Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

BAHASA MELAYU
TINGKATAN SATU
1

NAMA GURU :MOHD FAZLI BIN IBRAHIM


Minggu / Tajuk
Minggu 1 LISAN Memberi arahan / Panduan Hari Pertama di Sekolah Menengah (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif/HPU/HPK/HHP
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Berbual dan berbincang tentang kehidupan harian rakan. 2. Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu perkara. HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 1 (i), (v) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk Bab 1 dan Bab 2 HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. 2. Menulis ringkasan yang lengkap. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.5 HHP : Aras 1 (i), (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Nama Kata Ganti Nama Diri PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama KBT : (a) KB menjana idea (b) Belajar cara belajar (BCB) BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar Lembaran Pengurusan Grafik BTT1 Unit 1 BBB Novel HIKMAH Kamus Dewan

Genre NOVEL Aspek 1. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - penulis 2. Sinopsis (Estetik dan maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PENGURUSAN KEWANGAN YANG BERHEMAH (Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat penyata Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Sivik, sastera Nilai : Kasih sayang KBT : (a) KB mencirikan (b) Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Perniagaan Nilai : Rasional,Jimatcermat

BBB Petikan Ringkasan Modul ringkasan

KBT : (a) KB membuat inferens (b) Kajian Masa Depan

Minggu / Tajuk
Minggu 2 LISAN Berhemat semasa Berbelanja (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Berbual tentang isu berjimat cermat dengan ungkapan yang sesuai. 2. Bersoal jawab secara bertatasusila dengan rakan 3. Berbincang dan membidas hujah secara bersopan. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2, 1.5 HHP : Aras 1 (i), (ii) , (vii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan tema novel 2. Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 3 (i), (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk. 2. Menghuraikan 3 isi karangan berdasarkan tajuk. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.5

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Ganti Nama Diri PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am / Sivik Nilai : Berjimat cermat KBT : (a) KB menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

BTT1 Unit 2

Genre NOVEL Tema dan Persoalan (Estetik dan maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat penyata, susunan ayat ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Kesusasteraan Melayu Nilai : Kegigihan, Ketabahan dan HormatMenghormati KBT : (a) KB Mencirikan (b)BCB-Kemahiran membaca

BBB Novel HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Fakta -Panduan Mengarang -Fungsi Perenggan - menulis pendahuluan yang baik. (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Topik = Ayat Huraian Ayat Huraian = Ayat Topik PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Sains Sosial Nilai : Kerjasama, toleransi KBT : (a) KB membuat kaitan dan perhubungan

BBB Bahan Edaran Karangan Contoh yang mengandungi pendahuluan dan isi yang baik. BTT4 Unit 3

HHP : Aras 1 (ii)

(b) Pembelajaran Kontekstual.

Minggu / Tajuk
MINGGU 3 LISAN Mutiara Hitam dari Sabah (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Memperkuat hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti 2. Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.3 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (iii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan watak dan perwatakan utama. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak utama dan sampingan. HPU :10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (i). 2 (i), (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Membaca pantas secara imbasan tentang petikan yang disediakan. 2. Mengemukakan isi-isi penting dalam petikan. HPU :7.0 HPK : 7.4, 7.5 HHP : Aras 1 (iv), (v) HPU : 12.0

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA bentuk kata kerja golongan kata kerja PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : kesyukuran KBT : (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai BBB Gambar

Catatan / BBB

TMK internet BTT4 Unit 3

Genre NOVEL Aspek: Watak dan Perwatakan - watak utama - watak sampingan

SISTEM BAHASA Ayat tanya, ayat penyata, peribahasa, kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kasih sayang, hormat- menghormati KBT : (a) KB mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB Novel HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

(Estetik dan Maklumat)

RINGKASAN Petikan Umum SEMANGAT PATRIOTISME

SISTEM BAHASA Kata Nama, Ayat Majmuk, Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : sejarah Nilai : Kesungguhan / Tanggungjawab KBT : (a) KB membuat urutan (b) Kajian Masa Depan

BBB Petikan Umum Modul ringkasan Rencana Akhbar Harian

(Interpersonal dan Maklumat)

HPK : 12.2 HHP : Aras 1 (ii), (iv)

Minggu / Tajuk
MINGGU 4 MEMBACA DAN MEMAHAMI Manisnya Senyumanmu (Bidang Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (ii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan binaan dan teknik plot. 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot. HPU :10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 3 isi penting karangan. 2. Menghuraikan setiap isi dalam perenggan. HPU :2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.3 HHP : Aras 1 (i), (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA -binaan ayat PENYERAPAN Ilmu : Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal KBT : (a) KB menjana idea (b) Teknologi Maklumat dan Komunikasi. BBB

Catatan / BBB

Petikan rencana dan majalah atau internet BTT4 : Unit 4

Genre NOVEL Aspek: PLOT Binaan Plot Teknik Plot -suspens - kejutan (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan Jenis Pemerihalan (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Susunan ayat ayat biasa, ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am, Kesusasteraan Melayu Nilai : Bersyukur, bertanggungjawab KBT : (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Novel HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Golongan kata : Imbuhan, kata ganda, kata majmuk. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, pendidikan. Nilai : Hormat-menghormati, keberanian, kerjasama KBT : (a) KB menyusun mengikut keutamaan (b) Kecerdasan pelbagai

BBB Akhbar Majalah

Minggu / Tajuk
MINGGU 5 LISAN Komputer dalam Kehidupan (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang menggunakan kata, ungkapan dan ayat. 2. Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional. HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), (v) HPU : 2.0 HPK : 2.3, 2.5 HHP : Aras 1 (ii), 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan 3 latar dalam novel. 2. Menghuraikan nilai dan pengajaran dalam novel HPU : 7.0 HPK : 7.6 HHP : Aras 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi-isi penting dalam petikan 2. Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1(ii) HPU : 8.0 HPK : 8.3

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat tunggal Ayat topik dan huraian PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi. Nilai : Bantu-membantu, keberanian KBT: (a) KB menjana idea (b) Kajian Masa Depan. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar BTT1 : Unit 5

Genre NOVEL Aspek: 1. 2.

