ISTILAH KEJURUTERAAN
Bahasa lnggeris — Bahasa Malaysia

BUKU ISTILAH LAiN DALAM SIRI DAFTAR ISTILAH IN!:

Istilah Arkeologi 1988 Istilah Biologi 1988 Istilah Drama dan Teater 1987 lstilah Ekonomi 1991 * Istilah Farmasi 1989 Istilah Fizik Jilid I 1991* Istilah Fizik Jilid 111992* Istilah Geologi 1988 Istilah Kependudukan 1991 Istilah Kimia 1992* Istilah Linguistik 1991 Istilah Matematik 1992* Istilah Media dan Perutusan (Komunikasi) 1989 Istilah Pelayaran 1988 Istilah Pembangunan Manusia 1988 Istilah Pendidikan 1988 Istilah Penilaian Harta Tanah 1992* Istilah Pentadbiran Perniagaan 1992* Istilah Perbankan 1992 Istilah Pergigian 1988
11

Istilah Perhutanan 1987 Istilah Perikanan 1988 Istilah Perpustakaan 1988 Istilah Pertani~n1989 Istilah Perubatan 1992* Istilah Psikologi 1992* Istilah Puisi 1991 Istilah Sains Politik 1989 Istilah Sains Tanah 1989 Istilah Sejarah 1990 Istilah Seni Logam Halus 1991 Istilah Seni Reka Grafik 1992 Istilah Simpulan dan Ikatan 1989 Istilah Tatanama Kimia 1987 Istilah Teknologi Makanan 1988 Istilah Ukur dan Pemetaan 1992 Istilah Undang-Undang 1992* Istilah Usuluddin dan Falsafah Islam 1991
*

Cetak Semula

ISTILAH KEJURUTERAAN
Bahasa lnggens

Bahasa Malaysia

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2002

Daftar Istilah Kejuruteraan i, dalam edisi semakan nanti mungkin bertambah jumlahnya atau mungkin diubah atau ditukar beberapa padanannya, jika perlu. Penukaran padanan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan Jawatankuasa Istilah Kejuruteraan yang terdiri daripada pakar istilah, pakar bidang, pakar bahasa dan pengguna; dan disahkan oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Penukaran padanan dilakukan bersesuaian dengan proses pemantapan dan peluasan bidang kejuruteraan dan bersesuaian pula dengan amalan kerja peristilahan antarabangsa. Cetakan Pertama 1987 Cetakan Kelapan 2002 © Dewan Bahasa dan Pustaka 1987 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakiuk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Istilah kejuruteraan bahasa Inggeris--bahasa Malaysia ISBN 983-62-0107-6 1. Engineering--Dictionaries. 2. Engineering--Dictionaries--Malay. 620.003 Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan

KANDUNGAN

I. Prakata Penerbit 2. Prakata Penyusun 3. Ahli Jawatankuasa Peristilahan Kejuruteraan Antara Universiti 4. Pendahuluan 5. Pedoman Tambahan Pembentukan lstilah Kejuruteraan 6. Panduan Menggunakan Buku lstilah Kejuruteraan 7. lstilah Kejuruteraan Bahasa lnggeris-Bahasa Malaysia

vii ix
Xiii

xvii xxvii lv
-

706

V

PRAKATA PENERBIT

Pada awal tahun 1981, Dewan Bahasa dan Pustaka merancang suatu projek bagi penyediaan dan penerbitan istilah untuk universiti/ institusi pengajian tinggi. Projek mi bertujuan menyediakan dan memperlengkap istilah bahasa Malaysia untuk kegunaan universiti/ institusi pengajian tinggi, khususnya apabila bahasa Malaysia digunakan sepenuhnya sebagai bahasa pengantar mulai tahun 1983. Buku Istilah Kejuruteraan sebelum mi, merupakan salah satu hasil daripada projek tersebut. Bagi mendapatkan istilah yang tepat, ilmiah dan kemaskini, kerja-kerja pembentukan istilah banyak memerlukan tenaga, masa dan dedikasi serta dasar dan cara kerja yang baik dan teratur. Dalam melaksanakan projek mi, Dewan Bahasa dan Pustaka mendapat kerjasama pensyarah-pensyarah dan pakar-pakar bidang ilmu. Mereka bekerja dalam satu jawatankuasa untuk membentuk dan menyelaraskan istilah berkenaan. Dewan Bahasa dan Pustaka merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli Jawatankuasa Peristilahan Kejuruteraan Antara Universiti yang telah sudi menyumbangkan tenaga, kepakaran dan kerjasama mereka bagi menghasilkan buku Istilah Kejuruteraan mi. Ucapan terima kasih juga vii

ditujukan kepada semua universiti dan jabatan kerajaan yang telah memberi kerjasama dengan memberi kebenaran kepada ahli-ahli yang terlibat untuk menghadiri mesyuarat pembentukan dan penyelarasan istilah yang diadakan dan semasa ke semasa. Tanpa kerjasama pihak-pihak yang tersebut di atas mungkin projek mi tidak akan terlaksana dengan memuaskan. Istilah dalam buku mi diharap dapat membantu para pensyarah, mahasiswa, pelajar dan pengguna lain dalam urusan seharian mereka. Dewan Bahasa dan Pustaka berharap dengan terbitnya buku mi, penggunaan istilah bahasa Malaysia dalam bidang berkenaan dapat diseragamkan. 23 April 1985 Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

viii

PRAKATA PENYUSUN
Sejak tahun 1987, apabila Dasar Pelajaran Kebangsaan dilancarkan, semua universiti tempatan mulai menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar bagi kebanyakan mata pelajarannya. Kekurangan istilah dalam bahasa Malaysia sering dikatakan menjadi masalah untuk menjayakan dasar tersebut. Selaras dengan itu, kegiatan penciptaan istilah bahasa Malaysia menjadi begitu giat dan penting. Pada peringkat awal. tiap-tiap universiti telah membentuk dan menggunakan istilah masing-masing, sehingga menghasilkan istilab yang berbeza antara satu sama lain. Bertolak daripada masalah inilah, dibentuk Jawatankuasa Peristilahan Kejuruteraan Antara Universiti (JPKAU) pada Selasa, 3 November 1981. Tujuan penubuhan JPKAU ialah untuk membentuk, menyeragam dan menyelaraskan istilah Kejuruteraan dalam bahasa Malaysia supaya istilah-istilah berkenaan menjadi baku dan mantap. Matlamat jawatankuasa mi adalah untuk menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan, terutamanya dalam bidang Kejuruteraan apabila telah wujud secukupnya istilah yang diperlukan. Oleh kerana bidang Kejuruteraan mi agak luas, maka keahlian jawatankuasa juga agak ramai. Tiap-tiap subbidang/sub-subbidang ix

diwakili sekurang-kurangnya oleh tiga orang wakil daripada universiti-universiti yang berkaitan. Selain universiti/insti tusi pengajian tinggi, jawatankuasa mi juga diwakili oleh badan-badan lain seperti PUSPATI, TLDM dan Lembaga Peperiksaan. Pada peringkat penyediaan senarai istilah, ahli jawatankuasa dibahagikan kepada beberapa kelompok mengikut kepakaran dan subbidang-subbidang yang berkaitan. Istilah-istilah yang telah dibincangkan di peringkat kelompok mm kemudian dibawa kepada jawatankuasa untuk diselaraskan di peringkat Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerja-kerja penyelarasan istilah mi dmbuat melalui mesyuarat penyelarasan istilah yang pada mulanya cuma diadakan sebulan sekalm. Bilangan mesyuarat mi kemudian telah bertambah menjadi lebih kerap apabila timbul desakan untuk menggunakan istilah mi dengan cepat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang telah dan sedang berkhidmat dalam jawatankuasa mm kerana telah bersungguh-sungguh menghadiri mesyuarat dan membenkan kepakaran masing-masing dalam menyelesaikan masalah mencari istilah yang betul. Sekalungan bunga yang khusus saya tujukan kepada semua kakmtangan Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah terlibat secara langsung atau tidak dalam usaha penerbitan buku mi terutamanya kepada Setiausaha dan Penolong Setiausaha Jawatankuasa i. Tanpa usaha gigih mereka mi, saya rasakan buku mi akan mengambil masa yang lebih panjang untuk diterbitkan.
x

Akhirnya jawatankuasa mi ingin merakamkan setinggi-tinggm penghargaan kepada Naib Canselor, Dekan Fakulti, Ketua Jabatan, semua universiti dan badan-badan kerajaan lain yang berkaitan yang telah bekerjasama dalam usaha mi. Terima kasih juga kepada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah sudi menerbitkan daftar istilah mm. 23 April 1985 Pengerusm Jawatankuasa Peristilahan Kejuruteraan Antara Universiti

xi

AHLI JAWATANKUASA PERISTILAHAN KEJURUTERAAN ANTARA UNIVERSITI

Yang Sedang Berkhidmat 1. Prof. Madya Dr. Mansor Haji SaIleh 2. Prof. Madya Shahimi Haji Shaflee 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dr. Wan Abu Bakar Wan Abas Dr. Ahmad Fauzi Mustafa Dr. Baharuddin Au Encik Kamaruzaman Idris Dr. Khalid Mohamed Nor Prof Madya Abdul Hamid Hamidon Encik Ahmad Hilmy Abdul Hamid Encik Ahmad Zaki Abu Bakar Prof. Madya Dr. Ariff Nun Encik Ariffin Samsuri Encik Azmi Abdullah Prof. Madya Dr. Fauzi Samad Puan Hadibah Ismail Prof. Madya Ismail Bakar xiii (UM/SIRIM) (UTM) (UM) (UM) (UM) (UM) (UM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) Pengerusi Timbalan Pengerusi

17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25.

26.
27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
35.

36.

Wan Mohd. Najib Wan Mohd Akib Encik Othman Abdul Kadir Encik Tholudin Mat Lazim Prof. Madya Dr. Akram Ayob Dr. Abdul Halim Shamsuddin Encik Mohd. Yusoff Jamaluddin Dr. Tusirin Mohd. Nor Ir. Abang Abdullah Abang Au Ir. Abdul Rahman Bidin Ir. Desa Ahmad Ir. Fakhrul-Razi Ahmadun Ir. Fuad Abas Ir. Mohd. Amin Mohd. Soom Ir. Muhamad Salih Haji Jaafar Encik Mohd. Muslim Mohd. Yusoff Tuan Syed Idris Syed Hassan Encik Iskandar Sastrawidjaja Encik Nahrul Khair Alang Rashid Puan Rashidah Abdul Jalil Encik Awang Mohd. Amin

(UTM) (UTM) (UTM) (UKM) (UKM) (UKM) (UKM) (UPM) (UPM) (UPM) (UPM) (UPM) (UPM) (UPM) (USM) (USM) (ITM) (PUSPATI) (LPM) (UPM) (DBP) (DBP)

37. Puan Puziah Mohd. Dom 39. Cik Zaiton Ismail

— —

Ahli Bahasa Setiausaha Penolong Setiausaha

xiv

Haruddin Hamidon xv (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UTM) (UKM) (UKM) (UKM) (UKM) (UPM) (USM) (ITM) (ITM) (ITM) (TLDM) . Zainul Abidin Sharif Dr.Yang Telab Berkhidmat I. 8. 16. Wan Mahmood Wan Abdul Majid Dr. Mat Nawi Hassan Encmk Roslan Abdul Rahman Encik Wan Au Wan Mat Encik Zaaba Ismail Encik Zulkifli Abdul Latiff Jr. 20. 2. 19. Ahmad Faizal Mat Zain Dr. 21. 17. Kol (U) Baharuddin Haron Encik Che Nyan Hussain Encik Mat Lazim Zakaria Dr. 6. II. Noh Lt. Ruslan Idris Dr. Kasmiran Jumari Dr. 12. 9. 15. Salleh Mohd. 10. Madya Abdul Aziz Husmn Encik Abu Azam Md. 3. 5. 18. Ali Hashim Encik Ibrahim Wahab Jr. Mohd. Mohd. 14. Prof. 7. Yassin Prof. Nawi Salueh Encik Mohd. Mohd. Madya Annuar Maaruf Lt. 13. 4.

22. Cik Hairani Mohd. Encik Khoderi Ahmad 23. Saffar (LPM) (DBP) (DBP) (DBP) xvi . Cik Mohaini Mohd. Khalid 25. Cik Zaharah Abdul Ghafur 24.

Kejurutetaan Awam .PENDAHULUAN Buku Istilah Kejuruteraan mi mengandungi 33 041 istilah Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia.1 1. Kejuruteraan Mekanik 2. Subbidang dan sub-subbidang tersebut seperti yang berikut: I.4 1.3 1.6 Kejuruteraan Struktur Kejuruteraan Geoteknik Kejuruteraan Air Kejuruteraan Pengangkutan Kejuruteraan Awam Bahan Pembinaan (Kaedah dan Pengurusan) 2.2 1. Istilah-istilah mi adalah basil kerja ahliahli Jawatank uasa Peristilahan Kejuruteraan Antara Uriiversiti (JPKAU) yang mewakili kesemua universiti tempatan/-institusi pengajian tinggi.1 Mekanik Bendalir xvii . lstilah-istilah yang terkandung dalam buku mi merupakan istilah-istiuah urnum yang sering digunakan dalam subbidang dan sub-subbidang yang terdapät dalam bidang Kejuruteraan.5 1 .

11 2.3 Rangkaian Elektrik leon Elektromagnet Elektronik Asas Xviii .2.13 Mekanik Kejuruteraan Kaji Logam/Metalurgi Kejuruteraan Nuklear Kejuruteraan Penerbangan Kejuruteraan Samudera Lukisan Kejuruteraan/Rekabentuk Mekanik Sains dan Teknologi Bahan Teknologi Bengkel Termodinamik Kejuruteraan Automobil Kejuruteraan Pengeluaran dan Industri Kejuruteraan Petroleum 3.9 2.1 3.6 2.8 2.2 3.5 2. Kejuruteraan Kimia 3.1 4.2. Kejuruteraan Elektrik 4.3 Sains Kejuruteraan Kimia Operasi Kejuruteraan Kimia Sains dan Teknologi Polimer 4.7 2.3 2.4 2. 2.12 2.2 4.10 2.

2 5.9 4.3 5. Istilah Kejuruleraan Awam merupakan buku kedua yang diterbitkan pada tahun 1979 dan menganxix .5 4.4 Kejuruteraan Kuasa dan Jentera Kejuruteraan Perladangan Kejuruteraan Pemprosesan Kejuruteraan Struktur Ladang.6 4. Usaha untuk mengumpulkan istilah yang lebih banyak dan khusus dalam kejuruteraan akan diteruskan. Buku istilah kejuruteraan yang pertama dikeluarkan pada tahun 1970 berjudul Istilah Kejuruteraan dan mengandungi 15 568 istilah.7 4.11 Kawalan Komunikasi Alatan Elektrik dan Ukuran Mesin Elektrik Sistem Kuasa Elektrik dan Kejuruteraan Voltan Tinggi Elektronik Gunaan Sistem Digit Kejuruteraan Komputer 5.1 5.4 4.10 4. Kejuruteraan Pertanian 5.8 4. Dewan Bahasa dan Pustaka telab pun menerbitkan dua buah buku istilah kejuruteraan.4. Setakat mi.

Buku ketiga yang diterbitkan mi diharapkan dapat melengkapkan dan mengemaskinikan istilah-istilah yang terdapat dalam terbitan yang sebelumnya. terdapat beberapa perubahan dan perbezaan istilah di antara buku mi dengan buku istilah Kejuruteraan yang sebelumnya. 3. Bahasa Inggeris 1. Tambahan istllah Contob: Bil. Walau bagaimanapun. Perubahan-perubahan dibuat hanyalah pada istilah-istilah yang dianggap penting.dungi 2 200 istilah. Di antara sebab-sebab perubahan yang dianggap perlu itu ialah: 1. kerana berbagai-bagai s~babyang tidak dapat dielakkan. cone dimension consistency Bahasa Malaysia kun (Kejuruteraan 1970) kerucut/kon (JPKAU) dimensa (Kejuruteraan 1970) matra/dimensi (JPKAU) konsistensi (Kejuruteraan Awam 1979) kekonsistenan/ketekalan (JPKAU) xx . 2.

JPKAU mengambil keputusan. 2. Bahasa Inggeris 1.JPKAU berpendapat istilah tambahan mi patut disertakan kerana: i. Perubahan Imbuhan Perubahan imbuhan mi. 2. Contoh: Bil. ii. misalnya ‘ketekalan’. akhiran-akhiran tersebut patut diterjemahkan kerana mi akan memberikan penekanan makna yang lebih jelas. kebanyakannya bersangkutan dengan akhiran-akhiran seperti -able. Istilah mi pernah digunakan. dan popular tetapi tidak ditakrifkan dalam kamus. -hility dan -vity dalam bahasa Inggeris. lstilah tersebut lebih kemelayuanmisalnya ‘matra’ atau ‘kerucut’. compressibility permeability Bahasa Malaysia kemampatan (Kejuruteraan 1970) kebolebmampatan (JPKAU) ketelapan (Kejuruteraan 1970) kebolehtelapan xxi .

reactor geometry turbine Bahasa Malaysia riaktor (Kejuruteraan 1970) reaktor (JPKAU) jometri (Kejuruteraan 1970) geometri (JPKAU) tarbin (Kejuruteraan 1970) turbin (JPKAU) 4. Perubahan Ejaan Perubahan juga dilakukan terhadap ejaan beberapa istilah supaya selaras dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia.3. xxii . 2. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia dan Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. 3. Pengkhususan Makna Pengkhususan makna untuk peringkat pengetahuan yang lebih tinggi juga mendorong perubahan istilah. Bahasa Inggeris I. Contob: Bit.

dan mi boleh diistilahkan sebagai ‘lidah api’. Istilab Ukuran Elektrik Sebelum i. iaitu pengeluaran cahaya dan haba berlaku. pembentukan istilah ukuran elektrik tidak memxxiii . Pertama. ‘reactor’ membawa dua pengertian. ‘flame’ juga membawa kepada dua pengertian. merujuk kepada ‘nyalaan’. peregang (JPKAU) nyala-api (Kejuruteraan Awam 1979) nyalaan. Bahasa Inggeris I. Dalam contob 2. . 5. ‘Peregang’ pula merujuk kepada komponen dalam litar elektrik yang boleh menyimpan tenaga. 2. lidah api (JPKAU) reactor flame Dalam contoh 1. Kedua.Contoh: 811. Pengertian pertama berkaitan dengan alat yang digunakan untuk mengawal penghasilan tenaga nuklear. Bahasa Malaysia riaktor (Kejuruteraan 1970) reaktor. merujuk kepada hujung nyata api tersebut.

3.punyai pedoman yang khusus. disemak dan diselaraskan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia dan Pedoman Umum Pembentukan Jstilah Bahasa Malaysia yang diisytiharkan penggunaannya mulai 31 Ogos 1975. Dengan adanya pedoman mi. Xxiv . Bahasa Inggeris 1. Contoh: Bil. dan pedoman-pedoman tambahan yang disahkan oleh Jawatankuasa Tetap Babasa Malaysia dan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam. beberapa perubahan berlaku terhadap istilah-istilah sebelumnya. JPKAU menggunakan pedoman tambahan dalam pembentukan istilah tersebut. volt meter ohm-meter spectrometer Bahasa Malaysia jangkavolta (Kejuruteraan 1970) meter volta (JPKAU) jangka-ohm (Kejuruteraan 1970) meter ohm (JPKAU) jangka spektra (Kejuruteraan 1970) meter spektrum (JPKAU) Istilah-istjlah dalam buku mi telah dibentuk. 2.

Oleh yang demikian JPKAU sentiasa mengalu-alukan apa-apa teguran dan cadangan daripada semua pihak. xxv .JPKAU menyedari mungkin terdapat beberapa perkara yang perlu diperbaiki dalam buku mi.

.

Contoh: Bahasa Inggeris sensitive passive relative radioactive —+sensitivity passivity —+relativity radioactivity —+ Bahasa Malaysia peka pasif nisbi radioaktif —~ -+ -÷ kepekaan kepasifan kenisbian keradioaktifan xxvii . Akhiran -vity 1.1 Akhiran -vity yang bermaksud keadaan atau sifat sesuatu bahan. Contoh: Bahasa Inggeris diffusivity injectivity reflectivity 1. diterjemahkan sebagai keter-an.2 Bahasa Malaysia keterbauran ketersuntikan keterpantulan Akhiran -vity menjadi ke-an jika hanya merupakan terbitan daripada kata dasar.PEDOMAN TAMBAHAN PEMBENTUKAN ISTILAH KEJURUTERAAN 1.

2. diterjemahkan sebagai boleh. Contoh: Bahasa Inggeris accessibility adaptability compressibility Bahasa Malaysia kebolehcapaian kebolehsuaian kebolehmampatan xxviii . Contoh: Bahasa Inggeris adjustable biodegradable distinguishable permeable programmable saturable Bahasa Malaysia holeh boleh boleh holeh boleh boleh laras biorosot kenal beza telap aturcara tepu 3. Akhiran -ability/-ibility Akhiran -ability/ibility diterjemahkan sebagai keboleh -an. Akhiran -able Akhiran -able yang bermaksud menunjukkan boleh.

2 —* meter + nama unit. Akhiran -meter 4.1 Meter pada kata bahasa Inggeris yang diawali unit sama ada mempunyai sisipan atau tidak. Bahasa Malaysia meter meter meter meter meter ampere kilovolt miliampere watt volt Meter (imbuhan atau kata) pada bahasa Inggeris yang diawali dengan nama orang sama ada mempunyai sisipan xxix .controllability flexibility permeability polarizabi/ity kebolehkawaIan kebolehlenturan kebolehtelapan kebolehkutuban 4. istilahnya dibentuk seperti berikut: nama unit + meter Contoh: Bahasa Inggeris ammeter kilovoltmeter mill iammeler wattmeler voltmeter 4.

kilo-. Kata nama + meter atau kata kerja + meter atau kata xxx . 2. Imbuhan Inggeris seperti milli-. dan sebagainya (yang menunjukkan besar kecil nilai) diletakkan di awal morfem kedua. Kata (satu morfem). istilahnya dibentuk seperti benikut: nama orang + meter meter + nama orang -+ Contoh: Bahasa Inggeris galvanometer d’Arsonval meter venturi meter Bahasa Malaysia meter galvanian meter d’Arsonval meter venturi Catatan: 1. Besaranhuruf awal untuk unit atau nama orang dikecualikan.3 Akhiran -meter (satu morfem dan dua morfem) yang berbentuk: i. sama ada yang mempunyai sisipan seperti -ometer atau -imeter atau tidak. atau ii. 4.atau tidak. 3. Biasanya menggunakan dua morfem.

seperti yang benikut: meter meter meter Contoh: i. Bahasa Inggeris current meter dip meter frequency meter 4.s~fat+ meter (dua morfem). Bahasa Inggeris absorptioineter acidometer audiometer altimeter tiltmeter ii. tetapi kata-kata tersebut sudah atau boleh diistilahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan ringkas dan tepat. xxxi .4 Bahasa Malaysia meter meter meter meter meter serap asid audio tinggi condong + + + kata nama kata kerja kata sifat Bahasa Malaysia meter arus meter junam meter frekuensi Istilah dalam bahasa Inggeris yang berakhiran meter.

Contoh: Bahasa Inggeris cardiotachometer ergometer tachrometer tellurometer katathermomeier 4. dan jika diistilahkan mengikut makna dan konsepnya akan menerbitkan istilah yang menyamai takrifannya.5 Bahasa Malaysia kardiotakometer ergometer takrometer telurometer katatermorneter Kata yang bersekutu dengan meter yang berupa imbuhannya seperti eleclro-meter. bolehlah ditranskripsikan terus dengan perubahan kepada ejaan bahasa Malaysianya. yang berkata dasar meter diistilahkan xxxii . photo-meter.sama ada mempunyai sisipan seperti pada -ometer atau -imeter atau tidak. 5. Akhiran -metry 5. yakni istilah yang panjang (terdiri daripada tiga atau empat kata). spectro-meter dan sebagainya diistilahkan dengan mengikut pedoman yang telah diakui.1 Akhiran -metry.

2 Bahasa Malaysia permeteran permeteran permeteran permeteran permeleran tinggi suhu peka upaya pecut Akhiran -metry yang meternya digolongkan di dalam pedoman 4.3. Contoh: Bahasa Inggeris telemetry photometry psychrometry phonotelemetry perimetry xxxiii Bahasa Malaysia telemetri fotometri psikrometri fonotelemerri perimetri .5 istilah bahasa Malaysianya.4. diistilahkan sebagai permeteran.2 dan 4. dan 4.1.mengikut pedoman 4. 4. menjadi metr~. Contoh: Bahasa loggeris altimetry thermometry sensitometry potentiometry accelerometry 5.

Contoh: Bahasa Inggeris actinogram sonogram chronogram bologram inteferogram electrocardiogram Bahasa Malaysia aktino gram sonogram kronogram bologram inteferogram elektrokardiogram xxxiv . Akhiran -scope Semua akhiran -gram menjadi -gram dalam bahasa Malaysia. Contoh: Bahasa Inggeris oscilloscope enoscope petoscope stroboscope hod oscope Bahasa Malaysia osiloskop enoskop petoskop stroboskop hodoskop 7. Akhiran -gram Semua akhiraii -gram menjadi -grain dalam bahasa Malaysia.6.

Akhiran -graphy Semua akhiran -graphy. Contoh: Bahasa lnggeris hydrograph hodograph electrokymograph spectrograph accelerograph 9. Contoh: Bahasa Inggeris telegraphy lithography hydrography crystallography chromatography Bahasa Malaysia telegrafi litografi hidrografi knistalografl kromatografl xxxv Bahasa Malaysia hidrograf hodograf elektrokimograf spektrograf akselerograf . menjadi -grafi dalam bahasa Malaysia.8. Akhiran -graph Akhiran -graph menjadi -grafdalam bahasa Malaysia.

Contoh: Bahasa !nggeris anti corrosive anti foaming anti frosting anti-friction Bahasa Malaysia antihakisan/antikakisan antibusa antikabut antigeseran xxxvi .10. Akhiran -ism Semua akhiran -ism dalam bahasa Malaysia menjadi -isme atau ke-an. Contoh: Bahasa Inggeris astigmatism diamagnetism ferrimagnetism isomerism azeotropisin Bahasa Malaysia astigmatisme/keastigmatan diamagnetisme/kediamagnetan ferimagnetisme/keferimagnetan isomerisme/keisomeran azeotropisme/keazeotropan 11. Awalan antiSemua awalan anti. menjadi anti dalam bahasa Malaysia.

Contoh: Bahasa Inggeris self clocking self trimming self bailing self-excited self-polishing self docking 13. Awalan de-/disAwalan de-/dis. xxxvii Bahasa Malaysia pengejaman-diri trim-din timba-diri teruja-diri gilap-diri mengedok-diri . Awalan selfAwalan self.menjadi nyah.diistilahkan sebagai din atau sendini mengikut kesesuaian makna.anti-capacitance anti-oxidant anti-ozonant anti-rolling Kecuali: anti-clockwise antikemuatan antibahan pengoksidaan anhipengozon anzioleng — lawan jam 12.

Contoh: Bahasa Inggeris monopole monopulse xxxviii Bahasa Malaysia ekakutub ekadenyut .diterjemahkan menjadi eka.1 Awalan mono.Contoh: Bahasa Inggeris de-emphasis de-energize de-code declutch discharge dearator deboration debutanize decoupling Bahasa Malaysia nyahtegasan nyahtenaga nyahkod nyahcekam nyahcas penyahudara penyahboratan menyahbutanakan nyahgandingan 14.jika kata Inggeris yang mengikutnya boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Awalan mono14.

Contoh: Bahasa Inggeris monomer inonostable monoscope monochrome monochromatic Bahasa Malaysia monomer monostabil monoskop monokrom monokromat 15.monotone monolayer ekanada ekalapisan 14. Awalan bi15. Contoh: Bahasa Inggeris biaxial xxxix Bahasa Malaysia dwipaksi .jika kata Inggeris yang mengikutinya boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia.juga jika kata Inggeris yang mengikutinya ditranskripsikan terus ke dalam bahasa Malaysia.1 Awalan bi.dikekalkan sebagai mono.diterjemahkan menjadi dwi.2 Awalan mono.

dikekalkan sebagai bi.2 Awalan bi.menjadi panca.bicharacteristic bicirculation biconditional hifusion bilateral dwiciri dwiedaran dwisyarat dwilakuran dwisisi 15. Contoh: Bahasa Inggeris penzadiagonal xl Bahasa Malaysia pancapepenjuru .jika kata Inggeris yang mengikutinya boleh diterjemahkan ke dalam b. Contoh: Bahasa Inggeris bistable Bahasa Malaysia bistabil 16.ahasa Malaysia.1 Awalan penta.juga jika kata Inggeris yang mengikutinya ditranskripsikan terus ke dalam bahasa Malaysia. Awalan penta16.

dikekalkan sebagai penta. atau hanya menunjukkan kelainan daripada -‘s.2 Awalan penta. Akhiran -an/-ian yang diimbuhkan pada nama orang Akhiran -ian/-an.16. Contoh: Bahasa Inggeris pentahexane Bahasa Malaysia pentaheksana 17. menjadi nama (kata dasar) -an. Contoh: Bahasa Inggeris Abelian Hamilton ian Newtonian Brown ian Boolean xli Bahasa Malaysia Abelan Hamittonan Newtonan Brownan Boolean .jika kata Inggeris yang mengikutinya ditranskripsikan terus ke dalam bahasa Malaysia. sama ada menunjukkan konsep abstrak yang berhubung dengan kata dasar berkenaan.

dalam bahasa Inggeris dikekalkan sebagai sub. kecuali apabila bidang Matematik yang mempunyai makna khusus ditranskripsikan menjadi ko-.menjadi se-. Contoh: Bahasa Inggeris correlation cocurrent co-channel Bahasa Malaysia sekaitan searus sesaluran xlii .18. Awalan coAwalan co. Awalan subSemua awalan sub.dalam bahasa Malaysia. Con toh: Bahasa Inggeris subcarrier subcell substructure sub-boundary subassembly Bahasa Malaysia subpembawa subsel substruktur subsempadan subpasangan 19.

macro.dan mini. makro. Contoh: Bahasa tnggeris microalloy microcaliper microfilm micropore macromolecule macrophotograph macrostructure macroassembler Bahasa Malaysia mikroaloi mikroangk up mikrofilem mikroliang makromolekul makrofotograf makrostruktur makropenghimpun xliii .dan ditulis di awal kata dasar.coaxial cotidal line tetapi cofactor coordinate menjadi menjadi sepaksi garis sepasang-surut kofaktor koordinat 20. dan miniBagi semua awalan micro-. Awalan micro-.menjadi mikro-. macro-.dan mini.

minidisk minicomputer minilog minifocused log microprocessor microcomputer

minicakera minikomputer minilog log terminifokus mikropemproses miknokomputer

21. Awalan multiAwalan multi- yang merujuk atau menunjukkan jumlah/ bilangan yang banyak atau beberapa diistilahkan sebagai berbilang. Contoh: Bahasa Inggeris multivibrator multipipe system mu/ti-carburettor multi-electrode multi-stage Bahasa Malaysia pemberbilang getar sistem berbilung paip berbilang karburetor berhilang elektrod berbilang peringkat

Awalan multi- yang menunjukkan keadaan yang berbagai-bagai atau bermacam-macam diterjemahkan sebagai pelbagai. xliv

Contoh: Bahasa Inggeris multi-machine system multi-position Bahasa Malaysia sistem pelbagai mesin pelbagai kedudukan

22. Awalan semiSemua awalan semi-, menjadi separuh dalam bahasa Malaysia. Contoh: Bahasa Inggeris semi-automatic semi-circular semi-diesel semi-metal semiconductor Bahasa Malaysia separu/z separuh separuh separuh separuh automatik bulat diesel logam pengalir

23. Awalan nonAwalan non- diterjemahkan menjadi bukan atau lak mengikut konteks kesesuaiannya. xlv

Contoh: Bahasa Inggeris non-circular non-spherical non-elementry non-unit non-minimum non-linear non-inverting non-yielding non-leakage nonuniform Bahasa Malaysia bukan bulat bukan sfera bukan asasi bukan unit bukan minimum tak lelurus tak menyongsang tak mengalah tak bocor tak seragam

24. Awalan over24.1 Awalan over- yang dalam bahasa sumbernya ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya atau menggunakan tanda sempang dan membawa maksud lehi/i, dalam bahasa Malaysianya menjadi lebih. Contoh: Bahasa Inggeris over bunching xlvi Bahasa Malaysia gugusan lebih

over consolidation over coupling over pressure over-reinforced oven-mixing

pengukuhan lebih gandingan lebih tekanan lebih bertetulang lebih penggaulan lebih

24.2 Jika awalan over- dalam bahasa sumber ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, maka istilah itu diterjemahkan mengikut makna atau konteks yang sesuai. Contoh: Bahasa Inggeris overflow overlay overpass menjadi menjadi menjadi Bahasa Malaysia limpahan tindihan laluan atas

25. Awalan photoAwalan photo- menjadi foto- dan ditulis serangkai di awal perkataan. Contoh: Bahasa Inggeris photocell Bahasa Malaysia fotosel xlvii

photochemical photochromic photoconduction photoelectric

fotokimia fotokroma fotopengaliran fotoelektrik

26. Awalan electroAwalan electro- menjadi elektro- dan ditulis serangkai di awal perkataan~ Contoh: Bahasa Inggeris electrochemical e/ectroanalysis electnocapillarity e/ectrodeposition electnohydraulic kecuali: electromotive force (e.m.f) menjadi daya genak elekinik (d.g.e) kerana istilah mi telah begitu lama digunakan. 27. Awalan thermoSemua awalan thermo-, dalam bahasa Malaysianya diterjemahxlviii Bahasa Malaysia elektnokimia elektnoanalisis elektrokererambutan elektroenapan elektrohidraulik

kan menjadi haba dan suhu mengikut kesesuaian maknanya. Contoh: Bahasa Inggeris thermocycle thenmoelement thermoelectric thermocouple themometer thermostat Bahasa Malaysia kitar haba unsur haba elektrik haba pengganding suhu meter suhu larasuhu

Kecuali: istilah thermodynamic menjadi termodinamik memandangkan penggunaannya yang telah begitu lama. 28. Awalan preAwalan pre- menjadi pTa-. Contoh: Bahasa Inggeris preamplifier precast Bahasa Malaysia prapenguat pratuang xlix

preheat preignition premature

prapanas prapencucuhan pramatang

29. Awalan postAwalan post- menjadi pasca- (perkataan Sanskrit). Contoh: Bahasa Inggeris post cure post buckling post-tension post heat post multiply Bahasa Malaysia pascaawet pascalengkokan pascategangan pascapanas pascadarab

30. Awalan super30.1 Awalan super- pada kata dasar yang merupakan kata nama dan berkaitan dengan bahan atau radas, dikekalkan sebagai super-. Contoh: Bahasa Inggeris superpolymer Bahasa Malaysia superpolimer

supercentrifuge superketerodyne supernod supergroup supersonic

superpengempar superketerodin supernod superkumpulan superbunyi

30.2 Awalan super- pada kata dasar yang merupakan kata sifat atau kata kerja dan berniaksud melebihi atau melampau diterjemahkan sebagai lampau. Contoh: Bahasa Inggeris superheat superconductor supercharger super-circulate 31. Awalan teleSemua awalan tele- menjadi tele-. Contoh: Bahasa Inggeris telefilm li Bahasa Malaysia telefilem Bahasa Malaysia panas lampau pengalir lampau pengecas lampau edaran lampau

telegraph teletype te/eprocessing te/eantograph

te/egraf te/etaip pente/eprosesan te/eantograf

32. Awalan ultraAwalan ultra- dikekalkan sebagai ultra-. Contoh: Bahasa Inggens ultrahigh ultraviolet u/trasonic u/trarapid Bahasa Malaysia u/tratinggi u/traungu u/trabunyi u/traderas

33. Awalan quasiAwalan quasi- menjadi kuasi-/mirip-. Contoh: Bahasa Inggeris quasi-bistable lii Bahasa Malaysia kuasi-bistabil/mirip-bistabil

quasi-cylinder quasi-static quasi-steady quasi-stationary Catatan:

kuasi-silinder/mirip-silinder kuasi-statik/mirip-statik kuasi-mantap/mirip-mantap kuasi-pegun/mirip-pegun

Mirip bermakna hampir sama atau menyerupai benar (Kamus Dewan). Jawatankuasa mi berpendapat kata mi tepat maknanya untuk awalan Inggeris quasi. 34. Awalan quadrAwalan quadr- menjadi kuadr-. Contohnya: Bahasa Inggeris quadraphone quadratic quadrature quadruplex kecuali: istilah quadrant menjadi sukuan kerana pemakaian istilah tersebut telah mantap. liii Bahasa Malaysia kuadrafon kuadratik kuadratur kuadrupleks

35. AwalaN pseudoAwalan pseudo- menjadi pseudo- juga. Contoh: Bahasa Inggeris pseudo-code pseudocritical pseudoplastic pseudostatic pseudoscalar Bahasa Malaysia pseudokod pseudogenting pseudoplastik pseudostatik pseudoskalar

36. Awalan underAwalan under- diterjemahkan sebagai kurang/bawah mengikut konteks yang sesuai. Contoh: Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris underdamped underdosage underdrain under flow undermining undercutting redam kurang dos kurang saliran bawah aliran bawah korek bawah hakisan bawah; makan bawah liv

PANDUAN MENGGUNAKAN BUKU ISTILAH KEJURUTERAAN Buku mi mengandungi senarai istilah Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia sahaja. Istilah mi disusun menurut abjad rumi dan tidak dikelompokkan menurut subbidang. Contoh: Bahasa Inggeris abrasion chock chord keyboard module Bahasa Malaysia lelasan sengkang perentas papan kekunci modul

Buku mi hanya memuatkan senarai istilah dan tidak memberikan pengertian tiap-tiap satu istilah. Oleh yang demikian pengguna haruslah faham akan makna yang didukung oleh tiap-tiap kata itu, untuk menyesuaikan penggunaannya. Tanda (;) yang terdapat dalam buku mi menunjukkan istilah mi mempunyai Iebih daripada satu makna dan mestilah digunakan mengikut konteks. lv

Contoh: BAHASA INGGERIS vessel operation BAHASA MALAYSIA vesel; bekas/bejana pengendalian; kendalian

Pada contoh I, ‘vesel’ merujuk kepada sejenis kapal, manakala ‘bekas/bejana’ merujuk kepada bekas yang selalu digunakan untuk menyimpan air dan lain-lain, manakala pada contoh 2, ‘kendalian’ merupakan hasil daripada keluli, manakala ‘pengendalian’ merupakan proses mengendali. Tanda (/) ialah untuk menandakan istilah yang sama makna untuk bersinonim dan terserahlah kepada pengguna untuk menggunakannya. Contoh: BIL. I. 2. BAHASA INGGERIS dimension aerofoil BAHASA MALAYSIA matra/dimensi aerofoil/kerajang udara

mi bermakna,

perkataan ‘matra’ atau ‘dimensi’ boleh digunakan untuk perkataan bahasa Inggeris ‘dimension’ dan ‘aerofoil’ atau lvi

‘kerajang udara’ untuk perkataan Inggeris ‘aerofoil’. Walau bagaimanapun, istilah yang didahulukan itu ialah istilah yang penggunaan~ya digalakkan dan istilah yang dikemudiankan itu ialah sinonimnya yang diharapkan akan beransur-ansur hilang danpada penggunaan umum.

lvii

kekapal storan atas tanah/ simpanan atas tanah menggesek. pelelas bersaingan jatuhmendadak simpang mendadak naik mendadak absisa pecutan mutlak kejituan mutlak kegiatan mutlak/ keaktifan mutlak alamat mutlak penggera mutlak meter tinggi mutlak ketinggian mutlak/ altitud mutlak ampere mutlak gandaan antena mutlak keazeotropan mutlak rerambut mutlak lelangit mutlak kodmutlak pengekodan mutlak — — — -— — — — — — —— — — — — — — — — — — — — . melelas lelasan indeks lelasan ketahanan lelasan indeks ketahanan lelasan ujian lelasan abrasive wear abrasives abreast abrupt drop abruptjunction abrupt rise abscissa absolute acceleration absolute accuracy absolute activity absolute address absolute alarm absolute altimeter absolute altitude absolute ampere absolute antenna gain absolute azeotropy absolute capillary absolute ceiling absolute code absolute coding — — — kertaslas batulas hauslelas bahan las.A-stage thermosetting resin A A-stage thermosetting resin abandonment pressure Abbe crystal refractometer Abbe spectrometer abeam aberration aberration function ablation ablative material able seaman Abney colour sensitometer Abney level abnormal grain growth abnormal pressure aboard aboveground storage abrade abrasion abrasion index abrasion resistance abrasion resistance index abrasion test — absolute coding abrasive paper abrasive Stone damar termoset peringkatA tekanan tinggalan meterbias hablur Abbe meter spektrum Abbe samping aberasi rangkap aberasi ablasi bahan ablasi pelaut kanan meter peka warna Abney aras Abney tumbesaran butir tak biasa tekanan tak biasa dikapal.

absointe damping absolute damping absolute delay absolute determination absolute drift — — — — — — — — — — — — — absorption wavemeter redaman mutlak lengah mutlak penentuan mutlak hanyutan mutlak entropi mutlak kelembapan mutlak pembeban mutlak gerakan mutlak kebolehtelapan mutlak tekanan mutlak teori kadar mutlak kestabilan mutlak sistem mutlak suhu mutlak unit mutlak nilai mutlak halaju mutlak kelikatan mutlak isipadu mutlak suhu sifar mutlak serap/menyerap bahan terserap dos terserap kuasa terserap dos sinaran terserap bahan penyerap penyerap 2 absolute entropy absolute humidity absolute loader • absolute motion absolute permeability absolute pressure absolute rate theory absolute stability absolute system absolute temp~’rature absolute unit absolute value absolute velocity absolute viscosity absolute volume absolute zero temperature absorb absorbate absorbed dose absorbed power absorbed radiatioh dose absorbent absorber absorber rod absorbing screen absorptionieter absorption absorption band absorption coefficient absorption column absorption control absorption cross-section absorption current absorption curve absorption dielectric absorption dynamometer absorption edge absorption hygrometer absorption index absorption loss absorption photometer absorption process absorption pyrometer absorption ratio absorption refrigeration absorption spectrum absorption tower absorption wavemeter rod penyerap tabir menyerap meter scrap penyerapan. serapan jalur serapan pekali serapan turus penyerapan — — — — — — — — — — — — — kawalan penyerapan keratan rentas serapan/ keratan lmtang serapan arus penyerapan lengkung penycrapan dielektrik penycrapan dinamometerserapan pinggsr penyerapan meter lembap serapan indeks penyerapan kehilangan serapan fotometer serapan proses penyerapan pirometer serapan nisbah serapan penyejukan penyerapan spektrum penyerapan menara penycrapan meter gelombang penyerapan .

abstrak sistem dwilelurus niskala peniskalaan nisbah limpahan tembok landas tujah tembok landas dinding tembok landas pecut terpecut ujian penuaan terpecut pengawetan terpecut hakisan terpecut ujian lesu terpecut ujian hayat terpecut perlindungan terpecut pengujian terpecut pemecutan — — — — — bahan tambah pemecutan anod pemecutan penyentuh pemecutan elektrod pemecutan pecutan pekali ratat pecutan 3 acceleration factor accelerationhead acceleration lane acceleration line accelerator acceleratorpump accelerógraph accelerometer accelerometry accentuation acceptable risk acceptance limit acceptance prooftest acceptor acceptor atom acceptor circuit acceptor impurity acceptor level access access arm access control access method access road access time accessibility accessory — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — faktor pecutan turus pecutan lorong pecutan garis pecutan pemecut — pam pemecut grafpecutan/akselerograf meter pecut permeteran pecut penekanan risiko boleh terima had penerimaan ujian bukti penerimaan penerima atom penenma litar penerima bendasing penerima aras penerama laluan masuk. kebolehmasukan alat tambah .absorpthity absorptivity absorptivity value abstat unit abstract abstract bilinear system abstraction abundance ratio abutment abutment thrust abutment wall accelerate accelerated accelerated ageing test accelerated curing accelerated erosion accelerated fatigue test accelerated life test accelerated protection accelerated testing accelerating accelerating admixture accelerating anode accelerating contactor accelerating electrode acceleration acceleration error coefficient — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — sceessory keberserapan nilai keberserapan unit abstat niskala. capaian lengan capaian kawalan laluan masuk kaedah capaian jalan masuk masa capaian kebolehcapaian.

sandaran pajak tangga sisi stok perakaunan tumbesaran batu kapur tumbesar menumpuk dos tertumpuk ralat pembulatan tertumpuk penumpukan kebuk penumpukan penumpuk daftar penumpuk 4 accumulator system accuracy accuracy analysis accuracy class accuracy control character accuracy degree accuracy index accuracy-speed product accurate acentric factor acentric-vane oil pump acetate rayon acetimeter acetimetry acetometer acetone extract acetonestructure acetylene black achromatic locus achromatic microscope objective acicular cast iron acid accumulator acid cleaning acid dipping acid fracturing — — — — — — — — — — — — — — sistem penumpuk kejituan analisis kejituan kelas kejituan aksara kawalan kejituan darjah kejituan indeks kejituan hasil darab kejituan-laju jitu faktor tak sepusat pam minyak ram tak sepusat rayon asetat asetimeter asetimetri asetometer ekstrak aseton struktur aseton hitam asetilena londar tak kroma kanta objek mikroskop tak kroma besi tuangjejarum penumpuk asid pencucian asid celupan asid peretakan asid .accident analysis accident analysis accident characteristic accident cost accident location file accident pattern accident rate accident risk analysis accident spot map accident study accidental error accolorometer accommodation berth accommodation ladder accounting stock accretion accretionary limestone accumulate accumulated dose accumulated round-off error accumulation accumulation chamber accumulator accumulator register — — — — acid fracturing analisis kemalangan ciri kemalangan kos kemalangan failkedudukan kemalangan corak kemalangan — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kadar kemalangan analisisrisiko kemalangan peta tempatkemalangan kajian kemalangan ralatsasulan akolorometer ranjang penginapan.

acid furnace acid furnace acid preparation acid refactory — — — — — — — — — — — — —~ — — — actinlde metal relauasid penyediaan asid bahan-tahan panas asid keluli asid acoustic feedback acoustic pressure acoustic propagation acoustic radiation acoustic sounding — — — — — — — — — — — acid steel acid treatment acid-Bessemer converter acidic acidify rawatan asid penukar asid-Bessemer berasid mengasidkan meter asid permeteran asid pengasidan acoustic speed acoustic strain gauge acoustic thermometry acoustic velocity acidimeter acidimetry acidisation acidising job acidity acidity constant acoustical interlerometer acoustical labyrinth kerja pengasidan keasidan Ackermann principle Ackermann steering layout acknowledge character — pemalar keasidan prinsip Ackermann bentangan stereng Ackermann aksara akuan aksara perakuan tap acme benang acme (ACK) acknowledgement character — — — — — — — — acme tap acme thread acorn acoumeter acoustic conductivity acoustic delay line acoustic depth finder loudspeaker acoustical power acoustical resistance unit acquisitionsystem acquisition time acre-foot acre-inch acribometer across variable acrylate resin acrylic resin acrylic rubber acrylic sheet material acrylonitrile actinide actinide metal — — — — — — — — — — — — — — — akorn meter akustik kekonduksian akustik talian lengah akustik pengukurdalam akustik suap balik akustik tekanan akustik perambatan akustik sinaranakustik pemeruman akustik laju akustik tolok terikan akustik permeteran suhu akustik halaju akustik meter gangguan akustik pembesar suara gaung akustik kuasa akustik unit rintangan akustik sistem perolehan masa perolehan ekar-kaki ekar-inci akribometer pembolehubah rentas damar akrilat damar akriiik getah akrilik bahan kepingan akrilik akrilonitril aktinida logam aktinida 5 .

actinogram actinogram actinometer actinometry action current action limit action method activate activated activated alumina activated carbon activated complex activated energy activated sludge activated state activating group activation activation analysis — — — — active decoupling filter aktinogram aktinometer aktinometri arus tindakan had tindakan kaedah tindakan menggiatkan/ mengaktifkan tergiat/teraktif alumina tergiat/alumina teraktif karbon tergiat/karbon teraktif kompleks tergiat/ kompleks teraktif tenaga tergiat/tenaga teraktif enapcemar tergiat/ enapeemar teraktif keadaan tergiat/keadaan teraktif kumpulan penggiat/ kumpulan pengaktif penggiatan/pengaktifan analisis penggiktan/ analisis pengaktifan 6 activation energy activation foil activation polarization activation volume activator — — — — — — — — — — — active active antenna —- active area/active region active branch (network) active circuit element active complex active component active controlled tank active current active decoupling filter — — — — — — — — — — —— — tenaga penggiatanJ tenaga pengaktifan kerajang penggiatan/ kerajang pengaktifan pengutuban penggiatan/ pengutuban pengaktifàn isipadu penggiatan/ isipadu pengaktifan penggiat/pengaktif giat/aktif antena giat/antena aktif kawasan giat/kawasan aktif cabang giat/cabang aktif unsur litar giat/unsur litar aktif kompleks giat/kompleks aktif komponen giat/ komponen aktif tangki terkawal giat/ tangki terkawal aktif arus giat/arus aktif penapis nyahgandingan giat/penapis nyahgandingan aktif .

daya giat/daya aktif ramuan giat/ramuan aktif lapisan giat/lapisan aktif garisan giat/garisan aktif kala garisan giat/kala garisan aktif ragam giat/ragam aktif rangkaian giat/ Tangkaian aktif kuasa giat/kuasa aktif tekanan giat/tekanan aktif tarik-bawah giat/tarikbawah aktif — — — keluaran tarik-naik giat/ keluaran tarik-naik aktif transistor kawasan giat/ transistor kawasanaktif perintang giat/perintang aktif tapak giat/tapak aktif sistem penstabil giat/ sistem penstabil aktif keadaan giat/keadaan aktif sistern tangki giat/sistem tangki aktif pemindaharuh giat/ pernindaharuh aktif — — — — — — voltan giat/voltan aktif kuar vol tan giat/kuar voltan aktif — — — — — — active-high active-low —— — — — active-passive transition activity 7 beban giat/beban aktif kawasan gandaan giat/ kawasan gandaan aktif giat tinggi/aktiftinggi giat rendah/aktifrendah peralihan aktif-pasif kegiatan/keaktifan .active earth pressure active earth pressure active element active filter active filter design — activity tekanan tanah giat/ tekanan tanab aktif unsur giat/unsur aktif penapis giat/penapis aktif rekabentukpenapis giat/ rekabentuk penapis aktif active pull-up active pull-up output active region transistor active resistor active site active stabilizer system active state active tank system active transducer active voltage active voltage probe active weight active-gain region — — -— — tarik-naik giat/tarik-naik aktif — — — — — active filter stability active fin active fin stabilizer active force active ingredient active layer active line active line period active mode active network active power active pressure active pull-down — kestabilan penapis giat/ kestabilan penapis aktif sirip giat/sirip aktif penstabilsiripgiat/ penstabil sirip aktif dayatindakan.

tirus dos runcing dedahan runcing sindrom sinaran runcing tak berkitar penyuapan tak berkitar aliran tak berputar tak berkitar damar tak berkitar kebolehsuaian penyesuaian penyesuai kawalan suai sistem kawalan suai pengawal suai — — — rangkaian kegiatan-atasanak panah rangkaian kegiatan-atasnod sistem kegiatan-atas-nod acute exposure acute radiation syndrome acyclic acyclic feeding acyclic irrotational flow acyclic resin adaptability adaptation adapter/adaptor adaptive control adaptive control system adaptive controller — — — — — — — activity-on-node system actual acceleration rate actual capacity actual covariance actual engine actual evapotranspiration actual flow actual height actual singular point actual size — — — — — — — — — — kadar pecutan sebenar muatan sebenar kovarians sebenar enjin sebenar penyejatpeluhan sebenar aliran sebenar tinggisebenar titik tunggal sebenar saiz sebenar 8 .activity coefficient activity coefficient pekali kegiatan/pekali keaktifan actual transformation array actuary actuating force actuating mechanism actuating signal actuating system actuator actuator disc actuator disc theory acuity matching acute acute dose adaptive controller — — activity concentration activity network activity rate — ketumpuan kegiatan/ ketumpuan keaktifan. kepekatan kegiatan rangkaian kegiatan/ rangkaian keaktifan — — — — — — — activity ratio activity sampling activity-on-arrow network activity-on-node network — kadar kegiatan/kadar keaktifan nisbah kegiatan/nisbah keaktifan pensampelan kegiatan/ pensampelan keaktifan tatasusunanpenjelmaan sebenar aktuari dayapenggerak mekanismepenggerak isyarat penggerak sistem penggerak penggerak cakera penggerak teori cakera penggerak padanan ketajaman runcing.

adaptive parameter tracking adaptive parameter tracking adaptive program adaptive system adaptometer adaptor plate add with carry added bit added mass addedweight method addendum adder adder-substractor addition addition agent addition polymer addition polymerization addition without carrier additional character additional eccentricity additional moment additive drag additive pressure additive volume additives additives nature penjejakan parameter suai atiircara suai sistem suai meter suai platpenyesuai tambah dengan hawa hit tambahan jisim tertambah address bus addresscomparator address decoder address decoding addressformat address formation addresspin addresssector address translation addressable storage content addressed memory content addressing level addressing mode adductivecrystallization adequacy ofconstraint adhere adhered soil body adherent oxide film adhesion adhesion agent adhesion failure adhesion tension adhesive adhesive bonding adhesive force — — — — — — — — adhesive force bas alamat pembanding alamat penyahkod alamat penyahkodan alamat format alamat pembentukan alamat pin alamat sektor alamat — — — — — — — — — —• — — — — — kaedah berat tambahan - — — — — — — — —— adendum penambah penambah-penolak tambahan. penambahan agentambahan polimer tambahan pempolimeran penambahan pembawa tanpa tambahan aksara tam bahan kesipian tambahan momentambahan seretan tambah tekanan tambah isipadu tamhah bahan tambah sifat hahan tambah terjemahan alamat kandungan storan boleh alamat kandungan ingatan beralamat — — —— — — aras pengalamatan ragam pengalamatan penghabluran aduktif kecukupan kekangan rekat jasad tanah terekat saput oksida merekat rekatan agen rekatan kegagalan rekatan tegangan rekatan perekat ikatan perekat daya perekat -— —— -— -— — 9 .

adiabatic adiabatic adiabatic bulk modulus adiabatic calorimeter adiabatic change adiabatic compressibility adiabatic compression adiabatic cooling line adiabatic curing adiabatic demagnetization adiabatic expansion adiabatic flame temperature adiabatic flow adiabatic gas turbine adiabatic lapse rate adiabatic operation adiabatic process adiabatic saturation process adiabatic saturation temperature adiabatic surface adjacent bed effect adjacent channel —~ --— — —- adjuster adiabatik modulus pukaladiabatik meter kalori adiabatik perubahan adiabatik kebolehmampatan adiabatik mampatan adiabatik garis pendinginan adiabatik pengawetan adiabatik penyahmagnetan adiabatik pengembangan adiabatik suhu nyala adiabatik aliran adiabatik turbin gas adiabatik kadar lelap adiabatik kendalian adiabatik proses adiabatik proses tepuan adiabatik suhu tepuan adiabatik permukaan adiabatik kesan lapisan bersebelahan saluran bersebelahan adjacent channel interference adjacent channel selectivity adjacent span adjoining constraint adjoining edge adjoint adjoint matrix adjoint system adjust adjustable adjustable capacitor adjustable curve adjustable groyne adjustable pitch propeller adjustable resistor adjustable spanner adjustable speed control adjustable transformer adjusted critical volume adjusted gas constant adjusted reduced critical volume adjusted shoreline adjuster gangguansakiran bersebelahan kememilihan saluran bersebelahan rentang bersebelahan kekangan dampingan tepi berdampingan dampingan matriks dampingan sistem dampingan laras boleh laras pemuat boleh laras lengkung boleh laras benteng hakisan boleh laras kipas boleh laras pic perintang boleh laras sepana hidup kawalan laju boleh laras pengubah bolch laras isipadu genting terlaras pemalar gas terlaras isipadu genting terturun terlaras persisiran terlaras pelaras — — — — — — — — — — — — — — — — — — — l0 .

lanjut. penjerapan lajakan. maju.adjusting nut adjusting nut adjusting ring adjusting rod adjusting screw adjusting socket adjusting wedge adjustment adjustment factor administrative data processing administrative management theory admiral admiralty admiralty brass admiralty coefficient admiralty constant admiralty pump admissibility admissible control admittance admittance relay admixture adsorb adsorbed — — — — — aerated concrete natpelaras gelangpelaras rod pelaras skrupelaras soket pelaras bajipelaras pelarasan. mara pekalilajakan nisbah garis pusat maju denyutmara nisbah lanjut ragam pengalamatan lanju reaktor dingin-gas termaju sistem pengaturcaraan lelurus lanjutan keretapi penumpang termaju faktorfaedah abu takasal rewang mudarat aileron tekanan melawan/ tekanan inudarat kecerunan tekanan mudarat cerun bertentangan beliung endapan sebab angin konkrit berudara — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — 11 . larasan faktorpelarasan pemprosesan data pentadbiran teori pengurusan pentadbiran laksamana admiralti loyang admiralti pekali admiralti pemalar admiralti pam admiralti kebolehakuan. kebolehmasukan kawalan kebolehmasukan lepasan gegantilepasan bahan tambah jerap terjerap adsorbent adsorption advance advance coefficient advance diameter ratio advance pulse advance ratio advanced addressing mode advanced gas cooled reactor (AGR) advanced linear programing system advanced passenger train advantage factor adventitious ash adverse aileron yaw adverse pressure advcrse pressure gradient adverse slope adze aeolian deposit aerated concrete — -— — — — — — — — — — bahan penjerap Jerapan.

aeration aeration aeration cell aerial aerial array aerial carriage aerial photograph aerial wire aero-normalised derivative aerobic aerocane aerodynamic aerodynamic balance aerodynamic balancing — — — — — — — — — — — — — ae.thesiomçter pengudaraan sd pengudaraan aerial. udara tatasusunan aerial pengangkutan udara gambar udara dawai aerial terbitan aero-ternormal berudara aerocana aerofoil pressure integral — aerofoil propeller aerofoilsection aerofoil supercritical — — — aerodinamik imbangan aerodinamik pengimbangan aerodinamik pekali aerodinamik pendinginan aerodinamik terbitan aerodinamik pemanasan aerodinamik ketakstabilan aerodinamik perentas mm aerodinamik kelangsingan aerodinamik (ilmu) aerodinamik keanjalan udara/ kekenyalan udara aerofoil/kerajang udara kesan aerofoil/kesan kerajang udara aerofoil surface — aerofoil twist aerograph aerometeorograph aerometer aeroanetry aeronautical aeroscope aeroscopy aerosol aerosol counter aerosol spectrometer aerostatics aesthesiometer — aerodynamic coefficient aerodynamic cooling aerodynamic derivative aerodynamic heating aerodynamic instability aerodynamic mean chord aerodynamic slenderness aerodynamics aeroelasticity aerofoil aerofoil effect — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kanuran tckanan aerofoil/ kamiran tckanan kerajang udara kipas aerofoil/kipas kerajang udara keratan aerofoil/kera tan kerajang udara lampau genting aerofoil/ lampau genting kerajang udara permukaan aerofoil/ permukaan kerajang udara piuhan aerofoil/piuhan kerajang udara aerograf aerometeorograf aerometer aerometri penerbangan aeroskop aeroskopi aerosol pembilang aerosol meter spektrum aerosol (ilmu) statik udara aestesiometer 12 .

teja herotan teja ketumpatan umur tahuran umur pcrsamaan umur rintangan penuaan penn tang penuaan teori umur pengerastuaafl pcnuaan agen aglomerat/gumpalan pengaglomeratan/ penggumpalan lateks penggumpalan hatu baur/agregat saliran batu baur/saliran agregat — — — — — — — — — — — — — -~ —— .aesthetical aesthetical aesthetics aethrioscope AF amplifier audiofrequency AF wired distribution system affine transformation (slab) affino transformation afliux aft after burning after compass after cooler after end arrangement after mast after peak after peak bulkhead after perpendicular after spring after-heat yang indah keindahan aetrioskop penguat FA frekuensi audio sistem agihan berdawai FA perubahan afin (teori papak) perubahan cita/ perubahan kecitaan afluks buritan/belakang pembakaran lanjut kompas huritan/kompás belakang pendinginlanjut susunan di belakang/ susunan di buritan tiang mercu huritan ceruk buritan (dinding) sekatan ceruk buritan tegakan helakang/ serenjang helakang tali pegas belakang habaekoran 13 after-power after-treatment afterhody burning afterbody drag afterburner aftercure afterdeck afterfiow afterfiow effect afterglow afterglow distortion age density age distribution age equation age resistance age resistor age theory age-hardening ageing agent agglomerate agglomeration agglomeration latex aggregate aggregate drain aggregate drain kuasa ekoran perawatan ekoran pembakaran selepasjasad seretan selepasjasad pembakar lanjut pengawetan ekoran geladak buritan selepas aliran kesan selepas aliran bara.

aggregate ratio air cooled machine — aggregate ratio aggregate recoil aggregate-cementratio aggregation — — — — — — — aggregative fluidization agitated tank agitated tank reactor agitated vessel agitating truck agitation agitator agricultural equipment agricultural product agricultural product handling aground nisbah batu baur/nisbah agregat scntakan kumpalan/ sentakan agregat nisbah batu baur-simen/ nisbah agregat-simen pengagregatan pembendaliran agregat tangki teraduk reaktor tangki teraduk bekas teraduk/bejana terad uk — — — — — — trakaduk pengadukan pengaduk kelengkapan pertanian aileron rolling moment aileron yawing moment aileron Frise air and water-vapour mixture air bag air blast air blast circuit breaker air blast cleaning machine air bleed system air bleed valve air blower air bomb air bomb ageing air brake air bubble air capacitance air capacitor air chamber air checks air circuit hreaker air compressor air condition air content air cooled engine air cooled machine — — — — — — — — — — — — — — — keluaran pertanian pengelolaan keluaran pertanian ahead reach ahead resistance coefficient ahead steering test kandas jarak henti pekali rintangan maju ujian mengemudi maju aileron kawalan aileron sambutan aileron balikan aileron aileron aileron control momen oleng aileron momen rewang aileron aileron Frise campuran udara dan wap-air beg udara bagasudara pemutus litar bagas udara mesin pencuci bagas udara sistemjujuh udara injapjujuh udara penghernbus udara horn udara penuaanbomudara brekudara gelembung udara/reneh udara muatan udara pemuat udara kêbuk udara cacat udara pemutus litar udara pemampat udara penyamanan udara kandungan udara enjin dingin-udara mesin dingin-udara aileron response aileron reversal 14 .

air cooled transformer air cooled transformer air cooler air cooling air core air curing air cycle air distribution air drainage (soil) air drawing airdry air duct air ejector air electronic operator air entrained concrete air entrainment air filter air flow air flow branching system air flow compressibility error air flow measurement airfoil air fuel mixture air fuel ratio — air operated control pengubah dingin-udara pendinginudara pendinginan udara teras udara pengawetan udara kitarudara pengagihan udara penyaliranudara penyedutan udara keringudara salurudara pembuang udara pengendali elektronik udara konkrit perangkap udara pcmerangkapan udara turas udara aliran udara sistem pencawangan aliran udara ralat kebolehrnampatan aliran udara ukuran aliran udara kerajang udara campuran bahan api udara nisbah bahan api udara airfurnace air gap air gauge air hammer air handling unit air hardening air hardening steel air heater air horn air horsepower air infiltration air injection air injector air inlet manifold air insulation air intake air jrt airlift airlift pump air line air lock air lubrication air mass air motor air movement data air operated control — — — — — — — — — — — — — — rclau udara sela udara tolok udara tukul udara unit pengelolaan udara pengerasan udara keluli pengerasan udara —— — —— — — pemanas udara honudara kuasa kuda udará penyusupan udara pancitan udara pernancit udara — — pancarongga alur masuk — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — udara tebatan udara pengambilan udara jet udara angkatudara pamangkatudara talian udara sendat udara pelinciran udara jisim udara motor udara data pergerakan udara kawalan kendall udara — 15 .

air oven air oven air oven ageing air permeability air pipe ketuhar udara penuaan ketuhar udara kebolehtelapan udara paip udara poket udara prapemanasan udara tekanan udara injapjujuh tekanan udara pam udara ketulenan udara lindap-kejut udara julat udara penerima udara keperluan udara rintangan udara skru udara pengeringan udara kealiran ruangudara nisbah ruang udara permulaan udara campuran arus udara ampaian udara sistem ampaian udara penuaan tabung uji udara kawalan lalulintas udara pengangkutan udara air vane damping air vapour engine air velocity airvent airvessel airvoid ratio air wave air winch air-blast quenching air-hound air-break circuit-breaker air-cleaner air-column speaker air-composition air-cooled storage air-cured air-deficiency air-dielectric air-dried aggregate air-dried Moisture air-driven tool air-entraining agent — — — — — air-entraining agent redaman ram udara enjin wap udara halaju udara bolong udara bekas udara/hejana udara nishah lompang udara gelombang udara win udara lindap-kejut bagas udara udara-sekat pemutus litar pecah udara pencuciudara pembesarsuara torus udara kerencaman udara storan dingin-udara/ simpanan dingin-udara terawet udara kekurangan udara dielektrik udara batu baur kering-udara/ agregat kering-udara lembapan kering-udara perkakas pacuan udara agen perangkap udara air pocket air preheating air pressure airpressure bleed valve airpump air purity air quenching air range air receiver air requirement air resistance — — — — — — — — air screw air seasoning air space conductance air space ratio air starting — — — — — — airstream mixture airsuspension airsuspension system air test-tube ageing air traffic control airtransport (transportation) — — — 16 .

air-gas drilling air-gas drilling air-lift agitation air-operated chuck air-scatter air-space resistance air-standard analysis air-standard cycle air-standard Brayton cycle air-suspension speaker air-wall ionization chamber air-water mixture vapour air-way bill airborne contamination airborne control system airborne data recorder airborne distance airborne magnetometer airbrush aircirculation aircraft aircraft carrier aircraft characteristic — — — — — — — — algebraic expression penggerudian gas-udara pengadukan angkat udara cuk kendalian-udara serakan udara rintangan ruang udara analisis udara-piawai kitar udara-piawai kitar udara-piawai Brayton pembesar suara ampaian udara kebukpengionan dinding udara wap campuran air udara biljalanudara pencemaran bawaan udara sistem kawalan di udara perakam data di udara jarakkeudara meter magnet di udara berus angin edaranudara pesawatudara kapal induk pesawat udara ciii pesawat udara aircraft relative density airey point/airy point airfield airflow pattern airframe airless injection airport airscrew coefficient airscrew pitch airspeed airspeed indicator airspeed measurement airworthiness alarm alarm valve albedo albedo doserneter ALCATOR alciad sheet alcoholic potash extract aleurometer alfin catalyst algebra algebraic addition algebraic expression —— — — ———— — — — — — —— — — — — — —- — — — — — — — — — — — — —— — — — ketumpatannisbi pesawat udara titik udara pangkalanterbang corak aliran udara kerangka pesawat udara pancitan tanpa udara lapangan terbang pekaliskruudara anggul skru udara laju udara penunjuk laju udara ukuran laju udara kelayakan terbang penggera injap penggera albedo meter dos albedo ALCATOR kepingan lapikan aluminium sari kalium beralkohol aleurometcr mangkin alfin aljabar/algebra penambahan aljabar urigkapan aljabar 17 .

dibenarkan keupayaan galas dibenarkan 18 .algebraic language algebraic language algebraic logic algebraic system theory algebraically ALGOL Algor algorithm algorithm control — — allowable bearing capacity bahasa aijabar logik aijabar/mantik aljabar teori sistem aljabar beraijabar ALGOL Algor alkali soil alkaline alkaline earth alkalinity alkyd resin alkyl lithium alkylation all in aggregate all purpose communication system — — — — — — — — — — — — — — algoritma kawalan algoritma algorithmic language algorithmic routine alien tone align aligned grid valve aligning torque alignment alignment chart alignment document alignment testing aliphatic aliphatic hydrocarbon alist alkali alkali cleaning alkali metal alkali process bahasa beralgoritma lazimalgoritma/rutin algoritma nadaasing menjajarkan injap grid berjajar kilas menjajar penjajaran carta penjajaran dokumen penjajaran ujian penjajaran alifatik hidrokarbon alifatik senget alkali pencucian alkali logam alkali proses alkali — all speed governor Allen key alley alleyway alligatoring allision allobar allotriomorphic crystal allotrope allotropic form allotropic transformation allotropy allowable allowable bearing capacity — — — — — — — — — -— —— — — tanah alkali beralkali bumi beralkali kealkaliari damaralkid alkil litium pengalkilan batu baurserba/agregat serba sistem perhubungan serbaguna pengawalimbang semua laju kunciAllen lorong laluan pembuayaan pelanggaran alobar hablur alotriomorfik alotmop bentuk alotrop penjelmaan alotmop kealotropan diizinkan.

allowable bearing pressure allowable bearing pressure allowable compression ratio allowable compressive stress allowable displacement allowable load allowable pressure allowable stress allowance allowed band allowed state allowed time alloy alloy Cast iron alloy diode alloy junction alloy steel alloy type transistor alloyed fuel alloyed transistor alloying alloying element alluvial alluvial cone alluvial soil alivI resin allylic hydrogen — — alphanumeric character tekanan galas dibenarkan nisbah mampatan dibenarkan tegasan mampat dibenarkan sesaran dibenarkan bebandibenarkan tekanan dibenarkan tegasan dibenarkan basi jalur terizin keadaan terizin masa terizin aloi besi tuang aloi diodaloi simpangaloi keluli aloi transistorjenis aloi bahan api aloi transistor beraloi pengaloian unsurmengaloi lanai kerucut lanar/kon lanai tanah lanai damaralil hidrogen alilik alongshore transport alpha brass alpha counter alpha current-gain factor alpha cutoff alpha cutofffrequency alpha decay alpha detection alpha iron alpha particle alpha phase uranium alpha radiation alpha ratio alpha ray alpha spontaneous potential factor alpha spontaneous potential reduction factor alpha wave alpha one-hinge alphabetic code alphabetic shift alphabetic string alphabetic word alphanumeric alphanumeric character 19 pengangkutan sepanjang pesisiran loyang alfa pcmhilang alfa faktor gandaan-arus alfa potongan alfa frekuensi potongan alfa susut alfa pengesanan alfa besi alfa zarah alfa uranium fasa alfa sinaran alfa nisbah alfa sinar alfa faktor upaya spon tan alfa — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — —— faktor penurunan upaya spontan alfa gelombang alfa engsel alfa-satu kodabjad anjakanabjad rentetan abjad kata abjad angka-abjad aksara angka-abjad .

silih-ganti penimbalansilih-ganti tatarajah silih ganti ukurdalam berselang cuba semula laluan ganti laluan ganti perjalanan ganti rentang berselang pensuisan ganti unit ganti selang-seli. selangseli. silih-ganti. ganti.alphanumeric character set alphanumeric character set alphanumeric code alphanumeric display alphanumeric terminal alphanumerical display — — — — — — — — alumina alteration gate alteration switch alternate alternate buffering alternate configuration alternate depth alternate path retry alternate route alternate routing alternate span alternate switching alternate unit alternating alternating copolymer alternating current alternating current distribution alternating current exciter alternating current generator set aksara angka-abjad kod angka-abjad paparan angka-abjad pangkalan angka-abjad paparanangka-abjad get pengubahan suis pengubahan berselang. penyelangan corak berselang tensor penyelangan pilihan. alternatif algoritma pilihan perintah pilihan teknologi pilihan tanan gantian pengulangalik meter tinggi permeteran tinggi ketinggian/altitud sudutketinggian matahari/sudut altitud matahari rekod ketinggian/rekod altitud tawas alumel alumina . gantian. ulang-alik kopolimer selang-seli arus ulang-alik agihan arus ulang-alik penguja arus ulang-alik penjana arus ulang-alik — — — — — — — — — — alternating current motor alternating current voltage alternating light alternating mode alternating signal alternating stress alternation alternation pattern alternation tensor alternative alternative algorithm alternative command alternative technology alternative tonnage alternator altimeter altimetry altitude altitude angle ofthe sun — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — altitude record alum alumel alumina 20 — — — —~ — — motor arus ulang-alik voltan arus ulang-alik lampu kelip ragam ulang-alik isyarat ulang-alik tegasan ulang-alik pergantian.

alumina particle alumina particle alumina powder aluminium aluminium bronze aluminium foil aluminium inetallization aluminium paint aluminium section aluminium-based alloy aluminizing aluminosilicate glass aluminous cement alundum abrasives Amagat’s law Amagent’s law amalgam amalgamation ambient ambient condition ambient noise level ambient pressure ambient temperature ambient temperature compensation ambiguity ambiguity error ambiguous zarah alumina serbuk alumina aluminium gangsa aluminium kerajang aluminium perlogaman aluminium cat aluminium keratan aluminium aloi dasar-aluminium mengaluminium kaca aluminosilikat simen alumina pelelas alundum hukumAmagat hukumAmagent amalgam pengamalgaman ambien keadaan ambien aras hingar ambien tekanan ambien suhu ambien pampasan suhu ambien kekaburan ralat kekaburan kabur arnbiophony technique amendment file amendment record amendment tape American stability derivative amidship amino resin aminoplast ammeter ammonia absorption refrigerator ammonia cure ammonium chloride meter amoeba effect Amonton’s law amorphous amorphous material amorphous solid amorphous state ampere ampere-hour ampere-turn Ampeie’s circuital law Amperian surface Amperian surface current Amperlan surface current — — — -— — -— —— -~ -— — — — — — — — —— -— — -— -~ teknik ambiofoni fail pindaan rekod pindaan pita pindaan terbitan kestabilan Amerika peminggang damar amino aminoplas meter ampere peti sejuk serapan ammonia pengawetan ammonia meter ammonium klorida kesan ameba hukum Amonton amnorfus bahan amorfus pepejal amorfus keadaan amorfus ampere ampere-jam ampere-lilit hukum litar Ampere permukaan Amperean arus permukaan Amperean 21 .

pembesaran faktor penguatan. kuatkan jerayun/amplitud pembandingjerayun/ pem banding amplitud pcrbandinganjcrayun/ perbandingan amplitud kekanganjerayun/ kekangan amplitud pembezalayananjerayun/ pembezalayanan amplitud herotanjerayun/herotan amplitud analisis agihanjerayun/ analisis agihan amplitud amplitude error amplitude limiter amplitude modulation amplitude quantization — — — — amplitude ratio amplitude stability anabranch river analog channel analog Computation analog computer analog computer simulation analog conditioning/analog equilization analog control reset analog controller analog data analog device — — — — — — — — — — — ralatjerayun/ralat amplitud pengehad jcrayun/ pengehad amplitud pemodulatanjerayun/ pemodulatan amplitud pengkuantumanjerayun/ pengkuantuman amplitud nisbahjerayun/nisbah amplitud kestabilanjerayun/ kestabilan amplitud sungai cawang temu semula saluran analog pengiraan analog komputer analog penyelakuan komputer analog pcnyesuaian analog — amplitude distortion amplitude distribution analysis — setsemula kawalan analog pengawal analog data analog peranti analog — — — — 22 . faktor pembesaran penguat/amplifier pampasan penguat gandaanpenguat masukan penguat hingar penguat besarkan.aphibole amphibole amphoteric metal amplidyne amplification amplification factor amplifier amplifier compensation amplifier gain amplifier input amplifier noise amplify amplitude amplitude comparator amplitude comparison amplitude constraint amplitude discrimination — — — — — — — wIog deviee amfibol logam amfoterik amplidin penguatan.

-.analog differeastiation analog differentiation analog function generator analog hold button analog hold mode analog integration analog interfacing analog mnicroprocessor analog multiplexer analog multiplier analog network analog operation analog scaling analog servomultiplier analog stop control analog switch analog system analog to digital converter analog transducer analog-digital controller analog-digital converter analog-digital transducer analog/analogue analog/digital adapter analogous analogous calculation analogous quantity — — —— aac~or b’ade pembezaan analog pemijana rangkap analog punat pegang analog ragam pegang analog pengainiran analog pcngantaramukaan analog mikropemproses analog pemultipleks analog pendarab analog rangkaian analog pengendalian analog penskalaan analog pendarab servo analog kawalan henti analog suis analog sistem analog penukar analog ke digit pemind~haruhanalog pcrigawal analog-digit peniikar analog-digit pensindaharuh analogdigit analog periyesuai analog/digit bertamsil /beranalog penghitungan bertamsil kuantiti bertamsil analogous system analogue signal analogy analyse analyser analysis analysis block analysis form Analysis ofInterconnected Decision Area analysis oftransistor analyst analytic expression analytic function analytical design analytical estimating analytical method analytical statistic anastomosis anchor anchor agitator anchor and collar anchor ball anchor bell anchor blade —— — — — — — —- -~ -— — — — — — — — - —— — .-- sistem bertamsil isyarat analog tamsil/analogi menganalisiskan penganalisis analisis blok analisis bentuk analisis Analisis Kawasan Keputusan Terantarasainbung analisis transistor juruanalisis ungkapan analisis rangkap analisis rekabentuk beranalisis penganggaran beranalisis kaedah beranalisis statistik beranalisis anastomosiS penambat. sauh dan simpai bola sauh locenigsauh bilah sauh 23 . sauh pengaduk sauh penambat dan simpai.

tambatan ikatan tambatan panjang ikatan tambatan tegasan ikatan tambatan boya tempat berlabuh jarak tambatan panjang tambatan gelincir tambatan dinding tertambat berlabuh tiangtambatan AND element AND gate AND gate equation AND negative gate AND operation AND operato? AND symbol AND truth table AND-form output AND-OR circuit fashion AND-OR-INVERT gate AND-OR-INVERT logic — — -— — — —— — — —— — — — — — — — — — — — — AND/OR equivalence anechoic anechoic room anelastic anelastic behaviour anelasticity anemometer aneroid barometer — — — — — - — — —- unsur DAN get DAN persamaan get DAN get negatif DAN pengendalian DAN pengendaliDAN simbol DAN/lambang DAN jadual kebenaran DAN keluaran bentuk DAN fesyenlitarDAN-ATAU get DAN-AT! ~1 SONGSANG logik DAN-ATAUSONGSANG/mantjk DAN-ATAUSONGSANG kesetaraan DAN/ATAU tak bergema bilik tak bergema tak kenyaljtak anjal perlakuan tak kenyal/ perlakuan tak anjal ketakkenyalan/ ketakanjalan anemometer barometer tanpa cecair 24 .anchor block anchor block anchor bolt anchor cable anchor capstan anchor gear anchor plate anchor rod anchor shackle anchor shank anchor station anchor wall anchor watch anchor zone anchorage anchorage bond anchorage bond length anchorage bond stress anchorage buoy anchorage distance anchorage length anchorage slip anchored wall anchoring anchoring column — — — — — — — — — — — aneroid barometer blok penambat. bongkah penambat bolt penambat kabel sauh kapstan sauh/kumparan sauh peralatan sauh plat penambat rod penambat bclenggusauh batang sauh stesen sauh dindingpenambat awasan sauh zonpenambat tempat berlabuh.

bar cylinder angle-impedance relay angle-ply laminate Angstrom unit angular acceleration angular aperture angular clearance — — — — — — — — —— — — — ——— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — sudut tumit/sudut sendeng suduttuju sudutcondong sudut aliran masuk sudut mengekor sudut letak sudutlol sudutsepit sudut rehat sudut putaran sudut ricih sudut nintangan ricihan sudutcerun sudut kilasan sudut piuh sudut tuju ombak plat sesiku keratan sesiku. sudut pendekatan sudut tiba sudutserang sudut gigit sudut berlepas sudut belauan sudutjunaman sudutbuka sudut aliran sudut geseran angle ofheel angle ofincidence angle ofinclination angle ofinflow angle oflag angle oflay angle ofloll angle ofnip angle ofrepose angle ofrotation angle ofshear angle ofshearing resistance angle ofslope angle oftorsion angle oftwist angle ofwave approach angle plate angle section angle tear angle tower angle.angle angle angle back to back angle bar angle bracket angle cleat angle condition angle dekkor angle factor angle indicator cable angle iron angle measurement transducer angle modulation angle ofaction angle ofadvance angle ofapproach angle ofarrival angle ofattack angle ofbite angle ofdeparture angle ofdiffraction angle ofdip angle offlare angle offlow angle offriction — — angular clearance sesiku. koyaksudut menara sudut silinder bar-sesiku geganti sudut galangan lapisan lapis-serong Unit Angstrom pecutanswiut bukaan sudut kelegaan sudut 25 . sudut sesiku belakang membelakang bar sesiku pendakap sesiku tetupai sesiku keadaan sudut dekor sudut faktor sudut kabel penunjuk sudut sesiku besi pemindaharub ukuran sudut pemodulatan sudut sudut tindakan sudut lanjut sudut tuju.

-— —— getah tumit sepuhlindap penyepuhliridapan titik penyepuhlindapan suhu penyepuhlindapan musnah habisan perubahan harlan tahunan ramalan permintaan tahunan kadar tumbesaran tahunan perubahan setiapjam tahunan baik pulih tahunan gelangtahunan perneriksaan tahunan anulus aerofoil anulus/kerajang udara anulus kesananulus aliran anulus unsur bahan api anulus gear anulus platanulus ruanganulus anulus .angular coordinate angular coordinate angular dissymmetry angular distortion angular frequency angular impulse angular indexing angular milling cutter angular moment angular momentum angular velocity angular velocity component angularity chart angularity ofaggregate anharmonic oscillator anhedral angle aniline point animate control anion anionic polymerization anionic surface acting agent anisotropic material anisotropic plate anisotropic slab anisotropy anklet fabric — — — — — — — — — — annum.- — — . koordinatsudut ketaksimetrian sudut herotansudut frekuensi sudut dedenyutsudut pengindeksan sudut pemotongkisarsudur momcn sudut momentum sudut halaju sudut komponen halaju sudut carta kesegian kesegian batu baur/ kesegian agregat penga~untak harmonik sudut anhedral titik anilina kawalan gerak hidup anion pempolimcrani beranion agen tindakan permukaan beranion bahan tak isotropi plat tak isotropi papak tak isotropi tak isotropi scrat tumit/fabrik tumit 26 anklet rubber anneal annealing annealing point annealing temperature annihilation annual daily variation annual demand forecast annual growth rate annual hourlyvariation annual overhaul annual ring annual survey annular annular aerofoil annular effect annular flow annular fuel element annular gear annular plate annular space annulus — — — — — — — — — — — — —- — -— — — -— — —- -— — — — — —— .

— — — — — — — — — — — — — — cat antikakisan/cat antikaratan agen antibusa antisejuk-beku galas antigeseran peluruberpandu penangkis pesawat udara suis antikemuatan lawan jam litar aratikesekenaan rawatan antikaratan/ rawatan antikakisan tetulang lawan retak antiferoelektrik antikeferomagnetan cat antitumbuhan logam antigeseran bahan tambah antiais bahan tambah antiketuk penilaku antiketuk antibahan pengoksidaan antipengozonan domain antifasa frekuensi antisalunan tangki antioleng diod antitepu . kesan anulus anod pengesan ~elekoh anod voltan keruntuhan anod ciri anod kakisan anod/karatan anod anus anod ruang gelap anod pengendapan anod lesapan anod kecekapan anod saput anod proses anod voltasi anod perlindungan beranod tindak balas anod aluminium sadur anod salut tersaduranod menyadur anod janggal masa penjawapan antena minyak antrasena antrasit antropometer antropometri 27 anti corrosive paint anti foam agent anti freeze anti friction bearing anti-aircraft missile — — — — — -— — — — — anti-capacitance switch anti-clockwise anti-coincidence circuit anti-corrosion treatment anti-crack reinforcement anti-feroelectnic anti-feromagnetism anti-fouling paint anti-friction metal anti-icing additives anti-knock additives anti-knock performance anti-oxidant anti-ozonant anti-phase domain anti-resonant frequency anti-rolling tank anti-saturation diode — — — —. effect annulus effect anode anode bend detector anode breakdown voltage anode characteristic anode corrosion anode current anode dark space anode deposition anode dissipation anode efficiency anode film anode process anode voltage anodic protection anodic reaction anodized aluminium anodized coating anodizing/anodising anomaly answering time antenna anthracene oil anthracite anthropometer anthropometry - anti-.Muraeao.annum. died.

anti-siphoning anti-siphoning anti-transmit-receive switch anti-Markovnikov addition antiburst lock antichecking agent anticipated carry — — apparent cohesion antisifon suis antihantar-terima penambahan antiMarkovnikov kunci antiletus agen anti-cek penambah bawaan terjangka fana terjangka tanpa skram penimbalanjangkaan kawalanjangkaan antiklin antipenggumpalan get antikesekenaan unit antikesekenaan bahan antikakisan/bahan antikaratan agen antiretak agen antibusa agen antikabut agen antipenggelan kadaran antiketuk brek antikunci antijirim stabium antimony point antineutrino antinode antioch process antiproton antirattle spring antiroll bar antiscorching agent antisoftener antistatic rubber antitramp bar antiwebbing material anvil aperiodic ammeter aperiodic oscillation apertometer aperture aperture correction aperture distortion aperture time apex apex lattice girder apogee apparatus apparent activation energy apparent cohesion 28 — — — — — anticipated transient without— scram anticipatory buffering — anticipatory control anticline — anticoagulant — anticoincidence gate — anticoincidence unit — anticorrosives — anticracking agent antifoaming agent antifrosting agent antigelling agent antiknock rating antilock brake antimatter antimony — — — — — — — — — — — — — — titik stabium antineutrino antinod proses antioch antiproton pegas antigemerincing bar antioleng agen antirentung antipelembut getah antistatik bar antihentak bahan antiweb andas meter ampere tak berkala ayunan tak berkala meter bukaan bukaan pembetulan bukaan herotan bukaan masa bukaan puncak galang kekisi puncak apogi radas tenaga penggiatan ketara/ tenaga pengaktifanketara jeleketan ketara .

boleh bubuh penggunaan.apparent density apparent density apparent diffusion coefficient apparent gas constant apparent impedance apparent liquid density apparent molecular weight apparent power apparent specific gravity apparent viscosity appendage appendage coefficient appendix applauseograph appliance applicable application application efficiency application oriented language application rate applied action applied force applied load applied Stress apportionment — — — — — — — — — — — — — — — — — — ketunipatan ketara pekali resapan ketara pemalar gas ketara galangan ketara ketumpatan cecair ketara berat molekul ketara kuasaketara graviti tentu ketara kelikatan ketara tambahan pekali tambahan lampiran aplauseograf alat/perkakas boleh guna. penghampiran ralat penghampiran lema penghampiran penghampiran nilai eigen kaki lima. pembubuhan kecekapan pembubuhan bahasa berhalaan penggunaan kadar pembubuhan tindakan kenaan daya kenaan beban kenaan tegasan kenaan pembahagian appraisal apprentice approach approach angle approach bank approach channel approach gradient approach length approach path approach speed approach velocity approach width approximate analysis approximate dyadic system approximate formula approximate integration approximate method approximate solution approximately-commutative controller approximation approximation error approximation lemma approximation ofeigenvalue apron — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — penilaian perantis pendekatan. pengenaan.jalan tuju suduttuju tebing tuju saluran tuju kecerunanjalan tuju panjang pendekatan laluan tuju lajutuju halaju tuju lebartuju analisis hampir sistemdiad hampir formula hampir/rumus hampir pengamiran hampir kaedah hampir penyelesaian hampir pengawal tukar-tertib hampiran kira hampir. apron 29 . boleh terap.

lengkok hembus arka sd arka arc control device arc cutting arc discharge arc furnace arc image memory arc initiation arc loading arc melting arc ofcontact arc piling arc quenching arc rectifier arc reignition circuit arc reignition Circuit breaker arc resistance arc splitter arc time arc voltage arc welding arc-back arc-chute arc-drop arc-extinction arc-extinction circuit peranti kawalan arka pemotongan arka nyahcas arka relau arka ingatan bayangan arka permulaan arka bebanlengkok peleburan arka arka sentuhan.apron conveyor apron conveyor aquaplaning aqueous aqueous corrosion aqueous solution aquifer aquifer limit arbiter arbitrary arbitrary disturbing force arbitrary function arbitrary modulo-N binary counter arbitrary modulo-N counter arbitrary support motion arbitrary sway arbitration arbitrator arbor arbor type cutter arc arc blow arc cell — — — — arc-extinction circuit penyampai apron penyatahan air berair kakisan berair/karatan berair larutan berair akuifer had akuifer pengantara sembarangan dayamengganggu sembarangan rangkap sembarangan pembilang perduaan modulo-N sembarangan pembilang modulo-N sembarangan gerakan sokong semnbarangan huyung sernbarangan penimbangtaraan pcnimbangtara arbor pcmotongjenis arbor arka. lengkok sentuhan cerucuk lengkok pelindapan arka penerus arka litar cucuh semula arka pemutus litar cucuh semula arka rintangan arka pemisah arka masa arka voltan arka kimpalan arka arka-balik gelongsor-arka jatuh arka padaman arka litar padaman arka — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 30 .

lengkung jambatan gerbang empang lengkung/ empangan lengkung tekanangerhang rusuk gerhang hingkai gerhang batti gerhang eropang lengkung/ empangan lengkung analisis rusuk lengkung bumbung lengkung pengelasan Archie persamaan Archie prinsip Archimedes perlengkungan tindakan melengkung kesan melengkung 1 ~iiii — -— — — — -— arcing arcing contact arcing earth arcing fault arcing ground fault arcing horn arcingshield arcing time arcing time circuit arcing time circuit breaker arcronograph arcsof error area area analysis area change area code area discharge curve area distribution area element area moment method area moment ofinertia area numbering plan (NPA) area pricing area radiation monitor -— -— — -— -— -— — — — — — — — — — -— —— — — —— — — — — —— .~‘nJl. kawasan analisis bias tukaran kawasan kod kawasan lengkung luas hiahan agihan bias unsur luas kaedah luas momen momen sifatekun luas/ momen inersia bias pelan pernomboran kawasan penilaian kawasan pengawassinaran kawaaan 31 .arc-extinction circuit breaker arc-extinction circuit breaker are-lamp arc-splitter plate arc-stream voltage are-suppression coil arch arch bridge arch dam arch pressure arch rib arch ring arch stone arched dam arched rib analysis arched roof Archie’s classification Archie’s equation Archimedes principle arching arching action arching effect architectural drawing architecture architecture ofprocessor — ar~* radiation monitor pemutus litar padaman arka lampu arka’ plat pemisah arka voltan aim arka gegelung tindasan arka gerbang.iiii hi~id pcnlpo ~‘‘ oengarkaan sentuhan pengarkaan bumi pengarkaan gagal pengarkaan gagal bumi pengarkaan tanduk pengarkaan perisai pengarkaan masa pengarkaan litar masa pengarkaan pemutus litar masa pengarkaan arkronograf lengkok ralat luas.— -— -‘ - .

area ratio area ratio area rule area vector area-wide traffic survey areal variation areal velocity arenaceous shale Argand diagram argon argon constant arid climate anne arithmetic area radius arithmetic check arithmetic logic unit arithmetic mean arithmeticoperation arithmetic operator arithmetic overflow arithmetic point arithmetic shift arithmetic subroutine arithmetic unit arithmetic work — — — — arotropic function nisbah luas aturaniuas vektorluas tinjauan lalulintas seluruh kawasan perubahan luas halajuluas syal berarenat gambarajah Argand argon pemalar argon iklim gersang arm jejan luas aritmetik semakan aritmetik unit logik aritmetik/unit mantik aritmetik mm aritmetik pengendalian aritnietik pengendali aritmetik limpahan aritmetik titik aritmetik anjakan aritmetik sublazim aritmetik/ subrutin aritmetik unit aritmetik kerja antmetik arithmetical instruction arkose arkose sediment arm armature armature conductor armature control armature core armature current armature reaction armature resistance armature winding armed state armour armoured conveyor armoured hose arrnouring Armstrong FM system Amstrong oscillator Armstrong toolbolder Armstrong tinit Arnold cell aromatic aromatic polymer arotropic flow arotropic function — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — suruhan aritmetik arkos endapan arkos lengan.cabang angker pengalir angker kawalan angker teras angker arus angker tindak balas angker rintangan angker belitan angker keadaan sedia perisai penyarnpai berperisal hos berperisai pcmcnisaiaii sistcns FM Armstrong pcngayuil Armstrong pcrncgang perkakas Armstrong unit Armstrong sci Arnold aromatik polimer aromatik aliran berarotrop rangkap berarotrop 32 .

buatan batu baur buatan/agregat buatan saliran buatan gentian buatan pelabuhanbuatan kecerdjkan rekaan/ kecerdikan buatan bahasa rekaan(bahasa buatan pencahayaan buatan talian tiruan/talian buatan beban tiruan/beban buatan imbuhantiruan kekasaran buatan pembolehubah rekaan luluhawa buatan punca luluhawa buatan asbestos 33 . tiruan.arotropicity arotropicity arrange arrangement arrangement ofbuilding array array code array sensor arrest point arrest temperature arrestor wire Arrhenius equation arris knot arrival rate arrow diagram arrowhead arrowthread arsenic artefact arterial arterial drainage artesian aquifer artesian condition artesian head artesian pressure artesian well articulated connecting rod articulated rotor — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — asbestos kearotropan susun. gubah susunan.jelassuara rekaan.gubahan aturan bangunan tatasusunan kod tatasusunan penderia tatasusunan titik henti suhuhenti dawai penangkap persamaan Arrhenius bukukayuaris kadartiba gambarajah anak panah kepala anak panah bebenang anak panah arsenik barang buatan Jalan utama penyaliran utama akuifer artes keadaan artes turus artes tekanan artes telaga artes rod penyambung bersendi pemutar bersendi artificial ageing artificial cementing artificial cognition articulation artificial artificial aggregate artificial artificial artificial artificial drain fibre harbour intelligence — — — — — — — — — — artificial language artificial lighting artificial line artificial load artificial artificial artificial artificial artificial asbestos recharge roughness variable weathering weathering source — — — — — — — — — — pcnuaan buatan penyinienan tiruan kenalan tiruan/kenalan buatan persendian.

pasang matriks terhimpun penghimpun/pemasang arahan penghimpun perintaharahan penghimpun bahasa penghimpun aturcara penghimpun pemasangan.asbestos cement corrugated sheet asbestos cement corrugated sheet asbestos cement flat sheet asbestos cement pressure pipe asbestos cement product asbestos-cement panel roofing — assembly of equilibrium -matrix asphaltic surface asphaltic-base crude aspirated thermometer aspirating Assam psychrometer assemble assembled matrix assembler assemblerdirective assemblerdirective command assemblerlanguage assemblerprogram assembly assembly chart assembly drawing assembly industry assembly language assembly language coding assembly list assembly ofequilibnium matrix — — — kepingan berombak simen asbestos kepingan rata simen asbestos — — — —— — — — — — — asboth ash content ash diffusion control ash-fusion temperature ash-softening temperature ashore aspect aspect card aspect ratio asperity asphalt asphalt block asphalt cement asphait rubber asphalt siding asphalted cast iron asphaltic cement asphaltic concrete — — — — — — — — — — — — — — — — paip tekanan simen asbestos keluaran simen asbestos pengatapan panel simenasbestos asboth kandunganabu kawalan resapan abu suhu lebur abu suhu lembut abu didarat(kedarat bidang kadbidang nisbah bidang gerutu asfalt blokasfalt simen asfalt getahasfalt lapisan asfalt besi tuang berasfalt simen berasfalt konkrit berasfalt — — — — — — — — — — permukaan berasfalt minyak mentah berasas asfalt meter suhu nafas penyedutan psikrometer Assam hinipun. perhinipunan. pasangan carta pemasangan lukisan pemasangan perusahaan pemasangan/ industri pemasangan bahasa perhimpunan pcngckodani bahasa pcrhimpunan senarai pemasangan perhimpunan matriks keseimbangan 34 .

assembly of stiffness matrix assembly ofstiffness matrix assembly operation assembly program assembly system assembly time assembly-language field assembly-language listing — asymmetrical short circuit current perhimpunan matniks kekukuhan kendalian pemasangafl aturcara perhimpunan sistem perhimpisnan masa perhimpiinan medan bahasaperhimpunan senarai hahasaperhimpunan taksir taksiran penaksiran heban simbol terumouk/ lambang terumpuk umpukan perintah umpukan naik terbang terbantu gas sekutu sistem lelurus hersekutu arab rujukan hersekutu penganalisis sekutuan hukum sekiitiian ingatan sekutuan mengandai/menganggap assumed neutral axis assumption astable circuit astable multivibrator astable multivibrator-fluidic astatic coil Asten dark space astern astern power astern steering test astigmatism astragal astronomical tide asymmetric power asymmetric volume disposition asymmetrical breaking capacity asymmetrical fault asymmetrical gap asymmetrical P1 and T asymmetrical section asymmetrical short circuit current — — — — — — — — — -— -— — —— -— — assess assessment assessment ofload assigned symbol assignment assignment command assisted take off associated gas associated linear system associated reference direction associative analyser associative law associative memory assume — — — — — — — — — -— — — — — paksi neutral terandai/ paksi neutral teranggap andaian/anggapan litar tak stabil pemberbilang getar tak stahl pemberhilang getar tak stabil berhenrfalir gegelung tak statik ruanggelapAsren undur kuasa undur ujian mengemudi undur keastigmatan astragal pasang surut astronomi kuasa tak simetn pembuangan isi~adu tak simetri kesanggupan pemutus tak simetri gagal tak simetri sela ta.k simetri P1 dan T talc simetri keratan tak simetri arus litar pintas tak simetri 35 .

