Anda di halaman 1dari 2

KIRKBY INTERNATIONAL COLLEGE PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) 2012 KRM 3033: ASAS BENTUK DAN RUANG

TUGASAN 1 Has ! P"#$"!a%a&a' K(&s(s Di akhir kursus, diharap pelajar dapat : 1. Menganalisis konsep bidang bentuk dan ruang dalam dua dan tiga dimensi. 2. Membincangkan kesukaran dan konsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuktajuk tertentu bagi bidang bentuk dan ruang dalam dua dan tiga dimensi. 3. Merancang penggunaan bahan konkit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang bentuk dan ruang dalam dua dan tiga dimensi 4. Membina !" bagi tajuk-tajuk dalam bidang bentuk dan ruang dalam dua dan tiga dimensi. #. Mengadaptasi pendekatan perkembangan pro$esionalisme perguruan secara berterusan. T()asa' %nda dikehendaki membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh muridmurid di sekolah rendah semasa mempelajari salah satu tajuk dalam bidang bentuk dan ruang dalam dua dan tiga dimensi. &ugasan anda mestilah mengandungi pengenalan kepada kesukaran dan miskonsepsi serta $aktor-$aktor yang mempengaruhi punca-punca kesukaran dan miskonsepsi yang dihadapi oleh murid-murid sekolah rendah dalam pembelajaran tajuk berkenaan. 'eterusnya, anda dikehendaki menggunakan konsep ini dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang menggunakan bentuk geometri. (incangkan bagaimana bentuk geometri meningkatkan ke$ahaman dan pengukuhan konsep bentuk dan ruang pada diri kanak-kanak.

Pa'*(a' P"!a+sa'aa' K"&%a K(&s(s: 1. &ugasan ini adalah tugasan berkumpulan )* orang+. 2. &ugasan anda hendaklah ditaip dengan #"'))('a+a' sa , -.' 12 T #"s N"/ R.#a' *a' !a')+a( $a& s 1010 ,ujukan adalah mengikut $ormat % % 3. &empoh tugasan : 23432013 5 '))a 131032013. 4. %malan plagiat tidak dibenarkan. #. &ugasan ini memba-a markah 1.. dan -ajaran 3./. *. &arikh hantar tugasan pada : 16 NO7EMBER 2013 (Ba8( Pa5a89I:.59 A!.& S"8a&9 K(a'8a' *a' K.8a Ba&() 23 NO7EMBER 2013 (C;$"&%a;a)

2 DECEMBER 2013 (Sa$a5 ' Sa&a/a+)