SISTEM BAHASA Ayat Tanya, Ayat Penyata dan Laras Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan, ketabahan KBT: (a) KB Menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Pembentukan kata-kata majmuk, ayat berlapis, Tanda Baca. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerajinan, Kejujuran. KBT: (a) KB - meramal (b) Kajian Masa Depan.

BBB NOVEL : HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik

Latar Nilai dan pengajaran. (interpersonal dan maklumat)

RINGKASAN Petikan Umum KEMEROSOTAN PENCAPAIAN AKADEMIK ANAK-ANAK (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Petikan Umum Modul Ringkasan rencana akhbar harian dan majalah.

HHP : Aras 1 (ii), (iii)

Minggu / Tajuk
MINGGU 6 LISAN Remaja Berwawasan (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara. 2. Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (v), Aras (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (ii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Menghuraikan contoh-contoh gaya bahasa dalam novel. 2. Menyatakan maksud gaya bahasa HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 1.0 HPK : 1.3, 1.4 HHP : Aras 1 (v), (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan 3 isi utama karangan. 2. Menyusun dan menghuraikan setiap isi yang dibincangkan. 3. Menulis sebuah karangan yang lengkap. HPU : 4.0 HPK : 4.1, 4.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.2, 7.6

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA -kata pemeri PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, kemasyarakatan. Nilai : Menghargai Kepentingan Sains dan Teknologi. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar BTT1 Unit 6

Genre NOVEL Aspek : GAYA BAHASA (Estetik dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Susunan ayat (susunan biasa) - istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan, kasih sayang. KBT: (a) KB menyusun mengikut keutamaan (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Golongan Kata - kosa kata - Tanda baca - ayat majmuk pancangan. PENYERAPAN Ilmu : Sains, Geografi Nilai : Rasional, Kerjsama, kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kontekstual

BBB NOVEL HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Jenis Pendapat Kemalangan Jalan Raya dan Langkah Menanganinya (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Gambar / Poster Akhbar, Majalah dan Internet

HHP : Aras 1 (iii), (v)

Minggu / Tajuk
MINGGU 7 MEMBACA DAN MEMAHAMI WIRA BANGSA (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Menghuraikan jasa wira bangsa kepada negara. 2. Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.5 HHP : Aras 1 (i), 2 ((i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (ii), (v), (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Menulis sinopsis. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 1 (v), 3 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.6 HHP : Aras 2 (ii), 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi penting dalam petikan 2. Menulis ringkasan lengkap. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.3 HHP : Aras 1 (i), 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), 3 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA - Kata sendi nama PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Keberanian, Rasional KBT: (a) KB membuat inferens (b) Kajian Masa Depan. BBB

Catatan / BBB

Petikan Teks Akhbar, Majalah, Internet. BTT1 : unit 7

Genre CERPEN Aspek: Kasut Kelopak Jantung - sinopsis - tema dan persoalan - watak dan perwatakan - nilai (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum GEJALA VANDALISME

SISTEM BAHASA Ayat Penyata, Susunan Ayat ayat biasa dan ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu Nilai : Ketegasan, Ketabahan,Simpati KBT: (a) KB Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Binaan Ayat Dasar, Ayat Fakta, Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Pendidikan Alam Sekitar Nilai : Bertanggungjawab, Menghargai Alam Sekitar. KBT: (a) KB - mensintesis (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

BBB Petikan Umum Modul Ringkasan Rencana Akhbar Harian dan Majalah

(Interpersonal dan Maklumat)

Minggu / Tajuk
MINGGU 8 LISAN IBU NEGARA MALAYSIA (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan idea secara spontan dengan bahasa yang gramatis dan berkesan. 2. Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. HPU : 1.0 HPK : 1.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis sinopsis 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan binaan plot. 3. Menjelaskan unsur gaya bahasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii), 2 (i), (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (i), (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 2. Menghuraikan 4 isi penting dalam penulisan surat kiriman rasmi. HPU : 6.0 HPK : 6.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) 2 (i) HPU : 9.0 HPK : 9.2

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Sendi nama PENYERAPAN Ilmu : Sejarah, Geografi Nilai : Keberanian, Tanggungjawab KBT: (a) KB - menganalisis (b) Kajian Masa Depan BBB Akhbar Majalah

Catatan / BBB

Komputer BTT1 UNIT 8

Genre CERPEN Aspek : TEMPANG - Sinopsis - Plot - Latar - Watak dan perwatakan. (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Surat Kiriman Rasmi - format - laras bahasa - isi surat (Estetik dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan dan Kesusasteraan Melayu. Nilai : Baik hati, hemah tinggi KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan dan mengkategorikan. (b) Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Pembentukan Kata Tanda Baca Imbuhan, Kosa kata, Kata Majmuk, Kata Panggilan. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, kesederhanaan KBT: (a) KB menjana idea

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

BBB

Contoh Surat Kiriman rasmi

HHP : Aras 1 (i), (iii)

(b) Konstruktivisme

Minggu / Tajuk
MINGGU 9 Genre CERPEN TUKANG LAMA - sinopsis - tema dan persoalan - watak dan perwatakan - gaya bahasa - latar - nilai dan pengajaran. (Estetik) RINGKASAN Petikan Umum TABIAT MEROKOK DALAM KALANGAN REMAJA (Interpersonal dan maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa berserta contoh. 2. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan dalam cerpen. HPU : 10.0 HPK : 10.5 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) HPU : 11.0 HPK : 11.2 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Istilah/Kosa kata Laras Bahasa Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Sosial Linguistik, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kesabaran, Bertanggungjawab KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual BBB

Catatan / BBB

Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. 2. Menghasilkan ringkasan lengkap HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), 3 (i)

SISTEM BAHASA Binaan ayat Ayat Dasar. Penanda Wacana, Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Nilai : Kerajinan , Ketekunan KBT: (a) KB merumus, meringkas. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Umum Modul ringkasan rencana akhbar harian dan majalah.

