Anda di halaman 1dari 4

HIKMAH KURBAN DAN AKIKAH A. TATA CARA PELAKSANAAN KURBAN DAN HIKMAHNYA 1. Ketentuan pelaksanaan kurban a. Pen ert!

an kurban "an ak!ka# Menurut ba#asa kurban art!n$a "ekat atau %en"ekatkan& %enurut !st!la#kurban a"ala# %en$e%bel!# b!natan ternak pa"a Har! I"ul A"#a "an beberapa #ar! Tas$r!k. Melaksanakan kuban #uku%n$a sunna# %uakka"a# 'suna# $an "!kuatkan(. )!r%an Alla# S*t + I,{- ./ ( t- 7,9 01 239- 345 .( Artinya : Sesungguhnya kami Telah memberikan kepa amu nikmat yang banyak! Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu" an berk#rbanlah! Sesungguhnya #rang$ #rang yang memben%i kamu ialah yang terputus!&'(!S! Al$Kautsar " )$*+ Ha its Nabi Muhamma Sa, : - 8 /. .7 65 . /34 1 0 2: - 10 /. ( 9 .16= :< ; 1: -) Artinya : ari Abu Hurairah r!a bah,asanya Rasullah sa, : telah bersab a : Barang sispa telah mempunyai kemampuan untuk berkurban> namun ia ti ak mau melakukannya> maka ?anganlah men ekati tempat salat kami& 'H!R! Ahma an Ibnu Ma?ah+ b! Syarat$syarat binatang kurban Syarat binatang yang iperb#lehkan untuk kurban ialah ari ?enis binatang ternak> seperti kambing> sapi an unta! Sab a Rasulullah sa, " - '/+ . D 8C B <0 /. B : /A8 @ 18 : < . /34 .( 1 0 - 8E189 ////////// //////////. (.16/////////= 0 Artinya : Dari Aisyah r!a! berkata: ketika kami bera a i Mina> i atangkanlah kepa ku se?umlah aging sapi> maka aku bertanya> aging apakah iniF Grang yang memba,a aging itu men?a,ab> Rasulullah sa,> telah berkurban untuk istri$istri beliau engan seek#r sapi! 'H!R! Muslim+! Binatang yang ikurbankan harus su ah memiliki tan uk an bagus> ?uga ti ak a a %a%at i tubuhnya atau patah tulang kakinya! B: Sab a Rasulullah sa, : (- 8 K 2 : < 8 1 0 / + - 8 </ - 8 /. - (.16= 8 J IH 1 0 Artinya : Dari Anas ia berkata : Sesungguhnya Nabi sa,> pernah berkurban engan ua ek#r kambing kibas yang gemuk an bertan uk& 'H!R! Bukh#ri an Muslim+ Sab a Rasulullah sa, : - 9 . 2 : </. <; / / ) . /34 1 0 8 /; 18 /. (.16= :< /;)

Artinya : Dari ?abir ia berkata: Kami telah berkurban bersama Rasullah sa,> pa a tahun Hu aibiyyah> seek#r unta untuk tu?uh #rang an seek#r sapi untuk tu?uh #rang& 'H!R! Ahma + Sab a Rasulullah sa, : ) - 8 /.8M - 9L . 2: 0 . /34 1 0 1 2 : 8. C PC9OH : 8 1.8M 8 / - 1.3 18 /. 8 - . D 18 .9 M 8 - N D 18 / . 8 (.16//////////////= :< ;) Artinya: Dari Barra bin QARib ra berkata : nabi sa,> bera a i antara kami an bersab a: Smpat ?enis binatang 'kurban+ yang ti ak akan ibalas 'berpahala+> yaitu buta sebelah yang nyata kebutaannya> sakit yang nyata sakitnya> pin%ang yang nyata pin%angnya an bertulang yang ti ak punya sumsum!& 'H!R! Ahma + Binatang yang hen ak i?a ikan sebagai binatang kurban harus men%apai usia sebagai berikut : )! Unta> berumur T tahu U! Sapi berumur minimal U tahun *! Kambing> minimal berumur U tahun P! Biri$biri minimal berumur ) tahun Sab a Rasullah sa, " - 9 . 2: 2 . 34 1 0 P CA <18 8P / 8P 65 / . 0 CA <18 (A - 8 - (.16//= /// 09 Artinya: Dari Vabir r!a berkata: Rasulullah sa,> bersab a: Vanganlah kamu sembelih binatang kurban ke%uali musinnah> ke%uali ?ika kamu kesulitan untuk men apatkannya> maka sembelih ?iRaWah ari kambing 'H!R! Muslim+! %! Xaktu pelaksanaan kurban Kurban b#leh ilakukan pa a tanggal )J Yulhi?ah atau pa a hari$hari Tasyrik> yaitu tanggal ))> )U> )* Yulhi?ah! Dimulai selesai salat I ul A ha sampai terbenam matahari tanggal )* Yulhi?ah! Sab a Rasulullah Sa, : -8K - Z. 2: 2 8 1 0: -A 28 7 A ( [/// , 1 - A //// ; 8 7 ; C0 /// 18 L / 8 /// /// - (.16//= 8 J I//H Artinya: Dari Anas bin Malik r!a berkata: Rasulullah bersab a : Barang siapa berkurban sebelum salat I ul A ha> maka sesungguhnya ia menyembelih untuk irinya sen iri> an barang siapa menyembelih kurban sesu ah salat I ul A ha an ua khutbah> maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan iba ahnya> an telah men?alankan aturan Islam&! 'H!R! Bukh#ri+! ! \embagian aging kurban )+ )]* aging kurban untuk #rang yang berkurban U+ )]* lagi untuk ^akir miskin *+ )]* sisanya apat isimpan an ikeringkan! U! Hikmah iba ah kurban a! Menun?ukkan rasa syukur> taat> an patuh pa a Allah SXT! b! Menela ani keharm#nisan keluarga Ibrahim> terutama antara anak tua!