- — — — — .aritara muka tak segerak pengeridalian tak segerak litar logikjuiukan tak segerak/litar mantik jujukan tak segerak --- -— — .penghantaran data tak segerak -masukan taksegerak -.asymptote asymptote asymptotic approximation asymptotic flux density asymptotic gain plot asymptotic line asymptotic phase plot asymptotic stability asymptotic Suction profile asynchronous asynchronous binary counter asynchronous circuit analysis asynchronous circuit design asynchronous communication asynchronous compWer asynchronous control asynchronous counter asynchronous data transmission asynchronous input asynchronous interface asynchronous operation asynchronous sequential logic circuit — — — — — — — — — atmospheric or ozone cracking asimptot penghampiran asimptot ketumpatan fluks asimptot plot gandaan berasimptot garis asimptot plot fasa berasimptot kestabilan berasimptot susuk sedutan berasimptot tak segerak pembilang perduaan tak segerak asynchronous serial transmission asynchronous signal asynchronous signalling asynchronous up-down counter at-grade intersection atactic atactic configuration atactic polymer athermal transformation atmolysis atmosphere atmosphere international standard atmosphere nitrogen atmospheric condenser atmospheric corrosion atmospheric cracking atmospheric drain tank atmospheric effect atmospheric electrification atmospheric or ozone cracking 36 penghantaransiri tak segerak isyarat tak segerak perigisyaratan tak segerak pembilang turun-naik tak segerak persilangan searas ataktik tatarajah ataktik polimer ataktik penjelmaan tanpa haba atmolisis atmosfera piawai antarabangsa atmosfera nitrogen atmosfera pemeluwap beratmosfera kakisan atmosfera/karatan atmosfcra peretakan atmosfera tangki pengering beratmosfera kesan atmosfera pengelektrikan atmosfera peretakan atmosfera atau ozon -— -— -— — — — — — — analisis litar tak segerak -— rekabentuk litar tàk segerak — perhubungan tak segerak —— komputer tak segerak kawalan tak segerak pembilang tak segerak .

pengecilan — — — — — — .atmospheric pressure atmospheric pressure atmospheric tide atmospheric turbulence atmospheric valve atom atom density atom energy atom percent atomic absorption coefficient atomic absorption spectroscopy atomic beam experiment atomic bonding atomic constant atomic coordination atomic core atomic diameter atomic dipole moment atomic displacement atomic energy atomic field atomic hydrogen welding atomic mass atomic mass unit atomic mass unit unified atomic movement tekanan atmosfera pasang surut atmosfera gelora atmosfera injap atmosfera atom ketumpatan atom tenaga-atOm peratus atom pekali penyerapan atom kespektroskopan penyerapan atom ujikaji alur atom ikatan atom pemalar atom penjiranan atom teraS atom garis pusat atom momen dwikutub atom sesaran atom tenaga atom medan atom kimpafan hidrogen atom jisim atom unit jisim atom unit jisim atom yang disatukan pergerakan atom 37 atomic number atomic packing atomic packing factor atomic polarizability atomic power atomic radiation atomic radius atomic scale atomic structure atomic weight atomic weight scale atomisation/atomization atomiser attachment attachment flow attainability attainable efficiency attemporator attendance time attendant parking attended operation attended time attention interruption attention key attenuate attenuated attenuation attenuation nombor atom pemadatan atom faktor pemadatan atom kebolehkutuban atom kuasa atom sinaran atom jejari atom skala atom struktur atom berat atom skala berat atom pengabusan perigabus alat tambahan. kepilan aliran sangkut kebolehcapaian kecekapan boleh capai atemporator masa hadir letak kereta berjaga pengendalian terjaga masa terjaga sampukan perhatian kekunci perhatian perkecil terkecil pelemahan.

pelemah had Atterberg minyak atik sudut sikap sistem kawalan kadar sikap atto elektrometer cakera tertarik tarikan daya tarikan senarai sifat pergeseran pengisar geseran haus geseran formula Atwood/rumus Atwood kebolehdengaran lengkung kebolehdengaran 38 audible discharge audible Machmeter audio audio amplifier audio analyzer audio communication line audio frequency audio frequency amplifier audio frequency oscillator audio monitoring audio response unit audio signal generator audio system audio terminal audio volume audio volume control audiogram audiometre audiometry audiotransformer auditory augend bit auger auger boring auger drill Auger effect -— — —— — — — — — — — — — — nyahcas boleh dengar meter Mach boleh dengar audio penguat audio penganalisis audio talian perhubungan audio frekuensi audio penguat frekuensi audio pengayun frekuensi audio pengawasan audio unit sambutan audio penjana isyarat audio sistem audio pangkalan audio bahana audio kawalan bahana audio audiogram meter audio permeteran audio pengubah audio pendengaran bit imbuhan gerimit gerekan genmit getudi gerimit kesan Auger .attenuation band attenuation band attenuation coefficient attenuation compensation attenuation constant attenuation distortion attenuation equaliser attenuation factor attenuator Atterberg limit attic oil attitude angle attitude-rate control system atto attracted disc electrometer attraction attractive force attribute listing attrition attrition mill attritious wear Atwood’s formula audibility audibility curve — — — — — — — -— — — — — Auger effect jalur pelemahan pekali pelemahan pampasan pelemahan pemalar pelemahan herotan pelemahan penyama pelemahan faktor pelemahan pengecil.

Anger electron Auger electron augment ofresistance augmentation distance augmented augmented matrix augmentor augmentor wing Augsburg fuel nozzle auralsensitivity network ausforming austempering austenite austenite former austenitic steel austenitizing authorized state auto call auto compounded current transformer auto paging system auto poll auto reclosing auto-abstract auto-alarm — — — — —— — — autogyro elektron Auger imbuh rintangan jarakimbuhan terimbuh matriks terimbuh pengimbuh sayap pengimbuh muncungbahanapi Augsburg rangkaian kepekaan aural pembentukan austenit pembajaan austenit austenit pembentuk austenit keluli austenit mengaustenit keadaan dibenarkan panggil automatik pengubah arus malmuk automatik sistem kelui automatik tinjau automatik penutupansemula automatik autoabstrak penggera automatik 39 auto-alarm signal auto-answer auto-close auto-compiler auto-index auto-oxidation auto-recloser auto-start valve autoacceleration autocatalysis autocatalytic system autochart autoclave autoclaved concrete autocode autocollimator autocontrol autocorrelation autocorrelation function autocorrelator autodecrement autodraft autodyne autodyne reception autofrettage autogyro — -— — — — — — — — — — isyarat penggera automatik jawab automatik tutupautomatik penyusun automatik autoindeks pengautooksidaan penutupsemula automatik injap hid up automatik pecu tan automatik pengautomangkinan sistem berautomangkin autocarta autoklaf konkrit terautoklaf autokod pengautokolimat autokawal autosekaitan rangkap autosekaitan autopenyekait autosusutan autolukis autodin penerimaan autodin autogesel an autogiro .

autolgnltioa autoignition autoincrement au toindexing autoklenn strainer automata theory automated assembly automated factory automated flow line automated instrumentation system automated test equipment automatic automatic advance automatic balancing automatic bias automatic booking system automatic branch exchange automatic brightness control automatic call device - automatic control valve pengautocucuhan tokokan automatik pengautoindeksan penapis autoklenn teori automata pemasangan berautomatik kilang berautomatik garis aliran berautomatik sistem pengala tan berautomatik kelengkapan ujian berautomatik automatik maraan automatik imbangan automatik pincang automatik sistem tempahan automatik ibu sawat cawangan automatik kawalan kecerahan automatik peranti panggilan automatik pengagi-h panggilan automatik panggilan automatik automatic calling unit automatic carriage automatic carrier automatic character checking automatic check automatic check interrupt automatic checking automatic choke automatic chrominance control automatic closing valve automatic code automatic coding automatic comparator automatic computational gain control automatic contrast control automatic control automatic control alarm automatic control panel automatic control system automatic control valve — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — automatic call distributor automatic calling — — — — — unit panggilan automatik pembawa automatik pembawa automatik penyemakan aksara automatik semakan automatik sampukan semakan automatik penyemakan automatik pencekik automatik kawalan kekromaan automatik injap penutup automatik kod automatik pengekodan automatik pembanding automatik kawalan gandaan berkiraan automatik kawalan bezajelas automatik kawalan automatik penggera kawalan automatik panel kawalan automatik sistem kawalai’i aotomatik injap kawalan automatik 40 .

m. control automatic reclosure automatic recording counter —-— —— — — — — —— — ——- — — — — — —- —- pemulihan automatik sistem pengaturan automatik pensuisan utusan automatik pengawas automatik pengawasan automatik sistem pengurangan hingar automatik stesen pengendali automatik pemandu automatik pemplotan automatik plumet automatik tinjauan automatik kumpulan keutamaan au tomatik jIm sawat cawangan swaati tomatik ihu sawat swaautomatik pengaturcaraan automatiic kawalan automatik p.p.s.m.automatic controller automatic controller automatic crosstell automatic cut out automatic data processing automatic data switching centre automatic digital network automatic direction finder automatic error detection automatic exchange automatic focussing automatic fog gun automatic frequency control (AFC) automatic gain control automatic helmsman/pilot automatic interrupt automatic levelling automatic load dispatching automatic load following automatic mapmaking automatic memory registor — — -— — automatic recording counter pengawal automatik khabar silang automatik pemutusautomatik pemprosesan data automatik pusat pensuisan data automatik rangkaian digit automatik pencari arah automatik pengesanan ralat automatik ibu sawat automatik pemfokusan automatik pistol kabus automatik kawalan frekuensi automatik kawalangandaan automatik pemandu automatik sampukan automatik pengarasan automatik hantaran beban automatik ikut beban automatik buat peta automatik daftaran ingatan automatik 41 automatic recovery automatic regulating system automatic message switching automatic monitor automatic monitoring automatic noise reduction system automatic operator station automatic pilot automatic plotting automatic plummet automatic polling automatic priority group automatic private branch exchange(PABX) automatic private exchange (PAX) automatic programming automatic r. tutup semula automatik pembilang rakaman automatik —— — —- — — — .

- — — — — -— — — — . automaton automaton kereta komponen kereta roda tenaga kereta pemula kereta/ penghidup kereta komponcn automotif aci eugkol automotif kawalan berautonomi pembilang berautonomi autoradiograf autoradiografi penutup semula automatik purata bergerak auto mundur — — — — — — — — — — — — — -- — — — — — — — — — — — — — — — ..automatic request for repetition (ARQ) autothatic request for repetition (ARQ) automatic restart automatic routemanagement (ARM) automatic sectionaliser automatic segmentation automatic send-and-receive set (ASR) automatic sequencing automatic siphon spiliway automatic sound buoy automatic starter automatic station automatic switch automatic switching automatic system automatic terminal system automatic throttle change automatic tracking automatic transmission automatic turning control permintaan mengulang automatik mula semula automatik pengurusan laluan automatik pembahagi automatik peruasan automatik set hantar-dan-terima automatik penjujukan automatik alurlimpahsifon automatik boya semboyan automatik pcnghidupautomatik/ pemula automatik stesen automatik suis automatik pensuisan automatik sistem automatik sistem pangkalan automatik perubahan pendikit automatik penjejakari automatik penghantaran automatik kawalan pusing automatik 42 autoregressive moving average automatic video measurement set automatic voltage regulator automatic volume control automatic volume recognition automatic watchkeeper automatic welding automation automaton automobile automobile component automobile flywheel automobile starter automotive component automotive crankshaft autonomous control autonomous counter autoradiograph autoradiography autoreclosure autoregressive moving average set pengukuran video automatik pengaturvoltan automatIk kawalan bahana automatik pengecaman bahana automatik pengawas automatik kimpalan automatik pengautomatan.

tambah storan capaian bantu brek bantu bendera bawa bantu konsol bantuan sentuhan tambah gelung pendinginan bantuan enjin bantu kelengkapan tam bah penjana tambah lorong tambah peranti lifbantu garisan bantu jentera bantu 43 auxiliary memory auxiliary number system auxiliary operation auxiliary plan auxiliary power auxiliary power plant auxiliary power station auxiliary powered vessel auxiliary pump auxiliary register auxiliary relay auxiliary spillway auxiliary spring auxiliary switch auxiliary tail rotor control auxiliary time auxiliary valve auxiliary vessel auxiliary view auxiliary winding availability availability change availability decreasing availability gain — — availability gain ingatanbantu sistem nombor bantu pengendalian bantu pelan tambah kuasa bantu loji kuasa bantu stesen kuasa bantu vesel berkuasa bantu pambantu daftar bantu gegantibantu alur limpah bantu pegasbantu suis tambah kawalan pemutarekor bantu masa tambahan injapbantu vesel bantu pandangan tambah belitan tambah kebolehsediaan. kebolehdapatan pertukaran kebolehsediaan susutan kebolehsediaan gandaan kebolehsediaan — -— — — — —— — —— — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — .autoretardation autoretardation autorotation autorotation spot autostabilizer autostopper autothermal autothermal reactor autothrottle autotransaction terminal autotransformer autotransformer starter auxiliary auxiliary access storage auxiliary brake auxiliary carry flag auxiliary console auxiliary contact auxiliary cooling loop auxiliary engine auxiliary equipment auxiliary generator auxiliary lane auxiliary lift device auxiliary line auxiliary machinery autorencatan autoputaran tempat autoputaran pengautostabil penutup automatik autoterma reaktor autoterma pendikit automatik pangkalan autourusan autopengubah pemula autopengubah / penghidup autopengubah bantu.

curahan purata purata tekanan takungan purata laju perjalanan pindahan makiumat purata nilaipurata halaju purata litarpemurataan teknik pemurataan meter volt pemurataan minyak penerbangan hipotesis Avogadro hukum Avogadro nombor Avogadro persamaam Avrami jerjak kajang simetri sepaksi pemutus litar hembusan paksi angin . boleh dapat tenaga bolehdapat kuasa boleh sedia lembapan tanah boleh dapat baki stok boleh sedia tujah boleh dapat masa bolehsedia runtuhan pecah runtuhan diod runtuhan kesan runtuhan pendaraban runtuhan purata lalulintas harian tahunan kepekatan purata purata lalulintas harian pengesan purata kaedah faktor purata purata kecekapan unggul purata aliran gelora kandungan maklumat purata hayat purata 44 average molecular weight average overall travel speed average permeability average picture-signal level average power average precipitation average reservoir pressure average running speed average transinformation average value average velocity averaging circuit averaging technique averaging voltmeter aviation oil Avogadro’s hypothesis Avogadro’s law Avogadro’s number Avrami’s equation awning stanchion axi-symmetric axial blast air circuit breaker — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — berat molekul purata purata laju perjalanan keseluruhan kebolehtelapan purata aras purata isyaratgambar kuasa purata mendakan purata.availability increasing availability increasing availability loss available available energy available power available soil moisture available stock balance available thrust available time avalanche avalanche breakdown avalanche diode avalanche effect avalanche multiplication average annual daily traffic average concentration average daily traffic average detector average factor method average ideal effeciency average in turbulent flow average information content average life — — axial blast air circuit breaker tokokan kebolehsediaan kehilangan kebolehsediaan boleh sedia.

axial component axial component axial compression axial dispersion axial effect axial flow axial flow compressor axial flow fan axial flow turbine axial force axial in-flow factor axial load axial load capacity axial loading axial mixing axial pitch axial point axial pressure axial pump axial rake axial relief axial rigidity axial runout axial section axial shortening axial starter axial stiffness komponen paksi mampatan paksi serakan paksi kesan paksi aliran paksi pemampat aliran paksi kipas aliran paksi turbin aliran paksi dava paksi faktor alir-masuk paksi beban paksi keupayaan beban paksi heban paksi pencampuran paksi jarak henang paksi titik paksi tekanan paksi pampaksi sadak paksi kelegaan paksi ketcgaran paksi alir keluar paksi keratan paksi pemendekan paksi pemula paksi/penghidup paksi kekukuhan paksi axial strain axial symmetry axial temperature distribution axial tension axial thrust axial yield axial-flow pump axially increasing pitch axially symmetric stress distribution axis axis ofrotation axis ofsymmetry axis point axisym metric flow axisymmetric membrane shell axle axle acceleration axle adjustment axle bracket axle casing axle efficiency axle load axle lubricant effect axle pin axle ratio axle ratio — — — — —— — — — — — — —- — —— — —- —- — — — -— -— —- — —— — —- terikan paksi simetri paksi agihan suhu paksi tegangan paksi tujah paksi alah paksi pam aliran paksi pie meningkat paksian agihan Legasan simetri paksi paksi paksi putaran paksi simetri titik paksi aliran simetri sepaksi kelompang selaput simetri sepaksi gandar pecutangandar pelarasan gandar pendakap gandar selongsong gandar kecekapan gandar bebangandar kesan pelincir gandar cemat gandar nisbah gandar 45 .

axle shaft axle shaft axonometric projection axonometry Ayrton shunt azeotrope azeotropic copolymerisation azeotropic distillation — — — — — — — azo-compound initiator acigandar unjuran aksonometri aksonometri pirau Ayrton azeotrop pengkopolimeran azeotrop penyulingan azeotrop azeotropic mixture azimuth azimuth angle ofthe sun azimuth control azimuth projection azo-compound initiator — — — — — — campuran azeotrop azimut sudut azimut matahari kawalan azimut unjuran azimut pemula sebatian-azo 46 .

sauh belakang — gandar belakang — bearing belakang -— terpincang mundur -— memaras balik — kerucut belakang/kon belakang -— tarah tambah belakang diod mundur —alir bebas belakang — daya gerak elektrik balik — pemancaran balik -— bahagian belakang — aliran balik — pancuran balik timbunan alur -— sela balik — get belakang —pemanasan belakang — pencahayaan belakang — — — — -— — — — — — — -— — — -— — — — —— —— —— nat lawan anjungbclakang kesan anjung belakang tekanan balik enjin tekanan balik ujian tekanan balik turbin tekanan balik sangga belakang sudut sadak belakang kaedah pemantulan balik menguliti belakang serakan balik pandangan ke belakang storan belakang gantian balik sesiku membelakang ujian belakang ke belakang voltan balik roda belakang penggigitan belakang bolt-belakang saliran belakang tembakan undur balik had-balik geganti palang has belakang ke belakang 47 . balik — sauh tahan.B-class bulkhead back-to-back bus bar back nut back porch back porch effect back pressure back pressure engine back pressure testing back pressure turbine back prop back rake angle back reflection method back rind back scatter hack sight back storage back substitution back to back angle back to back test back voltage back wheel back-biting back-bolt back-drain back-offshot hack-stop relay back-to-back bus bar — — B B-class bulkhead B-stage thermosetting resin babble hack hak anchor back axle back hearing back biased/reverse biased hack blading back cone (gear) back cutting back diode/reversed diode back draft back electromotive force back emission back end back flow back flushing back furrow back gap back gate hack heating back lighting (dinding) sckatan kc!as-B damar termoset peringkat-B — bebel — belakang.

sebatbalik reaktor campur-balik pencampuran balik pendawaian satah belakang plat belakang penyerakan balik faktorserak balik tolok serak balik balik-ruang aksara balik-ruang kekunci balik-ruang pita balik-ruang pengehad-balik jalurbelakang komputersokongan salman sokongan lampusokongan pengendalian sokongan storsokongan sistemsokongan bentuk Backus-Naur BNF pengatur tindak undur diodundur . sokong sesiku sokong penebuksokong kimpalsokong 48 backing strip backlash backmix reactor backmixing backplane wiring backplate back scattering backscatter factor backscatter gauge backspace backspace character backspace key backspace tape backstop backstrip backup computer backup copy backup light backup operation backup store backup system Backus-Naur form BNF) backward acting regulator backward diode — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— ——- — — -— —— jalursokong kerenggangan.back-up breaker back-up breaker back-up protection back-up relay backbone backfill backfill soil backfire backfitting background background counting rate background job background noise background processing background program background radiation background reader background region backgrounding backhand welding backhoe backhoe dredger backing backing angle backing punch backing run — — — — — — — — — — backward diode pemutus bantu perlindungan sokongan gegantisokongan tulang belakang kambus balik tanah kambus balik sedakan penyesuaian semula latar belakang kadar pernbilangan latar belakang pekerjaan latar belakang hingar Iatar belakang pemprosesan latar belakang aturcara latar belakang sinaran latar belakang pembaca latar belakang kawasanlatar belakang melatar bclakang kimpalan kilas pengorek-kaut kapal korek-kaut lapisan belakang.

neraca.— -— —- —- turus plat sesekat pengasing bersesekat pengorek begdansudu pengawetan beg penge ring beg turas beg pengacuan beg bilik bagasi pembungkus penimba jambatan Bailey lengkung Bain bainit bakelit imbangan.backward erosion backward erosion backward extrusion backward feed backward reference backward sweep backward wave backward-curved blade fan backward-travelling wave backward-wave oscillator backwater backwater curve backwater envelbpe curve backwater profile classification backwater ratio backwater storage bad corner badge reader baffle baffle board baffle pier baffle screen — — balance of plant hakisan kc bclakang penvemperitan ke belakang suapan kc belakang rujukan ke belakang sapu kc belakang gelombang undur kipashilah terlengkung ke belakang gelom bang kembara undur pengayun gelom bang undur airhalik lcngkung air balik lengkung seluhung air halik pengelasansusuk air balik nishah air halik storan air halik/ simpanan air halik bucuburuk pembaca lencana sesekat papan scsckat tembok sambut scsekat tabir sesekat 49 baffle-plate column baffled separator bag and spoon dredger bag cure bag dryer bag filter bag moulding baggage room bagger bailer Bailey bridge Bain curve bainite hakelite balance balance analysis balance and distribute balance bar balance bridge balance canal balance check balance coil balance condition balance control balance convergence balance of plant —— -— -. dacing analisis imbangan imbang dan agih bar imbang jambatan imbang terusan imbang semakan imbang gegelungimbang keadaan imbang kawalan imbang tumpuanimbang bakiloji .—— —-— -— -- — — .

balance point balance point balance quantity balance ratio balance time balance wheel balanced amplifier balanced area method balanced attenuator balanced bias detector balanced bridge meter circuit balanced circuit balanced current protection balanced current relay balanced design balanced equation balanced error balanced force balanced line balanced load balanced modulator balanced network balanced oscillator balanced rudder — — — — — — — — balcony titik imbang kuantiti imbang nisbah imbang masa imbang rodaimbang penguat terimbang kaedah luas terimbang pelemah terimbang/ pengecil terimbang pengesan pincang terimbang litar meter titi terimbang litar terimbang perlindungan arus terimbang geganti ants terimbang rekabentuk terimbang persamaan terimbang ralat cerimbang daya terimbang talian terimbang beban terimbang pemodulat terimbang rangkaian terimbang pengayun terimbang kemudi terimbang 50 balanced scheduling balanced system balanced voltage balanced voltage pilot scheme balanced 3-phase fault balanced 3-phase scheme balanced-voltage protection balancer balancer booster balancer field rheostat balancer transformer balancing b~Iancing error balancing load balancing machine balancing network balancing reactor balancing reservoir balancing resolution balancing speed balancing technique balancing torque balata balcony — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — penjadualan seimbang sistem terimbang voltan terimbang skimpanduvoltan terimbang gagal 3-fasa terimbang skim 3-fasa terimbang perlindungan voltan seimbang pengimbang penggalak pengimbang reostat medan pengimbang pengubah pengimbang pengimbangan ralat pengimbangan beban pengimbangan mesin pengimbangan rangkaian pengimbangan peregang pengimbangan takungan pengimbangan peleraian pengimbangan laju pengimbangan teknik pengimbangan kilas pengimbangan balata langkan .

imtjon fi.bale capacity bale capacity bale cutter balk balked landing balking synchromesh gearing ball and discintegrator ball and roller bearing ball and tube meter ball bearing ball check valve hail joint ball mill hail race hail race bearing ball resolver ball seating valve ball sleeve olive ball thrust hearing ball valve ball variometcr hall-and-socketjoint hall-hearing screw ballast — — — band muatan bandela pengerat bandela tanah tinggal pendaratan terhindar penggearan sirat-segerak terhindar pengamir hehola dan cakcra galas bebola dan pengguling meter beboia dan tiub galas bebola injap penahan-bebola sambungan bebola pengisar beboia larian bebola galas larian hebola peierai bebola injap dudukan bebola kekana lengan behola galas tujab bebola injaphebola meter ubah beboia sambungan beboia dan sokct skru galas beboia halast 51 ballast car ballast keel ballast line ballast pump ballast resistor ballast Suction ballast tank balling balling ofshale particle ballistic gaivanometer ballistic measurement ballistic range ballistics balloon frame Baimer series balsa wood Baltic how balun banana carrier banana jack banana plug banana regime banana tube hand hand brake band clutch hand elimination factor .i.Ii. pita brek pita pencekam pita faktor penghapusanjalur .ctor — — — — -— — — — — — -~ — — — — — — — — —— — —- -- — — — -~ gerabak balast lunas balast saluranbalast pam balast perintang baiast sedutan balast tangki baiast pembebolaan pembebolaan zarah syal meter galvanian balistik ukuran balistik julat balistik kaji baiistik kerangka beion sin Balmer kayu balsa haluanBaitik baiun kapai angkut pisang bicu pepisang palam pepisang regim pepisang tiub pepisang jalur.

bang bang action bang bang control bang bang principle Banjo casing Banjo connection Banjo lubricator Banjo rear axle bank angle bank cohesion bank on-line teller system bank protection bank storage bank winding banked turn bankfull discharge banking inquiry banquette bar bar and space grating mampatan !ebarjalur kuasa leharjalur julat Iebarjalur penskalaan lebar jalur sistem lebarjalur tindakan beng beng kawalan heng heng prinsip beng beng selongsong Banjo samhungan Banjo pclincir Banjo gandar helakang Banjo sudut miring kejeleketan tebing Sistcm pcmbavar-tcrinsa talian-langsung bank perlindungan tebing storan tebing/simpanan tebing belitan tebing pusingan miring kadar alir penuh ke tebing pertanyaan urusan bank tanggaan. bar. palang jeriji palang dan ruang -— -—~ —— — —— — - — — -— — — — — — — — — — -— — -— — -— — — -— .jejantas batang.band elimination filter band elimination filter band expansion factor band filter band gap band guard band limited noise band limited signal band matrix band pass amplifier band pass filter band pass system band rate band reject filter band saw band spreading band stop filter band structure band switch band switching band track banded matrix banded structure bandspliting bandwidth bandwidth channel —- bar and space grating penapis penghapusan jalur faktor pengembangan jalur penapisjalur selajalur penjagajalur hingarjalur terhad isyaratjalur terhad matriksjalur penguat lulusjalur penapis lulusjalur sistem lulusjalur kadarjalur penapis tolakjalur gergajipita penyebaranjalur penapis batasjalur strukturjalur suisjalur pensuisanjalur jejakjalur matriks bcrjalur struktur berjalur pemecahanjalur lebarjalur saluran lebarjalur 52 bandwidth compression bandwidth power bandwidth range bandwidth scaling bandwidth system.

bar bender bar bender bar chart bar core bar generator bar graph bar keel bar magnet bar mark bar mill bar pattern bar scheduling bar unit bar waveform bar winding bar wound armature bar-bending machine — barrier capacitance tukang bengkok bar! pembengkok bar carta bar teras palang penjana bar grafbar lunas batang magnet palang tanda bar pengisar bar corak palang penjadualan bar unit bar bentuk gelombang bar belitan palang angkerpalang terbelit mesin pembengkok barf mesin pembengkok batang pagardawai berduri belakang terdedah serat terdedah kayu digergaji kasar carter masa bot kosong baj banit pembaharuan kulit kayu Barkhausen criterion barn barnacle barograph barometer barometric gradient barometric head barometric leg barometric levelling barometric pressure barostat barostatic regulation barothermograph barrage barrage reception barrel cleaning barrel distortion barrel finishing barrel piston barrel plating barrel printer barrel vault barrette file barretter barrier barrier capacitance — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — barbed-wire fence bare back bare duck bare sawn timber bareboat time charter barge barite bark renewal — — — — — — — — nilai tara Barkhausenj kriterium Barkhausen barn (unit).bangsal teritip barograf barometer kecerunanbarometer turus barometer kaki barometer pengarasan barometer tekanan barometer barostat pengaturan barostat barotermograf empangan rendah ~ienerimaan bartalu-talu pencucian tong herotan tong pengemasan tong omboh tong penyaduran tong pencetak tong kekubah tong kikirsegitiga bareter sawar/halangan kemuatan sawar 53 .

bulatan tapak pampasan tapak penukaran asas lapisanasas silinder tapak resapan tapak 54 base displacement addressing system base drag base electrode base failure base flow base group base gum base line base load base load station base load unit base metal base minus-one complement base number base ofnumbering system base ofoverfall base pitch base plate base pressure base quantity base reflex base region base register base rubber base saturation base spreading tube — base spreading tube sistem pengalamatan sesaran asas seretandasar elektrod tapak kegagalan tapak alirandasar kumpulan asas gam dasar garis dasar/garis tapak beban asas stesen beban asas unit beban asas logam biasa pelengkap asas-tolak-satu nombor asas asas sistem nombor dasar pelimpah jarak benang asas plat tapak tekanan dasar kuantitiasas pantulan tapak kawasan tapak daftarasas getahdasar ketepuan bes tiub rebakan tapak — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — . tapak. radiks. dasar. bes.barrier curb barrier curb barrier grid storage barrier layer barrier layer detector barrier-blocked terminal barring mechanism barring motor baryte basal plane bascule bridge (balance bridge) base base address base angle base biasing resistor base burning base circle base compensation base conversion base course base cylinder base diffusion bebenduljalan selusur storan grid sawar/ simpanan grid sawar lapisan sawar pengesan lapisan sawar pangkalan terhalang sawar mekanisme membar motor membar barit satahdasar jambatan imbang asas. pangkalan alamatasas sudut tapak penintang pincang tapak pembakaran dasar bulatan asas. bula tan dasar.

dasar kaedah capaian asas muatanasas pengekodan asas sd pembilang asas unsurasas pcrsamaan asas basic flow principle basic hole concept basic impulse insulation basic indexed sequential access method basic insulation level BASIC interpreter — — — — — — BASIC language basic law basic linkage basic load basic logic block basic loop basic motion time study basic operating system (BOS) basic oxygen furnace basic partitioned access method basic product basic rate basic refractory basic right-of-way rule basic servo system basic span — — — — — — — prinsip au ran asas gagasan lubang dasar/ konsep lubang dasar penebatan dedenyut asas kaedah capaianjujukan berindeks asas aras penebatan asas pentafsirBASIC bahasa BASIC hukum asas/hukum dasar pautan asas bcban asas blok logik asas/blok mantik asas gelung asas kajian masa gerakan asas sistem mengendali asas relau oksigen bes kaedah capai terpetak asas keluaranasas kadar asas bahan. tahan-panas bes aturan hak laluan asas sistem servo asas rentangasas — — — basic basic access method basic capacity basic coding basic counting cell basicclement basicequation — -— — — — -— — —— — —— — 55 .base stability base stability base table base thrust base tilt factor base unit base width base width modulation base R system base-exchange reaction base-spreading resistance base-R addition baseband baseline stability basement basement foundation basement slab basement storage — — — — — — — — — — — — — — —— — basic span kestabilan tapak meja tapak tujah dasar faktor condong tapak unit asas lebartapak pemodulatan lebar tapak sistem asas R tindak balas penukaran bes rintangan rebakan tapak penambahan asas-R jalurdasar kestabilan garis dasar tingkat bawah tanah asas tingkat bawah tanah papak tingkat bawah tanah storan tingkat bawah tanah/ simpanan tingkat bawah tanah asas.

basic stress basicstress basic telecommunication access method basic time basic trihedron basic value basicity basin basin irrigation Basinger rotary percussion tool basis basis-ofassessment basis ship basket reactor basket type evaporator basket winding bass bass compensation bass reflex bass response bastard file bat (rivet) batch batch box batch control batch drier — — bathythormograph tegasan asas kaedah capai telehubungan asas masaasas trihedron asas nilaiasas kebesan lembangan. besen pengairan lembangan perkakas tukulan berputar Basinger asas asas taksiran kapal asas reaktor raga penyejatjenis raga belitan raga bass pampasan bass pantulan bass sambutan bass kikirkasar ekor (rivet) kelompok kotak kelompok kawalan kelompok pengering kelompok batch drying ofgrain batch furnace batch mixer batch number batch operation batch pan batch pasteurization batch polymerization batch process batch quantity analysis batch reactor batch remove batch settling batch system batch ticket batch type furnace batch-processing card batched job batching batching plant bath tub curve bath tub combustion chamber bathythermograph — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pengeringan bijian berkelompok rclau kelompok pencampur kclompok/ pembancuh kelompok nombor kelompok kendalian kelompok panci kelompok pempasteuran berkelompok pempolimeran kelompok proses berkelompok analisis kuantiti kelompok neaktor kelompok alih kelompok pengenapan kelompok sistem kelompok tiket kelompok relaujenis kelompok kad pemprosesan berkelompok pekerjaan berkelompok pengelompokan loji pengelompokan lengkung tab mandi kebuk pembakaran tab mandi batitermograf 56 .

batten batten batten plate Batten system batter batter board batter level batter peg batter pile battering battering ram battery battery backup system battery booster baud baud rate Baudot code baune gravity scale Bauschinger effect bauxite bay Bayard Alpert gauge Bayesian statistic bayside terminal complex Bazin formula — — — — — — — — — — — — beam axle benoti plat beroti sistem Batten sendeng papansendeng aras sendeng pancangsendeng cerucuk sendeng menyendeng pelantak pelancar bateri sistem sokongan berbaten. sistem bateri sokongan penggalak bateni baud kadar baud kodBaudot skala graviti baune kesan Bauschinger bauksit nuang. alur penjajaranalur papak lantai dan rasuk sudutalur gandarrasuk - — — —- — — — — — — — — — — — —- — —— — — — — — — 57 . petak tolok Bayard Al pert statistik Bayesan kompicks pangkalan ruang sisi formula Bazin/rumus Bazin BCD-to-seven segment beaching gear beacon beacon boat bead bead core bead filler bead flipper bead heel bead polymerization bead thermistor bead toe bead wrapper beaded roll beaded section beading beam beam alignment beam and floor slab beam angle beam axle ————— — — — BCD ke tujuh ruas peralatan mendarat matarah bot matarah manik/kumai teras manik/teras kumai pengisi manik/pengisi kumai penyampul manik/ penyampul kumai tumit manik/tumit kumai pempolimeran manik/ pempolimeran kumai termistor manik/ termistor kumai hujung kaki manik/ hujung kaki kumai pembalut manik/ pembalut kumai penggelek berkumai keratan berkumai kumaian rasuk. lebar.

beam balance beam balance beam banding beam bending imbangan alur penjaluran alur pelengkungan alur tumpuan alur gandingan alur pekali gandingan alur arus alur pesongan alur tiub pesongan alur kepelbagaian alur pencari alur pegangan alur lubang alur tiub pengindeksan alur lutut rasuk bearing cap bearing capacity bearing capacity factor bearing characteristic bearing characteristic number bearing friction bearing load bearing material bearing ofa line bearing pile bearing plate bearing pressure bearing race bearing ring bearing scrapper beaning shell bearing shoulder bearing sleeve beaning stratum beaning stress bearing surface bearing test bearing value bearing wail beat beat frequency — — — — — beat frequency tukupgalas keupayaan galas faktor keupayaan galas ciri galas nombor ciri galas geseran galas beam convergence beam coupling beamcoupling coefficient beam current beam deflection beam deflection tube beam diversity beban galas bahan galas bearing ganisan cerucuk galas platgalas tekanan galas larian galas gelang galas pengikis galas kelompang galas bahu galas sarung galas stratum galas tegasan galas permukaan galas ujian galas niiai galas dinding galas nentak frekuensi nentak beamfinder beam holding beam hole beam indexing tube beam knee beam loading beam port beban alur hang alur tiub kuasa alur menunggang alur sd storan alun/sel simpanan alun tiub pensuisan alur ujian rasuk perangkap alur suis alur-x bearing. galas aloigalas beam power tube beam riding beam storage cell beam switching tube — — — — — — beam test beam trap beam-x switch bearing bearing alloy 58 .

perlapisan. dasar. batas tunas lapisan beban dasar pengangkutan beban dasar lapisan zarah penanaman berbatas platdasar batuan dasar sampel dasar beban endapan dasar kesan ketebalan lapisan mesin kisarjenis ranjang rangkap beban dasar pendasaran. pembatasan lapisan hampardasar 59 bedding ditch — bedformer bedplate bedrock bedshapen beef cattle housing beehive grating before and after study begit behaviour Beilby layer bel (unit) belay belaying cleat Belfast bow Belfast truss Belgium truss bell character (BEL) Bell Coleman refrigeration bell factor bell pit bell punch bell-and-spigot joint — — — — -— —— — — — — — — — — —— — — longkang pendasaran/ pant pendasaran pembatas ranjang batu hampar pembentuk batas perumahan lembu daging jeriji sarang lebah kajian sebelum dan selepas begit kelakuan niengikat tetupai ikat haluan Belfast kekuda Belfast kekuda Belgium aksara loceng pcnyejukan Bell Coleman faktor loceng lubang leloceng penebuk bel sambungan loceng dan spigot — lapisan Beilby —bel — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .beat frequency oscillator beat frequency oscillator Beattle Bridgeman equation Beaufont scale becker drilling rig Beckmann process Beckmann thermometer becquerelite bed bed filter bed load bed load transport bed ofparticle bed planting bed plate bed rock bed sample bed sediment load bed thicknesseffect bed typemilling machine bed-load function bedding bedding course -— bell-and-spigot joint pengayun frekuensi rentak pensamaan Beattle Bnidgeman skala Beaufort rig gerudi becker prosesBeckmann meter suhu Beckmann bekenelit hapisan.

ballad pier belied pier Belleville spring beilmouth overflow belimouth shape bellmouthed bore tiang sarnbut leloceng pegas Belleville limpahan mulut loceng bentuk mulut loceng lubang bermulut loccng belos larasuhujenis belos talisawat/sabuk sudut tali sawat/sudut sabuk gandingan tali sawat/ gandingan sahuk pemacu tali sawat/ pemacu sabuk geseran tali sawat/ geseran sabuk pencanai tali sawat/ pencanai sabuk sambungan tali sawat/ sambungan sabuk belt rivet belt saw belt-load belted cable Beltrami flow — benching rivet tali sawat/rivet sabuk gergaji tali sawat/gergaji sabuk beban tali sawat/beban sabuk kabelberbalut alirari Beltrami sd Benard — bellows bellows-type thermostat belt belt angle belt coupling belt drive belt friction belt grinder beltjoint belt polisher belt polishing belt pulley — — — Benard cell bench drill press bench filter bench fitter bench flume bench instrument bench instrumentation bench lathe bench mark bench mark problem bench mark testing bench micrometer bench rice bench seat bench terrace bench test bench work benched foundation benching — penekan gerudi meja — — -~ — tunas meja jurugegasmeja flummeja alatan meja pengalatan meja pelarik meja tanda asas masalah tanda asas pengujian tanda asas rnikrometcr meja ragummeja bangkududuk teres bangku ujian meja kerjameja asas hcrtingkat tanggaan — — — — — — — — — penggilap tali sawat/ — — penggilap sabuk penggilapan tali sawat/ pcnggilapan sabuk kapi tali sawat/kapi sabuk — — — 60 .

lentur. bengkok ujianlentur kelesuan paku bengkok kekuatan lentur lcnturan.benching iron benching iron bend bend test bend-nail fatigue bend/bending strength bending bending deformation bending formula bending modulus bending moment betiding moment diagram bending moment envelope bending radius bending roller bending schedule bending stillness bending stiffness coefficient bending stress bending test Bendix drive l)eiiefitS-COSt factor bent pointer bent up bar bentonic — — — — — — betatron besi penanda liku. ranjang berhimpit berilium lengkung paling cocok tolok serapan beta tolok beta dan gama loyang beta litar beta kawalan beta susut beta pancaran beta zarah beta kawalanjunaman kipas beta sinar beta tolok ketebalan beta pen jelmaan beta betatron 61 . pembengkokan. likuan ubah bentuk lentur formula lentur/rumus lentur modulus lentur momen lentur gambarajah momen lentur liputan momen lentur jejarilentur pengguling bengkokan jadual pembengkokan kekukuhan lentur pekali kekukuhan lentur tegasan lentur ujian lentur pacu Bendix faktor faedah-kos penunjuk bengkok bar bengkok ke atas bentonik bentonic cement bentonite benzene ring benzene structure Berger built-up factor Berger’s vector Ben saddle berm Bernoulli distribution berth berthing beryllium best-fit curve beta absorption gauge beta and gamma gauge beta brass beta circuit beta control beta decay beta emission beta particle beta propeller pitch control beta ray beta thickness gauge beta transformation betatron — — — —— — — —— — — —— ——— — — — — — — — — — — — — — — — — simen bentonik bentonit gelang benzena struktur benzena faktor himpunan Berger vektonBerger pelana Berl bahu saluran. tanggaan taburan Bernoulli himpitan.

bevel bevel bevel board bevel chisel bevel gear — — — — — — — bidirectional operation serong papan serong pahatserong gear serong pinan serong jangka sudut serong proses penguraian dwimatriks jalur dwilogam dwipeledak nombor bit dwipeledak pincang sudut tirus tertalisawat pincang/ tersabuk pincang pemutus kond tirus anus pincang lengkuk pincang potongan pincang anggaran pincang bebas frekuensi pincang hingar pincang teraruh pembalut tirus perintang pincang voltan pincang belitan pincang tenpincang 62 biased data biased differential relay biasing biasing circuit biasing network biaxial biaxial bending biaxial prestressing biaxial strain bicharacteristic curve bicharacteristic line bicharacteristic parameterization bicirculation vector biconditional gate biconvex aerofoil — — — — — — — — —— -— — — bevel pinion bevel protractor bi-matnix decomposition process bi-metallic strip bi-propellent bi-propellent bit number bias — — — — — — bias angle bias belted bias cord breaker bias current bias curve bias cut data terpincang geganti pembezaan terpincang pincangan litarpincangan rangkaian pincangan dwipaksi lenturan dwipaksi prategasan dwipaksi terikan dwipaksi lengkungdwicini ganis dwicini pemparameteran dwicini vektordwiedaran get dwisyarat aerofoil dwicembung/ kerajang udara d wicembung lorong basikal harga tawaran dwiarah. dwihala pembilang dwiarah has data dwiarah aliran dwiarah antara muka dwiarah pengendalian dwiarah — — — — — — — — — — — — — — — bias free estimate bias frequency bias induced noise bias laid bias resistor bias voltage bias winding biased bicycle track bid price bidirectional bidirectional counter bidirectional data bus bidirectional flow bidirectional interface bidirectional operation .

dwibelah hentukdwibelah. bentuk dwiwujudan dwilakuran galashujungbesar tukup galas hujung besar ketuk hujung besan tunas minyak lulus besar persamaan dwiharmonik pengendali dwihanmonik polinomial dwiharmonik dwisisi penguat dwisisi Ii tar dwisisi unsur dwisisi had dwisisi penn tang dwisisi -— — -— — — perambatan syaratdwisisi had tenimadwisisi bilga bongkahbilga pendakap bilga pembersihan bilga pembuangbilga pancitan bilga injap pancitan bilga lunas bilga saluran bilga — —— —— — —- platan bilga pam bilga jejari bilga jejalur bilga sedutan bilg~ airbilga takungan bilga/telaga bilga penjelmaan dwilelurus bil muatan jadualbahan bilet gergajian bilet kitar pembilan kakisan dwilogam/karatan — — — ———- dwilogam 63 .bidirectional photoelectric reader bidirectional photoelectric reader bidirectional shift register bidisperse catalyst particle bifilar bridge bifilar suspension bifunctional bifunctional catalyst bifurcated contact bifurcation bifurcation form bifusion big end beaning big end bearing cap big end knock big pass oil filter biharmonic equation biharmonic operator bihanmonic polynomial bilateral bilateral amplifier bilateral circuit bilateral element bilateral limit bilateral resistor — bimetallic corrosion bilateral signal propagation bilateral tolerance bilge bilge block bilge bracket bilge cleaning bilge ejector bilge injection bilge injection valve bilge keel bilge line bilge plating bilge pump bilge radius bilge strake bilge suction bilge water bilge well bilinear transformation bill ofloading bill ofmaterial billet billet sawn billing cycle bimetallic corrosion -- — — — — — — — — — — -— — — — — pcmhaca fotoeiektrik dwihala daftananjakandwiarah zarah mangkin dwiserakan titi kelamin ampaian kelamin dwipenanan mangkin dwiperanan sentuhan terdwiwujud dwiwujudan.

bimetallic instrument bimetallic instrument bimetallic sensor bimetallic strip bimetallic thermometer bimolecular reaction bin curing bin dryer binary binary adder binary addition binary alloy binary arithmetic circuit binary arithmetical operation binary asynchronous counter binary card binary card-column binary carry-iookahcad arithmetic binary cell binary chop binary circuit binary code binary coded character binary coded decimal alatan dwiiogam pendenia dwilogam — jalurdwilogam — meter suhu dwilogam —tindak balas dwimolekul — pengawetan tong — pengering tong — perduaan — penambah perduaan — penambahan perduaan — aloi perduaan litar anitmetik perduaan pengendalian aritmetik perduaan — pembilang tak scgenak perduaan — kad perduaan — lajun-kad penduaan aritmctik lihat ke hadapan hawa perduaan sd perduaan —pcnggal perduaan -litarperduaan kod perduaan —aksara tenkod perduaan perpuluhan terkod pcnduaan — binary half adder binary binary binary binary binary binary binary coded fhrmat coding column connective control Counter counter register -— — format terkod pcrduaan pengekodan perduaan lajur perduaan pengait perduaan kawalan perduaan pembilang pcrduaan daftar pembilang perduaan daftar membilang perduaan pcnyahkod perctuaan gamharajah perduaan digit perduaan huhunganlangsung perduaan pemhahagian perduaan longgok pcrduaan unsur pcrduaan pengekod perduaan setara perduaan pecahanpcrduaan penamhah peiiuh perduaan penolak pcnuh perdnaan penambah separuh pcrduaan binary counting register binary decoder binary diagram binary digit binary direct connected binary division binary dump binary element tartary encoder binary equivalent I)iriarv fraction binary full adder lariary full suhtraetor binary halfadder — — — — — — — — — — — — — 64 .

binary hydrocarbon mixture binary hydrocarbon mixture binary image binary incremental repres~ ntation binary mixture binars mode binary multiplication binary notation binary number binary number complement binary number system binary numeral binary operator hinar~parallel multiplication binar~phase diagram binary point binary representation binary ring counter binary ripple adder an iii met ic binary scale binary search - binary-coded decimal number campuran hidrokarbon perduaan bayangan perduaan perwakilan tokokari perduaan campunan perduaan ragam perduaan pendaraban perduaan tatatanda perduaan nomhorpenduaan pelcngkap nombor perduaan sistem nornbor perduaan angka perduaari pengendali perduaan pendarahan selani perduaan gambarajah fasa perduaan titikperduaan perwakilan perduaan pembilang gelang perd uaan aritmetik penambah niak perduaan skala perduaan cart pcrduaan binary sequence binary serial adder binary solution binary state variable binary storage binary storage cell binary storage element binary storage unit binary subtraction binary subtractor binary sum binary synchronous communication binary synchronous transmission binary system binary system notation binary tree binary tree branch binary tree root binary vapour cycle binary variable binary word binary-coded decimal number jujukan perduaan penambah sin perduaan penyelesaian perduaan pembolehubah keadaan perduaan storan perduaan sd storan perduaan unsurstoran perduaan unit storan perduaan penolakan perduaan penolak perduaan hasil tambah perduaan perhubungan segerak perduaan penghantaran segerak perduaan sistem perduaan tatatanda sistem perduaan pokokperduaan ranting pokok perduaan akar pokok perduaan kitar wap perduaan pembolehubah perduaan kata perduaan nombor penpuluhan terkod perduaan — — -— -— - — -— -— -— — - -— —— ——- -- —— 65 .

dwikutub — penanti dwikutub —transistor tapak bergred dwikutub — — — — —— biodegradation biogas biological control system biological dose biological film biological fuel cell biological half-life biological pathway biological shield biomedical material bionic biopolymer biosynthesis biplane biplaneinterference factor —— -— — — — — — bipod mast bipolar bipolar device bipolar graded base transistor .counter binary-coded-decimal counter binary-to-decimal conversion binary-to-decimal convertor binary-to-octal conversion binary-to-Gray bind binder binder clay binding energy binding force binding wire binding-in-wire binnacle binodal curve binodal solubility curve binormal axis binormal distribution bioaccumulation factor bioassay biochemical reaction — bipolar graded base transistor pembilang perpuluhan tenkod perduaan penukaran perduaan ke perpuluhan penukar perduaan ke perpuluhan penukanan perduaan ke perlapanan penduaan ke Gray ikat.jilid pengikat lempung pengikat/tanah hat pengikat tenagapengikat daya pengikat clawai pengikat dawaijilid dalam pelanran kompas lengkungdwinod lengkung kebolehlarutan dwinod paksi dwinormal taburan dwinonmal faktor biotumpukan biocerakin tindak balas biokimia 66 biodegradable detergent bahancuciholeb biorosot/detergen boleh biorosot — pemhiorosotan — biogas — sistcm kawalan biologi -— dosbiologi saput biologi — sd bahan api biologi — separuh havat biologi — laluanbiologi — perisai biologi — bahan bioperubatan/ bahan biomedik —bionik biopolimer — biosintesis -kapal terhangbensavap kembar: dwisatah — faktor gangguan kapal terbang bersayap kembar —tiang bipod -.

bipolar junction transistor bipolarjunction transistor bipolar machine bipolar technology bipolar transistor bipolar transmission bipotential equation biquartz biquinary code biquinary counter birefringence bisect bismuth bismuth spiral bisphenol A bistable bisiabledevice bistable element bistable fluidic amplifier bistable latch bistable multivibrator bistable trigger circuit bit — — — — — — — — — — —— — — — — — bituminous enamel transistor simpang dwikutub mesindwikutub teknologi dwikutub transistor dwikutub penghantaran dwiku tub persamaan dwiupaya dwikuarza kod dwiperlimaan pembilang dwiperiimaan dwibiasan bahagiduasama bismut pilin bismur bisfenol A dwistabil peranti dwistabil unsundwistabil penguat berbendalir dwistabil selak dwistabil pemberbilang getar dwistabil litan picu dwistabii bit. mata bit and symbol timing pcmasaan bit dan simbol/ pemasaan bit dan lambang timba bit ketumpatan bit —— bit bucket bit density bit interval bit nozzle flow bit organised storage bit packing density bit pattern bit position bit punctuation bit rate bit rate generator bit size bit slice bit stream bitstream transmission bit string hit width bitumen bitumen coating bitumen emulsion bitumenous material bituminous coal bituminous enamel — jeda bit — — aliran muncung bit storan bit tersusun ketumpatan pemadatan bit corak bit kedudukan bit bit tanda baca kadar bit penjana kadar bit saiz bit hinisan bit alur bit penghantaran alur bit deretan bit lebar bit bitumen salut bitumen emulsi bitumen bahan bitumen arang batu bitumen enamel bitumen — —- — — 67 .

anjakan aras hitam -minvak hitam layar hitam/tabir hitam biritik hitam sinaranjasad hitam —penyinarjasad hitam penghitaman logam —— lehih hitam daripada hitam besi tuang hoich tempa hitam bajak sepak Blackland -putus bekalan bilah sudut bilah 68 blade area blade area ratio blade element blade element theory blade grader blade height blade height profile blade height-speed ratio blade height-velocity diagram blade stall blank blank character hian k coil blan k cici eter. (‘nil toh -knsnxig. blank diameter hlank gear blank holder blat i k ra nsmi ssioi i t is t blanked frequency marker blanket crepe blari king hlarikirig interval blanLing Interval luas hulah nisbah luas hilah unsur bilah —— teori unisur bilali jentera perata berhilah tinggi bjiah stistik ti uggi luau nisli~thlaju—tinggi hilah gilnt )a rala h tinggi — liil~ijti hilah ttgnn hilali kusring..pengapitan aras hitam .penjana rangkap dwi nbahan — alkali hitam penyepuhlindapan hitam jasadhitani -bolt hitam — kotakhitam . pada iii ~tksara uadant: aksara kostmg ii ng rid am pengli iptiS kc sotlg gitri S ptt Sit t timtoit—k usong gear kosong .arashitam pen jajanan aras hitam .bituminous seal bituminous seal bituminous stabilization bivariant function generator black alkali black annealing black body black bolt black box black level black level alignment black level clamping black level shift black oil black screen black spot hlackbody radiation blackbody radiator blackening ofmetal blacker-than-black blackheart malleable cast iron Blackland mouldboand blackout blade blade angle kedap berbitumen penstabilan herhitumen .-— pe iiic ~ ng con toh — kt IMI ing U paii angitautaran koci ing pena itda fit’kLiensi ic rpad a iii girtitti seitinni pcnyt uiuh — kosuiiqati: pidnniui cdi pi(iiiiitii angusongait: .

bongkah keliangan blok alamat blok analisis blok labuhan bongkah sistem blok dan takal aksara batal blok perantaian blok 69 . letup penibersihan bagas — relau bagas simen relau bagas — cas relau bagas —gas relau bagas -— paip relau bagas sanga relau bagas — get bagas — bebanletupan — tiub letup — letupan.b1~nk~ng level block t~ihninng aras padaman denyut padaman isvarat padaman -— bagas. palam saliran lapisan kasar lubang lapisan kasar alur masuk lapisan kasar laju buta bintik buta pembuta bahan telap lepuh tembaga lepuh blok. pembagasan — litarletupan — dayaletupan — kehilangan luntur — jujuh — pencekikjujuh — kawalanjujuh — putingjujuh skrujujuh stimjujuh gegantijenisjujuh —injapjujuh penjujuh — blanking level blanking pulse blanking signal blast blast cleaning blast furnace blast furnace cement blast furnace charge blast furnace gas blast furnace pipe blast furnace slag blast gate blast load blast tube blasting blasting circuit blasting force bleaching loss bleed bleed choke bleed control bleed nipple bleed screw bleed steam bleed type relay bleed valve bleeder bleeder resistor bleeding bleeding ofbrake blemish blemish free blend blender blending blending system blind blind drain blind hole blind inlet blind speed blind spot blinder blinding material blister blister copper block block (matrix) porosity block address block analysis block anchorage block and tackle system block cancel character block chaining perintangjujuh penjujuhan penjujuhan brek cacat tak cacat adunan pengadun pengadunan sistem adunan lapisan kasar.

peniup lubang hembus agen peniupan kepak tiupan gasket pecah hentaman penyepuhlindapan biru buku biru kerapuhan biru blow down valve blow moulding blowout blow out coil blow out magnet blow-back blow-by blow-down blow-offvalve blow-out pressure blow-out preventer blower blowhole blowing agent blown flap blown gasket blows blue annealing blue book blue brittleness 70 block gauge block ignore character block length block loading block mark block model block multiplexer channel block pavement block register block scan block slide turapan blok daftar blok imbas blok gelangsar bongkah isih blok struktur blok block sort block structure block structured language block transfer block work block-in-course blockette blocking blocking capacitor bahasa terstruktur blok pemindahan blok kerja blok lapisan blok blok kecil menyekat.block check character block check character block coefficient (GB) aksara semakan blok pekali bongkah kopolimer blok hapus blok gambarajah blok format blok selablok tolok bongkah aksara abai blok panjang blok pembebanan blok tanda blok model bongkah saluran pemultipieks blok blocking factor blocking filtration blocking oscillator blocking relay blocking scheme blow down pipe blue brittleness faktor sekatan. cuci alir injap pencuci tekanan sembur-keluar pencegah sembur-keluar penghembus. penurasan sekatan pengayun sekatan geganti sekatan skim menyekat block copolymer block delete block diagram block format block gap paip tiup-turun injap tiup-turun pengacuan tiup pecah. sembur-keluar gegelung tiup-keluar magnet tiup-keluar tiup-balik tiup-pintas tiup-turun. sekatan pemuat sekatan . tiup-keluar.

hadan paksijasad tanggunganjasad kerucutjasad/konjasad kesanjasad dayajasad gerakan jasad pelan badan gelangjasad sudutjasad ke alur vorteksjasad gelombangjasad dawaijasad kiub berpusatjasad kekisi kiub berpusatjasad kekisi tetragon henpusat jasad badan didih didih-hahis glu tahan didih dandang keupavaan dandang .blue print blue print blue-line print bluffbody blunt trailing edge blurring blush board board hammer board margin ofweight hoard pin board plating boarding boardy boat basin boat chock boat davit boatdeck boat drill boat plug boat ration boat station boat station bill boatbuilder boatswain boatswain locker boatswain whistle boatswain’s chain cetakan biru cetakan ganis burn — — — — — — -— — boiler capacity - — — —— — -— -— — -— — — — —— — jasad tubir bahagian belakang tumpul pengaburan pucat papan tukulpapan had muatan pin papan penyaduran papan naik pepapan lembangan bot scngkang bot davit bot geladakbot latihan bot palam mata kakap catuan lot stesen bot jadual stesen bot pembina bot serang almani serang wisel serang kerusi serang bobbin shaft bodies of revolution body body axis body burden body cone body effect body force body motion body plan body ring body to beam angle body vortex body wave body wire body-centred cubic body-centred cubic (BCC) lattice body-centred tetragonal (BCT) lattice bodywork boil boil-off boil-resistant glue boiler boilerCapacity 71 aci bobin jasad putaran jasad.

bedilan proscs terbom pesawat pengebom ikatan sudutikatan pemutusikatan. requirement boiler horsepower boiler protection boiler rating boiler room boiler stool boiler water requirement boiler water treatment boilermaker boiling crisis boiling heat transfer boiling ofsand boiling point boiling regime boiling water reactor bollard bollard pull hologram bolograph bolometer sengkangdandang pembakaran dandang tong dandang pam isi tong dandang kecekapan dandang tapakdandang kepenluan bahan api dandang kuasa kuda dandang perlindungan dandang perkadaran dandang bilik dandang bangku dandang keperluan air dandang penawatan air dandang pembuat dandang knisis djdih pemindahan haba didih pendidihan pasir titikdidih regim mendidih neaktor air mendidih tonggak tarikan tonggak hologram bolograf bolometer 72 bolometric instrument bolster bolster plate bolt bolt head bolt machine bolt sleeve bomb bay bomb calorimeter bomb door bombardm~nt bombed process bomber bond — — — — — —— — — — — — — — — — — bonded tendon alatan bolometer bantalan plat bantalan bolt — —— — — — — kepala bolt mesin bolt sarung bolt ruang bom meter kalori bom pintubom pembedilan.boiler chock boiler chock boiler combustion boiler drum boiler drum feed-pump boiler efficiency boiler foundation boiler fuel. bond angle bond breaker bond coat bond energy bond length bond order bond register bond store bond stress bonded beam pemecah ikatan — — — — — — — — — — salutikatan tenaga ikatan panjang ikatan tertib ikatan daftar ikatan stor hon tegasan ikatan rasuk tenikat bonded strain gauge bonded tendon tolok terikan terikat tendon terikat .

bonding bonding pengikatan/mengikat agen pengikat booster battery metering border dike — bonding agent bonding energy bonding force tenaga ikatan daya ikatan pengikatan sarung kabel booster diode booster element booster power booster pressure — — — — bonding ofcable sheath bonding ofconcrete bonding resin bonding strength pengikatan konkrit damar pengikat pemeteran bateri penggalak diod penggaiak unsur penggalak kuasa penggalak tekanan penggalak pam penggalak bonding time bone-seeking element bonnet booby hatch book capacitor book message book. berbatas benteng sempadan 73 .shelfenclosure boom boom chock boom guy boom shaker boom type sprinkler system boost charge boost control boost control override boost-glide vehicle kekuatan ikatan masa ikatan unsur tuju tulang bonet booster pump booster relay booster station booster transformer boot geganti penggalak stesen penggalak pengubah penggalak but — — — — — — — — — — — hacjebak pemuat buku utusan buku penutup para buku joran sengkangjoran gaijoran/giukjoran penggoncang galang sistem pemercikjenisjoran boot lid boot-topping tudung but butoping ikat-but bootstrap bootstrap amplifier bootstrap loader bootstrap routine bootstrapped — — penguat ikat-but pembeban ikat-but lazimikat-but/rutin ikat-but terikat-but Iitar Darlington bootstrapped Darlington circuit bootstrapping borate borated water cas galak kawal galak pembatalan kawalan galak tenikat-but pengikatanbut borat air berborat kenderaan luncur bantu penggalak penguat penggalak booster booster amplifier border border dike sempadan.

border ditch border ditch border irrigation border line border pen border pile border stone bore bored pile borehole borehole pressure borehole tiltmeter longkangsempadan/ pant sempadan pengairan sempadan ganis sempadan pena sempadan cerucuk sempadan batusempadan jara/gerek cerucuk terjara/cerucuk tergerek lubangjara/lubang gerek tekanan lubangjara/ tekanan lubang gerek meter eondong lubang jara/meter condong lubang gerek penjaraan/penggerekan puncak pcnjaraan/ puncak pcnggcrekan log penjaraan/log penggerekan mesinjara/mesin gerek rig penjara/nig penggerek rod penjara/rod penggerek kepekatan boron pembilang boron borosilicate glass borrow area borrow bit borrow pit bosh boss plate bossing bottle screw bottle screwjack bottled fuel gas solvent bottleneck bottling bottom (ship) bottom bearing bottom board bottom boom bottom clearance bottom cover bottom dead centre bottom dump truck bottom gate bottom heave bottom hole distortion bottom hole sampling bottom log — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — boring boring crown boring log boring machine boring rig boring rod boron Concentration boron counter — — — — — — — — bottom log 74 — kaca borosilikat kawasan pinjam bit pinjam lubang tanah pinjam bosy plattombol penombolan skrubotol bicu skru botol pelarut gas bahan api terbotol cerutan pembotolan dasar (kapal) galas bawah papanacuan joran bawah kelegaan bawah penutup bawah pusat mati bawah trak buang bawah get bawah gelembung bawah herotan dasarlubang pensampelan dasar lubang log bawah .

syarat sempadan anjakan sempadan kesan seinpadan persamaan sempadan ralat sempadan daya sempadan lapisan sempadan jujuhan lapisansempadan kawalan lapisansempadan kcsan scsaran lapisan sempadan persamaan lapisan sempadan aliran lapisan sempadan meter aIm lapisan sempadari penyelesaian lapisan sempadan ketebalan lapisan sempadan peralihan lapisan sempadan tiang sempadan pemisahan sempadan penyelesaian sempadan masalah nilai sempadan 75 .bottom longitudinal bottom longitudinal bottom pintle bottom plating bottom product bottom rack bottom shell boitom slab bottom up method bottom-opening skip bottom-up design hottomhole bought out finished bought out raw boulc!en boulder clay bounce test bounce-free switch bounce-proofcontact bound current bound moisture bound vortex boundary boundary alignment boundary angle bar boundary character rasuk bujur bawah engsel-kemudi bawah pemplatan dasar keluaran bawah rak bawah kelompang bawah papak bawah kaedah bawah atas tuba bukaan bawah rekaberituk bawah-atas dasar lubang beli siap beli mentah batu tongkol tanah hat tongkol/ lempung tongkol — — boundary value problem boundary condition boundary displacement boundary effect boundary equation boundary error boundary force boundary layer boundary layer bleed boundary layer control boundary layerdisplacement effect boundary layer equation boundary layer flow boundary layer flowmeten boundary layer solution boundary layer thickness boundary layer transition boundary boundary boundary boundary pillar separation solution value problem —— —~ ujianlantun suis bebas lantun scntuhat~ikahis lantun arus had lembapan tenikat vorteks had sempadan/batasan penjajanan sempadan batang sesiku sempadan aksara sempadan -— -— -— -— keadaan sempadan.

haluan pasangan haluan daprahaluan alatan bebusur penabebusur box can generator box chassis box culvert box frame construction box girder box heading box inlet box loop box pile box shunt box squared operator box structure brace — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — -— — — — — — — — pemplatan haluan talihaluan kemudi haluan set bebusur kejutanbusur gelombang kejutan busur penujah haluan ombak haluan sauh haluan emparan mangkuk pengelas mangkuk pengikis mangkuk galang benbusur kekuda berbusur kotak rasukkotak kaison kotak penjana kereta kotak cesi kotak pembetung kotak pembinaan kerangka kotak galang kotak terowong-mula kotak alur masuk kekotak gelung kotak cerucukkotak kotak pirau bow rudder bow set pengendahi kotak segiempat sama strukturkotak — — — — — — — — — — — — — — bow shock bow shock wave bow thruster bow wave bower anchor bowl centrifuge bowl classifier bowl scraper bowstring girder bowstring truss rembat tiang berembat braced column bracin~ perembatan pendakap lantai pendakap sudutjalinan pembawajalinan hujungjalinan hos terjalin sungai tersirat penjalin bracket bracket floor braid angle braid carrier braid end braided hose braided river braider braider deck brain wave box box beam box caisson geladakpenjalin gelombangotak 76 .boundary variable boundary variable bounded drainage area bounded resistance strain gauge bow bow assembly how fender bow instrument bow pen bow plating bow rope — — brain wave pembolehubah sempadan kawasan penyahinan terhad toiok tenikan nintangan terhad bebusur. busur.

brainstorming brainstorming brake brake available power brake cam brake control device brake dive brake drum brake efficiency brake fade brakefluid brake horse power brake lining brake master cylinder brake mean effective pressure brake moment brake pad brakepedal brake power brake power altitude factor — — — — — — — — — — — — — — branch point memerah otak brek kuasa holeh sedia brek sesondol bnek peranti kawalan brek junam brek gelendong brek kecekapanbrek pudarbrek bendalir brek kuasa kuda brek pelapik brek silinder induk brek tekanan berkesan mm brek momen brek pad brek brake specific fuel consumption brake thermal efficiency braking capacity braking distance braking effect braking force braking parachute — penggunaan bahan api tentu brek kecekapan haba bnek keupayaan pembrekan jarak pembrekan kesan pembrekan daya pembrekan payung brek kuasa pembrekan sinaran membrek sistempembrekan kilas pembrekan saluran sisi. cabang matriks lepasan cabang kabel cabang braking power braking radiation braking system braking torque branch branch admittance matrix — — — — — injakbrek kuasabrek faktor altitud kuasa brek/ faktor ketinggian kuasa brek masa tindak balas brek servo brek kasutbrek pegas kembali kasut brek sihinden hamha brek 77 branch cable branch conductance matrix branch feeder branch feeder amplifier branch impedance matrix branch instruction branch network branch operation branch or switch setting branch orzero instruction branch point — — — — matniks kealiran cabang penyuap cabang penguat penyuap cabang matriks galangan cabang suruhancabang rangkaian cabang pengendalian cabang pengesetan cabang atau suis suruhan cabang atau sifar titik cabang brake reaction time brake servo — — — — — brake shoe brake shoe return spring — brake slavecylinder — .

pemecah perhindungan pemutus gagal hapisan pemecah — — — — — — — — — — — — -— -— . pecah kargo campuran data putus pengguling pemecah titik pulang modal ciri putus frekuensi pecah 78 break grade break in point break in time break line break point break point instruction break sequence break test break up theory break-even analysis break-even chart break-even load breakaway frequency breakaway point breakdown breakdown crane breakdown diode breakdown pressure breakdown region breakdown strength breakdown voltage breaker breaker fail protection breaker ply — — — — breaker ply uhah gred titik putus masuk masa penyesuaian ganis putus titik putus.branch point singularity branch point singularity branch resistance matrix branched polymer branched polymer chain branching branching decay branching fraction branching instruction branching pipe branching polyethylene branching ratio brass brazing brazing flux breadboard breadboarding hardware breadboarding system breadth break break bulk cargo break data break down roll break even point break feature break frequency ketunggalan titik cabang matriks nintangan cabang pohimer bercabang ran taian polimer bercabang pencabangan susut cabang pecahan cabang suruhan cabang paip cabang polictilena cabang nisbah cabang hoyang pateri keras bahan lakur pateni keras papan reka perkakasan papan reka sistem papan reka ukur lebar putus. kerosakan. titik pccah suruhan titik putus jujukanputus uji pecah teori pecah analisis pulang modal carta pulang modal beban pulang modal frekuensi lobs titikbolos keruntuhan. kawasan runtuh kekuatan pecah voltan pecah tebat pemutus. penghuraian knen nosak diod runtuh tekanan tergendala kawasan pecah.

penitian penguat penitian —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — —- — —. anjung tampanjambatan penguattiti galasjambatan geladak anjungan papak geladakjambatan sistem dupleks titi asasjambatan tolok anjungan tembok sambutjambatan cenucukjambatan palam titi penerus titi sadaptiti tujahjambatan kekudajambatan penganalisis kemuatan jenis titi rangkaian ‘I’ titi rangkaian terti ti-I’ anjungan sayapanjungan pen~ambungan.dada cangkukpenguat platpenguat jermang penahan lubangdada penjendolan penafas pernafasan breksia reaktor pembiak pembiakan gandaan pembiakan nisbah pembiakan 79 breezeway brick brickwork bridge bridge abutment bridge amplifier bridge bearing bridge deck bridge deck slab bridge duplex system bridge foundation bridge gauge bridge pier bridge pile bridge plug bridge rectifier bridge tap bridge thrust bridge truss bridge type capacity analyser bridge 1’ neiwork hrtdged-’h’ network hridgeh ouse bnidgewing bridging bridging amplifier — luanglega bata kerja bata titi.breaker strip breaker strip breaking capacity breaking current breaking down method breaking load breaking piece breaking strength breaking stress breakout force breakover voltage breakthrough breakthrough curve breakwater bream breast breast hook breast plate breast shore breast-hole breasting breather breathing breccia breeder reactor breeding breeding gain breeding ratio — — — — — bridging amplffier jalur pemecah kemuatan putus aruspemutus kaedah pecah tebat bebanpemecah takat pecah kekuatan pecah tegasan pecah daya pecah keluar voltan pecah lampau bulus Iengkungbulus pemecah ombak cuci perut kapal jendol.jambatan. —- - .

bridging connection bridging connection bridging gain bridging loss bridle bridle gear bright bright annealing brightener brightener transformer brightening brightness brilliant line brine brine quench brine separation brine trap brinell fracture briquett brittle brittle behaviour brittle failure brittle fracture brittle material brittle point brittle strength — — — broadcast message sambungan penitian gandaanpenitian kehilangan penitian tali kekang peralatan tali kekang berkilat. sebar set data siaran perutusan siaran -— — — -— -~ — — — — — broad-flanged beam broadband broadband exchange broadband noise broadband single station (communication) broadband system broad base terrace broadcast broadcast data set broadcast message — — — — . cerah penyepuhlindapan berkilat bahan pengilat pengubah pencerah pengilatan kecerahan garis cemerlang air garam lindap-kejut air garam pemisahan air garam perangkap air garam patah rapuh brikuçt rapuh kelakuan rapuh kegagalan rapuh patah rapuh bahanrapuh titik rapuh kekuatan rapuh 80 brittle transition temperature brittleness broach broach teeth broaches broaching broad beam broad filling broad gauge broad irrigation broad pulse broad-band amplifier broad-crested weir — suhu peralihan rapuh kerapuhan tebuk gigi penebuk penebuk penebukan alur lebar isian lebar tolok lebar pengairan kumbahan denyut lebar penguatjalur lebar empang limpah puncak lebar/empang dasar puncak lebar rasuk berbebibir lebar jalur lebar ibu sawatjalurlebar hingarjalur lebar stesen tunggaljalur lebar sistemjalur lebar teres asas lebar siar.

talian terputus-putus penguatan gelung terputus keratan terpotong ion bromonium meter guruh gangsa~ sistem pemanasan bangunan pengeram pengalihudaraan bangunanpengeram anak ayam pengeram titian roda titian gerutu cokiat cetakan coklat 81 browse browsing bruise brush dam brush drain brush gear brush matting brush resistance brush shifting motor brush station brush voltage brush washer brushless excitation system brushless generator brute force approach bubble bubble breakdown bubble bursting bubble cavitation bubble chamber — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — semak lewa/baca lewa menyemak lewa/ membaca lewa calar lebatn empang belukar/ empangan belukar saliran belukar gear berus tikar helukar rintangan berus motor menganjak berus stesen berus voltan berus pembasuh berus Sistem pengujaafl tanpa berus penjana tanpa berus pendekatan daya kasar gelembung/reneh kerosakan gelembung/ kerosakan reneh peletusan gelembung/ peletusan rench peronggaan gelembung/ peronggaan reneh kebuk gelembung/kebuk reneh . penyebar/ penabur penyiaran.broadcast tillage broadcast tillage broadcast transmitting station broadcaster broadcasting broadcasting audiosystem broadcasting station broiler housing broken conductor fault broken line broken loop amplification broken section bromonium ion brontometer bronze brooder house heating system brooder house ventilation brooders chick brow brow truck brown crepe brown print — — bubble chamber pembajakan mcnyeluruh stesen pemancaran siaran penyiar. penyebaran sistem audio penyiaran stesen penyiaran pcrumahan ayam daging kerosakan pengalir pecah garisan terputus-putus.

kancing — — — — — perisai pengancing lapisan terkedut melengkok/lengkokan pekali lengkokan bebanlengkok bahanlengkokan ragam melengkok pelengkokan lompang keadaan tunas pencantuman tunas penimbal penguat penimbal buckling mode buckling ofshell bud condition bud grafting buffer buffer amplifier bubbling fluidizei~ bed bubbling promoter — — gelembung/lapisan terbendalir reneh penganjur gelembung/ penganjur reneh 82 — — .bubble column reactor bubble column 4~eactor bubble formation — buffer amplifier — bubble growth bubble level bubble memory bubble point bubble raft model bubble regime bubble separation bubble stirring action bubble-cap — — — — — — — reaktor turus gelembung/ reaktor turus reneh pembentukan gelembung/ pembentukan reneh tumbesaran gelembung/ tumbesaran reneh aras gelembung/aras reneh ingatan gelembung/ ingatan rench titik gelembung/titik reneh model rakit gelembung/ model rakit reneb regim gelembung/regim reneh pemisahan gelembung/ pemisahan reneh tindakan adukan gelem hung tukup gelembung/tukup rench lapisan terbendalir bubbly flow bucket brigade device bucket conveyor bucket dredger bucket elevator bucket seat bucket valve bucket-ladder dredger bucket-wheel excavator bucking circuit bucking coil —-----aliran hergelem bungi aliran bercueb pci-anti pasukan timba peiig~tiigktt t t i niba kapal korek timba pengangkut timba tempat duduk lekuk injap timba kapal korek timba bertangga kapal korek roda sauk litar perontaan gegelung perontaan voltan perontaan — — bucking voltage buckle buckle shield buckled ply buckling buckling coefficient buckling load buckling material — lengkok.

- .— — — — — — -- — -— — analisis tokokan ujian tokokan masa pembinaan tekanan tokokan kadar tokokan perakuan pembina model pembina polisi pembina ujian pembina bangunan lembangan pembinaan blok binaan.buffer Circuit buffer circuit bufferdevice buffer layer buffer offset buffer overlapped operation buffer prefix buffer state control buffer stock buffer storage buffer store buffer unit buffer unit pool buffered keyboard (open keyboard -~ buffered line printer buffering buffering exchange hufliring system buffering transfer buffi~t boundary bufleting huffing huffing mark hug hugging device litar penimbal peranti penimbal lapisan penimbal ofset penimbal pengendalian tertindih penimbal awalan penimbal kawalan keadaan penimbal stok penimbal storan penimbal stor penimbal unit pcriimhal kelompok unit penimbal papan kekunci herpenimbal pericctak talian herpenim hal penimbalan penukaran penimbalan sistem penimhalan pemindahan penimbalan sempadan paluan pemaluan pembalduan tanda pembalduan pepijat/kesilapan peranti pepijat build up analysis build up test build up time build-up pressure build-up rate builder’s certificate builder’s model builder’s policy builder’s trial building building basin building block building by-law building code building cost building damage building drawing building footing building line building optimization program building site built in check built pillar built rudder frame built rudder frame — — — — . hongkah binaan undang-undangkecil bangunan kanuri hangunan kos bangunan kcrosakan hangunan lukisan pcmbinaan tapak bangunan garisan bangunan aturcara pengoptimuman bangunan tapak binaan semak sedia ada tiang terhina — kcrangka kemudi terbina 83 .

built up bulk velocity — — — — built up built up area built-in built-in reactivity built-in support built-up edge built-up factor built-up model bulb bulb angle bulb pile bulb plate bulbous bow bulge forming bulging bulk bulk boiling bulk cargo bulk carrier bulk concentration bulk concrete bulk control rod hulk core hulk density hulk detector — — — — — — — — — — — — terbentuk kawasan binaan terbina dalam kebertindakbalasan tersedia sokong terbina dalam pinggir terbina faktor himpunan model binaan mentol/bebuli/bebawang sudut bebuli cerucuk bebuli/cerucuk bebawang plat bebuli/plat bebawang haluan bebuli pembentukan bonjol bulk dispersion bulk elasticits bulk erased noise bulk feed — bulk flow bulk fractionation bulk handling bulk lifetime bulk material bulk memory bulk milk bulk milk tank bulk modulus bulk modulus ofclasticitv serakan pukal keanjalan pukal! kekenyalan pukal hingar terpadam pukal suapan pukal aliran pukal pemeringkatan pukal pengelolaan pukal masa hayat pukal bahan pukal ingatan pukal susu pukal tangki susu pukal modulus pukal modulus kcanjälan pukal/ modulus kekenvalan pukal — pembonjolan pukal didihan pukal kargopukal kapal kargo pukal kepekatan pukal konkrit pukal rod kawalan pukal tcras pukal ketumpatan pukal pengcsan pukal bulk oil circuit breaker bulk polymerization bulk rod bulk specific gravity pemutus litar minvak pukal — — — — — -— -— pempolimeran pukal rod pukal graviti tentu gembur bulk spreader bulk supply jentera penabur bekalanpukal suhupukal — bulk temperature bulk transport hulk velocity 84 pengangkutan pukal halaju pukal .

bajak peluru bajak buletin birai jerjak birai pembilang bonggol kernudi bonggol penahan hentakan bundled pricing bundling bunk bunker bunker clause bunker fuel bunker fuel oil bunkeri~sg buoy buoyage buoyancy buoyancy curve buoyancy force — — — — — — — letak harga terberkas pemberkasan ranjang bunker fasal bunker bahan api bunker minyakbahanapi bunker mengisi bunker boya. menimbul sewa boya.bulic viscosity bus passenger landing — — — — bulk viscosity bulk volume bulkhead bulkhead centreline bulkhead coaming bulkhead deck bulking bull gear bull’s eye — — — — — — bulldozer bulldozing bullet bulletin board bulwark bulwark stanchion bump counter bumpsteer bump stop kelika tan pukal isipadu gembur (dinding) sekatan garis tengah (dinding) sekatan bibir (dinding) sekatan geladak (dinding) sekatan pempukalan gear’bull’ tingkap magun jentolak menjentolak peluru. sistem boya — — — — — — — — — — — — bumper bumper machine bumping bumpless transfer buna rubber bunching bundled bar bundled conductor bamper mesin pembonggol perhentakan pemindah tanpa hentak getah buna penggugusan bar terberkas pengalir terberkas 85 buoyancy tank buoyant foundation buoyautjet burden buried layer burn-offplate bus handshake bus impedance matrix businterrogation bus lane only ketimbulan lengkung ketimbulan daya ketimbulan tangki timbul tapak timbul jet timbul tanggungan lapisan tertanam plattapak — — — —~ — —- buslay-by bus listener bus passenger landing jabat tangan bas matriks galangan bas pemisitan bas lorongbas sahaja hentiansebelah bas pendengar has hentian penumpang bas .

bus passenger loading bus passenger loading bus priority scheme bus protection bus route bus scheduling bus section breaker bus section switch bus service bus service coverage bus service frequency bus standard bus stop bus structure bus talker bus tie circuit breaker bus timing bus timing information busback bush — — — — — — — — — — burnish muatan penumpang bas skim keutamaan bas perlindungan has laluan bas penjadualan has pemutus bahagian has suis bahagian bas pcrkhidmatan has liputan perkhidmatan has kekerapan perkhidmatan bas piawai bas perhentian bas struktur bas penutur has pemutus litar bebat has pemasaan bas maklumat pemasaan bas patah balik sesendal tukul kemas penukulan kemas busyel pemuat sesendal pengubah sesendal penyusun perniagaan 86 business data processing business forecasting business machine business machine locking business statistic business time value busway busway system busy hour busy signal busy test butt contact butt joint butt riveting burn-out fuel burn-out heat flux burn-out point burn-up burn-up fraction burn-up fuel burnable poison burner burner reactor burning rate burnish pemprosesan data perniagaan ramalan perniagaan mesin perniagaan penguncian mesin perniagaan statistik perniagaan nilai masa perniagaan laluan bas sistemlaluan has jam sibuk isyarat sibuk ujian sibuk sentuh temu sambungan temu perivetan temu bahan api terbakar fluks haba terbakar titik terbakar pembakaran pecahan pembakaran bahan api pembakaran racun boleh bakar penunu. pembakar reaktor penunu kadar pembakaran menggilap — — — — — — bush hammer bush-hammering bushel bushing capacitor — — — — — — bushing transformer business compiler .

hujungteinu injap kupu-kupu seuiuh temu pandangan keratan susuk Ikapal( gakis pandangan keratan su.suk (kapal( punat/butang hit punat/bit butang kotak punat kepala butang (rivet) pernuat butang mika sagang ulir sagang -benarigsagang — 87 .— matriks lcpasan has pengantara has -penimhangtaraan has .kororia let usan ralat letusan dcnyut penggetan letusan ragam letusan — -isyarat letusan kekuatan letusan penghantaran data terhala—letus peletusan -— daya letusan .penimhangtara has -— -— buttress thread bus available output bus bar bus bar fault bus bar protection bus capacitance bus collision bus contention bus coupler bus coupler switch bus expansion butt strap butt weld butt-end butterfly valve butting contact buttock buttock line button button bit button box button head (ofrivet) button mica capacitor buttress buttress screw thread buttress thread keluaran boleh sedia has palarig bas gagal paiang bas perlindungan paiang has kerriuatan has pelanggaran has -pertelagahan bas pengganding has —suis perigganding bas -perigembangan bas sabuk temu —kimpai temu .letus -padarnan letus pengesan kalcng letusan/ pengesan tin hetusan .burnt brick burnt brick burnt clay burnt shale burnt-out velocity burr burr edge burr mill burst burst blanking burst can detector burst corona burst error burst gating pulse burst mode burst signal burst strength burst-oriented data transmission bursting bursting force bus admittance matrix bus arbiter bus arbitration bus arbitrator bata bakar lempung hakar/ tanah hat bakar hatu syal hangus halaju putus kuasa .gerigis tepi bergerigis -— pengisar bergerigis letusan.

butyl rubber butyl rubber buzz-on-sound — — — byte multiplexing getah butil baz-pada-bunyi meter gelombang by-product by-wash/by-channel bylaw bypass capacitor bypass filter bypassing byte byte manipulation byte mode byte multiplexes channel byte multiplexing keluaran sampingan saluran limpah undang-undang kecil pemuat pirau turaspirau pemirauan — — — — — — buzzer wavemeter by characteristic by-pass by-pass ditch by-pass engine by-pass factor by-pass isolator by-pass valve pembaz — — — — — — — ciri sampingan pirau longkang pirau/parit pirau enjin pirau faktor pirau pemencil pirau injappirau byte — — — pengolahan byte ragam byte saluran multipieks byte pemultiplcksan byte 88 .

kawat kerangkaan sisi dankabel perisai kabel brek kabel tukupkabel kemuatan kabel salurkabel sesendal kabel penenggelam haba bayangan kabel pengangkat kabel kedudukan kabel pengayiat — cable tool operation cable tool sand line — — cable tool sand pump cable tool simple bailer cable tracking cable TV cablecasting — — — — — cable noise cable profile cable run cable selection cable speed hingar~kabel susukkabel laluan kábel cable stopper cable tool pemilihan kabel laju kabel penganduh kabel perkakas kabel 89 cableway cache memory cadastral cadence braking cadmium cadmium cell cadmium ratio cadmium-copper conductor — — — — — — — talian pasir perkakas kabel pam pasir perkakas kabel timba mudah perkakas kabel jejakan kabel TV kawat penyiaran kabel/ penyiaran kawat jalan-kabel ingatan sorok kadastera pembrekan rentak kadmium sd kadmium nisbahkadmium pengalir kadmiumtembaga .kabel penggerudian perkakas kabel rentetan gerudi perkakas kabel peranti pancing perkakas kabel kendalian perkakas kabd — — — — — — — — — — tekanan kabin kabel.C-compiler C C-compiler C-language C-preprocessor cabin cabin pressure cable cable and side framing cable armour cable brake cable cap cable capacitance cable duct cable gland cable image heat sink cable lifter cable location cable man — — — — — — — — — — — — — — cadmium-copper cosductor cable tool bit penyusun C — — cable tool coring cable tool drilling cable tool drilling string cable tool fishing device bahasaC prapemproses C kabin — mataperkakaskabel penerasan perkakas.

takat penentukuran julat tentukuran ujian penentukuran penentukur angkup log angkup kajiukurangkup unit angkup angkupkapit agenda kad panggilan kod arahan panggilan ralat panggilan .caesium caesium caesium oscillator cage effect caison cake filtration cake layer calandria calcareous calcination calcine calcinizing calcite calcium treated mud calcomp system calculagraph calculate calculated address calculating operation average calculation calculation error calculation of relative address calculator calendar calendar blister calendar crown — — -— call error saesium pengayun saesium kesan sangkar kaison penurasan kek lapisan kek kalandria herkapur pengkalsinan kalsin pengkalsinan kalsit lumpur terawat kalsium sistem kalkom kalkulagraf hitung alamat terhitung purata kendalian hitungan penghitungan ralat penghitungan penghitungan alamat nisbi penghitung.- — — — —— — — — —— — — —• — -— - -— — — — — — calibration range calibration test calibrator caliper caliper log caliper survey caliper unit caliper vise call card agendum call directing code (CDC) call error — — — -- — —-— tanda kalendar pengecutan kalendar kulit luar terkalendar perkalendaran tentukur tertentukur laju udara tertentukur orifis tertentukur dawai gelangsar tertentukur alatan penentukuran penentukuran kejituan tentukuran lengkung tentukuran titik penentukuran. mesin kira kalendar/takwim lepuh kalendar mahkota kalendar 90 calendar mark calendar shrinkage calendared outsole calendaring calibrate calibrated calibrated airspeed calibrated orifice calibrated slide wire calibrating calibration calibration calibration calibration instrument accuracy curve point — — .

