKTIF M!rid dapat mengamalkan ada 'ada I"lam dengan

3.1 3.2 +.A.,.

"e enarnya M!rid "entia"a men#ontohi amalan dan akhlak *a"!l!llah

3.3 +.A.,. 3.4

Memperingati "irah j!nj!ngan

e"ar -a i M!hammad

M!rid menjadi pelajar #ontoh di d!nia dan akhirat.

4.0

KUMPULAN SASARAN

+em!a m!rid dan $arga +. +eri /am !t 0anjong .arang

*.0

ANJURAN I&/$' +. +eri

)rogram ini dianj!rkan oleh P$ +,+$ P% -+-+.$ /am !t dengan .%#!$&$'$ S"#$" A&-S0$.+#+ . 1.0 TARIKH

04'01 2e r!ari 2013 3I"nin ' 4!maat5 2.0 TEMPAT +. +eri /am !t6 0anjong .arang 3.0 TENTATIF PROGRAM AKTI4ITI DI SEPANJANG MINGGU PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SK SERI GAMBUT 2013 ISNIN (04 FEBRUARI 2013) : )era"mian Mingg! )anitia )endidikan I"lam )enerangan akti&iti "epanjang Mingg! )anitia. )ertandingan M%'5$6$ T$70$, A.7+# tah!n 4 )ertandingan M%'5$6$ S"#$7 A/-N$&) A/-F$/$8 -$ A/I.7/$& 0ah!n 2 )ertandingan M%/".+& P9&,%# 30ahap 25 "empena "am !tan Ma!lid!rra"!l 3,a"atiyyah 0!nggak .e"at!an Ummah5 .!i7 I'/$. J$:+

SELASA (0* FEBRUARI 2013) : )ertandingan M%'5$6$ B$6$$ D"-". A ,$#$ D"$ S"!"0ah!n 3 )er"iapan M% 6+;,$ &%;$ -". "empena "am !tan Ma!lid!rra"!l mengik!t kela" 310.20 pagi'1.20 petang5 Latihan +ela$at -a i K"+< I'/$. J$:+ RABU (01 FEBRUARI 2013) : )ertandingan M%'5$6$ S"#$7 A/-F$,+7$7 0ah!n 1 )ertandingan M%:$# $ -$ M% "/+& K$/+=#$>+ K7$,. 0ahap 1 dan 0ahap 2 311.20 pagi'12.80 tengahhari5 Latihan +ela$at -a i K"+< I'/$. J$:+ KHAMIS (02 FEBRUARI 2013) : )ertandingan N$&0+- A&'$?"/ H"& $ 0ah!n 3646869 )ertandingan M%'5$6$ T$70$, A.7+# 0ah!n 8 )ertandingan M%'5$6$ D9$ @" ", 0ah!n 9 Latihan +ela$at -a i K"+< I'/$. J$:+ JUMAAT (08 FEBRUARI 2013) : )erarakan "am !tan Ma!lid!rra"!l 2013 A%#$'$7 M9,+B$&+ Ma!lid!rra"!l Majli" pen!t!p Mingg! )anitia )endidikan I"lam. )enyampaian hadiah kepada pemenang K"+< I'/$. J$:+ 11.0 PENUTUP 0erima ka"ih di!#apkan kepada "em!a pihak yang telah terli at di dalam program ini "e#ara lang"!ng ata! tidak lang"!ng. +emoga "egala kerja"ama yang telah di erikan ini mamp! men#apai o jekti: yang telah digari"kan. +eter!"nya dapat mem eri impak dan natijah yang aik "erta mampan kepada "em!a pihak yang terli at. Diharapkan agar ianya menjadi gari" pand!an ke arah perkem angan intelekt!ali"me dan peningkatan k!aliti m!rid'm!rid di "ekolah kita6

"eter!"nya mem eri "!m angan kepada agama6 amatlah dihargai dan hanya Allah +.,.0

ang"a dan negara. j!a yang mamp!

+egala kerja"ama dari "em!a pihak dalam menjayakan program ini mem ala"nya. +emoga Allah akan mem erkati program ini. Di"ediakan oleh ; <<<<<<<<<< (EN NASRULKHAKIM B. MD ABAS) S%,+$"&$7$) P$ +,+$ P% -+-+.$ I&/$') SK S%#+ G$'5",) T$ !9 = K$#$ = Di"emak oleh ; <<<<<<<<<<. . (T . H!. N=$,+ + B. S$/+'+ ) G"#" B%&$#) SK S%#+ G$'5",) T$ !9 = K$#$ =.