Anda di halaman 1dari 5

Kisah di Planet ASPARAGUS (seri 1)

Cerpen : Kisah di Planet ASPARAGUS (seri 1) Pengarang Te a Pen$#$han : Jusuf D. C : !erpetualang Ke "uar Ang#asa : Pr$fes$r Pur%a&a : Cerdas' he%at' %i(a#sana Re)a *a(ar Ald$ D$nna Pa# A%u A anat : Jenius' !i(a#sana' Adil terhadap te an : Jenius' su#a %er+anda : Jenius' !ai#' Serius' Jena#a : Jenius' an(a' %ai#

Judul

: Pen&a&ang' !i(a#sana' !ai# engala i

: Kita harus saling e %antu apa%ila ada te an &ang #esulitan' dan #ita %$leh eg$is

Sudut Pandang : ,rang #e tiga "atar : -a#tu : S$re hari' ala hari' Pagi hari ' dan siang hari

Te pat : Ru ah pa# pur%a&a' ruang si ulasi pesa.at' %u i' pesa.at pas$pati' dan Planet Asparagus Suasana : Ge %ira' Senang' Kaget' Ce as' Kesal Alat Alur : pesa.at pas$pati' %a(u astr$n$t' #a$s tangan' hel ' / r$#et

: 0a(u1#$nfensi$nal

A. Ana#2ana# (enius

Pr$fes$r Pur%a&a adalah see$rang alhi astr$n$ is. Dia se$rang ahli &ang per+a&a %ah.a antara planet !u i dan planet 0ars ada se%uah te pat enurut dugaann&a te pat #ehidupan. Pr$fess$r pur%a&a se#arang a#an en+$%a e %u#ti#an pendapatn&a. Dia %er a#sud engiri se%uah isi pen&elidi# #e te pat itu. Telah %e%erapa hari dia e %eri#an %i %ingan #epada ana#2ana# pilihann&a itu. U ur ere#a %aru engin(a# 13214 tahun. Dala #eadan n$r al ere#a se%etuln&a %aru engin(a# pendidi#an se#$lah dasar. Tapi ana#2ana# itu se uan&a telah dudu# di perguruan tinggi. Ana# &ang %er#ulit hita %erna a re)a' D ia se#rang dudu# di *a#ultas #ed$#teran ting#at 5. Dia se#arang %eru ur 14 tahun. Ana# &ang %er%adan ra ping' dahin&a le%ar' Dia %erna a *a(ar. 6a %aru dudu# di *a#ultas 06PA ting#at 4' ia %aru %erusaha 11 tahun. Ald$ na a ana# ahli +$ puter' ald$ %aru %erusia 11 tahun dan #uliah di *a#ultas 6nf$r ati#a 6nstitut Te#n$l$gi !andung. 7ang tera#hir adalah D$nna' ia %aru %erusia 13 tahun. 6a %aru asu# perguruan tinggi.

!. 0enghadapi "atihan2"atihan !erat

Re)a' *a(ar' Ald$' dan D$nna telah %erada di Ja#arta. 0ere#a sedang engi#uti latihan +al$n2+al$n Astr$n$t 6nd$nesia di Pusat "atihan "e %aga Pener%angan dan Antari#sa 8asi$nal ("APA8). Dala latihan di "APA8 terse%ut #ee pat ana#2ana# ini e pun&ai tu%uh &ang sehat dan din&ata#an dapat dii#ut serta#an dala isi Asparagus. Se ua latihan ere#a #er(a#an dengan sungguh2sungguh. 0ere#a &a#in tanpa #esungguhan' pasti a#an e %a.a #esu#aran di #e udian hari. 0ere#a (uga dilatih untu# %era#tifitas di luar ang#asa' *isi# ere#a (uga dilatih' setiap pagi ere#a ela#u#an lari pagi dilapangan atau di hutan. Dilan(ut#an dengan sena pagi sela a 53 enit. Ald$ %ertan&a' Kapan latihan ini a#an %era#hir Re)a en(a.a%' 0ung#in latihan ini terus %er(alan sa pai persiapan pesa.at ruang ang#asa itu selesai.

Re)a dan #a.an2#a.an (uga dilatih engendali#an pesa.at antari#sa' peralatan ta %ahan &ang di%eri#an adalah Teles#$p &ang sangat pe#a.

C. Pesa.at Pas$pati

Para alhi te#ni# pesa.at ter%ang di Pa%ri# Pesa.at ter%ang 8urtani$ !andung sedang si%u# er$ %a# pesa.at ter%ang 9er+ules en(adi pesa.at Ruang Ang#asa. Untu# enghindari gese#an at $sfir !u i a#a %adan pesa.at dilapisi sili+$n. Ruangan 9er+ules &ang luas (uga dir$ %a#' di dala pesa.at ini di%uat en&enang#an dan enari# engingat asa pener%angan &ang la a. Pa# A%u se$rang insin&ur ahli pesa.at ter%ang. Dia peran+ang pesa.at ang#asa &ang a#an diguna#an re)a dan #a.an2#a.an Pa# A%u %ertan&a #epada ana#2ana# pesa.at itu a#an di%eri na a apa Sahut D$nna' !aga ana #alau dina a#an 0a.ar %iru. Sahut *a(ar ' Ah na a itu #urang per#asa #edengarann&a' na a itu le%ih +$+$# untu# sepedah ini u &ang %aru.: Re)a e %eri saran untu# dengan na a pas$pati. ena ai pesa.at terse%ut

