Anda di halaman 1dari 3

MANFAAT DASAR 1 MURID 1 SUKAN

Dasar 1 Murid 1 Sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan ebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek! rohani! emosi dan jasmani. Dengan dasar ini! setiap murid akan melibatkan diri se"ara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan #egara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi iaitu Sukan untuk Semua dan Sukan untuk e"emerlangan. $ktiviti sukan di bawah Sukan untuk Semua adalah sangat penting dalam membina kesihatan! sahsiah dan kesejahteraan semua murid. %agi Sukan untuk e"emerlangan! prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan di bawah Program e"emerlangan %akat Muda! Sukan Prestasi &inggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. 'leh halyang demikian! penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia yang sihat! "ergas! dinamik dan bersatu padu. Dasar ini selaras dengan hasrat (ang $mat %erhormat Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1 Malaysia. &erdapat pelbagai kebaikan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Perkara ini akan dibin"angkan demi kepentingan bersama.

Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. )ala tuju dasar pendidikan negara kita amat jelas iaitu melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia. 'leh itu! Dasar 1 Murid 1 Sukan se"ara tidak langsung dapat membentuk sahsiah! jati diri! disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid-murid di sekolah. Dasar ini bertujuan untuk membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1M 1S diwajibkan untuk &ahun * hingga &ahun + di sekolah rendah dan Peralihan! &ingkatan 1 hingga &ingkatan + di sekolah menengah. ,alau bagaimanapun murid-murid prasekolah hingga &ahun - digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. )al ini dikatakan demikian kerana kerajaan mahu membina dan menjana modal insan yang berguna kepada bangsa dan negara melalui sukan. &egasnya! modal insan yang syumul dan holistik dapat dilahirkan melalui dasar ini.

Selain itu! Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan "ergas kerana badan sihat otak "erdas. $ktiviti sukan berupaya

meningkatkan ke"ergasan jasmani seseorang dan memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fi.ikal. )al ini dikatakan demikian kerana kerajaan sedar semakin banyak rakyat Malaysia yang mengabaikan sukan dalam kehidupan lantaran terlalu sibuk dengan urusan seharian. $kibatnya! bilangan rakyat Malaysia yang menghidap masalah kegemukan dan obesiti semakin meningkat saban tahun. Senario ini amat merugikan kerana golongan ini biasanya tidak aktif dan menghidap pelbagai penyakit yang berbahaya kepada diri mereka. Pada tahun /011! dilaporkan rakyat Malaysia merupakan golongan terbanyak mengidap obesiti dalam kalangan rakyat di negara-negara $S1$# dan yang keenam di $sia. 'leh sebab itu! tindakan kerajaan memperkenalkan Dasar 1 Murid 1 Sukan memang tepat pada masanya dalam usaha membentuk masyarakat Malaysia yang "ergas dan "erdas sepanjang masa. 2.harlah bahawa amalan gaya hidup sihat dapat dipupuk melalui dasar ini.

3ika kita singkap dari perspektif yang berbe.a! Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya untuk memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Perpaduan merupakan kun"i kejayaan Malaysia hingga dikenali di peringkat antarabangsa. Malaysia sentiasa dijadikan "ontoh kepada negara-negara lain di dunia ini kerana kejayaannya membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selama 44 tahun kebelakangan ini. erajaan sedar bahawa rakyat tidak harus alpa akan kepentingan perpaduan untuk membina sebuah negara Malaysia yang berjaya dan harmoni. 2ndikator terbaik ke arah itu adalah melalui sukan. Semangat kerjasama dan bertolenransi amatlah penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti sukan. Semua ahli sukan mesti bersatu padu untuk menjadi juara tanpa mengira warna kulit! bangsa! dan agama. 5akyat pelbagai kaum akan dipertemukan dan bergaul sesama mereka semasa menjalani aktiviti sukan. Dengan ini mereka akan memahami budaya dan "ara hidup kaum lain. Sudah terang lagi bersuluh! Dasar 1 Murid 1 Sukan amatlah penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

Selain itu! Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memberikan keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fi.ikal. Dasar ini boleh memberikan akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Murid-murid pada .aman ini lebih "enderung menjadi ulat buku kerana terlalu mementingkan ke"emerlangan dalam bidang akademik. Mereka beranggapan bahawa aktiviti sukan hanyalah membuang masa mereka sahaja. Persepsi seperti itu perlu dikikis dari kamus kehidupan mereka kerana mereka perlu memperuntukkan masa untuk melakukan ke"ergasan fi.ikal seperti bermain bola sepak! berenang! menyertai a"ara balapan dan sebagainya demi kebaikan mereka. ata orang! otak yang sihat datang dari badan yang "ergas. Dengan memiliki badan yang sihat! murid-murid dapat fokus pada pelajaran mereka. Mereka dapat menjana idea yang bernas dan mampu berfikir se"ara kreatif dan kritis. Se"ara implisitnya! murid akan beroleh kejayaan dalam bidang akademik mereka.

Pendek kata! murid dapat men"apai keseimbangan antara kejayaan akademik dengan kejayaan sukan melalui Dasar 1 Murid 1 Sukan yang diperkenalkan ini.

Pada masa yang sama! Dasar 1 Murid 1 Sukan juga berupaya untuk mewujudkan landasan ke arah ke"emerlangan sukan. Dasar ini memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Pada masa ini! sukan merupakan salah satu aktiviti penting. $hli-ahli sukan yang berjaya akan dikenali di seluruh dunia. Mereka disanjung dan dipuja serta mampu meraih pendapatan berjuta-juta ringgit. Mereka bukan sahaja mampu menyumbang kepada pendapatan negara malahan menjadi duta ke"il untuk menaikkan imej negara di persada antarabangsa. ejayaan beberapa orang ahli sukan negara kita seperti Datuk #i"ol $nn David! Datuk 6ee 7hiong ,ee! dan sebagainya dalam bidang sukan seharusnya diteruskan.Sesungguhnya! usaha untuk memartabatkan arena sukan negara ke persada antarabangsa dengan kelahiran jaguh sukan negara yang digeruni dapat di"apai menerusi dasar ini.

'leh itu! semua pihak harus memberikan galakan kepada murid-murid sekolah untuk menyertai semua aktiviti sukan yang dikelolakan oleh pihak sekolah berkaitan dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Dalam pada itu! pihak sekolah pula haruslah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan sempurna agar segala matlamat dan objektif yang ditetapkan akan ter"apai. Pihak sekolah tidak harus bersikap sambalewa atau sekadar melepaskan batuk di tangga. #amun begitu! sokongan daripada ibu bapa juga penting untuk menjayakan dasar ini untuk melahirkan modal insan yang "emerlang! gemilang! dan terbilang dalam sukan akan menjadi realiti dan atlet Malaysia terus maju untuk bersaing di peringkat global agar Malaysia dapat duduk sama rendah! berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di persada antarabangsa.