Anda di halaman 1dari 6

10.

KHABAR KANA (

A. CONTOH KALIMAT
1.
2.

(Udara masih dingin)


(Siwa itu bukunya

baru)
3.

(Ustad itu membaca

buku)
4.

(Pada waktu subuh Air embun di atas

bunga)
5.

(Guru-guru pada waktu sore ada

di rumah)
B. PENJELASAN

)) lafad ()merupakan khabar kana mufrad (
) kedudukan i`rabnya


1. Pada contoh kalimat pertama ((


nasab dan ciri nasabnya dengan fathah sebab terbentuk dari isim mufrad.

)) lafad (

kana jumlah ismiyyah (


2. Pada contoh kalimat kedua ((

merupakan khabar) yang dibentuk dari jumlah mubtada khabar (+ )dan kedudukan i`rabnya nasab.

)) lafad (Khabar kana Jumlah Fi`liyyah (

3. Pada contoh kalimat ke tiga (() merupakan


) yang dibentuk dari jumlah fiil dan fa`il (


4.

+) kedudukan i`rabnya nasab.


Pada contoh kalimat ke empat (()) lafad (


)merupakan Khabar kana sibh al-jumlah ()

yang dibentuk dari zharf ( )kedudukan

i`rabnya nasab.

))


lafad ()merupakan Khabar kana sibh al-jumlah () yang dibentuk dari jar majrur ()

5. Pada contoh kalimat ke lima ((


kedudukan i`rabnya nashab.


C. KAIDAH
1.

Khabar kana adalah setiap khabar mubtada yang dimasuki kana atau salah
satu temannya kana.

2. Yang termasuk teman-teman kana adalah:


a.

; Berada di waktu pagi

d.

; Berada I waktu siang

e.

; Berada di waktu malam

b.
c.

g.

h.

f.

; Berada di waktu dhuha


; Berada di waktu sore

; Menjadi
; Bukan
; Senantiasa

i.

; Senantiasa

j.

; Senantiasa

k.

; Senantiasa

l.

; Senantiasa

3. Khabar kana asalnya rafa sebab jadi khabar mubtada, setelah kemasukan
kana maka berubah kedudukannya jadi manshub, sebab `amal kana adalah
merafakan mubtada yang asalnya dan menasabkan khabar yang asalnya
khabar mubtada.
4. Khabar kana kedudukannya manshub, baik cirinya nampak seperti pada
contoh kalimat pertama ataupaun pada tempatnya (mahal nasab) seperti
contoh kalimat ke dua sampai ke lima.
5. Khabar kana terdiri dari beberapa bentuk yaitu :
a. Isim zhahir (
mufrad (

)atau sering dikenal dengan sebutan khabar

)yaitu khabar yang tidak tersusun dari jumlah baik

jumlah filiyyah atau jumlah ismiyyah dan sibh al-jumlah seperti pada
contoh pertama.
b. Jumlah Ismiyyah (

)yaitu

gabungan antara mubtada (

) dan khabar ( )seperti pada contoh ke dua.


c. Jumlah filyyah (

)yaitu gabungan antara fiil ( )dan

fa`il ( )seperti pada contoh ke tiga.


d. Sibh al-jumlah (

)yaitu kalimat yang menyerupai jumlah

tapi bukan jumlah yang diawali oleh zharf ( )seperti yang nampak
pada contoh ke empat atau jar majrur (
nampak pada contoh ke lima.

)seperti yang

6. Apabila harf nafyi/menyangkal ( )ma (), in (), la ( )dan lata (

)memasuki mubtada dan khabar maka harf-harf tadi beramal seperti


laisa (( )teman kana) yakni merafa`kan mubtada dan menashabkan
khabar dengan ketentuan:
a. Isim ma ( )didahulukan dari khabarnya dan makna nafyi (menyangkal )
tidak hilang dengan dimasuki illa.
Illa adalah salah satu kata yang digunakan sebagai pengecualian (

) contoh :: hak itu tidak hancur:

Ma (
) merupakan harf naf/menyangkal

ber`amal seperti `amalnya laisa (


)isim maa yang kedudukan

i`rabnya rafa, ciri rafanya dengan dhammah dan kalimah (
)
kedudukan i`rabnya nasab sebab jadi khabar ma.
b. Di dalam amal la ( )hubungannya dengan yang telah lalu (termasuk
mempunyai amal seperti laisa, isim dan khabarnya harus dinakirahkan.
Contoh :

Jalan itu tidak macet
: laa ( )merupakan

harf naf/menyangkal

) isim laa yang kedudukan


ber`amal seperti `amalnya laisa, (
i`rabnya rafa, ciri rafanya dengan dhammah dan kalimah (


)
kedudukan i`rabnya nasab sebab jadi khabar laa.
c. Laata ( )pada dasarnya adalah la nafyi (

)yang dibubuhi

ta`tanis yang di pathahkan. dalam bahasa arab Laata ( )isimnya


sering dibuang dan khabarnya diadakan contoh :tidak ada waktu penyesalan: Laata ( )harf nafyi

`amalnya laisa, isimnya di buang takdirnya (

ber`amal seperti

dan kalimah (

) kedudukan i`rabnya nasab sebab jadi

khabar laa.

D. LATIHAN
1. Rubahlah kalimat di bawah ini setelah dimasuki fiil yang berada di dalam
kurung !

(
( 1
)(
( 2
)


(

( 3
)

)
(


( 4


(( 5
)

2. Sempurnakan kalimat berikut dengan meletakan khabar yang cocok dengan
kana dan akhwat serta di beri syakal !( 1
......................


(2
..................

(3
...........................

.........( 4

.....................
( 5

3. Tunjukanlah khabar kana pada teks di bawah ini !


( 1

(27 : )( 2


(108 : )
(29 : )( 3


( 4
(125 : )(5
( )
E. RANGKUMAN
1. Kana dan teman-temannya merafakan mubtada dan menasabkan khabar.
2. Khabar kana terbagi empat bagian yaitu
a. Isim dzahir (
mufrad (

)atau sering dikenal dengan sebutan khabar

)ciri nasabnya nampak.

b. Jumlah Ismiyyah (

)dan i`rab nasabnya pada posisinya

(mahal nashab)
c. Sibh al-jumlah (

)dan i`rab nashabnya pada posisinya

(mahal nashab)
d. Jumlah filiyyah (

)dan i`rab nashabnya pada posisinya

(mahal nashab)
3. Apabila harf nafyi/menyangkal ( )ma (), in (), la ( )dan lata (

)memasuki mubtada dan khabar maka harf-harf tadi beramal seperti


laisa (( )teman kana) yakni merafa`kan mubtada dan menashabkan
khabar.