Anda di halaman 1dari 6

PUISI LAMA A. PENGERTIAN Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan.

Aturan- aturan itu antara lain : 1. Jumlah kata dalam 1 baris 2. Jumlah baris dalam 1 bait 3. Persajakan (rima) 4. Banyak suku kata tiap baris . !rama B. MACAM-MACAM PUISI LAMA 1. MANTRA Mantra adalah merupakan puisi tua" keberadaannya dalam masyarakat #elayu pada mulanya bukan sebagai karya sastra" melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan keper$ayaan. Contoh : Assalammualaikum putri satulung besar Yang beralun berilir simayang Mari kecil, kemari Aku menyanggul rambutmu Aku membawa sadap gading Akan membasuh mukamu 2. GURINDAM Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari %amil (India) CIRI-CIRI GURINDAM: a. &ajak akhir berirama a ' a ( b ' b( $ ' $ dst. b. Berasal dari %amil (India) $. !sinya merupakan nasihat yang $ukup jelas yakni menjelaskan atau menampilkan suatui sebab akibat. Contoh : Kurang pikir kurang siasat (a) Tentu dirimu akan tersesat (a) Barang siapa tinggalkan sembahyang Bagai rumah tiada bertiang Jika suami tiada berhati lurus stri pun kelak men!adi kurus (c) (c) (b) (b)

Basindo. Eyang Kung. Capek.Ma

g. Capek.Ma

3.

S AIR Syair adalah puisi lama yang berasal dari Arab. CIRI - CIRI S AIR : a. &etiap bait terdiri dari 4 baris b. &etiap baris terdiri dari ) ' 12 suku kata $. Bersajak a ' a ' a ' a d. !si semua tidak ada sampiran e. Berasal dari Arab Contoh : "ada #aman dahulu kala (a) Tersebutlah sebuah cerita $ebuah negeri yang aman sent%sa (a) &ipimpin sang ra!a nan bi!aksana (a) 'egeri bernama "asir (uhur Tanahnya luas lagi subur )akyat teratur hidupnya makmur )ukun rahar!a tiada terukur )a!a bernama &armalaksana Tampan rupawan el%k parasnya Adil dan !u!ur penuh wibawa *agah perkasa tiada tandingnya (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(a)

!.

PANTUN Pantun adalah puisi #elayu asli yang $ukup mengakar dan membudaya dalam masyarakat. CIRI " CIRI PANTUN : 1. &etiap bait terdiri 4 baris 2. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran 3. Baris 3 dan 4 merupakan isi 4. Bersajak a ' b ' a ' b . &etiap baris terdiri dari ) ' 12 suku kata *. Berasal dari #elayu (Indonesia) Contoh : Ada pepaya ada mentimun Ada mangga ada salak (b) &aripada duduk melamun (a) Mari kita membaca sa!ak (b) (a)

Basindo. Eyang Kung. Capek.Ma

g. Capek.Ma

MACAM-MACAM PANTUN 1. DILI#AT DARI BENTU$N A 1. PANTUN BIASA Pantun biasa sering juga disebut pantun saja. Contoh : Kalau ada !arum patah Jangan dimasukkan ke dalam peti Kalau ada kataku yang salah Jangan dimasukan ke dalam hati 2. SEL%$A (PANTUN BERKAIT) Seloka adalah pantun berkait yang tidak $ukup dengan satu bait saja sebab pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait. CIRI-CIRI SEL%$A: a. Baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai baris pertama dan ketiga bait kedua. b. Baris kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai baris pertama dan ketiga bait ketiga $. +an seterusnya Contoh : (urus !alan ke "ayakumbuh, Kayu ati !ertim!al alan &i mana hati tak kan rusuh, I!u mati !apak !er alan Kayu ati !ertim!al alan" Turun angin patahlah dahan I!u mati !apak !er alan" Ke mana untung diserahkan 3. TALIBUN Tali!un adalah pantun jumlah barisnya lebih dari empat baris" tetapi harus genap misalnya *" )" 1, dan seterusnya. Jika satu bait berisi &na' ba()*" susunannya ti#a sampiran dan ti#a isi. Jika satiu bait berisi +&,a-an ba()*" susunannya empat sampiran dan empat isi. .a+) : Apabila enam !aris sajaknya a " b " c " a " b " c. Bila terdiri dari delapan !aris, sajaknya a " b " c " + " a " b " c " + Contoh : Kalau anak pergi ke pekan Yu beli belanak pun beli kan pan!ang beli dahulu Kalau anak pergi ber!alan bu cari sanak pun cari nduk semang cari dahulu Basindo. Eyang Kung. Capek.Ma

*a'-)(an

)*)

g. Capek.Ma

!. PANTUN $ILAT ( KARMINA ) CIRI-CIRIN A : a. &etiap bait terdiri dari 2 baris b. Baris pertama merupakan sampiran $. Baris kedua merupakan isi d. Bersajak a ' a e. &etiap baris terdiri dari ) ' 12 suku kata Contoh : &ahulu parang, sekarang besi &ahulu sayang sekarang benci 2. DILI#AT DARI ISIN A 2.1. PANTUN ANA$-ANA$ Contoh : +l%k rupanya si kumbang !ati &ibawa itik pulang petang Tidak terkata besar hati Melihat ibu sudah datang 2.2. PANTUN %RANG MUDA Contoh : Tanam melati di rama,rama -bur,ubur sampingan dua $ehidup semati kita bersama $atu kubur kelak berdua 2.3. PANTUN %RANG TUA Contoh : Asam kandis asam gelugur Kedua asam riang,riang Menangis mayat di pintu kubur Teringat badan tidak sembahyang 2.!. PANTUN .ENA$A Contoh : +l%k rupanya p%h%n belimbing Tumbuh dekat p%h%n mangga +l%k rupanya berbini sumbing Biar marah tertawa !uga 2./. PANTUN TE$A-TE$I Contoh : Kalau puan, puan cemara Ambil gelas di dalam peti Kalau tuan bi!ak laksana Binatang apa tanduk di kaki (a) (a)

Basindo. Eyang Kung. Capek.Ma

g. Capek.Ma

C. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PANTUN DENGAN S AIR PERBEDAANN A :

N%
1 2 3

PANTUN
Baris 1 dan 2 sampiran, 3 dan 4 isi Bersajak a b a b Berasal dari Melayu ( Indonesia)

S AIR
Baris 1 ,2, 3 dan 4 isi Bersajak a a a a Berasal dari Arab

PERSAMAANN A : 1. &atu bait terdiri dari 4 baris 2. %iap baris terdiri dari ) ' 12 suku kata

Basindo. Eyang Kung. Capek.Ma

g. Capek.Ma

Basindo. Eyang Kung. Capek.Ma

g. Capek.Ma