Ke udian D$nna %ertan&a' apa arti pas$pati itu. Re)a e %eri pen(elasan' Pas$pati adalah na a se%uah panah pusa#a ili# Raden Ar(una Pa# A%u e u(i' 8a a &ang tepat dan %agus se#ali untu# pesa.at &ang a#an #alian guna#an

D. 0en(ela(ah Antari#sa

Se ua peralatan din&ata#an %eres dan siap ter%ang. 9an&a ta%ung r$#et &ang %elu diisi. Karna %ahan %a#ar ini udah ter%a#ar. Tiga hari se%elu %erang#at Re)a dan #a.an2#a.an

telah e inta i)in dan d$;a restu dari $rang tua asing.

ere#a

asing2

Ahli esin e %a.a ere#a asu# #e pesa.at pas$pati' segalasuste peraatan di+e# dengan teliti. Ja <.13 -6T pengisian r$#et dihenti#an' dari radi$ #$ntr$l terdengar a%a2a%a siap. 0esin (et telah dihidup#an' %e%erapa deti# #e udian terasa pesa.at %el$ #anan' terdengar lagi #$ and$' #etinggian pesa.at sudah en+apai =3.333 #a#i. Tiga enit #e udian #edua r$#et pend$r$ng telah lepas dan Pas$pati telah %erada di luar ang#asa. Re)a dan #a.an2#a.an ela&ang2la&ang di #a%in pesa.at pas$pati.

>. Pas$pati 0endapat Kesu#aran

Di ang#asa pesa.at pas$pati elun+ur dengan #e+epatan 53.333 # 1(a . -alaupun #e+epatan pesa.at sangat tinggi tetapi terasa dia . 6tu dise%a%#an suasana pe andangan se#eliling sangat gelap. Re)a dan #a.an2#a.an e a#an a#anan &ang ada. Setelah selesai sarapan ere#a #e %ali pada #esi%u#ann&a asing2 asing. Se%enarn&a dala per(alanan ini ere#a tida# di%eri tugas #husus. Tugas uta a ere#a adalah ela#u#an pen&elidi#an se#sa a di planet Asparagus. 0ulai dari ateri &ang ada disana hingga #e ung#inan adan&a #ehidupan disana. Re)a se%agai pi pinan isi langsung di pesa.at enu(u ruang +$+#pit enga ati alat na?igasi untu# e asti#an %erfungsi dengan %ai# dan en(aga pesa.at dala #eadaan a an dan sta%il. Dengan s&ste na?igasi &ang +anggih a#a setiap %enda asing &ang tertang#ap radar a#an segera e %eritahu#an (enis %enda terse%ut. Seandain&a %enda itu e %aha&a#an pesa.at a#a tanda erah a#an en&ala' se%ali#n&a %ila %enda itu tida# %er%aha&a a#a la pu #uning a#an %er#edip2#edip. Ketepatan (ara# dan .a#tu %ila ada %enda asing dapat dilihat pada la&ar $nit$r. *a(ar le.at (endela pesa.at selalu engarah#an ter$p$ng #e segala arah. Dia #adang2#adang %erteria# %ila ada %enda aneh

terlihat dengan ter$p$ngn&a. Sedang#an Ald$ ta pa# serius engatur dan engendali#an #$ putern&a. Se entara D$nna sedang engisi#an +airan dala ta%ung rea#si per+$%aan' sese#ali dia ta pa# en+atat dala %u#u #e+il disa#un&a. Ti%a2ti%a Re)a dan #a.an2#a.an serenta# %erdiri. Pada la&ar radar terlihat %enda asing dise%elah #anan pesa.at. Untu# enghindar dari %enda aisng itu Re)a e %el$#n Pas$pati #e arah #iri. Ti%a2ti%a di depan se%elah #anan ta pa# %enda hita %esar se#ali. Pandangan pesa.at pas$pati endada# gelap terhalang %enda hita itu. Setelah %e%erapa enit %erlalu la&ar na?igasi enun(u#an %enda2%enda hita %esar dan #e+il tersa%ar di se#eliling pas$pati. !e%erapa saat #e udian ete$r2 ete$r itu pe+ah %er#eping2#eping sehingga pe+ahan #e+iln&a engenai pesa.at e %uat pas$pati sedi#it $leng dan %ergun+ang. Ti%a2ti%a #eadaan en(adi gelap' Re)a en&ruh *a(ar en&ala#an la pu #e %er%agai arah pesa.at' tetapi #eadaan tida# %erupah. !e%erapa saat #e udian ti%a2ti%a se%uah ete$r pan(ang %ergera# +epat enu(u hidung pesa.at. Segera Re)a %erteria# en&uruh *a(ar untu# ene %a# ete$r terse%ut.

!>RSA0!U8G (S>R6 4)

8a a Kelas Tugas

: 0uha ad Deni Agustian : 6@ * : 0en+erita#an #e %ali +erpen &ang sudah di%a+a