— — ——- ——- — — — -— -— — — — —— — — —— — —- — — — — — — —- camera tube camshaft tiub kamera acisesondol kaleng/tin pendinginan kaleng/ pendinginan tin saiz kaleng/saiz tin syarat tak boich berlaku can can cooling can size can’t happen condition canal 9’ calorific valve calorifier injap kalori pengkalori meter kalori — — — calorimeter terusan .call in call in call instruction call number call off call option call premium call signal call unit call up call word call-director code (CDC) called party called station calling calling party calling rate calling sequence calling station calling unit callow cell calming section calomel electrode calorie calorific value —— —— canal panggil masuk suruhan panggilan nombor panggilan panggilan habis pilihan panggilan premium panggilan isyarat panggilan unit panggilan pauggil kata panggilan kod pengarah panggilan pihak dipanggil stesen dipanggil pemanggilan pihak pemanggil kadar pemanggilan jujukan pemanggilan stesen pemanggil unit pemanggilan selrnentah bahagian penenang elektrod kalomel kalori nilai kalori calorimetry calotron calsite nicol prism cam cam and camber angle (in steering system) cam and follower cam and peg steering box earn tulning camber camber angle camber grinding camber line cambered aerofoil section cambering camera camera channel pcrrneteran ka1~ri kalotron prisma nikol kalsit sesondol sudut kainberdan sesondol sesoridol dan peiigikut kotakstereng pancang dan sesondol pernusingan sesondol kamber sudut katnber pencanaian kainber garis kainber keratan aerofoil terkamber pengkamberan karnera salurankarnera —- -— .

canal drop canal drop canal effect canal fall canal rays canal wall cancel character cancellation ofpole cancellation ofzero candela (unit) candle power canning canning centre susut terusan cantilever beam cantilever bridge cantilever crane cantilever deck cantilever formwork cantilever foundation cantilever retaining wall cantilever sheetpile cantilever wall canvas cap cap screw cap-and-pin insulator capability capacitance -capacitance altimeter capacitance bridge capacitance coefficient capacitance comparison bridge capacitance coupling capacitance divider capacitance grading capacitance timer capacitive coupled device • • capacitive distribution 92 — — — — — — — — — capacitive distribution rasukjulur jambatanjulur krenjulur geladakjulur acuanjulur asasjulur tembok penahanjulur cerucuk kepinganjulur dindingjulur kanvas kesan terusan susutan terusan sinar terusan dinding terusan aksara batal pembatalan kutub pembatalan sifar — — — — — — candela (unit) kuasalilin pengetinan/pengalengan pusat pengetinan kanu — — — — — — — — — tukup skru tukup penebat tukup dan cemat kemampuan kemuatan meter tinggi kemuatan titi kemuatan pekali kemuatan titi perbandingan kemuatan gandingan kemuatan pembahagi kemuatan penggredan kemuatan pemasa kemuatan peranti terganding berkemuatan agihan berkemuatan canoe canonic product term sebutan hasil darab berkanun sebutan hasil tambah berkanun perhimpunan berkanun canonic sum term canonical assemble — canonical form canopy canopy density bentuk berkanun sengkuap ketumpatan sengkuap alur masuksengkuap pemintasan sengkuap kerangka condong beban timbal julur lenganjulur — — — -— — canopy inlet canopy interception cant frame cantiledge cantilever cantilever arm — .

t pembahagi berkemuatan pengamiran berkemuatan beban berkemuatan regangan berkemuatan geganti berkemuatan pemindaharuh berkemuatan pemuat sesendal pemuat penapis masukan pemuat mikrofon pcmuat motor pemuat motor pemuat-mula penguhah pemuat masalah pemuat keupayaan. muatan faktor muatan capillary conductivity capillary effect capillary electrometer — kebcraliran rerambut kesan rerambut — — — — — — — — capillary flowmeter capillary fringe capillary moisture capillary porosity capillary potential capillary pressure capillary pressure head elektrometer rerambut meter alir rerambut pinggir rerambut lembapan rerambut kcliangan rerambut upaya rerambut tekanan rerambut turus tekanan rerambut capillary rise capillary soil moisture capillary tube capillary wave capillary wave celerity capillary zone capillary-pressure cell method capital budget capital budgeting capital cost capital dredging capital duty capital equipment — — — kenaikan rerambut lembapan tanah rerambut tiub rerambut gelombang rerambut laju rambat gelombang keupayaan pemampat muatan silo pelan muatan halangan muatan torsiografjenis muatan tetopi.capacitive divider capacitive divider capacitive integrator capacitive load capacitive reactance capacitive relay capacitive transducer capacitor capacitor bushing capacitor input filter capacitor microphone capacitor motor capacitor start motor capacitor transformer capacitor trouble capacity capacity factor capacity ofcompressor capacity ofsilo capacity plan capacity restraint capacity type torsiograph capcl capillarity capillary capillary action capillary attraction —• — — — — — capital equipme. tetukup kererambutan rerambut tindakan rerambut tarikan rerambut rerambut zon rerambut kacdah sd tekanan rcrambut bclanjawan modal pembelanjawanmodal kos modal pcngorckan induk duti modal kelcngkapan modal — 93 .

penumpang kereta karat karbanion pcmpolimcran karbanion tindak balas singkirtam hah karhanil 94 carbide former carbide insert carbide tool carbon carbon arc carbon arc welding carbon black carbon brush carbon button carbon dating carbon dioxide recorder carbon electrode carbon equivalent carbon fibre carbon formation carbon gel carbon microphone carbon particle carbon pile carbon residue carbon resistor carbon rheostat carbon steel carbon-black master hatch carbonate reservoir rock — — — — —— — — — -— — — — — — — — — — — pembentuk karbida sisip karbida perkakas karbida karbon arka karbon kimpalan arka karbon hitam karbon bcrus karbon butang karbon tentumur karbon perakam karbon dioksida clcktrod karbon setara karbon gentian karbon pembentukan karbon gel karhon mikrofon karbon zarah karbon timbunan karbon haki karbon penintang karbon reostat karbon kcluli karbon kelompok induk hitamkarbon batuan takungan karbonat .capital expenditure budget capital expenditure budget capital gain capital gain tax capital turnover rate capped steel capping capping beam eaprolactam capsize capsizing capstan capstan and turret lathc capstan winch capsule comm unicat 1(111 captain capture-to-fission ratio car occupancy catat earbanion carhaninn polymerization carl)anyl ~idditioii—cliniinatioii icaction — carbonate reservoir rock belanjawan perbelanjaan modal laba modal cukai laba modal kadar pusingan modal keluli tertukup penukupan rasuk penukup kaprolaktam tclungkup menelungkup kapstan mesin lank kapstan dan madat win kapstan perhubungan kapsul/ komunikasi kapsul kaptcn nisbah pcnangkapan ke pembelahan muatan kereta.

carbonate rock carbonate rock carhona t ion carhoniurn ion stability carl~onizalion carbonized anode carbonized filament carhonyl additionsubstitution reaction carhonyl compound carhuration carburettor canbunization depth carbunize carbunized steel canbunizing card not non card card cage card checking card code card column card control unit card controller card deck card dialer card face — careen hat uan karhoiiat ng k a rl)ollata ii kesta hilan hiii karhoniuni pengka rh usa ii aiiod herkarhoii hianscn l)crka rI >1111 tindak halas gatiti— tal1~I)allkarl)ollll — selsatian kanlmiiii peiigk a rhu ra tall karhiirctor dalairi pcngkarlrnisati nse iigka rhoii kcl ii Ii n~c ngka rhoi i pens usukkarhoiiait • karsitiot ron karl sangkar kad pr ii vein ak an kaci kod karl lajur karl unit kassalaii kacl Pe1iga~~l karl gcladak kad pendail kad muka kad 95 card ficci card field card tlugg card kirniat (-and guide card hopper ca rn in P lit magaz Ilie card insoicc total cain ~ caid pu ni-her card pull(lillig card rack card reader card ross card stacker cat-ri system card transclivcr card verifier card arnie suspension cardan shah tardininl iisi~io~)}ioin — — — — -- suapaii karl — -— -— — — — — mcdaii kad serahutkad fbrmat kad pandu kad perivalur kad niagazin masukan kad junilah invois kad pcmproses kad penebuk kad penchukan kad nakkad pembacakad harts karl pcnindan kad slstcm kad -— — eardinid pattern card iotanhometer (ards per minute (CPM) careeii — penghantar-tenima kad pengesah karl ampaian kardamik acikardani iiiiki ifin k~~isli iicl iiiikitf ii -iailt iiiig corak kardioid/conak cja lit II hg kardiotakonicter kad pen nsinit ruin rig .

careening carrier system — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ca~ecning careening tackle caret wing cargo cargo batten cargo block cargo cluster cargo deadweight cargo drone cargo gear cargo hatch cargo heating oil cargo hold cargo hook cargoliner cargo manifold cargo piping cargo plan cargo port cargo pump cargo tramp carling carpet plot carriage carriage control character carriage return carriage return character pemiringan takal pemiringan sayap karet carriage system carriage tape carriageway carrier carrier acceleratiOn carrier amplitude carrier balance carrier channel carrier detect carrier frequency carrier lifetime carrier mobility carrier noise carrier offset carrier power carrier protection carrier protection system carrier relaying carrier shift carrier signal attenuation carrier storage carrier suppression carrier system 96 — —— kargo berotikargo bongkahkargo lampu kargo beratkargo tumpangan kargo peralatan kargo hackargo minyak pemanas kargo palka kargo cangkukkargo kapalkargo pancarongga kargo paipkargo pelan kargo pelabuhan kargo pam kargo kapal kargo sisir jeriau hac plot permaidani — — — — — — — — — — — — — — — — — pembawa aksara kawalan pembawa — — — kembali pembawa aksara kembali pembawa sistem penibawa pita pembawa jalan raya: lcbuh rava: lorong pembawa pecu tan pembawa jerayun pembawa/ amplitud pembawa imbanganpembawa saluranpembawa kesan pembawa frckucnsi pembawa masa hayat pembawa ketergerakan pembawa hingar pembawa ofset pembawa kuasa pembawa penlindungan pembawa sistem perlindungan pembawa penggegantian pembawa anjakan pembawa pengecilan isya rat pembawa storanpembawa penindasan pembawa sistcm pembawa .

— — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — -— cased column cased hole — 97 . anjakan kes kajian kes lubangjara bcrsclongsong/ lubang gerek berselongsong tiang berselongsong lubang berselongsong — — . selongsong dalam selongsong pengerasan selongsong sejarah kes anjakan sclongsong.carrier telephony — — — — cased hole telefoni pembawa penghantaran pembawa gelombang pembawa sistem audio pembawaarus sistem pembawa arus penguat frekuensi pembawa penghantaran pembawa tertindas nisbah pembawa ke hingar pirau bawaan lengkapan bawaan syaratbawa saiz kumpulan bawaan faktor bawa-sebelah belanja pembawaan kartrij loyang kartrij dokumen pendaftaran pengekod keutamaan penlapanan terlata Iata penguat lata bawaan lata saluran lata cascade compensation cascade connection cascade control cascade enrichment technique cascade extraction cascade liquefier cascade network cascade refrigeration system cascade transformer cascaded element cascaded transistor stage eascode cascode amplifier case case depth case hardening case history case shift case study cased borehole — -— — — carrier telephony carrier transmission carrier wave carrier-current audio system carrier-current system carrier-frequency amplifier carrier-suppressed transmission carrier-to-noise ratio carry bypass carry completion carry condition carry group size carry-over factor carrying expense cartridge cartridge brass carving note cascadable octal priority encoder cascade cascade amplifier cascade carry cascade channel pampasan lata sambungan lata kawalan lata teknik pengayaan lata penyanian lata pencecairlata rangkaian lata sistem penyejukan lata pengubah lara unsur terlata peringkat transistor terlata kaskod penguat kaskod kes.

paip hesi tuang logam tuang lombong • s-onteks buang keluli tuang struktur tuang rasuk kekota rangkai kekota nat kekota .-• kubu. kota nat kota sudut leneng-leneng —• misai kucing set data terkatalog tatacara terkatalog —— —— — — — -• casing float collar • -- casing floatjoint casing guideshoe casing landing practice casing leak casing material casing-bit size program casinghead — —— —— —- . penuangan kecacatan tuangan semak buang sembilan pro5es penuangan kawasan penuangan .cased hole tester cased hole tester casein caseinglue cash before delivery cash card cash flow cash inflow cash outflow casing casing cementing casing centralizer casing collar • cataloged procedure penguji lubang brsclongsong kasein glukasein bayarsebelum tenima kad tunai aliran tunai aliran masuk tunai aliran keluan tunai selongsong penyimenan selongsong pemusat selongsong relang selongsong/simpai selongsong relang apungan selongsong/simpai apungan sclongsong sambungan apungan selongsong kasut pandu selongsong amalan pemasangan selongsong bocoran selongsong bahan selongsong aturcara saiz bit selongsong kepalaselongsong 98 cassette user-tape system (CUl’S) cassitenite cast cast in-place cast in—situ cast iron cast iron pipe cast metal cast mine cast offvortex cast steel cast structure castdllated beam castellated link castellated nut casting casting defect casting out nines check casting process casting yard castle castle nut castor angle cat’s whisker cataloged data set cataloged procedure sistem kaset pita pcngguna kasitenit -• tuang • tuangdi tempat tuangdt situ besi tuarig .tuangan.

catalogue catalogue catalysis catalyst catalyst pellet “atalvst poisoning catalytic cracking catalytic homo~cneous reaction catalytic hydrogenation catalytic reforming catamaran catapult catastrophic error catastrophic failure catch basin catching diode catching frame catchment catchment basin category analysis catenary catenary cable catenation cathead cathetometer — — — — — — — cathodic reaction katalog pcmangkinan mangkin until mangkin pcracunan mangkin pemecahan bermangkin tindak balas homogen bermangkin pcnghidnogcnan bermangkin pembentukan semula bcrmangkin katamanan lastik ralatbencana kegagalan bencana lembangan tadah diod penangkapan kerangka tadah tadahan lembangan tadahan analisis kategori katenani kabel katenari untaian gelendong kekucing katetometer cathode cathode bias cathode bypass capacitor cathode current cathode dark space cathode disintegration cathode drop cathode flicker cathode follower cathode glow cathode heating time cathode interface resistance cathode leakage cathode luminous sensitivity cathode modulation cathode ray cathode ray current cathode ray oscilloscope cathode ray storage cathode nay tube cathode rectifier cathode resistor cathode short cathodic protection cathodic reaction katod pincang katod pemuat pirau katod anus katod nuang gelap katod penyepaian katod jatuhan katod kerlipan katod pengikut katod kilauan katod masa pemanasan katod rintangan antara muka katod bocoran katod kepekaan berlankatod -— — — — — — — — — — — — — — — — — — -— -— -— -— pemodulatan katod sinan katod anus sinar katod osiloskopsinan katod stonan sinar katod tiub sinar katod penenus katod penintang katod pintaskatod penlindungan katod tindak balas katod 99 .

cathodoluminescence cathodoluminescence cation cation exchange cation polymerization cationic current cationic resin cationic surface active agent cattleship pendarkilau katod kation penukaran kation pempolimeran kation arus kation cavity magnetron cavity radiation • cavity resonator cavity wall ceiling ceiling service ceiling temperature celerity cell cell correction factor cell coven cell height cell pressure cell structure cellophane cellular concrete cellular material cellular radiator cellular rubber cellular structure celluloid celsius cement cement box cement contamination 100 cement contamination —— — — —— —- — • — — — —- damar berkation agen aktifpermukaan herkationjagen giat permukaan berkation kapal angkut ternakan sebatian pakal kerapuhan kaustik pengkaustikan kesan gua~ gegua aliran gegua merongga peronggaan gelembubg peronggaan/ reneh pcronggaan kakisan rongga/karatan rongga kerosakan rongga hakisan rongga nomborrongga rongga pendidihan rongga — — — — — — — — — — caulking compound caustic embrittlement caustisization cave effect cavern cavern flow cavitate cavitation cavitation bubble cavitation corrosion cavitation damage cavitation erosion cavitation number cavity cavity boiling — — — — — — magnetron rongga sinaran rongga penyalun rongga dinding nongga siling/lelangit khidmat siling/khidmat lelangit suhu lelangit laju rambat sel fakton pembetulan sd tudung sel tinggi sd tekanan sel struktur sel selofan konkrit bersel/konknit berudara hahan bensel pen~inar bersel getah bersel struktur bersel seluloid celsius simen kotak simen pencemaran simen .

— — — — — — — — — hentaman pusat pulau tengah pejabaspusat titi pejabat pusat ibu sawat pejabat pusat loji pejabat pusat unit pemprosesan pusat — —• pemproses pusat pertubuhan pemproses pusat gelung pengimbasan pusat — — — • .-- pangkalan pusal -— jidal pusat pemusatan 101 . penvimenan kelengkapan menyimen kepala simen jadual menvimen simentit hatu baurhersimcn census ofdistribution census ofpopulation centring chain centring plug centring tool centreless grinding centreline bulkhead central apparatus room — — — — — — — bancitaburan banci penduduk rantai memusat palam memusat perkakasmemusat pencanaian tanpa pusat (dinding) sekatan garis tengah bilik radas pusat pengawal perhubungan pusat daya berpusat -— — central communication controller central force central impact central island central office central office bridge central office exchange central office plant central processing unit central processor central processor organization central scanning loop central terminal (CTU) central thimble centralization -— .cement grout cement grout cement gun cement injection cement job cement mortar cement paste cement ratio cement setting cement sheath cement slurry cement stabilization cement-asbestos roofing cement-asbestos siding cement-bond log cement-sand-gravel ratio cementation cemented carbide cemented soil cemented tungsten carbide cementing cementing equipment cementing head cementing table cementi te cementitlous aggregate — — — — — — — — — — — — — centralisatios turap sirnen penyembursimen pancitan simen kerja simen mortar simen adunan simen nisbah simen pengerasan simen salut simen buburansimen pemantapansimen atap simen-asbestos dinding simen-asbestos log ikatan simen nisbah simen-pasir-hatu kelikir pen~imcnan.perekatan karhida terekat tanah tcrckat tungsten karhida hersimen menvimen.

tengah lorong has tengah janak pusat penggerudian pusat kesan pusat elektrod pusat galang tengah ganis tengah tanda tengah pusat ketimbulan pusat kelengkungan pusat apungan pusat daya pusat graviti pusat rintangan sisi pusat pembebanan pusatjisim sistem pusatjisim pusat moinen pusat tekanan pusat tanikan pusat rintangan centre ofnotation centre risen outlet centre shaft centre telephone system centre to centre centre traffic district centre zero instrument centre-body intake centre-hole grinding centre-point steering centre-tap centreless grinder centres (centre to centre) centric load centric vane-compression supercharger centrifugal centrifugal acceleration centrifugal atomization centrifugal blower supercharger centrifugal casting centrifugal centre centrifugal clutch centrifugal compressor centrifugal effect -— — — — — — -— — — — — — — — centre centre bus lane centre distance centre drilling centre effect centre electrode centre girder centre line centre mark centre ofbuoyancy centre ofcurvature centre offloatation centre offorce centre ofgravity centre oflateral resistance centre ofloading centre ofmass centre ofmass system centre ofmoment centre ofpressure centre ofpull centre ofresistance pusat putanarr alur keluar penaik tengah acipusat sistem telefon pusat pusatkepusat daerah lalulintas pusat alatan bcrpusat sifar pengambilanjasad tengah pencanaian lubang tengah stereng titik-pusat sadap tengah pencanai tak benpusat jarak (pusatkepusat) beban pusat pencas lampau mampatan ram pusat em par pecutan empar peiigabusaii crnpar pengetas Iarnpau 1~erghriiibtsdinpar penuangan empar -— —— — pusal empan pencekamempar pemampat empar kesan empan 102 .centralized configuration centralized configuration centralized network function centralized operation centralizer — centrifugal effect tatarajah terpusat rangkap rangkaian terpusat kendalian berpusat pemusat pusat.

centrifugal fan centrifugal fan cciiinif’ugal kwcc kipasempar daya enipar ceramic material ceramic microphone ceramic package — — — — — — -— chafing batten bahan seramik mikrofon seramik bungkusan seramik fotosel seramik bahan perkakas seramik serium sermet bahan api sermet seroband (aloi) seroseal (aloi) prinsip pasti kesetaraan sijil kelayakan — — — — — t’ciitrifugal fuel pump centrifugal machine pam bahanapi empar mesin empar ceramic photocell ceramic tool material cerium cermet cermet fuel cerroband (alloy) cerroseal (alloy) certainty-equivalance principle certificateofcompctency centrifugal power centrifugal pump centrifugal separation centrifugal turning moment centrifugation ceutnifuge centrifuge moisture equivalent centrifuged latex centripetal acceleration centnipetal force ceritrode — — — — kuasa empar pam empar pemisahan empar momen putar empar pengemparafl emparan setara lembapan cmparan lateks terempar pecutan memusat daya memusat seritrod pusat bentuk/sentroid pcnyambungpusat bentuk/penyambung sentroid paksi pusat bentuk/paksi sentroid seramik ika tan senamik pemuatserarnik salutseramik bahan api seramik — —— — — — — — — — —— -— — — — —— certificateofcompliance certificateofdischarge certificateoforigin certified tape cetane number cetane rating chad chad tape chadded sijil kepatuhan sijil pelepasan sijil tempat asal pita teraku nomborsetana perkadaran setana reja pita rç-ja tercja pita kertas tereja pita tanpa reja ayak benidasing merambu beroti rambu centroid cctitroid connector cenitroidal axis ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic — — chadded paper tape chadless tape chaffer sieve chafing chafing batten ———- bond capacitor coating fuel — — — —- 103 .

— —— -— — — — — .— -— chamfer kabelrantai kod rantai pembilang kod rantai penyampaiafl nantai penyampai nantal gandingan rantal ganis nantai bintik pemacu nantai fakton pengembangan nantai penyambungan rantai pembelahan nantai hasil pembelahan rantai kebolehlenturan nantai lipatannantai jeniji nantai penmulaan rantai kimpalanjelujun panjangnantai petakrantai paip ran tai pempolimeran rantai pencetak rantai tunas-tekan kcbuk dewan penkapalan serongan — —— — —— — — -— — .chafing gear chafing gear chafing mat chafing piece chain barrel steering gear chain propagation chain reaction chain rivetting chain saw chain scale chain stiffness chain structure chain tensioner chain terminating agent chain termination chain transfer chain transfer reaction chainage chained list chaining chaining overflow chaining search chalcopyrite chalk chalk blower chalking chamber gear nambu tikar nambu kanvas nambu peralatan mengemudi penambatan rantai tindak balas rantai perivetan rantai gengaji rantai skala rantai kekukuhan ran tai stnuktur rantai penegang ran tai agen penamatan nantal penamatan ran tai pemindahan nantai tindak balas pemindahan rantai rantaian senarai tenantai perantaian limpahan perantaian can perantaian kalkopinit kapur penghembus kapur pengapurap kebuk • chain cable chain code chain code counter chain conveying chain conveyor chain coupling chain dot line chain drive chain expansion factor chain extension chain fission chain fission yield chain flexibility chain folding chain grate chain initiation chain intermittent welding chain length chain locker chain pipe chain polymerization chain printer chamber filter press chamber ofshipping chamfer 104 — .

chamfer angle chamfer angle chamfering chanelling change bit change boundary change control procedure change dump change over switch change pole motor change record change sign key (calculators) change-card method change-coil instrument change-over clock channel channel adapter channel address word channel alignment channel allocation channel bar channel black channel bus channel cable channel capacity channel character channel chassis frame section sudut serongan penyerongan penyaluran bit tukar sempadan tukan tatacara kawalan tukar longgok tukan suis ambil-alih motor tukan kutub rekod tukar kekunci tukar tanda kaedah tukarkad alatan tukangegelung jam ambil-alih saluran penyesuai saluran kata alamat saluran penjajaran saluran peruntukan saluran ban saluran hitam saluran bas saluran kabel saluran muatan saluran aksana salunan keratan bingkai casis salunan • channel check handler channel command channel command word channel communication channel conditioning channel connector channel contraction channel controller channel distortion channel effect channel failure channel flow channel grade channel improvement channel ofdistnibution channel output channel peripheral interface channel precipitation channel program channel program translation channel pulse channel scheduler channel section channel selection -— channel selection penggagang semak saluran penintah saluran kata perintah saluran penhubungan saluran perlyesuaian saluran penyambung saluran pengecutan saluran pengawal saluran herotan saluran kesan saluran kegagalan saluran aliran saluran gred saluran pembaikan saluran saluran agihan keluaran saluran antara muka persisian saluran curahansaluran aturcarasaluran terjemahan aturcara saluran denyut saluran penjadual saluran keratan saluran pemilihan saluran — 105 .

ch. ruang aksara .~~ne1 selector channel selector channel selector unit channel speed channel stabilization pemilih saluran unit pemilih saluran laju saluran penstabilan saluran kadar tarafsaluran jadual tarafsaluran stonan salunan/simpanan salunan pensuisan saluran penyegerak saluran peranti pangkalan saluran pen~esuai salunan ke salurati tenesjenis saluran indeks penggunaan saluran lehar saluran pita saluran penyaluran pensilangan bersalur penyaluran character space character code character delete character density character duration character edge character element character emitter character field character font character generator character manipulation character mode character modifier character negative acknowledge character of traffic character outline character per frame display character position character printer character reader character recognition character now character set character size character space 106 kod aksara padam aksara ketumpatan aksara tempoh aksara hujung aksara unsur aksara pemancar aksara medan aksana pasuan aksara penjana aksara —-— — — -— — i-u anne1 status rate cli an nd stat us ta Isi e (SI channel storage channel switching channel synchronizer channel terminal device channel to channel adapter channel type terrace channel utilization index channel width channel-tape channeization channeized intersection channelizing channeizing island channelizing line channelling effect chaplet char character character boundary — -— —— — —— pengolahan aksara ragam aksara penguhahsuai aksara aku negatifaksara cmi lalulintas garis bentukaksara paparan aksara pen kerangka kedudukan aksana pencetak aksara — — pulau salunan ganisan saluran kesan saluran caplet anang aksara sempadan aksara pembaca aksana pengecaman aksara banisan aksara set aksana saiz aksara jarak aksana.

suapan penguat eas pembawa cas kepekatan cas kecekapan cas penunjuk cas panci suapan parameter cas parametercas transistor nisbah suapan.character spacing reference line character spacing reference line character string character subset character tape charactenised characteristic characteristic active region characteristic curve charging system characteristic wind load charactron change chargeamplIfier chargecanner chargeconcentration chargeefficiency chargeindicator charge pan chargeparameter change parameter oftransistor charge ratio chargeshift charge storage tube chargestratification charge transferdevice charge-carrier density charge-coupled device charge-storage charged particle equilibrium charged zone chargeman charging charging current charging potential — —— — characteristic dead load characteristic depth characteristic equation characteristic impedance characteristic impedance ratio characteristic live load characteristic load characteristic mode characteristic moving load characteristic ofartefact characteristic polynomial characteristic radiation characteristic ratio characteristic root characteristic strength characteristic value characteristic vector ganisrujukanjarak aksana rentetan aksana subset aksara pita aksana tereiri ciii kawasan giat cini/kawasan aktifein lengkung ciii beban rnati cmi ukundalam cmi pensamaan em galangan ciii nisbah galangan ciii beban hid up ciii bebancini ragam ciri beban bergerak cmi ciii barang buatan polinomialciii sinaran ciri nisbah ciii punca ciii kekuatan ciii nilaicin vekton ciii 107 beban angini ciri kanaktron cas.jurujaga pengecasan anus pengecasan - changing system upaya pengecasan sistem pengecasan . nisbah cas anjakan cas tiub storan cas penstratuman cas peranti pindah cas ketumpatan pembawa eas peranti cas terganding storan cas keseimbangan zarah bercas zon bercas penjaga.

semak bit semak aksara semak empang penyekat/ empangan penyekat digit semak saliran penyekat pintu air penyekat alatan semak pengainan sekatan — — — — — • -- checking section checkout checkpoint record checkpoint request record checkpoint restart checknow planter checkrow planting chelating agent chelation chemical analysis 108 — -— titik semak set data utik semak masukan titik semak masalah semak semak-jumlah simbol semak/lambang semak injap sehala senanai semak penyemak plat berpetak penyemakan jujukan lazim penyemakan/juj u kan rutin pcnycmakan keratan semakan semakan keluar rekod titik semak nekod permintaan titik semak mula semula titik semak penanam petak penanaman petak agcn mengelat pengelatan analisis kimia had semak . piagam penyewa penurut dail menunut easis gelatuk tanda gelatuk suis tanpa gelatuk periyekat.charging voltage charging voltage chart chart beating drum chart compressibility factor chart record chart recorder chant room chanter charterer chasers )thread( chasing dial (on lathe) chassis chatter chatter mark chattenless switch check check bit check character check dam check digit check drain check gate check instrument check irrigation check limit -- chemical analysis voltan pengeeasan earta gendang rentak canta faktor kebolehmampatan carta rekod carta perakam carta — — check point check point data set check point entry check problem cheek sum cheek symbol check valve check-list checker checkered plate checking checking routine sequence — — — — — — — — -— — bilik carta carter.

chemical bath brazing chemical bath brazing chemical brightening chemical carrier chemical cleaning chemical composition chemical constituent chemical conversion coating chemical cutter chemical deposition chemical dissolution chemical dose chemical energy chemical equilibrium chemical force chemical grouting chemical irreversibility chemical kinetics chemical limestone chemical machining chemical oxygen demand (COD~ chemical plant chei~iicalpolishing chemical potential chemical probe — chief steward pematenian kcras kuhang kimia -— - — -— —• — — — —— — — — — — — — — — pengilatan kimia kapal angkut hahan kimia pencucian kimia kerencaman kimia juzuk kimia salut tukanan kimia pemotongktmia pengendapan kimia pelarutan kimia dos kimia tenaga kimia kcseimbangan kimia daya kimia turapan kimia ketakholehbalikan kimia kinetik kimia batu kapur kimia pemesinan kimia keperluan oksigen kimia KOK( loji kimia penggilapan kimia keupayaan kimia kuar kimia chemical process chemical processing chemical property chemical reaction chemical reaction engineering chemical reactor chemical resistance chemical reversibility chemical shift chemical shim chemical stabilization chemical treatment chemical wear chemicals chemilummnescence chemisorption chemistry chemonuclear cherty limestone chevron pattern chick brooder house chicle chiefengineer chiefofficer (mate) chiefsteward — -— — pnoseskimia pemprosesan kimia sifat kimia tindak balas kimia kejuruteraan tindak balas kimia reaktorkimia rintangan kimia kebolehbalikan kimia anjakan kimia kepipis kimia penstabilan kimia penawatan kimia haus kimia bahan kimia kependankilauan kimia pengerapan kimia kimia nuklearkimia batu kapur berijang corak pucuk rebung numab pengeram anak ayam cikel ketuajurutena ketua pegawai ketua pelayan 109 .

— — — log kionin klorosilana polietilena herklorosulfonat sengkang tolok sengkang cekik. pencckik kawalan cekik kepakeekik alinan cekik saiz pcncekik tiub cekik Injap cekik aliran tercekik tencekik keadaan tercekik nagam tcrpenggal gelombang terpenggal pemenggal penguat berpemenggal palang pemenggal chopper han recorder chopper transistor chopping hit chord chord extention perakam palang pemenggal pemenggal bentransistor mata pemotong penentas pemanjangan perentas .chill box chill box chill cast iron chill time chilled cargo chilled east iron chilled water chimney chinaware chinse chinsing iron chip chip coring chip enable chip formation chip select chip select input chippering chipping chipping hammer chips transistor chisel plow chisel-edge fracture chloride salt aggregate chlorinated phosphate chlorinated rubber chlorination chlorine injection — —— ——— chord extention kotakdingin besi tuangdingin masadingin kargodingin besi tuang terdingin air dingin cerobong banangan tembikar pakalsementara besi pakal sementara nacik.serpih peneraSan racik pcmboleh serpihan pembentukan senpihan pilih senpihan masukan pilih serpihan menitik menyenpih: menacik —— — —- — —-— — — — — — —- tukul pcnyerpih transistor serpihan bajak pahat patah mata-pahat hatu haun garam klonida fosfat herklorin getah berklonin pengklorinan suntikan klonin 110 chlorine log chlorosilane chlonosulphonated polyethylene ch~~k chock gauge choke chokc control choke flap choke flow choke size choke tube choke valve choked flow choking choking condition chopped mode chopped-wave chopper chopper amphfier chopper bar — — — — — — — — — — — — — — — — — —.

- — -— -— -— -— -— — — — — — chromaticity flicker chroniating chronsatograph chromatographic detector chromatography — — —— — — — — ch roma tron chrome chronie-niolyhdenum steel chroniel chroniel-alumel thermocouple — kekromaan paksi kekromaan saluran kekromaan komponen kekromaan penyahmodulat kekromaan faktor kekromaan kunci kekromaan pemodulat kekromaan utama keknomaan nisbah kekromaan isyarat keknomaan subpembawa kekromaan kromium saduran kromium keluli kromium dedahan kronik kronogram kronograf jam—jitu kotakjam-jitu sudut knononietri takometer kronometni kronoskop kronotron cuk mukacuk platcuk .chord line chord line chord method chordal method chordal pitch (gear) chordal thickness chorded coil chording factor chord wise loading ehroma control chromadizing chromate coating chromate inhibitor chromatc treatment chromatic aberration chromaticity chroniaticisy diagram — — —— — — — — — — — -— — chuck plate ganis perentas kaedah perenras kaedah herperentas jarak gigi perentas ketebalan perentas gelung terentas faktor perentasan pembebanan arah rentas kawalan knoma pengkromatan salutan kromat penencat kromat rawatan kromat aherasi knomat kekromatan gamhanajah kekromatan kerlipan kckromatan mengkromat kromatograf pcngesan kromatograf knomatografi knomatron knom keluli krom-molibdenum knomel pengganding suhu knomel-alumel Ill chrominance chrominance axischrominance channel chrominance component chrominance demodulator chrominance factor chrominance lock chrominance modulator chrominance primary chrominance ratio chrominance signal chrominance subcarnien chromium chromium plating chromium steel chronic exposure chronogram chronograph chronometer chronometer box chronometric angle chronometric tachometer chronoscope chronotron chuck chuck face chuck plate -.

churning hurning hute — — — — — — circular electric wave godakan pelongsor alas pelongsor blok pelongsor alur limpah pelongsor bilik pemerahan susu jenis pelongsor bulatan circuit design circuit diagram circu~L element circuit grade circuit implementation circuit load circuit media circuit model circuit noise circuit noiselevel circuit notation convention circuit packaging circuit parameter circuit pitch circuit protection circuit ringing circuit side circuit switched exchange circuit testing cincuital law circuitous pattern circular arc circular chart recorder circular column circular curve circular electric wave nekabentuk litar gambarajah litar unsur litar gred litar pelaksanaan litar beban litar media litar model litar hingar litar aras hingar litar kelaziman tatatanda litar pembungkusan litar parameter litar langsing litar perlindungan litar deningan litar sisi litan ibu sawat tersuis lmtan pengujian litan hukum kclitaran corak berlitar lengkok bulat perakam canta pekeliling tiang bulat lengkung bulat gelombang elcktnik pekeliling chutebedding chute block chute spiliway chute-type milking room circle circle ~C’method circle coefficient kaedah C bulat pekali bulatan gambarajah bulatan teorem bulatan simbol bintik berbulat/ lambang bmntik berbulat simbol tambah berbulat/ lambang tambah benhulat klip lengkung litan penganalisis litar analisis litar pemutus litan muatan litar serpihan litar masa pembersihan litar kerencaman litar 112 circle diagram circle theorem circled-dot symbol circled-plus symbol — circlip circuit circuit circuit circuit circuit circuit circUit circuit analyser analysis breaker capacity chip clearing time composition .

pengelilingan pemalaredaran sistem pemutar herputar kawalan mengeliling kadar edaran keperluan edaran aliran berkeliling lilitan beban lilitan prategasan lilitan tegasan lilitan ke-sis-isomeran sis—stilbena ke-sis-trans-isomeran meter condong tangki rancangan awam atunan penyaliran undang-undang awam .circular frequency circular frequency circular girder circular graphical chart circular harmonic circular interpolation circular jet circular magnetic wave circular notation circular orbit circular pitch circular plate circular prestressing circular reinforcement circular ring circular road circular saw circular scale circular shift circular stress field circular thickness circular tube circular wave guide circularly polarized wave circulating current system circulating flow — — — — — — — — — civil-law drainage rule frekuensi membulat galang hulat carta grafik bulat hanmonik pekeliling penentudalaman hulat jet bulat gelombang magnet pekeliling tatatanda l)ulat orbit hulat pie bulat plat hulat prategasan lingkanan tetulang lingkaran gelang hulat jalan pekeliling gergaji hulat skala hulat anjakan pekeliling medan tegasan hulat tehal hulat tiub bulat pandu gelomhang hulat gelombang terkutub hulat sistem afus mengeliling alinan pusing halik 113 circulating memory circulating motion circulating pump circulating register circulating storage circulating water channel circulating-current protection circulation circulation constant circulation control rotating rotor system circulation rate circulation requirement circulatory flow circumference circumferential load circumferential prestressing circumferential stress cis—isonicrism c-is—s ti Ibcne cis-trans-i somenism cistern tiltmeter civil programme civil-law drainage rule — — — — — — -— — — -— — — — —— — — — — — — ingatan mengeliling gerakan mengeliling pam pengedaran daftar mengeliling storan mengeliling saluran air edar keliling perlindungan arus mengeliling cdaran.

clad metal clad metal cladding claiming pen clamp clamp-on meter — — — — clay-shale logam terlapis pelapisan kandangpenyekat pengapit meter kapit pemalar dielektrik terkapit diod masukan terkapit pengapit Iitar pengapit pengapitan litar mengapit diod mengapit denyut mengapit klapotis klarain penjernihan penjernih menjernih kejernihan plastik bataskelas jeda kelas set kelas saluran kelas-D saluran kelas-E keluarga klasik model klasik - classical state diagram classification classification certificate classification count classification ofship classification society classification time classifier classify elastic elastic reservoir rock elastic sediment clausing inequality clay clay fraction clay growing clay mineral clay tile clay-cement grout clay-shale — clamped dielectric constant clamped input diode damper damper circuit — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — —. — clamping clamping circuit clamping diode clamping pulse clapotis clarain clarification claritier clarifying clarity ofplastic class bound class interval class set — — — class-D channel class-E channel classical family classical model — — gambarajah keadaan klasik petigelasan sijil pengelasan bilangan pengelasan pengelasan kapal perbadanan pengelasan masa pengelasan pengelas mengelas klastik batuan takungan klastik endapan klastik ketaksarnaan fasal tanah liat/lempung pecahan tanah hat) pecahan lempung turapan tanah hat! tunapan lempung gahian tanah hiat/galian lempung jubin tanah liat/jubin lempung turap simen tanah liat/ tunap smmen lempung syal tanah liat/syal lempung 114 .

bersih.jernih — — — — — — — — — — — — — — — laluan lega tetupai belahan — — kawasan bersih daftar bersih sebelum inengeset tinggi lega suruhan padam-bersih bersih keluar isyarat bersib retak belahan satah belahan tebing tinggi ikhim — — — — — — — — data iktim lampauan ikhim penyelaku iklim zon ikhim rentanglega lega untuk hantar kacadepanjelas climatic zone climatology climb cutting climb-dislocation climbing film evaporator ‘IS clear voice override clearance keutamaan suarajelas kelegaan kaji iklim potong daki kehelan daki penyejat saput mendaki .clay-stone clay-stone clay-water micelle claypan cleading clean feed clean out clean sand cleaner cleaning product cleanout door clear clear area clear before setting register clear height clear instruction clear out clear signal clear span clear to send clear view screen — — climbing film evaporator batu tanah hiat/batu lempung misel air tanah hiat/misel air lempung datar lempung/datar tanah hat penehatan suap bersih bersih habis pasir bersih pencuci. pembersih/ hahan bersih keluaran pembersihan clearance angle clearance fit clearance hole clearance ratio clearance volume cleared condition — — — — — — — — — — — sudut kelegaan gegas kelegaan lubangkelegaan nisbah kelegaan — — — — — — clearing bank clearing field clearing hole clearing house clearing time circuit breaker clearway cleat cleavage cleavage crack cleavage plane cliff climate climatic data climatic extreme climatic simulator isipadu kelegaan keadaan terbersih bank penjelasan medan membersih lubang kclegaan rumah penjelasan pemutus litar masa padam bersih — — — pintu keluar-habis lega. padambersih.

climbing ifight climbing flight climbing form climbing formwork clingage clinical laboratory system clinker clinker concrete clinker plating chinographic clinometcr clip clipper clipping circuit clipping diode clipping loss clipping time clock card clock flip-flop clock frequency clock generator clock out clock pulse clock speed clock spring suspension clock tick clock timer clock timing penerbangan mendaki bentuk mendaki acuan mendaki baki muatan minyak sistem makmal khinik batu hangus konknit batu hangus platan khinken khinognafik khinometer ketip. jam habis denu t jam laju jam ampaian pegas jam deti k jam pemasajam pemasaan jam • clock track clock-mode clock-mode sequential circuit clock-pulsegenerator clocked flip-flop clocked operation clocked signal clocking time clockwise clockwise rotation clogging clogging indicator close (texture) close circuit signalling close corporation close coupling close die forging (forming) close out close packed structure close path close scheduling close switch close timbering close tolerance bolt close-circuit close-circuit jejak jam nagamjam hitarjujukan ragamjam penjana denyutjam flip-flopberjam pengendahian berjam isyarat tenjam masa men gejam ikut jam putaran ikut jam sumbat. tersekat penunjuk sumbat rapat (tekstur) pengisyaratan hitar tertutup penbadanan tertutup gandingan rapat tempaan acuan bertutup tutuphabis stnukturpadat laluan tentutup penjadualan rapat tutupsuis pemapanan tutup bolt had terima kecil titan tentutup — — — —— — — — — -— — 116 . khip pengetip titan pengetip diod mengetip kchi Iaisga 11 ineiigc tip iii~IS~i inciigctip kad jam flip-flopjam frekuensi jam penjana jam jam keluar.

takat awan nisbah redu pan awan keruh karatan kelawan/kakisan kelawar -— persimpangan kelawar/ persilangan kelawar gugus galas gugus kawalan gugus pengisar gugus cekam pelarasan cekam simpai cekam kerueut cekam/kon cekam gandingan cekam -— —- — .close-packed hexagonal lattice close-packed hexagonal lattice close-up fault closed basin coastal) closed circuit closed collection closed combustion chamber closed cycle closed drain closed feedwater heater closed heat exchanger closed instruction loop closed link chain closed loop closed loop control closed loop frequency response 1oop system closed closed network closed path — clutch coupling kekisi hcksagon padat kegagalan dekat — — — — — — -— — —— closed routine closed subroutine closed system — • —- lembangan terkurung hitar tertutup pengumpulan tertutup kebuk pembakaran tent u tim p kitartertutup salman tertutup pemanas air suapan tertutup penukarhaha tertutup gelung suruhan tertutup rantai paut tertutup gelung tertutup kawalan gelung tertutup sambutan frekuensi gelung tertutup sistem gelung tertutup rangkaian tertutup laluan tertutup lazim tertutup/rutin tertutup suhlazim tertutup/ subrutin tertutup sistem tertutup 117 closed-loop gain closed-loop regulator closed-loop transfer function closest possible boundary closing impulse time closing pressure closure domain cloud chamber cloud point cloudiness ratio cloudy clover leafcorrosion etovenleafin terchange cluster cluster bearing cluster contro’ cluster mill clutch clutch adjustment clutch collar clutch cone clutch coupling -— -— -— — -— gandaan gelung tertutup pengaturgelung tertutup rangkap pindah gelung tertutup sempadan terdekat mungkin masa dedcnyut menutup tekanan menutup domain tutupan kebukkabus -— —— —— titik awan.

dutch drag clutch drag clutch fluid clutch fork clutch lining clutch master cylinder clutch pedal clutch point clutch pressure plate clutch rim clutch slavecylinder clutch slip clutch spring clutch thrust bearing clutch winch clutch withdrawal mechanisme clutch-driven plate co-channel co-current co-current flow co-current process co-tree coacervation coach coagulant coagulant dipping senetan cekam bcndalir cekam garpu cekam pehapik cekani silinder induk cekam injak cekam titik cekam plat tekanan cekam rim cekam sihinder hamba cekam gelincmr cekamn pegas cekam galas tujah cekam win cekam mekanisme penanikan balik cekam plat terpacu-cekam sesaluran searus ahiran searus proses searus sepokok koservatan koc bahanpengental pencelupan bahan pengental • coagulate coagulation coagulator coagulum coal coal breaker coal gas coal gasification coal rank coal tar coal-air standard coal-burning generating station coal-tar oil coanda effect mengentalkan pengentalan perigental kentalan arang batu pernecah arang batu gas aratig batu penggasan arang batu pangkat ararig batu tar arang batu/belangkin anang batu piawai udara arang batu stesen penjanaan arang batu minyak tar arang batu/ minyak belangkin arang batu taut tautan penaut pengarangbatuan bibir barbibir sengkarig bibir sikubibir pengukuh bibir kesan koanda — — — —— — — — — — — — — coalesce coalescence coalescer coalification coaming coaming bar coaming chock coaming stay coaming stiffener coanda effect — —-— — — — — — —- 118 .

coarse aggregate coarse aggregate coarse chromninance coarse crusher coarse grain coarse grained coarse gravel coarse pitch coarse scanning coarsening coast coast guard coast time coastal bund coastal engineering coat coated abrasives coated cathode coated fabric coated particle coated steel coating coating oxide coaxial coaxial cable coaxial cavity —— coded track batu baur kasan/agregat kasar keknomaan kasar penghancur kasar butir kasar berbutir kasar kehikir kasar/kenikil kasar anggul kasar pengimbasan kasar pengasaran pantai.kanun petatukarkod pcuiukarkod — — — — — — — — — — — kesepadanami kod kanius kod unit unsurkod kerangka kod -— rangkapkod set kod nilai kod set aksara terkod digit perpuluhan terkod — tatatanda perpuluhan terkod jejak terkod -— 119 .-• —- — -— - talian sepaksi meter gelombang ronggasalunan sepaksi pcmulasepaksi/ pcnghidup sepaksi pangkalan sepaksi kobalt batu bundar saliran batu bundar scmangkin kokpit kod. susur pengawal pantai masasusur permatang pantai kejuruteraan pantai salut bahan las bersalut katod bersalut serat bersalut/fabrik bersalut zarah bersalut keluhi bersalut salutan oksidasalut sepaksi kabel sepaksi nongga sepaksi coaxial line coaxial resonant-cavity wavenieter coaxial starter coaxial terminal cobalt cobble cobblestone drain cocatalyst cockpit code code change map code converter/code convertor code correspondence code dictionary code element unit code frame code function code set code value coded character set coded decimal digit coded decimal notation (binary coded decimal) coded track -— — -- -— .

lekitan —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —• — — -- 120 .tugal tali sawat bergigi/sabuk bergigi penugalan aruhan berkesedaran kejelasan jelas.coder coder codify coding coding check coding line coding sheet coding system coefficient coefficient ofeontraction coefficient ofthermal expansion coefficient ofvariation coercimeter coercive field coercive force cofactor cofactor matrix cofferdam coffin plate cog cogged belt cogging cognitive induction coherency coherent pengekod mengekod pengekodan coherent boundary coherent carrier recovery coherent length coherent oscillator coherent precipitate coherent property coherentunit cohesion cohesion in soil cohesion ofsoil cohesionless cohesionless soil cohesive cohesive concrete cohesive energy density cohesive force cohesive soil cohesive strength cohesive stress coil coil slope coil spring coil winder coiling coincidence coincidence boundary coincidence circuit coincidence circuit sempadanjelas pemulihan pembawajelas panjangjelas pengayunjelas mendakanjelas sifat melekit unit jelas jeleket jeleketan dalam tanah kejeleketan tanah takjeleket tanah takjeleket menjeleket konkrit menjeleket ketumpatan tenagajeleket dayajeheket tanahjeleket kekuatanjeleket tegasanjeleket gegelung cerungegelung pegas gegelung pembelit gegelung penggegelungan kesekenaan sempadan kesekenaan litar kesekenaan semakan pengekodan garis pengekodan helai pengekodan sistem pengekodan pekahi pekali pengecutan pekali pengembangan haba pekahi perubahan meter paksa medanpaksa dayapaksa kofaktor matniks kofaktor cmpang kekotak/ empangan kekotak platkeranda gigiroda.

coincidence counting coincidence counting coincidence current coincidence element coincidence function coincidence gate coincidence signal coincident-current selection coining coke coke button coke oven coke size coke standard coke strength coke-oven gas cokingcoal cokingfluid cold cathode cold cathode numerical indicator cold check cold clean reactor cold cure cold drawing cold drawn tube cold extrusion cold forging pembilangan kesekenaan arus kesekenaan unsur kesekenaan rangkap kesekenaan get kesekenaan isyarat kesekenaan pilihan arus kesekenaan pensyilingan kok butang kok ketuhar kok saiz kok piawai kok kekuatan kok gas ketuhar kok arang batu kok hendalir pengckokan katod sejuk penunjuk berangka katod sejuk cacatan sejuk reaktor bersih sejuk pengawetan sejuk penarikan sejuk tiub tertarik-sejuk penyem pen tan sejuk penempaan sejuk 121 cold formed steel cold forming cold front cold heading cold junction cold junction compensation cold junction correction cold leg cold neutron cold resistance cold rolling cold room cold rubber cold shut cold spinning cold start cold work cold-cathode tube cold-formed section cold-shot cooling collagen collapse design collapse load collapse mechanism collapse mode collapse resistance collapse resistance keluli terbentuk sejuk pembentukan sejuk perenggansejuk pengepalaan sejuk simpang sejuk pampasan simpang sejuk pembetulan simpangsejuk kakisejuk neutron sejuk rintangan sejuk penggelekansejuk bilik sejuk getah sejuk tutupsejuk pemejaman sejuk mula sejuk kerjasejuk tiub katod-sejuk keratan terbentuk sejuk pendinginan sejuk sertamerta kolagen rekabentuk runtuh beban runtuh mekanisme runtuh ragam runtuh rintangan runtuh — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

pemungutan pengumpulan unsur tunggang-tunggik terhimpun pangkat terhimpun pemungut.- collision collision collision collision collision collision collision collision density diagram diameter drill frequency frequency factor function ionization — — — — — — jalan pengumpul simpai cuksimpai bar tank simpai kapál angkut arang batu ko.collapsible bilge block collapsible bilge block collapsible cladding collapsible steering column collapsible steering wheel collapsible tap collar collar beam truss collar bearing collar locator collating (sequential) collation collation operation collator collection collection of-element collective pitch collective ranking collector collector current runaway collector efficiency collectorjunction collector modulation collector oftransistor collector ring colrector saturation — collision ionization bongkah bilga boleh runtuh pelapisan boleh runtuh turus stereng boleh runtuh roda stereng boleh runtuh tap boleh kuncup simpai. relang. relangan kekuda alang kecil galasrelang penempat relang kumpul-susun kumpul-susun kendalian kumpul-susun pengumpulsusun pengumpulan.ligatif sifat koligatif pcngkolimatan paksi pengkolimatan pengkolimat daya segaris pelanggaran (dinding) sekatan pelanggaran fasal pelanggaran arah pandu pelanggaran keratan rentas pelanggaranf keratan lintang pelanggaran ketumpatan pelanggaran gambarajah pelanggaran garis pusat pelanggaran latihan pelanggaran frekuensi pelanggaran tàktor frekuerksi pelanggaran rangkap pelanggaran pengionan pelanggaran . pengumpul lorong arus pengumpul kecekapan pengumpul simpang pengumpul pem~dulatanpemungut pemungut transistor gelang pengumpul ketepuan pengumpul 122 collector street collet cpllct chuck collet drawbar collier colligative colligative property collimation collimation axis collimator collinear (colinear) forces collision collision bulkhead collision clause collision course collision cross section — — — — — — — — — — — —— — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — .

langgaran pelanggaran neutron parameter pelanggaran penempatan bersama koloid kandungan koloid zarah koloid berkoloid bahan api berkoloid pemisahan berkoloid keadaan berkoloid sisteni berkoloid pengelasan noktah bertindih kolofani meter warna permeteran warna penganodan warna isyarat bar warna penjana isyarat bar warna pecahan warna letusan warna sel warna pusat warna kod warna pencemaran warna bezajelas warna colour coordinate transformation colour decoder colour field colour flicker colour fringing colour intensity control colour killer colour masking colour miller colour phase attenuation colour picture signal colour picture tube colour purity magnet colour retention colour separation colour signal colour sorting colour television mask colour television system colour temperature colour triad colour video signal colour vision colour-difference signal colourant — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — penjelmaan koordinat warna penyahkod warna medan warna kerlipan warna peminggiran warna kawalan keamatan warna pemati warna penopengan warna pengilang warna pengecilan fasawarna. pelemahan fasa warna isyarat gambarwarna tiubgambarwarna magnet ketulenan warna penyimpanan warna pemisahan warna isyaratwarna pengisihan warna topeng televisyen warna sistem televisyen warna suhu warna kumpulan tiga warna isyarat video warna penglihatan warna isyarat bezaan warna pewarna 123 .collision mat collision mat collision ofneutron collision parameter collocation colloid colloid content colloid particle colloidal colloidal fuel colloidal separation colloidal state colloidal system colon classification colophany colorimeter colorimetry colour anodizing colour bar signal colour bar signal generator colour break-up colour burst colour cell colour centre colour code colour contamination colour contrast — — — — — — — — — — — — — coiouront tikar pe.

tiang.colouring combination-curved blade fan colouring colter slit column column address strobe column analogy method column base column cap column design formula column drier column elution column face column head column matrix column multiplicity column parity column reading column scaling technique column stack column stalk column strip column support column tics column vector column-type milling machine — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — pewarnaan lekah kolter turus. hasil pasang acuan gabungan (basil) pemacu gabungan garisgabungan gabungankerja pelulas gabungan sublazimgabungan/ subrutin gabungan nadagabungan perkakas gabungan pemegang perkakas gabungan kipas bilah terlengkung gabungan combination combination combination combination combination drive line ofjobs reamer subroutine — — — — — combination tone combination tool combination toolholder combination-curved blade fan 124 — — — — . lajur strob alamat lajur kaedah tamsil tiang alas tiang tukup tiang formula rekabentuk tiang/ rumus rekabentuk tiarzg pengering turus elutanturus muka tiang kepala tiang matriks lajur keberbilangan lajur kesetarafan lajur pembacaan lajur teknik penskalaan tiang penanggatiang batang turus jalur tiang sokong tiang pengikat tiang vektorlajur mesin kisarjenis turus columnar columnar dendrite columnar grain structure columnar structure columnar zone structure colza oil combination combination angle gauge combination cable combination die assembly — — — — — — — — — — teturus dendrit teturus struktur butir teturus/ struktur butir tctiang struktur teturus strukturzon teturus minyak kolza gabungan tolok sudut gabungan kabelgabungan pemasangan acuan gabungan (proses).

combinational lock comm~~d processing combinational lock combinational logic combinational logic circuit combinational logic element combinational system combine corn bin~ harvester combine reel combined base combined cost curve combined data/address bus combined engine efficiency combined combined combined combined combined combined combined footing head load steam rate stress sulphur thermal efficiency — — — kuncigabungan logik bergabungan/ mantik bergabungan litar logik bergabungan/ litar mantik bergabungan — — — — — — — — — — — — — — — unsur logik bergabungan/ unsur mantik bergabungan sistem bergabungan gabung jentuai kilijentuai tapak tergabung lengkung kos tergabung has data tergahung has alamat tergahung kccckapan cujin tergabung tapak tergabung kepala tergabung beban tergabung kadar stirn tergabung tegasan tergabung sulfur tergabung kecekapan haba tergabung/kecekapan terma tergabung 125 combined water combined work combiner combining operation combustibility combustible combustion combustion chamber combustion chart combustion cycle combustion efficiency combustion formula combustion temperature combustor comfort value command command decoder command input command language command language control command library command mode command name command procedure command processing — — — — — — — — — — — — air tergabung kerja tergabung penggabung kendalian tergabung kebolehbakaran bolehbakar pembakaran kebukpembakaran carta pembakaran kitar pembakaran kecekapan pembakaran formula pembakaran/ rumus pembakaran suhu pembakaran pembakar nilaiselesa perintah penyahkod perintah masukan perintah bahasaperintah kawalan bahasa perintah pustaka perintah ragam perintah nama perintah tatacara perintah pemprosesan perintah — — — — — — — — — — — — —— .

processor command processor command read out command set point command signal command statement command status register commence comment code comment statement commercial pipe common character communication common circuit common collector common collector amplifier common computer software — common-base region pemproses perintah bacaan perintah titik set perintah isyarat perintah kenyataan perintah daftar tarafperintah mula kod ulasan kenyataan ulasan paip dagangan perhubungan aksara sepunya litar sepunya pengumpul sepunya penguat pengumpul sepunya perisiankomputer sepunya. perisian umum komputer blok kawalan sepunya pensuisan kawalan sepunya ingatan teras sepunya pemancarsepunya penguat pemancar sepunya 126 common emitter equivalent circuit common enemy drainage rule common field common grade common highway common language common log combination common memory system common outlet common part common program common rafter common rail injection system common segment common software common storage common storage area common-base configuration common-base connection common-hasçregion — — -— — — — — — — — — — — — common control block common control switching common core memory common emitter common emitter amplifier — — — — — — — — — litar setara pemancar sepunya aturan penyaliran musuh umum medansepunya gred biasa jalan raya sepunya/lebuh raya sepunya bahasa sepunya gabungan log umum sistem ingatan sepunya alur keluarsepunya bahagian sepunya aturcarasepunya kasau betina sistem pancitan rel sepunya ruassepunya perisian sepunya. perisian umum storan umum/simpanan umurn kawasan storan sepunva tatarajah tapak sepunya sambungan tapaksepunya kawasan tapak sepunya .

umum paparan anod sepunva kawasan sepunya common base common base amplifier common battery central office common block common bus bar common carrier common carrier communication common channel interference common channel signalling common-mode rejection ratio common-mode signal common-mode voltage common-source amplifier commulator communicating network communication adapter communication base communication buffer communication circuit communication control communication control character — — — -— — —— — — — — — — — — — —‘ — —- tapaksepunya penguat tapak sepunya pejabat pusatbateri sepunya blok sepunya palang bas sepunya pembawa sepunya perhubungan pembawa sepunya gangguan saluran sepunya pengisyaratan saluran sepunya nisbah penolakan ragam sepunya isyarat ragam sepunya voltan ragam sepunya penguat punca sepunya pelonggok rangkaian perhubungan pcnyesuai perhubungan pangkalan perhubungan penimbal perhubungan litar perhubungan kawalan perhubungan aksara kawalan perhubungan 127 . komisen suruhanjaya pertanyaan pentauliahan.common-base transistor characteristic communicodes control character common-base transistor characteristic common-binary code common-cathode display common-drain amplifier common-mode common-mode failure common-mode gain common-mode interference common-mode noise common-mode rejection commercial street commercial temperature range commercial traffic commercial vehicle commission commission ofinquirv commissioning commitment commitment provision balancing commodity common common anode display common area — — -— — — — — — — ciri transistor tapak sepunya kod perduaan sepunya paparan katod sepunya penguat saliran sepunya ragamsepunya kegagalan ragam sepunya gandaan ragam sepunya gangguan ragam sepunya hingar ragam sepunya penolakan ragam sepunya jalan kawasan dagangan julat suhu dagangan lalulintas dagangan kenderaan dagangan tauliah. penjavaan sanggupan imbangan peruntukan sanggupan komoditi sepunya.

communication control procedure communication control procedure communication drawing communication electronics communication hardware communication interface adapter communication light communication line adapter communication line group communication line terminal communication link communication linkage communication mode communication MODEM communication module communication multiplexer priority communication multiplexer channel communication network communication oriented system (COS) — communication system — — — — tatacara kawalan perhubungan lukisan perhubungan elektronik perhubungan perkakasan perhubungan penyesuai antara muka perhubungan lampu perhubungan penycsuai talian perhubungan kumpulan talian perhubungan pangkalan talian perhubungan kait perhubungan kaitan perhubungan ragam perhubungan MODEM perhubungan modul perhubungan keutamaan pemultipleks perhubungan saluran pemultipleks perhubungan rangkaian perhubungan sistem terhala perhubungan 128 communication pipe communication preprocessor communication processing system communication processor communication processor application communication receiver communication region communication reliability communication satellitc communication signal communication signalling communication software module communication speed range communication status word communication subnet communication subsystem control communication switching unit communication system — — — — — — — — —-— — — — — — — — — — — — — — — — — paip perhuhungais prapemproses perhuhungan sistem pcmproscsan perhuhungan pemproses perhuhungan pcnggunaan pemproscs perh u bu nga n penerima perhuhungan kawasan perhubungan kebolehharapan perhubungan satelit perhubungan isyarat perhuhungan pcngisvaratan perhuhungan modul perisian perhubungan julat laju perhuhungan kata tarafpcrhubungan suhrangkaian perhuhungan kawalan suhsistern perhuhungan unit pcnsuisan perhuhungan sistem perhuhungan .

i data compandor communication terminal data communication theory communication traffic communication word arrangement communication-interface module community aerial relay service community automatic exchange commutating machine commutation commutation angle commutation switch commutation winding commutative controller commutative law commutativity condition commutator commutator meter commutator motor commutator pulse commutator switch commutator voltage — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — data pangkalan perhubungan teori perhubungan lalulintas perhubungan susunan kata perhubungan modul antara muka perhubungan khidmat geganti aerial masyarakat ibu sawat automatik masyarakat mesin menukar tertib penukartertiban sudut penukartertiban suis penukartertiban belitan penukartertiban pengawal tukar-tertib hukum tukar-tertib syarat ketertukartertiban penukartertib meter penukartertib motor penukartertib denyut penukartertib suis penukartertib voltan penukartertib 129 commutator winding commuting time compact compact fuel compact tension specimen compacted compacted material compacted soil compactibility compacting equipment compacting factor compaction compaction correction compaction effort compaction fixed-toleranceband compaction pressure compaction test compactive effort compactness — — — — — — — compacts (powder metallurgy) compander communication compandor — belitan penukartertib masa perjalananfmasa perkhidmatan padat bahan api padat contoh tegangan padat terpadat. padatan pembetulan padatan usaha pemadatan jalur had terima tetap pemadatan tekanan pemadatan. padat bahan padat tanah terpadat kebolehpadatan kelengkapan memadat faktor inemadat pemadatan.communication term’I’. tekanan padatan ujian pemadatan usaha padatan kepadatan padatan perhubungan pemampatkembang pemampat-kembang .

pelemah terpampas tapak terpampas pemutar aruhan terpampas kebuk ion terpampas unsurhaba terpampas gegelung pemampasan masukan penyelarasan pemampasan kanta mata pemampasan dawai plumbum pemampasan rangkaian pemampasan pcnggandingsuhu pemampasan belitan pemampasan pampasan .companion hatch compensation companion hatch companion matrix companionway comparation instruction comparative reactivity — — — — — comparative study comparator comparator base comparator check comparator circuit comparator diode comparing unit comparison chart amplifier compartment compartment standard compass compass adjuster compass adjustment compass platform compatibility compatibility class compatibility equation compatibility method — — — — — — — — — — — — — — — — — hac teman matriks teman tangga geladak suruhan perbandingan kegiatan semula bandingan/keaktifan sernula bandingan kajian perbandingan pembanding asas pembanding semakan pembanding Iitar pembanding died pembanding unit membanding penguat carta perbandingan ruang piawai ruang kompas pelaras kompas pclarasan kompas pelantar kompas keserasian kelas kcscrasian pcrsamaan kcscrasian kaedah keserasian 130 compatibility ofdisplacement compatibility prime compatible compatible deformation compatible pair compendium compensated compensated attenuator compensated Ibundation compensated induction rotor compensated ion chamber compensated thermoclemcnt compensating coil compensating coordination input compensating eyepiece compensating lead wire compensating network compensating thermocouple compensating winding compensation — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — kcserasian anjakan perdana keserasian serasi ubah bentuk serasi pasangan serasi ikhtisar terpampas pengecil terpanipas.

compensation of feedback amplifier complex disjoint decomposition compensation offeedback amplifier compensation technique compensation theorem compensator competing opportunity model competing reaction competitive reaction compilation compile compile-and-go compiler compiler language compiling program complement complement ofexclusive OR complementary complementary error function complementary function complementary operator complementary output complementary shear complementary solution — — — pampasan penguat suap balik teknik pampasan teorem pampasan pemampas model peluang bersaing tindak balas bersaing tindak balas bersaing penyusunan susun susun dan huang penyusu n hahasa penyusun aturcara menyusun pelengkap. keanggotaan pelengkap eksklusi ATAU pelengkap rangkap ralat pelengkap rangkap pelengkap pengendali pelengkap keluaran pelengkap ricih pelengkap penyelesaian pelengkap 131 — — complementary symmetry complementing corn plementing register complete carry complete expansion complete operation complete response complete shell complete state complete superstructure vessel complete turbulence completely specified sequential circuit completely specified truth table completion complex complex admittance complex amplitude complex conjugate complex differentiation theorem complex disjoint decomposition — — -— — — —-— simetri pelengkap pemelengkapan daftar melengkap bawa lengkap pengembangan lengkap kendalian lengkap sambutan lengkap kelompang lengkap keadaan lengkap vesel berastaka penuh gelora penuh litarjujukan tertentu lengkap jadual kebenaran tertentu lengkap pelengkapan kompleks masukan kompleks jerayun kompleks/ amplitud kompleks jodoh kompleks teorem pembezaan kompleks uraian tak bersambung kompleks — — — — -— — .

complex forcing function composite shell complex forcing function complex frequency complex function complex impedance complex liquid complex number complex pair complex plane complex potential complex potential function complex power complex relocatable expression complex response complex root complex silicate complex stress complex theory complex variable complexity compliance compliance matrix compliance test compliance voltage — — — — — — — — — — — — — — rangkap memaksa kompleks frekuensi kompleks rangkap kompleks galangan kompleks cecair kompleks nombor kompleks pasangan kompleks satah kompleks keupayaan kompleks rangkap keupayaan kompleks kuasa kompleks ungkapan boleh tempat semula kompleks sambutan kompleks punca kompleks silikat kompleks tegasan kompleks teori kompleks pembolehubah kompleks kekornpleksan pematuhan matriks patuhan ujian pematuhan voltan pematuhan 132 compliancing test complicated component batch scheduling component error component impurity component offriction component ofresistance component side component velocity composite composite action composite area composite beam composite boiler composite cable composite conductor composite error composite field composite figure composite filter composite material composite roughness compositesection compositeshell — — — — — — — — — — ujian pematuhan rumit penjadualan kelompok komponen ralat komponen bendasing komponen komponen geseran komponen rintangan sisi komponen halaju komponen rencam tindakan rencam luas rencam rasuk rencam dandang rencam. dandang bantu kabel rencam pengalir rencam ralat rencam medan rencam lembaga rencam penapis rencam bahan rencam kekasaran rencam keratan rencam kelompang rencam .

majmuk bahan tambah sebatian rasuk majmuk litar majmuk lengkung majmuk pereputan majmuk acuan majmuk kapal korek majmuk peristiwa majmuk tolok majmuk rangkaian gear majmuk win bergear majmuk penjana majmuk galang majmuk 133 compound helicopter compound indexing compound motor compound nucleus compound steam engine compound weaving section compound winding compound wound compound-deflection characteristic compound-table drilling machine — — — — — —— -— helikopter majmuk pcngindeksan majmuk motor majmuk nukleus majmuk enjin stim majmuk babagianjalinan majmuk belitan majmuk terbelit majmuk ciri pesongan-majmuk mesin gerudi meja majmuk turbin dedenyut termajmuk proses penyebatian perekabentuk menyeluruh mampat termampat udara termampat pemacu udara termanspat terowong udara terinanipat gas termampat pemuat gas termampat cecair termampat papakjerami termampat — compounded impulse turbine compounding process comprehensive designer compress compressed compressed air compressed air drive compressed air tunnel compressed gas compressed gas capacitor compressed liquid compressed straw slab — — — — — — — — — —.composite structure compressed straw slab composite structure composite system composite unit composite wall composited circuit composition composition board composition ofatmosphere composition ofcemen composition of traffic composition oftraffic stream compound compound admixture compound beam compound circuit compound curve compound decay compound die compound dredge compound event compound gauge compound gear train compound geared winch compound generator compound girder — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — strukturrencam sistem rencam unit rencam tembok rencam litar tergubah kerencaman. — — . rencaman papan binaan campur kerencaman atmosfera kerencaman simen kerencaman lalulintas kerencaman aliran lalulintas sebatian.

pemampatan penguat mampatan ujian pemulihan dan mampatan kabel mampatan kegagalan mampatan ujian lesu mampatan bebibir mampatan tolok mampatan pencucuhan mampatan enjin pencucuhan mam pa tan indeksmampatan anggota mampatan 134 — — — — — — — compression moulding compression ratio compression reinforcement compression ring compression set compression shear resistance compression spring compression strength compression stroke compression test compression testing compression turbulence compression wave compression zone comprcssional wave compressive compressive force compressive strength compressive stress compressive stress at transfer compressive wave compressor compressor stage compressor stall computation -— — — —— — — - — — — — — — — — — — — — —— — — — pengacuan mampatan nisbah mampatan tetulang mampatan gelang marnpatan set mampatan rintangan ricih mampatan pcgas mampatan kekuatan mampatan lejangmampatan ujian mampatan pengujian mampatan gelora mampatan gelombang mampatan zon mampatan gelombang memampat bermampat. peringkat pemampat tegun pemampat pengiraan . mampat daya mampat kekuatan mampat tegasan mampat tegasan mampat semasa pindah gelombang mampat pemampat.compressibility computation compressibility compressibility chart compressibility coefficient compressibility correction compressibility criterion — — — — compressibility factor compressibility range compressible compressible flow compression compression amplifier compression and recovery test compression cable compression failure compression fatigue test compression flange compression gauge compression ignition compression ignition engine compression index compression member -— — — — — — — kebolehmampatan carta kebolehmampatan pekali kebolehmampatan pembetulan kebolehmampa tan nilai tara kebolehmampatan/kriterium kebolehmampatan faktor kebolehmampatan julat kebolehmampatan boleh mampat aliran boleh mampat mampatan.

pengira kawalan berangka tcrkomputcr jujukankomputer rekabentuk terbantu komputer lukisan terbantu komputer aritmetik komputer sd komputcr pusat komputer semakan komputer litar komputcr kod komputer pengendalikonsol komputer kawalan komputer sistem kawalan komputer aturcara bersandar komputer gambarajah komputer dialek komputer computer engineering computer facility computer generation computer graphic communication computer hardware computer illiteracy computer illiterate computer independent language computer instruction computer jargon computer language computer learning computer limited operation computer computer computer computer computer computer computer computer literacy literate manager matrix memory mode network network facility — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — computer network service — kejuruteraan komputer kemudahan komputer keturunan komputer perhubungan grafik komputer perkakasan komputer kejahilan komputer jahil komputer bahasa tak bersandar komputer suruhan komputer jargon komputer bahasa komputer pembelajaran komputer kendaljan terhad komputer kearifan komputer arifkomputer pengurus komputer matrikskomputer ingatan komputer ragam komputer rangkaian komputer kemudahan rangkaian komputer perkhidmatan rangkaian komputer 135 .computational kernel computational kernel compute compute time computed build up computer computer (computerized) numcricalcontrol (CNC) computer (consecutive) sequence computer aided design computer aided drawing computer arithmetic computer cell computer Centre computer check computer circuit computer code computer console operator computer control computer control system computer dependent program computer diagram computer dialect — — — — — — computer network service intl pcngiraan kira masakira tokokan ccrkira komputer.

penumpu sepusat permukaan seupaya sepusat talian sepusat gelang gelincir sepusat sfera sepusat momen ram sepusat belitan sepusat kesepusatan — — — — — — — — — — — computer wired program computer word computer-oriented language computerised tomography computing element concatenated data set concatenation concatenation character concave flow concentrate — — — — — — — — — — mikrofilem keluaran komputer papan palam komputer cetak keluar komputer aturcara kompu~er penyelaku radar komputer penurunan komputer penyelakuan komputer aturcara pengisihan komputer storan komputer sistem komputer kegunaan komputer perbendaharaan kata komputer aturcara terdawai komputer kata komputer bahasa terhala komputer tomografi berkomputer unsur. tumpu. pati.perkomputeran set data terangkai perangkaian aksara perangkaian aliran cekung pekatan. memekatkan concentrated data transmission concentrated force concentrated latex concentrated light concentrated load concentrated winding concentration concentration cell corrosion concentration gradient concentration polarization concentration profile concentration thickness concentration time concentrator concentric concentric equipotential surface concentric line concentric slip ring concentric sphere concentric vane moment concentric winding concentricity — — — 136 . padat penghantaran data padat daya terpumpun susu getah pekat/lateks pekat cahaya terpumpun beban terpumpun belitan padat kepekatan.computer output microfilm (COM) computer output microfilm (COM) computer plugboard computer printout computer program computer radar simulator computer reduction computer simulation computer sorting program computer computer computer computer storage system utility vocabulary — concentricity concentrated pekat. terputnpun. pumpun. tumpuan kakisan sd kepekatan/ karatan sd kepekatan kecerunan kepekatan pengutuban kepekatan susuk kepekatan tebal kepekatan masa tumpuan pemekat.

concept-coordination concept-coordination conception conceptual framework conceptual modelling conceptualization concession note conchoidal fracture concordance concordant cable concrete concrete block concrete breaker concrete filling concrete finishing machine concrete floor Concrete foundation concrete girder concrete mix concrete mix proportion concrete mixer concrete mixture concrete paver concrete pedestal concrete pile — condensation reaction penyelarasan gagasan/ penyelarasan konsep gagasan kerangka kerja gagasan pemodelan gagasan penggagasan/perkonsepan catatan konsesi/nota konsesi patab konkoid persetujuan kabel konkordan konkrit bongkah konkrit pemecah konkrit isian konkrit mesin pengemasan konkrit lantai konkrit asas konkrit galang konkrit campuran konkrit nisbah kandungan campuran konkrit penggaulkonkrit campuran konkrit penurapkonkrit kekaki konkrit cerucuk konkrit 137 concrete pipe concrete place concrete proportion concrete pump concrete roof Concrete silo concrete spreader concrete technology concrete vibrating machine concrete yield concreting boom concretor concurrency concurrent concurrent force concurrent peripheral operation concurrent process condensate condensate pump condensation condensation control condensation on wall surfaces condensation polymerization condensation reaction — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — paipkonkrit penempat konkrit nisbah kandungan konkrit pam konkrit bumbungkonkrit silo konkrit perata konkrit teknologi konkrit mesin penggetar konkrit hasil konkrit joran pengkonkritan pengkonkrit keserempakan. kesetemuan serempak. setemu dayasetemu pengendalian persisian serempak proses serempak peluwap pam peluwap pemeluwapan kawalan pemeluwapan pemeluwapan permukaan dinding pempolimeran pemeluwapan tindak balas pemeluwapan .

syarat kod syarat gambarajah keadaan bendera syarat pengawasan keadaan bersyarat perhimpunan bersyarat cabang bersyarat suruhan titik putus bersyarat ungkapan bersyarat get pembabitan bersyarat kendalian pembabit bersyarat lompat bersyarat suruhan lompat bersyarat kenyataan bersyarat suruhan henti bersyarat pindah bersyarat kawalan stabil bersyarat bahan penyesuai penyesuaian conditioning period conditioning signal conductance conductance matrix conductance ratio conductimetry conducting drain conducting material conducting medium conducting shield conduction (electricity) conduction angle conduction band conduction ratio conductive mechanism conductivity conductivity bridge conductivity cell conductivity modulation conductivity tester conductor conductor dancing conductor pattern conductor sag conductor span conduit cone tempoh peuyesuaian isyarat penyesuaian kealiran matriks kealiran nisbah kealiran permeteran kealiran saliran utama bahan pengaliran bahantara pengaliran perisai pengaliran pengaliran sudut pengaliran jalur pengaliran nisbah pengaliran mekanisme beraliran keberaliran/keberkondukan titi keberaliran sel keberaliran pemodulatan keheraliran penguji keberaliran pengalir tari-pengalir corak pengalir lendut pengalir rentang pengalir pemhuluh kerucut/kon — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 138 .condense condense condenser condensing system condensing vapour condition condition code condition diagram condition flag condition monitoring conditional conditional assembly conditional branch conditional breakpoint instruction conditional expression conditional implication gate conditional implicational operation conditional jump conditional jump instruction conditional statement conditional stop instruction conditional transfer conditionally stable control conditioner conditioning — cone memeluwap pemeluwap sistem pemeluwapan wap pemeluwapan keadaan.

— — conformity accuracy faktor tatarajah bentuk ckor kapal terbang kamiran tatarajah sifat tatarajah akuifer terkurung air terku rung tanah hat penahan/ lempung penahan percanggahan bumi titik temuan.cone and plate viscometer tonc and plate viscometer meter likat kerucut dan plat/meter likat kon danplat kipas paksi kerucut/kipas paksikon nilai galas kerucut/nilai galas kon cekam kerucut/cekam kon aliran kerucut/aliran kon kepala kerucut/kepala kon kerucut susutan/kon Susutan kerucut gcseran/kon geseran ujian penusukan kerucut/ ujian penusukan kon meter tusuk kerucut/ meter tusuk kon rintangan kerucut/ rintangan kon sesekat pembesar suara kerucut/sesekat pembesar suara kon selang keyakinan aras kcyakinan had keyakinan tatara jah configuration factor configuration oftailplane configurational integral configurational property confined aquifer confined water confining clay conflict ofground conflicting point confluence ofriver conformable array conformable for multiplication conformable matrix conformal mapping conformal potential conformal transformation conformation conformational change conforming element conformity accuracy —. titik pertentangan kualasungai tatasusun boleh suai sesuai bagi darab matriksturutan pemetaan menyamabentuk keupayaan menyamabentuk penjelmaan menyamabentuk sama bentuk perubahan sama bentuk unsur menyesuai kejituan kesamabentukan — ti )tiC axial fan — cone bearing value cone cone cone cone clutch flow head (of rivet) ofdepression — — — — — cone offriction cone penetration test cone penetrometer cone resistance cone speaker baffle — — — — — — — — — — — — confidence interval confidence level confidence limit configuration — — — ‘39 .

conformity curve conformity curve congestion congestion index congestion theory conglomerate congruence method congruent (matrix) congruent melting congruent transformation conical camber conical collapse mode conical diffuser conical flow conical funnel conical gullwing conical scanning conical shadowgraph conical shell — — connecting bolt lengkung kesamabentukan kesesakan indeks kesesakan teori kesesakan konglomerat kaedah serbasama serbasama (matriks) peleburan serbasama penjelmaan serbasama kamber kerucut/kamber kon ragam runtuh kerucutf ragam runtuh kon peresap kerucut/peresap kon aliran kerucut/aliran kon corong kerucut/corong kon sayap camar berkerucut/ sayap camar berkon pengimbasan kcrucut/ pengimbasan kon grafbayang kerucut/graf bayangkon kelompang berkerucut/ kelompang berkon 140 conical sonic line conical spring conical streamline conical wing conically supersonic region garis bunvi kerucut/garis l)Uflyi kon pegas kerucut/pegas kon garis arus kerucut/garis arus kon sayap kerucut/sayap kon kawasan superhunvi kcrucut/kawasan superbunyi kon tasrifjodoh rasukjodoh ukurdalamjodoh gentianjodoh rangkap tasrif galangan jodoh fasajodoh satahjodoh tckananjodoh satah gelincirjodoh silangganti tasrif ikatankembarberjodoh sendi air tersekap ketepuan air tersekap masa sambung grafbersambung bolt penyambung — — — — — — — — — — conjugate conjugate beam conjugate depth conjugate fibre conjugate function conjugate impedance conjugate phase conjugate plane conjugate pressure conjugate slip plane conjugate transpose conjugated double bond conjunction connate water connate water saturation connect time connected graph connecting bolt — — — — — — — — — — — — — — — .

pengabadian/ pemuhiharaan persamaan pengabadian hukum pengabadian conservation ofangular momentum conservation ofclectric charge conservation ofencrgy conservation ofhinear momentum conservation ofmass equation conservation ofmass principle conservative field conservative force conservative system conserve consign consignee consignment stock consignment test consistency consistency check consistency condition consistency index pengabadian momentum sudut pengabadian cas elektrik —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —— pengabadian tenaga pengabadian momentum lelurus persamaan pengabadian jisim prinsip pengabadian jisim medanabadi dayaabadi sistem mengabadi mengabadikan kirim penerima stok kiriman ujian pengiriman kekonsistenanfketckahan semakan kekonsistenan/ semakan ketekalan syarat kekonsistenan/ syarat ketekalan indeks kekonsistenan/ indeks ketekalan — — — — — — — 141 . sambungan kotaksambungan ralatsambungan dayasambungan matriks sambungan kenyataan sambungan penyambung bebandibenarkan penyambung kabel penyambung jarak penyambung sambatan penyambung mengarahpandu tempat mengarah pandu ralatsedar tindak balas bersaingan berurutan tindak balas berurutan komputerjujukan berurutan keabadian.connecting cable connecting cable connecting rod connection connection box connection error connection force connection matrix connection statement connector connector allowable load connector cable connector spacing connector splicing conning conning position conscious error consecutive competitive reaction consecutive reaction consecutive sequence computer conservation conservation equation conservation law — — — consistency index kabel penyambung rod penyambung penyambungan.

constant displacement method constant flow device constant flux-linkage constant gain locus constant head permeameter constant luminance transmission constant magnitude locus constant mesh gear constant mesh pinion constant multiplier constant ofgravitation constant ofproportionality constant operand constant phase angle locus constant propagation — — — — — — — — ujianpengukuhan suhusalinglarut pemalar.consistency limit consistency limit consistency test consistent damping matrix consistent load vector consistent mass consistent mass matrices consistent unit consistometer console console debugging console function console startup consolidate consolidated drained test consolidated requirement consolidated undrained test consolidated-shear test consolidation consolidation coefficient consolidation settlement — constant propagation had kekonsistenan/had ketekalan ujian kekonsistenan/ ujian ketekalan matriks redaman konsisten/ matriks redaman tekal vektor beban konsisten/ vektor beban tekal jisim konsisten/jisim tekal matriksjisim konsisten/ matriksjisim tekal unit konsisten/unit tekal meter konsisten/meter tekal konsol penyahpepijatan konsol rangkap konsol permulaan konsol mengukuh ujian terkukub-salir keperluan terkukuh ujian terkukuh tak bersalir ujian terkukuh-ricih pengukuhan pekali pengukuhan enapan pengukuhan 142 consolidation test consolute temperature constant constant correction constant current constant current generator constant current source constant current transformer constant decay. malar pembetulan malar arus malar penjana arus malar punca arus malar pengubah arus malar susut malar kaedah sesaran malar peranti aliran malar pautanfluksmalar londar gandaan malar meter telap turus rnalar penghantaran lar malar londar magnitud malar gear sirat malar pinan sirat malar pendarab malar pemalar graviti pemalar perkadaran kendalian malar/yang dikendali malar londarsudut fasa malar perambatan malar — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

binaan carta pembinaan kos binaan anggaran kos binaan sambungan binaan loji binaan had terima pembinaan — — — — — 143 . tolerance pembakaran tekanan malar pancitan tekanan malar proses tekanan malar pengeringan kala kadar malar sesondol naik malar ketuharsuhu malar pembakaran isipadu malar konstantan juzuk gambarajahjuzuk pendinginan kurangjuzuk persamaanjuzuk matriksjuzuk terkekang. dikekang kekangan perninimuman kekangan pergentingan bina pembinaan.constant rate of loading Constant rate ofloading constant ratio code constant section constant speed airscrew constant storage constant tension winch constant vacuum carburettor constant velocity joint constant voltage constant voltage generator constant voltage source constant volume process constant wave form constant-acceleration cam constant-choke carburettor constant-current characteristic constant-current curve constant-dissipation solution constant-impedance fader constant-impedance mixer constant-load svncromesh gearing constant-mesh gearing kadar pembebanan mala r kod nisbah malar keratan malar skru udaralaju malar storan malar win tegangan malar karburetorvakum malar sambungan halaju malar voltan malar penjana vol tan malar punca vohtan malar proses isipadu malar bentuk gelombang malar sesondol pecutan malar karburetor cekik-malar ciri arus malar lengkung arus malar penyelesaian lesapan malar pemudargalangan malar pencampur galangan malar penggearan sirat-segerak hehan malar penggearan sirat malar constant-pressure combustion constant-pressure injection constant-pressure process constant-rate period drying constant-rise cam constant-temperature oven constant-volume combustion eonstantan constituent constitution diagram constitutional undercooling constitutive equation constitutlve matrix constrained constraint constraint minimization constriction construct construction construction chart construction cost construction cost estimating construction joint construction plant construction tolerance — constructio.

sentuhan pengudara sentuh jajaran sentuh sudutsentuh luas sentuhan.construction way construction way constructional error consulting firm consumable electrode welding consumption consumption loop consumption time consumptive use contact contact aerator contact alignment contact angle contact area contact bounce contact bounce eliminator contact breaker contact debouncing contact encoder contact error contact filtration contact float contact goniometer contact holder contact load — — — — cont~mmtionarea jalan binaan ralat pembinaan firma perunding kimpalan memakan elektrod penggunaan gelung penggunaan masa penggunaan penggunaan terpakai sentuh. kawasan sentuhan lantunan sentuh penghapus lantunan sentuh pemutus sentuh penyalahiantunan sentuh pengekod sentuh ralat sentuh penurasan sentuh apungan sentuh meter sudut sentuh pemegang sentuh beban sentuh contact moulding contact point contact potential contact potential difference contact pressure contact printing contact ratio contact resistance contact sense module contact stress contact surface contact thermometer contact time contact time distribution contact transfer contacting device contactor contactor control system Container containership containment containment spray system containment structure contaminant contaminate contamination contamination area pengacuan sentuh titik sentuh keupayaan sentuh beza upaya sentuh tekanan sentuh percetakan sentuh nisbah sentuh rintangan sentuh modul dena sentuh tegasan sentuh permukaan sentuh meter suhu sentuh masasentuh taburan masa sentuh pindahan sentuh peranti sentuh penyentuh sistem kawalan penyentuh kontena kapal kontena pengurungan intern semburan kurungan struktur pengurungan bahan cemar mencemar pencemaran kawasan pencemaran — — — — — — — — — — 144 .

content addressable memory (CAM) content addressable memory (CAM) contention contigency analysis contigency interrupt contiguous alphabet contiguous disc continental shelf continue continued fraction continuity continuity apparatus continuity condition continuity equation continuity factor continuity offlow continuity ofstructure continuitysteel continuitystudio continuity test continuous continuous balance continuous beam continuous bridge girder — continuous gravity flow drier continuous carrier continuous casting continuous chip continuous concrete wall continuous contact Continuous control Continuous cooling curve continuous cooling transformation continuous creep continuous data continuous duty rating continuous edge continuous feed processing continuous filament continuous flow continuous footing continuous frame continuous frequency spectrum continuous function continuous grading continuous gravity flow drier — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ingatan boleh alamat kandungan pertelagahan analisis kemungkinan sampuk kemungkinan abjad berdampingan cakera berdampingan pentas benua sambung. terus pecahan berterusan keterusan/keselanjaran radas keterusan syarat keterusan persamaan keselanjaran/ persamaan keterusan faktor keterusan keterusanaliran keterusanstruktur keluli berterusan studio keterusan ujian keterusan berterusan/selanjar imbangan berterusan rasuk selanjar/rasuk — — — — — — pembawa sclanjar/ pembawa berterusan penuangan berterusan serpihan berterusan benteng konkrit berterusan sentuhan berterusan kawalan berterusan lengkungpendinginan — berterusan penjelmaan pcndmginan berterusan rayapan berterusan data berterusan kadaran tugas berterusan pingglr selanjar pemprosesan suap — — — -— — — — — — — berterusan filamen berterusan aliran berterusan tapak berterusan kerangka selanjar spektrum frekuensi berterusan rangkapberterusan penggredan berterusan pengering aliran gravitt berterusan — — — berterusan — galangjambatan herterusan 145 .

kecut rekabentuk kontrak kontrak kerja kontrak insurans kontrak perkhidmatan rig kontrak penjadualan kontrak 146 .continuous mixer continuous mixer continuous path continuous phase continuous plate continuous plating continuous polymerization continuous precipitation continuous process continuous progression code continuous progressivecode continuous rating continuous reactor continuous rotary filter continuous simulation continuous slab continuous spectrum continuous survey continuous vulcanization continuous wave continuouswelding continuous-flow grain drying continuous-flow irrigation continuum continuum flow — — — — — contract scheduling pencampur berterusan jalan berterusan fasa berterusan plat berterusan penyaduran berterusan.lanjar aliran lanjar contour contour basin contour centreless grinding contour check contour curve contour ditch contour farming contour flooding contour forming contour furrow contour guide line contour integration contour length contour roll forming contour strip cropping contra guide rudder contra rotating propeller contract contract design contract ofemployment contract ofinsurance contract ofservice contract rig contract scheduling — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kontur lembangan kontur pencanaian tak berpusat kontur penyekat kontur lengkung kontur longkang kontur/parit kontur penanaman kontur pembanjiran kontur pembentukan kontur alur kontur garis pandu kontur pengamiran kontur panjang kontur pembentukan guling kontur penanamanjalur kontur kemudi pandu kontra kipas putaran kontra kontrak. pemplatan berterusan pempolimeran berterusan mendakan berterusan proses berterusan kodjanjang berterusan kod maju berterusan kadaran berterusan reaktor berterusan turas putar berterusan penyelakuan berterusan papak berterusan spektrum berterusan pemeriksaan berterusan pemvulkanan berterusan gelornbang berterusan kimpalan berterusan pengeringan bijian ahiran berterusan pengairan aliran berterusan terlanjai-.

kawalan konsol kawalan pemalar kawalan stesenbilang kawalan pembilang kawalan kekuhus kawalan data kawalan lengah kawalan pemacu kawalan aksara sunting kawalan/ aksara edit kawalan keberkesanan kawalan unsur kawalan tenaga kawalan medan kawalan rangkap kawalan . sumbangan jidarcaruman kawalan.contracted opening method contracted opening method contracted tensor contracted weir Contraction con traction distance con traction pressure loss contraction ratio contractor contraflexure contraflexure point contragrad tent Contrast contrast range contravariant vector contributed capital contribution contribution margin control control account control action control arm control block control board — control function kaedah pembukaan terkecut tensor terkecut empang limpah terkeCut/ empang dasar terkecut pengecutan jarak pengecu tan kehilangan tekanan kecutan nishah pengeCutan pemborong/kontraktor kontralentur titik kontrahentur kontrakecerunan hezajelas julatbezajelas vektor kontravarian modal tercarum caruman. pencaruman. kawal akaun kawalan tindakan kawalan lengan kawalan hiok kawalan papan kawalan 147 control box control break control bus control card control character control characteristic control chart control circuit control code control configuration control configured vehicle control console control constant control count station control counter control cubicle control data control delay control drive control edit character control effectiveness control element control energy control field control function — — — — — — — — —— — — — — -~ — — — — — -— — — — —- kotak kawalan putus kawalan bas kawalan kad kawalan aksara kawalan ciri kawalan carta kawalan litar kawalan kod kawalan tatarajah kawalan kenderaan tertatarajah.

control grid control grid control instruction control language job control law control line control loop control marks (CM) control matrix control member control mode control output module control panel control point control process control program control pulse control relay control rod control rod cluster control rod worth control room control section cotitrol sequence control sequencer control set point control signal control signal iteration grid kawalan suruhan kawalan — kerja bahasa kawalan — hukum kawalan — talian kawalan — gelung kawalan — tanda kawalan — matriks kawalan — anggota kawalan — ragam kawalan — modul keluaran kawalan — panel kas~alan — titik kawalan — proses kawalan — aturcarakawalan — denyut kawalan — geganti kawalan — rod kawalan gugusan rod kawalan -nilai rod kawalan — bilik kawalan keratan kawalan — jujukan kawalan penjujuk kawalan -titik set kawalan isyarat kawalan lelaran isyarat kawalan — — controlled atmosphere control structure control surface control surface deflection control system automation control system optimization control terminal control torque control transformer control unit control utility console control valve control vector control volume control winding control word control zero adjust controllability controllable canonical form controllablc cost controllable expenses controllable pitch propeller controlled area controlled atmosphere 148 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — struktur kawalan permukaan kawalan pesongan permukaan kawalan pengautomatan sistem kawalan pengoptimuman sistem kawalan pangkalan kawalan kilas kawalan pengubah kawalan unit kawalan konsol kegunaan kawalan injap kawalan )zektor kawalan isipadu kawalan belitan kawalan kata kawalan pelaras sifar kawalan kebolehkawalan bentuk berkanun boleh kawal kos botch kawal perbelanjaan boleh kawal kipas pie boleh kawal kawasan terkawal atmosfera terkawal .

kelaziman tanda lazim kawalani lazim penerasan lazim arus lazim log elektrik lazim ketumpatan fluks lazirn kad penunjuk lazim pengisaran lazim tanda lazim nilai sebenar lazim kecekapan isipadu lazim pcnumpuan nilai Sara penumpuan/ kriterium penumpuan penumpuan proses berlelar — — —- — — — I 49 .controlled carriage controlled carriage controlled clock controlled clocking controlled cooling controlled drainage controlled flooding controlled flow separation controlled humidity controlled postcard survey controlled source controlled store controlled variable controlled-atmosphere storage controlled-carrier modulation controller controller parameter controller parameter modification controlling step conurbation transportation convection convection current density convection function — — — — — — — — — — — convergence of iterative process pembawa terkawal jam terkawal pengejaman terkawal pendinginan terkawal penyaliran terkawal pembanjiran terkawal pemisahan aliran t~rkawal kelembapan terkawal tinjauan poskad terkawal punca terkawal stor terkawal pembolehubah terkawal storanatmosfera terkawal/simpanan atmosfera terkawal pemodulatan penThawa terkawal pengawal parameter pengawal pengubahsuaian parameter pengawal langkah mengawal pengangkutan bandar gabungan olakan ketumpatan arus olakan rangkap olakan convective convective acceleration convective derivative convective diffusion convective lifting convective mass transfer convective precipitation convention sign conventional conventional control conventional coring conventional current conventional electric log conventional flux density conventional indicator card conventional milling conventional sign conventional true value conventional volumetric efficiency convergence convergence criteria convergence ofircrative process — -— —- — — — — — — — berolak pecutan berolak terbi tan berolak resapan berolak pengangka tan berolak pemindahanjisim berolak curahan berolak. mendakan berolak tanda lazim.

