Anda di halaman 1dari 5

KEWAJIBAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH:

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1 !"Akta ##$%& Kegagalan atau keenganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu tinggit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua'duanya {Rujuk Subseksyen 1(#"1% Akta Pendidikan 1 ! "Akta ##$%& dan jika kesalahan itu dilakukan se)ara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa'apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di ba*ah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 1(#"+% Akta ##$&, Penyertaan pelajar dalam akti-iti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam akti-iti kokurikulum mestilah direkodkan. "Rujuk Surat Pekeliling .khtisas /il. 101 8!, KP"/S%8# 10jld. 110"11% bertarikh 1# 2anuari 1 8!%, A. K34.A5A6 K7K8R.K898:

1. 5ugasan dalam bidang kokurikulum adalah tugasan rasmi dan setiap guru dikehendaki
mematuhi jadual kokurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. mematuhi masa tersebut.

2. Setiap guru diperuntukkan sekurang'kurangnya + jam dalam seminggu dan dikehendaki 3. Kedatangan guru haruslah menepati masa yang ditetapkan dan kehadiran hendaklah di)atat
dalam /uku Kedatangan di pejabat sekolah.

4. Kehadiran adalah dianggap sebagai satu tugas rasmi dan guru yang tidak hadir atau guru
yang tidak dapat hadir oleh sebab'sebab tertentu seharusnya mengambil tindakan yang se*ajarnya.

5. Ka*alan disiplin dan keselamatan murid'murid yang menghadiri sesuatu akti-iti kokurikulum
adalah menjadi tanggungja*ab guru'guru yang bertugas mengendalikan akti-iti berkenaan.

6. Sebarang pindaan kepada masa yang ditetapkan dalam jadual berkenaan adalah tidak
dibenarkan bagi mengelakkan kesulitan pada pihak murid dan ibu bapa atau penjaga murid ;. 9aporan kegiatan dari a*al hingga keakhir hendaklah di)atat oleh guru penasihat berkenaan mengikut prosedur tetap pelaksanaan kokurikulum sekolah. /. P3RA58RA6'P3RA58RA6 43RAK3R2A K7K8R.K898: S3K79A< 1. P368/8<A6 = P36>A?5ARA6 86.5 43RK7 KP, 8/ = SP

Setiap pemimpin0guru penasihat perlu mengemukakan Surat permohonan penubuhan KP atau SP dengan mengemukakan dra@ perlembagaan, ahli ja*atankuasa penaja dan dra@ akti-iti asas kepada

1. 4uru /esar sebagai Penolong Penda@tar Sekolah. +. Penda@taran 8/ pula perlu mendapat borang penda@taran daripada Pesuruhjaya >aerah dan mestilah mendapat kebenaran daripada 2P6. (. Surat permohonan mengutip derma keahlian kepada 4uru /esar Setiap pemimpin0guru penasihat mesti menerimaA' 1. Surat perlantikan sebagai pemimpin0penasihat KP, 8/, SP. +. Surat kelulusan penubuhan. (. Surat penurunan kuasa serta senarai tugas dan tanggungja*ab 1. Surat kelulusan mengutip derma keahlian. +. P36B3R5AA60K3A<9.A6

5iap'tiap pelajar dikehendaki mengambil bahagian dalam gerakerja kokurikulum sekolah iaitu A' Satu gerakerja pakaian seragam "Pasukan 8nit /eruni@orm%, satu gerakerja kelab dan persatuan serta satu gerakerja sukan dan permainan. :asa yang diperuntukkan adalah !$ minit seminggu untuk 5ahun ( dan 1 dan 1+$ minit seminggu untuk tahun # dan !. /agi pelajar'pelajar yang )a)at mereka juga tidak dike)ualikan dari menyertai akti-iti kokurikulum. 5iap'tiap pelajar dikehendaki A' 1. :engisi borang permohonan menjadi ahli. +. :engisi borang'borang penyakit kronik. (. :engisi borang kebenaran ibubapa0penjaga. 1. (. #. K3<A>.RA6

Kedatangan adalah *ajib dan setiap pelajar dikehendaki hadir dan menyertai kegiatan yang diambil0dipilih.

!. Pelajar'pelajar yang tidak dapat hadir kerana sakit hendaklah menunjukkan surat sakit. ;. Pelajar'pelajar yang tidak dapat hadir kerana hal'hal lain hendaklah memba*a surat perakuan ibubapa0penjaga. 8. Surat peringatan,Pertama0Kedua0Ketiga, akan dikeluarkan pada ibubapa0penjaga pelajar tersebut jika pelajar tersebut tidak hadir tiga kali berturut'turut. . .bubapa0penjaga dikehendaki mengisi borang pemberitahuan tidak hadir kokurikulum

1$. Kesannya, apabila pelajar tidak dapat hadir kokurikulum tiga hari berturut'turut tanpa sebarang sebab, maka pelajar itu boleh digugurkan dari menjadi ahli dan tidak layak menerima sijil kokurikulum. 11. 5iap'tiap kedatangan akan diambil "direkodkan dalam jadual kedatangan% dan kad kedatangan yang terdapat pada murid akan disahkan oleh guru bertugas0panasihat. 1+. Kehadiran yang kurang daripada ;$C tidak akan di)atat dalam surat akuan. 1. PAKA.A6 1. Pakaian seragam sekolah +. Pakaian seragam pasukan yang disertai (. Pakaian yang dibenarkan untuk gerakerja sukan 1. Pelajar'pelajar tidak dibenarkan memakai pakaian lain daripada yang ditetapkan di dalam /uku Panduan >isiplin Sekolah ")ontohnya A' berselipar ketika mengikuti kegiatan kokurikulum% #. K3S39A:A5A6 >A6 >.S.P9.6