MINGGU 10

UJIAN PRESTASI 1

10

Minggu / Tajuk
MINGGU 11 MEMBACA DAN MEMAHAMI LIMA LANGKAWI (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengujarkan perkataan yang mengandungi diftong dalam sebutan baku. 2. Memberi beberapa sebab/alasan tentang kebaikan melancong di dalam negeri. HPU : 5.0 HPK : 5.1, 5.2 HHP : Aras 1 (ii), (iii) 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan ciri-ciri pantun 2 kerat. 2. Menjelaskan maksud pantun 3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai dan 3 pengajaran pantun. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (iii) 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menghuraikan maksud peribahasa. 2. Menyenaraikan 5 isi penting. 3. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan. HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.4, 12.6

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Pelancongan Nilai : Menghargai Khazanah Tempatan. KBT: (a) KB membuat analogi. (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Risalah Pelancongan BTT1 : UNIT 10

Genre PUISI TRADISIONAL Pantun Dua Kerat ( Nasihat)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola suku kata Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral, Sejarah. Nilai : Keyakinan, Berbudi, Berhemah Tinggi. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kajian Masa Depan, Kontekstual SISTEM BAHASA Peribahasa Pembentukan kata kata majmuk, kata ganda, Tanda Baca. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, Kesyukuran. KBT: (a) KB menyusun atur

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Garfik Kamus Dewan

- ciri-ciri pantun - maksud pantun - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran. (Estetik) PENULISAN Karangan Jenis Peribahasa - teknik menulis - gaya bahasa

BBB Teks Cerita Bergambar Contoh karangan berbentuk Peribahasa.

11

HHP : Aras 1 (ii), 3 (iii)

(b) Pembelajaran Kontekstual.

Minggu / Tajuk
MINGGU 12 LISAN SUKAN MEMANAH

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan kebaikan sukan memanah. 2. Menghuraikan kepentingan sukan kepada golongan belia. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.7 HHP : Aras 1 (ii), (vii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata ganda, kata majmuk PENYERAPAN Ilmu : Sukan Nilai : Berdikari KBT: (a) KB menyusun atur (b) Konstruktivisme BBB

Catatan / BBB

Petikan akhbar BTT 1 : UNIT 11

(Maklumat dan Interpersonal)

Genre PUISI TRADISIONAL 1. Pantun Empat Kerat ( Agama ) Aspek : 1. Maksud pantun 2. Nilai dan pengajaran. 3. Gaya bahasa (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN GEJALA MAT REMPIT

HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan maksud pantun 2. Menjelaskan tema, persoalan, nilai, pengajaran dan gaya bahasa pantun HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii), (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan 6 isi-isi penting dalam petikan 2. Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2,8.3

SISTEM BAHASA Ayat songsang Kata Ganda Sebutan dan intonasi Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Keagamaan Nilai : Ketaatan, Tanggungjawab KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Binaan Ayat Majmuk, Kosa Kata, Tanda Baca, Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Sosial, Teknologi dan Ekonomi. Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab. KBT: (a) KB membanding dan membeza (b) Pembelajaran Kontekstual, TMK dan

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

BBB Modul Ringkasan Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah.

(Interpersonal dan Maklumat)

12

HHP : Aras 1 (i), (ii)

Kajian Masa Depan.

Minggu / Tajuk
MINGGU 13 LISAN PAHLAWAN PERKASA (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mencetuskan 5 idea/pendapat semasa perbincangan . 2. Berbual tentang tajuk dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan berkesan. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.5 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Menjelaskan maksud pantun 2.Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa ,tema dan persoalan pantun. 3. Menghuraikan nilai dan pengajaran pantun HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i), (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengutarakan 4 isi penting karangan. 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2, 7.6 HHP : Aras 1 (i), (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Tatabahasa : Imbuhan Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme, keberanian KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah, Warisan dan Budaya. Nilai : Kerajinan, Berjimat cermat KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Kata Tugas, Kata Tanya, Kosa kata, Tanda baca, Ayat Majmuk. PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Alam Sekitar, Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, Kesetiaan, Berhemah tinggi. KBT: (a) KB menyusun atur. BBB

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar/ majalah BTT1 : Unit 12

Genre PUISI TRADISIONAL Pantun Empat Kerat ( Berjimat Cermat ) Aspek : - maksud pantun - tema dan persoalan -gaya bahasa, nilai dan pengajaran (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan Rencana

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

BBB Contoh karangan rencana

(Maklumat dan interpersonal)

HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (i)

13

(b) TMK.

Minggu / Tajuk
MINGGU 14 LISAN Mentafsir Hujah INTERNET JARINGAN MAKLUMAT (Maklumat dan Interpersonal) Genre PUISI TRADISIONAL Pantun Empat Kerat (Teka-teki ) Aspek : - maksud - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjelaskan kepentingan teknologi maklumat kepada negara. 2. Menyatakan Kebaikan dan keburukan internet HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1(i) HPU : 1.0 HPK : 1.5 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis maksud pantun 2. Menyatakan tema, nilai dan pengajaran pantun tersebut.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan Intonasi BBB Gambar

Catatan / BBB

PENYERAPAN Ilmu : Teknologi Maklumat Nilai : Kebebasan, Rasional KBT: (a) Kecerdasan Pelbagai (b) Konstruktivisme SISTEM BAHASA Susunan Bait Pantun Ayat Songsang Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Islam/Moral, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kebijaksanaan KBT: (a) KB mencirikan, menilai (b) Belajar Cara Belajar. SISTEM BAHASA Binaan Ayat (Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk) Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : sosial Nilai : Hormat-menghormati, bertanggungjawab. KBT: (a) KB - meramal

BTT1 : Unit 13

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i), (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi-isi penting dalam petikan. 2. Menulis ringkasan lengkap HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (ii)