penyampai tali sawat penyampai/ sabuk penyampai pengering penghan tar relau lantai penghantar pelingkaran kamiran pelingkaran penjumlahan pelingkaran konvoi bilik dingin bahan pendingin — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .convergence pressure convergence pressure convergent convergent duct convergent nozzle convergent projection convergent reaction convergent-divergent convergent-divergent duct convergent-divergent nozzle converging converging flow conversational language conversational mode conversion conversion constant conversion cost conversion efficiency conversion factor conversion formula conversion lens conversion ratio conversion time conversion transconductance convert converter frequency tekanan penumpuan tertumpu salur tumpu muncung tumpu unjuran tumpu tindak balas tumpu tumpu-capah salur tumpu-capah muncung tumpu-capah menu mpu aliran menumpu bahasa perbualan ragam perbualan penukaran pernalar penukaran kos penukaran kecekapan penukaran faktor penukaran formula penukaran/ rumus penukaran kanta penukaran nisbah tukar masa penukaran kealiran-pindah penukaran tukar frekuensi penukar 150 converter interrupt converter reactor converter/convertor convertible convertible body converting converting code convertiplane convex flow convex optimal control convexity condition conveyance conveyance channel conveyance loss conveyor conveyor belt conveyor dryer conveyor-hearth furnace convolution convolution integral convolution summation convoy cool room coolant — — — — — — — — coolant sampukan penukar reaktor penukar penukar bolehtukar badan boleh tukar penukar kodmenukar kapal terbang boleh tukar alirancembung kawalan optimum cembung syarat kecembungan hantaran s~luranhantaran kehilangan hantaran penghantar.

coolant accident coolant accident cooler cooling cooling air cooling anomaly cooling channel coolingcurve cooling fin cooling pond cooling rate coolingstress cooling system cooling tower cooperating process coordinability coordinate coordinate axis coordinate bond coordinate direction coordinate geometry coordinate potentiometer coordinate system coordinate transformation coordination coordination catalyst coordination number — — — — — — — — — — — — — — — corsage tidal line kemalangan pendingin pendingin pendinginan udara pendinginan kejanggalan pendinginan saluran pendinginan lengkung pendinginan sirip pendinginan kolam pendinginan kadar pendinginan tegasanpendinginan sistem pendinginan menara pendinginan proses kerjasama kebolehselarasan koordinat paksi koordinat ikatan koordinat arah koordinat geometn koordinat meter upaya koordinat sistem koordinat penjelmaan koordinat penyelarasan. pengkoordinatan mangkin penyelarasan nombor penyelarasan coordination polyhedron coordination polymer coordination polymerization coordination principle cope copier coplanar coplanar force coplanar process copolymer copolymerequation copolymerisation copper copper brazing copper loss copper paint copper plating copper-based alloy copper-lead copper-oxide rectifier copy machine copyback copying lathe copyright corange tidal line — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — polihedron koordinatan polimer penyelarasan pempohmeesnpcnyda~ian prinsip pcnyelarasan acuanatas penyalin/mesin salin sesatah dayasesatah proses sesatah kopolimer persamaan kopolimer pengkopolimeran kuprum/tembaga pateri keras tembaga kehilangantembaga cat kuprum/cat tembaga penyaduran kuprum/ penyaduran tembaga aloi dasar-tembaga plumbum-kuprum penerus kuprum-oksida mesin salin salin balik pelarik peniruan hakcipta garisan pasang surut sejulat 151 .

corbel corbel cord cord dipping cordon line cordon station cordon survey cordon volume count core core analysis core array core baking core band core barrel core barrel motion core binder core blower core blowing machine core box core cutter core disruptive accident core drill core drilling core electron core flushing core hole — Coriolis force sesangga kord pencelupan kord garisan kepungan stesen kepungan tinjauan kawasan bilangan isipadu kepungan teras analisis teras tatasusunteras pembakaran teras jalurteras tong teras gerakan tong teras pengikat teras peniupteras mesin peniup teras kotak teras pemotong teras kemalangan penghancuran teras gerudi teras penggerudian teras elektron teras pemancuran teras lubang teras core lattice core loss core material core memory core minimization core mix core oven core plate core plug core print (foundry) core rod core sample core size core storage core store core trench core type transformer core wall core-magnet construction cored content cored hole cored slab coring coring bit coring effect Coriolis force — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kekisi teras kehilangan teras bahan teras ingatan teras peminimuman teras campuran teras ketuhar teras kepingan teras palam teras pemegang teras rod teras sampel teras saiz teras storan teras stor teras peparit teras pengubah jenis teras tembok teras pembinaan teras bermagnet kandungan terteras lubang terteras papak berteras penerasan bit penerasan kesan penerasan daya Coriolis 152 .

cork insulant cork insulant corn picker corner corner cube corner effect corner flow corner frequency corner island corner radius corner tied down (slab) cornering force corollary corona corona discharge corona onset level corona onset voltage corona pulse corona shield corosil corporate goal corporate planning corporate strategy correct correct timing correction factor correction oferror correction strip gahus penchat pemetikjagung pcnjuru. selekoh kiub penjuru kesan penjuru aliran bucu frckuensi pcnjuru pulau sclekoh jcjari sclckoh penjuru diikat (papak) daya membelok siratan korona nyahcas korona aras permulaan korona voltan permulaan korona denyut korona perisai korona korosil matlamat bersekutu perancangan bersekutu strategi hersekutu tepat/betul pemasaan tepat fàktor pembetulan pembetulan ralat jalur pembetulan correction table corrective edge corrective loading corrective maintenance corrective network correlated measurement noise correlated observation error correlated process noise correlation correlation coefficient correlation function correlation measurement correlation ofship correlator corresponding speed corresponding state corridor corroded corrosion corrosion allowance corrosion current corrosion embrittlcment corrosion fatigue corrosion inhibition — — — — — — — — -— — — — — corrosion inhibition jadual pembetulan tepi membetul pembebanan membetul pcnyenggaraan membetul rangkaian membetul hingar ukuran tersekait ralat pencerapan tersekait hingar proses tersekait sckai tan pekali sekaitan rangkap sekaitan ukuran sekaitan sekaitan kapal penyekait laju sepadan kcadaansepadan koridor terkarat/terkakis karatan/kakisan basi karatan/basi kakisan arus karatan/aruskakisan kerapuhan karatan/ kerapuhan kakisan kelesuan karatan/ kelesuan kakisan peneegahankaratan/ pencegahan kakisan —— — — — — —- — — 153 .

alun pengairan alun korundum kosinus ralat kosinus kosinos sinaran kosmos cosmic ray cosmos logic cost accounting cost analysis cost centre cost control system cost criteria minimization — — — — — — — — -— — — — — cost effectiveness cost offabrication cost ofgrinding cost total cost-benefit analysis cost-plus contract cost-plus pricing cotidal line cotter pin coulometer coulometric cell coulometric integrator coulometric titration coulometry coulter — — — sinar kosmos logik kosmos/mantik kosmos perakaunankos analisis kos pusatkos sistem kawalan kos peminimuman nilai tara kos/peminimuman kriterium kos keberkesanan kos kos peinbikinan/kos pasang siap kos pcncanaian. beralun (dinding) sekatan berombak plat berombak platan berombak atap berombak kepingan berombak kepingan berombak pengombakan.corrosion Inhibitor corrosion inhibitor corrosion piece corrosion potential corrosion resistance corrosion resistor corrosive corrosive wear corrugated corrugated bulkhead corrugated plate corrugated plating corrugated roofing corrugated sheet corrugated sheeting corrugation corrugation irrigation corundum cosine cosine error cosmic cosmic radiation — coulter penccgah karatanf pencegah kakisan kepingan karatan/ kepingan kakisan keupayaan karatan/ keupayaan kakisan rintangan karatan/ rintangan kakisan perintang karatan/ perintang kakisan mengarat/mcngakis haus karatan/hauskakisan berombak. kos pengisaran jumlah kos analisis kos-faedah kontrak kos-tambah letak harga kos-tambah garis sepasang-surut cemat baji meter coulomb sd meter coulomb pcngamir kecoulometeran titratan kecoulometeran permeteran coulomb kulter 154 .

count-down binary counter count-down binary counter count-rate meter counter counter boring counter chain code counter current counter current flow counter current process counter diffusion counter flow counter head counter ion counter mass counter shaft counter sunkhole counter timer counter type detector counter-balance counter-bracing counter-rotating propeller counter-type converter counter-type FM detector counterbalancing — co. benam penjaraan balas/ penggerekan balas kod rantai pembilang arus berlawanan aliran arus berlawanan proses arus berlawanan resapan lawan aliran berlawanan kepala benam ion-lawan jisim lawan aci lawan lubang benam pemasa pembilang pengesanjenis pembilang imbangan lawan perembatan bersilang kipas lawan-putaran penukarjenis pembilang pengesan FMjenis pembilang pengimbanglawanan counterbore counterfort counterfort retaining wall counterpoise counterpoised bridge countersinker countersinking countersunk screw counterweight counting accelorometer counting relay couple coupled circuit coupled inductor coupled motion coupler coupling coupling capacitor coupling coefficient coupling coil course course recording machine coursed blockwork coursed masonry covalent — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — jara balas/gcrck bahss penegang tembok penahan berpenegang pengimbang jambatan berpengimbang penggerudi benam pembenaman skru benam berat pengimbang meter pecutan membilang geganti pembilang ganding litar terganding pengaruh terganding gerakan terganding pengganding pemuat gandingan pekali gandingan gegelunggandingan arahpandu mesin merakam arah pandu kerja blok berlapis kerja batu berlapis kovalen — — — 155 .ale.t pembilang perduaan bilang-bawah meter kadar bilang pembilang. balas. lawan.

pemecahan proses pemecahan stok pemecahan cradle plate craft craft evaluation craftmanship craftsman cranage crane crane gantry crane hook crane rail crane rigger crane tower crank crank mechanism crank pin crank press crankcase crankcase monitoring crankcase ventilation valve crankcase-scavenging engine cranked cranked platform cranked slab cranked wing — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — platendul lancang penilaian kerja tangan kemahiran tukang tukang penggunaankren.covalent bond covalent bond covalent bonding covalent crystal structure covalent radius covariant differentiation covariant vector cover crop cover plate coverage coverage control count coverall covered drain covered electrode cowl coxswain crab crack arrestor crack detection crack nucleation crack propagation crack section crack width crack-initiation test cracked section cracking cracking process cracking stock — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — cranked wing ikatan kovalen pengikatan kovalen struktur hablur kovalen jejari kovalen pembezaan kovarian vektor kovarian rumput penutup bumi plat penutup liputan bilangan kawalan liputan pakaian senyawa saliran tertutup elektrod tertutup kowl juragan keketam penghenti retak pengesanan retak penukleusan retak perambatan retak keratan retak lebar retak ujian permulaan-retak keratan retak peretakan. siku perabung mekanisme engkol cemat engkol penekanengkol kotak engkol pengawasan kotak engkol injap pengalihudaraan kotak engkol enjin hapus-sisa kotak engkol bersiku. terengkol pelantar engkol papak bersiku sayap gerak 156 . sewaan kren kren gantri kren cangkuk kren landasan kren jurukren menarakren engkol.

crankshaft crankshaft crash gearbox crater cratering crawl craze crazing cream separator crease resistance creation credibility credibility check credit control credit note credit squeeze credit stock creek creep creep behaviour creep coefficient creep compliance creep curvature creep deflection creep limit creep rate creep recovery creep resistance — — — — — — — — — — — . rabung faktor puncak puncak aerofoil lengkung tegak puncak karatan celah/kakisan celah anakkapal tempat penginapan anak kapal senarai anak kapal ruanganakkapal krib 157 .— — — — — —— — — — — — — —— — — crib aci engkol kotakgearlaga kawah. lekuk pelekukan kedutan retak-halus peretak-halusan pemisah pati rintangan kedut ciptaan kemunasabahan semakan kemunasabahan kawalan kredit catatan kredit himpitan kredit stok kredit caruk rayapan kelakuan rayap pekalirayap kepatuhan rayap kelengkungan rayap pesongan rayap had rayap kadarrayap pemulihan rayap rintangan rayap creep rupture strength creep rupture test creep strain-rate creep strength creep test creepage distance creeper crane creeping flow creeping meter creeping motion creeping pressure crepe rubber crescent platform crescent truss crescent wing crest crest factor crest ofaerofoil crest vertical curve crevice corrosion crew crew accommodation crew list crew space crib — — — — — kekuatan pecah rayap ujian pecah rayap kadar terikan rayap kekuatan rayap ujian rayap jarak rayapan kren rayap aliran merayap meter rayap gerakan merayap tekanan merayap getah krep pelantar sabit kekuda bulan sabit sayap sabit puncak.

kadar luahan genting voltan ganggu genting draufgenting persamaan geriting peristiwa genting ujikaji genting sudut membersih kegagalan genting . pemasangan genting kapitan genting sudut melega genting masa melega genting 158 critical clipping critical compression factor critical compression ratio critical condition critical confining pressure critical constant critical cooling rate critical coupling critical crack size critical current critical damping critical damping factor critical damping resistance critical density critical depth critical discharge critical critical critical critical critical critica disruptive voltage draught equation event experiment fault-clearing angle — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pengetipan genting faktor mampatan genting nisbah mampatan genting keadaan genting tekanan mengurung genting pemalargenting kadar pendinginan genting penggandingan genting saiz retakan genting arus genting redaman genting faktor redaman genting rintangan redaman genting ketumpatan genting ukur dalam genting kadar alir genting.crib wall cribwall cribwork cricondenbar cricondentherm crimp crimping cripplingload crispening cristobalite criteria criteria for oscillation criteria ofequilibrium criteria ofperformance criterion numeral critical critical activity critical angle ofincidence critical assembly critical clamping critical clearing angle critical clearing time — — — — — — — — — — — critical fault-clearing angle tembok krib kerjakrib krikondenbar krikondenterma keriting pcngcritingan beban remukan penajaman kristobalit nilai tara/kriterium nilai tara ayunanj kriterium ayunan nilai tara keseimbangan/ kriterium keseimbangan nilai tara prestasi/ kriterium prestasi nilai tara angka/ kriterium angka genting kegiatan genting/ keaktifan genting sudut tuju genting himpunan genting.

critical fibre length ciitical fibre length critical flashover voltage critical flow critical frequency critical gas pressure critical gas saturation critical gradient critical hardening speed criticalhead critical heat flux critical height criticallength critical load critical load transfer length critical locus critical magnetic field critical mass critical miscibility temperature critical moisture content critical nucleus size critical organ critical oscillation critical packing size — — critical temperature panjang gentian genting voltan lampau kilit genting aliran genting frekuensi genting tekanan gas genting ketepuan gas genting kecerunan genting laju pengerasan genting turusgenting fluks haba genting tinggi genting panjanggenting beban genting panjang pindahan beban genting londargenting medan magnet genting jisimgenting suhu kebolehlarutcampuran genting kandungan lembapan genting saiz nukleus genting organ genting ayunan genting saiz padatan genting critical path critical path analysis critical path method critical point critical pressure critical pressure coefficient critical pressure ratio critical property critical race critical race condition critical radius critical resistance critical resolved shear stress critical saturation critical section critical settling point critical shear stress critical size critical slope critical sonic property critical speed critical stability critical state critical suction head critical temperature laluan genting analisis laluan genting kaedah laluan genting titik genting tekanan genting pekali tekanan genting nisbah tekanan genting sifat genting perlumbaan genting syarat lumba genting jejari genting rintangan genting tegasan ricih terlerai gent ing ketepuan genting keratan genting titik pengenapan genting tegasan ricih genting saiz genting cerun genting sifat bunyi genting laju genting kestabilan genting keadaan genting turus sedutan genting suhu genting — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 159 .

rentas. galang majmuk ira menyilang pautan silang mekanisme pautan silang pemodulatan silang basil darab silang suhu penjelmaan genting halaju genting nisbah lompang genting isipadugenting ketepuan airgenting jarakgelombang genting nombor Mach genting nombor Reynold genting kegentingan faktor kegentingan padat kegentingan teredam genting ketip buaya pengeringan tanaman pendebuan tanaman keperluan pengairan tanaman kehilangan tanaman sisa tanaman tanaman bergilir pemotong bar keluli memotong silang.critical transformation temperature critical transformation temperature critical velocity critical void ratio critical volume critical water saturation critical wavelength critical Mach number critical Reynold number criticality criticality factor criticality pack critically damped crocodile clip cropdrying crop dusting cropirrigation requirement croploss cropresidue croprotation cropper cropping cross cross (sprinkler) cross blast circuit breaker — cross product cross bonding cross bracing cross channel switching cross coefficient cross correlation function cross country fault cross coupling cross curves cross curves ofstability cross cut chisel cross effect cross fade cross field generator cross fire cross flow cross flow drag coefficient cross flow heat exchanger cross gamma pattern cross girder cross grain cross linkage cross linkage mechanism cross modulation cross product pengikatan silang perembatan silang pensuisan saluran silang pekali silang rangkap sekaitan silang kegagalan rentas desa gandingan silang lengkung silang lengkung silang kestabilan pahat mata lintang kesan silang pudarsilang penjana medan silang tcmbaksilang aliran silang pekali seretan aliran silang penukar haba aliran silang corak gama silang galang silang. lintang cabang empat pemutus litar bagas silang — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — 160 .

g rujukan silang keratan rentas/keratan lintang penggiatan keratan rentas/ penggiatan keratan lintang gelincir silang cerunsilang aliran melintasjalan cakap silang penamatan silang ikatan silang daban silang gelombang silang angin silang penghimpun silang edaran silang silang-warna hingar silang-warna penyusun silang sekaitan silang rangkaian terganding silang aliran arus silang proses arus silang reaktor aliran silang sambungan silang cross-ply tyre cross-pointer cross-welded steel wire fabric — — — cross slip cross slope cross street flow cross talk cross termination cross ties cross tree cross wave cross wind cross-assembler cross-circulation cross-colour cross-colour noise cross-compiler cross-correlation cross-coupled network cross-current flow cross-current process cross-flow reactor cross-link — — — — — — — — — — — — — — — — cross-wire welding crossbar crossed belt crossed helical gear crossed-coil measuring instrument crossed-coil power factor metre crossflow drag crossflow head crosshair cursor crosshatch generator crosshatch pattern crosshead crosshead extruder crossing-up factor crossline crosslinked polymer crosslinking — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — tayar lapis silang penunjuksilang serat dawai keluli terkimpal silang/fabrik dawai keluli terkimpal silang kimpalan dawai silang palang silang tali sawat silang/sabuk silang gear heliks silang alatan mengukur gegelung tersilang meter faktor kuasa gegelung tersilang seretan aliran silang turus aliran silang penanda-kini rambut bersilang penjanajejaring silang corakjejaring silang kepala rentas penyemperit kepala rentas faktor silang-tegak talian silang polimer terpaut silang pemautsilangan 161 .sH~fr~.cross reference cross reference cross section cross section activation — — cro.

kasar minyak mentah pengelasan minyak mentah getahmentah jajap pcnjajap/kruiser larian penjajap buritanpenjajap 162 cruising range crumb crush zone crushed aggregate crushed granite crushed limestone crushed rock rushed stone crusher crushing crushing grinding wheel crushing strength crushing test crushing value crust crutch addition cryogen cryogenic cryogeniccable cryogenic flowmeter cr%ogenic temperature cryoscopy cryostat crystal crystal defect crystal facet — — — — crystal facet julat menjajap remah zonhancur batu baur hancur/ agregat hancur granit hancur batu kapur hancur batuanhancur batu hancur penghancur penghancuran roda pencanaian hancur kekuatan hancur ujianhancur nilai hancur kerak penambahan topang kriogen kriogenik kabel kriogenik meter alir kriogenik suhu kriogenik kekrioskopan kriostat hablur kecacatan hablur permukaan kecil hablur — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — . mahkota gear mahkota penarahan mahkota gigi mahkota pinan dan roda mahkota mangkukpijar ujian pengampulan mangkuk pijar mentah.crossover crossover crossOvcr distortion crossover network crossview crosswalk crosswalk line crosswind approach crow’s nest crowbar circuit crowdion crown crown gear crown shaving (ofgear) crowned teeth crownwheef and pinion crucible crucible swelling test crude ciude oil crude oil classification crude rubber cruise cruiser cruiser run cruiser stern mclintas hcrotari lintas rangkaian melintas pandangan silang jalan lintas garisanjalan lintas pendckatan angin silang pclantar pcninjau litar tuif hesi krowdion puncak.

crystal growth crystal growth crystal lattice crystal microphone crystal oscillator crystal structure crystal structure analysis crystal system crystal-controlled oscillator crystalline material crystalline melting crystalline melting point crystalline polymer crystalline rock crystallinity crystallisability crystallisable crystallisation crystalliser crystallite crystallographic index crystallographic notation crystallography cube cube plane cube strength cube test — — — — — — cumene tumbesaran hablur kekisi hablur mikrofon hablur pengayunhablur struktur hablur analisis struktur hablur sistem hablur pengayun terkawal hablur bahan berhablur pelebu ran berhablur titik lebur hablur polimer hablur batuan berhablur kehabluran kebolchhabluran boleh hablur penghabluran penghablur kumin hablur indeks kristalografi tatatanda kristalografi kristalografi kiub/kubus satah kiub/satah kubus kekuatankiub/kekuatan kubus ujian kiub/ujian kubus cubic camber line cubic foot per second cubic law ofgrowth cubic shear box cubic spline method cubical expansion cubical representation cue cultivator culvert culvert capacity chart culvert entrance culvert hood inlet culvert operating characteristics culvert operation culvert outlet culvert sag cumene — — — — -— — — —- — — garis kamber kiub/garis kamber ~ubus kaki padu persaat hukum pembesaran kuasa tiga kotak ricih kiub/kotak ricih kubus kaedah gelugur kiub/ kaedah gelugur kubus pengembangan berkiub/ pengembangan berkubus perwakilan kiub/ perwakilan kubus kiu penggembur pembetung carta keupayaan pembetung jalan masuk pembetung salur masuk penutup pembetung ciri kendalian pembetung kendalian pembetung alur keluar pembetung lendut pembetung kumena — — — — — -— — — I63 .

semasa membolot arus penguat arus 164 .cumene process cumene process cumers cumulative cumulative compound generator cumulative compound motor cumulative damage cumulative cnthalpy drop cumulative error cumulative fission yield cumulative frequency cumulative frequency curve cumulative frequency polygon cumulative infiltration cumulative pitch error cumulative probability cumulative production cumulative stream flow hydrograph cumulative timing cumulative tolerance — — — — current amplifier proses kumena meter padu per saat bertokok petijana majmuk bertokok motor majmuk bertokok kerosakan bertokok penurunan entalpi bertokok ralat bertokok hasil pcmbelahan bcrtokok frekuensi hertokok lengkung frekuensi bcrtokok poligon frekuensi bertokok penyusupan bertokok ralatjarak benang bertokok kebarangkalian bertokok pengeluaran bertokok hidrografaliran sungai bertokok pemasaan bertokok had terima bertokok cup and cone fracture cup drawing cup-mixingtemperature cupola cupping test cupro nickel curb curb marking — — — — — — — — — — — — — — — — — cure cure rate cure time curemeter curie curie point curing curing bag cu ring period curing press cu ring range curl operator current current hogging current amplifier patah cawan dan kerucut/ patah cawan dan kon penarikan cawan suhu cawan-campuran kupola ujian pencawanan kupro nikel susurjalan/bebendul jalan penandaan susurjalan/ penandaan bebendul jalan awct kadar awet masa awet meter awet curie titik curie pengawetan beg pengawetan tempoh pengawetan penekan pengawetan julat pengawetan pengendali ikal arus.

current buffer current buffer current chopping current chopping circuit current chopping circuit breaker current compatibility rule current component current controlled resistor current density current differential relay current dissipative component current distribution current distribution factor current divider current doubling current driver current error current feed current function current gain current gain-bandwidth product current generator current grid current impulse current injector penimbal arus pemenggalan arus litar pemenggalan arus pemutuslitar pernenggalan arus aturan keserasian arus komponen arus perintang terkawal arus ketumpatan arus geganti pembezaan arus komponen melesap arus pengagihan arus faktor agihan arus pembahagi arus penggandaanarus pemacuarus ralatarus suaparus rangkap arus gandaan arus hasil darab gandaan arus-lebarjalur penjanaarus grid arus dedenyutarus penyuntik arus current law current limiter current limiting reactor current link current loop current margin current meter current mode logic current part current peak current practice current probe current ratio error current regulator current sensing interface gate current sensitive circuit current setting adjustment current sheet density current shunt current sinking gate current sinking logic — — — current sinking logic — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — hukumarus pengehad arus peregang mengehad arus pautarus gelungarus jidarsemasa meterarus logik ragam arus/mantik ragam arus bahagian semasa puncakarus amalan semasa kuararus ralat nisbah arus pengatur arus get antara muka deriaan arus litar peka arus pelarasan mengeset arus ketumpatan kepingan arus pemirau arus get menenggelam arus logik menenggelam arus/ mantik menenggelam arus 165 .

current sinking logic gate current sinking logic gate — curve~fittinghypothesis get logik menenggelam arus/get mantik menenggelam arus puncaarus amali punca arus get memunca arus get logik inemunca arus/ get mantik memunca arus pepakuarus faktor kestabilan arus pindah arus pengubah arus hasil semasa peranti terkawal arus Ii tar bersepadu logik ragam arus/litar bersepadu mantik ragam arus suap halik arus-siri penukararus ke voltan penanda-kini hidup/mati penanda-kini pernilihan penanda-kini potong pemotongan (dinding) sekatan tirai curvature curvature derivative curvature ofshell surface curve curve conformity curve fitting curve of area curve offloatation curve ofload curve oflongitudinal centres ofbouyancy curveofresistance curve of sectional area curve of statistical stability curve of transverse metacentre curve ofvertical centres of bouyancy curve ofwater-plane areas curve ofweight curve shape analysis curve tracer curve-fittin’g hypothesis — — — current source current source practical current sourcing gate current sourcing logic gate — — — — — — — —— — -— current spike current stability factor current transfer current transformer current yield current-controlled device current-mode logic integrated circuit — — — -— — — — — — — — — current-series feedback current-to-voltage converter cursor cursor on/off ca~rsor selection curtail curtailment curtain bulkhead — — — — — — — — — — kelengkungan terbitan kelengkungan kelengkungan permukaan kelompang lengkung kesebentukan lengkung pencocokan lengkung lengkungluas lcngkungapungan lengkungbeban lengkungpusat ketimbulan membujur lengkung rintangan lengkung luas keratan lengkung kestabilan statistik lengkung metapusat melintang lengkung pusat ketimbulan menegak lengkungan luas satahair lengkung berat analisis bentuk lengkung penyurih lengkung hipotesis pencocokan lengkung 166 .

potong dan isi potong nisbah potong geganti pemutus putus keratan terpotong rintangan guns kacdahlazim frekuensi potong frekuensi potongan transistor titik potong peparit pemotong tembok pemotong titik potong anialisis potong set perlapis pemuat potong dalam voltaii potongdalam potonghadapan tenaga potong kadarpotongan kawasan potong — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — -— — — 167 .curved beans curved beam curved meridian curved panel curved path curved surface curved tip curved vane curvilinear curvilinear coordinate curvilinear flow curvilitsear motion curvilinear square curvilinear translation curvometer cusecs cushion effect ofhovercraft cushioning cusped trailing edge custom circuit custom design custom package custom software customer engineer ~CE) — cutoff region rasuk melengkung meridian inelengkung paiiel nsclerigkung laluan meleisgkung permukaan melengkung hujung melengkung ram terlengkung garis melengkung koorditiatgaris melengkung aliran garis melengkung gerakan garis melengkung segiempat sama garis nnielengkung alihan garis melengkung meter letigkung kakipadupersaat kesan kusyen hoverkraf pengkusyenan pinggir mengekor beruncing litar langganan rekabentuk langganan bungkusan langganan perisian langganan jurutera pelanggan customer parking customized circuit board cut and fill cut off cut offratio cut offrelay cutout cutout section cut resistant cut-and-dry method cut-off frequency cut-off frequency of transistor cut-off point cut-off trench cut-offwall cut-point cut-set analysis cutini capacitor filter cutin voltage cutoffahead cutoffenergy cutoffrate cutoffregion tempat letak kereta pclaiiggan papan litar terlanggan potong dan timbus.

cutoff tool cutofftool cutofftuning cutout capacitor cutter cutter arbor cutter bar loss cutter grinder cutter head cutter holder cutter location data cutter location file cutter teeth cutting cutting edge cutting flame cutting fluid cutting iron cutting machine cutting plane cutting tool cutting torch cutting-edge angle cutting-ofallowance cyanide hardening — — — — — — cyclic pitch perkakas potong talaan potong pemuat potong pemotong arbor pemotong kehilangan palang pemotong pencanai pemotong kepala pemotong pemegang pemotong data penempatan pemotong fail penempatan pemotong gigi pemotong pmotongan pinggir pemo tong nyala pemotongan bendalirpemotong besi pemotong mesin pemotong satah pemotongan perkakas pemotongan obor pemotong sudut pinggir-potong pemotongan basi pengerasan sianida cyaniding cybernetic cybotactic state cycle cycle analysis cycle check cycle close cycle diesel cycle length cycle gas system cycle mean effective cycle per second cycle power cycle skipping cyclesteadying cycle time cyclic cyclic access cyclic check cyclic code cyclic compound cyclic frequency cyclic loading cyclic oil gasification cyclic pitch — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pensianidaan sibernetik keadaan sibotaktik kitar analisis kitar semakan kitar tutupkitar diesel kitar panjang kitar sistem gas kitaran tekanan berkesan mm kitar kitarpersaat/kitarsesaat kuasa kitar langkauan kitar pemantapan kitar masa kitar berkitar capaian berkitar semakan berkftar kod berkitar sebatian berkitar frekuensi berkitar pembebanan berkitar penggasan minyak berkitar anggul kitar 168 .

cyclic planning cyclic planning cyclic process cyclic redundancy check cyclic redundancy check character cyclic storage system cyclic stress cyclic transfer cyclically magnetized condition cycling cyclization cyclized rubber cycloid cycloidal propulsion cyclone cyclone furnace cycloparaffin cyclorubber cyclotron — — — cylindrical worm gear perancangan kitar proses kitar semakan lelebihan berkitar aksara scniakaii Iclebilian he kit ar sistem storan berkitar tegasan berkitar pindah berkitar keadaan termagnet berkitar benkitar perkitaran getah terkitar sikloid pendorongan bersikloid puting beliung relau puting beliung sikloparafin siklogetah siklotron cylinder cylinder block cylinder bore cylinder head cylinder head gasket cylinderjacket cylinder liner cylinderloss cylinder pile cylinder side force cylinder spliting cylinder test cylindrical component cylindrical coordinate cylindrical core cylindrical helical spring cylindrical tube cylindrical vault cylindrical worm gear — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — silinder blok silinder jara silinder/gerek silinder kepala silinder gasket kepala silinder jaket silinder pelapik silinder kehilangan silinder cerucuk silinder daya sisi silinder pembelahan silinder ujian silinder komponen silinder koordinat silinder teras silinder pegas heliks silinder tiub silinder kekubah silinder gear ulir silinder 169 .

D’ Arsonal meter movement D D’ Arsonal meter movement daily inquest daily load curve daily plan daily stint daily supply tank dailytraffic pattern dairy cattle housing dairy cattle requirement daisy chain daisy-wheel daisy-wheel printer dam dam furrow dam-break damage damagecontrol damage factor damage fordetention damage intensity damage potential damage repair — damping factor damage report damage survey damaged stability damp damped damped balance damped forced vibration damped free vibration damped frequency damped motion damped natural frequency damped oscillation damped periodic instrument damped resonant frequency damped sinusoidal forcing function damped vibration damper damper winding damper winding thermal protection damping damping capacity damping coefficient damping effect damping factor laporan kerosakan pemeriksaan kerosakan kestabilan rosak redam teredam imbangan teredam getaran paksa teredam getaran bebas teredam frekuensi teredam gerakan teredam frekuensi tabii teredam ayunan teredam alatan berkala teredam frekuensi salunan teredam rangkap memaksa bentuk sinus teredam getaran teredam peredam belitan peredam perlindungan haba beitan peredam redaman keupayaan nedaman. muatan redaman pekali redaman kesan redaman faktor redaman — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pergerakan meter DArsonal penyiasatan harian lengkung beban hanian rancangan harian kerja tempoh hanian tangki bekalan hanian corak lalulintas hanian perumahan lembu tenusu keperluan lembu tenusu rantai daisi rodadaisi pencetak roda daisi empang/empangan alur empang/alur empangan empang-pecah/empanganpecah kerosakan. rosak kawalan kerosakan fakton kerosakan ganti rugi kelambatan keamatan kerosakan keupayaan kenosakan pembaikan kerosakan — — — — — — — 170 .

damping force damping force damping in roll damping in yaw damping intensity damping law damping loudspeaker damping magnet damping matrix damping mechanism damping moment damping ratio damping resistance damping torque damping vibration Dancoffeffect dangerous cargo dangerous wreck Daniell cell darcy Darcy law Darcy Weisbach equation Darcy’s formula dark current dark resistance dark space — data code daya redaman peredaman oleng penedaman rewang keamatan redaman hukunn rcdaman pembesar suara redaman magnet redatnan matriks redaman mekanisme meredam momen redaman nisbah redaman rintangan redaman kilas redaman getaran redaman kesan Dancoff kargo merbahaya bangkai kapal merbahaya sd Daniell darcy hukum Darcy persamaan Darcy Weisbach formula Darcy/rumus Darcy arus gelap rintangan gelap ruang gelap 171 Darlington amplifier Darlington circuit Darlington connection Darlington pair Darrieus function dashboard dashpot data data acquisition data acquisition probe data acquisition system data analyser data analysis data bank database data bit data break data break transfer data bus data bus enable data capture data carrier data carrier storage data cell data chaining data channel data code penguat Darlington litar Darlington sambungan Darlington pasangan Darlington rangkap Darrieus papan pemuka daspot/pasu rempuh data perolehan data kuar perolehan data sistem perolehan data penganalisis data analisisdata bankdata pangkalan data bit data putusdata pindahan putus data bas data pemboleh has data penawanan data pembawa data storan pembawa data sel data perantaian data saluran data kod data — — — .

data code conversion data code conversion data collection data communication data communication exchange data communication multiplexors data communication system data Communication terminal data compaction data compression data control block data delimiter data direction register data display unit data encryption data evaluation data exchange system data file data flow chart data hold time data interchangecode data line data line terminal data link data link escape penukaran kod data pengumpulan data perhubungan data ibu sawat perhubungan data pemultipleks perhubungan data sistem perhubungan data pangkalan perhubungan data padatandata mampatan data blok kawalan data penyahhad data daftar arah data unit paparan data penyulitan data penilaian data sistem ibu sawat data faildata carta aliran data rnasa pegang data kod salingtukar data talian data pangkalan talian data kaitan data lepasan kaitan data data link escape character data link/data communication data logger data logging data mampulation instruction data medium data MODEM data normalization data path data pointer data processing data processing system data ready signal data reduction data register data registerdevice data reliability data resolution data set clocking data set-up data setup time data sheetdevice data signalling rate data sink data source data station data station aksara lepasan kaitan data kaitan data/perhubungan data pengelog data pengelogan data suruhan pengolahan data bahantara data MODEM data penormalan data laluan data penunjuk data pemprosesan data sistem pemprosesan data isyarat data sedia pengecilan data daftar data peranti daftar data kebolehharapan data peleraian data pengejaman set data persiapan data masa persiapan data peranti helai data kadar pengisyaratan data lubuk data punca data stesen data — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — 172 .

dayworker de Broglie relation de Dion suspension de ilass-van Alpen effect Dc sauty bridge Dc La Vergue fuel nozzle Dc La Verguc injection pump Dc Laval nozzle dc-emphasis de-cnc rgizc de-energize — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— -— —— — — -— —— —~ — — — — — — — — —- -— keadaan datum keluaran anak penguji involut David Brown ujikaji Davisson-Germer davit tonggakdavit kadar harian kontrak kadar harian lepasan harian enjin dua lejang Day jarak harian bukuhari haritenggang kerja han pekerjahari hubungan de Broglie ampaiandeDion kesande Hass-van Al pen titi Dc sauty muncung bahan api Dc La Vergue pam pancitan Dc La Vergue muncung Dc Laval nyahtegasan nyahtenaga .data station console data station console data storage register data strobe data structure data switching data telephone circuit data terminal data terminal ready data tranceiven data transfer data transfer instruction data transfer rate data wrap data-adapter unit data-based transmission data-flowsystem data-handling data-handling system data-set-ready circuit data-storage capacity Dataphone Digital System (DDS-Bell) datum datum level datum node datum reference length konsol stesen data daftar storan data strob data struktur data pensuisan data litar telefon data pangkalan data tersedia pangkalan data penghantar-terima data pemindahan data suruhan pemindahan data kadar pemindahan data balutan data unit penyesuai data penghantaran berasas data sistem aliran data pengelolaan data sistem pcngelolaan data litardata-set-sedia keupayaan storan data Sistem Digit Datafon datum aras datum nod datum panjang rujukan datum 173 datum state daughter product David Brown involute tester Davisson-Germerexperiment davit davit bollard day rate day rate contract day release Day two-stroke engine day’s run daybook days ofgrace daywork.

de-lonized water dc-ionized water deactivate deactivator dead air region dead band dead beat oscillation dead centre dead centre position dead end polymerization dead file dead furrow dead knot dead line charging dead load dead milled rubber dead process dead resistance dead space (cylihder) dead state dead steering dead storage dead studio dead time dead time circuit dead time circuit breaker dead water — — — — — — — debugging tool air ternyahion nyahgiat/nyahaktif penyahgiat/penyahaktif kawasan udara mati jalur mati ayunan rentak mati pusatmati kedudukan pusat mati pempolimeran hujung mati failmati alur mati buku kayo mati pengecasan talian mati beban mati getah kisar mati prosesmati nintanganmati ruang mati keadaan mati pensterengan mati storan maO studio mati masa mati litar masa mati pemutus litar masa mati air mati dead weight dead weight loading dead zone dead-end deadlight deadlock deadlocked process deadman deadnise dcadnise angle deadweight capacity deadweight coefficient deadweightratio deadweight scale dcadwcight/deadmass deaerator deasphalting death phase deballasting deboration debris debris cone debris flow debtor debug debugging debugging tool 174 berat mati beban berat mati zon mati jalan mati kaca cembung buntu proses terbuntu sauh mati. tali mati kenaikan dasar sudut timbul mati had berat muatan pekali berat muatan nisbah berat muatan skala berat muatan berat muatan penyahudara penyahasfaltan fasa mati menyahbalast penyahboratan puing kerucut puing/kon puing aliran puing penghutang nyahpepijat mcnyahpepijat perkakas menyahpepijat — — — — — — — — — — — — — -— — — — .

pereputan penerbangan ternyahpecut nyahpecutan lorong nyahpecutan penyahpusatan desibel gandaan desibelBell perpuluhan litar menambah perpuluhan penambahan perpuluhan suruhan larasperpuluhan aritmetik perpuluhan kod perpuluhan pembilang perpuluhan digit perpuluhan penambah penuh perpuluhan nombor perpuluhan pendaraban selari perpuluhan . pemalar susut habasusut susutan spektrum gelombang hasil susut kadar susut 175 decay ratio decay scheme decay time log decay zone decaying decelerated flight deceleration deceleration lane decentralization decibel decible Bell gain decimal decimal adding circuit decimal addition decimal adjust instruction decimal arithmetic decimal code decimal counter decimal digit decimal full adder decimal number decimal parallel multiplication — — — — — — — — — — — — — — nisbah reput.deburring deburning debutanize debutanizer Debye temperature Debye X-ray method Debyc-Schenrer diagram decade decade counter decade counting assembly decane decant decantation decanter decarbonizing decarburize decarbur~zatjon decay decay chain decay constant decay heat decay ofwave spectrum decay product decay rate — — decimal parallel multiplication — — — — — — — — — — — menyahgerigis menyahbutanakan penyahbutana suhu Debye kaedah sinar-X Debye gambarajah DebyeScherrer dekad pembilangdekad perhimpunan membilang dekad dekana menyiring penyiringan ~penyiring penyahkarbonan nyahkarbon penyahkarbonan susut. reput rantai susut pemalar reput. nisbah susut skim susut log masa reput zonreput penyusutan.

decimal-to-binary decimal-to-binary decimal-to-binary conversion decision making system decision matrices decision table decision theory decision tree decision-making process deck deck auxiliary deck beam deck camber deck fitting deck girder deck hand deck head deck height deck line deck longitudinal deck machinery deck officer deck outfit deck paint deck pipe — — decrease perpuluhan ke perduaan penukaran perpuluhan ke perduaan sistem membuat keputusan matriks keputusan jadual keputusan teen keputusan akarpokok keputusan proses membuat keputusan geladak jentera bantu geladak rasuk geladak kambergeladak hasil pasang gel adak galanggeladak pelaut geladak lelanigit geladak tinggi geladak ganis geladak rasuk bujur geladak jentera geladak pegawai geladak perlengkapan geladak cat geladak paip geladak deck plate deck plating deck shcathing deckhouse deckhouse forecastle decline decline rate declivity board declutch decode decoder decoder driver decoder tree decoding decoding circuit decolonization decommissioning decomposed rock decomposition decomposition chart decompression decontamination decontamination factor decoupling decoupling filter decrease 176 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — plat geladak pemplatangeladak salutan geladak rumahgeladak rumah geladak hadapan menurun. uraian carta uraian nyahmampatan nyahkecemaran fakton nyahkecemaran nyahgandingan penapis nyahgandingan merosot. merosot kadarmerosor papanlandaian nyahcekam nyahkod penyahkod pemacupenyahkod pokok penyahkod penyahkodan litar penyahkodan penyahwarnaan penyahtauliahan batuan terurai penguraian. menyusut . menolak.

decrement decrement decrement ofroll decremcter dedendum (gear) dedicated dedicated channel dedicated channel option dedicated circuit dedicated computer dedicated line dedicated system dedicated terminal deduct deed deep bar winding deep beam deep drawing deep drawing die deep drawing punch deep excavation deep foundation deep groove bearing deep percolation deep sounding deep tank nosotan.susutan susutanoleng meter susut dedendum tertuju khas saluran tertuju khas pilihan salunan tertuju khas litar tertuju khas komputer tertuju khas talian tertuju khas sistem tentuju khas pangkalan tertuju khas tolak suratikatan belitan palang dalam rasukdalam penanikan dalam acuan penarikan-dalam tebuk penanikan-dalam korekan dalam asasdalam galas alur dalam penelusan dalam pemeruman dalam tangki dasar 177 deep tank bulkhead deep well deep well pump deep-bed drier deep-hole drilling deep-throat press deepwater deepwell turbine pump deethanize deethanizer default default state default value defect defect chemistry defect thickness defect velocity defective mould mark defence-in-depth defence-in-depth concept defer state deferred deferred addressing deferred design — — — — deferred design — — — — — — — —- — — — —- — — — — -— — — -— — —— — — — (dinding) sekatan tangki dasar telaga dalam pam telagadalam pengering lapis dalam penggerudian lubang dalam tekan tegak dalam air dalam pam turbin telagadalam nyahetana penyahetana lalai keadaan lalai nilailalai cacat kimia cacat tebal cacat halaju cacat bekasacuan cacat pertahanan mendalam konsep pertahanan mendalam keadaantangguh tertangguh pengalamatan tertangguh rekabentuk tertangguh .

pemesongan sudut pesongan gegelung pesongan faktor pesongan pesongan anggota kaedah garis pesongan pesongan aileron kepekaan pesongan unit pesongan meter pesongan pemesong pemisahjenis pemesong 178 deflocculation deflocculation agent deform defornnable deformation deformation mechanism deformation moment deformation resistance deformation vector defornsed bar deformeter deformity defroster degaussing degeneracy degenerate degenerate network degenerate subgraph degenerative circuit degradation degradation ofenergy degradation of polymer degree degree ofcompaction degree ofconsolidation degree ofcrystallinity degree ofcurve (curvature) pemeraian agen pemeraian ubah bentuk belch ubah bentuk ubah bentuk mekanisme ubah bentuk momen ubah bentuk rintangan ubah bentuk vektor ubah bentuk bar berbunga meter ubah bentuk ubah bentukan penyahfros penyahgaussan kemerosotan merosot rangkaian merosot subgrafmerosot litar merosot penurunan penurunan tenaga penurunan polimer darjah darjah pemadatan datjah pengukuhan darjah kehabluran darjah kelengkungan — . takrifan pesong memesong.deferred index deferred index deficiency deficit define defined defined state defined status definite time overcurrent relay definite time-limit controller definition deflect deflecting deflecting tool deflection deflection angle deflection coil deflection factor deflection in member deflection line method deflection ofaileron deflection sensitivity deflection unit deflectometer deflector deflector-type separator — — — — — — — — degree of curve (curvature) indeks tertangguh kekurangan kurangan menakrif tertakrif.jelas keadaan tertaknif taraftertakrif geganti anus lebih masa tentu pengawal had masa tentu penakrifan. perkakas pesongan pesongan.

degree of directional restraint degreeofdirectional restraint degree ofdissociation degree ofexposure degree offixity degree offreedom degree ofindeterminancy degree of motion degree oforientation degreeof polymerization degree of positional restraint degree of randomness degreeof reaction degree ofremoulding degree ofsatnration degree ofsuperheat degree ofsupcrsaturation degree of treatment dehumidification dehumidifier dehusking unit dehydration dehydration ofgrain dehydrator dehydrogenation deionization — delayed scheduling darjah halangan arah darjah penceraian darjahdedahan darjah ikatan darjah kehebasan darjah ketakbolehtentuan darjah gerakan darjah halaan darjah pempolimeran darjah halangan kedudukan darjah rawakan darjah tindak halas darjah pengacuan semula darjah ketepuan darjah panaslampau darjah ketepuan lampau darjah rawatan pcnyahlemhapan penyahlcmhap unit mengupas penyahhidratan pengontangan hijian penyahhidrat penyahhidrogenan penyahionan 179 Del operator delay angle delay characteristic delay distortion delay equalizer delay flip-flop delay line delay line storage delay method delay output delay period delay program delay study delay tank delay time delay zone map delayed action delayed action accelerator delayed coagulation delayed coking delayed critical delayed fracture delayed neutron delayed neutron fraction delayed scheduling pengendali Del sudut lengah ciri lengah herotan lengah penyama lengah flip-flop lengah talian lengah storan talian lengah kaedahlengah keluaran lengah kalalengah aturcara lengah kajian lengah tapgki lengah masa lengah peta zon lengah tindakan terlengah pemecut tindakan terlengah pengentalan terlengah pengkokan terlengah genting terlengah patah tenlengah neutron terlengah pecahan neutron terlengah penjadualan terlengah — — — — — — — — — — —— — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— —— -— — — —— — — — — .

delayed sweep oscillator delayed sweep oscillator delete dcletc code delete key deleter deleterious substance deletion delimiter delineator deliquescence deliverability delivery delivery box delivery capacity delivery curve delivery loss delivery period delivery pipe delivery promise delivery schedule delivery valve detocalization delta circuit delta connection delta current delta function delta log — — — — — — — -~ —~ — — — — — demodulating probe pengayun sapu terlengah hapus kodhapus kekunci hapus penghapus bahan mudarat potongan penyahhad penyahlelurus kelembapcairan kebolehhantaran penghantaran ruang pcnghantaran keupayaan penghantaran lengkung penghantaran kerugian penghantaran kala penghantaran paip penghantaran janji hantaran jadual hantaran injaphantaran pcnyelerakan litar delta sambungan delta arus delta rangkap delta log delta 180 delta modulation delta network delta pulse code modulation delta ray delta response delta wing delta-star transformation delta-star transformer demagnetization demagnetization factor demagnetizer demagnetizing effect demand curve demand factor demand forecast demand indicator demand systemofirrLgation demethanize demethanizer dcmineralizer demincralizing plant demise dcmister demodulate demodulating probe — — — — -~ — —- — pemodulatan delta rangkaian delta pemodulatan kod-denyut delta sinar delta sambutan delta sayap delta penjelmaan delta-bintang pengubah delta-bintang penyahmagnetan faktor penyahmagnetan penyahmagnet kesan penyahmagnetan lengkung permintaan faktor permintaan rahsalan permintaan pcnunjuk permintaan sistem pengairan permintaan menvahmetana penyahmetana penyahgalian loji pcnyahgalian demis nvahkabus nyahmod ula kuar menyahmodulat .

demodulation demodulation demodulator demonstrate demonstrator demonstrator kit demultiplexer denary notation denatured alcohol denaturing dendrite dendritic segregation denote dense dense aggregates dense concrete dense-medium cleaning densification densimeter density density bottle density control method density gauge density gradient density log density ofsilage penyahmodulatan penyahmodulat tunjuk ajar jurutunjuk ajar kit tunjuk ajar penyahmultipleks tatatanda persepuluhan alkohol penyahtabii penyahtabiian dendrit pengasingan dendrit menandakan tumpat batu baur tumpat konkrit tumpat pembersihan bahantara tumpat penumpatan meter tumpat ketumpatan botol ketumpatan kaedah kawalan ketumpatan tolok ketumpatan kecerunan ketumpatan lo~ ketumpatan ketumpatan silaj density ofstate density temperature diagram density vector deodorant deoxidation departure angle departure curve departure frequency dependency dependency arrow dependency diagram dependent motion dependent source depentanize depentanizer dephosphorization deplete depletion depletion curve depletion drive depletion drive recovery depletion layer depletion mode depletion region — — depletion region ketumpatan keadaan gambarajah ketumpatan suhu vektor ketumpatan penyahbau penyahoksidaan sudut berlepas lengkung berlepas frekuensi berlepas bersandaran anak panah bersandaran gambarajah bersandaran gerakan bersandar punca bersandar nyahpentana penyahpentana penyahfosforanan susut kesusutan lengkung susutan pemacu susutan perolehan pemacu susutan lapisan susutan ragam susutan kawasan susutan — — — — — — — — — — — — — — 181 .

merosot storan lekukan nyahpropana penyahpropana getah ternyahprotein kedalaman. dalam. lekukan. meleset.depletion-mode field-effect transistor depletion-mode field-effect — descending order depth offocus depth ofinvestigation depth ofirnigation depth perception depth vernier ukur dalam fokus kedalaman siasatan kedalaman pengairan tanggapan dalam vernier ukur dalam penyahrawakan penyahrawak lengkung nyahkadaran faktor nyahkadaran penerbitan terbiran. ukur dalam lengkung dalam luas tolok ukurdalam mikrometer ukur dalam ukurdalam potong ukurdalammedan derandomization derandomizer derating curve derating factor derivation depot tug depreciable unit depreciation depressant depression depression storage — — — — — derivative derivative controller derivative corrector derivative curve derivative reversible flow derive derived high polymer derived unit derrick derrick cap piece derrick floor depropanize depropanizer depnoteinized rubber depth depth area curve depth gauge depth micrometer depth ofcut — — — — — — derrick floor interpretation derrick guy derrick loading desalination descending order depth offield 182 . hasil bezaan pengawal hasil bezaan pembetul hasil bezaan lengkung terbitan aliran boleh balik terbitan terbit polimer tinggi terbitan unit terbitan derik tukup derik lantai derik pentafsiran lantai derik gai derik/giuk denik pembebanan derik penyahgaraman tertib menurun transistor kesan medan transistor depolarization depolarization factor ragam susut penyahkutuban faktor nyahkutuban depolarizing field depolymerization deposit depositing dock deposition deposition step (doping) medan menyahktrtuban penyahpolimeran endapan dok endapan pengendapan. endapan langkah endapan kapal tunda depot unit boleh susut nilai susut nilai bahan penurun tekanan rendah.

— — — —. — — design basis accident design change design chart design consideration design cosmetics design cost design criteria design dead load design development designdischarge designeconomic design engineer design equation — — — — — — — — — — — — — —— —— — — — — — — — — faktor rekabentuk isipadujam rekabentuk gambarajah pengaruh rekabentuk perendaan rekabentuk hayat rekabentuk beban hidup rekabentuk beban rekabentuk pengurusan rekabentuk kaedah rekabentuk tatacara rekabentuk proses rekabentuk aturan rekabentuk kadar air-lanian rekabentuk i~ktor keselamatan rekabentuk laju rekabentuk pilin rekabentuk kekuatan rekabentuk tegasan rekabentuk pasukan rekabentuk teknik rekabentuk trim rekabentuk kenderaan rekabentuk beban anginrekabentuk penentuan tugas rangkaian 183 .descent descent describe function description descriptive geometry desensitivity desensitizer design design analysis design and detail design application efficiency — — — — — — —— — — designation of network penurunan rangkap perihalkan perihalan geometri perihalan kenyahpekaan penyahpeka rekabentuk analisis rekabentuk rekabentuk dan perinci kecekapan penggunaan rekabentuk. kecekapan pembubuhan rekabentuk kemalangan asas rekabentuk perubahan rekabentuk carta rekabentuk pertimbangan rekabentuk solekan rekabentuk kos rekabentuk nilai tara rekabentuk/ kriteniurn rekabentuk beban mati rekabentuk pembangunan rekabentuk kadar alir rekabentuk ekonomi rekabentuk jurutera rekabentuk persamaan rekabentuk design factor design hour volume (DHV) design influence diagram design lacing design life design live load design load design management design method design procedure design process design rule design runoffrate design safety factor design speed design spiral design strength design stress design team design technique design trim design vehicle design wind load designation ofnetwork — — — — — — —.

designed mix designed mix designer desiltingarea desire line desk check desk-top computer desk-top computer-based system Desmodromic valve gear desorp desorption despatched stock despatching dessicant dessicated concrete dessicauon destablizer destination code destination code routing destination field destination queue destination set destination station destructive dcsulphunzing desuiphurization desuperheat — — — determinant campuran terekabentuk perekabentuk kawasan nyahiodak garisan kehendak semakan di meja komputer meja sistem berasas komputer meja gear injap Desmodromic nyaherap nyaherapan stok hantaran penghantaran bahan pengering konkrit kering pengeringan penyahstabil kod matlamat penghalaan kod matlamat medan madamat bans matlamat set matlamat stesenmatlamat memusnah menyabsulfur penyahsulfiiran nyahpanaslampau desuperheater detachable cord detachment shock detail detail design detail drawing detailed detailer detailing detect detectability detection detection correlation detection ofradiation detector detention dam detention storage detention tank detention time detergent detergent oil deterioration deterioration potential deterioration prevention determinant — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — gum penyahpanaslampau kord boleh tanggai kejutan lepas perinci rekabentuk perinci lukisan perinci terperinci pempeninci perincian kesan kebolehkesanan pengesanan sekaitan pengesanan pengesanan sinaran pengesan empang tahanan/ empangan tahanan storan tahanan/simpanan tahanan tangki tahanan masa tahanan bahan cuci minyak bahan cuci kemerosotan keupayaan kemerosotan pencegahan kemerosotan penentu 184 .

lencongan penggera sisihan entropi sisihan faktor lencongan nisbah sisihan terikan sisih tegasan sisih peranti device check device control character device matrix device noise device selection check devil’s claw devise devitrification devulcanization devulcanizer dew point dew point detector dew point pressure dew point temperature Dewar flask dewatening dewatering system dewaxing dezincification deMorgan’s law deMorgan’s theorem diac diad diagnosis diagnosis — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — semakan peranti aksara kawalan peranti matriks peranti hingar peranti semakan pemilihan peranti kukuhantu reka/cipta penyahkacaan penyahvulkanan penyahvulkan titik embun. takat embun pengesan titik embun. pengoralcan geologi pembangunan sistem pengembangan sisihan. pengesan takat embun tekanan titik embun suhu titik embun kelalang Dewar penyahairan/nyahair sistem nyahair penyahlilinan penyahzinkan hukum deMorgan teorem deMorgan diak diad diagnosis — — — — — — — — — — — — 185 .determinate determinate determinate structure determinate system determination determination error deterministic model deterministic system detonation detrimental Detroit growth factormethod detune detuner deutenium developed blade area developer (photography) development development geology development system deviation deviation alarm deviation entropy deviation factor deviation ratio deviator strain deviator stress device boleh tentu struktur boleh tentu sistem boleh tentu penentuan ralat penentuan model berketentuan sistem berketentuan ledakan merosakkan kaedah faktor tumbesaran Detroit nyahtala penyahtala deutenum luas bilah terorak pencuci (fotografi) pembangunan.

diagnostic interpretation method diagnostic interpretation method diagnostic program diagnostic routine diagnostic test diagonal diagonal and vertical buckling diagonal canonical form diagonal clipping diagonal dominance diagonal frame diagonal grain diagonal matrix diagonal tensile stress diagonal tension diagonalization diagram diagram ofproperty diagramatically diagrid diakoptic dial dial gauge — diaphragm horn dial indicator dial pulse dialled circuit dialysis diamagnetic diamagnetism diameter diameter ofcoverage diametral diametral pitch diametrical pitch diamond bit diamond coring diamond cubic diamond cutting tool diamond drill diamond drilling diamond interchange diamond pattern (knurl) diamond-cubic structure diaphone diaphragm diaphragm clutch diaphragm compressor diaphragm horn — — — — — — kaedah tafsiran diagnosis aturcara diagnosis lazim diagnosis/rutin diagnosis ujian diagnosis pepenjuru lengkokan pepenjuru dan tegak bentuk berkanun pepenjuru pengetipan pepenjuru perusapepenjuru kerangka pepenjuru ira pepenjuru matriks pepenjuru tegasan tegangan pepenjuru tegangan pepenjuru pepenjuruan gambarajah gambarajah sifat secara gambarajah diagrid diakoptik dail tolok dail — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pen unjuk dail denyut dail litar terdail dialisis berdiamagnet diamagnetismeJ kediamagnetan garis pusat garis pusat liputan mengikut garis pusat plc garis pusat jarak garis pusat mataintan penerasanintan kubus intan perkakas potong intan gerudiintan penggerudian intan persimpangan intan/ persilangan intan corakintan struktur kubus intan diafon gegendang cekam gegendang pemampat gegendang hongegendang 186 .

potongan dadu plat acuan set acuan 187 die-lock chain diehead dielectric dielectric constant dielectric isolation dielectric lag dielectric loss — — — — — — — — — diaphragm pump diaphragm spring diaphragm valve diaphragm wall diaphragm-spring clutch diaro print diastereoisomerism diathermic wall diatom diatomaceous earth diatomaceous earth cement diatomic gas diatomic molecule dibit dichroic mirror dichroism dichromate oxygen die die casting die casting alloy die collar die cushion die cut die plate die set rantai kunci acuan kepalaacuan dielektrik pemalar dielektrik pemencilan dielektrik ekoran dielektrik kehilangan dieletrik sudutkehilangandielektrik faktor kehilangan dielektrik bahan dielektrik sifat dielektrik kekuatan dieletnk kebolehrentanan dielektrik — — — — — — — — — — — — — — — — — — dielectric loss angle dielectric loss factor dielectric material — — — — dielectric property dielectric strength dielectric susceptibility dielectric variation transducer diene — pemindaharuh perubahan didektrilc — — — — — — — — — — diesel cycle diesel electric drive diesel engine diesel engine rating diesel fuel dieselfuel nozzle dieselfuel oil diena kitardiesel pemacudiesel elcktrik enjin diesel kadaran enjin diesel bahan api diesel muncungbahan api diesel minyak bahan apidiesel ketukan diesel — — dieselknock diesel oil minyak diesel .diaphragm pump — — — — — diesel oil pamgegendang pegas gegendang injap gegendang dinding gegendang pencekampegas gegendang cetakdiaro diastereoisomerisme dinding diatermik dwiatom tanah dwiatom simen tanah dwiatom gas dwiatom molekul dwiatom dibit cermin dikroik dikroisme oksigen dikromat acuan. dadu penuangan beracuan aloi penuangan acuan relang acuan kusyen acuan potongan acuan.

diesel oil cement diesel oil cement Dieudonne spiral simen minyak diesel pilin Dieudonne upaya bezaan isyarat bezaan gandaan ragam bezaan isyarat ragam bczaan kebezaan. pembeza pengudaraan bezaan aileron kebezaan penguat kebezaan penganalisis pembezaan differential gain differential temperature log — — — — — — — — — gandaan kebezaan gear kebezaan penggearan kebezaan pengindeksan kebezaan pembebasan kebezaan manometer kebezaan pergerakan kebezaan ketaklelurusan kebezaan ketumpatan fluks zarah kebezaan fasa kebezaan penguncian anjakan-fasa kebezaan omboh kebezaan tekanan kebezaan sd tekanan kebezaan lekatan tekanan kebezaan perlindungan kebezaan meter bias kebezaan geganti kebezaan permeteran kalori pengimbasan kebezaan enapan kebezaan isyarat bezaan dawaigelangsar kebezaan unsur permukaan kebezaan log suhu kebezaan difference potential differencesignal difference-mode gain difference-modesignal differential differential aeration differential aileron differentialamplifier differentialanalyser differential analysis differential charge differentialcoefficient differential collective pitch differential cross section differential dilatometer differentialdistillation diflèrential element differential element ofshell differential energyflux density — — — — — differential gear differential gearing differential indexing differential liberation differential manometer differential movement differential nonlinearity differential particle flux density analisis kebezaan cas kebezaan pekali kebezaan pic terkumpul kebezaan keratan rentas pembeza/ keratan lintang pembeza meter kembang kebezaan penyulingan kebezaan unsur kebezaan unsurkebezaan kelompang ketumpatan fluks tenaga kebezaan persamaan kebezaan persamaan kebezaan gerakan sisi meter alir kebezaan differential phase differential phase-shift keying differential piston — — — — — — — — — — differential pressure differential pressure cell differential pressuresticking differential protection differential refractometer differential relay differential scanning calorimetry (DSC) differential settlement differential signal differential slide-wire differential surface element differential temperature log 188 differential equation differential equation of lateral motion differential flowmeter — — — — — — — — .

differential thermal analysis differential thermal analysis differential transformer diffcrcntial vaporization differential voltmeter differential-type flux-gate manometer differentiating network differentiation differentiator diffraction diffraction function diffraction grating diffractome ter diffuse diffuse seepage diffuse spring diffused resistor diffuser diffuser flow diffuser vane diffusion diffusion apparatus diffusion area diffusion capacitance diffusion coefficient diffusion constant diffusion cooling analisis haba kebezaan pengubah kebezaan pcngcsvapan kcbczaan meter volt kebezaan manometer get-fluksjenis kebezaan rangkaian membeza pembezaan pembeza pembelauan rangkap belauan jeriji belauan meter belauan resap. berselerak resipan berbaur mata air berselerak perintang resap peresap aliran peresap ram peresap resapan. berbaur. bauran radas resapan luas resapan kemuatan resapan pekali resapan pemalar resapan pendinginan resapan 189 diffusion current diffusion dynamic diffusion emitter diffusion equation diffusion isolation diffusion law diffusion length diffusion masking diffusion ofimpurity diffusion plant diffusion pressure deficit diffusion reactor diffusion theory diffusion time diffusion type diffusion type transistor diffusion-thermo effect dilfusionless transformation diffusive flux diffusivity diffusivity equation digester digger digit digit gap digit signal — — — — — — — — — — — digit — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — arus resapan resapan dinamik pemancar resapan persamaan resapan pemencilan resapan hukum resapan panjang resapan penopengan resapan resapan bendasing loji resapan kekurangan tekanan resapan reaktor resapan teori resapan masa resapan jenis resapan transistorjenis resapan kesan resapan-haba penjelmaan tanpa resapan fiuksmeresap kemeresapan persamaan kemeresapan pencerna penggali digit sela digit isyarat digit — .

digit sokongan berdigit saluran digit litar digit jam digit jejak terkod digit pembanding digit komputer digit penyelesaian komputer digit data digit perolehan data digit lengah digit talian lengah digit penganalisis pembezaan digit penapis digit kad digit masukan/ keluaran pengalatan digit litar bersepadu digit selak digit logik digit/mantik digit satudasdigit osiloskop digit fotometer digit digital plotter digital process control digital readout digital scan generator digital sensor digital shaft encoder digital signal digital signal processing digital simulation digital stop watch digital storage oscilloscope digital storage spectrum analyser digital system digital tester digital thermometer digital variable digital voltmeter digital voltmeter error digital-analog converter digital-analog transducer — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — digital-to-analog conversion digitization digitized image digitizer digitizing — — — — — digital logic digital one shot digital oscilloscope digital photometer pemplot digit kawalan proses digit bacaan digit penjana imbas digit penderia digit pengekod aci digit isyarat digit pemprosesan isyarat digit penyelakuan digit jam randek digit osiloskop storan digit penganalisis spektrum storan digit sistern digit penguji digit meter suhu digit pembolehubah digit meter volt digit ralat meter volt digit penukar digit-analog pemindaharuh digitanalog penukaran digit ke analog pendigitan bayangan terdigit pendigit mendigit 190 .digit-coded voice digit-coded voice digital digital backup digital channel digital circuit digital clock digital coded track digital comparator digital computer digital computer solution digital data digital data acquisition digital delay digital delay line digital differential analyser digital filter digital input/output card digital instrumentation digital integrated circuit digital latch — — — — — digitizing suara terkod-digit berdigit.

...digitizing oscilloscope digitizing oscilloscope dihedral dihedral angle dihedral effect dilatancy dilatant dilatant fluid dilatation dilatation time dilatational wave dilation dilatometer dilatometric diluent dilute dilute solution dilute solution viscosity dilution dilution gauge dimension dimension line dimensional analysis dimensional homogeneity dimensional stability — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — dinainisbed-radix entu..i..âed paeJ. osiloskop mendigit dwisatah sudut dwisatah kesan dwisatah kekembangan mengembang bendalir mengembang pengembangan masa pengembangan gelombang mengembang pengembangan meter kembang meter kembang bahan pencair cair larutan cair kelikatan larutan cair pencairan tolok pencairan matra/dimensi garis matra/garis dimensi analisis matra/analisis dimensi kehomogenan matra/ kehomogenan dimensi kestabilan matra/ kestabilan dimensi dimensioning — — dimensioning and tolerancing dimensionless dimensionless group dimensionless number dimensionless parameter — mematra/mendimensi pematraan dan pcrlegaan/ pendimensian dan perlegaan tak bermatra/tak berdimensi kumpulan tak bermatra/ — kumpulan tak beniiuiesn — nombor tak bermatra/ — nombortak berdimensi parameter tak bermatra/ parameter tak berdimensi dimer dimetrik penambahan radiks tersusut radiks tersusut antmetik radiks tersusut dimer dimetric diminished radix addition diminished-radix — — — — — — diminished-radix arithmetic diminished-radix arithmetic overflow limpahananthmetik radiks tersusu~t diminished-radix arithmetic subtraction — penolakan aritmetik radiks tersusut — diminished-radix complement unit diminished-radix extended precision — unit pelengkap radiks tersusut kepersisan terluas radiks tersusut — — 191 ..

iflmhilsbed.radix hardware complezity diminished-radix hardware complexity diminished-radix notation dimpling ofsandwich shell DIN rating dinghy diode diode array target diode avalanche diode breakdown diode catching diode characteristic curve diode circuit diode clipping circuit diodecomparator diode envelope demodulator diodeequation diodeequivalent circuit diodegas diode logic diode matrix diode modulator diode noise diode rating diode rectifier — dip coat diodereference diode switching diode symbol diode Esaki diode-operated analog circuit diode-pentode diode-resistor gate diode-resistor logic gate — — — — — kekornpleksan perkakasan radiks tersusut — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — tatatanda radiks tersusut cawakan kelompang terapit piawaian DIN dingi diod sasaran tatasusun did runtuhan diod runtuhandiod penangkapandiod lengkung ciri diod litardiod litar pengetipan diod pembandingdiod penyahmodulat sampul diod persamaan diod litarsetaradiod gas diod logik diod/mantik diod rnatriks diode pemodulatdiod hingardiod kadaran diod penerusdiod 192 — — — diode-stabilized amplifier diode-transistor logic diode-transistor logic gate — — — diode-transistor logic integrated circuit — diode-triode diolefin dioptometer dip dip brazing dip coat — — — — — rujukandiod pensuisan diod simbol diod/lambang died Esakidiod litar analog terkendali diod diod-pentod get diod-perintang get logik diod-perintang/ get mantik diedperintang penguat terstabil diod logik diod-transistor/ mantik died-transistor get logik diod-transistorf get mantik diedtransistor litar bersepadu logik diod-transistor/litar bersepadu mantik diodtransistor diod-triod diolefin meter diopto junarnan.celup pematerian keras celup salutcelup .

langsung capaian terus paparan saluran capaian terus alamatterus pengalamatan terus 193 direct addressing register direct axis direct clear direct clock direct clocking direct code direct connection direct control connection direct conversion direct cooling direct cost direct coupling direct current direct current balancer direct current generator direct current injection direct current injection breaking direct current motor direct current tachometer direct cycle gas turbine direct data capture direct digital control direct drive direct fission yield — direct fission yield daftar pengalamatan terus paksi terus bersihterus jam terUs pengejaman terus kod terus sambungan terus sambuni~ankawalan terus penukaran terus pendinginan terus kos langsung penggandingan terus arusterus pengimbang arus terus penjana arus terus pancitan arus terus pembrekan pancitan arus terus motorarusterus takometer arus terus turbin gas kitar terus penangkapan data terus kawalan berdigit terus pemacu terus hasil pembelahan terus — — — — — — — — .— — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — . meter junam jarumjunam jalanjunam ujianjunam dipleks pendipleks dwikutub kebolehkutuban dwikutub dwikutub ikatan dwikutub momendwikutub serat tercelup/fabrik tercelup lampudepanjunam pengorekceduk pencelupan proses pencelupan hatangcelup suisjunam dwiradikal terus.dip meter dip meter dip needle dip road dip test diplex diplexer dipolar dipolar polarizability dipole dipole bond dipole moment dipped fabric dipped headlight dipper dredge dipping dipping process dipstick dipswitch diradical direct direct access direct access channel display direct address direct addressing.

direct heat engine direct heat engine direct indexing direct inlet direct integration method direct irrigation direct labour direct lift device direct line direct mapping technique direct material direct material cost direct memory access (DMA) direct memory access supervisor direct on line starting direct operating cost direct overriding load input direct recorder direct resetting counter direct retrieval direct runoff direct shared bus structure — directional coupler enjin haba terus pengindeksan terus alur masuk terus kaedah pengamii’an terus pengairan terus buruh langsung peranti lifterus talian terus teknik peinetaan terus bahan langsung kos bahan langsung capaian Ingatan terus penyelia capaian ingatan terus permulaan terus pada talian kos kendalian langsung masukan mengatasi beban terus perakarn terus peml)ilang pengesetan semula terus dapat-kembali langsung larian terus struktur has terkongsi langsung direct shear spinning direct shear test direct-acting pump direct-acting trip direct-clock filter direct-coupled amplifier direct-coupled transistor logic ~dctl) direct-inverter chain filter direct-reading instrument direct-resetting binary counter direct-reversible engine direct-search method direct-spik& directing effect direction angle direction cosine direction finding tube direction indicator direction of flow directional axis directional bond directional control directional coupler — -— — — — — — — — -— — — — — — —— — — pemejaman ricih terus ujian ricih terus pam tindak terus sadungan tindak terus turas jam terus penguat ganding-tcrus logik transistor gandingterus/mantik transistor ganding-terus turas rantai penyongsang terus alatan baca-terus pembilang perduaan peilgesetan semula terus enjin boleh balik terus kaedah can langsung runcing terus kesan mengarah sudut arah kosinus arah tiub pencari arah penunjuk arab arah aliran paksi berarah ikatan berarah kawalan berarah pengganding berarah 194 .

directional derivative directional derivative directional distribution directional divergence directional drilling directional earth fault relay directional implication directional interchange directional overcurrent relay directional progress directional relay directional solidification directional stability directional stability standard directional surveying instrument directionality directive directly grounded director area directory directory routine directrix — — — — — disc recording basil bezaan berarah pengagihan berarah capahanberarah penggerudian berarah geganti gagal bumi berarah pembabitan berarah persimpangan berarah/ persilangan berarah geganti arus lebih berarah kemajuan herarah geganti berarah pemejalan berarah kestabilan berarah piawai kestabilan berarah alatan kaji ukur berarah berarahan arahan terhumikan terus kawasan pengarah bukupanduan lazim panduan/rutin panduan direktriks Dirichlet paradox Dirichlet problem disable time disabling interrupt disadvantage factor disappearing filament pyrometer disc and cylinder separator disc area disc armature disc based system disc bit disc brake disc concavity disc cultivator disc discharger discdrive disc efficiency disc filter disc friction disc harrow disc plough disc plough standard disc record parameter disc recording paradoks Dirichlet masalah Dirichlet masa lumpuh sampukan melumpuh faktor keburukan pirometer filamen hilang pemisah piringdan silinder —— — — — ——- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — luas cakera angkercakera sistem terasas cakera bit cakera brek piring kecekungan piring penggembur piring penyahcas cakera pemacucakera kecekapan cakera turascakera geseran cakera sikat piring bajak piring bingkai bajak piring parameter rakam cakera rakaman cakera 195 .

kadar alir. luahan teluk buangan. pekali kadar alir lengkung kadar alir eksponen kadar alir. tersendiri litardiskret komponen diskret persamaan gerakan diskret spektrum frekuensi diskret peranti logikdiskret/ peranti mantik diskret zarah diskret 196 . buangan.disc reproduction disc reproduction disc ridger disc storage disc storage memory disc store disc tiller disc winding disc-area ratio disc-spring washer disc/disk discharge discharge bay discharge capacity discharge coefficient — discrete particle pengeluaran semula cakera pembatas piring storan cakera ingatan storan cakera storcakera tenggala piring belitan cakera nisbah luas cakera sesendal pegas cakera cakera. kawasan buangati keupayaan buangan pekali nyahcas. piring nyahcas. pekali luahan. eksponen luahan kehilangan kadar alir paip luahan kadarnyahcas discharged flow discharged pressure discharged section discolouration disconnect switch disconnecting switch discontinuity discontinuity surface discontinuous chip discontinuous edge discontinuous flow discontinuous function discontinuous member discontinuous system discovery discovery well discrepancy discrete discrete circuit discrete component discrete equation ofmotion discrete frequency spectrum discrete logic device discrete particle — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — discharge curve discharge exponent discharge loss discharge pipe discharge rate discharge rating curve discharge valve — — — — — — — lcngkung kadaran buangan injapluahan — aliran buangan tekananbuangan bahagianbuangan kelunturan/ubah warna suispemutus suispemutus ketakselanjaran/ketakberterusan permukaan ketakberterusan serpihan terputus pinggir tak selanjar/ pinggir tak berterusan aliran tak berterusan rangkap tak berterusan anggota tak berterusan sistem tak berterusan penemuan/temuan telaga temuan kelainan diskret.

discrete signal discrete signal discrete-time state equation discretization discretized discrimination discrimination current discrimination time discrimination time and current discriminator discriminator frequency disembarkation disengaging gear disfigurement dished wheel disintegration disintegration Constant disintegration energy disintegration mechanisns disintegrator disjoint disk format disk space diskette diskettedrive diskette recording — — dispersion strengthening isyarat diskret persamaan keadaan diskret masa pendiskretan terdiskret pembezalayanan arus beza-layan masa beza-layan masa dan arus bezalayan pembezalayan frekuensi pembezalayan pendaratan gear membebas ubah rupa rodapiring penyepaian pemalar penyepaian tenaga penyepaian mekanisme penyepaian penyepai tak bersambung format cakera ruang cakera disket pemacu disket rakaman disket diskette track dislocation dislocation energy dislocation line dislocation loop dislocation motion dislocation multiplication dislocation pinning theory disorder disorderly close-down dispatch dispatcher disperse dispersed flow model dispersed fuel dispersed phase dispersing agent dispersion dispersion angle dispersion coefficient dispersion force dispersion hardening dispersion meter dispersion polymerization dispersion strengthening jejak disket kehelan tenaga kehelan garisan kehelan gelung kehelan gerakan kehelan pendaraban kehelan teori pencematan kehelan tak tertib tutup terus tak tertib jimat han. hantar penghantar menyerak model aliran terserak bahan api terserak fasa terserak agen penyerak serakan sudut serakan pekali serakan dayaserakan pengerasan serakan meter serakan pempolimeran serakan penguatan serakan — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — 197 . rajah binaan.

sesaran pekalisesaran koordinat anjakan arus anjakan lengkungsesaran gambarajah anjakan displacement velocity displacement volume displacement work — —- — displacement-lengthcoefficient displacer Unit display display board display centre display console display decoder display file display formatter display primary display unit dissimilar electrode cell dissipate dissipation dissipation effect dissipation energy dissipation factor dissipation function dissipative effect dissipative loss — — displacement current displacement curve displacement diagram displacementearth mass displacement equation displacement field (triangular element) displacement length — — — — — — — — — — — — — — — jisim tanah anjakan persamaan anjakan medananjakan panjang sesaran garis sesaran meter anjakan kaedah anjakan. unit penyesar paparan papanpaparan pusat paparan konsol paparan penyahkod paparan fail papa ran pemformat paparan keutamaan paparan unit paparan sel elektrod tak serupa lesap pelesapan. tersesar minyak tersesar anjakan. isipadu sesaran kerja anjakan.dispersion type alloy dispersion type alloy dispersive medium displaced displaced oil displacement displacement coefficient displacement coordinate — — — — — — — — — — — — — dissipative loss aloijenis serakan bahantara serakan teranjak. lesapan kesan lesapan tenagalesapan faktor lesapan rangkap lesapan kesan kelesapan kehilangan lesap 198 . halaju sesaran isipadu anjakan. kaedah sesaran cerucuk anjakan pain sesaran regimsesaran skalasesaran tebalanjakan tan sesaran pemindaharuh sesaran vektor anjakan — — — — displacement line displacement meter displacement method displacement pile — — — — — — — — displacement pump displacement regime displacement scale displacement thickness displacement tonnes displacement transducer displacement vector — — halaju anjakan. kerja sesaran pekali panjang sesaran unit penganjak.

dissipative process dissipative process dissociation dissociation energy dissolution dissolution process dissolve dissolved oxygen dissolved solid dissymmetry dissymmetry oflift distance distance between coded character distance code distance measurement distance relay distance take off distance tube distant bolt distil distillate distillate fuel distillate o~l distillation distillation column proses lesapan penceraian tenaga penceraian pelarutan proses pelarutan melarut oksigen terlarut pepejal terlarut tak simetri ketaksimetrian angkat jarak jarak antara aksara terkod kodjarak ukuranjarak gegantijarak jarak naikterbang tiubjarak boltjarak suling sulingan bahan api sulingan minyak sulingan penyulingan turus penyulingan lengkung penyulingan ujian penyulingan distilled water distiller distilling condenser distilling plant distinguish distinguishable distort distorted distorted network distorted signal distortion distortion analyser distortion factor distortion meter distortion set distortion settlement distraction distress distress frequency distress gun distress signal distributary distribute distributed distributed capacitance distributed computer system distributed force distributed force air suling penyuling pemeluwap sulingan loji sulingan kenal beza bolch kenal beza herot terherot rangkaian terherot isyarat terherot herotan penganalisis herotan faktor herotan meter herotan set herotan enapan herotan gangguan cemas frekuensi kecemasan pistol kecemasan isyarat kecemasan aluragih agih teragih kemuatan teragih intern koinputer teragih daya teragih — — — — — — — — — — — — — — distillation curve distillation test 199 .

distributed load distributed load distributed logic memory distributed mass distributed message-switching system distributed parameter distributed parameter system distributed processing distributed singularity distributed winding distributing bar distribution distribution amplifier distribution box distribution cable distribution coefficient distribution curve distribution efficiency distribution factor distribution frame distribution loss distribution method distribution steel distribution system distribution transformer — — diurnal tide beban teragih ingatan logik teragih/ ingatan mantik teragih jisim teragih sistem pensuisan-utusan teragih parameter teragih intern parameter teragih pemprosesan teragih ketunggalan teragih belitan teragi~ bar agihan taburan. hukum agihan pengagih. penabur tukup pengagih aei pacu pengagih sistem pancitan pengagih jalan pengagih lengan pemutar pengagih pusat pensuisan daerah voltan genting terganggu ganggu gangguan kemuatan gangguan garis gangguan isyarat gangguan logam terganggu sampel terganggu faktor mengganggu longkang/parit storan longkang/storan pant pemarit garis sama persamaan Dittus-Boelter pusinganharian pasang surut sehanian 200 . faktor agihan kerangka agihan kehilangan agihan kaedah agihan keluli agihan sistem agihan pengubahagihan distribution winding distributive law distributor distributor cap distributor driveshaft distributor injection system distributor road distributor rotor arm district switching centre distructive critical voltage disturb disturbance disturbance capacitance disturbance line disturbance signal disturbed metal disturbed sample disturbing factor ditch ditch storage ditcher ditto line Dittus-Boelter equation diurnal cycle diurnal tide — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — beli tan agihan hukurn taburan. agihan penguatagihan kotak agihan kabelagihan pekali agihan lengkung agihan kecekapan agihan faktor taburan.

bahagian algoritma pembahagian matniks kawalan pembahagian keperluan kawalan pembahagian keperluan perkakasan pembahagian pembahagian kenja limpahan pembahagian pemulihan pembahagian keperluan memasa pembahagian dok bongkahdok diusdok Ian tai dok tambatandok ambangdok penguasa dok .g slibahagi N kebuk pembakaran terbahagi pembahagi 201 divider resistance dividing head dividing network dividing operation diving bell diving suit divinyl polymerization division division algorithm division control matrix division control requirement division hardware requirement division of labour division overflow division restoring division timing requirement dock dock block dock dues dock floor dock mooring dock sill dock superintendent — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — rintangan pembahagi torus membahagi rangkaian membahagi kendalian membahagi locengselam sot selam pempolimeran divinil pembahagian.divacancies divacancies divari ant divarient metal dive brake diver divergence divergence operator divergent nozzle divergent oscillation divergent thinking diverging belt diverging flow diversion diversion curve diversion duty diversion dyke diversity diversity factor diversity polarization diversity reception divide divide-by-N circuit divide-by-N counter divided combustion chamber divider — — — — — dock superintendent dwikosongan divarian logam dwivanien brekjunam penyelam kecapahan pengendali capahan muncungcapah ayunancapah pemikiran mencapah tali sawat mencapah/ sabuk mencapah aliran mencapah lencongan ~‘ lengkung lencongan tugas lencongan daiklencongan kepelbagaian faktor kepelbagaian pengutuban kepelbagaian penenimaan kepelbagaian bahagi litar dibahagi N pembilan.

dock trial dock trial dock tug dock winch dockage dockage period docket ujian dok kapaltundadok win dok sewa dok kala mengedok doket mengedok pendakap mengedok anjung mengedok fasal mengedok pelan mengedok palam dok tegasan mengedok telegrafdok ketua dok kren sisi dok doktrin bersesuaian pengelola dokumen pengelolaan dokumen dapat-kembali dokumen piawaian pendokumenan pendokumen syarat dokumen satah dodekahedron adang-adang kokot bolt turut dog clutch dog-leg stair Dolby noise reduction system dollar character dollar sign dolly dolomite dolomitic dolomitic limestone dolomitic rock domain domain ofattraction domain structure dome domestic appliance domestic satellite domicile dominance dominance ratio dominant dominant closed-loop pole dominant compensation — — — dominant compensation cekam kokcSt tangga kaki-anjing sistem pengurangan hingar Dolby aksaradolar/aksara ringgit tanda dolar/tanda ringgit — docking docking bracket — docking bridge docking clause docking plan docking plug — — — — — — — — — — dali dolomit dolomit batu kapur dolomit batuandolomit domain domain penarikan struktur domain kubah perkakas rumahtangga/ alat rumahtangga satelit dalam negeri domisil perusa nisbah perusa perusa kutub gelung tertutup perusa pampasan perusa docking stress docking telegraph dockmaster dockside crane doctrine ofappropriation document handler document handling document retrieval documentation standard documentor docuterm dodecahedral plane dodger dog dog bolt — — — —— — — — — 202 .

kembar enjin dua tindakan mesin dua tindakan pam dua tindakan acuan dua tindakan sistemselang berkembar jerayun kembar/ amplitud kembar . dua. over-) dose dose rate — — — — — — — — — — — — — — — double amplitude ragam perusa kutubperusa puncaperusa sebutan perusa keadaan tak hirau dandangsampingan enjin sampingan pam sampingan jurudandang sampingan atom penderma bendasing penderma aras penderma bahandop separuh pengalir terdop pengedopan (separuh pengalir) pelebaran Doppler pekali Doppler kesan Doppler meter alir Doppler prinsip Doppler keratan rentas terpurataDoppler sirip dorsal dos (kurang.dominant mode dominant mode dominant pole dominant root dominant term don’t care state donkey boiler donkey engine donkey pump donkeyman donor atom donor impurity donor level dopant doped semiconductor doping (semiconductor) Doppler broadening Doppler coefficient Doppler effect Doppler flowmeter Doppler principle Doppler-averaged cross section dorsal fin dosage (under-. lebih) dos kadardos 203 dosemeter dot dot convention dot cycle dot frequency dot generator dot interlaced scanning dot matrix dot pattern dot printer dot product dot rectification dot sequential colour television dot speed DOT-AND form — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — DOT-OR form dotted line double double acting engine double acting machine double acting pump double action dies double alternate system double amplitude — — — — meter dos bintik kelaziman bintik kitar bintik frekuensi bintik penjanabintik pengimbasan berselang bintik matniks bintik corakbintik pencetak bintik hasil darab bintik penerusanbintik televisyen warnajujukan bintik lajubintik bentukBINTIK-DAN bentuk BINTIK-ATAU garis berbintik ganda.

double angle cutter double angle cutter double angle discontinuous strut double angle strut doublebackward extrusion double bay double beam oscilloscope double bcat valve double bond double bottom double buffer doublc bus double cage motor double charge layer double circuit doublecompound pendulum doublecone loudspeaker unit — — double quantity relay pemotongduasudut tupang tak selanjar sesiku kembar tupangsesiku kembar penyemperitan ke belakang dua kali ruang kembar osiloskop dua alur injapduarentak ikatan kembar duadasar pcnimbal bcrgu bas kembar motorduasangkar lapisanduacas litarkembar bandul majmuk kembar unit pembesar suara dua kerucut/unit pembesar suara dua kon pemutussentuh kembar kelengkungan berganda plat berlengkung dua kcrja-hari ganda basdua tingkat dua nyahcekam sambungan delta kembar double diode double ditch double drained double edged boiler double fallback double flow turbine double helical gear double helix double insulation double integration double invcrsiou double lacing system double lattice girder double layer winding double length product double mass curve double modulation doubleoperand double pendulum double piston crown double pole double precision double quantity relay — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- double contact breaker double curvature double curved plate double daywork double decker bus double declutching double delta connection — — — — — — — — -— — — — died kembar longkang kembar/parit kembar bcrsalirdua dandang dna pinggir jatuh balik kembar turbin dua aliran gear heliks kembar heliks kernbar penebatanduakali pcngamiran ganda dua penvongsangan dua kali sistem penyusunikatan kembar galang kckisi kembar belitan dna lapis hasil darab panjang dua kali lcngkungjisim kembar pemodulatan kembar kendalian kembar/yang dikendali kembar bandul kembar puncak omboh kembar duakutub kepersisanganda dna geganti dua kuantiti 204 .

double ratio transformer bridge double ratio transformer bridge double reduction axle unit double resonance double row bearing double shear double sideband double sideband modulation double skin double slotted flap double spiral ring double spring double throw interrupter switch doubletrigonometric solution double value double wedge aerofoil — dovetail plate double-housing planer double-main system double-pass flow double-pitch truss double-precision arithmetic. double-punch test double-rail cede double-rail logic line — — — — — — — — — — — — — — nisbah dua kali unit gandarpengurangan dua kali salunan kembar galasdua bans nicih berganda jalur sisi kembar pemodulatanjaiur sisi kembar duakulit kepak berlu bangalur dua gelang pilin kembar pegas kembar suis penyampuk dua lontar penyelesaian trigonometni ganda titi pengubah mesin ketam dna kebuk sistem utama kembar aliran dua laluan kekuda bercuram kembar aritmetik kepersisan dna kali ujian tebuk kembar kod dua landasan talian logik dua landasan/ talian mantik dua landasan lubang dua-mula litar tertala-dua kali ketaklelurusan dua nilai pelancaran dua laluan pengganda dublet plat pelapis kapit penahan melapis tempoh mengganda motor dna suapan bertetulang ganda — — — — — — — duanilai aerofoil baji kembar/ kerajang udara baji kembar kata kembar penambahan ikatan kembar enjin majmuk kembar enjin kembang dua kali satah ketam dua kebuk double word double-bond addition double-compound engine double-expansion engine double-housing planar — — — -— — double-start hole double-tuned circuit double-value non linearity double-way launching doubler doublet doubling plate doubling preventer clamp doubling time doubly fed motor doubly reinforced doughnut coupling Douglas scale dousing water tank dovetail plate 205 gandingan donat skala Douglas tangki air simbah plat ekor merpati .

drauf mesin lukis melukis pelukis pelan seretan bit seret rantaiseret ciri seretan pekali seretan gambarajah seretan faktorseretan daya seret seretan hemisfera engsel seret tali seret pemautseret magnet seret meter alir platseret penurunan seret pengikis seret permukaan seret vektor seretan nisbah halaju-seretan 206 . penurun hilir masa henti seretan bawah landa bawah halaju landa bawah draft head draft tower draft tube draft/draught drafting machine drafting/draughting draftsman drag drag bit drag chain drag characteristic drag coefficient drag diagram drag factor drag force drag hemisphere drag hinge drag line drag link drag magnet drag plate flowmeter drag reduction drag scraper drag surface drag vector drag-velocity ratio — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — downhole downhole fraction downhole frictional loss downhole water cut downline loading downspout downstream downtime downward drag downwash downwash velocity — — — — — — — turns aim bebas menara tempias tiub alir bebas alir bebas. draf/buram.dowel dowel dowel pin downcounter down draft carburettor down sprue down suction down-cut milling down-gust down-line transmission downcomer downdrop curve — drag-velocity ratio penyumbat penetap/ cemat penetap cemat penetap pembilang turun karburetor alir bebas bawah spru turun sedutan bawah pengisaran potong bawah tiupan kencang bawah penghantaran talian bawah penurun lengkung hala ke bawah dalam lubang pecahan dalam lubang kehilangan geseran dalam lubang perenggan air dalam lubang pembebanan talian-turun pancut ke bawah.

saliran kawasan penyaliran lembangan penyaliran selimut penyaliran pengelasan penyaliran pekali penyaliran lengkung penyaliran rekabentuk penyaliran longkang penyaliran/ pant penyaliran alursaliran penyaliran cecair penyaliran bumbung laluan penvaliran corak saliran loji pam penyaliran jejari penyaliran sistem penyaliran 207 drainage terrace drainage well drainageway drape draught draught extreme/extreme draught draught gauge draught mark draw (colloq) draw ratio draw-work draw-work brake draw-work clutch drawability drawbar drawbar pull drawbridge drawbridge signal drawdown drawdown curve drawdown ratio drawing drawing change drawing schedule drawing software drawn tubing teres penyaliran telaga saliran salman kebuk drauf draufmaksimum tolok drauf tanda drauf longkang nisbah tanikan kerja-tanik brek kerja-tarik cekam kerja-tarik kebolehtarikan bar tank tanikan bar tank jambatan angkat isyaratjambatan angkat susutan aras lengkung susutan aras nisbah susutan aras penarikan.drain drain drain cooler drain electrode drain hole drain inlet structure drain plug drain terminal drain tile drainage drainage area drainage basin drainage blanket drainage classification drainage coefficient drainage curve drainage design drainage ditch drainage furrow drainage ofliquid drainage of roof drainage path drainage pattern drainage pumping plant drainage radius drainage system — — — — — — — — — — — — — drawn tubing saliran/salir pendingin salir elektrod salir lubang salir struktur alur masuk saliran palam salir pangkalan salir jubin salir penyaliran. lukisan tukaran lukisan jadual lukisan penisian lukisan tiub tarikan — — — — — — .

kapal korek drill press drill rig drill ship drill stem drill stem test (dst) drill stem testing pressure recorded drill string drill twist drillability drilled piers driller driller’s log drilling drilling cable drilling fluid drilling hydraulic drilling machine drilling motion drilling mud drilling pontoon drilling rate drilling rod drilling time drilling weight drilling-time log drip — — — — — — drip penekangerudi rig gerudi kapal gerudi batang gerudi ujian batanggerudi (dst) perakam tekanan ujian batang gerudi rentetan gerudi gerudi piuh kebolehgerudian tiang tergerudi jurugerudi logjurugerudi penggerudian.drawn wire drawn wire dawai tank alir ambilan korek. gerudi kabel gerudi betidalir gerudi drawoff dredge dredge level dredged area dredged level dredger dressed size oflumber dried concrete drier/dryer drift drift angle aras korekan kawasan terkorek aras terkonek pengonek saiz papan siap — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — konkrit kening pengering hanyut sudut hanyut anus hanyut faktor hanyut pencegahan hanyut hanyut ke atas drift current drift factor drift prevention drift up drift velocity drill drill bit drill casing drill chuck halaju hanyut gerudi hidraulik gerudi niesi is gerudi gerakan gerudi lumpurgerudi pontun gerudi mata gerudi selongsong genudi drill collar drill doctor drill pipe drill pipe failure drill pipe tool joint cuk gerudi relang gerudi pcngasah gerudi paip gerudi kegagalan paip gerudi perkakas sambungan paip gerudi kadargerudi rod gerudi masagerudi pemberat gerudi log masa-gerudi titisan 208 .