Pelajar'pelajar hendaklah mengutamakan segala peratura sekolah dan peraturan'peraturan gerakerja kokurikulum sekolah Pelajar'pelajar hendaklah mengutamakan keselamatan dalam semua kegiatan dan penggunaan alat. Pelajar dikehendaki mengisi surat akuan kebenaran ibubapa0penjaga apabila menyertai sesuatu akti-iti kokurikulum samada di dalam atau di luar sekolah 4uru penga*as0pengiring hendaklah memaklumkan se)ara bertulis "mengisi borang makluman murid yang mengikuti kegiatan kokurikulum% kepada A' 1. 4uru penasihat 8/0KP0SP yang berkenaan jika akti-iti itu berjalan pada masa kokurikulum +. 4uru kelas jika ketika itu *aktu persekolahan biasa (. 4uru /esar sekolah agama jika ketika itu melibatkan *aktu persekolahan sekolah agama. !. KA> K3>A5A64A6

Kad ini hendaklah diba*a pata setiap kali pelajar menghadiri gerakerja kokurikulum dan hendaklah diserahkan sendiri kepada guru penga*as0penasihat atau pemimpin untuk ditandatangani. Keselamatan kad ini adalah tanggungja*ab pelajar sendiri Kad ini hendaklah diserahkan kepada guru kelas masing'masing tiap'tiap akhir penggal persekolahan.

;.

P364486AA6 K3:8>A<A6 >A6 P3RA9A5A6

Setiap pelajar atau kela0persatuan 0pasukan bertanggungja*ab bagi menjaga dan menjamin kemudahan dan peralatan sekolah yand digunakan itu dalam keadaan baik. /uku penggunaan alatan keluar0masuk hendaklah dilengkapkan oleh guru berkenaan Peralatan yang merbahaya hendaklah digunakan dengan kebenaran dan kehadiran gur penga*as0penasihat atau pemimpin Pelajar'pelajar adala dibenarkan memba*a peralatan sendiri semasa menghadiri k*giatan yang dipilih jika diarah atau diperluakan oleh guru penga*as0penasihat0pemimpin 8. P3R2A9A6A6 43RAK3R2A K7K8R.K898:

5iap'tiap persatuan0kelab0pasukan hendaklah mempunyaiA' 1. Perlembagaan sendiri +. Senarai guru penasihat dan ahli ja*atankuasa (. /ilingan ahli lelaki0perempuan serta senarai nama ahli mengikut kelas 1. /uku rekod kedatangan ahli #. 5ak*im0peran)angan setahun unit berkenaan !. Senarai kutipan derma ahli ;. /uku laporan akti-iti mengguan yang dijalankan 5iap'tiap pelajar hendaklah memastikan namanya telah dida@tarkan "sah% di dalam da@tar persatuan0kelab0pasukan. Setiap kali akti-iti berlangsung, ketua pasukan, pengerusi atau ketua kumpulan hendaklah memastikan baha*a guru penga*as0pemimpin0penasihat ada bersama. Akti-iti tidak boleh berlangsung tanpa penga*asan guru atau di*akilkan kepada ketua kumpulan0ketua pasukan atau pengerusi persatuan0kelab0pasukan 2ika menyertai sesuatu akti-iti0pertandingan, PR7S3>8R no # di atas hendaklah digunakanA 1. Satu borang laporan pen)apaian hendaklah dilengkapkan +. 5untutan perbelanjaan akti-iti kokurikulum juga hendaklah dibuat "jika ada kaitan% 2ika sesuatu program yang besar hendaklah dilaksanakan ")ontohnyaA <ari Perkhemahan Sekolah, <ari Kelab = Persatuan atau <ari Sukan0permainan guru penyelaras akan membentangkan kertas)adangan0kertas konsep.

Satu laporan tahunan kokurikulum unit masing'masing hendaklah disiapkan pada akhir persekolahan mengikut @ormat yang ditentukan Penyeliaan akan dilakukan dari semasa ke semasa . K3DA64A6

5iap'tiap pelajar dikehendaki menjelaskan derma penda@taran0derma keahlian mengikut jumlah yang telah ditetapkan oleh perlembagaan kelab0persatuan0pasukan masing'masing yang telah diluluskan oleh penolong penda@tar.

1$.

KA> P39AP7RA6 >A6 P364<AR4AA6

4uru penasihat akan melengkapkan kad pelaporan pen)apaian pelajar dalam akti-iti kokurikulum pada akhir persekolahan tahun berkenaan. Sijil penghargaan, sijil keahlian dan sijil penyertaan akan diberikan kepaa pelajar yang terlibat Pelajar paling akti@ dalam 8nit /eruni@orm, Kelab0Persatuan serta Sukan0Permainan akan dianugerahkan penghargaan dalam bentuk )enderahati kepada pelajar lelaki dan perempuan pada <ari Anugerah Kegemilangan Pelajar sekolah.