BBB Petikan umum Modul Ringkasan

14

(b) ICT

Minggu / Tajuk
MINGGU 15 LISAN TAMAN NEGARA GUNUNG MULU (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan kepentingan Taman Negara Gunung Mulu. 2. Menyatakan langkah-langkah memajukan sektor pelancongan negara. HPU : 3.0 HPK : 3.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan ciri-ciri syair 2. Menjelaskan maksud syair 3. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nilai dan tiga pengajaran dalam syair. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (iii), 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan 5 isi penting karangan perbincangan 2. Menulis karangan perbincangan HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 1.0 HPK : 1.3

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Frasa Sebutan dan intonasi PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar, Pelancongan Nilai : Tangunggjawab KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar / Majalah BTT1 : Unit 14

Genre PUISI TRADISIONAL SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIYAH Aspek : - Ciri-ciri syair -maksud syair - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran. PENULISAN Karangan Perbincangan (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola Suku Kata Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral, Sejarah. Nilai : Kasih sayang, Berbudi bahasa KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Penanda Wacana Ayat Majmuk Pancangan dan Relatif. PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar, Kemasyarakatan. Nilai : Kerajinan,Tanggungjawab KBT: (a) KB menyusun atur. (b) TMK

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

BBB - contoh karangan perbincangan - lembaran grafik

15

HHP : Aras 1 (iv)

Minggu / Tajuk
MINGGU 16 LISAN MEMBACA DAN MEMAHAMI BELIA HARAPAN NEGARA (Interpersonal dan Maklumat) Genre PUISI TRADISIONAL SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN Aspek : - maksud - tema dan persoalan. - unsur bunyi -nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Meejelaskan tanggungjawab belia kepada negara. 2. Menghuraikan peranan belia kepada negara. HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 7.0 HPK : 7.7 HHP : Aras 1 (vii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Tatabahasa : Frasa Sebutan dan Intonasi ( Ayat tanya) PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Tanggungjawab dan Kerjasama KBT: (a) KB Membuat ramalan. (b) Kajian Masa Depan. BBB

Catatan / BBB

Petikan Umum BTT1 : UNIT 15

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjelaskan maksud syair 2. Menjelaskan tema dan persoalan syair 3. Menyatakan nilai dan pengajaran syair HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii), 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7,8.8 HHP : Aras 1 (vii), 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan 2. Menghasilkan ringkasan yang lengkap HPU : 4.0 HPK : 4.2 HHP : Aras 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral. Nilai : Ketabahan, Kasih Sayang KBT: (a) KB - menilai (b) Kajian Masa Depan. SISTEM BAHASA Penanda Wacana, tanda baca dan ejaan. PENYERAPAN Ilmu : Sukan Nilai : Berdikari, menghargai. KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. Modul Ringkasan

Petikan Umum PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA (Interpersonal dan Maklumat)

16

HHP : Aras 1 (ii)

Minggu / Tajuk
MINGGU 17 LISAN PENGEMBARAAN MISTERI (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menceritakan sesuatu berdasarkan maklumat yang didengar. 2. Bersoal jawab dengan intonasi yang sesuai. HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i), (iii) HPU : 3.0 HPK : 3.1 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak. 2. Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa. 3. Menyatakan tiga nilai dan tiga pengajaran sajak. HPU : 10.0 HPK : 10.3, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i), (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan 4 isi penting karangan perbahasan 2. Menulis karangan perbahasan HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.3 HHP : Aras 2 (i) 3 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Tanya Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Sastera,TMK Nilai : Rasional, keberanian KBT: (a) KB membuat keputusan. (b) Belajar Cara Belajar. BBB Gambar

Catatan / BBB

Petikan Akhbar BTT1 : UNIT 16

Genre PUISI MODEN Sajak KIAN KITA LUPA - maksud - Gaya Bahasa - nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Perbahasan

SISTEM BAHASA Sebutan, Intonasi, Istilah dan Kosa kata. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Keagamaan Nilai : Kesyukuran, Kesederhanaan KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk, Peribahasa. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Kemasyarakatan. Nilai : Rasional KBT: (a) KB Menghubungkait. (b) TMK

BBB

Akhbar Majalah Ilmiah Kamus Dewan

(Interpersonal dan Maklumat)

HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i), (iv)

17

Minggu / Tajuk
MINGGU 18 LISAN PULAU PERCUTIAN

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Membaca teks untuk memahami format dan isi. 2. Menjawab soalan-soalan pemahaman. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menghuraikan tema dan persoalan prosa 2. Menulis sinopsis cerita. 3. Menjelaskan watak,nilai dan pengajaran prosa HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iv) HPU : 11.0 HPK : 11.2, 11.3 HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii) (iii), 3 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kosa kata, Ayat Tanya Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Pelancongan, Geografi Nilai : Hemah tinggi, kerjasama. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual BBB

Catatan / BBB

Artikel tentang industri sama ada dari majalah atau internet. BTT1 : UNIT 17

(Maklumat dan interpersonal)

Genre PROSA TRADISIONAL TAJU l MULUK. Aspek : - Pengenalan 1. sinopsis,tema 2. persoalan, watak dan perwatakan 3. nilai dan pengajaran (Estetik) RINGKASAN Petikan Umum USAHA MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA (Interpersonal dan

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Islam dan Moral. Nilai : Kebijaksanaan,kasih sayang KBT: (a) KB - menyenaraikan (b) Kajian Masa Depan

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis dan menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. 2. Menulis ringkasan lengkap. HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.5

SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Perdagangan Nilai : Keberanian, keyakinan KBT: (a) KB Kajian Masa Depan

BBB Petikan Umum Modul ringkasan

18

Maklumat) MINGGU 19

HHP : Aras 1 (i) (v) 3 (i)

(b) Kecerdasan Pelbagai.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Objektif / HPU / HPK / HHP
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan 10 ayat berbentuk sumbang saran daripada bahan prosa yang diberikan. 2. Menyenaraikan kepentingan menjaga alam sekitar HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 11.0 HPK : 11.3 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menghuraikan sinopsis prosa 2.Menjelaskan tema dan persoalan prosa 3. Menyatakan watak dan perwatakan serta nilai dan pengajaran prosa. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 3 isi penting karangan 2. Menulis karangan bahan rangsangan HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.6 HHP : Aras 1 (v)