drip irrigation drip irrigation drip-point grid drive drive capability drive circuit drive data cell drive index drive plate drive shoe drive-through storage driven gear driven pile driver driver stage driver zone driveshaft driveway driving driving axle driving clamp driving force driving function driving gear driving head driving pinion pengairan titiS grid hertitik-titis pemacu. nintangan hentakan aci memacu sarung pacu meter pacu lelai pengesetan lelai perhentian lelai penurunan (papak-tiang) lengan ayun penempaan timpa tukuljatuh turus susut alur masuk penurun voltan cicir alur limpah penurun struktur penurun alur limpah alur masuk penurun fenomenon jatuh-lompat grid titik titis titisan penyejatan titis ciciran — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- . penghentak peringkat pemacu zonpemacu aci pacu lorongmasuk hcntak. pacu kemampuan pacu litar pemacu sd pacu data indeks pemacu platpacu kasutpemacu storan pacu terus/ simpanan pacu terus gear terpacu cerucuk terpacu pemandujpemacu.pacu gandarpacu kapitpacu dayapacu rangkap memacu gearpacu kcpalapacu pinanpacu 209 driving point impedance driving recesses ofscrew head driving resistance driving shall driving slceve drivometer droop droop setting droop stop drop (slab-column) drop arm drop forging drop hammer drop head drop inlet drop Out voltage drop spillway drop structure drop-inlet spillway drop-jump phenomenon drop-point grid droplet droplet evaporation dropouts — — dropouts galangan titik pacu lubang pemutar kepala skru rintangan pacu.

dropped panel dropped panel dropping resistor dropwise condensation drowned orifice drowned outflow drowned-out hydraulic jump Drude’s model drum drum brake drum controller drum dryer drum filter drum gate drum memory drum printer drum roller drum starter drum storage drum store drum winding dry adiabatic dry basis moisture dry bulb hygrometer dry bulb r~mperaturr — —— — — — dry snipping panelmenurun perintang penyusut pemeluwapan bertitisan orifis tenggelam aliraii kcliiar tciiggelatii h)i1l dry cell dry con tact dry cooling tower dry crank case dry crust dry cylinder liner dry density dry dock dry dock dues dry electrolytic capacitor dry friction dry gas dry gas field dry grinding dry ice dryjoint dry liner dry lot dry pavement dry plate clutch dry reed Contact dry rot dry rubber content dry run dry sand dry snipping — — — — — — — —— — —- — —— — -— — liicliiiilik t ci igg&I a ii iioidt’I 1)riide gelendong. tong brek gelendong pengawal gelendong pengering gelendong turas gelendong pintu gelendong ingatan gelendong pencetak gelendong penggelek gelendong pemula gelendong/ penghidup gelendong storan gelendong storgelendong belitan gelendong adiabatik kering lembapan asas kering meter lembap bebuli kering suhu behuli kering 1)It~iii sd kering sentuhan kering menara pendinginan kering kotak engkol kering kerak kering pelapik silinder kering ketumpatan kering dok kering dius dok kering pemuat elektrolit kering geseran kering gas kering medan gas kering pencanaian kering ais kering/air batu kering sambungan kering pelapik kering lot kering turapan kering cekam plat kering sentuhan dedaun kering reput kering kandungan getah kering larian kering pasir kering pemutaran kering 210 .

bungkus bans duaan log aruhan duaan ragam peta duaan ragam pengangkutanduaan kawalan masa optimun ragam duaan pemindaharuh sudut pemodulat duaan rangkaian duaan logneutronduaan penguraian tak lelurus duaan fotosel duaan kitardua tekanan penyegerak denyut duaan kitar penyejukan duaan kaedah simpleks duaan dua cerun 211 .dua pembrekanduaan jalan duaan litarduaan dual combustion cycle dual cycle bigger water reactor (BWR) dual dimensioning dual discdrive dual function dual gate mosfet dual graph dual in-line package dual induction log dual map mode dual mode of transport dual mode time-optimal control dual modulator angle transducer dual network dual neutron log dual nonlinear decomposition dual photocell dual pressure cycle dual pulse synchronizer dual refrigeration cycle dual simplex method dual slope — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — kitar pembakaran duaan enjin dwikitar reaktor kitar membiak pematraan duaan/ pendimensian duaan pemacu cakera duaan rangkap duaan mosfet get duaan grafduaan..dry strength dry strength dry Stress dry sump dry sump lubrication dry tank dry unit weight dry weather flow dry weight dry-bound Macadam dry-sand core drying drying energy drying equation drying mechanism drying oven drying procedure drying process drying shrinkage dryness dryness fraction Drysdale potentiometer drywell dual dual braking dual carriageway dual circuit — — — — dual slope kekuatan kering tegasan kering takungan kering pelinciran takungan kering tangki kering berat unit kering aliran musim kering beratkering Macadam turap-kering teras pasir kering pengeringan tenaga pengeringan persamaan pengeringan mekanisme pengeringan ketuhar pengeringan tatacara pengeringan proses pengeringan pengecu tan keningan kekeringan pecahan kekeningan meter upaya Drysdale takungan kering duaan.

dual slope integration dual slope integration dual system dual variable dual-compression chamber dual-fuel engine dual-gauge system dual-purpose weaving section dual-slope integrator — — — — — — — dump valve pengamiran dna cerun sistemduaan pembolehubah duaan kebukmampatan duaan enjin bahan api duaan sistem tolok duaan bahagianjalinanduatujuan pengamir dua cerun penguatduasunih osiloskop dua sunih keduaan aksiom keduaan dabing persamaan DubrailJacotin persamaan Duchman salur lunas salur sistem salur kipas bersalun enjin kipas bersalur kipas bersalur mulur patah mulur bahan mulur peralihan mulun-rapuh ductility ducting Dufour effect Duhamel principle Dulong and Petit’s rule Dulong’s formula dumb barge dumb terminal dumbel test sample dummy dummy activity dummy barge dummy character dummy crosshead dummy detector dummy funnel dummy index dummy joint dummy load dummy piston dummy strain gauge dummy variable dump dump check dump valve — — — — — — — — — — — — — — — —— — — dual-trace amplifier dual-trace oscilloscope duality duality axiom dubbing Dubrail-J acotin equation Duchman equation duct duct keel duct system ducted fan — — — — — -— — —-— ducted fan engine ducted propeller ductile ductile fracture ductile material ductile-brittle transition — — — — — kemuluran salur: penyaluran kesan Dufour pninsip Duhamel aturan Dulongdan Petit formula Dulong/rumus Dulong bajdungu pangkalandungu sampel ujian dumbel semu kegiatan semu/keaktifan semu bajsemu aksara semu silang-omboh semu pengesan semu serombongsemu iiidekssemu sambungan semu bebansemu omboh semu tolok terikan semu pembolehubah semu longgok:buangan semakan buang injapbuang 212 .

dump-scow dump-scow dumper dumping dune Dun more sensor duo-dccane duo-range duo-servo (self-energizing) brake duodecimal code duplex duplex air-blast turbulator duplex bearing duplex channel duplex circuit duplex communication duplex computer duplex filter duplex milling machine duplex operation duplex pump duplex reactor duplex strainer duplex transmission duplex winding duplex-headed nail — — — — — — — — DutrIim.. pelonggok membuang. skow-buang pembuang. melonggok gumuk pendeniaDunmore duodekana julatkembar brekservokembar koddwiperpuluhan dupleks penggelora bagas udara dupleks galas dupleks salurandupleks litardupleks perhubungan dupleks komputer dupleks turasdupleks mesin kisar dupleks kendalian dupleks pamdupleks peregangdupleks penapisdupleks penghantaran dupleks belitandupleks paku kepala dua duplexer duplicate tracing duplicating duplicating card punch duplication check Dupre’ equation durability durable durain (coal) duralumin duration duration curve duration ofafterfiow duration ofloading d u renc duromcter dust cap dust collector dust excluder dust monitor dust palliative dusting dutch blade dutch cone dutch roll Dutchman — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — pendupleks penyunihan pendua penduaan penebuk kad penduaan semakan penduaan persamaan Dupre’ ketahanlasakan tahan lasak durain duralumin tempoh lengkung tempoh tempoh lepas aliran tempohbebanan durena meter keras tukupdebu pengumpul debu penyingkirdebu pengawasdebu bahan pengurangdebu pendebuan bilah bersalur kcrucut belanda/kon belanda oleng belanda pasak Belanda 213 ..

sanggupan pengairan muncung Duval jendela langit kecil map meter map kalainap kala sudut map hasil darab diad mat riks pindah diad penyerapan pencelup pengesanan rekah warna pencelupan daik gerakan bayangan Dynalens ralat pecutan dinamik analisis din amik imbangan din amik pengimbangan dinamik kelakuan dinamik perduaan dinamik pembrekan dinamik kemuatan dinamik dynamic characteristic dynamic check dynamic computer check dynamic convergence dynamic data dynamic data base dynamic debugger dynamic diffusion capacitance dynamic dump dynamic equation dynamic equilibrium dynamic error coefficient dynamic excitation dynamic friction dynamic hazard dynamic head dynamic impedance dynamic instruction dynamic judgement dynamic life test dynamic load dynamic load line dynamic loading — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ciridinamik semakan dinamik semakankomputer dinamik penumpuan dinamik data dinamik pangkalan data dinamik penyahpepijat dinamik! penyahsilap dinamik kemuatan resapan dinamik huangan dinamik persamaan dinamik keseimbangan dinamik pekali ralat dinamik ujaan dinamik geserandinamik bahayadinamik turus dinamik.Dutchman’s log Dutchman’s log duty duty cycle duty ofwater (irrigation) Duval nozzle dwarf skylight dwell dwell meter dwell period dwell-angle period dyadic product dyadic transfer matrix dye absorption dye flaw detection dyeing dyke/dike Dynalens image motion dynamic acceleration error dynamic analysis dynamic balance dynamic balancing dynamic behaviour dynamic binary dynamic braking dynamic capacitance — — — — dynamic loading log Belanda tugas. duti kitar tugas tugas air. hulu dinamik galangan dinamik suruhan dinamik agakan dinamik ujian hidup dinamik beban dinamik garis beban dinamik pembebanan dinamik 214 .

dynamic memory dynamic memory dynamic misregistration dynamic modulus dynamic modulus of elasticity dynamic mos dynamic penetration dynamic position error dynamic positioning dynamic pressure dynamic pressure force dynamic printout dynamic programming dynamic property —- dynode ingatan dinamik kesilapdaftaran dinamik modulus dinamik modulus keanjalan dinamik/ modulus kekenyalan dinamik mos dinamik penusukan dinamik ralat kedudukan dinamik penempatan dinamik tekanan dinamik daya tekanan dinamik percetakan dinamik/ cetakan keluar dinamik pengaturcaraan dinamik sifat dinamik julatdinamik penempatan semula dinamik rintangan din amik kepekaan dinamik daftar anjakan dinamik dynamic similarity dynamic skew dynamic stability dynamic storage dynamic storage allocation dynamic strain aging dynamic strength dynamic stress dynamic traction ratio dynamic transistor dynamic viscosity dynamic weight dynamical stability dynamics dynamo dynamo-electric amplifier — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — dynamic range dynamic relocation dynamic resistance dynamic sensitivity dynamic shift register dynamometer dynamometer type relay dynamomotor dynatron oscillator dyne (unit) dynode —— — keserupaan dinamik pencongdinamik kestabilan dinamik storan dinamik peruntukan storandinamik penuaan terikan dinamik kekuatan dinamik tegasan dinamik nisbah tarikandinamik transistor dinamik kelikatan dinamik berat dinamik kestabilan dinamik dinamik dinamo penguat dinamo-elektrik dinamometer gegantijenis dinamometer motor dinamo pengayundinatron dine dined 215 .

bumi kemuatan bumi litar bumi sambungan bumi earth circuit earth connection earth current earth dam earth drill earth electrode earth flow earth lamp — — — — — — arus bumi empang tanah/empangan tanah gerudi tanah elektrod bumi aliran tanah lampu bumi gelungbumi sistem bumi bulan matahari platbumi upayabumi kerja tanah lengkungantara — — earth loop earth moon sun system earth plate — — earth potential peralatan memudah letakan membujurmelintang getah mudah diproses surut analisis Ebers-Moll model Ebers-Moll 216 .earliest event time E earliest event time earliest finish time earliest start time masa peristiwa tenawal masa siap terawal earth pressure earth pressure coefficient earth slope earth station earth strain meter earth terminal earth testing earth-return circuit earth-wire earthbound earthed earthed system earthenware earthing earthing point earthing strip earthing transformer earthwork easement curve (transition curve) easing gear east-west mounting easy processing rubber ebb Ebers-Moll analysis Ebers-Moll model — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ebers-Moll model tekanan tanah pekali tekanan tanah kecerunan tanah stesen bumi meter tenikan bumi early cut-off early cut-off two-phase early shift early time region early warning radar earphone earth earth capacitance masa mula tenawal potongan awal fasa dua potongan awal giliran awal kawasan masaawal radar amaran awal fontelinga pangkalan bumi ujian bumi litarkembali bumi dawai-bumi arah bumi terbumi sistem terbumi barang tanah-liat pembumian titik pembumian jalurpembumian pengubah pembumian tanah.

plex Eckert number ecliptic plane econometrics economic appraisal economic assessment economic batch quantity economic commitment economic evaluation economic feasibility economic life economic load distribution economic lot size economic operation economic pipe diameter economic reflex ratio economic speed economiser penilaian ekonomi taksiran ekonomi kuantiti kelompok ekonomi sanggu pan ekonomi penilaian ekonomi kemungkinan ekonomi/ boleh laksana ekonomi hayat ekonomi agihan beban ekonomi saiz lot ekonomi kendalian ekonomi garis pusat paip ekonomi nisbah refleks ekonomi laju ekonomi penjimat jet ekonomi pusar arus pusar — — — — -— — — — economyjet eddy eddy current — 217 .ebonite ebonite ebulliometer ebulliometry ebullioscope ebullioscopic constant eccentric eccentric angle eccentric gear eccentric impact eccentric load eccentric loading eccentric mass eccentric radius eccentric turning eccentrically loaded eccentrically loaded column eccentrically loaded footing eccentricity eccentricity ratio echo echo attenuation echo canceller echo check echo checking echo detection goniometcr echo plate ebonit ebuliometer ebuliometri ebulioskop pemalar ebulioskop sipi sudut sipi gear sipi hentaman sipi beban sipi pembebanan sipi jisim sipi jejari sipi putaran sipi terbeban sipi tiang terbeban sipi tapak terbeban sipi kesipian nisbah kcsipian gema pelemahangema pembatal gema semakan gema penyemakan gema meter sudut pengesanan gema platgema echo ranging — — — — — — — — — — — eddy current penjulatan gema bilik gema / pemerum gema penindas gema penuturgema gema-pleks nombor Eckert satah londar gerhana ekonometrik echo room echo sounder echo suppressor echo talker echo.

ddy current brake effective area — — — — eddy current brake eddy current heating eddy damping eddy diffusivity eddy flow eddy formation eddy loss eddy making resistance — — — — — — — — eddy thermal conductivity eddy viscosity eddyvortex eddy-current loss eddying edge edge angle edge beam edge condition edge connector edge dislocation — — — — — — — — — — brekaruspusar pemanasan arus pusar redaman pusar kemeresapan pusar. pembauran pusar aliran pusar pembentukan pusar kehilangan pusan rintangan memusar kekonduksian pusar haba kelikatan pusar vorteks pusan kehilangan arus pusar pemusaran pinggir. tepi sudut pinggir rasuk tepi edge restraint edge section edge slope edge strip edge trigger edge triggered flip-flop edge triggered toggle flipflop edge view edge wave edge wear edge-guide control system edge-notched card edge-of-pavement design edge-triggeredJK flip-flop edgewise instrument Edison battery edit control character editing function editor program effect ofcontrol effective address effective area — — — — — — — — — — — — — halangan pinggir hahagian pinggir cerun pinggir jalurpinggir pemicu pinggir flip-flop terpicu pinggir flip-flop togol terpicu pinggir pandangan pinggir gelom bang pinggir hauspinggir sistem kawalan pandu pinggir kad bertakuk tepi rekabentuk pinggir turapan — flip-flopJK terpicu pinggir alatan pinggir bateri Edison keadaan pinggir penyambung pinggir kehelan pinggir kesan pinggir soar pinggir bukukayutepi momen pinggir pcnyediaan pinggir tekanan plnggir kad tertebuk tepi — — — edgeeffect edge flare edge knot aksara kawalan sunting/ aksara kawälan edit rangkapsuntingan atureara penyunting kesan kawalan alamat berkesan luas berkesan -— — — — —~ edge moment edge preparation edge pressure edge punched card — — 218 .

effective binary difTusivity effective binary diffusivity effective breadth ofplating effective byte effective cadmium cutoff effective capacitance effective compressibility effective consumption meter effective credit effective delayed neutron fraction effective depth effective diameter effective diameter gauge effective diffusivity effective discount. effective double word effective field capacity effective green time effective halfword effective half-life effective height effective horsepower effective instruction — effective tension kemeresapan perduaan berkesan lebar plat berkesan b~Ieherkesan penggalan kadmium berkesan kemuatan berkesan kebolehmampatan berkesan meter pcnggunaan berkesan kreditberkesan pecahan neutron terlengah berkesan ukur dalam berkesan garis pusat berkesan tolok garis pusat berkesan kemeresapan berkesan diskaun berkesan kata kembar berkesan keupayaan ladang berkesan masa hijau berkesan separuh kata berkesan separuh hayat berkesan tinggi berkesan kuasa kuda berkesan suruhan berkesan effective kilogram effective lateral pressure effective length effective mass effective mobility effective overburden pressure effective pay effective perimeter effective permeability effective power effective precipitation effective pressure effective prestress effective rainfall effective recovery (petroleum) effective resistance effective resonance integral effective size effective speed effective speed of transmission effective stress effective support effective temperature effective tension — — — — — — — — — kilogram berkesan tekanan sisi berkesan panjang berkesan jisim berkesan kebolehgerakan berkesan tekanan tanggungan atas — — — berkesan — —. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — keuntungan berkesan ukur keliling berkesan kebolehtelapan berkesan kuasa berkesan hujanan benkesan tekanan berkesan prategasan berkesan lebat hujan berkesan perolehan berkesan (petroleum) rintarigan berkesan kamiran salunsn berkesan saiz berkesan laju berkesan laju penghantaran berkesan tegasan benkesan sokong berkesan suhu berkesan tegangan berkesan — — — — — — — — — 219 .

effective thermal cross section effective thermal cross section effective time effective tip mass — Ekman-flow kenatan rentas haba berkesan/keratan rentas terma berkesan masa berkesan jisim hujung berkesan nilai benkesan alamat maya benkesan kelikatan berkesan jarak gelombang berkesan ukur lebar berkesan kata berkesan efilux time effusion egg candling egg candling index egg cleaning egg grading centre egg handling egg processing centre egg quality eigencunction eigentohe eigenvalue eigenvalue-eigenvector problem eigenvector eight-level code eight-wheeled vehicle Einstein equation Einstein relationship Einthoven galvanometer ejection ejection seat ejector ejector log ejector port Ekman-flow — —— — — — — — — — — — — effective value effective virtual address effective viscosity effective wavelength effective width effective word effectivenessfactor effects on stability faktor keberkesanan kesan ke atas kestabilan died kecekapan faktor kecekapan kecekapan penguat kecekapan enjin haba kecekapan pengainan nisbah kecekapan keratan rentas terbaik/ keratan lintang tenbaik peroi ujian peroi keluar. lentingan kerusi lenting pembuang. pelecit log pelenting hang pelenting ahiran Ekman 220 . kumbah resipan keluar sungai kumbahan pninsip efluks efficiency diode efficiency factor efficiency ofamplifier efficiency ofheat engine — — — — — — — efficiency ofirrigation efficiency ratio efficient cross-section efflorescence efflorescence test effluent effluent seepage — — — — — — — — — — effluent stream efflux principle masa efluks pencurahan pencahayaan telur indeks pencahayaan telur pembensihan telur pusat penggredan telur pengelolaan telur pusat pemprosesan telur mutu telur rangkap eigen nadaeigen nilai eigen masalah nilai eigenvektor cigen vektoreigen kod lapan-aras kenderaan beroda lapan persamaan Einstein hubungan Einstein meter galvanian Einthoven lecitan. pancitan. pelenting.

elapse time elapse time elastance elastic elastic action elastic after effect elastic analysis elastic collision elastic compliance elastic constant elastic core elastic coupling elastic curve elastic deformation elastic distortion settlement elastic embankment — —~ elastic strain energy masa berlalu anjalan/kenyalan anjal/kenyal tindakan anjal/tindakan kenya! kesan lepas anjal/kesan lepas kenya! analisis anjal/aflalisis kenya! pelanggaran anjal/ pelanggaran kenya! kepatuhan anjal/ kepatuhan kenya! pemalar anjal/pemalar kenyal teras anjal/teraskenyal gandingan anjal/gandingan kenyal )engkunganjal/lengkung kenyal ubah bentuk anjal/ubah bentuk kenya! enapan herotan anjal/ enapan herotan kenya! benteng anjal/benteng kenya! elastic failure limit elastic foundation elastic impact elastic limit elastic limit instability — — — — — — had kegagalan anjal/had kegagalan kenya! asas anjal/asas kenya! hentaman anjal/hentaman kenya! had anjal/hadkenya! ketakstabilan had anjal/ ketakstabilan had kenya! elastic modulus elastic plate method elastic plate theory elastic power elastic range elastic restraint elastic scattering elastic stability elastic strain elastic strain energy — — — — modulus anjal/modulus kenya! — — — kaedah plat anjal/kaedah plat kenya! teori plat anjal/teori plat kenya! kuasa anjal/kuasa kenya! julat anjal/julat kenya! halangan anjal/halangan — — — — kenya! serakan arijal/serakan kenya! ke~tabilananjal/kestabilan kenya! terikan anjal/terikan kenya! tenaga terikan anjal/ tenaga terikan kenya! 221 .

elastic support elastic support elastic system — electric powered vehicle sokong anjal/sokong kenyal sistem anjal/sistem kenyal teori anjal/teoni kenyal sesendal anjal/sesendal kenyal gelombanganjal/gelombang kenyal pembesaran gelombang anjal/pembesaran gelombang kenyal logperambatangelombang anjal/log perambatan gdombang kenyal keanjalan/kekenyalan pekalikeanjalan/pekali kekenyalan matriks keaiijalan/matriks kekenyalan teori keanjalan/trori kelcenyalan bahan anjal nintang/bahan kenyal rintang elastomer bahan elastomer elastometer elastoplastic elastoplastic restoring force — bahan anjal-plastik/bahan kenyal-plastik dayapemulihananjalplastik/daya pemulihan kenyal-plastik sambungansiku metersiku tamsilelektrik kimpalan arka elektrik kabel elektrik caselektrik litar elekthk kealiran elektrik perand sentuh elekirik pemacu elektrik pagar elektruk medanelektrik pekelilingan medan elektrik fluks elektrik daya elektrik pam bahan api elektrik penjana elektrik halometer elektrik meter lembap eiektrik talian elektrik log elekrnk kenderaan berkuuasa elektrik — — — — elastic theory elastic washer elastic wave elastic wave amplification elastic wave propagation log elbow joint elbow meter electric analogy electricare welding electric cable electric charge electric circuit electric conductivity electric contact device electric drive electric fence electric field electric field circulation dectric flux electric fbrce electric fuel pump electric generator electric halometer electric hygrometer electric line electric log electric powered vehide —— — — — — — — — — — — — — elasticity — elasticity eneisdent elasticity matnx elasticity theory - — — — — — — — — — — — — dasto-reastive material elasttwner efastomeric material dastometer dastornetnc beating — — -— — — galas elastomer 222 .

electric property electric property electric quadrupole elecmcretarder electric salinometer electric shielding electric signal gauge electric steeringgear electric stored energy electric Stress electric structure electric susceptibility electric telegraph electric telemotor electric winch electric-resistance flaw detection electrical analogy electrical and mechanical analogue electrical breakdown electrical capacitance electrical conduction electrical conductivity electrical connection electrical dissipation electrical double layer electrical energy sifat eiektrik kurub empat elektnk perencat elektrik meter masiri elektrik pemerisaian elektrik tolok isvarat elektrik peralatan kemudielektrik tenaga terstor elektnk tegasan elektiil srruktur elektrik keholehrentanan elektrik telegrafelektrik telemotor elekirik win elektrik pengesanan rekah rintangan-elcktrik tamsil elektrik analogelektrikdan mekanik kcrosakan el~ktrik kemuatan elektrik pcngaliran clektnik keheraliran elektrik samhungan elektrsk pelesapan elektrik lapisan dua elektrik tenaga elcktrik electrical fault electrical insulation electrical measurement electricalmegawatt electrical method electrical network electrical power electrical property electrical quantity table electrical resistance electrical resistance block electrical resistance welding electrical resistivity electrical service electrical standard electrical system electrically alterable memory electrically programmable RUM ~ePROM) electricity electro-deburring electra-hydraulic steering gear electra-hydraulic winch — — — — — — — — — — — — electro-hydraulic winch kerosakan elektrik tebatan elektrik ukuran e!ektrik megawatt elektrik kaedah ekkirik rangkaian etc ktrik kuasa elektrik sifat elektrik jadual kuantiti elektrik rintangan elektrik blok rintangan elektrik kimpalan rintangan e!ektrik keherintangan elektrik khidmat elektrik piawai e!ektrik sistem ekktrik ingatan boleh pindah elektrik RUM bo!eh diaturcara secara e(ektrik keelektnikan. elektrik elektro-menyahgerigis peralatan kemudi elektrohidraulik win clektra-hidraulik — — — — — — — — — —- — — — 223 .

electroacoustical ezten.ometer electroacoustical extensometer electroanalysis electroba!listic electrobiology electrocapacitance altimeter electrocapillarity electrocardiogram (ECG) clectrochemical elcctrochcmical cell dectrochemical corrosion clectrochcmical equilibrium electrochemical factor clcctrochcmical forming clectrochemical machining e!ectrochemical measurement clectrochcmical series electrochemical spontaneous potential electrode electrode arrangement electrodc potential clcctrodcposition electrodialysis electrodynamic — — — — electromagnetic delay line electrodynamometer electroforming deetrograph elcctrohvdraulic actuator clectrohvdraulic servo electrokymograph electrolimit gauge electroluminescence electroluminescent lamp electrolysis electrolyte electrolytic electrolytic action electrolytic bypasscapacitor electrolytic capacitor electrolytic cleaning electrolytic etching electrolytic mode! electrolytic potential electromagnet electromagnetic chuck electromagnetic clutch electromagnetic communication electromagnetic coupling electromagnetic delay line e!ektroclinamometer elektropembentukan elektrograf penggerak elektrohidraulik servo elektnohjdrauljk elektrokimograf tolok e!ektrohad elektropendarki!au lampu elektropendarkilau elcktrolisis elektrolit elekt roli t tindakan elektrolit pemuat pirau elektrolit pemuat elektrolit pencucian elektrolit punaran elektrolit model elektrolit upaya elektrolit elektromagnet cuk elektromagnet cekam elektromagnet perhubungan elektromagnet gandingan elektromagnet garis lengah elektromagnet — — —- — — — — — — — ekstensometer elektroakustik elektroanalisis elektrobalistik elektrobiologi meter tinggi elektrokemuatan elektrokererambutan elektrokardiogram (EKG) elektrokimia set elektrokimia kakisan elektrokimia/ karatan elektrokimia keseimbangan elektrokimia faktor elektrokimia pembentukan elektrokimia pemesinan elektrokimia ukuran clektrokimia sin clektrokimia upaya spontan elektrokimia clcktrod susunanclektrod keupayaan elektrod clcktroenapan clcktrodialisis elektrodinamik — — — —- —— — 224 .

electromagnetic energy conversion electromagnetic energy conversion electromagnetic flowmeter electromagnetic radiation electromagnetic relay electromagnetic spectrum electromagnetic wave electromechanical electromechanical arm electromechanical braking electromechanical device electromechanical instrument electromechanical printer electromechanical regulator electromechanical relay electron electron affinity electron beam melting electron beam welding electron bombarded silicon electron capture electron charge electron cloud electron compound electron configuration electron density electron diffraction — electron-beam process electron discharge machine electron drift electron emission electron energy level electron energy state electron gas electron gun electron gun assembly electron image electron mass electron microscope electron microscopy electron mobility electrons orbit electron pair shift electron paramagnetic resonance electron probemicroanalysis electron radiography electron shell electron spectra electron spin electron Structure electron tunnelling electron volt electron-beam process 225 — — — — — — — — — — penukaran tenaga elektromagnet meter alir elektromagnet sinaran elektromagnet geganti elektroniagnet spektrum elektromagnet gelombang elektromagnet elektromekanik lengan elektromekanik pcmbrekan elektromekanik peranti elektromekanik alatanelektromekanik pencetak elektromekanik perigatur elektromekansik geganti elektromekanik elektron kecitaan elektron pelehuran alur elektron kimpalan alur e!ektron silikon terhedil elektron penangkapan elektron cas elektron awan elcktron sehatian elektron tatarajah elektron ketumpatan elektron helauanelektron — — — .- — — — mesin nyahcaselektron hanyutan elektron pancaran elektron aras tenaga elektron keadaan teriaga elektron gas elektron senapangclektron pasangansenapangdekiron bayangan elektron jisim elcktron mikroskop elektron kemikroskopan elektron kcholehgerakan elektron orbit elektron anjakan pasangan elektron salunan paramagnet elektron mikroanalisis kuar elektron radiografi elektron petala elektron spektrum elektron mejam elektror~ strukturelektron penerowongan elektron elektron volt proses alur elektron .

elektronik pemprosesan data clekironik penganalisis pembezaan elekrronik komputerdigit elektronik kecekapan elektronik keseimbangan elektron sistem pindah tabung elektronik bayangan elektronik alatan elektronik peuyesakan elektronik perpustakaan elektronik me! elektron 226 electronic mass electronic meter electronic motion electronic multimeter electronic petrol injection electronic polanizability electronic profilometer electronic reconnaissance electronic sorting electronic stylus electronic switch electronic switching circuit electronic switching system electronic tracking electronic tube electronic tuning electronic tutor electronic voltnieter electronically alterable jisim elektron meter elektronik gerakan elektronik meter pelbagai elektronik pancitan petrol elektronik kebolehkutuban elektronik meter susuk elektronik tinjauan elektronik pengisihan elektronik jarum elektronik suis elektronik lirar pensuisan elektronik sistem pensuisan elektronik penjejakan elektronik tiub elektron penalaan elektronik tutor elektronik meter volt elektronik ROM botch diubah secara elektronik (ilmu) elektronik elektroriografi kesan elektrooptik elektroosrnosis penambahan elektrofilik sistem muzik elektrofon pencetak elektroforesis — — — — — — electronic digital computer electronic efficiency electronic equilibrium electronic funds transfer system (EFTS) electronic image electronic instrument electronic jamming electronic library electronic mail — — — — ROM (EAROM) electronics electronography electrooptic effect dec troosmosis electrophilic addition electrophoriic music system electrophoretic printer — — — — — .r teori elektron-gas pasangan dektmn-lubang ikatan pasangan elektron pekali keberelektmnegatil~n penguat elektronik mesin kira elektronik/ penghitutig elektronik penebuk penghitung elektronik kartrij elektronik cas elektron pengawaleiektronik pembilang.theory electron-gas theory election-hole pair electron-pair bond electronegativitycoefficient electronic amplifier electronic calculator electronic calculator punch electronic cartridge electronic charge electronic controller electronic counter electronic data processing — — — — — — eleetrophoretic print.

penaik — — — — — — — — — — — — — -— — — — 227 .electrophorus electrophoru~ electroplating clcctroplatinization elcctropneurnatic device electropolar clcctropolishing electropositive electroscope clectroslag process electrostatic electrostatic deflection s-lee trostatic focusing electrostatic force electrostatic generator electrostatic interference electrostatic loudspeaker electrostatic memory electrostatic precipitator electrostatic printer electrostatic separation electrostatic separator electrostatic shield electrostatic storage electrostatic storage tube electrostatic stylus electrostatic voltmeter elektroforus elektropenyacluran pengelektroplatinuman peran ti elektropneumatik elektrokutub elektropenggilapan elektropositif elektroskop proses elektrosanga elektrostatik pesongan e!ektrostatik pernfokusan e!ektrostatik daya elektrostatik penjana elektrostatik gangguan elcktrostatik pembesar suara elektrostatik ingatan elektrostatik pemcndak elekrrostatik pencetak elektrostatik pemisahan elektrostatik pcmisah elektrostatik perisai e!ektrostatik storan elektrostatik tiub storan elektrostatik jarum elektrostatik meter volt elektrostatik electrostriction electrothermal device electrothermic device electrovalence element elemental design elemental spin elementary elementary form elementary mechanism elementary particle elementary reaction elevated ditch elevated flume elevated observation elevated temperature property elevation elevation angle elevation effect elevation head elevation ofboiling point elevator — — — — elevator elektt-ocerutan peranti elektrohaba peranti elektrohaba elektrovalens unsur rekabentuk berunsur mejam unsur asas. permulaan bentuk keunsuran mekanisme permulaan zarahasas tindak balas asas longkang tcrnaik/parit ternaik flum ternaik pcncerapan dan atas sifat suhu ternaik dongakan. keunsuran. penaikan. pelan tegak aras tinggi sudutdongakan kesan dongakan turus aras langit dongakan takat didih hi.

elevens complement check digit elevens complement check digit elimination factor elimination reaction eliminator ellipse ellipsoid ellipsoid ofinertia ellipsoid ofrevolution ellipsoid teeth elliptic chord distribution elliptic equation elliptic filter elliptic orbit elliptic paraboloid elliptic planform elliptical orbit elliptical pattern elliptical plate elliptical ring elliptical shell elongation elongation ratio elution elutriation elutriation constant digit semak pelengkap sebelas faktor penghapusan tindak balas penghapusan penghapus clips elipsoid eipsoid sifatekun/eipsoid inersia elipsoid putaran gigielipsoid agihan perentas clips persamaan clips penapis clips orbit clips paraboloid bentuk clips bentuk pelan clips orbit clips corak clips platelips gelang clips kelom pang clips pemanjangan nisbah pemanjangan elutan cuci-godak pemalarcuci-godak embankment embankment fill embed embedded bug embedded error embedded pointer embedment offoundation embossing embnittlement emergency astern test emergency battery emergency core cooling system emergency lighting set emergency plan emergency power supply emergency preparedness emergency procedure emergenm~y receiver emergency service pumping plant emergency shutdown emergency spillway emergency steering gear test emergency switch emergency switch — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — benteng tambakan benteng benam pepijat terbenam/kesilapan terbenani ralat terbenam penunjuk terbenam pembenaman asas penimbulan kerapuhan ujian kecemasan undur bateri kecemasan sistem pendinginan teras kecemasan set lampu kecemasan rancangan kecemasan bekalan kuasa kecemasan kesediaan kecemasan tatacara kecemasan penerima kecemasan loji pam khidmat kecemasan penutupan kecemasan alur limpah kecemasan ujian kecemasan peralatan kemudi suis kecemasan 228 .

pancaran. mengeluan pemancar penyebar terganding pemancar logik tergandingpemancar/ mantik terganding emitter-couple binary emit ten-coupled pair emitter-follower requlator Emmons spot emollient emphasis curve empirical empirical documentation empirical equation empirical formula empirical law empirical method empty electron state empty hole survey emulate emulation emulation mode emulation testing emulator — — — — — — — -— — —— — pemancar emitter coupled logic intergratcd circuit — emitter diffusion emitter fol!ower emitter oftnansistor emitter regulator emitter resistor — — — — — titan bersepadu logik terganding pemancan/ litar bersepadu mantik terganding pemancar resapan pemanear pengikut pemancar pemancar transistor pengatun pemancar penintang pemancar — — — perduaang~nding pemancar pasangan terganding pemancar pengaturpengikut pemancar bintik Emmons emolien lengkung penegasan empinik/ghahib pendokumenan empirik/ pendokuinenan ghalib persamaan empirik/ persamaan ghahib formula empirikf formula ghalib hukum empinik/hukum ghalib kaedah empinik/kaedah ghalib keadaan kosong elektron tinjauan lubang kosong lagak perlagakan ragam perlagakan pengujian penlagakan pelagak - 229 . keluaran pemancaran tenaga sinaran spektruns pancaran kuasa panearan. kuasa pemancaran keberpancaran memancar.emergency warning sign emergency warning sign emery emery paper emery-grinder emission emission ofradiant energy emission spectrum emissive power emissivity emit emitter emitter (drip irrigation) emitter coupled emitter coupled logic — — -— emulator tanda amaran kecemasan emeni kertas emeni pencanai emeni pemancaran.

— — — -— -— — — -— ——— — —-— —— -— — —- — — — — -— -— -— tertutupoleh kontur buku kavu tertutup pcnutup mengekod utusan tcrkod pengekod jalur mengekod spcktrum pcrtcniuan tanibatan hujung bawa pusing hujung anjakan pusing hujung ruanghujung galashujung cerucuk galas hu~ung plat galas hujung pengukuh galas hujung blok hujung perembatan hujung pendakaphujung tukuphujung pelantargalang kelegaan hujung keadaanhujung sambungan hujung kekangan hujung pembetulan hujung engkol hujung 230 .emulator software emulator soffware emulator trap emulsification emulsifier emulsifying agent emulsion emulsion block emulsion polymerization emulsion spinning emulsion tube enable enable line enable logic gate enable operation enable pin enable signal enable/disable control eni~hling interrupt ens hling pulse enamel enameling enantiotropy encipher encircled encirclement —- end crank perisian pelagak perangkap pelagak pengemulsian pengcmulsi agen mengemulsi emulsi bongkah emulsi pempolimeran emulsi pemejaman emulsi tiub emulsi pemboleh talian pcmnboleh get logik pemboleh/get mantik pemboleh kendalian pemboleh pin pembotch isyarat pemboleh kawalan pemholeh/ pentakboleh sanspuk memboleh denyut memboleh enamel pengenamelan enantiotropi penyulit terkepung kepungan enclosed by contour enclosed knot enclosure encode encoded message encoder encoding strip encounter spectrum end anchorage end around carry end around shift end bay end bearing end bearing pile end bearing plate end bearing stiffener end block end bracing end bracket end cap end carriage (gantry girder) end clearance (gantry girder) end condition end connection end constraint end correction end crank — — — — —— — — — -.

end distortion end distortion end effect end fixity end float end frame end gas end grain end group analysis end instruction end lap end launching end mark end mill end moment end ofaddress (EOA) end ofblock (EOB) end ofblock code end ofdata (EOD) end offile (EOF) end ofline (EOL) end of message (EOM) end oftransmission (EOT) end of transmission block (ETB) end of transmission character end oftransmission-block character end plate herotan hujung kesanhujung kuikatan hujung — — — — — — endurance end plug end product end pulley end restraint end shield end standard end tightened blading end winding end-feed grinding end-fire aerial end-milled key way end-of-medium character end-of-text character end-to-end circuit end-to-end distance end-to-end test ending tape label endless saw endorser endothermic endothermic reaction endurance endurance failure endurance limit endurance ratio endurance speed endurance test test — — — — — — — — — — — — — — — kerenggangan hujung kerangka hujung gas akhir ira hujung analisis kumpulan hujung suruhan tamat lekaphujung pelancaran hujung tanda tarnat pengisar hujurig momenhujung akhir alamat akhir blok kod akhir blok tamat data tamat fail tamat garisan akhirutusan akhir penghantaran akhir blok penghantaran aksara akhir penghantaran aksara akhir blokpenghantaran plathujung palani hujung keluaran akhir kapi hujung halangan hujung penisai hujung piawai hujung bilah terkedaphujung belitan hujung pencanaian suap-hujung aerial pancar-hujung alur kunci terpepat aksara akhir-bahantara aksara akhir-teks litar hujung ke hujung jarak hujung ke hujung ujian hujung ke hujung label penamat pita gergajilingkar pengesah scrap haba tindak balas scrap haba ketahanan kegagalan ketahanan had ketahanan nisbah ketahanan laju ketahanan ujian ketahanan 231 .

agihan tenaga agihan tenaga elektron penaikan tenaga energy equation energy exchange energy fluence energy flux energy fluxdensity energy function energy gap energy grade line energy gradient energy head energy height energy in transit energy level energy level diagram energy loss energy meter energy method energy ofresilience energy ofrupture energy ofwater energy potential energy pressure energy production energy storage — — — — — — — — — — — — persamaan tenaga penukarantenaga fluenstenaga flukstenaga ketumpatan fluks tenaga rangkap tenaga sela tenaga ganiscerun tenaga kecerunan tenaga hulu tenaga tinggi tenaga tenaga dalam peralihan arastenaga gambarajah aras tenaga kehilangan tenaga meter tenaga kaedah tenaga tenaga kebingkasan tenaga pecah tenaga air upaya tenaga tekanan tenaga pengeluaran tenaga storan tenaga/simpanan tenaga — 232 .endwall structure endwall structure energetic reaction energization energization curve energize energizer energizing energy energy addition energy balance energy balance device energy band energy band diagram energy budget energy coefficient energy concept energy conservation energy decrement energy density energy diagram energy dissipation energy dissipator energy distribution energy distribution of electron energy elevation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — energy storage struktur dinding hujung tindak balas bertenaga pentenagaan lengkung pentenagaan mentenaga pentenaga mentenagakan tenaga tambahan tenaga imbangantenaga peranti imbangan tenaga jalur tenaga gambarajah jalur tenaga budget tenaga pekali tenaga konsep tenaga/gagasan tenaga pengabadian tenaga kemerosotan tenaga ketumpatan tenaga gambarajah tenaga lesapan tenaga pelesap tenaga taburan tenaga.

bentuk hasil pasang kejuruteraan rekabentuk kejuniteraan pesnbangsmankejuruteraan geologi kejuruteraan geometri kejuruteraan pengurusan kejuruteraan bahan kejuruteraan plastik kejuruteraan psikologi kejuruteraan .energy storage capacity — engineering psychology keupayaan storan tenaga/ keupayaan simpanan tenaga teorem tenaga teori kegagalan tenaga halaju tenaga hubungan tenaga-jisim gambarajah tenagamomentum masukkan enjrn alas enjin/ranjangenjin selongsong enjin cm enjin rekabentuk enjin kecekapan enjin kegagalan enjin hac enjin penunjuk enjin pancarongga aruhanenjin pemasangan enjin penutup letak enjin hingar enjin pemerisaian hingar enjin minyak enjin prestasi enjin/perlakuan enjin 233 engine resistance engine room engine roomcrane engine mom log engine room store engine size engine speed engine support engine telegraph engine turbofan engine turbojet engine turbopropeller engine wear engine weight engine-room auxiliary engineered safety feature engineering assembly engineering design engineering development engineering geology engineering geometry engineering management engineering material engineering plastic engineering psychology — — — — — — — — energy storage capacity energy theorem energy theory offailure energy velocity energy-mass relationship energy-momentum diagram engage (gear) engine engine bed engine casing engine characteristic engine design engine efficiency engine failure engine hatch engine indicator engine induction manifold engine installation engine mount cover engine noise engine noise shielding engine oil engine peJormance — — — — — rintanganenjin bilik enjin kren bilik enjin log bilik enjin storan bilik enjin saiz enjin laju enjin sokong enjin telegrafenjin enjinkipas turbin enjinjet turbin enjin kipas turbin kehausan enjin berat enjin jentera bantu bilik enjin sifat keselamatan tereka.

engineering tensile strain engineering tensile strain engineering thermodynamics engineering time Englerdistillator test engraving machine enhanced field enhancementfactor enhancement mode enlargement enoscope enquiry enriched fuel enriched material enriching section enrichment enrichment device (carburettor) enrichmentfactor enrichment plant ensign entablature entanglement enthalpy enthalpy change enthalpy derivation enthalpy deviation chart — entropy of long-range interaction terikan tegangan kejuruteraan termnodinamik kejuruteraan masa kejuruteraan ujian penyuling Engler mesin ukir medan tertingkat faktor tambahan ragam peningkatan pembesaran enoskop pertanyaan bahan api dikayakan bahan dikayakan bahagian mengaya pengayaan peranti pengayaan faktor pengayaan loji pengayaan panji-panji entablatur kekusutan entalpi perubahan entalpi terbitan entalpi carta sisihan entalpi enthalpy diagram enthalpy stagnation enthalpy-entry chart entrain entrained entrainment entrainment integral entrainment switching entrance entrance head entrance length entrance lock entrance loss entrance region entrapped air entrapped water entropy entropy change entropy derivation entropy deviation chart entropy function entropy ofelasticity entropy offusion entropy oflong-range interaction — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — gambarajah entalpi genangan entalpi earta masukan entalpi mengiring teriring pengiringan. pemerangkapan kamiran iringan pensuisan-iringan jalan masuk turus masuk panjang masuk pintu-air masuk kehilangan masuk kawasan masuk udara terperangkap air terperangkap entropi perubahan entropi terbitan entropi carta sisihan entropi rangkap entropi entropikeanjalan/entropi kekenyalan entropi pelakuran entropi saling tindak julatjauh 234 . iringan.

liputan lcngah sampul penyahmodulatsampul pengesanan sampul pengesan sampul penyampul pencemaran alam sekitar environmental impact environmental impact statement environmental pollution environmental stress cracking enzyme fermentation ephemeris time epicadmium neutron epicadmium resonance integral epichlorohydrin epicyclic gear epicycloid epitaxial layer epitaxial transistor epitaxial type epitaxy epithermal neutron epitome epitrochoid pump epoxidation epoxide — — — — — epozide kesan persekitaranJkesan alam sekitar kenyataan kesan persekitaran/kenyataan kesan alamsekitar pencemaran persekitaran/ pencemaran alamsekitar retakan tegasan persekiraran/retakan tegasan alam sekitar penapaianenzim masa almanak neutron epikadmium kamiran salunan epikadmium apiklorohidrin gear kisar episikloid lapisan epitaksi transistor epitaksi jenis epitaksi epitaksi neutron epihaba ikhtisar pam epitrokoid pengepoksidaan epoksida — — — — — -— -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — pcrsekitaran/alam sekitar kawasan persekitaran/ kawasan alam sekitar kod persekitaran/kod alam sekitar ralat sekitaran penilaian persekitaran/ penilaian alam sekitar —- 235 .entropy of mimig entropy ofmixing entropy of polymerization entropy production entry block entry flow entry length entry point entry radius entry time entry width entry zone enumeration district envelope envelope delay envelope demodulator envelope detection envelope detector enveloper environment pollution environmental environmental area environmental code environmental error environmental evaluation cntropi pencampuran entropi pempolimeran pengeluaran entropi blokmasuk aliran masuk panjang masukan titik masukan jejari masuk masa masuk lebarmasuk zonmasuk daerah perhitungan sampul.

epozy cement epoxycement epoxy resin equal angle equal area criterion equal leg equal pay equal-deflection method equality equality circuit equalization equalized circuit equalizer equalizing ditch equalizing link equalizing pulse equalizing reservoir equalizing winding equally distributed equate equation equation frequency equation ofchange equation offluid motion — — — — — — — — — — — — — — equilibrium stage simen epoksi damar epoksi sesiku sama nilaitara sama luas/ kriterium sama luas kaki sama bayaran sama kaedah pesongan sama kesamaan litar kesamaan penyamaan litar tersama penyama longkang mengimbang/ pant mengimbang paut menyama denyut penyamaan takungan mengimbang belitan menyama teragih sama samakan persamaan frekuensi persamaan persamaan pertukaran pcrsamaan gerakan bendalir equation ofmechanical energy equation ofmotion equation ofstate equation solver equi-band receiver equiaxed crystal equiaxed zone equicohesive temperature equidistant equilateral equilateral triangle equilibrium equilibrium condition equilibrium constant equilibrium diagram equilibrium distribution equilibrium method equilibrium moisture content equilibrium moisture curve equilibrium ofjunction equilibrium relationship equilibrium stage — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — persamaan tenaga mekanik persamaan gerakan persamaan keadaan penyelesai persamaan penerima samajalur hablur sama matra/ hablur sama dimensi zon sama matra/zon sama dimensi suhu sama lekitan samajarak sama sisi segitiga samasisi keseimbangan keadaan keseimbangan pemalar keseimbangan gambarajah keseimbangan agihan keseimbangan kaedah keseimbangan kandungan lembapan keseimbangan lengkung lembapan keseimbangan keseimbangan simpang hubungan keseimbangan peringkat keseimbangan 236 .

equilibrium state equimolal equimolar counter diffusion equimolecular equinoctial rain equinoctial tide equinox cquipartition equipment equipment bay equipment diversity equipotential equipotential line equipotential surface equitycapital equitydilution equity share eq uity share capital equivalence class equivalence gate equivalence relation equivalence resistance equivalence rule equivalency equivalent equivalent admittance — — — — — —— — — — — — — -— — — — — — — —— — — — keadaan keseimbangan sama molal resapan lawan sama molar samamolekul hujanekuinoks pasang surut el’~tinoks ekuinoks pemetakansama kelengkapan petak kelengkapan kepelbagaian kelengkapan sama upaya garis sama upaya permukaan sama upaya modal ekuiti pencairan ckuiti sahamekuiti modalsahamekuiti kelas kesetaraan get kesetaraan hubungan kesetaraan rintangan kesetaraan aturan kesetaraan kesetaraan setara lepasan setara 237 equivalent air speed equivalent area equivalent beam method equivalent capacitance equivalent circuit equivalent circuit oftransistor equivalent conductance equivalentdamping ratio equivalentdiameter equivalentdose equivalent DOT-AND/OR form equivalent equilateralspacing equivalent evaporation equivalent flat plate area equivalent friction EQUIVALENT gate equivalentgirder equivalentgrain size equivalentimpedance equivalent inductance equivalent length equivalent linear system equivalent linearization equivalent load method equivalent loading — — — — — — — — — — — laju udara setara luassetara kaedah rasuk setara kemuatan setara litarsetara litarsetara transistor kealiran setara nisbah redaman setara garis pusat setara dossetara bentuk BINTIK-DANf ATAU setara jarak sama sisi setara sejatansetara luas plat rata setara geseran setara get SETARA galang setara saizbijiansetara galangan setara kearuhan setara panjang setara sistem lelurus setara teknik pelelurusan setara kaedah beban setara beban setara — — — — — — — — — — — — — — .

penegakan tatacara penegakan proses ergodik ergometer ergonomi/ergonomik (ilmu) ergonomik ujian kemuluran Ericksen kitar Ericsson eriometer erlang equivalent moment ofincrtia equivalent noise bandwidth equivalent one-degree system equivalent pipe equivalent reactance equivalent resistance equivalent resistivity equivalent sand roughness equivalent section equivalentsectional property equivalent shear stress equivalent slab equivalent spring constant equivalent spring-mass system equivalent static load equivalent static torque equivalent susceptance equivalent T circuit equivalent thickness equivalent uniform load equivalent value equivalent weight erasability — — — — -— -— — — — — — — — — eraser (EPROM) erasing head erasing shield erect erection erection procedure — — — — ergodic process ergometer ergonomic ergonomics Ericksen ductility test Ericsson cycle eriometer erlang erlangmeter erode erodibility erodible erosion erlangmeter hakis kebolehhakisan boleh hakis hakisan 238 . binaan.equivalent logic gate equivalent logic gate get logik setara/get mantik setara momCn sifatekun setara/ momen inersia setara lebarjalurhingarsetara sistem satu-darjah setara paipsetara regangan setara rintangan setara kerintangan setara kekasaran pasir setara keratansetara sifat keratan setara tegasan ricih setara papak setara pemalar pegas setara sistem pegas-jisim setara beban statik setara kilas statiksetara rentanan setara litar Tsetara tebal setara beban seragam setara nilai setara berat setara kebolehpadaman erasable erasable storage erase erase character erase head erase programmable read only memory (EPROM) erosion boleh padam storan boleh padam padam aksara padam kepala padam inga tan baca sahaja boleh aturcara terpadam pemadam (EPROM) kepala pemadam perisai pemadam tegakan pembinaan.

erosion class erosion class erosion control structure erosion potential ~rosionsurface crosion-corrosion erosive velocity erosive wear erosivity erratic count erratic soil profile erratic subsoil error error actuation error ambiguity error burst error checking and recovery error coefficient error condition error constant error control error control character error control command error control concentrator — — — — error rate damping kelas hakisan struktur kawal hakisan upaya hakisan perrnukaan hakisan hakisan-karatan/hakisankakisan halaju hakis haushakis kehakisan bilangan rundu susuk tanah rundu tanah bawah rundu/ subtanah rundu ralat penggerakan ralat kekaburan ralat letusan ralat penyemakandan pemulihan ralat pekali ralat keadaan ralat pemalar ralat kawalan ralat aksara kawalan ralat perintah kawalan ralat penumpu kawalan ralat error control restart procedure error correcting code error correction error detectable code error detecting code error detection error detection system error detector error diagnostic error distribution process error function error handling error in computation error interrupt error message error minimization chart error ofcalculation error offinite difference error percentage error performance index error quantization error range error rate error rate damping — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — tatacara mula semula kawalan ralat kod membetul ralat pembetulan ralat kod boleh kesan ralat kod mengesan ralat pengesanan ralat sistem pengesanan ralat pengesan ralat diagnosis ralat proses pengagihan ralat rangkap ralat pengelolaan ralat ralat pengiraan sampukan ralat utusanralat carta peminimuman ralat ralat penghitungan ralat perbezaan terhingga peratusanralat indeks prestasi ralat pengkuantuman ralat julat ralat kadar ralat redaman kadar ralat 239 .

error rate loop gain error rate loop gain error ratio error saturating servo loop error sensing device error signal error size error term error transfer function error-coded checking error-detecting parity error-measuring device error-prone error-sum escalation clause escalator escalatorclause Escande profile escape escapecharacter escape hatch escape trunk escape tunnel escapevelocity escarpment esker — Euler equation gandaan gelung kadar ralat nisbah ralat gelung servo menepu ralat peranti menderia ralat isyarat ralat saizralat sebutan ralat rangkap pindah ralat penyemakan ralat terkod kesetarafan mengesan-ralat peranti mengukur-ralat cenderung ralat hasil tambah ralat fasal peningkatan peningkat. tangga gerak/ eskalator fasal peningkat susuk Escande lepas/bolos aksara lepas hac kecemasan sesalurkecemasan terowong kecemasan halaju lepas lereng curam esker essential hazard essential prime group essential prime implicant established flow estate duty ester ester interchange esterification estimate estimated work estimation estuary etch etch pit etchant etched printed circuit etching reagent ethology ethyl acrylate rubber ethylene structure ethylene-propylene rubber Euclidean space Euler angle Euler column Euler description Euler equation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — hahaya penting kumpulan perdana terperlu implikan perdana terperlu aliran tertubuh dud pusaka ester saling tukarester pengesteran anggar kerjadianggar anggaran muara punar lubang punaran bahanpunar litar tercetak-punar bahan uji punaran/ reagen punaran etologi getah etil akrilat struktur etilena getah etilena-propilena ruang Euclidean sudut Euler tiang Euler perihalan Euler persamaan Euler 240 .

Euler formula Euler formula Euler load Euler number Euler’s equations ofmotion Euler’s theorem Eulerian coordinate Eulerian method eu tectic eutectic alloy eutectic bond eutectic composition eutectic crystal eutectic point cutCCtic reaction eutectic structure cutectic transformation eutectoid eutectoid steel evacuation evaluate evaluating uncertainty evaluation evaluation kit evaluation system evaluation-oriented study evaporate — event processing formula Euler/rumus Euler beban Euler nombor Euler persamaan gerakan Euler teorem Euler koordinat Euleran kaedah Euleran eutcktik aloi eutektik ikatan eutektik kerencaman eutektik hablureutektik titik eutektik. takateutektik tindak balas eutektik struktureutektik penjelmaan eutektik eutektoid keluli eutektoid pengungsian menilai ketakpastian penilaian penilaian kit penilaian sistem penilaian kajian terhala penilaian sejat evaporated evaporation evaporation pan evaporation surface evaporative centrifuge evaporative condenser evaporative cooler evaporative cooling evaporator evaporator coil evaporimeter evaporite evaporite reservoir rock evapotranspiration evapotranspiration opportunity evapotranspiration potential even harmonic even keel even number even parity even parity check even-odd check even-order harmonic evening shift eventdelay event processing — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — tersejat penyejatan. sejatan panci penyejatan permukaan sejatan emparan menyejat pemeluwap bersejat pendingin bersejat pendinginan menyejat penyejat gegelung penyejat meter sejat sejatan batuan takungan sejatan penyejatpeluhan peluang penyejatpeluhan keupayaan penyejatpeluhan harmonik genap lunasdatar nomborgenap kesetarafan genap semakan kesetarafan genap semakan genap-ganjil harmonik tertib-genap giliran petang lengah peristiwa pemprosesan peristiwa — — — — — — — — — — — 241 .

korekan get kecuali butir pengecualian pemprosesan pengecualian pelaporan pengecualian penjadualan pengecualian lebihan excess air excess and total meter excess function excess load excess pore water pressure excess power excess rain fill excess reactivity excess resonance integral excess thrust excess-three addition excess-three code (XS3) excess-three counter excessive excessive deflee”rn excessive pQwer excessive settlement exchange buffering exchange complex exchange current density exchange instruction exchangeable cation exchangeable ion exchangeable sodium percentage — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — udara lebih meter jumlah dan lebih rangkap lebih beban lebih tekanan air hang lebih kuasa lebih lebat hujan lebih kebertindakbalasan lebih/ kereaktifan lebih kamiran salunan lebih tujah lebih penambahan lebih-tiga kod lebih-tiga pembilang lebih-tiga berlebihan pesongan berlebihan kuasa berlebihan enapan berlebihan penimbalan pertukaran kompleks penukatan ketumpatan arus pertukaran suruhan pertukaran kation boleh tukar ion boleh tukar peratusan natrium boleh tukar 242 .event recorder event recorder event sensing event table event tree event-recordinganalyser eviscerating evolution exact exact solution exact theory exacted carrier reception exactly exactness test exaggeration factor exalted-carrier exalted-carrier reception excavated material excavation exceptgate exception item exception processing exception reporting exception scheduling excess — — — — — — — — — — ezchangeable sodium percentage perakam peristiwa penderiaan peristiwa jadual peristiwa salasilah peristiwa penganalisis rakaman peristiwa pemburaian pelepasan tepat penyelesaian tepat teori tepat penerimaan pembawa tersanjung dengantepat ujian ketepatan faktor dibesar-besarkan pembawa-ditinggikan penerimaan pembawa~ ditinggikan bahankorek pengorekan.

ujaan petaujaan ujaangetaran upaya ujaan pengatur pengujaan jadual ujaan belitan ujaan pembolehubah ujaan menguja keadaanteruja penguja dayamenguja eksiton eksitron isipadu tersingkir eksklusi.exrh~nger exchanger excise duty excitation excitation map excitation ofvibration excitation potential excitation regulator excitation table excitation winding excitation-variable excite excited state exciter exciting force exciton excitron excluded volume exclusion exclusion area exclusion limit exclusion principle exclusive function rule exclusive OR circuit exclusive OR gate exclusive-OR exclusive-NOR gate — — — — — — — — — — — — — — — —— — exhaust heated Inlet manifold penukar duti eksais pengujaan.pengasingan. penyingkiran kawasan pengasingan had penyingkiran prinsip eksklusi aturan rangkap ekskhusi litar ATAU eksklusi get ATAU eksklusi eksklusi ATAU get TAK ATAU-eksklusi 243 excrescence drag execute command execute cycle execute state execution execution cycle execution path execution time executive command executive communication executive control executive control program executive routine executive supervisor executive system executive system control executive termination exempted space exfiltration exhaust blow down exhaust brake exhaust flap exhaust gas exhaust heated inlet manifold — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — -— —— — — seretan bonggol perintah laksana kitarlaksana keadaan laksana pelaksanaan kitar pelaksanaan lalu~n pelaksanaan masa pelaksanaan perintah pelaksana perhubungan pelaksana kawalan pelaksana aturcara kawalan pelaksana lazim pelaksanafrutin pelaksana penyelia pelaksana sistem pelaksana kawalan pelaksana sistem penamatan pelaksana ruang terkecuali penyusupan keluar tiup-turun ekzos brekekzos ridipekzos gas ekzos pancarongga alur masuk terpanas ekzos .

exhaust m. keluar kecerunan keluar temubual keluar kehilangan keluar titik keluar zon keluar parameter luar kawalan pembolehubah luar kawalan eksosfera tindak balas luah haba 244 expandable gate expanded area ratio expanded bed expanded clay concrete — — — — expanded sweep expander expander input expanderprocess expanding input/output capability expansibility expansibility correction factor expansible fluid expansion expansion bellows expansion board expansion chamber expansion coefficient expansion cycle expansion engine expansion factor expansionjoint expansion kit expansion loss — — — — — — — — — — — — — — — — — — — get bolehkem bang nisbah luas terkembang lapisan terkembang konkrit tanah hat terkembang/konkrit lempungterkembang sapuan terkembang pengembang masukan pengembang proses pengembang kemampuan masukan/ keluaran mengembang kebolehkembangan faktor pembetulan kebolehkembangan bendalir boleh kembang pengembangan belos pengembangan papan pengembangan kebuk pengembangan pekali pengembangan kitar pengembangan enjin pengembangan faktor pengembangan sambungan pengembangan kit pengembangan kehilangan pengembangan .~1fold exhaust manifold exhaust pipe exhaust silencer exhaust stroke exhaust system exhaust trunking exhaust turbine exhaust turbocharger exhaust value exhaust valve exhaust ventilation exhaust ventilator exhaust-back pressure exhaust-valve timing exhauster exhaustive search exit exit gradient exit interview exit loss exit point exit zone exogenous parameter exogenous variable exosphere exothermic reaction — — expansion loss pancarongga ekzos paip ekzos penyenyap ekzos lejang ekzos sistem ekzos sesalur ekzos turbin ekzos pengecas turbin ekzos nilai ekzos injap ekzos pengalihudaraan ekzos pengalihudara ekzos tekanan belakang ekzos pemasaan injap ekzos pengekzos carian habis-habisan jalan keluar.

boleh letup pembentukan letupan campuran boleh letup injap letup keletupan eksponen faktor eksponen eksponen pekali redaman eksponen exponential damping coefficient exponential decrease exponential delay exponential diode — — — — exponential doubling time exponential experiment exponential forcing function exponential integral exponential loading case exponential matrix function exponential notation exponential order 245 susut eksponen lengah ekaponen died eksponen tempoh mengganda eksponen — — ujikaji eksponen rangkap memaksa eksponen kamiran eksponen kes bebanan eksponen rangkap matriks ekaponen — — — — — tatatanda eksponen tertib eksponen .expansion of tensor expansion oftensor expansion ratio expansion recovery expansion tank expansion temperature sensor expansion trunk expansion valve expansion wave expansion work expansive force expansive soil expansivity expected depreciation expediter expenditure expense expensive search experiment experimental characterization experimental mean pitch experimental technique experimental testing experimental value experimenter kit explicit explicit addressing — — — — — exponential order pengembangan tensor nisbah pengernbangan perolehan pengembangan tangki pengembangan penderiasuhu pengembangan sesalur pengembangan injap pengembangan gelombang pengembangan kerja pengembangan daya mengembang tanah mengembang keberkembangan susut nilai terjangka pencepat perbelanjaan belanja carian mahal ujikaji pencirianujikaji anggul mm ujikaji teknik ujikaji ujianujikaji nilai ujikaji kit pengujikaji tak tersirat/tersurat pengalamatan taktersirat exploded diagram exploded picture — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — exploring coil explosion explosive explosive forming explosive mixture explosive valve explosiveness exponent exponent factor exponential gambarajah terburai gambar terburai gegelungjelajah letupan bahan letup.

exponential response exponential response exponential response curve exposure exposure meter exposure time — — external broaching sambutan eksponen lengkung sambu tan eksponen dedahan meter dedah masa dedahan ungkapan lebuhraya dub pembuangan pengalamatan dip anjangkan pengudaraan tambahan kod perpuluhan terkod perduaan terpanjang hablur rantai terpanjang panjang rantal terpanjang sirip terluas julat dipanjangkan cubaan dipanjangkan/ peijalanandipanjangkan jadualkeadaan terpanjang pemulih permukaan terpanjang skala masa dipanjangkan papanpemanjang kad pemanjang extender input extender( polymer) extensibility extension character code extension chord extension harness extension line — — — — — — — — — — — — — expression expressway expulsion tube extended addressing extended aeration extended binary coded decimal (EBCD)code extended chain crystal extended chain length extended fin extended range extended run — — — — — — — extended state table extended surface recuperator extended time scale extender board extender card — — — — extension register extensional stiffness extensional vibration extensive extensive property extensometer extent extent ofnegative reinforcement extent ofreaction exterior exterior column exterior glue exterior grade exterior type plywood external external broaching — — — — — — — — masukan memanjang penambah kebolehpanjangan kod penyambungan aksara perentas pemanjangan abah-abah pemanjangan garis tambahanJgaris saksi. had. talian pemanjangan daftar pemanjangan kekukuhan pemanjangan getaran pemanjangan ekstensif sifat ekstensif ekstensometer keluasan. darjah had tetulang negatif darjah tindak balas luaran tiang luaran glu luaran gred luaran papan lapisjenis luaran luar penebukan luar 246 .

external circuit extract — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — external circuit external clock external combustion engine external contracting band external cordon external device code external diameter external effect external environment external environmental external exposure external feedback external flow external force external gas drive external gear external illumination external interrupt external irreversibility external label external loss external memory external observation external power supply external pressure external pressure coefficient external radiation hitar luar jam luar enjin pembakaran luar jalurcerutluar kepungan luar kod peranti luar garis pusat luar kesanluar sekitaran luar persekitaran luar dedahanluar suap balik luar ahiran luar dayaluar pemacu gas luar gear luar pencahayaanluar sampukanluar ketakbolehbahikan luar label luar kehilanganluar ingatan luar pencerapan luar bekalan kuasa luar tekanan luar pekali tekanan luar sinaran luar external reference external register external reversibility external sort external storage external survey external symbol external symbol dictionary (ESD) external trip external variable external virtual work externalization extinction extinction coefficient extinction potential extinguish extra code extra high tension extra notch-tough steel extra-flexible wire rope extra-nuclear structure extra-rapid hardening cement extra-terrestrial radiation extract — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — rujukan luar daftarluar kebolehbalikan luar isih luar storan luar tinjauan luar simbol luar/lambang luar kamus simbol luar/kamus lambang luar perjalanan luar pembolehubah huar kerja maya luar penzahiran pemadaman. pemupusan pekali pemadaman upaya pupusan padam kodlebih tegangan amat tinggi keluli amat liat-takuk tali dawai amat boleh lentur struktur luar nukleus simen mengeras amat cepat sinaran luar bumi sari 247 .

extract Instruction extract instruction extracted extractingsteam extraction extraction cascade extraction pump extraction ttirbine extractive distillation extractor extraneousink extrapolate extrapolated boundary extrapolated range extrapolation extrapolation distance extrapolation formula extration pump extreme breadth extreme condition extreme depth extreme end extreme fibre extreme group — — — — — — — — — — — — — — — — eyescrew suruhan sari extreme length extreme method extreme temperature extreme value extreme wave amplitude — — — — — tersari stim menyari penyarian lata penyarian pam penyarian turbin penyarian penyulingan bersari penyari dakwat berlebihan tentu luar sempadan tertentu luar julat tertentu luar penentuluaran jarak tentu luar formula tentu luar/rumus tentu luar pam penyedut pemeluwapan lebarmaksimum keadaan lampau kedalaman maksimum hujunglampau gentian terluar kumpulan lampau panjangmakaimum kaedah terlampau suhu lampau nilai terlampau jerayun ombAmaksimuni/ amplitud ombak extreme-pressure lubricant extremity extremity ink extrinsic extrinsic conductivity in semiconductor extrinsic property extrinsic semiconductor extruder extrusion index exudation eye diagram eye diagram pattern eye pattern eye plate eyebolt eyepiece eyescrew — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — maksimum pelincir tekanan-lampau hujung dakwat lampauan ekstrinsik kealiran ekstrinsik dalam separuh pengalir sifat ekstrinsik separuh pengalir ekstnnsik penyemperit indeks penyemperitan pelelehan. lelehan gambarajah mata corak gambarajah mata corak mata platmata bolt tindik kanta mata skrumata 248 .

kembali fakta faktor faktor penskalaan faktor subbahagian persamaan terfaktor faktoran .P-head combustion chamber F F-head combustion chamber Fabrey-Perot resonator fabric fabric property — factorial face-centred cubic (FCC) lattice face-sheet wrinkling facet facet method facility assignment facility attachment facility management facing allowance facing brick facing sand facing tool facsimile — kebuk pembakaran kepala-F penyalun Fabrey-Perot serat/fabrik sifat serat/sifat fabrik fabricate fabricate unit fabricated fabricated stern frame fabricated vessel fabrication fabrication line bikin unit terbikin terbikin kerangka buritan terbikin vesel terbikin facade face brick face cam face cavitation face knot face milling cutter face ofgears face pitch face plate face plate controller face plate starter face value face width (gear) pembikinan bans pembikinan mukaan bata muka sesondol muka keronggaan muka buku kayu muka pemotong kisar muka muka gear pie muka plat muka pengawal plat muka pemula plat muka nilai muka lebar muka 249 facsimile baseband facsimile modulation facsimile system facsimile transmitter facsimile-signal level fact correlation fact finding fact retrieving factor factor ofscaling factor ofsubdivision factored equation factorial kekisi kubus berpusat muka pengeru tan keping muka muka kecil kaedah muka kecil tugasan kemudahan kepilan kemudahan pengurusan kemudahan basimuka batamuka pasir muka perkakaspotong muka faksimile jalur dasarfaksimile pemodulatan faksimile sistem faksimile penghantar faksimile/ pemancar faksimile aras isyarat faksimile sekaitan fakta pencarian fakta dapat.

rosak cuhaangagal pasti selamat peranti pasti selamat sistem pasti selamat sistem penisian-gagal kemasukangagal bahanapigagal kegagalan.factory act factory act factory assembled factory paging system factory planning factory vessel — — — — — — — — — — — — — fall out akta kilang terpasangdi kilang sistem kelui kilang perancangan kilang vesel kilang pudar.jatuh. luntur pudar masuk pudar keluar pemudar litar pemudar pelunturan. kerosakan analisis kegagalan keadaan kegagalan nilai tara kegagalan/ knitenium kegagalan failure load failure logging failure mechanism failure mode failure pattern failure plane failure prediction failure rate failure strain failure stress failure surface failure theory failure zone fair fair face wall Fairbarks. gugun jatuh masuk guguran 250 . pemudaran zon pemudaran skala suhu Fahrenheit gagal. turun.Morse opposedpiston engine fairing fairing ribband fairlead Falkner skin friction coefficient Falkner Skan equation fall fall in fallout — — — — — — — — — — — — — — — — fade fade in fade out fader fader circuit fading fading zone Fahrenheit temperature scale fail fail-run fail-safe fail-safe device fail-safe system fail-soft system failed entry failed fuel failure failure analysis failure condition failure criteria — — — — — — — beban kegagalan pengelogan kegagalan mekanisme kegagalan ragam kegagalan corak kegagalan satah kegagalan ramalan kegagalan kadar kegagalan terikan kegagalan tegasan kegagalan permukaan kegagalan teoni kegagalan zon kegagalan ketuk pulih dindingmukaasal enjin omboh berlawan Fairbarks-Morse — — — — — — — — — — — reraut ribanreraut pengawal tab pekali geseran kulit Falkner persamaan Falkner Skan anduhan.

fall time fall time fall time switching fallback tallback recovery fallingfilm falling head permeameter fallinglimb falling-weight test falloff test false add false body false check false code false curvature false drop false keel false marker false retrieval family group family ofplane fan belt fan classification fan general performance fan pulley fan theory — — — farm consumptive use masajatuh pensuisan masajatuh jatuh balik pemulihanjatuh balik saputjatuh meter telap turus menurun lengkungmenurun ujian berat menurun ujianjatuhan tambah palsu jasad palsu semak palsu kod palsu kelengkunganpalsu jatuh palsu lunas palsu penanda palsu dapat-kembali palsu kumpulan keluarga keluarga satah tali kipas pengelasankipas prestasi am kipas/ perlakuan am kipas kapi kipas teori kipas 251 fan truss fan-in fan-out fan-spray nozzle fanjet Fanning factor Fanning friction fanning mill Fanno line — — — — — — — — — — — — — — — kekuda kipas rebak-masuk rebak-keluar muncungkipas-sembur kipas-jet I faktor Fanning geseran Fanning pengipas garis Fanno — — — — — — — — — — — — — — — — — — Farad Faraday cage Faraday dark space Faraday equivalent Faraday shield Faraday’s homopolar generator Faraday’s law Faraday’s law ofinduction faradmeter faninograph farm building farm building design farm building development farm conservation farm consumptive use Farad sangkar Faraday ruang gelap Faraday setara Faraday perisai Faraday penjana homokutub Faraday hukum Faraday hukum aruhan Faraday meter farad farinograf — — — — — — bangunanladang rekabentuk bangunan ladang perkembangan bangunan ladang pemuliharaan ladang penggunaanterpakai ladang — — — — — .

farm distribution system farm distribution system farm drain farm irrigation efficiency farm lateral farm loss farm percolation loss farm pond farm real estate farm water management farmworkshop farming business farmstead elevation and drainage farrnstead layout farmstead location farmstead orientation farmstead planning farrnstead selection farmstead soil condition farmstead water supply fascine drain fashioned plate fast access fast access memory fast breeder reactor — — — fatigue life sistem pengagihan ladang saliran ladang kecekapan pengairan ladang saluran sisi ladang kehilangari air ladang kehilanganpenelusan ladang kolam ladang harta ladang tetap pengurusan air ladang bengkel ladang perniagaan ladang penaikan dan penyaliran pusat ladang susunatur pusat Jadang penempatan pusat ladang halaan pusat ladang perancangan pusat ladang pemilihan pusat ladang keadaan tanah pusatladang bekalan air pusat ladang — — — fast burst fast core fast core blanket fast effect fast fission fast fission factor fast flux test facility fast neutron fast reactor fast time-constant circuit fast Fourier transform (FFT) fastbus — — — — — — — — — — — — — — — — letusan pantas teras pantas selimut teras pantas kesan pan tas pembelahan pantas fIktor pembelahan pantas kemudahan ujian fluks pantas neutron pantas reaktor pantas litar pemalar-masa pantas jelmaan Fourier pantas bas pantas pengikat. kancing kemautan fatom ganis fatom kelakuan lesu cmi lesu — — — — — — — — — — — fastener fatality fathom fathom line fatigue behaviour fatigue characteristic fatigue corrosion fatigue crack fatigue crackinitiation fatigue crackpropagation fatigue failure fatigue life — — — — — karatan kelesuan/kakisan kelesuan retak-lesu saliran belukar plat terfesyen capai pantas ingatancapai pantas reaktorpembiak pantas permulaan retak-lesu perambatan retak-lesu kegagalan lesu hayat lesu 252 .

rosak.fatigue limit fatigue limit fatigue notch factor fatigue resistance fatigue strength fatigue strength reduction factor fatigue stress fatigue test fault fault condition fault current fault detection — — — — — feed shunt had lesu faktor takuk lesu rintangan lesu feasibility feasibility study feasible — bdehlakaana/kemungkinan kajian kebolehlaksanaan/ kajian keinungkinan bolehmungkin. bahan makanan pesnbahanmakanan lubangsuap — had tenima kegagalan boleh tenimakegagalan analisis pokok gagal — — — — — — — vol tan gagal kegelinciran teori Fawer faks fayalit corong tuang makanan pengurusan bahan makanan pencampur bahan makanan picsuapan titiksuapan pamsuapan kilisuapan pengatur air bekalan keperluan bahan makanan pirau suapan . boleh kekuatan lesu faktor pengurangan kekuatan lesu tegasan lesu ujianlesu gelinciran. gagal keadaan rosak anus nosak — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — feasible solution feather key feathering featheringpropeller feature checking feature control symbol feed feedgrinding feed hole feed hopper feed management feed mixer feed pitch feed point feed pump feed reel feed regulator feed requirement feed shunt 253 — — — — — — laksana penyelesaian boleh lalcsana kunci bulu suai-anggul pendomngsuai-anggul penyemakan silàt fault finding fault isolation fault level fault matrix fault rate fault signature fault time fault tolerance fault tolerant fault tree analysis fault voltage faulting Fawer theory fax fayalite pengesanan rosak pencarian kegagalan pemencilan rosak aras gagal matriks rosak kadargagal pertanda kegagalan masa gagal — — — — simbol kawalansifatj lambangkawalansifat suapan.

feed tank feed tank feed track feed uniformity — feldspar tangki air bekalan feedback stability feedback system terminology — — — — feed-forward feed-through connector feedback — — — — — — — — — (dandang) landasan suapan keseragaman bahan makanan suap-depan penyambung suap lalu suap balik feedback transducer feeder feeder cable — — — — — — — — — feedback action feedback amplifier feedback circuit tindakan suap balik penguat suap balik feeder canal feeder heater feederline feederstream feedforward compensation litarsuapbalik pampasan suap balik kawalan suap balik feedback compensation feedback control feedforward control feedforward stiffness requirement feedforward transfer fi*nction feedfoward optimizing control feeding area feedingdevice feeding ofcasting feed through feedwater feeler feeler gauge feldspar feedback control action feedback control loop feedback control system feedback effect feedback element feedback impedance feedback negative feedbackoptimizing control feedback oscillator feedback path feedback shift register feedback signal tindakan kawalan suap balik gelung kawalan suapbalik sistem kawalan suap balik kesan suap balik unsur suap balik galangan suap balik — — — — — — — — .— — — — — — negatifsuap balik kawalan pengoptimuman suap balik pengayun suap balik laluan suap balik daftar anjakan suap balik isyarat suap halik kestabilan suap halik peristilahansistem suap balik pemindaharuh suap balik penyuap. pembekal kabelpenyuap terusan penyuap pemanas penyuap talian penyuap alur pembekal pampasansuapdepan kawalan suap depan keperluan kekukuhan suap depan rangkap pindah suap depan kawalan pengoptimuman suap depan kawasan makan peranti suapan penyuapan tuangan suaplalu air suapan penduga tolok penduga feldspar — — — — 254 .

— — — — — — — bahan subur pengagih baja gerudi baja bij~an penuntahambil kitar ambil jarak pungutan suruhan ambil ukur panjang pungutan fasa ambil proses ambil jujuk ambil 255 .felt felt felt strip seal female connector female plug femto fender fender mat fermentation fermentation loss fermenter Fermi age equation Fermi age theory Fermi energy Fermi level Fermi surface Fermi temperature Fermi velocity Fermi-energy level Fermi-Dirac distribution Fermi-Dirac distribution function Fcrmi-Dirac function Fermi-Dirac statistic Fcrranti effect ferrimagnetism ferristor firritc lakan kedapjalurlakan penyambung betina palam betina femto dapra tikar dapra penapaian kehilangan penapaian penapai persamaan umur Fermi teori umur Fermi tenaga Fermi aras Fermi permukaan Fermi suhu Fermi halaju Fermi aras tenaga Fermi tahuran Fermi-Dirac rangkap taburan FermiDirac rangkap Fermi-Dirac statistik Fermi-Dirac kesan Fcrranti keferimagnetan feristor ferit ferrite core ferrite core storage ferrite stabilizer ferritic ferroelectnic ferroeleetnic material ferromagnet ferromagnetic ferromagnetic amplifier ferromagnetic shield ferroresonance ferrosilicon ferrous ferrous metal ferrule ferrum fertile material fertilizer distributor fertilizer grain drill fetch command fetch cycle fetch distance fetch instruction fetch length fetch phase fetch process fetch sequence fetch sequence teras fenit storan teras lent penstabil ferit berfenit feroelektrik bahan feroelektrik feromagnet feromagnet penguat feromagnet penisai feromagnet ferosalunan ferosilikon ferus logam ferus simpai logam ferum — — —— -— -.

fetch-execute sequence Instruction fetch-execute sequence instruction — field developed program fiche retrieval system Fick’slaw fictitious load sistem dapat-kembali fis hukum Fick beban semu titik semu dasar kesetiaan tanda permulaan suruhanjujukan ambillaksana fetched data fettling wheel Fibonacci number Fibonacci search Fibonacci series — — — — — — — — — — — — — data terambil roda pemfetelan nombor Fibonacci fictitious point fidelity policy fiducial mark fibre fibreaspect ratio fibre diagram fibre glass fibre optic fibre optics cladding fibre optics component fibreoptics transmission fibre reinforced plastic fibre stress distribution fibre-reinforced material fibre-reinforcement fibril fibrous fibrous material fibrous peat fiche — — — carian Fibonacci sin Fibonacci gentian nisbah bidang gentian gambarajah gentian kacagentian optik gentian pelapisan optik gentian komponen optik gentian penghantaran optik gentian plastik bertetulang gentian agihan tegasan gentian bahan bertetulang gentian penetulangan gentian gentian halus bergentian fiducial value field field analogue field band correction field capacity field checking field chopper field coefficient of permeability field coil field coil intensity field compaction field compressibility — nilai permulaan medan analog medan pembetulanjalur medan muatan ladang penyemakan medan pemotong ladang. data luar kod data medan aturcara terbina medan — — — — — — — — — — — — — — — — — field control field current field current regulator field curve field data field data code field developed program bahan gentian gambutgentian fis 256 . pencincang ladang pekali kebolehtelapan ladang gegelung medan keamatan gegelung medan pemadatan ladang kebolehmampatan ladang kawalan medan arus medan pengatur anus medan lengkungmedan data medan.

field discharge switch field discharge switch field distortion — — — field utiliz*tion suis nyahcas medan herotanmedan longkang ladang/parit ladang transistor kesan medan kecekapan lada~ug penunjuk unsur medan kemunculan ladang pancaran medan tenaga medan frekuensi medan penggredan ladang haba ladang keamatan medan penylasatan luar pembetulan batu-kunci medan tanda medan penanda medan jejaring medan kemuatan lembapan tanah setara lembapan tanah nama medan medan penglihatan corak ladang kutub medan field programmable logic array (FPLA) — field ditch field effect transistor field efficiency field element indicator field emergence field emission field energy field frequency field grading field heat field intensity field investigation field keystone correction field mark field marker field mesh field moisture capacity field moisture equivalent field name field ofvision field pattern field protect field protection field regulator field resistance field rheostat field selection field sequentialcolour television field sprinkel system field shift field strength field strip-cropping field sweep field syncpulse field terminal field test field tilt correction field time constant regulator field time distortion field usage field utilization — tatasusunan logik boleh aturcara medan/tatasusunan mantik boleh aturcara medan lindung medan perlindungan medan pengatur medan rintangan rnedan reostat medan pemilihan medan televisyen warna jujukan medan sistem pemercik ladang anjakan medan kekuatan medan penanaman-jalur ladang sapuan medan denyut segerak medan pangkalan medan ujian luar pembetulan condong medan pengatur pemalar masa med an herman masa medan — — — field pole kegunaanmedan penggunaanmedan 257 .

kikir kegia tan fail pengalama tan fail analisis fail file activity file addressing file analysis file backup file catalogue file check file component file composition sokongan fail katalog fail semak tail komponen fail rencarnan fail 258 . angka. lembaga filarnen au-us filamen ganis filamen bekalan kuasafilamen belitan filamen fighter command fighter interceptor fighter reconnaissance fighter strike figure filament filament current filament line filament power supply filament winding filar eyepiece file kauita mata berpenanda fail.field winding field winding field work field-blanking interval field-of-view — file swapping belitan inedan kerjaluar jeda pemadamaus medan medanpandangaru boleh aturcara medan file density fife directory file event file feed file gap file identification file index file label file lockout file maintenance file management file manager file marker file model file uiame file overflow file packing file preparation file protection file reconstruction file record file teel file security file separator character file storage file structure file swapping ketumpatan fail paruduan fail peristiwa fail suapan fail sela fail pengenalpasiian fail indeks fail label fail fail kunci-luar penyenggaraan fail pengurusan fail persgurus fail penanda fail rnodelfail nania fail limpahan fail pemadatan fail penuyediaan fail perlindungan fail pembinaan semula fail rekod fail kilifail keselamatan fail aksara penuisah fail storan fail struktur fail saling rukar fail — — — — — — — — — -— — -— — — — — — — — — — — — —~ — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — field-programmable field-strength meter fighter bomber meter kekuatan medan pengeborn pejuang turuspejuang penangkis pejuang penisik pejuang serangan pejuang rajah.

tapis bahan bantu turas lapisan turas kek turas kain turas frekuensi potong penapis unsur turas filler cap filler metal fillet fillet weld filling filling level measurement film film badge film blowing film boiling film circuit fins coefficient film integrated circuit film reader film recorder film scanner kimpal kambi isian. tanah tambak. tinibusan pembinaan timbusan cerun tambak jalur terisu kcadaan tenaga terisi pengisi tukup pengusu logam pengisi kambi penyejatjenissaput turas. luas berkesan sip gangguan sirip ekor unsur pengawalan akhir pacuan akhir kadar penyusupan akhir 259 .file switching centre file switching centre file system file transaction file transfer file update fill fill construction full slope filled band filled energy state filler pusat pensuisan fail sistern fail urusan fail pindahan fail kemaskini fail film theory film type condensation film-type evaporator filter filter aid filter bed filter cake filter cloth filter cutofifrequency filterelement filter material filter media filter response filter signal filter strip filter well filter-press chamber filteringcircuit filtrate filtration filtration bed fima fin effective area fin-tail interference final controlling element final drive final infiltration rate final infiltration rate teori saput pemeluwapanjenis saput isi. tambakan pengukuran aras isuan saput. filem lencana 111cm meniup saput pendidihan saput litar filem pekali saput litar bersepadu saput pembaca filem perakam filem pengimbas Clem bahan turas bahantara turas sambutan penapis isyarat penapis jalur turas telaga turas kebuk turas-tekan litar penapisan cecair turasan penurasan lapisan penurasan fima.

final selector final selector final set final setting time final trunk final value theorem financial control system financial incentive financial incentive plan finder fine aggregate fine chrominance primary — — — — — — — — finite difference method pemilih akhir finger gate (branch) get cabang platjari rodajari siapanfsiap. kemasan basi kemasan — — — colour line crusher fine droplet fine grained soil fine paper fine pitch fine structure fine tuning fine-grained magnet fineness — — — — — — — — — — — — — fineness coefficient fineness modulus fineness ratio finger and wedge contact set akhir masa pengerasan akhir sesalur akhir teorem nilai akhir sistem kawalan kewangan dorongan kewangan rancangan dorongan -~kewangan pencari batu baur halus/batu baur pasir warna utama kekromaan halus penghancurhalus titisan halus tanah berbutir halus kertashalus anggulhalus strukturhalus talaan halus magnet berbutir halus kehalusan pekali kehalusan modulus kehalusan nisbah kehalusan sentuhanjari dan baji 260 finger plate finger wheel finish finish allowance finish mark finished product stock finished size finishing finishing cost finishing specification finishing tool finite finite aerofoil finite amplitude wave finite baffle finite deflection theory finite difference finite differenceexpression finite difference mesh finite difference method — — — — — — — tanda kemasan stok keluaran siap saiz kemas kemasan kos kemasan penentuan kemasani~ perkakas kemasan terhingga aerofoil terhinggaJ kerajang udara terhingga gelombangjerayun terhingga/gelombang amplitud terhingga sesekat terhingga teori pesongan terhingga perbezaan terhingga ungkapan perbezaan terhingga jejaring perbezaan terhingga kaedahperbezaan terhingga .

finite element finite element finite element analysis finite element method finite element technique finite life finite mass finite memory finite reflector finite state machine finite strip finite thickness finite time finite wing finite-impulse response finite-memory sequential Circuit finned heatsink finned tube fire alarm fire and bilge pump fire bill fire boat fire brick fire bulkhead unsur terhingga analisis unsur terhingga kaedah unsur terhingga teknik unsur terhingga hayat terhingga jisim terhingga ingatan terhingga pemantul terhingga mesin keadaan terhingga jalurterhingga tebal terhingga masa terhingga sayap terhingga sambutan dedenyut terhingga litarjujukan ingatan terhingga penenggelam haba bersirip tiub bersirip penggcra kebakaran pam bomba dan bilga senarai bomba hot bomba bataapi (dinding) sekatan kebakaran 261 fire detector fire drill fire hose fire point fire protection fire pump fire resistance fire station fire-tube boiler fireclay fired tube fireproofdivision fireproof paint firewall software protection firing firing characteristic firing current firingjib firing order firm clay firm-joint inside caliper firmware firmware circuitry firmware circuitry pengesan kebakaran latihan kebakaran hos bomba takat nyala perlindungan kebakaran pam bomba ketahanan api tugasan kebakaran dandang tiub-api tanah tahan api tjub tertembak api bahagian kalis api cat kalis api perlindungan perisian berdinding api pengapian ciri pengapian arus meletus lengan peluncur/landas peluncur aturan letu pan tanah hat kukuh/ lempung kukuh angkup dalam sambungan kukuh perkukuhan perlitaran perkukuhan — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

firmware instruction firmware instruction first fit first fit search first generation computer first in first out first level address first moment ofarea first order subroutine first order system first order transition first order wave theory first pass assembling first selector first-angle projection first-line supervisor first-order approximation first-order carry-lookahead adder first-order factor first-order kinetic fish screen fish skimmer — fitting loss suruhan perkukuhan padan pertama carian padan pertama komputer kerurunan pertamna masukdulu keluardulu alamat aras pertama momen pertama luas sublazim tertib pertama/ subrutin tertib pertama sistem tertib pertama peralihan tertib pertama teori gelombang tertib pertama perhimpunan laluan pertama pemilih pertama unjuran sudut pertama penyelia bans pertama penghampiran tertib pertarna penambah bawa lihat ke depan tertib pertama faktor tertib pertarna kinetik tertib pertama penapis ikan sendukikan 262 fisheyc view fishing plate fishing vessel fissile fissile fuel fission fissionchain reaction fission chamber fission counter fission fragment hssion gas fission induced heating fission neutron fission poison fission product fission re~sction fission spectrum fission yield fissionable fissium alloy fissure fit fitter fitting fitting loss — — — — — — — — — — — — — — —- — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pandangan inata-ikan plat ikan vesel nelayan mudah belah bahan api niudah belah pembelahan tindak balas ran tai pembelahan kebuk peinbelahan pembilang pembelahan serpihan pembelahan gas pernbelahan pernanasan teraruh pembelahan neutron pembelahan racun pembelahan keluaran pembelahan tindak balas pembelahan spektrum pembelahan hasil pembelahan boleh belab aloifisium rekahan pasang. pemasang pernasangan kehilangan pasangan . padan jurugegas.

fitting-out basin fitting-out basin five-levelcode five-unit code fixed area fixed base fixed beam fixed bed fixed bias fixed block length fixed capacitor fixed charge fixed choked carburettor fixed connector fixed cost fixed counter fixed data fixed disc fixed earth support fixed end beam fixed end moment fixed expense fixed format fixed grid bias fixed head disk fixed jet carburettor fixed length fixed length word lembangan pasangan kod lima-aras kod lima-unit kawasan tetap tapak tenikat rasuk tetap lapisan tetap pincang tetap panjang blok tetap pemuattetap cas tetap karburetortercekik tetap penyambung tetap kostetap pembilang tetap data tetap cakera tetap sokong tanah terikat rasuk hujung terikat momen hujung terikat belanja tetap format tetap pincang grid tetap cakerakepala tetap karburetor jet tetap panjang tetap kata panjang tetap fixed point arithmetic fixed point calculation fixed point number fixed program computer fixed radix scale fixed rail system fixed ratio transmission code fixed resistor fixed mutine fixed size record fixed Star fixed support fixed time signal fixed track system fixed vector fixed wing fixed word fixed word length fixed-axisdrilling machine fixed-form coding fixed-message sign fixed-point code fixed-position addressing fl*ed-position addressing — — — — — — — — — — — — — — — — aritmetik titik tetap penghitungan titik tetap nombor titik tetap komputer beraturcara tetap skala radiks tetap sistem landasan tetap kod penghantaran nizbah tetap perintang tetap lazim tetap/rutintetap rekod saiz tetap bintangpegun sokongtenkat isyarat masa tetap sistem laluan tetap vektor tetap sayap tetap kata tetap panjang kata tctap mesin gerudipaksi tetap pengekodan borang tetap tanda utusan tetap kod titik tetap pengalamatan kedudukan tetap — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 263 .

fixed-reference transducer flank angle — fixed-referencetransducer fixed-voltage fixer fixing action fixing agent fixing moment pemindaharuh rujukan tetap voltan tetap pengikat tindakan ikatan agen ikatan momen ikatan keikatan lekapan penebukanlekapan kebolehlenturan lekapan alat keperluan lalulintas teorem Fjortoff bit bendera pen bendera penunjuk bendera talian bendera kaedah menjejak bendera kendalian bendera daftar tarafbendera ujian bendera keupayaan kepingan papan keping bahan berkeping nyalaan. lidah api pencucian bernyala pemotong bernyala — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — flame cutting flame hardening flame impingement flame ionization detector flame propagation flame resistance flame retardant flame safety lamp flame speed flame spraying flame weeding flame welding flameproof — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — fixity fixture fixture broaching fixture flexibility fixture of tra~c Fjortofftheorem flag bit flag chest flag indicator flag line flag method oftracking flag operand flag status register flag test flamm~bility flammability limit flammable flange flange plate flange restraint flanged beam flanged edge flanged knee flanged splice flanging flank (ofgear) flank angle flake potential flakeboard flaky material flame flame cleaning flame cutter pemotongan nyala pengerasan bemyala kenaan nyala pengesan pengionan bernyala perambatan nyala nintangan nyala bahan rencat nyala lampu keselamatan laju nyala penyemburan nyala merumput berapi kimpalan nyala kalis nyala kemudahbakaran had kemudahbakaran mudahbakar bebibir platbebibin halangan bebibir rasuk berbebibir sisi berbebibir lutut berbebibir sambat berbebibir membibir rusuk sudutrusuk 264 .