an #rang

%! Menumbuhkan sikap ?i,a s#li er> penuh kasih> an pe uli terha ap sesama! ! Memberi kebahagiaan kepa a ^akir miskin e! Mempererat hubungan silaturahmi ^! Menambah pahala alam beriba ah kepa a Allah SXT! B! \S_AKSANAAN AKIKAH DAN HIKMAHN` )! Ketentuan akikah a! \engertian Menurut bahasa> akikah artinya membelah atau mem#t#ng! Menurut istilah> menyembelih binatang ternak pa a hari ketu?uh kelahiran anak! Akikah hukumnya sunnah muakka ah 'sunnah yang ikuatkan+ Ha its Rasulullah sa, : - / .7 65 . /34 / 1 / 0 2 : 2 0 I/ - / / / / / /A / 3a (8d/ / c 1 / /9 / /b .8 / / 1 / / / / (.16//= :9/ / / /; Artinya: Dari Samurah> sesungguhnya Rasulullah sa,> telah bersab a : Tiap$tiap #rang anak terga ai engan aeieahnya> isembelih aeieah itu untuknya pa a hari ketu?uh> i%ukur rambutnya an iberi nama&! 'H!R! Ahma + b! Syarat$syarat binatang akikah Venis binatang yang iperb#lehkan untuk akikah a alah kambing> baik ?enis kambing biasa> kibas ' #mba+> maupun biri$biri! Untuk anak laki$laki U ek#r kambing> an untuk anak perempuan ) ek#r kambing! Sab a Rasulullah sa, " - 8] /+ 189/;7 - / g - + B, 65 9/ ; - + B - / g 8f/ I= 65 6a /.E 8f/ . / 8 /C dB . 34 .16= 8d/ . hH) 1 / 0 - 8d/ / / / /! $ / 2 : - 8d/) 0 J/ - 1) Artinya : Dari SibaW bin Tsabit sesungguhnya Muhama bin Tsabit bn SibaW memberi kabar kepa anya bah,a Umu KurR memberi kabar kepa anya bah,a ia 'Ummu KurR+ ter bertanya kepa a Rasulullah sa,> tentang aeieah> Nabi bersab a : Untuk anak laki$laki ua ek#r kambing an untuk anak perempuan seek#r kambing&! 'H!R! Tirmi Ri+! %! Xaktu pelaksanaan akikah Akikah ilakukan setiap a anya kelahiran bayi Muslim! Namun ,aktu yang baik menurut a?aran islam a alah pa a hari ketu?uh> hari ke empat belas> an hari ke ua puluh ari kelahiran bayi! Sab a Rasulullah Sa, : - / /; - /. /;7 - 8 / - 8d / 1 / 0 : 2 : 8d/ / / / / /! /A / / (// / /c 1*. /c /J/.7 1]9/iH 1 /J/. - (.16= 8d/ /. /hHd Artinya: Dari Abillah bin Burai ah ari ayahnya ari Nabi Muhamma sa,!> sesungguhnya Nabi telah bersab a : Akikah itu isembelih pa a hari ketu?uh> atau keempat belas> atau hari ke ua puluh satu!& 'H!R! Tirmi Ri+

! \embagian aging akikah! Daging akikah hen aknya iberikan kepa a ^akir miskin setelah imasak lebih ulu! B#leh ?uga ibagikan aging mentahnya ?ika ipan ang lebih e^ekti^! U! Hikmah akikah a! Membagi kebahagiaan b! Mensyukuri nikmat Allah SXT> engan kelahiran anak %! Simb#l kasih sayang an peng#rbanan ari #rang tua terha ap anaknya ! Mempererat hubungan silaturahmi e! Menambah pahala alam beriba ah kepa a Allah SXT ^! Membebaskan anak ari status ga ainya i ha apan Allah SXT!