MINGGU 20

Minggu / Tajuk
MINGGU 21 LISAN ALAM WARISAN KITA (Maklumat dan Estetik)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat biasa, Ayat Songsang, Ayat Aktif Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Alam Sekitar Nilai : Menghargai warisan, Tanggungjawab KBT: (a) KB membuat ramalan. (b) Kajian Masa Depan BBB

Catatan / BBB

Gambar Petikan Akhbar BTT1 : Unit 18

Genre PROSA TRADISIONAL Hikayat Marakarma Aspek : -sinopsis -tema dan persoalan - watak dan perwatakan -nilai dan pengajaran (Estetik) PENULISAN Karangan bahan rangsangan (Estetik dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Istilah Sastera Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pengetahuan Am Nilai : Kasih sayang,Ketabahan, keadilan KBT: (a) KB Menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Kata Nama, Penanda Wacana Tanda baca PENYERAPAN Ilmu : Alam sekitar,Kemasyarakatan. Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental,Kerajinan

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik

BBB - gambar

19

HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i)

KBT: (a) KB menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai.

Minggu / Tajuk
MINGGU 22 LISAN BELIAN KAYU BERNILAI (Maklumat dan Interpersonal )

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mentaksir maklumat secara jelas untuk membuat inferens. 2. Mengeluarkan / menyatakan semua 6 isi daripada ulasan selari yang disampaikan. HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 5.0 HPK : 5.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menghurai ciri-ciri prosa tradisional . 2. Menulis sinopsis cerita. 3. Menjelaskan citra masyarakat dalam teks . HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (i) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan enam isi penting berdasarkan petikan. 2.Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 12.0 HPK : 12.2 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.5

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Ekonomi Nilai : Rasional, Keyakinan, Kerjasama. KBT: (a) KB membanding dan membeza. (b) TMK BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Akhbar BTT1 : Unit 19

Genre PROSA TRADISIONAL Budi seorang bapa angkat Aspek: - sinopsis - latar - citra masyarakat (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN Petikan Umum - WABAK INFLUENZA

SISTEM BAHASA Kiasan dan perumpamaan Istilah Sastera. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Berbudi bahasa dan kasih sayang KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Kamus sastera

SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda wacana PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah Tinggi, bertanggungjawab KBT: (a) KB membuat kaitan dan perhubungan.

BBB Petikan Umum Modul Ringkasan

(Interpersonal dan

20

Maklumat)

HHP : Aras 1 (vii)

(b) Pembelajaran Kontekstual

Minggu / Tajuk
MINGGU 23 LISAN Mendengar dan Memahami JELAPANG PADI KITA (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan kepentingan sektor pertanian kepada negar. 2. Mengemukakan respons secara bertulis tentang sesuatu. HPU : 7.0 HPK : 7.7 HHP : Aras 1 (vii) HPU : 5.0 HPK : 5.1 HHP : Aras 1 (i) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan ciri-ciri drama. 2. Menjelaskan sinopsis drama 3. Menghuraikan tema dan persoalan drama HPU : 10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 1 (v) 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 3 isi penting berdasarkan bahan rangsangan yang diberi. 2. Menulis karangan dengan bahasa yang gramatis. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.8 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat majmuk pancangan relatif Ayat komplemen PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar dan Pertanian Nilai : Rasional, Kebijaksanaan KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB

Catatan / BBB

Petikan Akhbar BTT1 : Unit 20

Genre DRAMA SURAT UNTUK INA Aspek : - pengenalan drama -sinopsis drama -tema,persoalan drama (Estetik dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah Sastera PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Nilai : Kebijaksanaan, Keberanian KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Istilah Sastera.

PENULISAN Karangan Bahan Rangsangan (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Penyusunan semua ayat. Kata Kerja. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, TMK Nilai : Rasional, Ketekunan. KBT: (a) KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. (b) Kajian Masa Depan, TMK.

BBB Majalah Gambar bahan rangsangan

21

Minggu / Tajuk
MINGGU 24 LISAN Perbincangan SUMBER MINERAL (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan kepentingan sumber mineral. 2. Menjelaskan langkah-langkah menjaga sumber mineral HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 2 (i) HPU : 9.0 HPK : 9.4 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis sinopsis cerita. 2. Menjelaskan watak dan perwatakan. 3. Menjelaskan latar masyarakat dalam teks. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i), (iii) 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan sepuluh perkataan / frasa / ayat yang puitis. 2. Merangka isi karangan untuk menghasilkan perenggan yang koherens. HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.4 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat keterangan PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi. Alam sekitar, Sains Nilai : Rasional, Tanggungjawab KBT: (a) KB membanding dan membezakan. (b) TMK BBB gambar

Catatan / BBB

BTT1 : Unit 21

Genre DRAMA Arah ke Mana Aspek : 1. Sinopsis 2. Watak dan perwatakan. 3. Latar - citra masyarakat (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan Surat Tak Rasmi - format - isi/ kandungan

SISTEM BAHASA Perumpamaan Istilah sastera. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Kasih sayang, keinsafan KBT: (a) KB menyusun atur. (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik.

SISTEM BAHASA Tanda Baca Sistem Ejaan Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu :Kemasyarakatan. Nilai : Kejujuran, hemah tinggi. KBT: (a) KB menjana idea (b) TMK

BBB CoNTOH surat. Contoh Frasa yang mengandungi ayat puitis.

(Maklumat dan Estetik)

22

Minggu / Tajuk
MINGGU 25 LISAN TUKANG EMAS (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita. 2. Membina 5 ayat daripada laras cerita. HPU : 2.0 HPK : 2.4 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 6.0 HPK : 6.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan. 2.Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam drama HPU : 10.1 HPK : 10.2 HHP : Aras 1 (iiv) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan 6 isi penting dalam petikan 2. Menulis ringkasan lengkap HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Laras Sastera Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Sastera , Ekonomi Nilai : Keyakinan, ketekunan. KBT: (a) KB menyelesaikan masalah. (b) Kajian Masa Depan. SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kecekalan, Ketabahan. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik BTT1 : UNIT 22

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Istilah sastera.