flap attenuator flap attenuator flap control flap rudder flapped thin aerofoil — — — — flat plate ~undatlon pengecil kepak kawalan kepak kemudi ridip aerofoil nipis berkepak/ kerajang udara nipis berkepak pengepak engsel kepakan kembangan pembetulan kilau laluan bersuar corong nyala pcrsilangan mengembang flashing beacon flashing display flashing light flashometer flashover suar berkeip — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — paparan berkelip lampu kelip meter keip Iampau kilat uubkilat kelalang tali sawat rata/sabukrata flapper flapping hinge flare (ship) flare correction flare path flare stack flared intersection flash flash butt welding flash chamber flash distillation flash evaporation flash evaporator flash inter-cooler flash point flash test flash-point apparatus flashback — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — flashtube flask flat belt flat bottom flat centering tool flat drill flat end flat fading dasarrata perkakas memusat rata gerudirata hujung rata pudaran rata fisilrata acuan rata irarata kilat kimpalan temu kilat kebuk kilat penyulingan kilat penyejatan kilat penyejat kilat pendingin-antara kilat takat kilat ujiankilat radas takat kilat imbas kembali papansekat pengelip unit pengeip flat file flat formwork flat grain flat headed rivet flat headed screw flat keel flat key flat package flat panel display flat planting flat plate flat plateaerofoil flat plate foundation rivet kepala rata skru kepala rata lunasrata pasak rata bungkusan pipih paparan panel pipih penanaman rata — — flashboard flasher flasher Unit platrata aerofoil plat rata/kerajang udara plat rata — tapak plat rata 265 .

boleh suai unsur punca bilah boleh lentur jasad boleh lentur belanjawan boleh suai kabel boleh lentur pembinaan boleh lentur gandingan boleh suai cakera boleh lentur disket boleh lentur hos bolehlentur bentangan boleh suai selaput boleh lentur turapan boleh lentur plat boleh lentur penintang bolehsuai dinding boleh lentur melentur kitar melentur gelang lentur lenturan lengkung lenturan capahan lenturan ketegaran lenturan .flat plate keel flexural rigidity lunas plat rata aliran melintasi plat rata paparan tabir pipih flat plate keel flatplate past flow flatscreen display flatslab flatstructure flat terrain flatweld flat width ratio flatyield flat-band condition flat-bed plotter flat-blade turbine flat-facefollower flat-panelbaffle flat-platecapacitor flat-slab floor flexibility flexibility matrix flexibility method flexible flexible blade root element — — — — — papak rata struktur rata rupa bums rata kimpal rata nisbah rata-lebar hasilrata syaratjalur-rata pemplot alas-rata turbin bilah-rata pengikut muka-rata sesekat panel-rata pemuat plat-rata lantaipapak-rata kerataan flatness flatnessratio flattened radius flattening nisbah kerataan jejari terpepat pemepatan flexible body flexible budget flexible cable flexible construction flexible coupling flexible disc flexible diskette flexible hose flexible layout flexible membrane flexible pavement flexible plate flexible resistor flexible wall flexing flexing cycle flexiring flexural flexural bending flexural divergence flexural rigidity — — — — — — — flaw fleet Flettner rotor cacat armada pemutar Flettner flexcracking flexlife peretakanlentur hayatlentur tahan-lentur flex-resistance flexboard papanlentur 266 kebolehienturan matriks kebolehienturan kaedah kebolehienturan boleh lentur.

asas terapung grid terapung kepala terapung talian terapung pengapungan penaik pengapungan kemudi pin terapung aritmetik titik-apung penghitungan titik-apung nombor titik-apung upaya terapung gelang terapung . apungan kebukapung kawalan apung penunjukapung 267 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pengukuranapung jarum apung mengapung injapapung keapungan gear keapungan alamat terapung bateri terapung teknik kereta terapung aksara apung cas terapung pengawal terapung kren terapung dok terapung tapak terapung. lanian tangga penyampai larian tangga sampul penenbangan laluan penerbangan pengisian bahan api di udara ujian penerbangan batu api timba tunggang serpihan flip transistor serpihan flip flip-flop litar flip-flop rasuk keluli bersalut pelampung.flexural stiffness flexural stiffness flexural strain flexural stress flexural vibration fiexure fiexure ofhull flicker flicker effect flicker noise flight flight conveyor flight envelope flight path flight refueling flight test flint flip bucket flip-chip flip-chip transistor flip-flop flip-flop circuit flitched beam float float chamber float control float indicator kekukuhan lenturan terikan lenturan tegasan lenturan getaran lenturan lentur lenturan badan (kapal) kerlipan kesan kerlipan hingar kerlipan float measurement float needle float up float valve floatation floatation gear floating address floating battery floating car technique floating character floating charge floating controller floating crane floating dock floating foundation floating grid floating head floating line floating ofelevator floating ofrudder floating pin floating point arithmetic floating point calculation floating point number floating potential floating ring floating ring — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — penerbangan.

floating stage floating stage floating workshop floating zone melting floating-point floating-point code flocculated cement flocculated slurry flocculated structure flocculation flocculent flood bank flood control flood crest ofsubsidence flood damage flood discharge flood frequency flood gate flood irrigation flood magnitude flood mitigation flood plain flood plain deposit flood plain storage — — — — — — — — — — — —— — — — — — — -— — — — flourite structure pentas terapung bengkel terapung peleburan zon terapung titik-apung kod titik-apung simen berbuku buburan berbuku strukturberbuku pemberbukuan bahanberbuku tebing banjir kawalan banjir puncak banjir bersurutan kerosakan banjir luahan banjir kekerapan banjir get banjir pengairan banjir magnitud banjir pengurangan banjir dataran banjir endapan dataran banjir storan dataran banjin/ simpanan dataran banjir kolam banjir nisiko banjir flood routing flood storage — — flood synthesis flood wall flood wave flood able length floodable length curve flooded gz flooded system flooding flooding point floodwater retarding structure floor floor ceiling floor drill press floor load floor plan floor plate floppy disk floppy disk drive floppy disk secton floppy disk track Flory temperature flounite structure — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — flood pool flood risk — — penyaluran banjir storan banjin/simpanan banjir sintesis banjir dinding banjir gelombang banjir panjang boleli banjir lengkung panjang boleh banjir gz terbanjir sistem terbanjir membanjir titik banjir struktur penghalang air banjir lantai lelangit lantai penekan gerudi lantai bebanlantai pelan lantai platlantai cakeraliut pemacu cakera hut sektor cakera hut jejak cakera hut suhuFlory struktun fount 268 .

flow flow flow around sphere flow behaviour flow chart flow continuity flow control flow curve flow cycle flow deviation flow diagram flow duration flow energy flow field flow index flow inducer flow instability flow line flow loading flow map flow measurement flow mixer flow net flow network flow nozzle flow operation flow pattern flow pattern transformation ahiran ahiran sekehilingsfena kelakuan ahiran cartaahiran keterusan ahiran kawalan ahiran lengkungahiran kitar aliran sisihanahinan gamharajah ahiran tempoh aliran tenaga ahiran medan ahiran indeks ahiran pearuh ahiran ketakstahilan aliran ganisahiran pembebanan aliran peta anus pengukuran ahiran pencampurahiran jaringan ahiran rangkaian ahiran muncung ahiran kendalian ahiran corak aliran penjelmaan corak ahiran flow potential flow problem flow process flow process chart flow profile flow rate flow ratio flow regulator flow rule flow separation flow sheet flow stress flow table flow tracing flow velocity flow visuahisation flow work flow-density model flow-resistance factor flowchart connector flowchart symbol flowcharting technique Flower’s expansion surface flowmetcr — flowmeter upaya ahinan masalah aliran prosesaliran carta proses ahiran susukahiran kadarahiran nisbah aliran pengatur ahiran atunan ahiran pemisahan ahiran helai aliran tegasan aliran jadual alinan penyunihan ahiran halaju aliran pengamatan ahiran aliran kerja model alinan-ketumpatan faktor ahiran-nirstangan penyambung carta aIm lam bang carta alir/ simbol canta aim teknik mencarta-ahir permukaanpengembangan Flower meter aIm — — — — — — — — — — — — — —— — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — ——- — — — — — 269 .

flowtrace flowtrace fluctuating load fluctuation flue flue connection flue gas flue gas system flue ventilating fluid fluid acceleration fluid classification fluid coking fluid coupling fluid coupling flywheel fluid damping fluid friction fluid gauge fluid headenergy fluid horsepower fluid injection fluid kinematics fluid mechanic fluid mechanism fluid motor fluid particle — — — — — —— — fluidic proportional amplifier sunih alir beban turun-naik turun-naik serombong sambungan serombong gas serombong sistem gas serombong pengalihudaraan serombong bendahir pecutan bendalir pengelasan bendalir pengekokan bendalir gandingan bendalir roda tenaga gandingan bendahin redaman bendahir geseran bendalir tolok bendaiir tenaga turus bendalir kuasa kuda bendalir pancitan bendalir kinematik bendalir mekanik bendaiir mekanisine bendalir motor bendalir zarah bendalir fluid poison control fluid pressure fluid reservoir fluid static fluid stream fluid system fluid turbulent fluid-flow fluid-flow analogy fluidic fluidic active element fluidic AND gate fluidic counter fuidic device fuidic element fluidic flip-flop fluidic integrated circuit fluidic logic gate fluidic moving part element fluidic oscillator fluidic passive element fluidic proportional amplifier — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kawalan racun bendalir tekanan bendalir takungan bendalir statik bendalir jejurus bendalin sistem bendahir gelona bendaiir alinan-bendalir tamsil aliran-bendalin bendahiran unsur giat bendahin/ unsur aktifbendalir get DAN berbendahir pembilang benbendalir peranti bendahir unsurbendahir flip-flop bendalir hitar bersepadu berbendalin get logik berbendalir/get mantik berbendalin unsurbahagian pergerakan berbendafir pengayun berbendahir unsur pasifberbendaiir penguat-berkadar berbendalir 270 .

bahan lakur ketumpatan fluks pemepatanfluks kecerunan fluks pemetaan fluks perangkap fluks meter finks pemotong layang abu terbang terbang-dengan-dawai — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- .fluidic pulse generator fluidic pulse generator fluidic pulse steering network tiusdic resistor fluidic shift register fluidity fluidization fluidize fluidized fluidized bed fluidized bed combustion fluidized bed process fluidized bed reactor fluidized-bed coating flume rating fumed drop fluorescence fluorescent fluorescent display fluorescent dye inspection fluorescent lamp fluorocarbon elastomer fluorocarbon polymer fluorocarbon rubber penjanadenyut herbendalir rangkaian memandu denyut berbendalir penintang berbendalir daftaranjakan berbendalir kebendaliran pembendaliran membendalir tenbendahir lapisan terbendahir pembakaran lapisan terbendalir proses lapisan terbendalin reaktor lapisan terbendalir salutan iapisan terbendalir kadaran flum terjun bersalur pendanfluor pendarfluor paparan peridarfuor pemeniksaan pencelup pendanfluor lampu pendanfluor clastomer fluorokarbon polimer fluorokarbon getah fluorokanbon flush coaming flush deck flush plating flush process flush-mounted instrument flushing oil flute fluted feed fluting cutter fluting reamer flutter flutter bridge flutter control Flutter rudder fluvial deposit fluvial outwash fluvio-glacial deposit flux flux density flux flattening flux gradient flux mapping flux trap fluxmeter fly cutter fly-ash fly-by-wire 271 fly-by-wire bibir sedatar geiadak sedatar plat sedatar prosespancur alat sangkut sedatar minyakpancuran flut penyuap benflut pemotong flut pelulasfiut kibaran. debar titi debar kawalan debar kemudi Flutter endapansungai lanarsungai endapan sungai glasier fluks.

flyback flyback fly back blanking flying bridge flying quality flying spot scanner flying time flying-spot scanning flywheel flywheel effect flywheel marking flywheel synchronization FM broadcast channel foam foam plastic insulant foam stability test foamed plastic foamed slag foamed-slag concrete foaming foaming (lube oil) foaming agent focal length focus focusing focusing coil terbang balik padaman balik pelantar tertinggi mutupenerbangan pengimbas bintik terbang masa penerbangan pengimbasan bintik terbang rodatenaga kesan roda tenaga penandaan roda tenaga penyegerakan roda tenaga saluran siaran FM busa penebat plastik busa ujian kestabilan busa plastik berbusa sanga berbusa konkrit sanga berbusa pembusaan busaan (minyak pelincir) agen pembusaan jarak fokus fokus pemfokusan gegehung pemfokusan fog fog bell fog gong fog lamp foghorn foil foil strain gauge fold testing foldback foldback current limiting folded plate folded-chain structure folded-horn speaker folding (portable) anchor folio follow-up gear follower following edge following sea font font reticule font selection font style font type foot brake footbridge foot bridge — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kabus loceng kabus gong kabus lampu kabus honkahus kerajang tolok tenikan kerajang ujian lipatan lipat balik mengehad arus lipat balik plat tcrlipat struktun rantai terhipat pembesar suara hon terlipat sauh lipat folio gear pengikut pengikut pinggirikutan lautikutan pasuan retikul pasuan pemihihan pasuan gayapasuan jenis pasuan brekkaki jambatanjalan kaki 272 .

foot valve foot valve foot-candle (unit) footing footing column footing design footing foundation footway forage blower forage handling forage harvester forage loss forage wagon forbidden band forbidden character code forbidden code forbidden combination forbidden digit forbidden energy gap forbidden-combination check forbidden-digit check force force coefficient force factor force field force fit force method — — — — — — — — — — — — — — — — —~ — — forced vibration injapkaki kaki-lihin (unit) tapak tiang tapak rekabentuk tapak asas tapak kaki lima peniupforaj pengelolaan foraj jentuaifonaj kehilangan fonaj gerabak foraj jalurlanangan kod aksara terlarang kod terlarang gabungan Iarangan digit terlarang sela tenaga larangan semakangabungan larangan semakan digit terlarang daya. paksa pekalidaya faktordaya medandaya pemasangan paksa kaedahdaya 273 force polygon force resolution force transducer force vector force-current analogy force-displacement equation force-displacement relation force-mass system force-spring system force-summingdevice force-voltage analogy forced air drying forced circulation boiler forced circulation evaporator forced convection forced draft forced drag forced feed forced flow forced flow boiling forced frequency forced magnetic reversal forced outage forced outlet forced response forced transverse vibration forced vibration pohigon daya peleraian daya pemindahanuh daya vektor daya tamsildaya-arus pensamaan daya-anjakan hubungan daya-anjakan sistem daya-jisim sistem daya-pegas perantijumlah-daya tamsil daya-voltan pengeringan udara paksa dandang edaran paksa penyejat edaran paksa perolakan paksa air bebas paksa senetan paksa suap paksa aliran paksa didihan alinan paksa frekuensi paksa balikan magnet paksa keluaran paksa aiur keluar paksa sambutan paksa getanan meintang paksa getaran paksa — — — -— — — — .

haluan. borang pemotong bentuk seretan bentuk faktor bentuk kelegaan bentuk rintangan bentuk kebolehbentukan tapis Formant format aksara format kawalan format penukaran format penyata format — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 274 . cabang trak angkat susun pnoses tergarpu menggarpu proses menggarpu bentuk. muka binaan di haluan ceruk haluan tegakan hadapan/serenjang hadapan popethadapan takungan hulu ketakpastian ramalan peramalan kekota depan kakiandepan latardepan kerjalatardepan pemprosesan latar depan ragam latardepan/latar belakang pelatardepanan kimpalan kilas jirim asing foreman forest ofdislocation forest product laboratory forge forge welding forge-shop forging forging press forging-drop hammer fork fork-lift truck forked process forking forkup process form form cutter form drag form factor form relief form resistance formability Formant filter format format character format control format conversion format statement fomen hutan kehelan makmal keluaran hutan tempa kimpalan tempa bengkel tempa tempaan penekan tempaan tukuljatuh tempaan garpu.forced vortex forced vortex forced-convection heat transfer forced-convection mass transfer forced diffusion forcing frequency forcing function fore fore end construction fore peak fore perpendicular/forward perpendicular (FP) fore poppet forebay forecast uncertainty forecasting forecastle forefoot foreground foreground job foreground processing foreground/background mode foregrounding forehand welding foreign matter — — format statement vorteks paksa perpindahan haba olakan paksa pemindahanjisim olakan paksa resapan paksa frekuensi memaksa rangkap memaksa depan.

pemformatan suapan bonang aksara suapan borang suapan bonang keluan tenbang bentuk pembentukan borang paparan borang jalur borang formula/rumus perumusan penumusan masalah forsterit penyusun FORTH bahasa FORTH Fortran penyelesaian Fortran herotan kebetulan perjalanan kod ke depan pengaliran ke depan kontrak ke depan anus ke depan suapan ke depan forward flight forward holding forward path forward path gain forward path transfer function forward poppet forward scan forward spring forward-actingcode forward-curved blade fan fossil fuel Foster-Seely discriminator fouling fouling factor foundation foundation bolt foundation plate foundation practice foundering founding foundry foundry cupola foundry pattern foundryman foundryman penerbangan ke depan pemegangan ke depan laluankedepan gandaan laluan ke depan nangkap pindah laluan ke depan popethadapan imbasdepan pegas ke depan kod tindakan kedepan kipas bilâh terlengkung ke depan bahan api fosil pembezalayanFcater-Scely kotonan fakton kotoran asas bolt asas plat tapak amalan asas karam karam faundni kupola faundni corak faundri pekerja faundri — — — — — — — — — — — — — — 275 .formation formatipn formation flying effect formation level formatted diskette formatter formatting formfeed formfeed character formfeed out formingflying forms creation formsdisplay formsstrip formula formulation formulation ofproblem forsterite FORTH comp~ltr FORTH language Fortran Fortran solution fortuitous distortion forward code routing forward conduction forward contract forward current forward feed pembentukan kesan terbang bentukan arasbentukan disket tenfonmat pemfonmat memformat.

four address word four address word four valve head four wheel drive four-bar mechanism four-factor equation four-factor formula four-jaw chuck four-layer diode four-leg intersection four-phase modulation four-pole device four-state ringcounter four-stroke cycle four-stroke engine four-terminal resistance four-trace amplifier fou n-vector potential four-wire circuit four-wire link Fourier analysis Fourier law Fourier number Fourier series Fourier sine series — — — — — — fractograph kata empat alamat kepala empat injap pemacu empat roda mekanisme empat-bar persamaan empat-faktor formula empat-faktor/ rumus empat-faktor cuk empat-rahang diod empat-Iapis persilangan empat-cabang pemodulatan empat-fasa peranti empat-ku tub pembilang gelang empat keadaan kitar empat-lejang enjin empat-lejang nntangan empatpangkalan penguat empat-sunih upaya empat-vektor litar empat-dawai sambungan empat-dawai anahisis Fourier hukum Fourier nombor Fourier sin Fourier sin sinus Fourier 276 Fourier transform Fourier’s law ofheat conduction jelmaan Fourier hukumpengahiran haba Fourier/hukum kekonduksian haba Fourier kepak Fowler pecahan pecahan lebar-jalur pecahan penghablunan pecahan redaman pecahan penyulingan berpeningkat gerudi pecahan penukaran nombor pecahan belitanjarak benang berperingkat anjakan pecahan lubang alur pecahan gegelungjarak benang pecahan turus pemeningkatan pemeringkatan pemeningkatan polimer pemeringkat fraktograf — — Fowlen flap fraction fractional fractional bandwidth fractional crystallization fractional damping fractional distillation fractional drill fractional number conversion fractional.pitch winding fractional shift fractional shot fractional-pitch coil fractionating column fractionation fractionation ofpolymer fractionator fractograph — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

fractography fractography fracture fracture failure fracture line theory fracture mechanics fracture mode fracture ofsteel fracture strength fracture stress fracture toughness fragment fragmentation fragmented display fragmented memory fragmenting frame frame analysis frame axis frame building frame frequency frame of reference frame station frame stiffness matrix frame synchronizing pulse fraktografi patah kegagalan patah teoni ganis patah mekanik patah nagam patah kepatahan keluli kekuatan patah tegasan patah keliatan patah serpihan penyerpihan paparan terserpih ingatan tensenpih menyerpih kerangka analisis kerangka paksi kenangka kenangka bangunan frekuensi kerangka kerangka rujukan kenangka stesen matriks kekukuhan kenangka denyut penyegerakan kerangka frame-flexibility matrix framework framework method framework silicate framework structure framing bit framing component framing connection Francis turbine free air free air delivery free balance free bending moment free body free body diagram free carrier free charge free convection free cross-sectional area free earth support matriks kebolehhenturan kerangka kerangkakerja kaedah kerangka kerja silikat kerangka kerja struktur kerangka kerja bit kerangka komponen kerangka sambungan kerangka turbin Francis udara bebas penghantaran udara bebas imbangan bebas momen lentun bebas jasad bebas gambarajah jasad bebas pembawa bebas cas bebas olakan bebas luas keratan lintang bebas/huas keratan nentas bebas kadar aim bebas koondinat anjakan bebas sahiran bebas sokong tanah bebas — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — free discharge freedisplacement coordinate freedrainage free earth support — — — — 277 .

free energy free energy free energy change free energy function free energy ofmixing free energy ofpolymerization free energy ofsolution free energy ofstretching elastomer free expansion free field free float free flooding free flow free format free front gate free groundwater free gyro free index free machining steel free moisture free oscillation free out fall free overfall free piston engine free point engine free radical — — — — — — — free-air temperature tenagabebas perubahan tenaga bebas rangkap tenaga bebas tenaga bebas pencampuran tenaga bebas pempolimeran tenaga bebas larutan tenaga bebas meregang elastomer pengembangan bebas medan bebas apungbebas pembanjiran bebas ahiran bebas format bebas getdepanbebas air bumi bebas gegasing bebas/giro bebas indeks bebas keluhi bçbas pemesinan lembapan bebas ayunanbebas titik-jatuh bebas himpahan-terjun bebas enjin omboh bebas enjin titik bebas radikal bebas free electron theory free radical termination free running multivibrator free sheehin diode free space free stream turbulence free streamline theory free sulphur free surface free travel free turbine free variable free vector free vibration free vibration ofmembrane free vibration ofplate free volume free vortex free water free water cement ratio free water content free weir free wheel free-air temperature teoni elektnon bebas penamatan nadikal bebas pemberbilang getar bergerak bebas died Iarian bebas ruangbebas gelorajejurus bebas teori ganis anus bebas sulfur bebas permukaan bebas gerak bebas turbin bebas pernbolehubah bebas vektorbebas getaran bebas getaran bebasselaput getaran bebas plat isipadu bebas vorteks bebas air bebas nisbah air-simen bebas kandungan air bebas empang limpah bebas/ empang dasar bebas rodabebas suhu udara bebas — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 278 .

free-convection heat transfer free-convection heat transfer free-convection mass transfer free-cutting steel free-formated sequence free-hand mapping free-running oscillator free-space free-stall barn free-wheeling diode freeboard freeboard deck freeboard depth freeboard length freeboard mark freedom ofmotion freedom ofmovement freeing port freelyjointed chain freely suspended weight Freen function freeway freeway ramp marking freeze freeze dryer — — frequency deviation pemindahan haba olakan bebas pemindahanjisim olakan bebas keluhi potong bebas jujukan benbentukan bebas pemetaan lakar pengayun bergerak bebas ruang-bebas bangsal kandang-bebas died meroda bebas Iambung-bebas geladak lambung-bebas kedalaman lambung-bebas panjang lambung-bebas tanda tinggi-bebas kebebasan bergenak kebebasan pergenakan hang binai rantai tensambung bebas beban terampai bebas nangkap Freen lebuh raya tanda tanjakan lebuh raya sejuk-beku pengering sejuk-beku 279 freeze index freeze mode freeze point freeze resistance freezing freezing point freezingzone freight freight charge freight transport freightage French drain Frenetformula Frenkel defect Frenkel imperfection freon frequency frequency bias frequency changer frequency control frequency converter frequency curve frequency demodulator frequency dependence frequency deviation indekssejuk-beku ragam sejuk-beku titik sejuk-beku tahan sejuk-beku penyejukbekuan titik penyejukbekuan zon penyejukbekuan barang angkut bayaranangkut pengangkutan kargo keupayaan mengangkut salman Perancis formula Frenet/rumus Frenet cacat Frenkel ketaksempurnaan Frenkel freon frekuensi/kekerapan pincang frekuensi/pincang kekerapan penukan frekuensi kawahan frekuensi penukar frekuensi lengkung frekuensi penyahmodulat frekuensi bersandaran frekuensi sisihan frekuensi — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — -— — — — — — .

— — —~ — — — — — — — — .frequency diagram frequency diagram frequency discriminator frequency distortion frequency distribution frequency divider frequency division frequency domain frequency domain analysis frequency domain plot frequency domain specification frequency doubler frequency doubling frequency entrainment frequency equation frequency factor frequency filter frequency function frequency keying frequency line frequency marker frequency measurement frequency meter frequency modulation frequency multiplexing — —— -— frequency tripler gambarajah frekuensi pembczalayan frekuensi herotan frekuensi agihan frekuensi/tahuran frekuensi pembahagi frekuensi pembahagian frekuensi domain frekuensi analisis domain frekuensi plot domain frekuensi pencntuan domain frckuensi pcngganda frekuensi pcnggandaduaan frckuensi pemenangkapanfnekuensi persamaan frekuensi fakton frekuensi penapis frekuensi rangkap fnekucnsi penguncian frekuensi garis fnekucnsi penanda frekuensi pengukuran frekuensi meter frekuensi pemodulatan frekuensi pemultipleksanfnckuensi frequency multiplier frequency ofoscillator frequency ofradiation frequency ofyibration frequency frequency frequency frequency frequency oscillator polygon range ratio resonance — — — — — — — pendarab frekuensi frekuensi pengayun frekuensi sinaran frekuensi getaran pengayun frekuensi poligon frekuensi julat frekuensi nisbah frekuensi salunan frekuensi sambutan frekuensi ciri sambutan frekuensi pengesan mcmilih frekuensi kememilihan frekuensi anjakan frekuensi spektrograffnekuensi spektrum frekuensi kestabilan frekuensi bualan frekuens~ had terima frekuensi penjelmaan frekuensi penukan frekuensi pengganda-tiga frekuensi — —-— — — — -— — frequency response frequency response characteristic frequency selective detector frequency selectivity frequency shift frequency spectrograph frequency spectrum frequency stability frequency swing frequency tolerance frequency transformation frequency translator (converter) frequency tnipler —— — — — .-- — 280 .

Áional radius frictional resistance frictional wake fnictioned fabric fnictioning frictionless fnictionless flow Fniedel-Crafts catalyst fringe — — — — — — — — — frequency-shift keying fresh concrete fresh water allowance fresh water generator fresh water mark fresh water pump Fresnel drag effect Fresnel’s equation Fresnel’s law fretting fretting corrosion friability friction friction circle friction coefficient friction drag friction factor friction force friction head friction horsepower friction loss friction material — — — — — — — — — — — — — — — -— — — —-— — — — — — — — — — — —— pad geseran cerucuk geseran nisbah geseran cerungeseran tegasan geseran halaju geseran kimpalan geseran bebasgeseran tahi sawat geseran/sabuk geseran pekali geseran redaman geseran seretangeseran elektnik geseran tenaga gesenan nintangan bentuk geseran win bengear geseran jejani geseran nintangan geseran kenacakgescran serat tergeser/fabnik tergeser peuggeseran tanpa geseran alinan tanpa gesenan mangkin Fniedel-Crafts pinggir 281 .frequency-based data logger frequency-baseddata logger — fringe pengelog data berasas frekuensi/pencatat data benasas frekuensi penguncian anjakanfrekuensi konkrit baru basi air tawan penjana air tawar tanda air tawar pam air tawar kesan seretan Fnes~el persamaan Fresnel hukum Fresnel penggeselsuaian karatan penggeselsuaian/ kakisan penggeselsuaian kemudahhancunan gesenan bulatan geseran pekali geseran seretan geseran faktor geseran daya geseran tunus geseran kuasa kuda geseran kehilangan geseran bahan geseran friction pad friction pile friction ratio friction slope friction stress friction velocity friction welding friction-free frictional belt frictional coefficient frictional damping frictional drag frictional electricity frictional energy frictional form resistance frictional geared winch fri.

fringe area fringe area fringe benefit fringe water fringed niicehlc fringing frog (ofplow) front axle front end front gap front kerb construction front panel front panel control front porch (electric) front reliefangle front wheel drive front-end processor frontage road frontal field frontal plane Frossling series frost frost effect frost heave frost point froth froth floatation — — — — — — — — — — — — — — — — fuel consumption kawasan pinggir faedah pinggir air pinggir misel terumbai peminggiran kekatak gandardepan bahagiandepan sela depan binaan bebendul depan paneldepan kawalan panel depan anjungdepan sudutlegadepan pemacu roda depan pemproses bahagian depan jalandepan medandepan satah depan sin Frosshing fros kesanfros gelembung fros takatfros buih pengapungan berbuih 282 frothing agent Froude constant notation Froude efficiency Froude number Froude’s law ofcomparison Froude’s momentum theory frozen cargo frozen display frozen process frozen rubber fruit storage fruitless endeavour fruitless search frustrum fuel fuel alloy fuel analysis fuel assembly fuel bundle fuel cell fuel channel fuel cluster fuel coefficient fuel compatible fuel consumption — — — — — — — — — agen pembuih tatatanda pemalar Froude keceka pan Froude nombor Froude hukum bandingan Froude teoni momentum Froude kargo tersejuk-beku paparan terkaku proses terkaku getah tersejuk-beku storan buahan/simpanan buahan ikhtiansia-sia canian sia-sia frustrum bahanapi aloi bahan api analisis bahan api pasangan bahan api berkas bahan api selbahanapi saluran bahan api gugusan bahan api pekahi bahan api kesesuaian bahan api penggunaan bahan api — — — — — — — — — — — — .

fuel control fuel control fuel cut offratio fuel cycle fuel data fuel derisification fuel depletion fuel distribution fuel economy fuel element fuel enrichment fuel filter fuel follower control rod fuel fraction fuel gauge fuel heat-value formula — — fUel-oil filter kawalan bahan api nisbah pemotongan bahan api kitar bahan api data bahan api penumpatan bahan api susutan bahan api agihan bahan api ekonomi bahan api unsur bahan api pengayaan bahan api turas bahan api rod kawalan pengikut bahan api fuel oil heater fuel oil separation — pemanas minyak bahan api — pemisahan minyak bahan api zarah bahan api pelet bahan api pin bahan api talian paip bahan api pambahanapi kawalan pam bahan api pemacu pam bahan api kadaranbahanapi — — — — — — — — — — fuel particle fuel pellet fuel pin fuel pipeline fuel pump fuel pumpcontrol fuel pump drive fuel rating — — — — — — — — — fuel reprocessing fuel rod fuel spray fuel stack pemprosesansemulabahan api — — — pecahanbahanapi tolok bahan api formula nilai haba bahan api/rumus nilai haba bahan api pancitan bahan api alur masuk bahan api inventoni bahan api pengesahan inventoni bahan api ketukan bahan api — — — — — rod bahan api sembur bahan api tindanbahanapi kebuluran bahan api kolam storanbahan api! kolam simpanan bahan api fuel starvation fuel storage pool fuel injection fuel inlet fuel inventory fuel inventory verification — — — — fuel supply — — — — — — fuel knock fuel measurement fuel oil — — — ukuranbahanapi minyakbahanapi 283 fuel tank fuel timing fuel transfer pump fuel weight fuel-oilfilter bekalan bahan api tangkibahan api pemasaan bahan api pampemindahbahanapi beratbahanapi turas minyak bahan api .

fugacity fugacity fulcrum ring full annealing full ASCII keyboard full cost full fillet weld full flow cargo system full flow filter full flow oil filter full lock full prestress full rudder full scale test full set full subtractor full-adder full-adder addition full-duplex full-duplex channel full-duplex circuit — — — — function key fugasiti gelang sangga tuas penyepuhlindapan penuh papan kekunci ASCII penuh kospenuh kimpal kambi penuh sistem kargo ahiranseluruh tunas aliran penuh turas minyak aliran penuh had putan pcnuh prategasan penuh kemudi penuh ujian skala penuh set penuh penolak penuh penambah-penuh penambahan penambahpenuh dupleks penuh saluran dupleks penuh litar penuh-dupleks perkhidmatan penuhdupleks pangkalan penuh-dupleks tolok bentuk penuh pemesongan skala-penuh full-wave full-wave aerial full-wave rectifier fully developed flow fully extendedchain fully extendedlength fully inverted fully pnessurised tank fully refrigerated tank fully resisted compression fully resisted expansion fully restrained column fully-floating axle shaft fully-floating gudgeon pin fume cupboard fume hood fumigant fumigation function function button function code function digit function generator function key — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — full-duplex service full-duplex terminal full-form gauge full-scale deflection — — gelombang penuh aerial gelombang-penuh penerus gelombang-penuh aliran terbentuk penuh ran tai terentang penuh panjang terentangpenuh tersongsang penuh tangki tertekan penuh tangki tersejuk penuh niampatan tenntang penuh pengembangan terintang penuh tiang terhalang penuh aci gandar terapung penuh cemat sendi terapung penuh almani wasap tudung wasap bahan wasap pewasapan rangkap.fungsi butangfungsi kodnangkap digit fungsi penjanarangkap kekunci fungsi 284 .

function library function library function mode function ofexponeritial type function ofstate function port function space function table functional block functional block diagram functional character functional classification of sign functional code functional diagram functional diversity functional element functional flow functional generator functional group functional interleaving functional layout functional macroinstruction functional module functional requirement functional subdivision perpustakaan rangkap ragam rangkap rangkapjenis eksponen rangkap keadaan hang fungsi ruang rangkap jadual rangkap bongkah berangkap gambarajah bongkah berangkap aksana berangkap pengelasan tanda berangkap kodbcrangkap gambarajah rangkap kepelbagaian berangkap unsur herangkap ahiran berangkap penjana berangkap kumpulan berangkap pengantaralerubaran herangkap bentangan berangkap suruhan makro berangkap modul berangkap keperluan berfungsi subbahagian berangkap functional unit functional-group analysis functionality fundamental fundamental cut-set matrix fundamental deviation fundamental distortion analyser fundamental equation fundamental frequency fundamental loop matrix fundamental loss fundamental matrix fundamental mode fundamental product term fundamental product-ofsum fundamental sum term fundamental sum-of-product fundamental tolerance fundamental-suppression fundamental-suppression distorting analyser funicular funicular polygon equation funicular polygon equation — — — — — — -— — — — unit berfungsi analisis kumpulan berangkap — — — — — kebenangkapan asasi matriks keratan set asasi sisihan asasi penganalisis herotan asasi persamaan asasi frekuensi asasi matniks gelung asasi kehilangan asasi matriks asasi ragam asasi sebutan hasil darab asasi hasil darab tambah asasi sebutan tambah asasi tambahan basil darab asasi had tenima asasi penindasan asasi penganahisi~ mengherot penindasan asasi funikulus persamaan pohigon funikulus — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — -— — — — — — — 285 .

melakur tapaklakur blokfius fuse box fuse carrier fuse lizik fused silica glass fuselage fuselage moment fuselage shaping fusibility fusible alloy fusible diode fusible link fusing fusing factor fusion fusion heat fusion welding fusion-fission symbiosis — — — — — — — — — — — — — — — — — kotakfius pembawa fius pautanfius kaca silika terlakur — — — — — — — — — — — — — — fiuslaj momen fiuslaj pembentukan fiuslaj kebolehlakuran aloi bolehlakur died boleh lakur kait boleh lakur melakur faktor melakur pelakuran haba pelakunan kimpalan pelakuran simbiosis pelakuranpembelahan 286 .funnel funnel funnel guy funnel mark funnel paint funnel uptake furane resin furnace furring furrow furrow irrigation furrow opener furrow planting fusain (coal) fuse fuse base fuse block — — fusion-fission symbiosis corong. serombong gai serombong/giuk serombong tanda serombong cat serombong corong serombong damar furan relau pelapik alur pengairan alur pembuka alur penanaman beralur fusain fius.

gabion g~mi~ radiation gallium-arsenide display galvanic action galvanic cell — — — — G gabion gable frame gable mechanism gable roof gable wind girder gadolinium gag gain gain adjustment — — paparangalium arsenida tindakan galvani gabion kenangka gabel mekanisme gabel galvanic corrosion galvanic series galvanisation galvanised sheeting — — — bumbunggabel galang angin gabel gadolinium penyekat gandaan pelarasan gandaan konturgandaan kawalan gandaan lintas gandaan jidar gandaan parameter gandaan peningkat gandaan hasil-darab gandaan lebar-jalur hingar radio galaksi galaksi penjelmaan Gahilean kohong galci penanggu galei gahar gahium — — sd galvani karatan galvani/kakisan galvani sin galvani penggalvanian kepingan bergalvani lembar bergalvani besi tergalvani saduran/penggalvanian kesan magnet galvanian meter galvanian geganti meter galvanian penetap galvanian bumbung Gambriel serpihan permainan kawalan penmainan teori permainan analisis garna loyang gama pembetulan gama spektrum pancaran gama tenagagama sahing tindak gama sinaran gama galvanised strand galvanized iron galvanizing galvanomagnetic effect galvanometer galvanometric relay galvanostat Gambriel roof game chip game control game theory gamma analysis gamma brass gamma correction gamma emission spectra gamma energy gamma interaction gamma radiation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — gain contour gain control gain crossover gain margin gain parameter gain stage gain-bandwidth product galactic radio noise galaxy Galilean transformation gallery galley galleyrange galling gallium — — — — — — — — 287 .

sisa pelongsor sampah pungutan sampah lazim pemungut sampah/ rum pemungut sampah penyediaan sisa garnet ujian penyempenitan acuan Garvey gas gas absorption gas analysis gas bubble gas buoy gas calorimeter gas canburizing gas certificate gas chromatography gas cleaning gas column gas compressibility gas compression gas condensate gas constant gas cooled fast breeder reactor gas cycling gas deliverability gas detection gas detection gear gas devourer gas diode gas discharge gas discharge tube gas distillate system gas drilling gas drilling — — — — — — — — — — — — — — — — gas penycrapan gas anahisis gas gelembung gas/rench gas boya gas meter kaloni gas penyusukkanbonan gas sijil gas kromatografi gas pencucian gas turus gas kcbolehmampatan gas pemampatan gas peluwap gas pemalar gas reaktor pembiak cepat dingin-gas kitaran gas kebolehhantaran gas pengesanan gas alat pengesanan gas penghapus gas diod gas nyahcas gas tiub nyaheas gas sistem sulingan gas penggerudian gas 288 .ga~ni~~ radiation capture gamma radiation capture gamma radiography gamma ray gamma uranium alloy gamma-ray radiography gang drill press gang plank/gang board ganged capacitor gangway gangway port gantry gantry girder Gantt chart gap gap graded aggregate gap grading garbage garbage chute garbage collection garbage collector routine garbage preparation garnet Garvey die extrusion test penangkapan sinaran gama nadiografi gama sinangama aloi uranium gama nadiografi sinar-gama penekan genudi regu titi sambung pemuat beregu laluan pintu laluan gantni galang gantri carta Gantt sela batu baur bengred sela/ agregat bengred sela penggredan sela sampah.

gas drilling practice gas drilling practice gas drive gas dynamics gas engine gas equivalent gas flow rate gas fraction gas freeing gas generator gas gradient gas gravity gas handling gas holding gas hydrate gas law gas law constant gas lift gas lift method gas liquid equilibrium gas metal arc welding gas mixture gas oil gas oil ratio gas permeability gas phase polymerization gas porosity — gas-cooled reactor amalan penggerudian gas pemacu gas dinamik gas enjin gas setara gas kadar ahiran gas pecahan gas pembebasan gas penjana gas kecerunan gas graviti gas pengelolaan gas penahanan gas hidrat gas hukum gas pemalarhukum gas angkat gas kaedah angkat gas keseimbangan cecaingas kimpalan arka logam gas campuran gas minyak gas nisbah mm yak gas kebolehtelapan gas pempohimeran fasa gas kehiangan gas gas production rate gas property gas radiation gas recovery gas refrigerating cycle gas return gas saturated brine gas saturation gas scrubber gas shielded arc gas solubility gas storage gas test gas tight bulkhead gas tungsten arc welding (TIG) gas turbine gas turbine cycle gas turbine engine gas volume factor gas washer gas welding gas well gas-blast circuit gas-blast circuit breaker gas-cooled reactor — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — kadar pengeluaran gas sifatgas sinaran gas perolehan gas kitar penyejukan gas pulangan gas airgaram tertepu gas ketepuan gas pembersih gas arka berperisai gas kebolehlarutan gas storan gas/simpanan gas ujian gas (dinding) sekatan kedap gas kimpalan arka tungsten gas turbin gas kitan turbin gas enjin turbin gas fak ton isipadu gas pembasuh gas kimpalan gas telaga gas litarbagasgas pemutus litar bagas gas reaktordingin-gas 289 .

pintu pintu air pengaduk pintu litar get arus get pemotong pintu lengah get elektrod get simpang get cetnatpintu 290 gate protection gate reduction gate testing gate valve gate voltage gate-to-pin ratio gateable clock gated latch application gated latch flip-flop gated oscillator gated pipe gateway gathering system gathering unit/gatherer gating gating circ~uit gating error gating oscillator gauge gauge block gauge factor gauge glass gauge height gauge level gauge pressure gauge thickness — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — perhindungan get pengunangan get ujian get injap get voltan get nisbahget-ke-cemat jam boleh digetkan penggunaan selak terget flip-flop selak terget pengayun terget paipbenpintu get laluan sistem pengumpulan unit mengumpul/ pcngumpul pengegetan hitar pengegetan ralat pengegetan pengayun pengegetan tolok bongkah tolok fakton tolok kaca tolok tinggitohok arastolok tekanan tolok tebal tolok .gas-filled pressure gas-filled pressure gas-free crude oil gas-lift system gas-liquid reactor gas-solidsorption gas-tight silo gas-turbine blade gaseous diffusion plant gaseous state gasification gasifier gasify gasket gasoline gasoline plant gasproof gate gate (irrigation) gate agitator gate circuit gate current gate cutter gate delay gate electrode gate junction gate pin — — — — — — — — — — — — — — gauge thickness tekanan tenisi gas minyak mentah tanpa gas sistem angkat gas reaktor gas-cecair erapan gas-pepejal silokedap gas bilah tunbin gas loji resapan gas keadaan gas penggasan penggas menggaskan gasket gasohin loji gasohin kahis gas get.

peralatan kotak gear pemampat gear pemotong gear pemotongan gear pencanaian gear lompatan gear gear lever gear material gear noise gear pump gear ratio gear shaving gear teeth gear tooth damage gear web gearwheel gear whine gear-wheel pattern geared balance geared diesel engine geared door geared drive geared tab geared turbine gearing gearless motor Gedanken experiment gegenion Geiger coun’er Geiger plateau Geiger region Geiger threshold Geiger-Mullen counter — — —— — — — —— — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — —— — — — — — — — -— — — — — — —- batang gear bahan gear hingan gear pam gear nisbah gear kemasan gear gigi gear kerosakan gigi gear web gear roda gear nengekan gear corak roda-gean imbanganbergear enjin diesel bergear pintu bergear pemacubergear tab bergean turbinbergear gear.gauge throttling gauge throttling gauging gauging station Gaum equation Gause-Codazzi equation Gauss flux theorem Gauss meter Gauss rule Gauss theorem Gauss-Seidel iteration method Gaussian curvature Gaussian curve Gaussian density function Gaussian distribution Gaussian noise Gay-Lussac’s law gear gear box gear compressor gear cutter gear generation gear grinding gearjumping — — — Geiger-Muller counter pencekikan tolok penolokan stesen tolokan/stesen sukatan persamaan Gaum persamaan GauseCodazzi teorem fluks Gauss meter Gauss aturan Gauss teoremGauss kaedah lelaran GaussSeidel kelengkungan Gaussan lengkung Gaussan nangkapketumpatan Gaussan taburan Gaussan hingan Gaussan hukum Gay-Lussac gear. penggearan motor tanpa gear ujikaji Gedanken gegenion pembilang Geiger dataran tinggi Geiger kawasan Geiger ambang Geiger pembilangGeiger-Mullen 291 .

sesanan teritlak persamaan teritlak pekahi nalat teritlak dayaam canta pekali fugasiti tenitlak — — — — — — -— — — — — — — —— — — -— — — — — — — — — — -— — — — — — — —— . pcmasangan am purataam perbuatan awar am perhelanjaan awan am kerugian awan am kargoam lepasam formula am/numus am hukum gas am hukumam pengurusan am bahanam general motion general operational requirement general program general purpose computer general purpose register general referencecoordinate system general service pump general solution general stress general system theory general-model sequential circuit general-purpose interface bus general-purpose plant generalization generalize generalized coordinate generalized displacement generalized equation generalized error coefficient generalized force generalized fligacity coefficient chart 292 — — gerakan am keperluan kendahian am aturcaraam komputer kegunaan am daftankegunaanam sistem koordinat rujukan am pam perkhidmatan am penyelesaian am tegasanam teoni sistem am hitarjujukan model am bas antara muka kegunaan am loji kegunaan am pengitlakan itlak koondinat teritlak anjakan teritlak.Geiger-Muller counter gauge Geiger-Muller counter gauge Geiger-Muller threshold Geiger-Muller tube gel gel effect gel formation gel permeation analysis gel permeation chromatography gel strength gelation gelling general arrangement general assembly general average generalaverage act generalaverage expenditure general average loss general cargo general escape general formula gcncr~l gas law genera! law general management generalmaterial — generalized fugacity coefficient chart tolok pembilangGeigerMuller ambang Geiger-Muller tiub Geiger-Muller gel kesan gel pembentukan gel analisis penelapan gel knomatografi penelapan gel kekuatan gel pengegelan mengegel susunanam perhimpunan am.

keturunan kadar pengehuaran tempoh penjanaan penjana keadaan kawalan penjana kawalan medan penjana generator protection generator-motor control generatnix generic generic family generic function genlock geochemical method geodetic system geologic erosion geologic map geologic storage geological investigation geological succession geological survey geological time geometric attenuation geometric buckling geometric design geometric element geometric factor geometric isomerism geometric mean chord geometric mean distance geometric mean radius geometric object — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — perlindungan penjana kawalan motor-penjana janaganis genenik keluargagenerik nangkap genenik penguncianjana kaedah geokimia sistcmgcodeiik hakisan geologi peta geologi storan geologi/simpanan geologi penyiasatan geologi turutan geologi tinjauan geologi masa geologi pelemahan geometri lengkokan geometri rekabentuk geomctri unsur geometni faktor geometri keisomeran geomctni penentas mm geometni jarak mm geometni jejani mm gcwnetni objek geometni 293 .generalized function generalized function generalized linear programming generalized mass generalized routine Generalized Simulation Language generalized stiffness generalized strain generalized stress generate generate function generated current salinity generated error generated program generated routine generated wave generating plant generating set generation generation rate (traffic) generation time generator generator control state generator field control — — geometric object rangkap teritlak pengaturcaraan lelurus ten tlak jisim tenitlak lazim teritlak/rutin tenitlak Bahasa Penyelakuan Am (BPA) kekukuhan tenitlak tenikan teritlak tegasan tenitlak nienjana rangkapjana kemasinan anus tenjana ralat terjana atuncara terjana lazim terjana/rutin terjana gelombang terjana loji penjanaan set penjanaan penjanaan.

geometric pitch geometric pitch geometric scattering factor geometric similarity geometric slenderness geometric standard geometrical compatibility geometrical deformation geometrical distortion geometrical interpretation geometrical similarity geometrical stiffness matrix geometrical tolerance geometrical unsharpness geometricallysafe geometry factor geometry ofshell geophysical exploration geophysical prospecting geopotential geostrophy geosynchronous satellite geothermal geothermal gradient Gerber relationship germanium germanium crystal structure — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — pie geometri faktor serakan geometri keserupaan geometri kelangsingan geometni piawai geometri keserasian geometri ubah bentuk geometni herotan geometri pentafsiran geometri keserupaan geometri matriks kekukuhan geometri had tenima geometri ketaktajaman geometri selamat secara geometri faktorgeometri geometri kelompang penjelajahan geofizik memprospek geofizik upayabumi geostropi satehit geosegerak hababumi kecerunan haba bumi hubungan Gerber germanium stnsktur hablur germaniuni 294 germanium detector germanium property germanium spectral response — — — Gershgorin’stheorem Gerstner wave Geyer & Bruges table ghost mark ghost signal gib-head key Gibb’s equation Gibb’s free energy Gibb’s phase rule Gibber’s free energy function gibbsite — — — — — — — — — — pengesan geiinanium sifat germanium sambutan spektrum germanium teorem Gershgorin gelombang Gerstnen jadual Geyer & Bruges tanda hantu isyarat hantu kunci kepala sendal persamaan Gibb tenaga bebas Gibb aturan fasa Gibb rangkaptenaga bebas Gibber — — — — — — — — — — — — gigahertz Gilbreth basic element gild gibsit gigahertz unsurasas Gilbreth gilsonite gimbal gimbal angle gimbal stick gimmick coupling girder Girling brake mechanism girth sepuh gilsortit gimbal sudut gimbal kayugimbal gandingan gimik galang mekanisme brek Girling ukurhht .

girth stick girth stick Gisholt automatic lathe glacial deposit glacial outwash glacialvalley glacier glaciofiuvial Glaisher’s factor glancing angle glancing interaction gland bolt glare glare recovery time glare vision glass cloth glass fibre glass fibre insulant glass former glass lining glass modifier glass reinforced plastic glass thermometer glass transition glass transition temperature glass wool glass-box method glass-lined kayo ukunlilit pehanik automatik Gisholt endapan glasier lanar glasier lembah glasier glasien sungai glasier fakton Glaisher sudut kerling saling tindak kenling bolt sesendal silau masa pemulihan silau penghihatan silau kain kaca gentian kaca penebat gentian kaca pembentuk kaca lapikan kaca pengubahsuai kaca plastik bentetulang kaca meter suhu kaca peralihan kaca suhu peralihan kaca benang bulu kaca kaedah kotak-kaca berlapik kaca 295 glassiflcation glassy glassy matrix glassy state glaze glazed tile glazing glazingmachine glide glide path stability glide plane glider gliding ifight gliding hodograph glitch glitch-free design global axis global coordinate global range global stability global stiffness global variable globe lantern globe valve gloss glossmeter pcngacaan berkaca matnikskaca keadaan kaca gilap. upam jubin berkaca pengupaman mesin upam luncur kestabilan laluan luncur satah luncur peluneur penerbangan meluncur hodografluncur glic rekabentuk bebas glic paksisejagat koordinat sejagat julat sejagat kestabilan sejagat kekukuhan sejagat pembolehubah sejagat lentera glob injap glob hicau glosari meter beau glossary glosameter . berkaca.

glove box glove box glovecompartment glow glow curve glow discharge glow lamp glow plug glow switch glue glue-laminate board gneiss go ahead signal go astern goal post mast goal setting goal-coordination method goal-interaction operator goal-modification going gold gold point gold-leafelectroscope Golden rule golden section goniometer kotak sarong tangan ruang sarung tangan bara lengkung bara nyahcas bara lampu bara palam bara suis bara glu kayu lapis berglu Goodman diagram Goodman relationship gooseneck scraper Gothert’s role Gothic arch roof Gothicconstruction governing differential equation governing equation governor (engine) governor (speed) governor equation Gozinto chart grab bucket grab dredge grabbier graceful degradation graceful exit gradation grade grade factor grade ofservice grade ofsteel grade scale grade stabilizing structure grade stress grade-separated intersection grade-separated intersection — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — gneis isyaratjalan undur tiang pos gol penetapan rnatlamat kaedah penyelarasan matlamat — pengendali saling tindak matlamat — pengubahsuaian matlamat -pemijak — emas/aurum — — — — — titikemas elektroskop daunemas aturan Golden keratan emas meter sudut gambarajah Goodman hubungan Goodman pengikis leher angsa aturan Gothert bumbung lengkung Gothe pembinaan Gothe pemaznaan kebezaan menakluk persamaan menakluk pengawalimbang penguasa laju persamaan menguasa carta Gozinto timba cekau kapal korek cekau pencekau penurunan gemalai keluargemalai penggredan.cerun faktorgred gred perkhidmatan gredkeluli skalagred struktur menstabil gred tegasangred persilangan bertingkat 296 . pertingkatan gred.

turas bergred perladangan batas bergred teres bergred transistor tapak tergred penggred kecerunan elutan kecerunan kaedah kecerunan pengendali kecerunan kaedah unjuran kecerunan had penggredan jidar penggredan penggredan benih pembesaran beransur lompatan hidraulik heransur aliran berubah secara beransur dail bersenggat skala bersenggat senggatan nombor Gnaetz kopolimercantum polimer cantum tong bijian 297 grain boundary grain boundary sliding grain direction grain drill grain drying grain effect grain growth grain shape grain shrinkage grain size grain size distribution grain structure grain weight grain-oriented material graininess gram atomic weight Gram-Schmitt procedure grand slam log grandfather clock grandfather cycle grandfather tape grandfather time granite granite wash granolithic floor Grantt chart — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — sempadan ira gelangsaran sempadan ira arahira gerudi bijian pengeringan bijian kcsan bijian pentumbuhan inaj tumhcsaran ira bentuk bijian pengecutan bijian saizbijian agihan saiz bijian strukturira beratbijian bahan terhala bijian kebijian berat gram-atom tatacara Gram-Schmitt log perdana jam-datuk kitar-datuk pita-datuk masa-datuk granit lanar granit lantai granolit carta Grantt .graded contour furrow graded contour furrow graded filter graded row farming graded terrace graded-base transistor grader gradient gradient elution gradient method gradient operator gradient projection method grading limit grading margin grading seed gradual enlargement gradual hyd raulic jump gradually varied flow graduated dial graduated scale graduation Graetz number graft copolymer graft polymer grain bin — — Grantt chart alur kontur bergred penapis bergred.

gravel granular granular bed granular material granular polymerization granulated blast-furnance slag graph graph display graph implication grapheme graphetic level graphic character graphic computer terminal graphic cursor graphic data graphic diagram graphic digitizer graphic display graphic documentation graphic form graphic input device graphic interface graphic mouse graphic slab graphic software library graphic solution berbutin lapisan berbu tin bahan berbutir pempolimeran berbutir sanga relau bagas berbutir graf paparan graf pembabitan graf grafem arasbengraf aksana grafik pangkalan komputer gratik penanda-kini grafik datagnafik gambanajah grafik pendigitgrafik paparan grafik pendokumenan grafik bentukgrafik. borang grafik peranti masukan grafik antanamuka grafik tetikusgrafik papakgrafik pustaka penisian grafik penyelesaian grafik graphic symbol graphic system graphic tablet graphic turtle graphic type graphical calculation graphical calculus graphical construction graphical instrument graphicat Integration graphical method graphical notation graphical presentation graphical symbol graphite clutch bearing graphitization grapnel Grashof number grassed channel grassed waterway graed hatch grated inlet grating grating platform gravel 298 — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — simbol grafik/himbang grafik sistem grafik tablet gnafik/papak grafik pepenyu grafik jenis grafik penghitungan bergraf kalkulusbengraf binaan bergraf alatan graf pengamiran bergraf kaedah bergnaf tatatanda bergnaf persembahan bergnaf simbol grafik/lambang grafik galascekamgrafit penggrafitan sauh buji nombor Grashof saluran berumput laluan air berumput hacberjeriji alur masuk berjeriji jeniji pelantanjeniji kelikir/kerikil .

gravel bank-run gravel bank-run gravel envelope gravel filter gravel pit gravel pump gravimeter gravirnetric analysis gravimetnic flow rate gravimetric hygrometer graving dock gravitation gravitational constant gravitational conversion factor gravitational coupling gravitational energy gravitational field gravitational field coil gravitational force gravitational head gravitational influence coefficient gravitational instability gravitational matrix — gravity settling henteng kelikir/benteng kerikil sampul kelikir/sampul kenikil turas kelikir/tu ras kenikil lubang batu kelikirf lubang batu kerikil pam keliki n/pam kerikil meter graviti analisis gravitian kadar alinan gravitian meter lembap gravitian dok senggara penggravitian pemalar graviti faktor tukaran graviti gandingan graviti tenaga graviti medan graviti gegelung medan graviti daya graviti turus graviti pekali pengaruh graviti ketakstabilan graviti matriks graviti 299 gravitational potential force gravitational segregation gravitational system gravitational water gravitional acceleration gravity gravity axis gravity conveyor gravity correction gravity dam gravity davit gravity decanter gravity die casting gravity gradient gravity irrigation gravity method gravity model gravity multiplier gravity outlet gravity retaining wall gravity scale gravity separation gravity separator gravity settler gravity settling — daya keupayaan graviti pengasingan graviti sistem geaviti air graviti pecutan graviti graviti paksi graviti penyampai graviti pembetulan graviti empang graviti/empangan graviti davis graviti penyininggraviti penuangan acuan graviti kecerunan graviti pengairan graviti kaedah graviti model graviti pengganda graviti alur keluar graviti dinding penahan graviti skala graviti pemisahan graviti pemisah graviti pengenap graviti pengenapan graviti — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

gravity structure gravity structure gravity switch gravity tank gravity wave gravity-feed fuel supply system Gray (unit) Gray code binary counter Gray code counter Gray-to-binary graywacke grease grease gun grease iron grease nipple greaser green ceramic green colour difference signal green concrete green controller greenstress green time green-sand core green-sand mould Green’s identity — — — — — grillage foundation strukturgraviti sun graviti tangki graviti gelombang graviti sistem bekalan bahan api suap-graviti Gray (unit) pembilang penduaan kod Gray pembilang kod Gray Gray ke perduaan graiwak gris penembakgris besi gnis puting gris penggris seramik hijau isyarat bezaan warna hijau konkrit muda pengawal isyarat hijau tegasan muda masa hijau tenas pasir lembap acuan pasir lembap kepercaman Green Green’s theorem greenhouse greensea Greenwich Mean Time (GMT) grey body grey cast iron grey scale grey scale distortion grey scale tracking gnibble grid grid chant grid line grid modulation grid pitch grid plate grid point grid-leak resistance grid-spaced contact gridwork Griffith criterion Griffith theory Grignard synthesis grillage grillage foundation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — teorem Green rumah tanaman ombak simbah Waktu Mm Greenwich (WMG) jasad kelabu besi tuang kelabu skala kelabu herotan skala kelabu penjejakan skala kelabu gribel grid carta grid talian grid. ganis grid pemodulatan grid jarak grid plat grid titik grid nintangan grid-bocor sentuhan terjarak grid kerja grid nilai tara Griffith/ kriterium Griffith teoni Griffith sintesis Grignard jerejak asasjerejak 300 .

grille grille grin grind grind iron system grinder grinding grinding allowance grinding energy grinding machine grinding system grining grip grit grit blasting groins ofvault grommet groove groove bearing groove cutting chisel groove inlet groove pin groove weld gross gross calorific value — — — — — — — — — ground level jerejak menjunam canai sistern pemanggang pencanai pengisarall (bijian). tenaga pengisaran mesin canai sistempencanaian. sistem pengisaran pengasingan (kapas) genggam kersik pembagasan kersik kemola kekubah gromet alur galasalur pahat pemotong alur alur masuk beralur cematalur kimpal alur kasar. gross (unit) nilai kalori kasar gross defect gross deflection theory gross duty ofwater gross error gross index gross register tonnage gross section gross sectional area gross still air range gross tonnage gross traction gross work grossular ground adapter ground axis ground capacitance ground clearance ground connection ground cushion ground effect ground effect machine ground electrode ground fault ground fault detector ground fault neutralizer ground feed ground level 301 kecacatan kasar teori pesongan kasar tugas air kasar ralat kasar indeks kasar tanan kasar berdaftar keratan kasar luas keratan kasar julat udara tenang kasar tanan kasar — — tarikan kasar kerja kasar grosular penyesuai bumi paksi bumi kemuatan bumi kelegaan bumi sambungan bumi kusyen bumi kesan bumi mesin kesan bumi elektrod bumi kegagalan bumi pengesan kegagalanbumi peneutral kegagalanbumi makanan terkisar aras bumi — — — — — — . pencanaian (logarn) basicanai tenaga pencanaian.

talian bumi grounding conductor grounding keel grounding reactor grounding resistor grounding transformer groundwater groundwater accretion groundwater aquifer groundwater depletion groundwater depletion curve groundwater flow groundwater level groundwater lowering groundwater recharge groundwater runoff groundway group action group appraisal group code group delay group diilusion method group dynamics group family group incentive group incentive payment pengalir pembumian lunaskandas peregang membumi perintang membumi pengubah pembumian airbumi pertambahan air bumi akuifer air bumi susutan air bumi lengkung susutan air bumi aliran air bumi aras air bumi penurunan air bumi irnbuhan air bumi larian air bumi laluan dasar tindakan kumpulan penilaian kumpulan kod kumpulan lengah kumpulan kaedah resapan kumpulan dinamik kumpulan keluarga kumpuian dorongan kumpulan bayaran dorongan kumpulan ground line ground loop ground motion ground point ground pressure ground rainfall ground resonance ground return ground roughness ground simulator ground speed ground state grdund strap ground stroke ground tackle ground test ground testing ground wave ground wire ground-rig duster grounded grounded anode grounded pin grounded terminal grounding clause — -— — — — — gelung bumi gerakaii bumi titik bumi tekanan tanah lebat hujan permukaan salunan bumi pengembali bumi kekasaran tanah penyclaku bumi laju bumi keadaan asas pengikat bumi sambaran bumi takal sauh ujian di bumi ujian di bumi gelombang bumi dawai bumi pendebu bumi terkandas. dibumikan anod terbumi cemat terbumi/pin t~rbumi pangkalan terbumi fasalkandas 302 — — — — .— line — group incentive payment garis muka bumi.

t terjamin stok terjamin mlnggu tcrjamin )Cfljailliil . kumpulan latihankumpulan skim latihan kumpulan keratan rentas serakan pindahan kumpulanJ kcratan lintang scrakan piutahari kumpulan halaju kumpulan kacdah kcputusankumpulan 303 grouped record grouping grout grouted cut-offwall growing tyre growing tyre grown junction growth growth factor growth of wave spectrum — — — — — — — — — — growth rate growth ring - — group selection group switching centre group technology group theory group training group training scheme group transfer scattering cross Section — — — — — — — — group velocity group-decision method — — groync guarantee guarantee engineer guarantee error guarantee insurance guaranteed bond guaraii teedd.c noise margin guaranteed stock guaranteed week guarantor — — — — — — — — — rekod berkumpülan pengumpulan turap dindingsekat turap pen umbuhan tayar penumbuhan tayar simpang tumbuh pertumbuhan/tumbesaran faktor pertumbuhan/ faktor tumbesaran pertumbuhan spcktrum gelombang/tumbesaran spektrurn gelombang kadar pcrturnbuhan/ kadar tumbesaran gelang pertumbuhan/ gclang turnbcsaran henteng hakisan jaminan juruterajaminan ralatjaminan insuransjaminan hon tcrjamin jidarhingara.group income group income group indicator group insurance group interview group layout group mark group modulation group ofpile group printing group relief group removal cross section — — — guarantor pendapatan kumpulan penunjuk kumpulan insurans kumpulan temuhual kumpulan susunatur kumpulan tanda kumpulan peniodulatan kumpulan kumpulan cerucuk pencetakan kumpulan lega kumpulan keratan rentas pembuangan kumpulan/keratan lintang pembuangan k urn pul an pensilihan kumpulan pusat pensuisan kumpulan tcknologi kumpulan teor.

— guard guard band guard bit guard chain — — — — — — — — — — Gunn diode penjaga. adang guide rod guide sign guide surface guide tube guide wave guide wheel guided missile guided weapon guideline guideshoe guiding device Guinier-Preston zone gully control structure gully erosion gulp bit gum rubber gum stock gun gun boring gun control servomechanism gun drill gun metal gun port door gun tunnel Gunndiode 304 —— jalur adang bit adang rant3i adang litar adang digit adang garisan adang — — — —- guard circuit guard digit guard line guard log guard margin guard mode multiprogramming log adang jidar adang — — — — — — — — — — — —— pemberbilangaturcaraan ragam adang rd adang gelang adang isyarat adang masa adang pemuat gelang-adang teradang tonggak adang sendi pin sendi teknik teka guard rail guard ring guard signal guard time guard-ring capacitor guarded guardpost gudgeon gudgeon pin guess technique guess work guidance accuracy guidance loop guidance system guide guide and slipper kerja teka kejituan panduan gelung panduan sistem panduan pandu -— — — — — pemandu dan pembabas rod pandu tanda penunjuk permukaan pandu tiubpandu gelom bang pandu rodapandu peluru berpandu/luncuran berpandu senjata pandu garispanduan kasut pandu peranu menunjuk zon Guinier-Preston struktur kawalan gegeluk hakisan gegeluk bit teguk getah gam stok gam penembak jaraan laras/gerekan laras servomekanisme kawalan senapang gerudi laras logam senjata pintu pelbagai terowong senapang died Gunn .

Gunn effect Gunn effect gunnel gunning guntap gusset gusset plate gust alleviation gutta percha gutter gutter capacity guy guy mast gyrator — — — — — — — — — — — — — — — — gyroacopic motion kesanGunn bordu. gunel pemakalan sadapsenapang — gyro-compass gyro-magnetic compass gyro-pilot gyrodyne gyroplane gyroscope gyroscopic effect gyroscopic motion — guset platguset pengurangan badai getah perca talang kemuatan talang gai/giuk tianggai/tianggiuk tali gal/tall giuk — pelegar kompas gegasing/kompas giro kompas gegasing magnet/ kompas giro magnet alat pandu gegasing/alat pandu giro girodin pesawat gegasing/pesawat giro gegasing/giroskop kesan gegasing/kesan — — — — — guy rope gypsum gypsum cement gyration gipsum simen gipsum legaran — giroskop gerakan gegasing/gerakan giroskop 305 .

H-parameter analysis half-tone plotting halfsubtractor halftime emitter halfvalue thickness half view half word half-adder half-adder addition half-beam half-cell half-digit half-duplex half-duplex channel half-duplex circuit half-duplex operation half-life half-life period half-power frequency half-power point half-round iron half-scale reading half-section — H H-parameter analysis Haas effect habit plane hacksaw hadron haematite hathium Hagen-Poiseuille flow analisis parameterH kesan Haas satah kebiasaan gergaji besi hadron hematit hafnium aliran Hagen-Poiseuille hukum Hagen-Poiscuille hujanbatu stesen laluan meter lembapan rambut pegas rambut retak rambut tiub pin rambut rerelang model separuh bongkah jasad-separuh pelan separuh lebar tindak bafas separuh daijah pelapik-separuh separuh kala aci separuh daftar-anjakan separuh — — — — — — — — — — -— — Hagen-Poiseuille law hail hailing station hair hygrometer hair spring hairline crack hairpin tube halation halfblock model half body half breadth plan halfdegree reaction half liner half period half shaft half shift register — — — — — — — — — — -— half-sine wave half-tide basin half-tone plotting 306 — — penolak-separuh pemancar setengah masa tebal nilai-separuh pandangan-separuh separuh kata penambah-separuh penambahan penambahseparuh lebar-separuh sel-separuh separuh digit setengah-dupleks saluran setengah-dupleks litar setengah-dupleks pengendalian setengahdupleks separuh-hayat kala separuh hayat frekuensiseparuh kuasa titik kuasa-setengah besi separuh bulat bacaan setengah skala keratan-separuh gelombang setengahsinus lembangan pasang-setengah pemplotan setengah ton .

half-value layer half-value layer half-wave half-wave aerial half-wave Circuit half-wave rectifier half-wave voltage doubler haljde Hall effect Hall mobility Hall-effect switch Hall-Petch equation halloysi te halo halogen halogenated paraffin halogenation halt input halt instruction halt line halved door Hamel flow hammer hammer drilling hammer mill hammer welding lapisan setengah-nilai setcngah-gelombang acnal sctengah-gelombang litar setengah-gelombang penerus setcngahgelombang pengganda dua voltan setengah-gelombang halida kesan Hall kebolchgerakan Hall suis kesan Hall persamaan Hall-Petch haloisit halo halogen parafin terhalogen penghalogcnan masukan henti suruhan henti talian henti pintu sekerat aliran Hamel tukul penggerudian tukul pengisar tukul kimpalan tukul 307 hammering Hamming distance hammock hammock batten hand assembly hand computation hand deck pump hand feed punch hand flag hand grab hand hole hand lapping hand lead hand operated hand operated punched hand pump hand quadrant hand rail hand rivetting hand turret lathe hand-held calculator hand-held computer — -— — — hand-held computer penukulan jarak Hamming buaian bcroti hamok/beroti buaian perhimpunan tangan pengiraan tangan — — — — — — — — — — — — pam geladak tangan penebuk suap tangan bendera tangan peraih tangan lubangtangan penindihan tangan plumbum tangan terkendali tangan kad tertebuk terkendali tangan pam tangan sukuantangan susurtangan perivetan tangan pelarik madat tangan penghitung pegangtangan komputer pegangtangan — — -— — — — — — — — — .

Page slat handling handling quality handlingtong handover handprint handshake handshake bus handshaking handspike handy routine hang up — — — — — — — — — — — — — tangan peralatan kemudi tangan bukupanduan brek tangan suapantangan gagang/hendal pengelola slat Handley-Page pengelolaan mutu pengelolaan penyepit pengelolaan harbour launch harbour regulation harbour tug hard copy hard disk hard drawn steel hard drawn steel wire hard error hard limited integrator — — — — — — — — — — — — — — — — lancaran pelabuhan peraturan pelabuhan kapal tunda pelabuhan salman keras cakerakeras keluli tertarik keras dawai keluli tertarik keras ralat perkakasan pengamiran had tetap pengehad tetap magnet keras bahan magnet keras tampalan keras sinaran keras getah keras cakera tersektor keras pensektoran keras paterikeras pematerian keras — — — — hang-up prevention hanging clamp — — — — — — hanging compass hanging stage harbour harbour authority serah cetakan tangan jabat-tangan basjabat-tangan berjabattangan pepakutangan lazim mudah guna/rutin mudah guna tergantung pencegahan pengganwngan kapit bergantung kompasgantung pentas bergantung pelabuhan lembaga pelabuhan hard limiter hard magnet hard magnetic material hard patch hard radiation hard rubber hard sectored disk hard sectoring hard solder hard soldering hard valve hard-error rate hard-facing process hard-rubber dust hard-wired numerical — — — — — — — injapkuat kadar ralat perkakasan proses pengerasan-muka debu getah keras kawalan berangka terdawas keras sistem terdawai keras mengeras hard-wired system harden — — 308 .hand-move sprinkler systcm harden sistem pemercik alihan hand-move sprinkler system hand-steering gear handbook handbrake handfeed handle (ofa lever) handler Handley.

hardenability hardenability hardenability curve hardened — — — — — — — — — — — — hatch stanchion kebolehkerasan harmonic forcing function — lengkung kebolehkerasan terkeras konkrit terkeras struktur terkeras pengeras pengerasan hardened concrete hardened structure hardener hardening hardness test hardpan harmonic function harmonic motion harmonic oscillator harrows hartley (unit) Hartley oscillator harvesting — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — rangkap memaksa harmonik rangkap harmonik gerakan harmonik pengayun harmonik sikat hartley (unit) pengayun Hartley penuaian hardware hardware check hardware complexity hardware development hardware engineering hardware monitor hardware priority interrupt hardwired micro-program hardwood harmonic analysis harmonic distortion harmonic distortionanalyser harmonic equation harmonic filter ujian kekerasan datarkeras perkakasan semakan perkakasan kekompleksan perkakasan pembangunan perkakasan hash hashing hashing function hashing total hatch karut karutan rangkapkarutan — — — kejuruteraanperkakasan pengawas perkakasan sampukan keutamaan perkakasan mikroaturcara terdawai keras kayukeras analisis harmonik hatch bar hatch batten hatch beam hatch boom (derrick) hatch cleat jumlah karutan hac palang hac berotihac rasukhac joranhac tetupai hac bibir hac penutuphac — — — — — herotan harmonik penganalisis herotan harmonik persamaan harmonik turas harmonik hatch coaming hatch cover hatch davit hatch deeptank hatch moulding hatch rest bar hatch ring hatch stanchion davithac tangki dasar hac acuanhac palang birai hac — — gelang hac jerjak hac 309 .

mengepala pinggirdepan rekod mengepala kepala tanah 310 . hilangan hulu turus air kepala per jejak pam turuS ruangatas kejutanturus kepala gelombang tatarajah kepala-ke-ekor sentuhan kepala-ke-pita pengepala kad pengepala longkang utama/parit utama label pengepala kehilangan depan jadual pengepala tangki turus kepala tajuk. penguat hulu herotan kcpala — — — — — — — longkang hulu/hulu pant hujung kepala sela kepala pintuairhulu lampu depan kehilangan tunis.hatch tent hatch tent hatch web hatches steel hatchet haul down hauling — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — havana dock hawse hawseblock hawsebolster hawse buckler hawsehole hawsepipe hawser Hay bridge hay drying hayrack hazard hazard-free circuit hazardous haze Hazen Williams equation Hazen Williams formula head amplifier head distortion khemah hac web hac keluli hac kapak kecil menurunkan pemunggahan dokhavana ulup penyekat ulup bantalan ulup pengancing ulup lubangulup paip ulup tali tambat kapal titi Hay pengeringan rumput kermg para rumput kering bahaya litar bebas-bahaya berbahaya kabut head ditch head end head gap head gate — — — — — head lamp head loss head ofwater head per track head pump — — — — — head room head shock head wave head-to-tail configuration head-to-tape contact header header card header ditch header label header loss header table header tank heading heading edge heading record headland — — — — — — persamaan Hazen Williams formula Hazen Williams/ rurnus Hazen Williams penguat kcpala.

headland pattern headland pattern headlight headphone attenuation headrail headstock headwall headwater corak kepala sanah lanipu puncak pengecilan fonkepala heat load heat capacity heat coil — — — — — — susur puncak stok kepala heat conduction heat conduction equation heat conductivity heat content muatan haba gegelung haba konduksihaba persamaan konduksi haba kekonduksian haba tembok penahan air hulu kolam air hulu heat control heat convection heat convection transfer — — — — — — — — — — — — — — — — — headwaterpool headway headway distribution kandunganhaba kawalan haba olakanhaba pemindahan olakan haba peniukaraliran silang haba pengesanhaba herotan haba jarak kepala — — — — — — — — — — — headworks healthmonitoring heap leaching hearing acuity hearing threshold hearth heat heat addition agihan masa kemajuan kerjaturus pengawasan kesihatan pengurasan timbunan heat cross-flow exchanger heat detector heat distortion heat embrittlement ketajaman pendengaran ambang pendengaran palong haba penambahanhaba pezsuaan haba heat energy heat engine heat exchanger heat exchanger analysis heat flow heat flow analogy heat flux kerapuhan haba tenagahaba enjinhaba penukarhaba analisis penukar haba aliran haba tanisil haba aliran tlukshaba nisbah terbakarflukshaba rejisn fluks haba vcktor fluks baba garidaan haba/ pertanibahan hahn heat ageing heat and mass balance heat and mass transfer heat balance heat balance calculation heat barrier heat build-up imbangan haba danjisim pemindahan haba dan jisim imbanganhaba heat flux burnout ratio heat flux regime — — heat flux vector heat gain heat generation heat load penghitungan imbangan haba penghalang haba pengumpulan haba — — — —. penjanaanhaba bebanhaba 311 .

heat loss heat loss heat of activation — — heavy derrick kehilangan haba heat transfer heat transfer coefficient heat treatment pemindahanhaba pekali pemindahan haba rawatanhaba unit haba nilai haba bahantahanhaba perakam berjarum panas pemanas perawat-panas voltan pemanas gegelung pemanasan lengkung pemanasan unsur pemanas sistem pemanasan penyepit pemanasan lambung berpatah balik titi Heaviside lapisan Heaviside — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — haba penggiatan/haba pengaktifan heat ofcombustion heat ofhydration heat ofhydrogenation heat ofhydrolysis — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — haba pembakaran haba penghidratan haba penghidrogenan haba hidrolisis heat unit heat value heat-resistant material heated stylus recorder heater heater treator heater voltage heating coil heating curve heating element heating system heating tong heave heave around Heaviside bridge Heaviside layer Heaviside’s operational heat ofmelting heatofmixing heat ofpolymerization heat of reaction heat ofsublimation heatofvaporization heat parallel exchanger haba peleburan haba pencampuran haba pempolimeran haba tindak balas haba pemejalwapan haha pcngcwapan penukar haba selari heat pump heat radiation heat release heat reservoir heat resistant alloy heat sagging heat sensitizer pamhaba sinaran haba bebashaba takunganhaba aloi tahan panas lendutan haba kaedah kendalian Heaviside batu baur berat/agregat berat penuangan berat heat sink heat sinking heat source heat storage pemekahaba penenggelam haba penenggelaman haba puncahaba storan haba/simpanan haba 312 method heavy aggregate heavy heavy heavy heavy casting charged particle current derrick — — — — — zarah bercas berat arusberat derik berat .

heavy duty heavy duty heavy fuel heavy gas oil heavy key component heavy lift vessel heavy metal heavy naphtha heavy oil heavy rapid transit system heavy water heavy water reactor hectare-meter hectographic process hedge heel heel block heel slab — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Hefler system tugas berat bahan api berat minyak gas berat komponen penting berat vesel angkat berat logam berat nafta berat minyak berat sistem alihan cepat berat air berat reaktor air berat hektar-meter proses hektograf pagarhidup tumit. sendeng bongkah tumit papakbawah ujian senideng tinggi/ukur tinggi tinggi setara plat teori tolok tinggi Heleshaw flow helic meter helical auger helical binder — — aliran Heleshaw meter heliks gerimit heliks pengikat heliks — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — helical chain polymer helical coil helical confirmation helical gear helical gearing helical milling helical motion helical rack helical spring helical spring suspension polimer rantai heliks gegelung heliks akuan heliks gear heliks penggearan heliks pengisaran heliks gerakan heliks rak heliks helical torsion spring helicoidal flow helicon helicopter flight heeling trial height height equivalent of theoretical plate height gauge height oftransfer unit height record Heimenz flow l-Ieisenberg expansion held down heliothermometer heliport helipot helium helix pegas heliks ampaian pegas heliks pegas kilasan heliks aliran helikoid helikon penerbangan helikopter heliotermometer pangkalan helikopter helipot helium heliks sudut heliks — — — — — — ketinggian unit pemindahan rekod tinggi aliran Heimenz pengembangan Heisenberg terikat helix angle helix-coil transition helixometer Heller system 313 peralihan gegelung heliks heliksometer sistern Heller .

helm helm helm indicator tangkai kemudi penunjuk arah kernudi perintah mengemudi lubang kemudi tenaga bebas Helmholtz heteroazeotropic mixture heterochain polymer heterocyclic polymer heterodyne heterodyne distortion analyser heterodyning heterogeneity heterogeneous heterogeneous azeotropy heterogeneous chemical reaction heterogeneous core heterogeneous nucleation heterogeneous polymerization heterogeneous reactor heterogeneous system heteropolar heteropolar machine — — — — — hex number campuran heteroazeotrop polimer heterorantai polimer heterokitar heterodin penganalisis herotan heterodiri pcnghctcrodinan keheterogenan heterogen keazeotropan heterogen tindak balas kimia heterogen teras heterogen penukleusan heterogen pempolimeran heterogen reaktor heterogen sistem heterogen heterokutub mesin heterokutub pendekatan heuristik penyelesaian masalah heuristik aturcara heuristik heuristik helm order helm port Helmholtz free energy Helmholtz function Helmholtz’s laws rangkap Helmholtz hukum Helmholtz teorem Helmholtz jurumudi fail pertolongan hematit hemimeli tena hemisfera kcbuk hemisfera henry (unit) heptod penyambung khunsa — — — — — Helmholtz’s theorem helmsman help file hematite hemimellitene hemisphere hemispherical chamber henry (unit) heptode hermaphroditic connector — — — — — — — — — hermetic hermetically-sealedcompI~or Hermitian polynomial Hermitian symmetry herringbone system kedap udara pemampat kedap udara polinomial Hermitean simetri Hermitean sistem tulang hering dwikutub Hertzan hertz ragam teragak muncung bahan api heuristic approach heuristic problem solving heuristic program heuristics hex bas driver Hertizian dipole hertz hesitation mode Hesselman fuel ndkzle — — — — — pemacu bas heks penyongsang heks nombor heks h~x invet-ter hex number Hesselman 14 .

hex-buffer hex-buffer hexadecimal hexadecimal code hexadecimal-to-binary convertor hexadecimal-to-binary conversion hexagon hexagon headed screw hexagon turret hexagonal close packing hexagonal close-packed structure hexagonal pattern hexapod Hibbert magnetic standard hidden line hidden line removeable hidden line suppression hidden outline hidden surface hierarchical control hierarchical structure hierarchy ofroad peniinbal heks perenambelasan kod perenambelasan — high Impedance sovrce high activity high altitude flight — kegiatan tinggi/keaktifan tinggi — — — — — — — penukar perenambelasan ke perduaan penukaran perenambelasan ke perduaan heksagon skru kepala heksagon high alumina cement high beta transistor high calcium lime high carbon steel high carbon steeltool high drying shrinkage high elastic limit steel penerbangan altitud tinggi simen beralumina tinggi transistor beta tinggi kapur berkalsium tinggi keluli lebih karbon perkakas keluli lebih karbon — — — — — madat heksagon padatan rapat heksagon strukiur terpadat rapat — pengecutan keringan tinggi — keluli had anjal tinggi/ keluli had kenyal tinggi heksagon — — — — — corakhelcsagon heksapod piawai magnet Hibbert high electron velocity high energy reaction high frequency high frequency generator — — — — — halaju elektron tinggi tindak balas tenaga tinggi frekuensi tinggi garis terlindung pembuangan garis terlindung periindasan garis penjana frekuensi tinggi saling tindak frekuensi tinggi high frequency interaction high frequency screening high frequency transformer high grade energy high impedance — penabiran frekuensi tinggi — terlindung — — — — — — — — — — garis kasar terlindung perrnukaan terlindung kawalan hierarki struktur berhierarki susunanjalan 315 high impedance output high impedance relay high impedance source pengubahfrekuensi tinggi tenaga gred tinggi galangan tinggi keluaran galangan tinggi geganti galangan tinggi punca galangan tinggi .

high Injection valve high injection valve high level data link control high level language high level sources code high lift device high mass-transfer rate — — high strength material injap pancitan tinggi kawalan kaitan data aras tinggi (HDLC) bahasa tahap tinggi high speed aircraft high speed bus high speed carry — — — — — — — — — — — kod punca aras tinggi peranti angkat tinggi kadar pemindahanjisim tinggi high speed core memory high speed diesel engine high speed flow pesawatudara laju tinggi bas laju tinggi bawa laju tinggi ingatan teras laju tinggi enjin diesel laju tinggi aliran laju tinggi high speed highway high speed memory high speed printer jalan raya laju tinggi/ lebuh raya laju tinggi ingatan laju tinggi pencetak laju tinggi pembaca laju tinggi high mode bias testing high noise immunity logic high octane petrol high order bit high performance high polymer high pressureinjection system high pressure polyethylene high pressure stage high rate discharge high resistance voltmeter high ruptunngcapacity fuse high shrinkage high speed — ujian pincang ragam tinggi logik kelalian hingar tinggifmantik kelalian — — — — — — — — high speed reader high speed similarity — — — hingar tinggi petrol oktana tinggi bit taraftinggi prestasi tinggi/perlakuan tinggi polimer tinggi high speed steel high speed storage keserupaan laju tinggi keluli laju tinggi storan laju tinggi keluli perkakas tahan lasak pusinganlaju tinggi TTL laju tinggi pasang surut perbani tinggi kekuatan tinggi bolt cengkam geseran kekuatan tinggi besi kekua tan tinggi kelulialoi-rendah kekuatan tinggi bahan kekuatan tinggi high speed tool steel high speed turn — — — — — high speed TTL high spring tide high strength high strength friction grip bolt high strength iron high strength low-alloy steel high strength material sistem pancitan tekanan tinggi polietilena tekanan tinggi — — — — — — — — — tingkat tekanan tinggi nyahcas kadar tinggi metervolt rintangan tinggi flus muatan putus tinggi pengecutan tinggi laju tinggi 316 — — — .

high strength structural steel high strengthstructural steel high sulphur fuel high temperature creep high temperature gas cooled reactor — drcuh keluli binaan kekuatan tinggi bahan api sulfur tinggi rayapan suhu tinggi reaktordingin-gassuhu tinggi polimer suhu tinggi reaktor suhu tinggi high frekuensi 3-db tinggi keluli karbon tinggi pengubah arus tiuggi polietilena ketumpatantinggi — — — 3-db frequency high-carbon steel high~current transformer high-density polyethylene high-energy forming high-fidelity high-frequency response high-gain amplifier high-incidence high-inertia instrument high-level distribution high-level indicator high-level loading high-low bias check high-low limit high-manganese steel high-pass high-pass filter high-pass signal high-peaker test high-pressure steam curing high-Qcircuit — — — — — — — — — — pembentukan tenaga tinggi kesetiaan tinggi sambutan frekuensi tinggi penguat gandaan tinggi tuju-tinggi (HTGCR) high temperature polymer high temperature reactor (HTR) high temperature strength high tensile steel bar high tension high tension current high tension lead high tension steel high tension steel bar high threshold high viscosity fuel high voltage accelerator high voltage capacitor high voltage current transformer high workability high yield steel — — — — — — — — — — — — — — kekuatan suhu tinggi bar keluli tegangan tinggi voltan tinggi. tegangan tinggi arus tegangan tinggi pemerum tegangan tinggi keluli tegangan tinggi bar keluli tegangan tinggi ambang tinggi bahan api kelikatan tinggi pemecut voltan tinggi pemuat voltan tinggi pengubah arus voltan tinggi kebolehkerjaan tinggi keluli alah tinggi alatan sifatekun tinggi/ alatan inersia tinggi taburan aras-tinggi penunjuk aras.tinggi pembebanan aras-tinggi semakan pincang tinggirendah — — — — — — — — — — — had tinggi-rendah keluli mangan tinggi laluan tinggi penapis laluan tinggi isyarat laluan tinggi ujian pemuncak tinggi pengawetan stim tekanan tinggi litarQ-tinggi — 317 .

high-side refrigeration high-side refrigeration high-silica glass high-silicon bronze — historical cost penyejukan sisi tekanan titiggi kaca silika tinggi gangsa silikon tinggi tiub vakum tinggi arang batu meruap-ringgi kuar voltan tinggi highway construction highway engineering highway landscape — — — — — — — — — — — high-vacuum tube high-volatilecoal high-voltage probe higher calorific value highercontrol higherorder element highertensile steel higher-order network highest annual hourly — nilni kalori lebih tinggi kawalan lebih tinggi unsur peringkat tinggi keluli tegangan lebih tinggi highway roadbed hill climbing technique hill dropping Hillerborg strip method Hiker rotor system hindered rotation hindered settling hinge hinge line hinge moment coefficient hinge point hinged coil variometer hinged graph hinging hip rafter roof histogram histogram frequency historicalcost — — rangkaian taraf lehih tinggi isipadujaman tahunan tertinggi bit bererti tertinggi terdop tinggi kesipian tinggi tanah amat plastik jalan raya/lebuh raya jambatanjalan raya/ binaanjalan rayaj’binaan lebuh raya kejuruteraanjalan raya/ kejuruteraan lebuh raya pemandanganjalan raya/ pemandangan lebuh raya batu lapisanjalan rayaj batu lapisan lebuh raya teknik mendaki bukit pengguguran longgok kaedahjalur Hillerborg sistem pemutar Hiker pemucaran terhalang pengenapan terhalang — cngscl garisan engsel volume highest significantbit highly doped highly eccentric — — — — pekali momen engsel titikengsel meter ubah gegelung berengsel grafberengsel mengengsel bumbung kasau limas histogram frekuensi histogram kossejarah highly plastic soil highway highway bridge highway capacity — — — — — — — — — jambatan lebuh raya muatanjalan raya/ muatan lebuh raya 318 .

tajak leding tall tikar pelanggarari momen meleding pe3awat-angkat sistem angkat palka. pegang kalapenahan masa menahan dawai penahan bolt pemegang tukul penahan penentuanisi tertahan in tertahan fasa berat kodlubang pengaliran lubang semakan bilangan lubang arus lubang ketumpatan lubang lencongan lubang penyuntiklubaag kebolehgerakan lubang butang pegarig kawalan tahan penjuru ikatan kemudahan pegang hole parameter hole trap hole-size effect 319 parameter lubang perangkap lubang kesan saizlubang . tungku pengchoban litar kegemaran/litar hobi komput’er penggemar hold-downplate holding anode holding beam holding current holding latch holding period holding time holding wire holding-down bolt holding-up hammer holdup determination holdup ofheavy phase hole code hole conduction hole count check hole current hole density hole deviation hole injector holemobiity hodograf ciri hodograf hodograph characteristic hodograph method kaedah hodograf hodoskop hodoscope hoe hog hogging line hogging moment hoisting hoisting system hold hold button hold control hold downcorner hold facility cangkul. tahan.historical review historical review history run hit on the fly system hit-on-the-line hit/pick locater hitch hitch point hits hob hobbing hobby circuit hobbyist computer hodograph tinjauan sejarah larian sejarah hold ladder — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — hole-sl*. ~.ct tangga palka ragam pegang masapegang (isi) tertahan plat pcnahan anodpcnahan alur memegang aruspenahan selak penahan hold mode hold time hold up sistem kena ketika terbang kena pada garis penempat kena/petik sangkut mata sangkutan kenaan hob.

sejenis kargosejenis tindak balas kimia homogen persamaan homogen bendalir homogen sistem lelurus sejenis bahantara homogen penukleusan homogen pempolimeran homogen reaktor homogen keratan sejenis gelora homogen penghomogen penghomogenan tanah homoion homolog sin homolog suhu homolog aliran setenaga homokutub .boIL1~y holiday — — — — — — — — — — — — — — — homopolar telau geronggang blok geronggang galang kotak geronggang sesendal geronggang pengisar geronggang tiang geronggang keratan geronggang holofis ingatan holofis hologram perakam holografl holografl homentropic homing device homing guidance homing head homochain polymer homogeneity homogeneous homogeneous cargo homogeneous chemical reaction — — — — — — — — — hollow hollow block hollow box girder hollow bushing hollow mill hollow pillar hollow section holofiche holofiche memory hologram holographic recorder holography homogeneous equation homogeneous fluid homogeneous linear system homogeneous medium homogeneous nucleation homogeneous polymerization homogeneous reactor homogeneous section — — — — — — — — — — — — — — — — holophonelumenmeter home appliance home computer home electrical appliance homeinterview survey homeloop home pasteurizer home position homescrap home trade vessel home-based nips — — — meter lumen holofon alat rumah/perkakas rumah komputerrumah alat elektrik rumah tinjauan temubual di rumah — — — — — — gelung tempatan pempasteur rumah kedudukan asal homogeneous turbulence homogeniser homogenization homoionic soil homolog homologous series homologous temperature homonergic flow homopolar 320 sekerap sendiri vesel dagangdalam negeri perjalanan berpangkalan rumah homentropi peranti pandu tuju panduantuju kepala pandu tuju polimer homorantai kehomogenan homogen.

homopolar bond homopolar bond homopolar generator homopolar machine homopolymer homostasis hone honeycomb coil honing machine hood hooded inlet hook hook scale hook transistor hook-on ammeter Hooke type universal joint Hooke’s joint effect Hookean elasticity Hookean solid hoop hoop load hoop stress — — horizontal deflecting coil ika tan homoku tub penjana homokutub mesin homokutub homopolimer homostasis kilir gegelung indung madu mesin lelas tudung alur masuk bertudung cangkuk skala cangkuk transistor cangkuk meter ampere cangkuk sainbungan semestajenis Hooke kesan sambungan Hooke keanjalan Hookean/ kekenyalan Hookean pepejalHookean gegelang bebangegelang tegasan gegelang hop. loncat corong tuang bajbuangan kapal korek buangan ~iopper feed hopper tank horizon horizontal horizontal amplifier horizontal axis horizontal boring mill — — — — suapan corong tuang tangkibuangan ufuk. lapisan (tanah) mengufuk/mendatar penguat mengufuk/ penguat mendatar paksi mengufuk/paksi mendatar pengisarjaraan mengufuk/ pengisar gerekan mengufuk pam emparmengufuk/ pam emparmendatar saluran mengufuk/ saluran mendatar kelegaan mengufuk/ kelegaan mendatar komponen mengufuk/ komponen mendatar tiub kawalan mengufuk/ — — — horizontal centrifugal pump horizontal channel horizontal clearance horizontal component horizontal control tube horizontal curve horizontal deflecting coil — — — — — — — — — — — — — tiub kawalan mendatar — hop hopper hopper barge hopper dredge — lengkung mengufuk/ lengkungmendatar gegelung pemesongan mengufuk/gegelung pemesongan mendatar 321 .

h.tal deflection system — horizontal tube sistem pesongan mengufuk/ horizontal movement horizontal oscillator horizontal parity check — horizontal deflection system horizontal feed horizontal flow charting sistent pesongan mcndatar — — horizontal format horizontal fracture horizontal girder horizontal hitching horizontal length horizontal length ofcrack horizontal load horizontal member horizontal microprogramming horizontal milling machine — — — — — — - .riso.-- — suap mengufuk/suap mendatar carta-aliran mengufuk/ carta-aliran mendatar format mengufuk/format mendatar patah mengufuk/patah mendatar galang mengufuk/galang mendatar penyangkutan menguliskj penyarigkutan mendatar ~xmang menguflikjpanjang mendatar panjang retak mengufuk/ panjang retak mendatar beban mengufuk/beban mendatar anggota mengufuk/ anggota mendatar j)cngaturcaraan iiiikro n~cngulilk/ pcngatur— caraaii mikromeiiclatar n~csinkisar mcnguliik( niesin kisar mendatar — horizontal pressure horizontal shear method horizontal shear stress horizontal shearing stress horizontal sliding door horizontal stiffener horizontal tabulation character horizontal thrust horizontal tube — — — — pergerakan mengufukf pergerakan mendatar pengayun mengufuk/ penga~unmendatar semakan kesetarafan mengufuk/semakan kesetarafan rnendatar tekanan rnengufuk/ tekanan mendatar kaedah nicih mengufuk/ kaedah ricih mendatar tegasan ricih mengufuk/ tegasan ricih mendatar tegasan ncihan mengufuk/ tegasan ricihan mendatar pintu gelangsar menguftik/ — pintu gelangsar mendatar — — — — pengukuh mengufuk/ pengukuh mendatar aksara pcnjadualan nieiiguflik/aksara pcnjadualan mendatar tujah mengufuk/tujah mendatar tiub mengufuk/tiub mcndatar 322 .

horizontal tube evaporator horizontal tube evaporator horizontally cast horizontally opposed engine horn horn balance horn gap horn gate horn press horn speaker Homer rate horsepower horsepower-hour horseshoe gate horseshoe magnet horseshoe plate horseshoe thrust bearing horseshoe vortex hose hose davit hose testing hospital ship host computer hot atom — — — penyejat tiub mengufuk/ penyejat nub mendatar tuang mengufuk/tuang mendatar enjin berlawan mengufuk/ hot carrier diode hot cathode hot cell hot channel factor hot dip galvanizing hot dip tin coating hot drawing hot electron hot film anemometer hot leg hot press forging hot quenching hot rolled hot rolling — — — — — diod pembawa panas katod panas sel panas faktor saluran panas penggalvanian celup panas penyalutan timah celup enjin berlawan mendatar — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — hon.tanduk pengimbang tanduk selahon pintuhon penekanhon pembesarsuara tanduk kadar Homer kuasakuda kuasa kuda-jam pintu ladam — — — — — — panas tarikan panas elektron panas anemometer saputpanas kakipanas penempaan tekanan panas — — — — — — — — — — — — — lindap-kejut panas magnet ladam platladam galas tujah ladam vorteks ladam hos davithos pengujian hos kapal hospital komputer perumah atom pastas hot rubber hotshot hot spinning hot spot hot spot factor hot well tergelek panas penggelekan panas getah panas tembakan panas pemejaman panas hot wire anemometer hot working hot-formed section hot-junction 323 bin tik panas faktor bintik panas telaga panas anemometer dawai panas kerja panas keratan terbentuk panas simpang panas .

perumahan penahan penempatan pam hover hoverkraf altitud hover lelangit hover — — — — — — — — hovering safe height hovering turn tinggi-selamat hover pusingan hover teorem separuh bulatan Howard — — — — — — — — Howard’s semicircular theorem — — — — — Howe truss hub hub head hub-bearing kekudaHowe hab kepala hab galas hab pengchaban rona hubbing hue kawalan mona badankapal tam bahan badan kapal peralatan bantu badan kapal pembersihan badan kapal kecekapan badan kapal polisi bad an kapal salunan badan kapal dengung palangdengung litar pengurangan dengung faktor rnanusia perhubungan manusia/ mesin teknologi kemanusiaan formula Humble/rumus Humble aturan Hume-Rothery lembap habalembap isipadulembap pelembapan pelembap nisbah melembap 324 .hot-mould defect humiding ratio — — hot-mould defect hot-surface ignition engine Hotchkiess drive hotness hourly traffic pattern hourly variation house flag householdforecast housekeeping operation housing housing stopper hover pump hovercraft hovering altitude hovering ceiling — — — — — — — — — kecacatan acuan-panas enjinpencucuhan permukaan-panas pemacu Hotchkiess kepanasan corak lalulintasjaman hue control hull hull appendage hull auxiliary hull cleaning hull efficiency hull policy hull resonance hum hum bar hum-reduction circuit human factor human/machine communication humanistictechnology Humble formula Hume-Rothery rule humid humid heat humid volume humidification humidifier humiding ratio — — — — — perubahanjaman bendera syarikat ramalan isi rumah kendalianjaga rumah penempatan.

humidity hydrated lime humidity humidity chart humidity gauge humidity generator humidity ratio hump humus hunting gear hunting switch Huntington’s postulate hurricane deck hurricane lamp hurricane surge Hurwitx stability criterion — — — — — — — — — — — — kelembapan carta kelembapan tolok kelembapan penjana kelembapan nisbah kelembapan bonggol humus gear buru suis memburu postulat Huntington geladaktaufan lampu taufan pusuan taufan nilai tara kestabilan Hurwitx/kriterium kestabilan Hurwitx kanta mata Huygenan hibrid/kacukan litar hibrid/litar kacukan gegelung hibrid/gegelung kacukan komputerhibrid/komputer kaeukan sistem kawalan hibrid/ sistem kawalankacukan hybrid hardware control — kawalan perkakasan hibrid/kawalan perkakasan kacukan hybrid integrated circuit hybrid interface hybridjunction hybrid method hybrid microcircuit hybrid parameter hybrid system hybrid telecommunication hybrid T equivalent circuit hybridization hybridized bond hydrate hydrated cement hydrated lime — — — Iitar bersepadu hibrid/ litar bersepadu kacukan antara muka hibrid simpang hibrid/simpang kacukan — — kaedah hibrid/kaedah kacukan mikrolitar hibrid/mikrolitar kacukan — — — parameter hibrid/ parameter kacukan sistem hibrid/sistem — kacukan — Huygenian eye piece hybrid hybrid circuit hybrid coil hybrid computer hybrid control system — — — telehubungan hibrid/ telehubungan kacukan litar setara hibrid T/litar setara kacukan T penghibridan/pengacukan ika tan hibrid/ikatan kacukan hidrat simen terhidrat kapur terhidrat — — — — — — — — — 325 .

bydratio~ hydraulic radius hydration hydration reaction hydration water hydraulic hydraulic actuator hydraulic agitating hydraulic amplifier hydraulic atomization hydraulic bore hydraulic brake penghidratan tindak balas penghidratan air penghidratan hidraulik penggerak hidraulik pengadukan hidraulik penguat hidraulik pengabusan hidraulik jara hidraulikjlubang hidraulik brek hidraulik hydraulic fill dam — hydraulic cementing hydraulic conductivity penyimenan hidraulik keberaliran hidraulik pengawal hidraulik penukar hidraulik pengangkutan hidraulik gandingan hidraulik peredam hidraulik ukur dalam hidraulik derik hidraulik rckabentuk hidraulik keterbauran hidraulik susutan hidraulik kecekapan hidraulik unsur hidraulik timbusan hidraulik hydraulic controller hydraulic converter hydraulic conveying hydraulic coupling hydraulic damper hydraulic depth hydraulic derrick hydraulic design hydraulic diffusivity hydraulic drop hydraulic efficiency hydraulic element hydraulic fill hydraulic filling valve hydraulic fluid hydraulic fracturing hydraulic governor hydraulic grade line hydraulic gradient hydraulic head hydraulic jack hydraulic jar hydraulic jet pipe controller hydraulicjump hydraulic lime hydraulic nut hydraulic positional control system hydraulic power assisted steering hydraulic power system hydraulic power transmitter — — — — — — — — — — — — — — -— — hydraulicpreamplifier hydraulic press hydraulic pulling tool hydraulic radius empang timbusan hidraulik/ empangan timbusan hid raulik injap pengisian hidraulik bendalir hidraulik peretakan hidraulik pcngawalimbang hidraulik garis cerun hidraulik kecerunan hidraulik turus hidraulik bicu hidraulik halang hidraulik pengawal paip jet hidraulik lompatan hidraulik kapur hidraulik nat hidraulik sistem kawalan kedudukan hidraulik stereng terbantu kuasa hidraulik sistem kuasa hidraulik penghantar kuasa hidraulik prapenguat hidraulik penekan hidraulik perkakas penarik hidraulik jejari hidraulik 326 .

is.hydraulic rum bydreg. hydraulic ram hydraulic relay hydraulic resistance hydraulic retarder hydraulic riveter hydraulic rotor hydraulic routing hydraulicservo brake hydraulic servo transfer function hydraulicservomotor hydraulicshaper hydraulic shillvalve hydraulic steering gear hydraulic structure hydraulic system — — — — — — — — — hydraulic transformer hydraulic winch hydraislically long culvert hydraulically short culvert — hydraulically smooth wall hydride ion — — — — hydro-electricgeneration hydro-pneumatic suspension pelantak hidraulik geganti hid raulik rintangan hidraulik perencat hidraulik perivet hidraulik pemutar hidraulik telaah hidraulik brek servo hidraulik rangkap pindah servo hidraulik motor servo hidraulik pembentuk hidraulik injap anjakan hidraulik peralatan kemudi hidraulik struktur hidraulik sistem hidraulik pengubah hidraulik win hidraulik pembetung panjang hidraulik pembetung pendek hidraulik dinding hem hidraulik ion hidrida penjans~an hidro-elektrik ampaian hidro-pneumatik hydro-pneumatic suspension system — hydrocarbon hydrocarbon gas hydrochlorination — — — — hydroconic hull construction hydrocooking hydrocracking hydrocyclone hydrodynasnic hydrodynaniic lag hydrodynamic lubrication hydrodynamic mass hydrodynamical hydroelectric hydrofoil hydrofuil craft hydrogen bonding hydrogen bubble technique hydrogen burning steel hydrogen cooling hydrogen electrode hydrogen embrittlement hydrogen ion — — — — — — — — — — — — — — — sistemampaianhidropneumatik hidrokarbon gashidrokarbon penghidroklonnan binaan badankapal hidrokon penghidromasakan penghidropecahan hidn~on hidrodinamik susulan lambat hidrodinamik pelinciran hidrodinaznik ~simhidmdinamik hidrodinamik hidroelektrik hidrofoil pesawat hidrofoil ikatanhidrogen teknikgelembunghidragen keluli bakaran hidrogen pendinginanhidrogen elektrod hidrogen kerapuhan hidrogen ion hidrogen 327 .

turus hidrostatik hydrologicdesign hydrologic land phase hydrologic routing hydrologic simulation program hydrologic system operation hydrology component hydrology descriptive hydrolysis hyd rometeorologic hydrometcorologic parameter hydrometeorological data — beban hidrostatik pelinciran hidrostatik — — — — — — tekananhidrostatik agihan tekanan hidrostatik tegasan hidrostatik ujian hidrostatik hidrostatik distribution hydrostatic stress hydrostatic test hydrostatics —— — 328 .hydrogen log hydrostatics hydrogen log hydrogen over-voltage hydrogen peroxide hydrogen suiphide hydrogenated rubber hydrogenation hydrographer hydrographic survey hydrography log hidrogen voltan-lampau hidrogen hidrogen pcroksida hidrogen sulfida getah tcrhidrogcn hydrometer hydrometer analysis hydrometer battery test hydropcroxidc hyd rophihic penghidrogcnan juruukur perairan ukur perairan kaji perairan/hidrografi ampaian hidrokcnyal/ ampaian hidroanjal hidrohad kitarhidrologi rckabentuk hid rologi baa tanah hidrologi telaahhidrologi aturcara penyclakuan hidrologi pengendalian sistcm hidrologi komponcn hid rologi perihalan hidrohogi hidrolisis hid rometeorologi parameter hidmmcteorologi data hid romctcorologi hydrophobic cement hydrophobic material hydrophonc hidromcter anahisis hidrometer ujian bateri hidrorneter hidropcroksida hid rofilik simen hindar air bahan hindar air hidrofon hydroplane hydropneumatic sprayer hydroponics hydropower hydroquinonc hydroski hydrosol hydrostatic curve hydrostatic head hydrostatic load hydrostatic lubrication hydrostatic pressure hydrostatic pressure — — — — hydrolastic suspension hydrolimit hydrologiccycle — — — — — — pesawat peluncur penyembur hidropneumatik hidroponik hidrokuasa hidrokuinon hidroski hidrosol lengkung hid rostatik hulu hidrostatik.

hydroxyl number hytor pump hydroxyl number hyetograph hygrograph hygrometer hygrometric chart hygrometry hygroscopic hair hygroscopic material nombor hidroksil hygroscopic moisture hygroscopic water hygroacopicity hygroscopicity number hypalon hyperabruptjunction graflebat hujan higrograf meter lembap carta meter lembap permeteran lembap rambut higroskop bahan higroskop lembapan higroskop air higroskop kehigroskopan nombor higroskop hypertape hypertape uniter — — — — hiperpita penyatu hiperpita teks tersempang hyphenated text hypobaricstorage hypocycloid tooth storan hipobar/simpanan hipobar gigi hiposildoid — — — — — — — — — — hypoeutecticsteel hypoid hypoid bevel gear hypoid gear hyperbola hyperbolic channel hyperbolic equation hyperboloid ofrevolution hipalon simpang hiperrnendadak hiperbola saluran hip~rbola persamaanhiperbola hiperboloid putaran hiperkiub hypotenuse hypothesis hypothesis testing hypothetical cell hypothetical flexural tensile stress hypothetical reversible process hypsometric curve hysteresis keluli hipoeutektik hipoid gearseronghipoid gear hipoid hipotenus hipotesis pengujian hipotesis selhipotesis tegasan tegangan lenturan bipotesis — proses boleh balik hipsitesis lengkung tinggi didih histeresis lengkung histeresis hypercube hvpereutectic composition hypereutectoid steel hypergroup hyperon — — — — — — — — hypersonic hypersonic flow hvpcrsorber kerencaman hipereutektik keluli hipereutektoid hiperkumpulan hiperon hiperbunyi aliranhiperbunyi hiperpengerap 329 hysteresis curve hysteresis effect hysteresis loop hysteresis loss hysteresis nonlinearity hytor pump kesan histeresis gelunghisteresis kehilangan histeresis ketaiddurusanhisteresis pamkilastinggi .

I-type semiconductor I I-type semiconductor ice accretion ice breaker ice condenser ice layer ICE machine ice point — — ideal shear strength separuh pengalirjenis-I nimbesaran ais/wmbesaran air batu ideal capacitance ideal circuit element — — — — — — ideal compensator ideal conductance ideal copolymerization ideal critical diameter ideal current source — — kapal pemecahais/kapal pemecah air batu pemeluwap ais/ pemeluwap air batu lapisan ais/lapisan air kcmuatan unggul unsurhitaruoggul pemampas unggul kealiran unggul pengkopolimcran uiig~iil garis pusat gcritirlg unggul — —— — — — — — — — — — — punca arus unggul kitarunggul larutan cairunggul diod unggul elastomer unggul penapisunggul bendalir unggul gas unggul hukumgasunggul penggredan unggul rnesin unggul campuran unggul penguat kendalian unggul proses unggul perierusunggul rintangan unggul pensampel unggul kekuatan ricih unggul — ideal cycle ideal dilute solution batu — — — ice strengthening ICE system ice-bank evaporator mesin ICE titik ais/titik air batu penguatan ais/penguatan air batu — — ideal diode ideal elastomer ideal filter ideal fluid ideal gas ideal gas law ideal grading ideal machine ideal mixture ideal operation amplifier ideal process ideal rectifier ideal resistance ideal sampler ideal shear strength 330 sistem ICE penyejatjenis bank ais/ penyejatjenis bank air batu area lambang area model berarca grafarca arcagrafi meter area icon icon symbol iconic model iconograph iconography iconomcter idealairplane — — — — — — — — — — — kapal terbang unggul .

ideal solution Ignore character ideal solution ideal source larutan unggul idle communicationmode idle time idler idler drum idler frequency idling idling-mixture screw igneous igneous reservoir rock igneous rock ignition ignition advance ignition coil ignition delay ignition loss ignition point — ragam perhubungan melahu ideal stage ideal system ideal transformer ideal voltage source ideal work idealized plastic material idealized structure punca unggul peringkat unggul sistem unggul pengubah unggul punca voltan unggul kerja unggul bahan plastik terunggul struktur terunggul masa melahu pemelahu idempotency idempotency law ident signal identical identification identification symbol identifier identify identity element identity gate identity matrix idiostatic instrument idle idle character — idempoten hukum idempoten isyarat kenal pasti serbasama pengenalpastian. pengenalan simbol pengenalpastian/ lambang pengenalpastian pengenal pasti kenal pasti — — — — — — — — ignition potential ignition system ignition temperature gelendong pemelahu frekuensi pemelahu pemelahuan skru campuran melahu igneus batuan takungan igneus batuan igneus pencucuhan mara pencucuhan gegelung pencucuhan lengah pencucuhan kehilangan pencucuhan titik pencucuhan upaya pencucuhan sistem pencucuhan suhu pencucuhan pemasaan pencucuhan unsur kepercaman get kepercaman matriks kepercaman ignition timing ignition vacuum pipe ignition warning light ignitor ignitron ignore character alatan kepercaman melahu aksara melahu 331 paip vakum pencucuhan laznpu asnaran pencucuhan pencucuh ignitron aksara tak endah .

ignore instruction immediate address ignore instruction illegal character illegal code illegal instruction illegal operation illitc illium alloy illuminated-dial instrument illuminating device — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — suruhan tak endah aksara haram kod haram suruhan haram pengendalian haram ilit aloi ilium alatan dail dicahayakan image memory image method image orthicon image processing image processing system image processor image quality indicator image restoration image sensor image signal image stabilization image system image table image transmission imaginary component imaginary forcing function imaginary number imaginary part imaginary response imaginary root imbibition imbihition flow immeasurable immediate access immcdiatc address 332 — —— — — — — — — — — — — — — — — — — illuminating oil illumination illumination effect peranti bercahaya minyak bercahaya pencahayaan kesan pencahayaan meter pencahayaan piawai pencahayaan gambaran bayangan kadbayangan casbayangan penukarbayangan illumination meter illumination standard illustration image image card image charge image converter image detection image dissector ingatan bayangan kaedah bayangan ortikon bayangan pemprosesan bayangan sistem pemprosesan bayangan pemproses bayangan penunjuk mutu bayangan pemulihan bayangan penderia bayangan isyarat bayangan penstabilan bayangan sistem bayangan jadualbayangan penghantaran bayangan komponen khayalan rangkap memaksa khayalan nomborkhayalan bahagian khayalan sambutan khayalan punca khayalan pedapan aliran pedapan tak terukur capaian segera alamat terdekat pengesanan bayangan pembclah bayangan peningkat bayangan peningkatan bayangan frckucnsi bayangan image enhancer image image image image enhancing frequency intensifier isocon — — — pengamat bayangan isokonbayangan .

immediate addressing impedor immediate addressing — — immediate operand immediate release immediate settlement immediate symbol immerse immersed body immersion immersion heater immersion plating immersion rinsing immersion scale immersion vibrator immiscibility immiscible immiscible fluid immiscible liquid immobile inlmunit\ impact impact basin impact day impact extrusion impact factor — — — pengalamatan terdekat kendalian terdekat/yang dikendali terdekat lepas segera impact fluorescence impact ionization impact load impact modulator — — — — — pcndarfluor Intaman pengionan hcntaman beban hentaman pemodulat hen tanlall peranti bendalir pemodulat hent~iniaii pengenapan segera simbol terdekat/lambang terdekat rendam jasad terendam perendaman pemanas rendaman penyaduran rendaman pembilasan rendaman skala rendaman penggetar rendaman ketakbolehcampuran tak bolch campur bendalir tak boich campur cecair tak boleh campur tak boleh gerak kelalian hentaman lembangan hentaman han hentaman penyemperitan hentaman faktorhcritaman impact modulator fluidic device impact polystyrene impact pressure impact printer impact resilience impact resistance impact strength impact test impact toughness impairment scale impedance impedance bridge impedance diagram — — — — — — — — — — — — — — — — polistirena hentaman tekanan hentaman pencetak hentaman kebingkasan hcntaniaii ketahanan hcntaman kekuatan hen taman ujian hentaman keliatan hentaman skala kerosakan galangan titi galangan gambarajah galangan faktorgalangan padanangalangan pengubahpadanan galangan penskalaan galangan penyaliran tergalang meter galangan penggalang impedance factor impedance matching impedance matching transformer impedance scaling impeded drainage impedometer impedor 333 — — — — — — — — -— .

alat pelaksanaan impermeable floor impermeable layer impervious area imprinter improper character improper constraint improved nail improved operator improved value impervious blanket impinge impingement attack impingement implement implementation improvement time improvised design nilai diperbaiki masa pembaikan rekabentuk tergubah- suai 334 .impeller impeller impeller pitch impeller pump improvised design — — — — — — — — — pendesak jarak pendesak pam pendesak gerakanjangkaan impending motion imperative operation imperative statement imperfect dielectric pengendalian mustahak kenyataan mustahak dielektrik tak sempurna implicant implication implicit implicit address implicit waiting technique — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pembabit pembabitan tersirat alamattersirat teknik tunggu tersirat implied class implied set importance function important property imposed date imposed load impress kelas terbabit set terbabit rangkap penting sifat penting imperfect gas imperfect mixing imperfect voltmeter imperfection imperfectly restrained gas tak sempurna pencampuran tak sempurna meter volt tak sempurna tarikh berkuatkuasa hebankenaan bekasan. menera arusbekasan frekuensi tertekan upaya bekasan bekasan tekapan penekap aksara tak wajar kekangan tak wajar paku diperbaiki pengendali diperbaiki ketaksempurnaan terhalang tak sempurna cia piawai imperial impressed current impressed frequency impressed potential impression imprint imperial standard yard imperial unit impermeable impermeable boundary unit imperial tak boleh telap sempadan tak boleh telap lantai tak boleh telap lapisan tak boleh telap kawasan tak telus litupan tak telus santak serangan santak pensantakan laksana.

imprudent design stress imprudent design impulse impulse blading impulse excitation impulse function impulse generation impulse generator impulse noise impulse ratio impulse resistance impulse response impulse response amplifier impulse response function impulse test impulse turbine impulse type circuit impulse type circuit breaker impulse voltage impulse-turbine wheel impulsive force impulsive motion impurity impurity atom — — — — — — — — — — — — rekabentuk gopoh-gapah dedenyut bilah dedenyut pengujaan dedenyut rangkapdedenyut penjanaan dedenyut penjana dedenyut hingardedenyut nisbahdedenyut rintangan dedenyut impurity defect impurity effect in and out plating in band signalling in plane strain in plane stress in situ measurement in surface flaw in-and-out bolt in-circuit emulation (ICE) in-core detector in-depth audit — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — sambutan dedenyut penguat sambutan dedenyut kecacatan bendasing kesan bendasing platan dalam-luar pengisyaratan dalamjalur terikan sesatah tegasan sesatah ukuran di situ kecacatan di dalam permukaan bolt dalam-luar pelagakan dalam litar pengesan dalam teras audit mendalam laporan mendalam — rangkap sambutan dedenyut ujiandedenyut turbin dedenyut litarjenis dedenyut pemutus litarjenis dedenyut voltandedenyut roda urbin-dedcnyut dayadedenyut gerakandedenyut bendasing atom hendasing — — — — in-depth report in-house system in-line check in-line coding in-line cylinder in-line injector sistem dalam-rumah semakan sebaris pengekodan sebaris silinder sebaris pemancit sebaris proses sebaris in-line process in-line subroutine — — — — — • -~ sublazim sebaris/subrutin sebaris strategi masuk-keluar in-out strategy in-pile irradiation in-plane shear stress — — — penyinarandalam timbunan tegasan ricih sesatah 335 .

in-plant system inclined drain in-plant system in-service inspection — — sistem dalam loji pemeriksaan dalam inboard aileron inboard profile inborn characteristic inborn error inbound trip — — — — — — — — — perkhidmatan in-situ in-situ concrete in-situ strength in—situ test di situ konkrit di situ kekuatan di situ ujian di situ pengujian di situ pencarisilapan di situ pemeriksaan di air incandescent display inched graduation in-situ testing in-situ troubleshooting lnchmaree clause incidence in-watersurvey inaccessiblecentre inaccuracy inaccurate inactive file inactive ingredient inactive state inadequate inadmissa ble inadmissable channel inadmissable file inanimate control inarticulate inboard — incidence angle incidence lag incidence matrix incident wave pusat tak tercapai ketakjituan takjitu fail tak giat/fail tak aktif ramuan tak giat/ramuan tak aktif keadaan tak giat/keadaan tak aktif tak memadai tak boleh masuk saluran tak boleh masuk incident-power meter incidental time incineration incinerator incipient failure inclination inclination factor inclination ofthe plane inclination test incline inclined bar inclined bell inclined drain -— — — — — — fail tak boleh masuk kawalanjamadat tak bersendi. takjelas suara didalam — aileron pangkal susuk dalam ciri semula jadi ralat semula jadi perjalanan di dalam paparan pijar senggatan berinci fasal lnchmaree tuju sudut tuju susulan tuju matriks tuju gelom bang tuju meter kuasa tuju masa berlaku penunuan penunu kegagalan awal kecondongan faktor kecondongan kecondongan satah ujian kecondongan condong bar condong loceng condong saliran condong 336 .

tak melekit antara muka takjelas.inclined plane incremental display inclined plane inclining experiment inclinometer included angle inclusion inclusive OR operation — — — — — — satah condong ujikaji condong incompletely specified sequential circuit incompressibility incompressible incompressible flow incompressible fluid inconel — incoherence incoherent interface — — metercondong sudutkandung rangkuman kendalian ATAU berangkum takjelas. — — — — — — — incongruent melting inconsistency inconsistent increasing performance increasingpitch increment antara muka tak melekit incoloy incoming signal incoming stream incompatibility incompatible — — — — — — — — incomplete connection incomplete program incomplete routine incomplete-expansion cycle incomplete-expansionengine incompletely specified function — — inkoloi isyaratmendatang aliran mendatang ketakserasian tak serasi penyambungan t~k lengkap aturcara tak lengkap lazim tak lengkap/rutin tak lengkap kitar pengembangan tak lengkap enjin pengembangan tak lengkap — — litarjujukan tertentu tak lengkap ketakbolehmampatan tak boleh mampat aliran tak boleh mampat bendalir tak boleh mampat inkonel peleburan tak serbasama ketakkonsistenan/ketaktekalan tak konsisten/tak tekal prestasi menaik/periakuan menaik — — — — — — — — — — — — increment pressure ratio incremental incremental approach incrementalcharge-balancing incremental circuit incremental compaction incremental computer incremental cost incremental data incremental display 337 pic meningkat tokokan nisbah tokokan tekanan tokokan pendekatan tokokan imbangan cas-tokokan litar tokokan padatan tokokan — rangkap tertentu tak lengkap komputer tokokan kos tokokan data tokokan paparan tokokan .

Incremental forward resistance mcremental forwanl resistance index mode — incrementalfuel cost incremental gain incremental induction incrementalintegrator incrementalmodel incremental model device incrementalpermeability incremental plotter incremental resistance incremental signal incremental tape unit incubation incubation period indefinite indent indenter indentation indented disc separator independent independent deactivation independent equation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — rintangan ke depan tokokan kos bahan api tokokan gandaan tokokan aruhan tokokan pengamir tokokan model tokokan peranti model tokokan independent fission yield independent foundation independent front suspension independent process independent sector independent sideband independent source independent support motion independent suspension independent variable indeterminancy indeterminate output state indeterminate structure — — — — — — — — kebolehtelapan tokokan pemplot tokokan rintangan tokokan isyarat tokokan unit pita tokokan pengerainan kala pengeraman — — — tak pasti lekuk pelekuk pelekukan pemisah cakera berlekuk tak bersandar penyahgiatan tak — index index addressing index centre index entry —— — — — — — bersandar/penyahaktifan tak bersandar — index file index head index hole index mode persamaan tak bersandar 338 hasil pembelahan tak bersandar asas tak bersandar ampaian depan tak bersandar proses tak bersandar sektor tak bersandar jalur sisi tak bersandar punca tak bersandar gerakan sokong tak bersandar ampaian tak bersandar pembolehubah tak bersandar ketakbolehtentuan keadaan keluaTan tak boleh tentu struktur tak boleh tentu indeks pengalamatan indeks pusat indeks kemasukan indeks fail indeks kcpalaindeks lubang indeks ragam indeks .

tak terus pam tindak tak langsung pengalamatan berindeks kemasukan berindeks rakamanberindeks isih berindeks failjujukan berindeks perindeksan indirect acting pump indirect address indirect address bit indirect addressing indirect connected steering gear indirect cost indirect jump indexing indicated airspeed indicated efficiency indicated horsepower laju udara tertunjuk kecekapantertunjuk kuasa kuda tertunjuk tekanan berkesan mm — — indicated mean effective pressure indicated power — — — — — — — — — indicated pressure indicated thermal efficiency indicated work indicating instant indication indication error indication hysteresis indicator tertunjuk kuasa tertunjuk tekanan tertunjuk kecekapan haba tertunjuk kerja tertunjuk alat menunjuk tunjukan ralattunjukan histeresis tunjukan indirect material cost indirect operating cost indirect reference address indistinguishable — — alamat tak langsung bit alamat tak langsung pengalamatantaklangsung peralatan kemudi tersambung tak terus kos tak langsung lompat tak langsung/ lompat tak terus kos bahan tak langsung kos kendalian tak langsung — — — — — — — indium individual bar individual column individual line individual probability alamat rujukan tak terus tak boleh kenal hera indium bar individ u/bar tunggal tiang tunggal penunjuk 339 garis tunggal kebarangkalian tunggal .edez modulation Individual probability index modulation index number index ofrefraction index point index property index register indexed addressing indexed entry indexed recording indexed sort indexed-sequential file — — — — — — — — — — — — — — — — pemodulatan indeks nomborindeks indeks pembiasan titik indeks sifat indeks daftar indeks indicator chart — — — — — — — — — — — carta penunjuk indicator diagram indicator gate indicator gear indicator system indices method indirect gambarajah penunjuk get penunjuk gearpenunjuk sistem penunjuk kaedahindeks tak langsung.

induce Industry induce induced induced channel induced current induced dipoles induced draft induced drag induccd failure induced magnetism induced radioactivity induced rotor voltage induced voltage inductance inductance comparison bridge induction induction coil induction disc wattmeter induction force induction furnace — — — — —— — — — — — — aruh tcraruh saluran teraruh arus teraruh dwikutub tcraruh draufteraruh serctan tcraruh kegagalan tcraruh kemagnetan teraruh keradioaktifan tcraruh voltan pcmutar teraruh voltan teraruh kearuhan titi bandingan kcaruhan aruhan gegelung aruhan meter watt cakera aruhan daya aruhan relau aruhan penjana aruhan pengerasan aruhan log aruhan pancarongga aruhan pelcburan aruhan motor aruhan 340 induction pattern relay induction period induction regulator induction stroke induction tempering induction turbulence induction type relay induction-short normal method inductive divider geganti corak aruhan kala aruhan pengatur aruhan — — — — — — inductive potentiometer inductive ratio bridge inductive reactance inductively coupled inductively coupled amplifier inductively coupled ratio arm inductor inductor alternator indurated soil industrial design industrial oil industrial safety industrial Street industry lejang aruhan pembajaan aruhan gelora aruhan gegantijenis aruhan kaedah biasa pendekaruhan pembahagi beraruhan meter upaya beraruhan titi nisbah beraruhan regangan beraruhan terganding beraruhan penguat terganding beraruhan lengan nisbah terganding bcraruhan pengaruh pengulang-alik pcngaruh tanah keras — induction generator induction induction induction induction induction hardening log manifold melting motor rekabentuk perusahaan minyak perusahaan keselamatan perusahaan jalan kawasan perusahaan perusahaan/industri .

inelastic Infiltration capacity inelastic inelastic buckling inelastic collision inelastic respond inelastic scattering inelastic theory inequality comparator inequivalence inert gas system inert gas welding inert solid inert starter inertia inertia condition inertia coordinate system inertia couple inertia force — — — — — — — — — — —— — — — tak anjal/tak kenyal lengkokan tak anjal/ lcngkokan tak kenyal pelanggaran tak anjal/ pdanggaran tak kenya! sambu tan tak anjal/ sambutan tak kenyal serakan tak anjal/senakan tak kenyal teori tak anjal/teori tak kenya! pembanding ketaksamaan ketaksetaraan sistem gas lengai kimpalan gas lengai pcpejallengai pemula lengai sifatekun/inersia keadaan sifatekun/ keadaan inersia sistem koordinat sifatekun/ sistem koordinat inersia gandingan sifatekun/ gandingan inersia daya sifatekun/daya inersia inertia load inertia moment inertia tensor inertial confinement device — — — — inertial guidance inertial slenderness inertial system inerting inerting constant inextensibility inextensional plate theory inferential measurement inferred zero instrument infilling infilling block infilling panel infiltration infiltration capacity — — — — — — — — — — — — — — beban sifatekun/beban inersia momen sifatekun/momen inersia tensor sifatekun/tensor inersia peranti pembendung sifatekun/peranti pembendung inersia panduan sifatekun/ panduan inersia kelangsingan sifatekun/ kelangsingan inersia sistem sifatekun/sistem inersia lengaian pemalarlengaian ketakbolehpanjangan teoni plat tak memanjang ukuran taabir alatan sifar tertaabir pengisian blok pengisi panel pengisi penyusupan keupayaan penyusupan 341 .

Inflltrometer information flow infiltrometer infinite infinite aquifer infinite baffle infinite bus infinite core infinite line infinite multiplication factor infinite network infinite pad infinite plane charge infinite return potentiometer infinite slab reactor infinite velocity infinite vortex infinite zero infinite-degree system infinitely variable transmission infinitesimal infinity infix notation inflammability — — — — — — — — — — — -— — — -— — — — — — — — meter susup tak terhingga akuiferluas sesekat tak terhingga bas tak terhingga teras tak terhingga talian tak terhingga faktor pendaraban tak terhingga rangkaian tak terhingga pad tak tcrhingga cas satah tak terhingga meter upaya kembali tak terhingga reaktorpapak tak tcrhingga halaju tak terhingga vorteks tak terhingga sifar tak terhingga sistem darjah tak terhingga penghantaran pembolehubah tak terhingga kecil tak terhingga/ infinitesimal ketakterhinggaan/infiniti tatatanda lekap kemudahterbakaran inflammability limit inflammable inflammable cargo inflatable inflation pressure inflection point inflection-point method inflow inflow factor inflow loss influence coofficient influence function influence line influence surface influence value influence-diagram influent influent stream information information bearer information bit information channel information efficiency information feedback system information flow — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — had kemudahterbakaran mudah terbakar kargo mudah terbakar boleh kembung tekanan kembung titik lengkok balas kaedah titik lengkok balas aliran masuk faktor aliran masuk kehilangan aliran masuk pekali pengaruh rangkap pengaruh garis imbas permukaan pengaruh nilai pengaruh gambarajah pengaruh influen sungai influen makiumat penggalas makiumat bit maklurnat saluranmaklumat kecekapan makiumat sistem suap balik maklumat aliran makiumat — 342 .

Information loss Initial current information loss information marker information processing system information rate information requirement information retrieval information source information system information technology information theory information utilities information word informing gun infra-red infra-red device infra-red emitting diode infra-red sensor infra-red spectroscopy infra-red thermometer infra-sonic ingot ingot iron inhalation inherent inherent ash (coal) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kehilangan maklumat penanda maklumat sistem pemprosesan maklumat kadar maklumat keperluan maklumat dapat-kembali makiumat punca maklumat sistem maklumat teknologi maklumat teori maklumat kemudahan makiumat kata maklumat senjata api pemberitahu infra-merah peranti infra-merah diod pancar infra-merah penderia infra-merah spektroskopiinfra-merah meter suhu infra-merah infra-bunyi jongkong besijongkong sedutan terwujud abu terwujud inherent balance inherent moisture inherent unsharpness inherent viscosity inherited error inhibit inhibit circuit inhibit pulse inhibited gate inhibiting input inhibiting signal inhibition inhibition rule inhibitor inhibitor gate inhomogeneity inhour inhour equation initial assumption initial charge initial compression initial condition initial condition code initial contact initial current — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — imbangan terwujud lembapan terwujud ketaktajaman terwujud kelikatan terwujud ralat terwaris rencat litar rencat denyutrencat get terencat masukan merencat isyarat merencat perencatan aturan perencatan perencat get perencat ketakhomogenan jam-songsang persamaan jam-songsang andaian mula casmula mampatan mula syarat awal. keadaan awal kod syarat awal sentuhan mula arusmula — —~ — 343 .

suntikan arus suntikan grid sun tikan diod laser suntikan pengacuan suntikan pam pancitan muncung pam pancitan sistem suntikan kesuntikan indeks kesuntikan pemancit.suntik injectable soil injection injection current injection grid injection laser diode injection moulding injection pump injection pump nozzle injection system injectivity injectivity index injector ink bleed ink reflectance ink smear ink smudge ink spatter ink squeeze out ink uniformity inking system inlay inlet inlet loss inlet manifold inlet nomograph — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — tanah bolehsuntik/tanah boleh pancit pancitan.initial delay inlet nomograpb initial delay initial depth initial eddy initial imperfection initial moment initial pressure initial prestress initial project initial set initial stability initial storage initial strain initial stress matrix initial value initial value approach initial value theorem initial voltage initialization initiating event initiation Initiation ofcrack initiation step initiator inject — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — lengah mula dalarn mula pusarmula ketaksempurnaan mula momen inula tekanan mula prategasan mula projek permulaan pengerasan mula kestabilan mula storan mula/simpanan mula tenikan mula matriks tegasan mula nilaimula peridekatan nilai mula teorem nilai mula voltan mula pcmemulaan penistiwa memula permulaan permulaan retakan langkah permulaan peniula pancit. penyuntik jujuhdakwat pemantulan dakwat lumur dakwat comotan dakwat pemercik dakwat picitan keluar dakwat keseragaman dakwat sistem pendakwatan tatah dalam salon masuk kehilangan salur masuk pancarongga salur masuk nomograf sa!ur masuk 344 .

bongkah masukan kemuatan masukan saluran masukan ciri masukan kelengkapan penyesuaian masukan arus masukan kitarmasukan data masukan peranti masukan suntingan masukan kelengkapan masukan pengembang masukan penapis masukan masa pegang masukan galangan masukan sampukan masukan daftar selakan masukan isyarat terhad masukan ragam masukan modul masukan nod masukan hingar masukan 345 .inlet pressure Input noise inlet pressure inlet valve inlet ventilating inner bottom inner dead centre inner footing inner keel inner layer inner loop inner race inner radius ofbending inner ring bearing inner ring road inner strake inner tube innoculant innoculation ofcast iron innovation innovative innovative design inorganic material inorganic soil input input admittance input area tekanan salur masuk injap salur masuk — pengalihudaraan salur masuk —bawahan dalam pusat mati dalam tapak dalam lunas dalam lapisan dalam gelung dalam larian dalam jejari-dalam bengkokan galas gelang dalam jalan pekelilingan dalam jejalur dalam tiub dalam bahan suntik penyuntikan besi tuang ciptabaruan cipta baru rekabentuk cipta baru bahan t~k organik tanah tdk organik masukan lepasan masukan kawasan masukan input attenuator input bias current input block input capacitance input channel input characteristic input conditioning equipment input current input cycle Input data input device input editing input equipment input expander input filter input hold time input impedance input interrupt input latching register input limited signal input mode input module input node input noise —— — —— —— — pengecil masukan aruspincang masukan blok masukan.

Input offset current input/output register input othet current input.oth~t voltage input port input power input queue input reactance input referencelevel input resistance input section input selector input shall input stacker input state input storage input stream input susceptance input tape input translator input unit input voltage input-rule input-setup time input/output area input/output board input/output buffer — — — arus o~iet masukan voltan of~et masukan liangmasukan kuasa masukan — — — — — — — — — — — baris-gilir masukan regangan masukan aras rujukan masukan rintangan masukan bahagian masukan pemilih masukan aci masukan input/output program input/output input/output input/output buffer bus cable controller — — — input/output device input/output driver inputJoutput instruction input/output interface input/output interrupt input/output operation input/output peripheral input/output port input/output priority input/output processor input/output referencing input/output register — — — — penindan masukan keadaan masukan storan masukan jurusanmasukan rentanan masukan pita masukan — — — — — — — — — — penterjemah masukan unit masukan voltanmasukan aturan masukan masa persiapan masukan kawasan masukan/kduaran papan masukan/keluaran penimbal masukan/ keluaran — — — — — — aturcara penimba! masukan/keluaran bas masukan/keluaran kahel masukan/keluaran pengawal masukan/ keluaran peranti masukan/keluaran pemacu masukan/ keluaran suruhan masukan/keluaran antara muka masukan/ keluaran sampuk masukan/ keluaran pengendalian masukan/ keluaran persisian masukan/ keluaran hang masukan/keluaran keutamaan masukan/ keluaran peruproses masukan/ keluaran perujukan masukan/ keluaran daftar masukan/keluaran 346 .

Input/output request Instantaneous counhustiss input/output request inquiry inquiry answer inquiry character inquiry display inquiry status inquiry unit inrush pattern relay inrush waveform inscriber inscribing pen inscnible inscription insensitive code insert insertmode inserted text insertion insertion head insertion order insertion signal insertion test signal insertion-loss — — — — — — — — — permintaan masukan/ keluaran pertanyaan jawapan pertanyaan aksara pertanyaan paparan pertanyaan tarafpertanyaan unit pertanyaan geganti corak rempuhmasuk bentukgelombang rempuh-masuk penggores-ukir pena menggores-ukir gores-ukir penggoresukiran kod tak peka sisip ragam sisip teks tersisip sisipan kepalasisipan tertibsisipan isyarat sisipan isyarat ujian sisipan kehilangan sisipan inshore inside cabin inside caliper inside fastening inside fishing tool inside micrometer inside plant insight insolubility insoluble inspect safe inspection inspection bay inspection gauge inspection microscope instability instability failure installation installation date installation time installed capacity instantaneous acceleration instantaneous centre of rotation instantaneous closure instantaneous combustion — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — tepi pantai kabin dalam kahiperdalam pengikat dalam perkakas pancing dalam mikrometer dalam loji dalam celik akal ketakbohehharutan tak boleh larut periksa selamat pemeriksaan ruang pemeriksaan tolok pcmeriksaan mikroskop pemeriksaan ketakstabilan kegagalan ketakstabilan pemasangan tarikh pemasangan masa pemasangan kemuatanterpasang pecutan ketika pusat pusingan ketika penutup ketika pembakaran ketika — — 347 .

Instantaneous curvature instrumented fuel element instantaneous curvature instantaneous storage instantaneous transfer instantatseous value instantaneous velocity instruction instruction area instruction byte instruction character instruction code instruction count instruction decoder instructionformat instruction handling area instruction machine code instruction rate instruction register instruction repertoire instruction set instruction sheet instruction time instruction type instruction-set processor instructional mnemonic — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kelengkungan ketika storan ketika pindahan ketika niiai ketika halaju ketika suruhan kawasan suruhan b~/esuruhan aksara suruhan kodsuruhan bilangan suruhan penyahkod suruhan format suruhan kawasan pengelolaan suruhan kod mesin suruhan kadar suruhan daftar suruhan repertoirsuruhan set suruhan kepingan suruhan masa suruhan jenis suruhan pemproses set suruhan senang-ingat bersuruhan instructional modification instructional monitoring instructional multiaddress instructional repertory instructional storage instructional time instructional word instrument instrument chart instrument effect instrument error instrument rating instrument transformer instrument transformer error instrumental drift instrumental effect instrumental error instrumentation instrumentation amplifier instrumentation bus instrumentation connector instrumentation error instrumented fuel element — — pengubahsuaian bersuruhan pengawasan bersuruhan berbilang alamat bersuruhan repertoiran bersuruhan penstoran bersuruhan masa bersuruhan kata bersuruhan alatan carta alatan kesan alatan ralat alatan perkadaran alatan pengubah alatan ralat pengubah alatan hanyutan alatan kesan peralatan ralatalatan pengalatan. peralatan penguat peralatan bas pengalatan penyambung pengalatan ralat pengalatan unsur bahan api teralat — — — — — — — — — 348 .

insulate integral silicon intensifier tube insulate insulated gate field-effect transistor insulated hatch plug insulated hold insulated ship insulated system insulated wine insulating material insulating oil insulating sleeve insulating tape insulation insulation breakdown insulation coordination insulation instrument insulation resistance insulation test insulator intact clay intake design intake interference intake manifold intake silencer intake structure — — — — menebat transistor kesan-medan get tinicbat palam hac tertcbat palka tertebat kapal tertebat sistem tertebat dawai tertebat bahan penebat minyak penebat sarung penebat pita penebat tebatan. penebatan pecah penebatan penyelarasan tebatan alatan penchatan rintangan penebatan ulian penebatan penebat tanahliat tak terusik/ lempung tak terusik rekahentuk pengambilan gangguan pengambilan pancarongga pengambilan pcnvenyappengambilan strukturpengambilan 349 intake tower intake valve intake volume intalox saddle integer integer arithmetic integer division integer multiplication integer number conversion integer variable integral integral absolute-error criterion integral action integral boundary integral control action integral controller integral coring method integral experiment integral factor integral frame integral fuel integral nonlinearity integral silicon intensifier tube — — — — — — — — — — — — — menara pengambilan injappengambilan isipadu pengambilan pelana intaloks integer aritmetik integer pembahagian integer pendaraban integer penukaran nombor integer pcmbolehubah integer kamiran nilai tara ralat-mutlak kamiran/kriterium ralatmutlak kamiran tindakan kamiran sempadan kamiran tindakan kawalan kamiran pengawal kamiran kaedah mengorek kamiran ujikaji kamiran faktor kamiran kerangka kamiran bahan api kamiran ketaklclurusan kamiran tiub pengamat silikon penting .

terkamir penyesuai bersepadu litar bersepadu pembungkusan litar integrated Schottky logic — (ISL) integrated system integrated transistor integrating gyro integrating network integrating Digital Voltmeter — — — k~igik Schouky bersepadu/ mantik Schottky bersepadu sistem bersepadu transistor bersepadu gegasing kamiran/giro kamiran rangkaian kamiran meter volt digit kamiran pengamiran. mengamirkan bersepadu.integral time intensifier integral time integral-error control integrand integrate integrated integrated adapter — — — — — — — — integrated circuit integrated circuitpackaging integratedcircuit wafer integrated communication adapter masa penting kawalan ralat kamiran kamiran/yang dikamir kamiran. persepaduan pengamir pengavun pengamir pengamir bentuk gelombang penjana denvut pengamir keutuhan kecerdikan kemampuan kecerdikan perhubungan cerdik pengawal cerdik pangkalan cerdik pengecaman suara cerdik pangkalan suara cerdik stesen kerja cerdik pengamat — — — — bersepadu wafer litar bersepadu penyesuai perhubungan bersepadu komponen bersepadu (DVM) integration integrator integrator oscillator integrator waveform integrator-pulse generator integrity intelligence intelligence capability intelligent communication intelligent controller intelligent terminal intelligent voice recognition intelligent voice terminal intelligent workstation intensifier — integrated component integrated data processing integrated demand meter integrated digital system integrated emulator integrated enclosure integrated injection logic — — pemprosesan data bersepadu meter permintaan bersepadu sistem digit bersepadu pelagak bersepadu penutupbersepadu logik suntikan bersepadu( mantik suntikan bersepadu litar monolit suntikan bersepadu — — — — — integrated injection monolithic circuit — 350 .

antara pendinginan-antara dendrit antara tegasan ricih antara lamina tenaga antara molekul saliran antara-desa jedaantaradigit antara unsur pengisyaratan antara ibu sawat antarazarah saling tindak analisis saling tindak gambarajah saling tindak tenaga saling tindak persamaan saling tindak — — — — — — — — interactive editor interactive programming interactive simulator interactive system interactive terminal interactive time sharing interatomic force interbase current interbase region in terbase resistance — — — — — — — — — — — — — — — faktorsaling tindak formulasaling tindak/ rumus saling tindak parametersaling tindak hubungan saling tindak perhubungansalizig tindak kaedah komputer saling tindak perkomputeran saling tindak pcnyahpepijatan saling tindak/penyahsilapan saling tindak penyunting saling tindak pengaturcaraan saling tindak penyclaku saling tindak sistem saling tindak pangkalan saling tindak pengongsian masa saling tindak daya antaraatom arus antara tapak kawasan antara tapak rintangan antara tapak 351 .intensifying screen Interbs.e resimnune intensifying screen intensimeter intensity intensity duration curve intensity ofloading intensity ofradiation intensity ofturbulence intensive property intentional nonlinearity inter cooler inter cooling inter dendri tic inter lamina shearing stress inter molecular energy inter-country drain inter-digit pause inter-element inter-exchange signalling inter-particle interaction interaction analysis interaction diagram interaction energy interaction equation — — — — — — — — — — — — — tabir pengamatan meter keamatan interaction factor interaction formula interaction parameter interaction relation interactive communication interactive computer method interactive computing interactive debugging — — keamatan lengkungtempoh keamatan keamatan bebanan — — — keamatan sinaran keamatan gelora sifat intensif ketaklelurusan sengaja pendingin.

interbiock gap interface type interbiock gap — — — — — — — — — intercarrier sound intercept intercepting trunk interception interceptordrain interceptordyke interchange interchange factor interchangeability interchangeable assembly interchangeable card interchangeable type face interchannel interchannel interference interclock circuit intercioudflash intercom intercommunicatingsystem intercximputercommunication interconnected body interconnectedsuspension sela antara blok bunyi antara pembawa pintasan sesalurmemintas pemintasan saliran pemintas daik pemintas saling tukar/persilangan faktor saling tukar/ faktor persilangan kebolehsalingtukaran pasangan boleh saling interconnection intercostal intercostal plate intercoupled multiple-loop system intererystalline interdigital interelectrode interelement compatibility interelemen t short — — — — — — — — — interexchange channel interface Interface activity interface adapter interface card interface channel (communicating) interface circuit interface design interface device interface event interface latch tukar kad boleh saling tukar — muka taip boleh saling — — — tukar antara saluran gangguan antara saluran litar antara jam kilat antara awan saling hubungan jeriau platjeriau sistern berbilang gelung saling ganding antara hablu ran antaradigit antaraelektrod keserasian antara unsur pintasan antara unsur saluran antara ibu sawat antara muka kegiatan antara muka/ keaktifan antara muka penyesuai antara muka kad antara muka saluran antara muka litar antara muka rekabentuk antara muka peranti antara muka peristiwa antara muka selak antara muka pemproses antara muka piawai antara muka jenis antara muka interkom sistem saling berhubung perhubungan antara — — komputer jasad tersaling hubung ampaian tersaling hubung 352 interface processor interface standard interface type .

interface unit interlameilsi interface unit interfacer interfacial angle interfacial area interfacial bond strength interfacial condensation interfacial energy interfacial tension interfacing — — — — — unit antara muka pengantara muka sudut antara muka luasantaramuka interferometer interfield validity checking interfix interfiow intergranular intergranular corrosion intergranular cracking intergranular pressure intergreen interior interior column interior corrosion interior design interior dike interior drain interior edge panel interior glue interior grade interior label interior typeplywood interlace interlaced scanning interlamellar 353 — — meter gangguan penyemakan kesahan antara medan antara lekap ~Jiran antara antara butir — — — kekuatan ikatan antara muka pemeluwapan antara muka tenaga antara muka tegangan antara muka — — — — — — karatan antara butir/ — — — — — — pengantaramukaan bas pengantaramukaan kemampuari pengantaramukaan kad pengantaramukaan hang pengantaramukaan gangguan pemasangan gangguan pinggirgangguan radas mengukurganggnan kemikroskopan gangguan corakgangguan titik gangguan masagangguan ampaian gangguan kakisan antara butir retakan antara butir tekanan antara butir interfacing bus interfacing capability interfacing card interfacing port antara hijau dalaman tiang dalaman kakisan dalaman/karatan — — — — — — dalaman — — — — — — — — — — —— interference interference fit interference fringe interference measuring apparatus interference microscopy interference pattern interference point interference time interference-suspension interferogram rekabentuk dalaman bentengdalaman saliran dalaman panel tepidalaman glu dalaman — — — — — gred dalaman label dalaman papan lapisjenis dalaman selang-seli rakaman gangguan pengimbasan selangseli antara lamela .

antaja penyepuhlindapaa peitengahan rasuk perantaraan pembawa perantaraan tiang peratitaraali tukaran kawalan peraiitaraan kitar perantaraan matlamat perantaraan 354 — — — — —- interlock element interlock time interlocked grain interlocking interlocking beam interlocking frame intermediate distributing frame intermediate frame intermediate frequency intermediate frequency strip intermediate link intermediate neutron intermediate phase intermediate product intermediate public transport intermediate reactor intermediate shaft intermediate stiffener intermediate storage intermediate total intermediate welding intermediate-frequency transformer intermetallic compound intermittence intermittence effect intermittence pit intermittency factor intermittent intermittent element — — — — kerangka agihan pertengahan kcr~sngkapcraniaraan trckuensi pcraiitaraan jalur frekuensi pcrantaraail niata rantai antara i ICU I IOU ~C ntcngah an fasa pertengahan keluaran perantaraan pengangku tan awam perantaraan reaktor perantaraan aci antara pengukuh antara storan perantaraan junslah perantaraan kimpalan aritara pengubah frekuensi pertengahan sebatian antara logam terputus-putus kesan terputus-putus lubang terputus-putus faktor keterputus-putusan terputus-putus unsur terputus-putus — — — —— interlude intermediary intermediate intermediate annealing — intermediate beam intermediate carrier intermediate column intermediate control change intermediate cycle — — — — — — — — — — — — intermediate destination .latu4esva — — — — intermittent element interleave plane interleaved interleaved memory interleavedprocess interlock satah antara lembaran antara lembaran ingatan berantara lembaran proses berautara lembaran saling kunci. pertengahan. panca unsur sahing kunci masa saling kunci ira terpanca saling mengunci rasuk memanca kerangka memanca selingan peiautara perantaiaan.

Intermittent error internal heat generation intennittent intermittent intermittent intermittent error fault flow integration — — -— — ralat terputus-putus kegagalan terputus-putus aliran terputus-putus pengamiran terputusputus suar terputus-putus kendahian terputus-putus anak sungaibermusim internal code internal combustion internal combustion engine — — — — — — — — — kod dalam pembakaran dalam internal control imtternal conversion internal diameter enjinpembakaran dalam kawalan dalam penukarandalam garis pusat dalam intermittent light — — — — intermittent operation intermittent stream intermittent transmission intermittent welding intermix intermixing intermodulation intermodulation distortion intermodulation frequency intermolecular intermolecular force internal internal age internal bias internal blocking internal buffer internal checking internal clock circuit internal dose internal drainage internal drainage layer internal drum filter penghantaran terputusputus kimpalan terputus-putus saling campur bersaling campur sahing modulatan herotan sahing modulatan frekuensi saling modulatan antara molekul daya antara molekul dalam umur dalam pincang dalam penyeka tan dalam penimbal dalam penycmakan daham hitar jam dalam pengejaman dalam internal effect internal element internal energy internal environment internal environmental internal expanding shoe internal exposure internal flow internal force internal forecasting internal friction internal friction angle internal friction coefficient dos dalam saliran dalam tanah lapisan saliran dalam tanah turas gelendong dalam kesan dalam unsur dalam tenaga dalam sekitaran dalam persekitaran dalam kasut mengembang dalam dedahan dalam aliran dalam daya dalam ramalan dalam internal clocking internal gas drive internal heat generation geseran dalam sudut geseran dalam pekahi geseran dalam pemacu gas dalam penjanaan haba dalam 355 .

Internal Illumination interpreting mode internal illumination internal instruction internal interrupt internal irreversibility internal loss internal magnet internal memory internal oxidation internal plasticization internal polling internal pressure internal pressure coefficient internal prestressing internal radius internal radius ofhook internal relativity internal resistance internal reversibility internal run internal scour internal sort internal structure internal survey internal trip internal virtual work internal yield pressure — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — pencahayaan dalam suruhan dalam sampukdalam ketakbolehbalikan dalam kehilangan dalam magnet dalam ingatan dalam pengoksidaan dalam pemplastikan dalam tinjauan dalam tekanan dalam pekali tekanan dalam prategasandalam jejari dalam jejari dalam cangkuk kenisbian dalam rintangandalam kebolehbalikan dalam larian dalam keruk dalam isih dalam strukturdalam tinjauan dalam internally stored program international code international digital data service (IDDS) international maritime law international rubber regulation scheme international scale of temperature international standard international uniformity internationally accepted — — — aturcara tersimpan dalam kod antarabangsa perkhidmatan data berdigit antarabangsa undang-undang laut antarabangsa skim peraturan getah antarabangsa skala suhu antarabangsa piawaian antarabangsa keseragaman antarabangsa lambangditerima antarabangsa/simbol diterima antarabangsa — — — — — — symbol interphase — — — — — — — — — — — interphase transformer interphone interplanar spacing interpolate interpolation interpole interpreted code interpreted instruction antarafasa pcngubah antara fasa antarafon jarak antara satah tentu dalam penentudalaman antara kutub kod tertafsir perjalanan dalam kerja maya dalam suruhan terta~ir kodpenta~ir ragam mentalMr tekanan alah dalam 356 interpreter code interpreting mode .

interpretive execution pelaksanaan bertafsir bahasa bertaflir penyurihan bertafsir perhubungan antara pemproses sela antara rekod pisit pemisitan pemisit penggembur antara bans sampukan logik sampuk dan kawalan/ mantik sampuk dan kawalan kemampuan sampuk kodsampuk lazim kawalan sampuk/ rutin kawalan sampuk kitarsampuk terpacu sampukan benderapemboleh sampuk ratatsampuk suapbahiksampuk pengelolaan sampuk interrupt service routine interpretive execution interpretive language interpretive tracing nterproceasorcommunication interrecord gap interrogate interrogation interrogator interrow cultivator interrupt interrupt and control logic interrupt identification interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt interrupt indicator linkage logging mask on contigency on power fail on timeout option oriented override priority processing processor program request request input — — -~ — — — — pengenalpastian sampuk penunjuk sampuk pautan sampuk pengelogan sampuk topcng sampuk sampukpadakemungkinan sampuk pada kegagalan kuasa — — — — — — — — — — sampukpada masa cup pihihan sampuk terhaluan sampuk langkau sampuk keutamaan sampuk pemprosesan sampuk pemproses sampuk aturcarasampuk permintaan sampuk masukan permintaan sampuk sambutansampuk lazim sampuk/rutin sampuk lazim melayan sampuk/ rutin melayan sampu k — — interrupt capability interrupt code interrupt control routine interrupt cycle interrupt driven interrupt enable flag interrupt error interrupt feedback interrupt handling — — — — — interrupt response interrupt routine interrupt service routine — — — — — 357 .

— — — — — — — persilangan sudut silang kawalan persilangan lengkung persilangan lengah persilamigan perihalan persilangan rekabentuk persilarigan gambara~ahahiran persilangan get persilangan pengatur persilangan laluhintas antara peringkat pendinginantara peringkat cclah celahan karbida celahan sebatian celahan resapan celahan larutan pepejal celahan kecelahan gangguan antarasimbol perhubungan antarasistem saling lentikan jcda 358 .interrupt servicing interval iilieliupt servicing interrupt system interrupt trap interrupt trigger interrupt vector interrupt-control register interrupt-servicing waveform interrupted flow interrupted quench interrupter interrupter code interruptible interruptible interrupt interruptible process interrupting capacity interrupting rating interrupting rating circuit interrupting rating circuit breaker interrupting time circuit interrupting time circuit breaker interruption intersect — —— — — — — —-— — — — -— perkhidmatan sampuk sistemsampuk perangkapsampuk picu sampuk vektor sampuk daftar kawalan samopuk berituk gelumbang perkhidrnatan-sanipuk ali ran tersatnpuk hindap-kejut tersarnpuk penyampuk kod penyainpuk boleb sampuk sampukan bolehsampuk proses boleh sampuk kemuatan sampukan perkadaran sampukan litar pcrkadaran sampukan pemutus hitar perkadaran sampukan hitar masa sampukan .pemutushitarmasa sampukan sampukan bersilang intersection intersection angle intersection control intersection curve intersection delay intersection description intersection design intersection flow diagram intersection gate intersection-traffic regulator interstage interstage cooler interstice interstitial interstitial carbide interstitial compound interstitial diffusion interstitial solid solution interstitially intcrsynibol interference intersystem communication intertripping interval — — — — —— — - — — — — — .

interval timer invariant stress interval timer intervalometer intervening batches interveningopportunity model intervention button intervention switch interwinding interword gap interword space intracell buckling intramolecular force intranome relay intraparticle diffusion intrareservoir intrareservoir variation intrazonal trip intrinsic intrinsic conductivity intrinsic coordinate intrinsic curve intrinsic energy intrinsic magnetic dipole moment intrinsic permeability intrinsic property intrinsic safety — — — pemasajeda meter jeda kelompok perantaraan model peluang menghalang butang campur-tangan suis campur-tangan sahing belit sela antara kata ruang antara kata len~kokanintrasel daya intramolekul geganti iiltranom resa pan intrazarah intratakungan perubahan intratakungan perjalanan intrazon hakiki keberaliran hakiki koordinat hakiki lengkung hakiki tenagahakiki momen dwikutub magnet hakiki kebolehtelapan hakiki sifat hakiki keselamatan hakiki intrinsicsafet> feaiure intrinsic semiconductor intrinsic stand offratio intrinsic value intrinsic viscosity introduction menu introductory level introspective program intrusion intrusion length intuition (artificial intelligence) intuitive design sifat keselamatan hakiki separuh pengalir hakiki iiisbah berdiri luar hakiki nilai hakiki kelikatan hakiki menu pengenalan aras pengenalan atureara kaji dalam penerobosan panjang penerobosan gerak-hati — — — — — intuitive method intuitive process inundation invaded oil-bearing sand invaded salt-water sand invalid disc address invar (alloy) invar steel invariance ofeigenvalue invariant invariant stress rekabentuk gerak-hati kaedah gerak-hati proses gerak-hati pembanjiran pasirmengandungi minyak terserbu — — — — — — — pasir air-garam terserbu alamat cakera tak sah invar(aloi) keluliinvar ketakvarianan nilai eigcn tak berubah/tak varian tegasan tak berubah/ tegasan tak varian 359 .

invariant system inverted sugar invariant system invasion condition inventiveness inventor inventory control inventory control system inverse inverse acrofoil method — — — — — — — inverse definite minimum time relay inverse emulsion polymerization inverse matrix inverse method inverse mode inverse peak-voltage rating inverse piezoelectric effect inverse polar plot inverse square law — — — — — — — — — sistem tak berubah/ sistem tak varian keadaan serbuan dayareka pereka kawalan inventori sistem kawalan inventori songsang kaedah aerofoil songsang/ kaedah kerajang udara songsang geganti masa minimum tertentu songsang pempolimeran emulsi songsang matriks songsang kaedah songsang ragam songsang kadaran voltan-puncak songsang kesan piezoelektrik songsang plot berkutub songsang hukumkuasadua songsang inverse time lag relay inverse transformation inverse z-transform inverse-log amplifier inverse-relation telemeter inversion inversion curve inversion integral inversion layer inversion operation inversion point inversion temperature invert inverted inverted converter inverted file inverted filter inverted flight inverted loop inverted region inverted siphon inverted spin inverted sugar — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — geganti susulan masa songsang penjelmaan songsang jelmaan-z songsang penguat log songsang telemeter hubungan songsang penyongsangan lengkung penyongsangan kamiran penyongsangan lapisan penyongsangan kendalian penyongsangan titik penyongsangan suhu penyongsangan lantai dasar. menyongsang. terbalik tersongsang. terbahik penukar tersongsang fail tersongsang turas tersongsang penerbangan terbalik gelung tersongsang kawasan tersongsang sifon terbahik mejam terbahik gula tersongsang 360 .

inverter ionization radiation inverter inverter analogue inverter Circuit inverter gate inverting inverting amplifier inverting circuit inverting half-wave rectifier in~verting input investment casting invigilation invigilator inviscid inviscid flow inviseid theory invisible line involatile involuntary risk involute involute curve involute gear involute sphine involute spur gear involute teeth — — penyongsang analogpenyongsang/tamsil penyongsang hi tar penyongsang get penyongsang menyongsang penguat menyongsang hitar menyongsang penerus setengahgelombang menyongsang masukan menyongsang penuangan hIm pengawasan pengawas tak hikat ahiran tak hikat teoni tak likat garis tak boleh nampak tak meruap risikoluarkawal involut lengkunginvolut gear involut gelugurinvolut gear tajiinvolut gigi involut 361 —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — inward flow turbine ion ion chamber ion exchange ion implantation ion sheath ion-acceleration ion-exchange resin ionic ionic assembly ionic bond ionic charge ionic polarizabihity ionic polymerization ionic strength ionic structure ionic valve ionic-wind voltmeter ionization ionization chamber ionization effect ionization energy ionization ofimpurity ionization potential ionization product ionization radiation turbin ahiran ke dalam ion kebuk ion pertukaran ion penanaman ion sarung ion pecutan ion. damar pertukaran ion berion perhimpunan ion ikatan ion cas ion kebolehkutuban ion pempohimeran berion kekuatan ion struktur ion injapion meter volt angin ion pengionan kebuk pengionan kesan pengionan tenaga pengionan pengionan bend asing upaya pengionan keluaran pengionan sinaran pengionan — — — — —— — — — — — — — — — — — — .

ionization region irrotational flow ionization region ionization type detector ionization vacuum gauge ionized layer ionizing ionizing particle ionizing radiation source ionomer Irish pennant iron iron alloy iron carbide iron core iron cutter iron cutting machine iron file iron foundry iron loss iron losses separation iron pin ironing irradiation irradiation channel irradiation facility — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — kawasan pengionan pengesanjenis pengionan tolok vakum pcngionan lap isan tenon mengion zarah pengmonan/zarah mengion punca sinaran mengion ionomer gada-gada Irish besi aloi besi karhida besi teras besi pemotong besi mesin pemotong besi kikir besi faundri besi kehilangan besi pemisahan kehilangan besi cemat besi penyeterikaan penyinaran saluran penyinaran kemudahan penyinaran irradiation reactor irradiation rig irreducible irreducible cluster irreducible water irregular slab irregular solution irregular wave pattern irregularity irreversible colloid irreversible process irreversible reaction irnigabic area irrigating head irrigating stream irrigation irrigation canal irrigation check irrigation efficiency irrigation frequency irrigation furrow irrigation period irrigation requirement irrigation system for waste irrotational irrotational flow — — — — — — -— — — — —— — — — — — — — — — — — — — rcaktor penyinaran rig penyinaran tak terturun~ tak terkurang gugusan tak terturun air tak terkurang papak tak sehentuk larutan tak nalar corak ombak tak tentu ketaksekataan koloid tak holch balik proses tak boleh balik tindak balas tak boleh balik kawasan boleh diairkan turus pengairan aliran pengairan pengairan terusan pengairan penyekat pengairan kecekapan pengairan kekerapan pengairan alur pcngairan kala pengairan kepenluan pengairan sistem ‘pengairan najis takberputar ahiran tak berputar 362 .

secondong persamaan secerun isokron isosianat isosianida sedos bahan seelektronik isohidrokarbon garis selebat hujan kaedah ganis selebat hujan niuncung isokinetik tapak terpencil pengalir terpencil titik keseimbangan terpencil kegagalan terpencil masukan/keluaran terpencil ukuran terpencil — 363 .Irrotational motion isolated measurement irrotational motion isenthalpic process isentropie isentropic efficiency ~sentropic flow isen tropic process Isherwood type isinglass island effect iso-octane isobar isobar process isobaric chart isobaric diagram isobanic map isobanic process isobaric thermal expansion isobaric-isothermal process isocandell line isoceraunic curve isoceraunic level isochoic process isochore isochoric process isoch ronal annealing — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — -— — — — — gerakan tak berputar prosesseentalpi seentropi kecekapan seentropi aliran seentropi proses seentropi jenis Isherwood isinglas kesan pulau iso-oktana garis setekanan proses ganis setekanan carta setekanan gambarajah setekanan peta setekanan prosessetekanan pengembangan haba setekanan proses setekanan-sesuhu garis sekandela lengkung han kilat aras han kilat proses isokoik seisipadu proses seisipadu penyepuhlindapan semasa isochnonal performance test isochrone isoch ronous isoehronous modulation isoclinal equation isoclinal method isochine isochine equation isocrone isoeyanate isocyanide isodose isoelectronic material isohydrocarbon isohyet isohyetal method isokinetic nozzle isolated base isolated conductor isolated equilibrium point isolated failure isolated input/output isolated measurement — — — — — — —— — — — — — — — — — — ujian prestasi semasa/ujian perlakuan sernasa ganisan semasa semasa pemodulatan semasa persamaan secerun kacdah secerun secerun.

Isolated neutral isotropic material isolated neutral isolatcd sight line isolated system isolating transformer isolation isolation island isolation switch isolation valve isolator isomer isomerie hydrocarbon isomerie transition isomerism isomerization isomerize isometric drawing isomorphous isomorphous system isopach isopach map isoparametric isopiestic method isoprofchart isorubber isostasy isostatic — neutral terpencil garis nampak terpencil sistem terpencil pengubah memencil pcmcncilan pulau pemencilan suis pemencilan injap pcmencilan pemeneil isomer hidrokarbon isomer perahihan isomer keisomeran pengisomeran mengisomerkan lukisan isometri isomorf sistem isomorf garisan selintap peta garisan selin tap separameter kaedah setekanan carta isoprof isogetah isostasi sestatik isostatic pressing isostere isostress concept isotactic isotactie configuration isotactic polymer isotherm isothermal annealing isothermal compressibility isothermal duct flow isothermal expansion isothermal flow isothermal process isothermal transformation isothermal viscous flow isotone isotope isotope fuel isotopic abundance isotropic isotropic aquifer isotropic compression isotropic consolidation isotropic facing isotropic material — — — — — — — — — — — — — — — —~ — —— — — — penekanan sestatik isoster gagasan setcgasan/konsep setegasan isotaktik tatarajah isotaktik pohimer isotaktik ganis sesuhu penyepuhhindapan sesuhu kebolehmampatan sesuhu ahiran salur sesuhu pengembangan sesuhu aliran sesuhu prosessesuhu penjclmaan sesuhu ahiran likat sesuhu isoton isotop bahan api isotop himpahan isotop isotropi akuifer isotropi pemampatan isotropi pengukuhan isotropi muka isotropi bahan isotropi 364 .

— —- pembutiran lelar lelaran berlelar hitar berlelar pembahagian berlelar ubahansur berlelan/evolusi berlelar galangan berlelar kendalian berlelar proses berlelar tatatanda Iversion ujian hentaman Izod 365 .isotropic slab Izod impact test isotropic slab isotropic soil isotropic turbulence isotropy isotropy ofs pace isovelocity item item advance item advance technique item design item list item separation item size — — — -— — — — — — — — papak isotropi tanah isotropi gelora isotropi isotropi isotropi ruang sehalaju butir majubutiran teknik maju butiran rekabentuk butinan senanaibutiran pemisahan butiran saiz butiran itemize iterate iteration iterative iterative circuit iterative division iterative evolution iterative impedance iterative operation iterative process Iversion notation lzod impact test — — — — — — -— .

jan pengapit rahang cekam rahang penghancur rahang rahang sepana ahiranjeffery-Hamel pam sentak jet mata jet sempadan jet apungan jet pemeluwap jet pengecutan jet pemesong jet kecekapanjet pelecit jet ketahanan jet cnjin jet pemerangkapan jet tekanan keluarjet kepak jet bahan apijet sesendal jet sahing tindak jet tuil jet 366 .J-K flip-flop analysis table J J-K flip-flop analysis table J-K flip-flop design table jack jack bit jack hammer drill jack ladder jack panel jack rope — — jet lever jamming frequency jar jaw clamp jaw clutch jaw crusher jaw ofspanner J effery-Hamel flow jerk pump jet jet bit jet boundary jet bouyancy jet condenser jet contraction jet jet jet jet jet jet jet jet jet jet jet jet deflector efficiency ejector endurance engine entrainment exit pressure flap fuel gland interaction lever — —— frekuensi penyesak — — — — — jack saw jack screw jack stall jacketed kettle jacking bolt jacking engine jacking point jacking rccessc jacking stress Jacobian matrix jagger jalousie jam jam hammer jamming jamming device — — — — — — — — — — — —- jadual analisis flip-flopJ-K jadual rekahentuk flip(lopJ-K bicu mata lepas gerudi tukul tangga susur tall panel bicu tall perimping gergaji tank skru bicu tiangbendera cerekberjaket bolt bicu enjin pendorong titik bicu kelegaan bicu tcgasan bicu matniksjacoban pahat bergerigi jalusi scsak tukulscbu penyesakan peranti penyesak balang.

jet lift Johnson noise angkat jet pencampur jet campuranjet prestasijet/perlakuanjet pendoronganjet Sistem pam jet julatjet gegantijet halajujet sayapjet efluksjet paipjet teori pamjet pemancutan membuang jeti/tambatan galas permata jib. takal hubut penjarajig/penggerekjig gergaji jig peninjau ketar kendahian bebas ketar paparan ketar kawalan kerja jet lift jet mixer jet mixing jet performance jet propulsion jet pump system jet range jet relay jet velocity jet wing jet-efflux jet-pipe jet-pump theory jetting jettison jetty jewel bearing jib jig jig borer jigsaw jim crow jitter jitter-free operation jittery display job control — — — — — — — — — — — — — — — — — — — job control language (JCL) job loading system job lot job management job pre-emption job processing job queue job request job schedule job scheduling job shop job specification job stage job standardization job step job ticket job-lot layout job-lot production jobbers parallel shank drill jobbing joggle plate joggled frame joggling machine Johnson counter Johnson noise — — — — — -~ — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — bahasa kawahan kerja sistem pemuatan kerja lot kenja pengurusan kerja pengambil-alihan kerja pemprosesan kerja banis-gilir kerja permintaan kerja jadual kerja penjadualan kerja bengkelkerja penentuankerja peringkat kcrja penyeragaman kerja langkah kerja tiketkerja susunatur lot kcrja pengeluaran lot kerja gerudi tangkai selani pekenja penugasan platjogel kerangkajogel mesinjogel pembilangJohnson hingarJohnson 367 . layar cucur jig.

Johnson-Lark-Horowitz effect jump and link instruction Johnson-Lark-Horowitz effect joiner joiner bulkhead joiner door joiner shackle joinery joining nail joining ofmetal joining process joining rod joint joint consultation joint consultative comittee joint deformation joint equilibrium joint file joint filler joint sleeve joint space joint strength joint wrapping joint Venant’s principle joint-denial gate — — — — — — — — — — — — —— — — — —— — — — kesanJohnson-LarkHorowitz tukang tanggam (dinding) sekatan penyambung pinto penyambung belenggu penyambung pertukangan tanggam paku penyambung penyamhungan logam proses penyambungan rod penyambung sambungan. pelancar keju tan pemberulan halajupinggirJones bentuk berkanunJordan joule kesanjoule pengembanganJoule habajoule meter-joule kesanJoule-Thompson ujikajijoule galasjurnal masa perjalanan ukuran masa perjalanan kayu na kawalan kayu na terkawal kayo na gegar pengejusan peti lagu juran jumbo denik jumbo suruhan lompat dan paut . sendi perundingan bersama jawatankuasa perundingan bersama ubah bentuk sambungan keseimbangan sambungan kikir sambungan pengisi sambungan sarungsambungan ruang sambungan kekuatan sambungan pembalut sambungan prinsip sambungan Venant get nafi-bersama 368 joint-displacement vector jointing joist jolt Jones edge-velocity correction Jordan canonical form joule Joule effect Joule expansion Joule heat joule-meter Joule-Thompson effect Joule’s experiment journal hearing journey time journey time measurement joystick joystick control joystick controlled judger juicing juke-box jumbq boom jumbo derrick jump and link instruction — -— -— — — vektor sesaran sambungan sambungan gelegar.jeniau.

jump clutch juxtaposition jump clutch jump frequency jump instruction jump lead jump operation jump process jump resonance jump start jump table jump to subroutine jumper jumper stay jumping conductor junction junction box junction capacitance junction circuit junction diode junction diode rectifier — —— — — — — — — — —- — — — — — — — — — cekam lompat frekuensi lompat suruhan lompat dawai lompat kendahianlompat proses lompat salunan lompat pemulaan lompatan jadual lompat lompat ke suhlazim/ lompat ke subru tin pelompat talilompat pengalir melompat simpang/simpangan kotak simpang kemuatansimpang litarsimpang diod simpang penenus diod simpang junction equation junction fillet junction intersection junction ring junction spacing junction summing junction transistor junction wave guide junctor junk junk basket junk ring justifiable file justification justified margin justify juvenile process juxtaposition -— — — —— — — persamaan simpang kambisimpang persilangan simpang gelangsimpang ruangsimpang penjumlahan simpang transistor simpang pandu gelombang simpang unit pengawasan sarap keranjang sarap/raga sarap gelang tapak omboh fail boleh wajar pewajanan jidar terwajar wajarkan proses remaja pendampingan —- -— — 369 .

K-action relay K K-action relay K-map reduction procedure K-rating factor kampometer kaolin kaolinite kaon Kaplan rule Kaplan turbine kapok Karman integral relation Karman number Karman trail Karnaugh adjacent cell Karnaugh complementing Karnaugh grouping Karnaugh map Kannaugh redundant condition katathermometer Kaysam process kedge anchor kedging — — Kelvin equation — — -— — — -— — — geganti tindakan-K tatacara penurunan peta-K faktor kadaran-K kampometer kaolin kaolinit kaon aturan Kaplan turbin Kaplan kapok hubungan kaminan Karm an — — — — — — — nombor Kanman ekonan Karman tel bersebelahan Karnaugh melengkapi Karnaugh pengumpulan Karnaugh peta Karnaugh syarat lelebih Karnaugh katatenmomcten pnoses Kaysam sauhcemat mencemat — — — keel keel angle keel batten (hog piece) keel bender keel bilge keel block keel condenser keel duct keel plate keel rail keel stop keelson keelson lug keep keep alive circuit keep alive electrode keeper Kell factor kelly cock kelly saver sub Kelvin balance Kelvin bridge Kelvin degree Kelvin effect Kelvin element Kelvin equation — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — —— lunas sudut lunas beroti lunas pembengkok lunas bilga lunas bongkahlunas pemeluwap lunas salur lunas platlunas susunlunas penghalanglunas galang tengah telinga galang tengah penutup hitar pengekal elektnod pengekal pengekal faktor Kell kunci-paip kelly subpenyelamat kelly imhangati Kelvin titi Kelvin darjah Kelvin kesan Kelvin unsur Kelvin pensamaan Kelvin 370 .

komponen kekunci bilangan utama peristiwa penting kikir kunci lekukkunci lubang kunci titik pengukuran utama model berkunci pelan petunjuk analisis keputusan penting tanggam kunci teresutama alur kunci papan kekunci stesen papaian papan kekunci pengekod papan kekunci masukan papan kekunci pengim has papan kekunci kicauan kekuncian gelang penguncian kipas tak berkunci dudukan kekunci — — — — — — — — — — —— — —— — — — — — — — — — — — — 37’ .Kelvin oval Kelvin oval Kelvin sounder Kelvin’s circulation theorem Kelvin’s electrometer kenophiotron kenotron kentledge kentledge good keratin structure kerb kerb parking kenb weight kenbline kerma kern kern limit Kerr cell Kerr factor Kestnerlong tube evaporator ketone kettle boiler Kew barometer Kew pattern magnetometer key area jorong Kelvin pemhunyi Kelvin teorem pekelilingan Kelvin elektrometer Kelvin kenophiotron kenotron kenlej muatan kenlej struktur keratin bebenduljalan tempat letak kereta bebenduijalan berat badan ganisan hebenduljalan kermes teras had teras sd Kerr faktor Kerr penyejat tiub panjang Kestner keton dandang cerek barometer Kew meter magnet corak Kew kawasan penting keyseat — — — — — — — — — — — key bolt key click key component key count key event key file key groove key hole key measuring point key model key plan key result analysis key scarf key terrace key way keyboard keyboard display station keyboard encoder keyboard input keyboard scanner keying chips keying ring keyless propeller keyseat — — — bolt pasak khik kekunci komponen penting.

kata kunci kuarKiel keluhi terbunuh sauh batu tanun tindakantanur pengeringan tanur prosestanur pengeningan tanur kilo-elektron-volt kilokitar kilogram litar rosak kilometer/hitar gagal kilometer pemutus litar rosak kilometer kilovolt kilowatt kilowatt-jam nantai kinematik penutup kinemauk gambarajah kinematik gandaan kinematik ketakbolehtentuan kinematik — sifat kinematik penyahunan kinematik keserupaan kinematik kehikatan kinematik kinematik matniks kinematik meter kinematik kineskop panjang rantai kinetik pemalar kinetik sistem kawalan kinetik gambarajah kinetik tenaga kinetik ahiran kinetik gesenan kinetik turus kinetik pemanasan kinetik teori kinetik bolt agung jurnal agung cemat agung tiangjoran/tiang sen galas tujah Kingsbury injap Kingston punding jalun punding 372 .keyslot kinematic property kinematic routing kinematic similarity kinematic viscosity kinematics kinematics matrix kinemometer kinescope kineticchain length kinetic constant kinetic control system kinetic diagram kinetic energy kinetic flow kinetic friction kinetic head kinetic heating kinetic theory king bolt kingjournal kingpin king post Kingsbury thrust bearing Kingston valve kink kink band kink band keyslot keyword Kid probe killed steel kilhick kiln kiln action kiln drying kiln process kiln seasoning kilo-electron-volt kilocycle kilogram/kilogramme kilometric fault circuit kilometricfault circuit breaker kilovolt kilowatt kilowatt-hour kinematic chain kinematic closure kinematic diagram kinematic gain kinematic indetenminancy — — — — — — — — — — — — — —- -— —-— — — ——— lubang alur kunci kata penting.

Penney model konimeter koresin Kort nozzle Kort nozzle rudder Kossell equation kovar Kozeny equation Kraft paper — — — — — — — — —— — — — — — —— — — — penyulaman tombol ketukan simpul. knot (unit) gelang tersimpul sendi buku boltsendibuku sambungan sendi buku garissendi buku cemat sendi buku benangsendi menyendi-buku meter sinar Knudsen lorek. buku kayo.cembul perkakas lorek model Konig.kink effect Kraft paper kink effect kinking instability Kirchhoffvoltage law Kirchhoff-cone hypothesis — — -— — KirchhofFs current law Kirkendall effect Kitchen rudder Kline Fogleman airflow Klinkenberg effect klystron knapsack sprayer knee (support) knee brace knee bracing knee tool holder knee type milling machine knife edge knife gate knife tool knife-edge liner knife-edge load knit mark Knitmesh packing — — — -— — — — — — — — — -— — — — — — kesan kicau ketakstabilan punding hukum voltan Kirchhoff hipotesiskerucutKirchhoff/hipotesis kon-Kirchhoff hukum anus Kirchhoff kesan Kirkendall kemudi Kitchen aliran udara Kline Fogleman kesan Klinkenberg klistron penyembur galas lutut rembatlutut perembatan lutut pemegang perkakas lutut mesin kisarjenis lutut mata-pisau pintupisau perkakas mata-pisau pelapik mata-pisau beban mata-pisau tanda sulam pembungkusan Kmtmesh knitting knob knocking knot knotted ring knuckle knuckle bolt knuckle joint knuckle line knuckle pin knuckle thread knuckling Knudsen radiometer knurl knurhing knurling tool Konig. cembul melorek.Penney konimeter koresin muncung Kort kemudi muncung Kort persamaan Kossell kovar persamaan Kozeny kertasKraft 373 .

Kroneker delta Kroneker delta krypton kryptonation Kuczynski equation Kundt’s dust pattern delta Kroneker kripton pengkriptonan persamaan Kuczynski corak debu Kundt Kutta formula Kutta-Joukowskl relation — — — — — — Kutta-Joukowski lift theorem Kutta-Joukowski relation — formula Kutta/rumus Kutta teorem angkat Kucta- Joukowski — hubungan KuttaJoukowski 374 .

— — — — — — — — — penyusunikatan. susulan arusekoran bebanekoran sudut fasa mengekor lagun pendarab Lagrange pendekatan Lagrangean 375 . peiendaan kurang padan kurang kelurusan laktam 1 akton laktoprena endapan tasik — — — — — — — — — kegiatan tangga/keaktilän — — tangga litartangga rangkaian tangga pohimer tangga plastik rantai-tangga laluan tangga centong ekoran. bebatan litarmengekor pampasan mengekor teknik pampasan mengekor skrubebat ricih susul pampasan mengekormendulu teknik pamnpasan mengekormendulu meter permintaan mengekor-mendulu rangkaian mengekormend ulu paip terbebat bebatan.L-attenuator L L-attenuator L-head combustion chamber label plate labelingscale labelled molecule laboratory filter laboratory procedure laboratory training labrinth-packing labyrinth lace-curtain effect laced card laced column lacing lack offit lack ofstraightness lactam lactone lactoprene lacustnine deposit ladder activity ladder circuit ladder network — — Lagrangian approach — — pengecil-L kebuk pembakaran kepala L platlabel skala penandaan molekul borlabel turas makmal tatacara makmal latihan makmal pengasak labrin labinin kesan renda langsir kad berenda tiang susun ikat ladder polymer ladder-chain plastic ladderway ladle lag lag circuit lag compensation lag compensation technique lag screw lag shear lag-lead compensation lag-lead compensation technique lag-lead demand meter lag-lead network lagged pipe lagging lagging current lagging load lagging phase angle lagoon Lagrange multiplier Lagrangian approach — — — —. ekoran. susulan.

Lagranglan coordinate landing bay Lagrangian coordinate Lagrangian correlation Lagrangian description Lag rangian method laitance Lamb’s equation lambert (Unit) Lame parameter lamella lamellar field lamellar spacing lamellar structure lamellar tearing lam ma laminar boundary layer laminar flow laminar sublayer laminar velocity laminanization laminate laminated laminated glass laminated plastic laminated spring laminated structure laminated timber — — — —— — — — -— — — — — — —— — — — — — — koordinat Lagrangean sekaitan Lagrangean perihalan Lagrangean kaedah Lagrangean lapisan buih simen persamaan Lamb lambert parameter Lame lamela medan lamela jarak lamela strukturlarnela koyakan lamela lamina hapisan sempadan lamina aliran lamina sublapisan lamina halaju lamina pelaminaan lapis herlapis kaca henlapis plastik berlapis pegas benlapis struktur benlapis kayo benlapis laminated wall laminating resin lamination lamp bracket lamp cage lamp driver lamp driver decoder lamp monitor circuit lamp room Lanchester balancen Lanchester-Prandtl theory land bedding land capability land cost hand fill hand leveler land smoothing land upheaval land use land-use inventory land-use planning landing landing apron landing bay — — — -— — — — — — — —-— — — — — — — — — — — dinding berlapis damarmehapis pelapisan pendakaplampu sangkarlampu pemacu lampu penyahkod pemacu lampu hitanawaslampu bilik lampu pengimbang Lanchesten teori Lanchesten-Prandtl pendasaran tanah keupayaantanah kostanah tambah tanah perata tanah perata-kemas tanah penggeledakan tanah kegunaan tanah daftar penggunaan tanah rancangan penggunaan tanah pendaratan. limpap. pelantar apron pendaratan petak mendarat 376 .

landing distance Larmor frequency handing distance landing edge landing gear handing performance landing range landing run landing stage landing strake landscaping landside landslide lane lane distribution lane line lane width lane width transition lane-use control signal Lang technique Langevin ion language translation Lanora energy cell Lanyard Lanyard thimble lap gate — — — — — — — — — — — — — — — ——- — — — — — — — jarak pendaratan pinggir berlimpap peralatan pendaratan prestasi pendaratan/ perlakuan pendaratan julat pendaratan jarak pendaratan pelantar pendaratan jejalurlimpap pemandangan daratan sisi tanah tanah runtuh lorong agihan lorong garislorong lebanlorong peralihanlebarlorong isyarat kawalan kegunaan lonong teknik Lang ion Langevin terjemahan bahasa sel tenaga Lanora Lanyard jidal Lanyard pintulipat lap joint — — — — —— — — — — — — — — — — — — — lap rivet lap riveting lap strake hap weld lap winding Laplace transformation Laplace’s equation sambungan tindih rivet tindih perivetan tindih jejalur tindih kimpal tindih belitan tindih penjelmaan Laplace persamaan Laplace Laplacian operator lapped joint lapping lapping machine lapse rate large angle stability large deflection large deflection theory large scale integrated circuit large scale integration large-anglegrain boundary large-signal large-signal amplifier large-signal model large-signal tuned amplifier Larmor frequency pengendali Laplacean sambungan bertindih penindihan. mempelas mesintindih kadar lelap kestabilan sudut besar pesongan besar teori pesongan besar hitan bersepadu skala besar pengaminan skala besar sempadan ira bersudutbesar isyarat besan penguat isyanat besar model isyarat besan penguat tertala isyarat besar frekuensi Larmor — — — —- 377 .

Laser laterite soil laser laser fusion reactor laser velocimeter laser-emulsion storage hast in first out latch latch circuit latching time late shift late start facility late time region latency time latency timer latent heat latent heat ofevaporation latent heat offusion latent heat ofvaporization latent period lateral lateral acceleration lateral axis lateral bracing lateral buckling lateral chromatic aberration lateral clearance lateral communication — — — — — — — — —— — — —— — — — — — — — — — — — — — laser reaktor pelakuran laser meter halaju laser storan emuhsi-laser masuk akhir keluar dulu sehak litarselak masa selakan gihiran lewat kemudahan mula lewat kawasan masa lewat masa pendam pemasa pendam hahapendam haba pendam penyejatan haba pendam lakuran haba pendam pengewapan kala pendam sisi pecu tan sisi paksi sisi perembatan sisi lengkokan sisi aberasi kromat sisi kelegaan sisi perhubungansisi lateral curve lateral curve shape lateral deflection lateral deviation lateral diffusion lateral flow spillway lateral force lateral instability lateral load lateral moraine lateral order lateral oscillation lateral p-n-p transistor lateral plane lateral pressure lateral ratio lateral resistance lateral response lateral shift lateral stability lateral strain lateral support lateral thruster lateral tool lateral tractive force haterite soil lengkung sisi bentuk lengkung sisi pesongan sisi sisihan sisi resapan sisi. bauran sisi alur himpah all ran sisi daya sisi ketakstabilan sisi beban sisi morain sisi tertib sisi ayunan sisi transistor p-n-p sisi satah sisi tekanan sisi nisbah sisi nintangan sisi sambutan sisi anjakan sisi kestahihan sisi tenikan sisi sokong sisi penujah sisi perkakas sisi daya tanikan sisi tanah latent 378 .

lancar launch amplifier launching launching clause launching cradle launching curve launching drag launching girder launching poppet launching ribband launching stage launching trigger launching ways Laurent series lava lava! nozzle Laves phase law observance study law ofabsorption law of comparison law ofcomplement law ofconservation law of corresponding state law offloataticn law ofgearing law of identity — — — — — — — — — penguat lancaran pelancaran fasal pelancaran endul pelancaran lengkung pelancaran seretan pelancaran galang pelancaran popet pelancaran riban pelancaran peringkat pelancaran picu pelancaran laluan pelancaran sin Laurent lahar muncung lava! fasaLaves kajian pencerapan undang- undang hukum penyerapan hukum bandingan hukum pe!engkap hukum keabadian hukum keadaan sepadan hukum apungan hukumgear hukum kepercaman 379 .laterolog law of identity laterolog latex cement latex foam latex frothing machine lathe bed lathe machine latitude lattice lattice analogy lattice boom lattice constant lattice defect lattice energy lattice filter lattice girder lattice girder system lattice mast lattice model lattice modulator lattice network lattice parameter lattice plane lattice point lattice vibration lattice winding launch — — — — — — — — laterolog simen lateks busa lateks mesin buih lateks landasan pelarik mesin lank garis lintang latitud kekisi tamsil kekisi joran kekisi pemalar kekisi kecacatan kekisi tenaga kekisi penapis kekisi galang kekisi sistem galang kekisi tiang kekisi model kekisi pemodulat kekisi rangkaian kekisi parameter kekisi satah kekisi takat kekisi getaran kekisi belitankekisi lancaran.

law of involution leading axle law ofinvolution law ofmixture law ofrectilineardiameter law ofthe wall law of zero’s one laws of mechanical similitude laws ofmotion Lawson criterion lay shaft lay up lay-by layer layer line layer structure layered shell layered system laying off laying out laying up layout lazaret leach leaching — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — hukum involutan hukum campuran hukum garis pusat melurus hukum di dinding hukum sifar dan satu hukum penyerupaan mekanik hukum gerakan nilai tarn Lawson/kntenum Lawson aci bantu bengkalai hentian sebelah lapisan garis lapisan struktur lapisan kelompang berlapis sistem berlapis membentang menekap membina bentangan lazaret kuras pengurasan 380 leaching loss lead lead accumulator lead angle lead circuit lead compensation lead computer operator lead glass lead hammer lead joint lead line lead network lead resistance error lead screw lead surface condition lead time lead twisting lead-acid cell lead-acid type battery lead-bronze lead-in leader cable leading arm leading axle — — — — — — — — — — — — — — — ——~ — —— — — — kehilangan pengurasan plumbum penumpuk plumbum sudut mendulu. sudut maju litarmendulu pampasan mendulu pengendali komputer pandu kacaplumbum tukul plumbum sambungan pendahuluan talian perum/tali duga rangkaian mendulu ralat nintangan plumbum skrudulu keadaan permukaan mendulu masa mendulu piuhan mendulu sel asid-plumbum batenijenis asid-plumbum gangsa plumbum pandu-masuk kabelpandu lengandepan gandardepan .

leading diagonal ledge leading diagonal lead ing edge leading load leading phase angle leading shoe leading shoebrake leading strake leading-edge cut-out leading-edge detector leading-edge extension leading-edge separation leading-edge suction leading-edge temperature leading-edge vortex sheet leadsman leaffilter leafspring leak detection leakage leakage coefficient leakage current leakage error leakage flux leakage inductance leakage loss pepenjuru depan pinggir depan beban mendulu sudut fasa mendulu kasut depan brek kasut depan bahagian depanjejalur pembuangan pmggir depan pengesan pinggir depan penambahan pinggirdepan pemisahan pinggir depan pcnyedutan pinggir depan suhu pinggir depan lembaran vorteks pinggir depan tukang perum turas daun pegas daun pengesanan bocor bocoran pekali bocoran arus bocor ralat bocor fluks bocor kearuhan bocor kehilangan bocor leakage reactance leakance leakance meter lean clay — — lean concrete lean mix learning control system learning curve lease drainage leased area leased channel leased circuit leased line leasing least significant bit least significant digit least square line least square method least work leathery cure Leclanche cell Leckrt’s theorem ledge — — regangan bocor kebocoran meter kebocoran tanah hat rendah plastik/ lempung rendah plastik konkrit kurang simen campuran kurang sistem kawalan pembelajaran lengkung pembelajaran satiran pajak kawasan terpajak saluran terpajak hitar terpajak talian pajak memajak bit bererti terkecil digit bererti terkecil tahian kuasa dua terkecil kaedah kuasa dua terkecil kerja terkurang pengawetan kebelulangan sd Leclanche teorem Leckrt belebas 381 .