Genre DRAMA MENDUNG HITAM BERALIH JUA Aspek: 1. Watak dan Perwatakan 2. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum KESAN-KESAN OBESITI (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Proses Peluasan Ayat PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah tinggi, hormat-menghormati KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Majalah Modul ringkasan Laporan akhbar

23

Minggu / Tajuk
MINGGU 26 LISAN Bercerita SASTERA TRADISIONAL WARISAN BANGSA (Maklumat danEstetik

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan contoh-contoh sastera tradisional. 2. Menyatakan kepentingan sastera tradisional kepada negara. 3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai. HPU : 7.0 HPK : 7.2, 7.4, 7.5 HHP : Aras 1 (ii, iv) HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menghuraikan sinopsis cerpen 2. Menghurai dan membandingkan watak dan perwatakan dalam prosa. 3. Menyatakan persoalan dalam prosa. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.6 HHP : Aras 1 (i, v) HPU : 8.0 HPK : 8.3, 8.4 HHP : Aras 1 (ii, iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan format wawancara. 2. Menyatakan 5 isi utama wawancara. HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (ii), (iii), 3 (i) HPU : 5.0 HPK : 5.2 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kemasyarakatan. Nilai : Keyakinan, kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Belajar Cara Belajar BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik

Petikan Cerita BTT1 : Unit 23

Genre CERPEN YURAN Aspek : 1. Plot 2. Persoalan 3. Perbandingan Watak. (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Wawancara - format - Isi/ Kandungan

SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan. Nilai : Kasih sayang, Amanah KBT: (a) KB Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Tanda Baca, Ayat Tanya, Ayat Sokongan Kata Adjektif PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Baik hati, bersih KBT: (a) KB menyusun atur (b) Belajar Cara Belajar

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik.

BBB Contoh Wawancara

(Interpersonal dan Maklumat)

24

Minggu / Tajuk
MINGGU 27

Objektif / HPU / HPK / HHP


UJIAN PRESTASI 2

Penyerapan & Pengabungjalinan

Catatan / BBB

Minggu / Tajuk
MINGGU 28 MEMBACA DAN MEMAHAMI JASAMU DALAM INGATAN Petikan Umum (Maklumat) Genre CERPEN TRAUMA EMBAH Aspek; -Tema dan persoalan -nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi. 2. Membuat pertimbangan secara teliti tahap maklumat yang telah disusun. 3. Menjelaskan contoh kata pemeri. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (iv, vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan tema dan persoalan cerpen 2. Menjelaskan nilai dan pengajaran cerpen HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.7 HHP : Aras 1 (i, ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. 2. Menulis ringkasan lengkap HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.3 HHP : Aras 1 (i), 2 (iii) 3 (iii) HPU : 2.0

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Tanda Baca Kata Pemeri PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Mengenang jasa KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat (b) Pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan intonasi Simpulan bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah Nilai : Kasih sayang, Pengorbanan KBT: (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual, TMK SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, Kesihatan,alam sekitar Nilai : Kesyukuran, tanggungjawab BBB

Catatan / BBB

Petikan rencana daripada akhbar BTT1 :Unit 24

BBB Antologi Kasut Kelopak Jantung Lembaran Pengurusan Grafik.

BBB

RINGKASAN Petikan Umum PENCEMARAN ALAM SEKITAR (Interpersonal dan Maklumat)

Petikan Umum Modul ringkasan Gambar

25

HPK : 2.3 HHP : Aras 1 (ii)

KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual.

Minggu / Tajuk
MINGGU 29 LISAN PARLIMEN NEGARA KITA

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan peranan parlimen kepada negara. 2. Menjelaskan sejarah penubuhan parlimen di negara kita. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 2 (i) (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan watak dan perwatakan. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (v) 3 (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.3 HHP : Aras 1 (i) 3 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 3 isi penting karangan. 2. Menulis karangan yang lengkap HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.5 HHP : Aras 1 (iv), (vi)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Tugas kata pemeri. PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme, rasional KBT: (a) KB membezakan fakta dengan pendapat. (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB

Catatan / BBB

Gambar BTT1 : UNIT 25

(Maklumat)

Genre CERPEN Sepucuk Surat Daripada Kawan Aspek; Watak perwatakan Nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Ayat tanya Ayat penyata Istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan Nilai : Patriotisme, rasional. KBT: (a) KB Membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan. SISTEM BAHASA Kosa kata Ayat Penyata Ayat tanya Tanda Baca. PENYERAPAN Ilmu : Kasihatan, Perubatan. Nilai : Bertanggungjawab, Disiplin. KBT: (a) KB membuat inferens

BBB ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik.

PENULISAN Karangan Bahan rangsangan (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Bahan rangsangan ( Jadual )

26

(b) Kecerdasan Pelbagai, TMK.

Minggu / Tajuk
MINGGU 30 ANGKASA LEPAS (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjelaskan kepentingan bidang sains angkasa lepas. 2. Menyatakan sumbangan bidang sains angkasa kepada negara. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.0 HPK : 3.1, 3.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh. 2. Menghuraikan maksud sajak. 3. Menjelaskan nilai dan pengajaran sajak. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis ringkasan selengkapnya dengan betul. 2. Mencadangkan 5 isi penting dalam petikan. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.5, 8.8

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya. PENYERAPAN Ilmu : Sains dan teknologi Nilai : Keberanian KBT: (a) KB Membezakan fakta dengan pendapat. (b) TMK. (b) SISTEM BAHASA Kosa kata Kata ganda Sebutan dan intonasi Susunan ayat. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Kesabaran KBT: (a) KB - mencirikan Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata Pinjaman Kata Terbitan. PENYERAPAN Ilmu : PJK Nilai : Semangat Kesukanan. KBT: (a) KB Menjana idea (b) Kajian Masa Depan, TMK. BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Akhbar BTT1 : Unit 26 BBB Antologi Kasut Kelopak Jantung Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan

Genre sastera Sajak Lebah dan Madu Aspek; -maksud ajak -gaya bahasa Nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal)

RINGKASAN Petikan Umum KERUNTUHAN INSTITUSI KEKELUARGAAN

BBB Petikan Rencana Modul ringkasan Lembaran Pengurusan Grafik.

(Interpersonal dan Maklumat)

27

HHP : Aras 3 (i)

Minggu / Tajuk
MINGGU 31 LISAN CUTI AKHIR TAHUN (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan cara-cara mengisi masa cuti dengan aktiviti yang berfaedah. 2. Membina ayat dengan menggunakan kata majmuk. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.0 HPK : 3.1, 3.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis maksud sajak 2. Menyenaraikan tema dan persoalan sajak 3. Menjelaskan nilai dan pengajaran sajak HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (i) (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis laporan dengan format yang betul. HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya. PENYERAPAN Ilmu : PJK, Sains Nilai : Disiplin, Ketaatan. KBT: (a) KB Membezakan fakta dengan pendapat. (b) TMK. SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah/kosa kata. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Berani, Yakin KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB

Catatan / BBB

Lembaran kerja Pengurusan Grafik. BTT1 : Unit 27

Genre SAJAK Hari Akhir Persekolahan Aspek: -Maksud sajak -Tema dan persoalan sajak -nilai dan pengajaran sajak (Estetik dan Maklumat) PENULISAN - Laporan

BBB Antologi Kasut Kelopak Jantung Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan

SISTEM BAHASA Kata Nama, Kata Kerja, Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : PJK, Sukan Nilai : Keberanian, Semangat Kesukanan KBT: (a) KB menyusun atur (b) Kajian Masa Depan

BBB Contoh Laporan Majalah

(Interpersonal dan Maklumat)

28

Minggu / Tajuk
MINGGU 32 LISAN Memberi pendapat / membuat keputusan.

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyampaikan sekurang-kurangnya empat pendapat dengan ayat-ayat yang gramatis. 2. Mengemukakan 1 perenggan isi-isi penting dan menghuraikannya dengan tepat. HPU : 9.0 HPK : 9.3, 9.4 HHP : Aras 1 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Kerja Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am Nilai : Bertanggungjawab KBT: (a) KB mencirikan, mengenal pasti sebab akibat. (b) Belajar Cara Belajar, TMK SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan nasi PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Patriotisme, taat setia. KBT: (a) KB - mengitlak (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Ayat penyata Ayat majmuk Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : kemasyarakatan,Isu semasa Nilai : Berhemah tinggi, Amanah KBT: (a) KB menyusun atur, menjana idea (b) TMK BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Poster Petikan Akhbar

(Maklumat dan Interpersonal)

Genre SAJAK JANGAN Aspek : 1.maksud sajak 2.tema dan persoalan sajak 3. nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan bahan rangsangan (Maklumat dan Estetik)

HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis maksud sajak 2. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa. 3. menjelaskan tema,persoalan,nilai dan pengajaran sajak. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4 HHP : Aras 1 (ii) (v) 3 (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.6 HHP : Aras 1 (iii) (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis isi-isi penting dan huraian isi 2. Menyediakan rangka karangan 3.Menulis karangan bahan rangsangan HPU : 9.0 HPK : 9.2, 9.4 HHP : Aras 2 (ii) (iii) HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i)

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Peta Minda. BBB Bahan rangsangan (Ilustrasi)

29

Minggu / Tajuk
MINGGU 33 LISAN Memberi ulasan tentang prosa Industri Pelancongan di Malaysia (Maklumat dan Interpersonal) Genre SAJAK Diari Lama Aspek: - maksud sajak - gaya bahasa - Nilai dan pengajaran. (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN KEPENTINGAN HUTAN KEPADA MANUSIA (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan enam isi penting dalam petikan. 2. Menghuraikan hujah berkaitan prosa . HPU : 8.0 HPK : 8.7, 8.8 HHP : Aras 1 (iii) 2 (ii) 3 (i) HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis maksud sajak 2. Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai dan pengajaran. 3. Menjelaskan gaya bahasa sajak HPU : 10.0 HPK : 10.2, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (iii) (v) 2 (i) 3 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. 2. Menulis ringkasan lengkap HPU : 2.0 HPK : 2.4 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.8 HHP : Aras 1 (i) (ii) (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif, Ayat Pasif Ayat tanya. PENYERAPAN Ilmu : TMK, Perdagangan. Nilai : amanah KBT: (a) KB menyelesaikan masalah. (b) TMK SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, kesusasteraan Melayu. Nilai : kasih sayang, tolak ansur KBT: (a) KB membuat kesimpulan (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB

Catatan / BBB

Komputer Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Petikan Berita Akhbar

BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG

Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Kosa kata Penanda wacana Ayat penyata PENYERAPAN Ilmu : Komunikasi, Alam sekitar Nilai : tanggungjawab,rasional KBT: (a) KB menjana idea (b) Kajian Masa Depan , TMK

BBB Petikan Umum Modul Ringkasan Lembaran Pengurusan Grafik

30

Minggu / Tajuk
MINGGU 34 LISAN Komentar Riadah (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan 5 hasil perbincangan berdasarkan gambar. 2. Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat. HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (iii, v) 2 (v) HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjawab soalan kefahaman pelbagai aras dengan betul. HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 3.0 HPK : 3.3 HHP : Aras 1 (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan maksud peribahasa dengan betul. 2. Menulis karangan berdasarkan maksud peribahasa. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (v) HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Laras Bahasa Kosa kata , Ayat tunggal. PENYERAPAN Ilmu : Sukan, Kebudayaan, Sejarah. Nilai : Semangat bermasyarakat, Kesantunan. KBT: (a) KB menjana idea (b) Belajar cara belajar. SISTEM BAHASA Kata Pemeri Ungkapan Istilah dan diksi. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, hemah tinggi. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Ayat Majmuk Ungkapan Istilah dan diksi. PENYERAPAN Ilmu : Kesenian Nilai : Kesantunan, bertanggungjawab KBT: (a) KB membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Berita Akhbar. BTT4 : Unit 6 Bahagian 1 BBB Rencana daripada majalah, akhbar dan internet. BTT4 : Unit 11 Bahagian 1,3

MEMBACA DAN MEMAHAMI Industri Pelancongan di Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Contoh karangan Lembaran Pengurusan Grafik.

PENULISAN Karangan Peribahasa - format - isi perbincangan

(Interpersonal)

31

Minggu / Tajuk
MINGGU 35 LISAN Dialog Keranamu Malaysia (Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengenal pasti dan menilai isi-isi penting. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya lima ayat berbentuk dialog dengan betul. HPU : 1.0 HPK : 1.1 HHP : Aras 1 (i) (ii) (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis maksud sajak 2. Menyatakan nilai dan pengajaran. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4 HHP : Aras 1 (iii) 3 (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.3 HHP : Aras 1 (iv) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis isi-isi penting karangan 2. Menulis karangan dengan baik HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (ii) (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Tugas, Kata Sendi Penanda Wacana Kata Tanya, Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Sains Sosial Nilai : Rasional, Keyakinan. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme. SISTEM BAHASA Ayat Penyata Sebutan dan Intonasi Istilah dan kosa kata. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral. Nilai : Rasional, Kejujuran. KBT: (a) KB - menilai (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata-kata Hikmat Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, rasional. KBT: (a) KB membuat kaitan dan perhubungan. (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Radio Petikan Berita Akhbar BBB Antologi KASUT KELOPAK JANTUNG Lembaran Pengurusan Grafik. Peta Minda Petikan Nilai

Genre SAJAK ASAP Aspek: - maksud - gaya bahasa - Nilai dan pengajaran. (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Bahan Rangsangan (Estetik dan Maklumat)

BBB Gambar Bahan rangsangan

32

Minggu / Tajuk
MINGGU 36 LISAN Perbualan Adat Perkahwinan (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 2. Membuat perbandingan antara adat-adat perkahwinan di Malaysia. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.4 HHP : Aras 1 (i) (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (ii) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjawab soalan soalan novel berkaitan dengan aspek yang ditanya. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (iii, v) 3 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (ii) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan 6 isi penting dalam petikan 2. Menulis ringkasan yang lengkap dan baik HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.4, 1.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) (viii) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 2 (i) (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Sendi Nama Kata Hubung Ayat Penyata Ayat Tanya PENYERAPAN Ilmu : Budaya, Agama Nilai : Keberanian, Kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme. SISTEM BAHASA Ejaan Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan. Nilai :Keadilan, Kejujuran. KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Penanda Wacana Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, Pertanian Nilai : Rasionall, kerajinan KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster

Petikan Berita Akhbar

BBB NOVEL HIKMAH Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan / Kamus Istilah Sastera.

Genre Ulangkaji Novel Aspek: - tema,persoalan,watak dan perwatakan (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum HALANGAN DALAM MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Petikan Umum Lembaran kerja Modul Ringkasan

33

Minggu / Tajuk
MINGGU 37 MEMBACA DAN MEMAHAMI

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 2. Menjawab soalan pemahaman yang pelbagai aras dengan betul. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2, 7.5 HHP : Aras 1 (ii) (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan diberi. HPU : 4.0 HPK : 4.1, 4.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (ii) (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan lima isi dengan alasan yang meyakinkan. 2. Menyusun isi untuk penulisan karangan fakta. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Terbitan Ayat Pasif Ayat Majmuk Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Kesenian, Kemasyarakatan. Nilai : Kesantunan, Kasih sayang. KBT: (a) KB membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Kosa kata, Kata Majmuk Ayat Majmuk, Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, Kenegaraan. Nilai : Baik hati, Kejujuran. KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan (b) Belajar Cara Belajar. SISTEM BAHASA Kata Kerja Kata Nama Ayat Berlapis PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, Kebudayaan. Nilai : Bertanggungjawab, Kesantunan KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Konstruktivisme BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Komputer

(Maklumat dan Interpersonal)

Petikan Berita Akhbar

BBB

LISAN Ceramah (Interpersonal dan Maklumat)

Lembaran Pengurusan Grafik.

Petikan Berita Akhbar

BBB Carta

PENULISAN Karangan Fakta

Gambar Modul karangan

(Maklumat)

MINGGU 38

MINGGU ULANGKAJI 34

MINGGU 39

MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


ALTERNATIF KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA (KB) : JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA: 1. Mencirikan 2. Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. 3. Membuat kaitan dan perhubungan 4. Membanding dan membeza 5. Menyusun atur 6. Mengenal pasti kenyataan benar dan palsu 7. Membezakan fakta dengan pendapat. 8. Menganalisis 9. Mengesan kecondongan pendapat. 10. Mengenal pasti sebab akibat. 11. Meramal 12. Mesintesis 13. Mengitlak 14. Membuat analogi 15. Membuat inferens 16. Membuat kesimpulan. 17. Menginterpretasi, mentaksir 18. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. 19. Menilai 20. Menjana idea. 21. Merumus, meringkas.

MINGGU 40

MINGGU 41

SINGKATAN: BPG BTT5 BBB FU FS HPU HPK HHP KBT KB KMD TMK BCB - Buku Panduan Guru - Buku Teks Tingkatan Lima - Bahan Bantu Belajar - Fakta Utama - Fakta Sokongan - Hasil Pembelajaran Utama - Hasil Pembelajaran Khusus - Huraian Hasil Pembelajaran - Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran Berfikir - Kajian Masa Depan - Teknologi Maklumat dan Komunikasi - Belajar Cara Belajar

35

22. Membuat keputusan

23. Menyelesaikan masalah.