Leduc current level-indicator iystem Leduc current lee anchor leeboard leeward leeward slope leeway left hand margin left-hand propeller left-hand screw left-hand thread left-handed system legal authority legal drain legend Legendre’s equation Leibenson integral relation Leighton Buzzard sand Lenard ray Lenard tube length length between perpendicular length measurement length ofcode cycle length ofrun length scale — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — arus Leduc sauh lindung angin papan lindung angin lindung angin cerun lindung angin hanyutan jidar kin kipas putaran kin skru tangan kin benang tangan kin sistem tangan kin pihak berkuasa saliran sah petunjuk persamaan Lcgcndrc hubungan kamiran Leibenson pasir Lcighton Buzzard sinar Lenard tiub Lenard panjang panjang antara penegak ukuranpanjang panjang kitar kod panjangalur panjang skala length-pulse modulation lens Lenz’s law Lessing ring let-in bracing lethargy levee levee district level level basin level code level comparator level compensator level detector level flight level method level mode simulation level monitoring level ofcongestion level ofturbulence level plug level shifting level terrace level-analysis technique level-indicator system — — — — — — — — — — — pemodulatan panjangdenyut kanta hukumLenz gelang Lessing rembatandalam letargi tambak daerah tambak aras lembangan datar kodaras pembanding aras pemampas aras pengesan aras penerbangan datar kaedah aras penychakuan ragam aras pengawasan aras tahap kesesakan aras gelora palam aras anjakan aras teres datar teknik analisis aras sistem penunjuk aras 382 .

level-mode lifting hammer ragam aras masa teraras pengarasan pelarasan pengarasan skru pengarasan tuil lengan tuil pengawal bertuil aturantuil peredamjenis tuil bolt Lewis rangkap Liapunov analisis kestabilan Liapunov kapal liherly lazim pustaka/rutin pustaka boya kesehamatan lampu boya keselamatan jangkahayat susut nilai jangka hayat faktor masa-hidup jaket keselamatan layang-layang keselamatan talikeselamatan pemelihara keselamatan 383 level-mode levelled time levelling levelling adjustment levelling screw lever lever arm lever controller lever rule lever type damper Lewis bolt Liapunov function Liapunov stability analysis liberty ship library routine life buoy life buoy light life expectancy life expectancy depreciation life factor hifejacket life kite lifeline life preserver — — — — — — — — — — — — — life raft life ring life rocket life saving appliance life signal life-cycle lifeboat lift amplification factor lift coefficient lift column lift curve lift diagram lift dumper lift effect lift force lift gas lift grading lift linkage lift range lift slab lift spoiler lift truck lift well lift-drag ratio lifting hammer — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— rakit keselamatan gelang keselamatan roket keselamatan peralatan keselamatan isyarat keselamatan kitar hayat hot penyelamat fakton penguatan daya angkat pekali daya angkat tianglif lengkung daya angkat gambarajah daya angkat penyagatlif kesan angkat dayaangkat gas angkat tingkatan angkat pautanangkat julatangkat papakangkat spoiler hf trak pengangkat telaga angkat nisbah angkat scret tukulangkat .

zarah cahaya penacahaya fotopancaran cahaya foton cahaya ahihan cepatringan pcnyerakan cahaya punca cahaya meter galvanian bintik cahaya stok ringan halaju cahaya air ringan batu baur ringan/agregat ringari konkrit batu baur ringan/ konkrit agregat ringan .lifting line theory light weight aggregate concrete lifting line theory lifting magnet lifting pad lifting screw lifting surface theory lifting vane light absorption light activated device light light light light ageing aircraft and airspace bead — — — — — —- — — — — light boat light buoy light charged partide light closing weld light component light dimmer control light displacement light draft light emitting diode light fillet weld light flicker teori garis angkat magnet angkat pad angkat skru angkat teori permukaan mengangkat ramlif serapan cahaya peranti teraktifcahaya/ peranti tergiat eahaya penuaancahaya pesawat terbang ringan ruang cahaya dan udara manikcahaya/kumai cahaya bot suar boya suar zarah bercas ringan kimpal penutup ringan komponen ringan kawalan pemalap cahaya sesaran ringan draufringan diod pancaran cahaya kimpal kambi ringan kerlipan cahaya 384 light gas oil light gauge steel construction light key component light line tight marker light microscopy light naphtha light oil light particle light pen light photoemission light photon light rapid transit light scattering light source light spot galvanometer light stock light velocity light water light weight aggregate light weight aggregate concrete —— — — — — — — — — — — — — — —— — — minyak gas ringan pcmbinaan keluhi tolok ringan komponen kekunci ringan garisringan penandacahaya kemikroskopan cahaya nafta ringan minyak ringan zarah ringan.

light weight concrete limit analysis limit check limit controlsystem limited .olid solubility light weight concrete lightened plate frame lightening hole lighter lighthouse lighthouse tender lighthouse tube lightning arrester lightning conductor lightning rod lightning storm lightning stroke lightship lignin lignite lignum vitae hignum vitae liner ligroin limb limber hole lime lime putty limestone limestone curve limestone rock limit — konkritringan kerangka plat ringan lubangmenngan laiter rumah api bat rumah api uub rumah api penangkap kilat pengalir kilat rod kilat nbut kihat sambar kilat kapal suar — — limit cycle limit design limit detector — — — limit equilibrium method limit gauge limit line limit ofaccuracy limit of measurability limit of proportionality limit priority limit snap gauge anahisis had semakan had sistem kawalan had kitar had rekabencuk had pengesan had kaedah keseimbangan had — — — tolok had garis had had kejituan had kebolehukuran — — — — — — — — — — — -lignm —lignit — lignum vitae — pelapik lignum vitae — ligroin — lengan — — — — — — had keberkadaran keutamaan had tolok patab had rekabentuk keadaan had teon keadaan had ayunan litar terhad penguat terhad kebolehdapatan terhad keazeotropan terhad perlepasan kuasa terhad isyarat terhad kebczaan gelincir terhad limit state design limit state theory limit-cycle oscillation limited amplifier limited availability limited azeotropy limited power take-off limited signal limited slip differential limited solid solubility lubangahir kapur dempul kapur batukapur lengkung batu kapur batuan batu kapur had — kebolehiarutanpepejal terhad 385 .

limited space-charge accumulated line frequency limited space-charge accumulated limited work authorization limited-line strategy limitedly stable system limiter limiter amplifier limiting amplifier limiting error limiting friction limiting radius ratio limiting step limiting streamline limiting system safety setting limiting value limiting viscosity number limits and fits limnimeter linch pin linch point Lindemann electrometer line line amplifier line axle — — — — — — — — — — — — — —— — penumpukan ruang-cas terhad pengizinan kerja terhad strategi garis terhad sistcm stahl terhad pengehad penguat pengehad pcnguat mengchad ralat inengehad geseran mengehad nisbab jejari mengeh~sd langkah mengehad garis arus mengehad pengcscian keselaniatan sistcm inengehad nilai mengehad nombor kelikatan mengehad had dan gegas limnimeter cemat pemati titik pemati elektrometer Lindemann talian. bans penguat talian gandarputar 386 line bend correction line bias line blanking time line by line scanning line charge line circuit line communication line control line control unit line counter line coupling line current line defect line divider line drive signal line d river tine drop line efficiency line element line equalizer line family line finder line finder switch line flow line frequency — — — — — — — —— — — — — — -— pembetulan liku talian pincang talian masa pemadaman garis pengimbasan garis demi garis cas garis litar talian perhubungan talian kawalan talian unit kawalan talian pembilang garis gandingan talian arus talian kecacatan garis pembahagi garis isyarat pacu garis pemacu talian susuttalian kecekapan talian unsur talian penyama talian keluargagaris pencari talian suis pencari garis aliran garis frekucnsi garisan . garis/garisan.

line gauge linear momentum line gauge line grounding line integral line keystone correction line layout line level line load line loop line noise line non-linearity line notation line of action line of communication line ofelectnic force line ofimpact line ofsight line ofsliding line ofzero stress line printer line-oriented editor line-out time line-throwing gun line-to-neutral voltage linear absorption coefficient — — — — tolok garis jictnhuriiian talian kamiran garis pcnihetulan hatu-kunci ga ris susunatUr talian aras talian behan ganis gelung talian hingar talian ketakielurusan garis tatatandaganis garis tindakan talian perhuhungan garisdayaelektrik garishentaman garis nampak garisan gelangsar garisan tegasan sifar pencetak garis penyunting herhalaan garis masa ganis-keluar senjata melempar tab voltan garis ke neutral pekali serapan lelurus 387 — — -— — — — — — linear amplifier linear approximation linear binary sequential network linear characteristic linear circuit linear coding linear crystallizer linear dependent source linear detector linear distortion linear element linear energy transfer linear expansion coefficient linear extrapolation distance linear feedback shift register linear function linear gate lifetime linear impulse linear integrated circuit linear mixing linear modulation linear momentum — —— —— — —— — — — — — -— — — — — — — — — — penguat lelurus penghampi ran lelurus rangkaianjujukan perduaan lelurus ciri lelurus litar Iclurus pengckodan lelurus penghahlur lelurus punca bersandar lelurus pengesan lelurus herotan kiurus unsurlelurus pemindahan tenagalelurus pekali pengembangan lelurus jarak tentu-luar lelurus daftar anjakan suap balik lelurus rangkap lelurus masa hayat get lelunus dedenyutlelurus litar bersepadu lelurus campuranlelurus pemodulatan lelurus momentum lelurus .

linear motion transducer linear velocity transducer linear wave theory linear-elastic analysis linearity linearity theorem linearization linearization technique linearized potential equation linearized source linearized supersonic potential flow linearized theory linearized thermocouple linearizer linearly accelerated frame linearly-separable system liner liner cementing liner sleeve lines ofa ship lines plan lining 388 lining linear motion transducer linear motor linear multiplier linear network linear polymer linear power linear powcrdensity linear prestressing linear programmed instruction linear programming linear rectification linear rectifier linear regression linear regulator linear resistor linear select linear shell theory linear shill register linear stopping power linear superposition linear system linear transformation linear transformer linear vector space — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pemindaharuh gerakan lelurus motor lelurus pendarablelurus rangkaian lelurus polimer lelurus kuasa lclurus ketumpatan kuasa lelurus prategasan lelurus suruhan teraturcara lelurus pcngaturcaraan lelurus pencrusan lclurus penerus lelurus regresi lelurus pengaturlelurus peuntanglelurus pilih Iclurus teori kelompang lelurus daftar anjakan lelurus kuasa pcmbcrhcntian lelurus tindihan lelurus sistcm lelurus pcnjelmaan lelurus pcngubah lelurus ruangvektor lelurus — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pcmindaharuh halaju lelurus teori gelombang lelurus analisis anjal-lelurus/ analisis ken~’al-lelurus kelelurusan teorem kelelurusan pelelurusan teknik pelelurusan persamaan upaya terlelurus punca terklurus aliran upaya superbunyi terlelurus teori terlelurus penggandingsuhu terlelurus pelelurus kerangka terpecut lelurus sistem boleh pisah lelurus pelapik~kapal penvimenan lapik sarung pelapik garisan kapal pelan ganis lapikan .

kaitan. paut. penghubung suruhan pautan daftar asasjadual pautan litar terpaut skim pernomboran terpaut pembeban paut ambang teorem Liouville kedap bibir kedapjenis bibir cita leniak pencecairan liquefaction ofgas liquefied gas carrier liquefy liquid liquid asphalt liquid carburizing liquid cargo liquid compass liquid control rod liquid cooling system liquid crystal liquid crystal display liquid distribution liquid distributor liquid drop model liquid gas liquid limit liquid manure storage liquid metal liquid metal corrosion liquid liquid liquid liquid metal embrittlement mixture nitriding petroleum gas — — — — — — pencecairan gas kapal angkut gas cecair mencecairkan cecair asfalt cecair penyusukkarbonan cecair kargo cecair kompas cecair rod kawalan cecair sistem pendinginan cecair hablur cecair paparan hablur cecair agihan cecair pengagih cecair model titisan cecair gas cecair had cecair storan baja cecair/simpanan baja cecair logam cecair karatan logam cecair/ kakisan logam cecair kerapuhan logam cecair campuran cecair penitridaan cecair gas petroleum cecair 389 . penyambung alamat paut bit kait penyekatan kait rantai sambung suruhankait mekanisme hubung lalsian paut mata pautan daftar paut rangkaian. rangkai. hubung. pautan.lining material liquid petroleum gas lining material lining ofchannel link link address link bit link blocking link chain link instruction link mechanism link path link point link register linkage linkage instruction linkage table base register linked circuit linked numbering scheme linking loader linter Liouville’s theorem lip seal lip type seal lipophilic liquefaction — — — — — — — — — — bahan pelapik pelapiksaluran kait.

senget antara muka harafiah litografi litosilo adang pesisir hanyutan pcsisir dawai Litz siaran langsung kod hidup keadaan hid up gandar belakang hidup buku kayu hidup beban hidup jangka hayat storan hidup/simpanan hidup studio hidup dawai hidup pembekuan 390 . senget tukaransenarai ingatanscnarai tertibsenarai list processor listener listening post hister lister cultivator lister planter hister plough listing literal interface lithography Ii tosilo littoral barrier littoral drift Litz wire live broadcast live code live condition live gear axle live knot live load live span live storage live studio live wire hivering — — — pemproses senarai pendengar tempat mendengar alur-batas penggembur alur-batas pet~anam alur-batas bajàk alur-batas pcnyerlaraian.Liquid phase livering liquid phase liquid radioactive waste liquid rheostat liquid sample holder liquid slosh liquid storage system liquid-film controlled transfer liquid-gas reactor liquid-in-glass thermometer liquid-level control system liquid-liquid extraction liquid-mct~l detector liquid-solid sorption liquid-vapour equilibrium liqtidity index liquidity ratio liquiduscurve liquidus temperature liquified natural gas liquificd petroleum gas list list change list memory list order — — — —— — — — — — — — — — — — — —- fasacecair sisa radioaktifcecair reostatcecair pemegangsampel cecair kocakan cecair sistem storan cecair pcmindahan terkawal saput cecair reaktor cecair-gas meter suhu cecair-dalamkaca sistem kawalan arascecair penyarian cecair-cecair pengesan logam-cecair erapan cecair-pepejal kcscimbangan cecair-wap indekskecairan nisbah kecairan lcngkungcecair suhu cecair gas ash cecair gas petroleum cecair senarai.

livmng polymer living polymer load load angle load arrangement load balancing method load bearing load bearing stiffener load bearing wall load board load capacity load carrying capacity load cell load centre load characteristic load chart load condition load current load diagram load dispatching load displacement load disposal load distribution load distribution factor load settlement curve — — — — — — — — — — — — — — — —- — polimerhidup beban sudut beban susunan beban kaedah menginibang bcban gahas behan pengukuh galas beban dinding menggalas beban papan beban keupayaanbeban keupayaan menanggung beban sel beban pusat beban ciri heban carta heban keadaanbeban arus beban gambarajah beban hantaran beban sesaran behanfsesaran muatan pembuanganbehan agihan beban faktor agihan beban load duration curve load factor load flow load following load forecast load gauge load impedance load increment load insensitive fluidic element load intensity load limit load line load line convention load line disc load line rule load loss-factor load matrix load memory load path load proof load regulator load resistor load sensing valve load set load settlement curve -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — lengkung tempoh beban faktorbeban ahiran beban pengikutan beban ramalan beban tolok beban galanganbeban tokokanbeban unsur berbendahir tak peka beban keamatan beban had beban garis beban kelaziman garis beban cakera garis beban aturan garis beban faktor kehilangan beban matriks beban ingatan beban laluan beban pembuktian beban pengatur beban perintangbeban injap menderia beban set beban lengkung enapan beban 391 .

beban. jentera angkut/ jentera kaut pembebanan. memuat petak memunggah gambarajah bebanan cakera bebanan kesan bebanan faktor bebanan kerangka pembebanan pembebanan hos plat pembebanan titik pembebanan kuasa pembebanan penn tang pembebanan aturan pembebanan loading span loading tail loading test loading thrust loading wing loam lobe lobe response lobe switching local acceleration local boiling local bond local bond stress local channel local coordinate Local Distribution System local efficiency local electric field local equilibrium local exchange local exchange/switching center local flow velocity local inflow local instability — — — — — — — — — — —— — — —— — — — rentang pembebanan ekor pembebanan ujian beban tujah pembebanan sayap pembebanan lom cuping sambutan cuping pensuisancuping pecutan tempatan pendidihan tempatan ikatan tempatan tegasan ikatan tempatan saluran tempatan koordinat tempatan Sistem Pengagihan Fempatan kecekapan tempatan medan ekktrik tempatan keseimbangan tempatan ibu sawat tempatan pusat ibu sawat tempatan/ pusat pensuisan tempatan halaju aliran tempatan aliran masuk tempatan ketakstabilan tempatan 392 .load sharing system local instability load sharing system load test load vector load voltage characteristic load waterline load-on-top load-side connection load-stress factor load-type coordination loaded draft loader loading loading bay loading diagram loading disc loading effect loading factor loading frame loading hose loading plate loading point loading power loading resistor loading rule — sistem kongsi beban ujian bcban vektor beban ciri voltan beban garis air beban beban di atas sambungan sisi-beban faktor beban-tegasan penyelarasanjenis beban draufterbeban pembeban.

kunci. sekat.local isotropy locomotion local isotropy local line local linearization local network local oscillator local oscillatorsynthesizer local pressure coefficient local road local selectivity local shear local shear stress local signalling local state local storage local street local supersonic region local transportation study localised deformation locality locally active locally passive — — — — — — — — — —— — — — — — — — — isotropi tempatan talian tenipatan pelelurusan tempatan rangkaian tempatan pengayun tempatan pensintesis pengayun tempatan pekali tekanan tempatan jalan tempatan kememilihan tempatan ricih tempatan tegasan ricih tempatan pengisyaratan tempatan keadaan tempatan storan tempatan/simpanan tempatan lorong tempatan kawasansuperbunyi tempatan kajian pengangkutan tempatan ubah bentuk tersetempat ketempatan giat setempat/aktif setempat pasifsetempat locallystable system location location dimension location ofsign locational interference fit lock lock and capture frequency lock bolt lock chain lock nut lock screw lock-in amplifier lock-out locked harbour locker locking locking device locking nut locking pin tie locking plate locking washer locomotion — — -— — — — — — — sistem stabil setempat tempat niatra tempat/dimensi tempat tempat tanda pemasangan gangguan ketempatan selak. pintu air frekuensi mengunci dan menangkap boltkunci rantai kunci natkunci skru kunci penguat kunci masuk kunci keluar pelabuhan tersekat gerobok penguncian perantai mengunci nat mengunci engsel atas kemudi plat mengunci sesendal mengurici gerakalih 393 .

locus logic comparator bondar gambarajah londar batu magnet loes lof kertasdasar pelukisdasar log buku~og gabungan log penunjukjarak tafsirat~log taburan normal log logaritma penguat logaritma penukar logaritma koordinat logaritma susutan bogaritma agihan bogaritma susutan tenaga logaritma hukum logaritma bczaan suhu mm bogaritma pendarab logaritma plot logaritma perintang logaritma 394 logarithmic velocity loganthmic viscosity number logging logging cable logging coil logging off/on logic logic address logic algebra logic analyser logic analysis logic block diagram — locus locus diagram lodestone bess loft loft paper boftsman log logbook log combination log indicator log interpretation log normal distribution logarithm logarithmic amplifier logarithmic converter logarithmic coordinate logarithmic decrement logarithmic distribution logarithmic energy decrement logarithmic law logarithmic mean temperature difference logarithmic multiplier logarithmic plot logarithmic resistor — — — — — —— — — — — — — — — — logic card logic circuit logic circuit complement logic clip logic comparator — — — — — — — — halaju logaritma nombor kelikatan logaritma pengelogan kabel pengelogan gegelung pengelogan pengebogan masuk/keluar logik/mantik alamat logik/alamat mantik aljabar Iogik/aljabar mantik penganalisis logik/ penganalisis mantik analisis logik/analisis mantik gambarajah blok logik/ gamharajah blok mantik kad logik/kad mantik kitar logik/litar mantik pelengkap litar logik/ pelengkap Ii tar mantik ketip logik/ketip mantik pembanding logik/ pembanding mantik .

logic data-manipulation logical addreos logic data-manipulation — logic design logic device logic element logic equivalent circuit logic family logic function block logic function mapping -— — — — — logic gate logic integrated circuit logic inverter logic level logic level translating buffer — — — — pengolahan data logik/ pengolahan data mantik rekabentuk logik/rekabentuk mantik peranti logik/peranti mantik unsur logik/unsur mantik litar setara logik/litar setara mantik keluarga logik/keluarga mantik blok rangkap bogik/blok rangkap mantik pemetaan rangkap bogik/ pemetaan rangkap mantik get logik/get mantik litar bersepadu logik/ litar bersepadu mantik pertyongsang logikf penyongsang mantik aras logik/aras mantik penimbal terjemahan aras logik/penimbal terjemahan aras mantik logic line logic magnetic logic multiplexer logic negative logic positive logic probe logic pulser logic signal level logic switch logic symbol logic theorem logic threshold voltage logic variable logic-delay unit logical address — — — — — — — — -— — —- — talian logik/talian mantik magnet logik/magnet mantik pemultipleks logik/ pemultipleks mantik negatiflogik/negatif mantik positifbogik/positifmantik kuar logik/kuar mantik pendenyut logik/ pendenyut mantik aras isyarat bogik/aras isyarat mantik suis bogik/suis mantik simbolbogik/simbol mantik teorem logik/teorem mantik voltan ambanglogik/ vobtan ambang mantik pembolehubah logik/ pembolchubab mantik unit lengah logik/unit lcngah mantik alamat logik/alamat mantik 395 .

an mantik rangkap hasil tainbah logik/ rangkap hasil tambah mantik — — — — — — — — — — — — — — — — — tindihan logik/tindihan mantik get keluaran logik/get keluaran mantik log niasuk logistik log keluar loiter lol corak ombak puncak panjang rantai susUt panjang sesiku kaki panjang papak sempit panjang normal panjang keluli rentang panjang gelom bang panjang pencabangan ran taipanjang kesan talian panjang layar pengekal lama tertibjulatjauh pasangan ekor panjang lebat hujan purata jangka panjang pesonganjangka panjang 396 .logical algebra logical superposition logical-product gate login/logon logistics logout/logoff loiter loll long crest wave pattern long decay chain long leg angle long narrow slab long normal long span steel long wave long-chain branching long-line effect long-persistence screen long-range order long-tailed pair long-term average rainfall long-term deflection long-term deflection logical algebra logical circuit logical completeness logical entropy logical function logical function mapping — — — — logical instruction logical inversion logical multiplication logical product function — — — logical shift right logical sum function — — aljahar Iogik/aljahar mantik litar logik/litar mantik kesempurnaan logik/ kesempurnaan mantik entropi logik/entropi mantik rangkap logik/rangkap mantik pemetaan rangkap logik/ pemetaan rangkap mantik suruhan logik/suruhan mantik penyongsangan logik/ penyongsangan mantik pendaraban bogik/ pendaraban mantik rangkaphasil darab logik/ rangkap hasil darab matitik anjakan kanan logik/ anjakan kar.

long-term lake storage longitudinal transmission check long-term lake storage long-term stabilit long-term stability study long-wavelength threshold lonigeron longest single delay time longitude longitudinal axis longitudinal bar longitudinal beam longitudinal bending longitudinal bulkhead longitudinal centre of buoyancy longitudinal centre ofgi-aviry longitudinal chromatic aberration longitudinal circuit longitudinal coefficient longitudinal flow longitudinal force — — — — — — — — — — — — simpanan tasikjangka panjang kestabilanjangka panjang kajian kestabilanjangka panjang ambangjarak gelombang panjang longeron masa lengah tunggal terpanjang garis bujur/longitud paksi membujur bar membujur rasuk membujur lenturan meinbujur /dinding) sekatan membujur pusat ketimbulan mem bujur pusat graviti membujur aberasi kromat garis bujur litargarisbujur pekalirnembujur alir membujur daya membujur 397 longitudinal framing longitudinal gangway longitudinal grade longitudinal material longitudinal metacentre longitudinal metacentric height longitudinal modulus longitudinal number longitudinal order longitudinal parity check longitudinal redundancy check longitudinal response longitudinal section longitudinal sheer longitudinal shift longitudinal smoothing longitudinal span longitudinal spanning longitudinal static stability longitudinal strength longitudinal transmission check — — — — — — — — — — —— — kerangka membujur laluan membujur gred membujur bahanbujur metapusat membujur tinggi metapusat membujur modulus membujur nombor membujur tertib membujur semakan kesetarafati membuju r semakan lelebihan membujur sambutan membujur keratan membujur pangkalan bujur melintang anjakan membujur perataan membujur rentang membujur merentang membujur kestabilanstatik membujur 4tekuatan membujur semakan penghantaran membujur .

sistem pengumpulan gelung galangan gelung regangan gelung rintangan gelung hapus-sisa gelung ujiangelung rangkap pindah gelung penghantaran gelung helitangelung pengisvaratan putusgelung ujian gelung halik sistem penvuap utama tergelung alur keluar sistem tergelting menggelung gandingan longgar padanlonggar perumahan hebas empang batuan longgar/ empangan hatuan longgar nilai masa longgar air hehas sendeng .longitudinal trim lopside longitudinal trim longitudinal vibration longitudinal wave bongshore current longword look-ahead carry look-ahead carry generator look-up table lookout lookout telegraph loom loop loop actuating loop analysis loop antenna loop checking loop code loop counter stack loop current loop difference signal loop error loop feedback signal loop gain loop gain characteristic — — — — — — — — — —-— — — — — -— — — — — — — — trim membujur getaran membujur gelombang membujur arus pesisir memanjang kata panjang bawa lihat ke depan penjana bawa lihat ke depan jadual lihat-rujukan peninjau telegrafpeninjau tangkaidayung gelung penggerakan gelung analisis gelung antena gelung semakan gelung kodgelung tindanan pembilang gelung arus gelung isyarat bezaan gelung ralatgelung isyarat suap balik gelung gandaangebung ciri gandaan gelung 398 loop gathering system loop impedance loop reactance loop resistance loop scavenge loop test loop transfer function loop transmission loop winding loop-disconnect signalling loopback test looped primary feeder system looped system outlet looping loose coupling loose fit loose housing loose rock dam — — — — — -— — — — — — — — loose time value loose water lopside — — .

anak tingkap keluli berkarbon rendah frekuenisi potongan rendah imbuhan aliran rendah frekuensi rendah gear rendah simen haba rendah masukan galangan rendah bahasa tahap rendah isyarat aras rendah tindakan kawalan mengehad rendah silaj lembapan rendah bit tertib rendah kawasan penduduk rendah gas tekanan rendah sistem suntikan tekanan rendah storan tekanan rendah/ simpanan tekanan rendah soket susuk rendah pengecutan rendah 399 .loran low shrinkage loran Lorentz field coil Lorentz force Lorentz force equation Lorentz invariance Loschmidth number loss angle loss coefficient loss factor loss index loss measurement loss modulus loss ofcoolant accident loss ofload probability loss ofprestress loss tangent loss buoyancy method lost call lost circulation lost circulation material lost time lost-time accident lost-wax casting lot size — — — — — — — — — — — — —— — — — — — loran gegelung medan Lorentz daya Lorentz persamaan daya Lorentz ketakvarianan Lorentz nombor Loschmidth sudutkehilangan pekalikehilangan faktor kehilangan indeks kehilangan ukuran kehilangan modulus kehilangan kemalangan kehilangan bahan pendingin kebarangkaliankehilangan beban kehilangan prategasan tangen kehilangan kaedah ketimbulan susut panggilan hilang kehilangan edaran bahan kehilangan edaran masa hilang kemalangan masa hilang penuangan lilin-hilang saiz lot loudness loudspeaker louvre low carbon steel low cutofffrequency low flow augmentation low frequency low gear low heat cement low impedance input bow level language low level signal low limiting control action low moisture silage low order bit low population zone low pressure gas low pressure injection system low pressure storage — — — — — — — low profile socket low shrinkage — — kenyaringan pembesar suara ram.

low side refrigeration low-Reynolds number aerofoil low side refrigeration low speed low speed diesel low spring tide low sulphur fuel low temperature low temperature logic low tension low tension current low vehicle ownership low water level low wing position low workability low zone low-angle boundary low-density polyethylene low-freqeuency interaction low-frequency range tow-frequency response low-level indicator — — — — — — — — — — — — — — penyejukan bahagian rendah laju rendah diesel laju rendah pasang surut perbani rendah bahan api sulfur rendah suhurendah logik suhu rendah/ mantik suhu rendah tegangan rendah arus tegangan rendah hakmilik kenderaan rendah aras air surut kedudukan sayap rendah kebolehkerjaan rendah zon rendafi sempadan sudut rendah polietilena ketumpatanrendah saling tindak frekuensi rendah julat frekuensi rendah sambutan frekuensi rendah penunjuk aras rendah 400 low-level loading low-level strike low-pass low-pass filter low-power Schottky low-pressure moulding low-pressure polyethylene low-pressure steam curing low-priority interrupt low-side pressure low-speed flow low-speed storage low-speed turn low-temperature retraction low-velocity meter low-volatile coal low-voltage low-Reynolds number aerofoil — — — — — — — — — — — — — — — — — pembebanan aras rendah serangan aras-rendah laluan rendah penapis laluan rendah Scottky kuasa rendah pengacuan tekanan rendah polietilena tekanan rendah pengawetari stim tekanan rendah sampukan keutamaan rendah tekanan bahagian rendah aliran baju-rendah storan laju-rendah pusingan laju-rendah penarikbalikan suhurendah meter halaju rendah arang batu meruaprendah voltan rendah nombor Reynolds rendah aerofoil .

lower berth lug pitch ranjangbawah batasan bawah perentas bawah suhu larutan genting bawah geladak bawah frekuensi setengah-kuasa bawah nilai haba rendah mata sanigkutan bawah bidang mata sangkutan bawah stad atau cemat sangkutan bawah palka bawah had bawah penyambung hawah mata penvambung bawah penghembus tekanan rendah diesel tekanan rendah below deria hawah jalur sisi hawah takat alah rendah zoo bawah frekuensi 3-db hawah 401 lower berth lower bound lower chord lower critical solution temperature lower deck lower half-power frequency lower heat value lower hitch point lower hitch point spread lower hitch stud or pin lower hold lower limit lower link lower link point lower pressure blower lower pressure diesel lower sensing bellows lower sideband lower yield point lower zone lower-3-dh frequency — — — — lower-bound theorem lowering speed lubricant lubricate lubricating oil lubricating oil additives lubricating oil filter lubricating oil pump lubrication lubricator lubricator quill Ludershand (lines) Luders lines luff lufftackle luffing lug angle lug base lug clearance lug fillet lug handling lug height lug length lug pitch — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — —— — -— — —- teorem batasan bawah laju menurun pelincir melincir minyak pelincir bahan tambah minyak pelincir turas minyak pelincir pam minyak pelincir pelinciran pelincir pelepas pelincir jalurLuders garisLuders luf takal luf mcngcluf/gerakan pugak/ mem ugak sesiku pemcgang tapak cuping kelegaan coping kngkungcuping pengelolaan pemegang tinggicuping panjang coping pie cuping .

lug side lug side bug spacing bug width lugging ability lumber classification Lumen (unit) lumenmeter luminaire luminance luminance axis luminance channel luminance coefficient luminance difference signal luminance flicker luminance notch luminance primary luminance signal luminescence luminescent pointer luminophore luminosity luminous flame luminous intensity lumister lump lumped sism cuping jarakcuping lebarcuping kebolehan menarik pengelasan kayuan Lumen meter lumen sistem lampu bar paksi bar saluran lar pekali bar isyarat bezaan bar kerlipan bar takuk lar bar utama isyarat bar pendarkibau penunjuk pendarkilau buminofor kibauan nyala berlar keamatan lar lumister gumpal tergumpal lysimeter — — — — lumped capacitance lumped capacitor lumped constant network lumped loading lumped logic model lumped mass system lumped parameter lumped system lumped-mass butnping lunar calendar bunarday lunar month lunar tidal interval lunar year lurch lustre luting lux (unit) luxnieter lyophilic lysimeter — — — — — — — — — — -— — — — — — — —— — kemuatan tergumpal pemuat tergumpal rangkaiani pemabar tergumpab pembebanan tergumpal model bogik tergumpab/ model mantik tergumpal sistemjisim tergunipal parameter tergumpal sistem tergum pal jisim tergumpal penggumpalan kalendarqamari hariqamari bulanqamari jeda pasang surut ikut qarnari tahunqamari huyung kibau luting bux nieterlux liofilik lisimeter — 402 .

keupayaanjentera kod mesin tertihkodmesin kitarmesin lukisan mesin mesin-jam kadar mesin-jam masa melahu mesin kod suruhan mesin set suruhan mesin baliasa mesin pembelajaran mesin machine logic machine manoeuvrability machine rate machine screw machine shop machine state machine stress grading machine tool controller machine word machine-readable character machine-tool machinery machinery casting machinery chock machinery housing machinery space machinery space requirement machinery space tonnage machinery storage machining machining allowance machining bosses machir~ing centre Machmeter — —— — — — — — — logik mesin/mantik mesin kcholcholahgcrakan mesin kadar mesin skru mesin bengkel mesin keadaan mesin penggredan tegasan mesin pengawal perkakas mesin kata mesin aksara boleh dibaca mesin perkakas mesin jentera selongsongjentera sengkangjentera perumahanjentera ruangjentera keperluan ruangjentera muatan ruangjentera storanjentera/simpanan jen (era pemesinan basi pemesinan bos pemesinan pusat pemesinan meter Mach 403 .M of N code M M ofN code rn-line data processing Mac Pherson suspension Mach angle Mach index Mach line Mach number Niach wave machinability machinable machine machine capacity machine code machine code order machine cycle machine drawing machine hour machine hour rate machine idle time machine instruction code machine instruction set machine language machine learning — — Machmeter — — — — — — — — — — — — — — — kodMdariN pemprosesan data m-talian ampaian Mac Pherson sudut Mach indeks Mach garis Mach nombor Mach gelombang Mach keholehmesjnan holeh mesin mesin keupayaan mesin.

Machmeter manoeuvre point Machmeter manoeuvre point macro assembler macro code macro programming macro-generator macrofluid macroinstruction macromolecular concept macromolecule macrophotography macropore macroscopic balance macroscopic cross section titik olahgerak meter Mach rnakropenghinipun ntakrokod makropengaturcaraan makropenjana makrobendalir makrosuruhan konseprnakromolekul gagasan makromolckul makromolekul nsakrofotografi inakioliatig pcnginihang nsakroskop keratan rentas makroskop~ kerata it liii tang makroskop niedan elektrik makroskop perncriksaaii niaktoskop aliran makroskop struktur tanah makroskop pandangan mnakroskop homogen secara makroskop makrostruktur madistor magazin nlisgazine frcd ilsagic balance magic eye magic nucleus magic tree magnadur niagnaflux inspection magnaflux test magnesia magnesil magnesitc brick nsagnesium magnesiun! lime niagnes tat niagnesyn magnet ii iagne t coil magnetic amplification magnetic amplifier magnetic anornoly detector (MAE)) niagnctic arc blow ii iagnctic hit orien ted magnetic bottle magnetic brake magnetic brake — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — macroscopic electric field macroscopic examination macroscopic flow macroscopic soil structure macroscopic view macroscopically homogeneous macrostructure madistor magazine — — — —— — — — — — — suapan magazin imbanganajaib mats ajaib iiuklcus ajaib pokokajaib niagnadur pemeriksaan magrtafluks ujian magnafluks magnesia magnesil bats magnesit magnesium kapur magnesium magnestat magnesin magnet gcgelung magnet pcnguatan magnet petiguat bermagnet pengesan anonioli berntagnet hembusan arka magnet terhala bit magnet botol magnet brek magnet 404 .

magnetic bubble magnetic bubble magnetic card storage magnetic character reader magnetic character sorter magnetic chuck magnetic circuit magnetic clutch magnetic coating magnetic coil magnetic confinement device magnetic content magnetic core magnetic core storage magnetic coupling magnetic crack detection magnetic data magnetic device magnetic dipole magnetic disc magnetic domain magnetic drum magnetic ferrite magnetic field — -— magnetic mirror gelembung magnet/ reneh magnet storan kad bermagnet pembaca aksara bermagnet pengisih aksara bermagnet cuk magnet litar magnet cekam magnet penyalutan magnet gegelung magnet peranti pembendung magnet kandungan magnet teras magnet storan teras magnet gandingan magnet pengesanan retak magnet data magnet peranti magnet dwikutub magnet cakera magnet domain magnet gelendong magnet ferit magnet medan magnet magnetic field coil magnetic field intensity magnetic field strength magnetic flaw detection magnetic flux magnetic flux density magnetic flux linkage magnetic focusing magnetic force magnetic gap magnetic head magnetic hysteresis loop magnetic induction magnetic ink character end code magnetic ink character reader magnetic ink character recognition (MICR) magnetic iron magnetic leakage magnetic material magnetic meter magnetic method magnetic mine magnetic mirror gegelung medan magnet keamatan medan magnet kekuatan medan magnet pengesanan rekah magnet fluks magnet ketumpatan fluks magnet pautan fluks magnet pemfokusan magnet daya magnet sela magnet kepala magnet gelung histeresis magnet aruhan magnet kod hujung aksara dakwat bermagnet pembaca aksara dakwa bermagnet pengecamami aksara dakwat bermagnet besi magnet bocoran magnet bahan magnet meter bermagnet kaedah magnet ranjau magnet cermin magnet — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — 405 .

magnetic moment magnetometer motnen magnet pemcriksaan zarah magnet kutub magnet vektor upaya magnet sifat magnet nombor kuantum magnet rakaman magnet salunan nsagnct tepuan magnet penyerakan magnet belitan deria magent pcniisah magnet perisai magnet hamba magnet pemalar ruatig magnet mejam magnet kebobehrentanan magnet ampaian magnet pita magnet pemacu pita magnet injap magnet mct(r ubah magnet kerja magnet meter teredam magnet magnetically polarized armature relay magnetism magnetite magnetizable medium magnetization magnetization curve magnetization energy magnetize magnetizing magnetizing coil magnetizing force magnetizing inductance magnetizing inrush magneto-electric generator niagncto-optical effect magneto-striction echo sounder magnetohydrodynamic generator magnctohydrodynamic wave magnetohydrodynamics magnetometer magnetic moment magnetic particle inspection magnetic pole magnetic potential vector magnetic property magnetic quantum number magnetic recording magnetic resonance magnetic saturation magnetic scattering magnetic sense winding magnetic separator magnetic shield magnetic slave magnetic space constant magnetic spin magnetic susceptibility magnetic suspension magnetic tape magnetic tape drive magnetic valve magnetic variometer magnetic work magnetically damped meter — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — geganti angker terkutub magnet kemagtietan magnetit bahantara ho]eh magnet pemagnetan lengkung pemagnetan tenaga pemagnetan memagnet pernagneusn gegelung petnagnetan daya pemagnetan kearuhan memagnet rempu+t-rnasuk pemagnetan penjana elektrik magnet kesan magnet-optik pemerum gemsjerut magnet penjanaan hidrodinarnik magnet gebombang hidrodinamik magnet (iliiiu) hidrodinamik magnet meter magnet 406 .

magnetometry main shaft magnetometry magnetomotive force magnetorestrictive delay line magnetostatic energy magnetostatic field niagnetostatic potential magnetostriction effect magrietostriction vibration drill magnetron magnification magnification curve magnification factor magnifier magnifying glass magnitude magnitude comparator magnitude condition magnitudescale factor magnitude scaling magnox reactor Magnus effect magslip Magslip transmitter permeteran magnet daya gerak magnet — talian lengah tersekat magnet — teriaga statik magnet — medan statik magnet — upaya statik magnet — kesanjerut magnet — gerudi getaranjerut magnet — magnetron pemhesaran —lengkung pembesaran — faktor pemhesaran — pembesar —kaca pembesar — magnitud — pembandingmagnitud — syarat magnitud. keadaan magnitud — faktor skala magnitud — penskalaan mnagnitud reaktor magnox kesan Magnus — magslip — pemnancar Magslip — Mahoney map maiden trip Maier ship’s form maikapar body main beam main bearing main breadth line main canal main deck main defect list main distribution frame main ditch main drain main engine main frame main gate main gathering system main injection valve main inlet main jet main outlet ditch — — — — — -— — — — — — — — — — main reinforcement main shaft — peta Mahoney pelayaran sulung bentuk kapal Maier jasad maikapar rasukutama galas utama garis lebar utama terusan utama gebadak utama senarai utama kerosakan kerangka agihan utama longkang utama/parit utama saliran utama enjin utama kerangka utama get utama sistem pengumpulan utama injap pancitan utama abur masuk utama jet utama longkang slur kebuar utama/parit alur keluar utama tetulangutama aci utama 407 .

main storage hierarchy support man-made major loss major principal stress major state generator major street majority carrier majority current majority emitter make connection make contact make or buy decision make quantity make-before-break contact make-up feed make-up loss make-up gas make-up pipe malformation malfunction malleableizing malleable cast iron malleable iron mallet man and machine chart man-hour man-made kehilangan utama tegasan utama major penjana keadaan major lorong utama pembawa terbanyak arus terbanyak pemancar terbanyak sambungan kena sentuhan kena keputusan buat atau beli kuantiti buat sentuhan kena-sebelumputus bekalan mencukupi pencukup kehilangan gas mencukup paip tokok canggaan pincang togas membolehtcmpakan hesi tuang boleh tempa besi bobeh tempa tukul carta manusia dan mesin orang-jam buatan manusia main storage hierarchy support main supply main switching centre main truss main vertical zone mainline program mains three phase maintain maintainability maintaining planes ofrotation maintaining voltage maintenance maintenance cost maintenance schedule major axis major control change major control count major control data major control field major control station major diameter major drain major family major feedback loop major loop — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — sokong hierarki storan u tama bekalan utama pusat pensuisan utama kekuda utama zon tegak utama aturcara talian utama sesalurtigafasa senggara kebolehsenggaraan pengekalan satah putaran voltan pengekal penyenggaraan kos penyenggaraan jadual penyenggaraan paksi major tukaran kawalan major bilangan kawalan major data kawalan major medan kawaban major stesen kawaban major garis pusat utama saliran utama keluarga utama gelung suap balik major gelung major — — -— — — — — — — — — 408 .

man-made noise manual system man-made noise man-minute Manchester carry chain mandrel mandrel test manganese manganese bronze manger Mangler’s transformation Mangum terrace manhole manhole cover manhole dog manhole ring manifold manifold vacuum curve manipulation manipulator Manning equation manocryometer manoeuvre manoeuvre margin manoeuvring boundary manoeuvring gear manoeuvring trial — — — —— —— — — — — — —~ — hingar buatan manusia orang-minit rantai bawa Manchester mandrel ujian mandrel mangan gangsa mangan lantai berlubang. palung penjelmaan Mangler teres Mangum lurang penutup lurang kokotlurang gelang lurang pancarongga lengkung vakum pancarongga pengolahan pengolah persamaan Manning manokriometer olahgerak jidar olahgerak sempadan olahgerak gear olahgerak ujian olahgerak manoeuvring valve manometer manometer leg manometer oscillation manometric capsule manpower manrope Mansard truss mantel friction mantel/mantle mantissa manual manual backup manual calculation manual computation manual control manual counting manual data access arrangement manual feedback control system manual gearbox manual operation manual operation economy manual switch manual system — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — injap olahgerak manometer kaki manometer ayunan manometer kapsul manometer tenaga manusia talisusur kekuda Mansard geseran mantel mantel mantisa insani. buku panduan sokongan insani penghitungan insani pengiraan insani kawalan insani pembilangan insani susunan capaian data insani sistem kawalan suap balik insani kotak gear insani kendalian insani ekonomi kendalian insani suis insani sistem insani 409 .

manual weld maritime peril manual weld manual word unit manually controlled manufacture manufactured manufactured building manufacturer manure manure flushing system manure production manure spreader manure storage map display m?p variable mapped buffer mapping mapping device maraging steel marangoni effect marc marforming margin margin clip margin knot margin line margin plank — — — — — — kimpal insani unit kata insani terkawal insani mengilang terkilang bangunan buatan kilang pengilang baja sistem pancuran baja pengeluaran baja penabur baja storan baja/simpanan baja paparan pets pembolehubah peta penimbab terpeta pemetaan peranti pemetaan keluli penuaan-martensit kesan marangoni mark/napal pembentukan martensit jidar ketipjidar buku kayujidar garisjidar papanjidar 410 margin plate marginal marginal checking marginal cost marginal failure marigram marine marine aggregate marine board marine borer marine chronometer marine commerce marine deposit marine engineer marine glue marine insurance marine railway marine risk marine soil marine superintendent marine surveyor mariner mariner’s compass maritime law maritime peril platjidar jidar penycmakan jidar kos berjidar kegagalan berjidar marigram mann batu baur marin/agregat mann bern baga mann tembelok mann jam-jitu mann perdagangan mario endapan mario jurutera mann glu mann insunans mann landasan mario risiko mann tanah mann penguasa mann juruukur mario pelaut kompas pelaut undang-undang baum bahaya laut .

mark to space ratio mark to space ratio mark-off marker marker chain market potential market survey marking colour marking condition marking design marking design material marking hammer marking plan Markov chain marl marlin spike marline marphological analysis marry marsh Marsh funnel viscosity marshalling store martempering martensite martensitic transformation maser mass balancing nisbah tanda ke ruang menanda penanda rantai penanda upaya pasaran tinjauan pasaran warns tandaan keadaan tandaan rekabentuk tandaan bahan rekabentuk tandaan tukul tanda pelan tanda rantai Markov marl pepaku marlin tambat analisis marfologi mendua pays kelikatan serombong Marsh stor penyusunan Marsh pembajaan martensit martensit penjelmaan martensit maser mask mask bit mask programmable RUM masking mason Mason’s gain formula mason’s putty masonite tool masonry masonry arch masonry cement masonry dam masonry nail masonry wall masonry work mass mass absolute humidity mass absorber mass average velocity mass balance mass balancing — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — topeng. massa kelembapan mutlak jisim penyerapjisim halaju puratajisim imbanganjisim pengimbanganjisim 411 . abar bit topeng RUM bobeh aturcara bertopeng penopengan tukangbatu formula gandaan Mason/ rumus gandaan Mason dempul tukang batu perkakas kerja batu kerjabatu gerbang batu simen kenja batu empang batu/empangan batu pakubatu dinding batu pekerjaanbatu jisim.

tiang mercu.mass coefilcient of reactivity mass coefficient ofreactivity pekalijisim keaktifan semula/pekalijisim kegiatan semula konknit pukal pengabadianjisim lengkung timbunan lengkung timbunan aliran masuk lengkung timbunan lebat hujan lengkung timbunan aliran data massa cacatjisim ketumpatanjisim lebihanjisim aliranjisim kadar aliranjisim fluksjisim pecahanjisim matniks massa ingatan massa nomborjisim pengeluaran massa nisbahjisim spektrografjisim meter spektrumjisim mass spectrometry mass spring transducer mass storage mass susceptibility mass transfer mass transfer coefficient mass transit system mass unit mass velocity mass-action law mass-action-law constant mass-eddy diffusivity mass-energy relationship mass-spring-dashpot system mass-transfer operation Massan’s method of characteritics massive concrete massless bar massless beam mast mast band mast band — —— mass concrete mass conservation mass curve mass curve ofinflow mass curve ofrainfall mass curve ofstneamflow mass data mass defect mass density mass excess mass flow mass flow rate mass flux mass fraction mass matrix mass memory mass number mass production mass ratio mass spectrograph mass spectrometer — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — perrneteran spektrumjisim pemindaharuhjisimpegas storan massa kebobehrentananjisim pemindahanjisim pekali pemindahanjisim sistem alihan massa unit jisim halaju jisim hukum tindakanjisim pemalar hukum-tindakanjisim kemeresapanjisim-pusar hubunganjisim-tenaga sistemjisim-pegas-daspot kendalian pemindahan jisim kaedah cmi Massan konknit besar bar tanpajisim rasuk tanpajisim tiang. tangkai jalur tiang mercu — 412 .

memasang layar tikan antara muka Matano kaedah pengembangan asimptot terpadan aliran sepadan pengacuan acuan terpadan kejituan padanan syaratpadanan penunjuk aras padanan jadualpadanan gigipadanan pegawai kapal bahan . induk. tuan kawalan induk hitam jam induk kompas induk rod penyambunginduk bazim kawalan induk/ rutin kawalan induk lengkung induk silinder induk fail induk kawalan gandaan induk pengayun induk unit induk kawalan aras induk pembilang tuan-hamba flip-flop tuan-hamba pninsip tuan-hamba 413 master-slave refresh option master-trigger master’s certificate masterbatch masthead masthead light mastic masticate mastication masticator masting mat Matano interface matched asymptotic expansion method matched flow matched-die moulding matching accuracy matching condition matching level indicator matching table matching tooth mate material — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — pilihan segarsemula tuan-hamba picu-induk sijib nakhoda kelompok induk puncak tiang mercu lampu tiang mercu mamah memamah pemamahan pemamah tiang-tiang layar.mast bed material mast bed mast carling mast clamp mast cleat mast collar mast cover mast height mast step mast table master master black control master clock master compass master connecting nod master control routine master curve master cylinder master file master gain control master oscillator master unit master-level control master-slave counter master-slave flip-flop master-slave principle — — — — — — — — — — — — — — dasar tiang mercu jeniau tiang mercu pengapit tiang mercu tetupai tiang mercu relang tiang mercu penutup tiang mercu tinggi tangkai tapak tiang mercu pelantar tiang mercu nakhoda.

material balance maximum dissipation rate material balance material balance area material buckling material efficiency material failure material flow material form material handling material schedule material selection material specification material stability material testing reactor material utilisation material-balance control mathematical expression mathematical model matrix matrix disc record matrixformulation matrixinversion matrix inverter matrix keyboard matrix method matrix notation matrix ofcompanison — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — imbanganbahan kawasan imbangan bahan lengkokanbahan kecekapan bahan kegagalan bahan alinan bahan bentukbahan pengelolaan bahan jadual bahan peniulihan bahan penentuan bahan kestabiban bahan reaktor ujian bahan penggunaanbahan kawaban imbangan-bahan ungkapan matematik model matematik matniks nakaman cakera matniks penumusan matniks penyongsangan matniks penyongsang matniks papan kekunci matniks kaedah matniks tatatanda matniks matniks bandingan 414 matrix partitioning matrix singularity matrix switch matrix-displacement method matrix-force method mattress (engineering) maturity curve maul maximal compatible maximal period network maximum maximum annual hourly volume maximum bending moment maximum boiling azeotropism maximum car technique maximum climb rate maximum control maximum credible accident maximum criterion maximum deflection maximum dissipation rate — -— — — — — —— — — — — — — — — — — — —- pemetakan matniks ketunggalan matniks suis matniks kaedah anjakan matniks kaedah daya matniks tilam hakisan lengkung kematangan tukul berat serasi maksimum nangkaian kala maksimum maksimum isipadu tiapjam tahunan maksimum momen lentur maksimum keazeotropan didih maksimurn teknik kereta maksimum kadar mendaki maksimum kawalan maksimum kemalangan munasahah maksimum nilai tara maksimum/ kniterium maksimum pesongan maksimum kadar lesapan maksimum .

maximum distortion theory of failure Mealy-Moore translation maximum distortion theory offailure maximum dry density maximum energy product maximum grade maximum heat flux maximum level speed maximum mass flow maximum moisture content maximum moment capacity maximum normal strain theory offailure maximum normal stress theory of failure maximum overshoot maximum permissible concentration maximum permissible dose maximum permissible level (mpl) maximum platedissipation maximum power transfer — — — — — — — — — — — — — —— teoni kegagalan herotan maksimum ketumpatan kening maksimum basil danab tenaga maksimum gred maksimum fluks haba maksimum laju aras maksimum aliranjisim maksimum kandungan lembapan maksimum keupayaan momen maksimum teoni kegagalan terikan normal maksimum teori kegagalan tegasan normal maksimum terlajak maksimum kepekatan tenizin maksimum dos tenizin maksimum aras maksimum dibenarkan lesapan plat maksimum pindahan kuasa maksimum maximum production rate maximum shearstress maximum shearstress criteria maximum shearing stress theory offailure maximum stock maximum strain energy theory offailure maximum treating gradient maximum value theorem maximum working area maxterm Maxwell-Betti reciprocal theorem Maxwellian distribution McLeod gauge McPle~son independent suspension meadow strip Mealy circuit Mealy output Mealy-Moore translation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — kadar pengebuaran maksimum tegasan ricih maksimum nilai tara tegasan nicih maksimum/kriterium tegasan ricih maksimum teori kegagalan tegasan ricihan maksimum stok maksimum teori kegagalan tenaga terikan maksimum kecerunan rawatan maksimum teorem nilai maksimum kawasan kerja maksimum sebutan maksimum teorem salingan MaxwellBetti agihan Maxwellan tolokMcLeod ampaian talc bersandar McPlerson saburan berumput litar Mealy keluaran Mealy temjemahan Mealy-Moore 415 .

mean measuring line mean mean aerodynamic chord mean chamber line mean depth mean deviation mean draft mean driving force mean effective pressure mean free path mean generationtime mean holding time mean hydraulic radius mean life meanlife time meanlinear diameter mean motion mean rate analyser mean rotation mean score mean size mean specific heat mean square error mean square error Criterton mean strength — mm perentasaerodinamik mm ganisan kebuk mm ukurdalam nun sisihan mm draufmin daya memacu mm tekanan berkesan mm laluan bebas mm tempoh penjanaan mm masa pegangan nun jejari hidraulik mm hayat mm masa hayat mm garis pusat lelurus mm gerakan nun penganalisis kadarmm putaran mm skormm saiz mm haba tentu mm ralat mm kuasa dua nilai tararalat mm kuasa dua/kritenium ralat mm kuasa dua kekuatan nun mean stress mean surface diameter mean temperature difference mean time between failure (MTBF) mean torque single-cylinder engine mean true plane mean velocity mean volume diameter mean width ratio meander meandering mean-sensing instrument measurability measurable measurand measure measure ofvalue measured course measured curve measurement measurement ofpararneter measurement system measuring amplifier measuring line —— — — — — — — — — tegasan mm garis pusat permukaan mm bezaan suhu mm mass mm di antara kenosakan enjin silinder-tunggal kilas nun satah sebenar mm halaju nun garis pusat isipadu mm nisbah leban mm liku berliku alatan menderia mm kebolehukuran boleh ukur bahan ukur ukur ukuran nilai jarak terukur lengkung terukur pengukuran. ukuran pengukuran parameter sistem pengukuran penguatukuran ganisukuran 416 .

measuring weir measuring wein meat freezing mechanic mechanical mechanical advantage mechanical agitating mechanical analog mechanical analysis mechanical bilge block mechanical connection mechanical counting mechanical counting method mechanical cutter mechanical davit mechanical dividing head mechanical drying mechanical efficiency mechanical energy mechanical energy balance mechanical equivalence mechanical injection mechanical irreversibility mechanical measurement transducer mechanical press empang limpah pengukur/ empang dasar pengukur penyejukbekuan daging mekanik mekanik faedahmekanik pengadukan mekanik analog mekanik analisis mekanik bongkah bilga mekanik sambungan mekanik pembilangan mekanik kaedah membilang mekanik pemotong mekanik davit mekanik kepala membahagi mekanik pengeningan mekanik kecekapan mekanik tenaga mekanik imbangan tenaga mekanik kesetanaan mekanik pancitan mekanik ketakbolehbalikan mekanik pemindaharuh pengukuran mekanik penekan mekanik mechanical property mechanical refrigeration mechanical relay mechanical rotational system mechanical seal mechanical separation mechanical shock mechanical side shore mechanical stability mechanical stress mechanical system mechanical translational system mechanical twinning mechanical ventilation mechanical vibratory system mechanical work mechanical-draft tower mechanically actuated switch mechanically propelled mechanics mechanmcs offlight mechanism mechanization mechanized sprinklersystem media code media code — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — sifat mekanmk penyejukan mekanik geganti mekanik sistem putaran mekanik kedap mekanik pemisahan mekanik keju tan mekanik jermang sisi mekanik kestabilan mekanik tegasan mekanik sistem mekanik sistem terjemahan mekanik kembaran mekanik pengalihudaraan mekanik sistem bergetar mekanik kerja mekanik menara alir bebas mekanik suis tergerak mekanik terdorong mekanik mekanik mekanik penerbangan mekanisme penjenteraan sistem pemercik berjentera kod media — 417 .

median dos maut median (DM SO) masa-hayat media pembahagijaban raya/ pembahagi lebuh raya laju median minyak ubat sedenhana. bahantara batu baursedenhana/ agrcgat sederhana keluli karbon sederhana julatsederhana litar bersepadu skala sederhana pengamiran skala scderhana saiz sederhana laju sederhana diesel laju sedenhana jangka sederhana kebobehkerjaan sederhana arang batu menuapsederhana sinarmedular megahertz media planning median median lethal dose (LD 50) median life median ofhighway median speed medicinal oil medium medium aggregate medium carbon steel medium range medium scale integrated circuit medium scale integration medium size medium speed medium speed diesel medium term medium workability medium-volatile coal med ullary nay megahertz — — — * — — — — — — — — — — — megaphone megavolt megawatt megawatt per tonne megawatt-days pen tonne (MWd/t) megger megohm megohm bridge Meissmer effect mekometen mel (unit) melt melt flow melt flow index melt fracture melt index melt spinning melt viscosity melt-out fuel meltback transistor meltdown melting melting cone melting point melting temperature — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — megafon megavolt megawatt megawatt per tan megawatt-han per tan megan megohm titi megohm kesan Meissmer mekometen mel bebur abiran leburan indeks aliran beburan patah leburan indeks leburan pemejaman leburan kelikatan leburan bahan api lebur-keluar transistor lebur balik leburan peleburan teras peleburan takatlebur suhu lehun 418 .media planning melting temperature perancangan media pembahagi.

el merchant vessel — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— pekelilingan ingatan tenasingatan daftan data ingatan longgokan ingatan unsuringatan penempatan ingatan pets ingatan tindihan atas ingatan halaman ingatan daftaningatan keratan ingatan suruhan pindah ingatan jenus ingatan unit ingatan pcnggunaan ingatan kendalian tulis ingatan ketakiclunusanjenis Ingatan kctaklelurusan tanpa i nga tan meniskus skala Nlerealli nserkaptan 1)enggllapatm nianun dagaiug pelautdagang vesel clagamug 419 .member axis member axis member connected node identifier member coordinate mem hen-flexibility member-flexibility array member-stiffness membnan stress resultant membrane membrane action membrane analogy membrane displacement membrane operation nwrnbrane osinometry membrane solution membrane tank membrane theory membrane theory ofshell membrane wall memonle operailon code memory memory address memory address register memory capacity memory cell paksi anggota pengenalpasti nod tensambung anggota koondinat anggota keholehlentunan anggota tatasusun kebolehlentunananggota kekukuhan-anggota pad uan tegasan selaput selaput tindakan selaput tamsilselaput sesaran selaput kendalian selaput penmetcran osmosis selaput penyelesaian selaput tangki selaput teori selaput leon selaput kelompang dinding sciaput kod kendalian berinqatan ingatan alamat ingatan daftar alamat ingatan muatan ingatan sd ingataii memory circulating memory core memory data register memory dump memory clement memory location memory map memory overlay memory page memory register memory section memory transfer instruction memory t~l)C memory unit memory usage memory wnite operation niemonv-typc nonlinearity rncnionylcss nonlinearity mimeniseus ~vlenealli 5(1k mercaptan menccniza tion mencliasit nianmne (navy) rncnehani seaman lucre h ant vuy.

bersirat kemesomeran! mesomerisme meson mesojeda mesosfena perutusan blok utusan lutar utusan data utusan pemprosesan pintas utusan blok nujukan utusan usyarat utusan pensuisan utusan pusat pensuisan utusan perkomputeran pensuisan utusan pesuruh bilik mci meta-proses metapusat gambarajah metapusat tinggi metapusat penukar metadin penjana metadin logam mercurial barometer mercury mercury cell mercury filled pressure mercury switch mercury-arc rectifier mercury vapour cycle merge merged transistor logic — ——— — — — - merging merging capacity merging traffic meridian Merz-Pnice protection mesa transistor mesh mesh analysis mesh Connection mesh current mesh equation mesh filter mesh grid mesh incidence matrix mesh network — — — — — — —— — — — 420 .mercurial barometer metal barometer raksa naksa/menkuni selnaksa tekanan tenisi raksa suis raksa penenus arka-raksa kitan wap raksa cantum/taut logik transistor tercantum/ mantik transistor tercantum percanturnan/tautan kemuatan mencantum lalulintas mencantum meridian. sirat analusisjejaning sambungjejaring arusjejaring pensamaanjejaning penapisjejaning gnidjejaning matniks tujujejaning rangkaianjejaning mesh point meshing mesomerism meson mesopause mesosphere message message block message circuit message data message intercept processing message reference block mesage signal message switching message switching centre message switching computing messenger messnoom meta-process metacentre metacentnic diagram metacentnic height metadyne converter metadyne generator metal tutikjcjarung berjejaring. rembang penlundungan Merz-Pnice transistor mesa jejaning.

metal bath brazing meter milk pematerian kuhanglogam roda canai terikat logam polimer kelat logam peralatan suis terlitup logam elektrod logam tersalut logam perintang saput logam turaslogam kekerasan logam transistor oksida logam penerus berlogam penyemburan logam kimpalan gas lengai arka logam berus logam-grafit separuh pengalir oksida logam penggandingan suhu bersarung logam penekan kerja-logam kimpalan arka logam ikatan logam pengikatan logam salutan logam penebatlogam metal bath brazing metal bonded grinding wheel metal chelate polymer metal clad switch gear metal electrode metal enclosed metal film resistor metal filter metal hardness mctaloxide transistor metal rectifier metal spraying metal-arc-inert-gas welding metal-graphite brush meial-oxide semiconductor metal-sheath thermocouple metal-working press metallic arc welding metallic bond metallic bonding metallic coating metallic insulator — — — — — — — — — — — metallic material metallic radius metallic sheath metallized dielectric metallizing metallocene polymer metallograph metallography metallurgical coke metallurgical engineering metallurgical influence metallurgical unit metallurgy metamorphic rock metastability metastable equilibrium metastable structure metathesis meteograph meteorology meter meter cylinder meter disc meter gate meter gauge meter milk bahan logam jejari logam sarung logam dielektrik terlogam pelogaman polimer metalosena metalograf nietalografi kok pelogaman kejuruteraan pelogaman pengaruh kelogaman unit pelogaman metalurgi/kaji logam hatuan nictamorf kemetastabilan kcscimhangan metastabil struktur mctastabil mctatcsis metcograf metcorologi meter meter silinder piring meter pintu air pengukur tolok meter meter susu 421 .

meter miztures method microcrack meter mixtures method meter movement metering metering device metering needle metering unit method ofcharacteristic method ofjoints method ofsection method ofsmalldisturbance methodical procedure methods engineer methods engineering methods study metric equivalent metric ton metro radioscope metro system metrology metronorme mho relay mica mica core mica speck micaceous schist micdlle — kaedah campuran meter pergera~canmeter pcrmctcran(memcter peranti permeteran jarum perineteran unit permeteran kaedah ciri kaedah sendi kaedah keratan kaedah gangguan kecil tatacara berkaedah jurtitera kaedah kejuruteraan kaedah kajian kaedah setara metrik tan metrik radioskop metro sistem metro kajisukat metronorm geganti mho mika teras mika bintik mika syis bermika misel micro programmable command micm pmgrammed instruction microalloy transistor microammeter microampere microassem bly microbalance microbar microbarograph microbial activity microbial corrosion microbial process microcaliper microcaliper log microcircuit microcode microcomputer microcomputer development microconstituent microcontroller microcrack — — — — — — — — — — pcrintah mikro hoich aturcara suruhan mikro holeh aturcara transistor mikroaloi meter mikroampere mikroampere mikropcnghimpunan mikropengimbang mikrobar mikrobarograf kegiatan mikrob/keaktifan mikrob kararan mikrob/kakisan mikroh proses mikrob mikroangkup log mikroangkup mikrolitar mikrokod mikrokomputer perkembangan mikrokomputer mikrojuzuk mikropengawal mikrorctak 422 .

-.microcracking microstrip circuit microcracking microcurie microcycle niicroduplex structure microelectronic device microelectronics microfarad microfilm microfocused log mierofocused tool microgel micrograph microhardness microhcnry microinstruction microlog micromanometer micromechanical method micrometer microminiaturization micron microphone microphonic condition microphonics micropore micropore volume — — —— — — —— —— — — — —— — — — mikroretakan mikrocurie mikrokitar strukturmikroduplcks peranti mikroclektronik mikroelektronik mikrofarad mikrofilem log termikrofokus perkakas termikrofokus mikrogel inikrograf mikrokekerasan mikrohenry mikrosuruhan mikrolog mikromanometer kacdah mikromekanik mikrometer pemikrominimuman ml k ron mikrofon kcadaan kemikrofonan kcmikrotonan mikroliang isipadu mikroliang microporosity microporous rubber microprobe microprocessor microprocessor-based computer microprocessor-based system microprogram microprogram counter microprogram counter data path microprogram counter stack microprogramming microradiography microreversibility microscope microscopic field microscopic view microscopy microsegregation microstate microstrain microstrip microstrip Circuit -~ .-- — —— — — — — — — — — mikrokeliangan getah bermikroliang mik rokua r mikropemproses komputer berasas mikropcmproses sistem berasas mikropemproses mikroaturcara pembilang mikroaturcara laluan data pembilang mikroaturcara tindanan pembilang mikroaturcara mikropcngaturcaraan mikroradiografi mikro-kebolehbalikan mikroskop medan mikroskop pemandangan mikroskop kemikroskopan mikro-pemisahan mikrokeadaan mikroterikan mikrojalur litarmikrojalur 423 .

microstructure mill grading rule mikrostruktur mikrosuis mikroperkakas mikrogegaran gelombang mikro sistem radio gelombang mikro penganalisis spektrum gelombang mikro penghantaran gelombang mikro julat frckuensi jalur tengah tinggi tengah pembumian fasa tengah rentangtengah microstructure microswitch microtool — — — — — — microtremor microwave microwave radio system nucrowave spectrum analyser migration length migration ofgrain boundary migration phenomena mil mild channel mild exposure mild slope mildsteel — — — panjang penghijrahan penghijrahan sempadan ira fenomenuinpenghijrahan -mil — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— saluransederhana dedahan ringan cerun sederhana — keluli lembut tetulang keluli lembut microwave transmission mid-band frequency range mid-height mid-phase grounding mid-span middle breaker plough middle line plane middle strip middle time region midlength — — — — — midscale midship area midship section midship sectioncoefficient midshipman migration area — — — — — bajak pemecah tengah satah garis tengah jalur tengah kawasan masa tengah panjang tengah skala tengah kawasan peminggang keratan peminggang pekali keratan peminggang pegawai kadet kanan kawasan penghijrahan mild steel reinforcement Mile’s theorem milepost military problem military programme military temperature range milk bulk cooling milk house milk processing milk solid milking area milking machine milking room teorem Mile batu tanda masalah kctenteraan rancangan ketenteraan julat suhu tentera pendinginan pukal susu rumahsusu pemprosesansusu pepejalsusu kawasan pemerahan susu mesin pemerahan susu bilik pemerahan susu mill mill building mill grading rule pengisar bangunankilangibangunan kisar aturan penggrcdan kilang. — aturan penggredan kisar 424 .

pengisaran (logam sudut kisar serongan pengisaran — — kapas mineral sistem berasas minikomputer enjin model kecil minikomputer minicakera — — — — — — — log terfokusmini minilog penutup minimum penyelesaian minimum sistem minimum — — — — — milli~ng chamfer milling cutter milling machine milling process milling tool millivolt millwork mimic diagram mineral mineral ml mineral recovery pemotong mU mesin lurah. proses pengilangan perkakas mengisar milivolt kcrja kisar gambarajah mimik galian minyak galian pemulihan galian 425 minimization general procedure minimization method minimization ofgate minimization procedure minimization technique minimum minimum access code minimum average delay minimum blunt code kos peminimuman tatacaraam peminimuman kaedah peminirnuman peminimuman get tatacara peminimuman teknik peminimuman minimum — — — — — — — — -— -— minimum deflection minimum distance minimum drag minimum dragspeed kod capaian minimum lengah purata minimum kod tumpul minimum pesongan minimum jarak minimum scretan minimum laju seretan minimum .mill scale minimum drag speed mineral wool mini computer-based system miniature engine minicomputer minidisk minifocused log minilog minimal cover minimal solution minimal system minimization cost mill scale — — — — — — sisik besi — — Miller bridge Miller effect Miller effect compensation Millerindices Miller-capacitance modulator Miller-sweep circuit Miller-Bravais index Miller’s theorem milliammeter milling milling angle — — — — titik Miller kesan Miller pampasan kesan Miller indeks Miller pemodulat kemuatan Miller litarsapu Miller indeks Miller-Bravas teorem Miller meter milliampere pengilangan (bijian). mesin kisar proses pengisaran.

luncuran pampasan luncuran sistem kawalan luncuran pecutan sisi luncuran sistem pelancaran dan panduan lutleuran kodhilang masautusan kabus penyarikabus penyemburkabus tujah Mitchell blok tujah Mitchell alur masuk bersambung rekabentuk campuran muncung nyala campuran bahagian campuran sedia bancuh hablur tercampur kehelan bercampur muara bercampur aliran tercampur pam aliran tercampur reaktoraliran tercamptir mixed heat exchanger mixed in-place mixed logic family penukar haba tercampur — gaul ditempat mixed mixed mixed mixed mixed mixed network node progressive flow release system tide vapour mixed-base crude mixer mixer-set tier mixing mixing coefficient mixing concept mixing console mixing factor mixing gate mixing length mixing length theory kcliiarga ii~antik bercampur. pembancuh.misfiring mixing length theory misfiring mismatch missile missile compensation missile control system missile lateral acceleration missile launching and guidance system missing code mission time mist mist extractor mist sprayer Mitchell thrust Mitchell thrust block mitered inlet mix design mix flame nozzle — — -— — — — — — — — — — — — — — — mix proportion mix ready mixed crystal mixed dislocation mixed estuaries mixed flow mixed flow pump mixed flow reactor salah cetusan tak padan. wap hercampur —minyak mcntah berasas ca mpuran — pencampur. pcnggaul pencampur-pengenap — mencanipur/bercampuran pekali campuran -— gagasan pencampuran/ konsep pencampuran konsol camptiran faktor campuran — get campuran panjang campuran teori panjangcampuran 426 . keluarga logik hcrcampur rangkaiari bcrcampur nod hcrcampur — aliran progresiftercampur — sistem pelepasan tercampur pasang surut campuran — wap tercampur.

minimum economic quantity misefla minimum economic quanuty minimum energy minimum energy theorem minimum fluidizing velocity minimum minimum minimum minimum minimum minimum minimum function fusing current green time irrigation rate phase shift phase system power available — -— — — — — — — — — minimum reflux ratio minimum safe stopping distance minimum stock minimum suction mini~num weight design minimum-time control mining subsidence minor axis minor control count minor control station minor feedback loop minor loop — — — — — — — — — — — — kuanuti ekonomi minimum tenaga minimum teorem tenaga minimum halaju pembendaiiran minimum rangkap minimum arus melakur minimum masa hijau minimum kadar pcngairan minimum anjakan fasa minimum sistem fasa minimum kuasa boieh sedia minimum nisbah refluks minimum jarak henti selamat minimum stok minimum sedutan minimum minor loss minor matrix minor principal stress minority carrier minority carrier current minority current minter’m minterm logical product — — — -— — — — — kehilangan kecil matriks minor tegasan utama minor pembawa tersedikit arus pembawa tersedikit arus tersedikit sebutan minimum hasii darab logik sebutan minimum/hasil darab mantiksebutan minimum meter gaivanian bercer-min bayangan cermin mirror galvanometer mirror image mirror method oftracking — — — — — — — — — — — — — — — — penjejakan kaedah cermin skala bercermin tersalah iaras mirrored scale misadjusted misadjustmerst misalignment misalignment factor miscellaneousjumper salah larasan salahjajaran faktorsalahjajaran rekabentuk berat minimum kawalan masa minimum penurunan lornbong paksi minor bilangan kawaian minqr stesen kawalan minor gelung suap balik minor geiung minor miscibility miscibility gap miscible miscible fluid miscible phase misclose ofa cable misella pelompat peibagai kebolchlarutcampuran sela kebolehlarutcamp~ran holch-larut campur bcndalir boich-larut campur fasa boleh-Iarut campur tikaian kabel misela 427 .

mixing of rubber mixingofrubber mixing power consumption mixing power number mixing ratio model-reference control system modal form transformation — — pencampwan getah —- penjclmaan bentuk penggunaankuasa mencampur nombor kuasa pencampuran modal matrix modal opportunity group modal speed modal split mode mode address mode choice mode filter — — — — — — — — — — — — — — — — —- mixing stream mixture mnemoniccode mnemonic notation mnemonic system mobile breakwater mobile charge mobile instrument chart mobile layer mobile structure mobile water saturation mobile workshop mobility mobility coefficient mobilityeffect mock up modal analysis modal choice modal control nisbah pencampuran aliran campuran campuran. kemudahgerakan pekali kebolehgerakan kesan kebolehgerakan pengolokan analisis ragaman pilihan ragaman kawalan ragaman 428 model based study model tank model test model traffic ordinance model-reference control system . ragam alamat ragam pcmilihan ragaman penapis ragaman — — — — — — — — — — — — — — cas mudah gerak carta alatan bergerak lapisan bergerak struktur boleh gerak ketepuan air bergerak bcngkel bergerak mode ofcontrol mode of motion modeoftransport mode ofvibration mode oscillator mode rejection mode shape model model adaptation ragam kawalan ragam gerakan ragam pcngangku tan ragam getaran pengayun ragam pcnyingkiran ragam bcntukragam model pcnycsuaian model kajian berasas model tangki model ujian model ordinan model laluliritas SiStem kawalan rujukan model —— — — — — kebolehgerakan. bancuhan kod senang-ingat tatatanda senang-ingat sistem senang-ingat benteng ombak bergerak — — — — — ragaman matriks ragaman kumpulan pcluang ragaman laju ragaman pisah ragaman mod.

ubahsuaian faktor ubahsuaian jelmaan Z tenibahsuai bitpengubahzuai pembinaan bermodul penyelarasan bermodul penutupbermodul susunatur bermodul kuar bermodul nisbab bermodul perisianberinodul strukturbermodul modulat — — — terubahsuai sistem dampingan — — — distribution modified enthalpy modified stiffness modified tonnage modified Ar-chic’s equation — — — modified Nyquist path — terubahsuai luas terubahsuai formula tiang terubahsuai/ rumus tiang terubahsuai agihan beban clips terubahsuai entalpi terubahsuai kekukuhan terubahsuai muatan diubahsuai persamaanArchie terubahsuai laluan Nyquist terubahsuai 429 modulation modulation code modulation depth modulation index modulation noise modulation process mod ulation pulse code modulation transferfunction modulator — -— — penguat termnodulat pembawa tennodulat bentuk gelombang termodulat pemodulatan. modulatan kod modulatan dalammodulatan indelts modulatan hingar modulatan proses pemodulatan — — — kod denyut pemodulatan rangkap pindah modulatan pemodulat modul module .modelling technique tcknik pemodelan MODEM dedahan sederhana laju sederhana nisbah menyederhana penyederhana kawalan penyederhana module modified Z-transform modifierbit modularconstruction modularcoordination modular enclosure modular layout modular probe modularratio modular software modular structure modulate modulated amplifier modulated carrier modulated waveform modelling technique — — — — — — — — — — —— — MODEM moderate exposure moderatespeed moderating ratio moderator moderator control modern control theory modification modification factor modified modified adjoint system modified area modified column formula modified elliptic load — — — — — — — teori kawalan moden pengubahsuaian.

module interconnect moisture tension Mohr scaleofhardncss Mohr~s circle Mohr’s envelope Moire fringe Moiregrating moist moisture moisture balance moisture content moisture control moisture density moisture determination moisture dielectric meter moisture equivalent moisture laden atmosphere moiSture meter moisture movement moisture oven moisture penetration moisture percentage moisture primary method moisture protection moisture resistance moisture secondarymethod moisture stress moisture tension skala kekerasan Mohr bulatan Mohr sampul Mohr pinggir Moire jerijiMoire lembap lembapan imbangan lembapan kandungan lembapan kawalan lembapan kctumpatari lembapan pdnentuan lembapan meter dielektrik lembapan sciara lembapan atmosfera sarat lembapan meter lenibapan pergerakan lembapan ketuhar lembapan penusukan lembapan peratusan lcnihapan kaedah utamalembapan module interconnect modulo modulo addition modulocounter modulo-n check — — — — — — — modulo-N modulo-N binary counter modulo-N ring counter modulo-N switch-tail counter modulus modulus counter modulus ofdcformation modulus ofelasticity modulus ofresilience modulus of rigidity modulusofrupture modulus ofsubgrade reaction modulus oftoughness modulus ofuniformity Moh’s hardness Mohn effect — — — — — — — — — -— saling sambung modul modulo penambahan modulo pembilang modulo semakan mod ulo-n modulo-N pembilang perduaan modulo-N pembilanggelang modulo-N pembilangekor bertukar modulo-N modulus pembilang modulus modulus ubah bentuk modulus keanjalan/ mod ulus kekenyaian modulus kebingkasan modulus ketegaran modulus kepecahan modulus tindak balas — — — — —— — — -— — — -— — —. — — — — — — — subgred modulus keliatan modulus keseragaman kekerasan Moh kesan Mohn pcrlinduiigari lcrnbapan — — — nntangan lembapan kacdah keduaan lembapan tegasan lembapan tegangan lembapan 430 .

molecular transfer molecular velocity molecular vibration molecular volume molecular weight molecular weightdistribution molecular-screening molecule molecule size Mollicr chart molten polymer molten salt breeder reactor molten salt core molybdenum moment moment about a point moment about an axis moment arm moment arm oftailplane moment at the base — tegasan ricih molekul ayak molekul saiz molekul pepejal molekul teori molekul pemindahan molekul halaju molekul getaran molekul isipadu molekul berat molekul taburan beratmolekul penapisan molekul molekul saiz molekul carta Mollier polimer lebur reaktor pembiak garam cair teras garam lebur molibdenum momen momen di sekitar titik momen di sekitar paksi lengan momen lengan momen ekorkapal terbang momen pada tapak .moisture tester moment at the base moisture tester moisture toluene distillation mol molal molality molar molarattraction constant molaraverage velocity molarheat capacity molarhumidity molar property molar ratio — — — — — — molasses mole mole drain mole fraction molecular molecular attraction molecular diameter molecular diffusion molecular distillation molecular flow molecular motion molecular orbital molecular point group — — penguji lembapan penyulingan lembapantoluena mol molal kemolalan molar pemalar penarikan molar halaju purata molar nluatan haba molar kelembapan molar sifat molar nisbah molar molas mol saliran tikus pecahan mol molekul tarikan molekul garis pusat molekul resapan molekul penyulingan molekul aliran molekul gerakan molekul orbit molekul kumpulan titik molekul 431 molecular shear stress molecular sieve molecular size molecular solid molecular theory.

polar moment of inertia rectangular — — — — — —— — — paksi momen agihan momen beban momen momen ganding momen lencongan momen keseimbangan momen daya momen legaran momensifatekunkutub/ momen inersia kutub momensifatekunsegiempat momentum equation momentum flux momentum integral equation momentum integral theory momentum interaction fluidic device momentum interaction gate momentum principle momentum separator momentum thickness momentum thrust momentum transfer monaural recording monel monitor monitor loudspeaker monitor process monitor software monitoring monkey monkey bridge monkey face monkey fist monkey island — — — persamaan momentum — — fluks momentum persamaan kamiran momentum teon kamiran momentum per-anti bendalir saling tindak momentum get saling tindak momentum — — — — prinsip momentum pemisah momentum tebal momentum tujah momentum momentofmomentum moment of resistance moment of stability moment redistribution moment total moment-area method — — — — — tepat/ momen inersia segiempat tepat momen momentum momen rintangan momen kestabilan pengagihan semula momen pemindahan momentum rakaman mono monel pengawas. awas pembesar suara awasan momentary current momentary duty momentary rating momentum momentum balance momentum coefficient momentum conservation — — — — — — — jumlah momen kaedah momen-luas arus seketika tugas seketika kadaran seketika momentum imbangan momentum pekali momentum prosesmengawas perisian mengawas pengawasan tukul penghentak anjungan kekera muka kekera kumpal kekera geladak kekera pengabadian momentum 432 .Inosnmt axis monkey island moment axis moment distribution moment load moment ofa couple moment ofdeviation moment ofequilibrium moment of force moment of gyration moment ofin~rtia.

mono-oxygenated product monticellite keluaran termonooksigen/ keluaran dimonomonolithic microcircuit monolithic regulator monolithic switching regulator monomer monomeric rubber monophonic signal monoplane monoplane equation monopole monopulse monopump monoscope monostable monostable multivibrator monotectic reaction monotonic function monotonic stress cycle monotonicity monotropy monthly traffic pattern monthly variation monticellite 433 mono-oxygenated product — — — — oksigenkan monoatomic gas monoatomic molecule monobloc monocable head monochromatic light monochromatic wave monochrome monochrome television monoclinal wave monoclinic crystal monodisperse monodispersi ty monoformer monogenic function monolayer monolayer volume monolithic monolithic circuit monolithic code converter monolithic construction monolithic integrated circuit monolithic memory gas monoatom molekul monoatom monoblok — — — kepala monokabel cahaya monokromat gelombang monokromat monokrom televisyen monokrom gelom bang monoklin hablur monoklin ekaserakan keekaserakan monoformer rangkap monogen ekalapisan isipadu ekalapisan monolit litar monolit penukar kod monolit pembinaan monolit litar bersepadu monolit — mikrolitar monolit pengatur monolit pengatur pensuisan monolit monomer getah bermonomer isyarat monofon/isyarat — — — — — — — — mono kapal terbang ekasayap persamaan kapal terbang ekasayap ekakutub ekadenyut ekapam monoskop monostabil pemberbilang getar monostabil tindak balas monotektik — —— — — —- rangkapekanada kitar tegasan ekanada keekanadaan kemonotropan corak lalulintas bulanan perubahan bulanan — ingatan monolit montiselit .

— — — — — mozek susutan mosfet taburan paling harangkali bit paling hererti digit paling bererti stokihu papaninduk gerakan kajian gerakan dan masa persamaan gerakan penderia gerakan galangan gerakan rangsangan motor kawalan motor penukar motor kecekapan motor set motor penjana lancaran bermotor kawalan laju motor kapal tangkihermotor pemalar kilas motor kenderaan hermotor Will her-motor motorhot kapal hermotor 434 .montmorillonite montmorillonite Moody chart Moody draft tube Moody step up formula montmorilonit carta Moody tiub alir bebas Moody formula meningkat Moody/rumus mcningkat Moody meter likat cakera ricih Mooney kelikatan Mooney jam panearan bumi tambathayaran tambatan litar Moore kcluaran Moorc algoritma Moore tambatan hoya tambatan kokot tambatan gelang tambatan morain morfologi kod Morse lampu Morse tirus Morse ujian Morse mortar. cpa motorship — — —— Mooney shearing disc viscometer Mooney viscosity moonshine hour moor moorage Moore circuit Moore output Moore’s algorithm mooring mooring buoy mooring dog mooring ring moraine morphology Morse code Morse lamp Morsc taper Morse test mortar —. — — — — — — — — — — — — -— — — — mosaic mosfet depletion most probable distribution most significant bit most significant digit mother stock motherboard motion motion and time study motion equation motion sensor motional impedance motivation motor motor control motor converter motor efficiency motor generator set motor launch motor speed control motor tanker motor torque constant motor vehicle motor winch motorboat motorship — — — — — — — — — — — — -— — —— — — -— — -— .

sapuan acuan mengacu dasar beroti rnengacu dasar bafak sepak hawah bajak sepak sayap bajak sepak leharteracu ukurdalam teracu sesaran teracu draufteracu bentukteracu garis teracu pemutus litar kotak teracu pengacuan kotakacuan kaedahpengacuan proses pembentukan acuan storan timbunan/simpanan timbunan mountable curb moving hydraulic jump — — — — — — — — — — — — — — — — — mountainous terrain mounted implement mounting adapter mounting frame mounting height mounting hole movable oil move data program move mode move ticket movement mover moving annual total moving bed moving bed sorber moving coil meter moving coil regulator moving coil relay moving head disc moving hydraulicjump — — — — — — — — — — — — — hehenduljalan boleh naik/susurjalan boleh naik rupa humi berbukit alat sangkutan penycsuaicagak kerangka caga~ tinggicagak lubang cagak minyak boleh gerak aturcara data gerak ragam gerak tiket gerak pergerakan penggerak jumlah tahunan bergerak lapisan bergerak pengerap lapisan bergerak meter gegelung bergerak pengatur gegelung bergerak geganti gegelung bergerak cakera kcpala bergerak lompatan hidraulik hergerak — — — — — — — — — — — — 435 .motorway motorway Mott-Nabarro force mottled cast iron mould mould cavity mould dresssing mould loff mould loffbatter mouldboard plough mouldhoard plough bottom mould hoard wing moulded breadth moulded depth moulded displacement moulded draft moulded form moulded line moulded-case circuit breaker moulding moulding box moulding method moulding process mound storage lehuh raya daya Mott-Naharro besi tuang herhclak acuan ronggaacuan penyapuanacuan.

moving Iron meter digital filter moving iron meter — — — — — — — - moving iron repulsion moving load moving mean moving observer method movingscale moving vehicle method moving-coil instrument moving-iron instrument moving-magnet instrument moving-target indication mower mower cutter bar muck muck mud mud box mud cake mud centrifuge mud flow mud gun mud log mud pit mud pump meter besi bergerak penolakan besi bergerak bebangerak mud resistivity effect — minbergerak kaedah pencerap bergerak skala bergerak kaedah kenderaan bergerak mud tank mudguard mudsill mudstone Mueller bridge muffcoupling kesan keberintangan lumpur tangki lumpur madgad/adang lumpur galangkayu batu lumpur titi Mueller gandingan sarung peredam bunyi — — — — alatan gegelung bergerak alat besi bergerak alatan magnet bergerak penunjuksasaran muffler mulch tillage mullite multi degree offreedom pembajakan sungkupan mulit berbilangdasjah kebebasan sistem berbilang paip multi pipe system multi throw crankshaft multi-address format — — — — bet-get-ak — — — — — — pemangkas bar pemotong pemangkas tanahbuangan lumpur kotak lumpur kekiumpur emparan lumpur aliran lumpur penembak lumpur log lumpur - multi-bay multi-carburettor multi-channel recorder multi-choke carburettor aci engkol berbilang tendang format berbilang alamat berbilang ruang berbilang karburetor perakain berbilang saint-an — — — karburetor berbilang pencekik sistem berbilang-darjah penapis digit berbilang multi-degree system multi-dimensional digital filter — — — — kolam lumpur pamlumpur 436 matra/penapis digit berbilang dimensi .

multi-dimensional search multi-dimensional search mukicomponent polymerization berbilang pandangan heitti herbilang eara perkomputeran berbilang capai berbilang anod berbilang ruang — pencarian berbilang multi-view — — — multi-drive axle — — — multi-electrodevalve multi-element controlsystem multi-ended feeder multi-force member multi-function meter multi-hole nozzle multi-lapse photography multi-layered filament wound multi-phase ordering multi-rotor helicopter multi-shot scheme multi-span multi-span shed multi-stage pump multi-stage torque converter multi-start worm multi-storey multi-storey structure — — — — — — matra/pencarian berbilang dimensi gandar berbilang pacu injap berbilang elektrod sistem kawalan berbilang unsur penyuap berbilanghujung anggota berbilang daya multi-waystop multiaccess computing multianode multibay multibeam — — — — — — — — — — — — meter berbilang fungsi muncung berbilang lubang multibeam-support plate multiburst signal multibus multicapacity process multicellularvoltmeter multichain polymer multichannel fotografi berbilang selang kecederaan filamen berbilang lapis berbilangalur platsokong berbilang rasuk isyarat berbilang letusan berbilangbas proses berbagai muatan meter vot berbagai sel polimer berbilang rantai berbilang saluran sws analog berbilangsaluran — — — — — — — — — — pesanan berbilang fasa helikopter berbilang pemutar skim berbilanglentik berbilang rentang bangsal berbilang rentang pam berbilang peringkat penukar kilas berbilang penngkat gear ulir berbilang mula berbilang tingkat struktur berbilang tingkat multichannel analogswitch multichannel analyser multichannel sampling circuit multichip multicomponent penganalisis berbilang saluran litar sampelan berbilang — — — — multicomponent diffusion multicomponent polymerization 437 saluran berbilang serpihan/ pelbagai serpihan berbilang komponen resapan berbilang komponen — pempolimeran berbilang komponen .

— — — — — — -— — — — — —— .sayap berbilang aliran bcrhilang frekuensi pemanjang antara-muka pelbagai rangkap daftar pclbagai rangkap minyak pelbagai gred teon berhilang kumpulan papan berbilanglapis persilanganbanyak cabang pendckatan berbilang aras litarberbilangaras struktur sampukan berbilang aras sistem berbilang ar-as sistem kawalan suap halik herbilang gelung sistem pelbagai mesin meter pclbagai multiple gate input — — —— multimode wave guide multiparameter model multipass exchanger multipatch multipath proportional assignment multi phase material multiple activity chart multipleaddress multiple address code multiple acrofoil multiple contact multiple cutting edge multiple display multiple down comer multiple downsport multiple earth multiple effect evaporator multiple engine multiple failure accident multiple feed multiple gate input 438 -— — —— — - — — — — — — ——-- — — — — — pemaridu gelombang pelbagai ragam model berbilang parameter penukar berbilanglaluan multijejak penentuankadar berbagai lorong hahanberbilangfasa carta berbagai kegiatan/ car-a berbagai keaktifan berbilang alamat kod berbilang alamat berbilangaerofoil/berbilang kerajang udara berbilangsentuhan berbilang mata pemotorig berbilang paparan berbilang penurun berbilang pcnurun berbifang bumi penyejat berbilangkesan enjin berganda kemalangan berbilang kcgagalan berbilangsuapan masukan berbilang get —.mukicomponent system multicomponcnt system multicompound multicylonc multidimension multidrop circuit mu Itieleet rode multiflow wing inultifreq ue IIUy multifunction interface extender multifunction register multigrade oil multigroup theory multilayer board multileg intersection multilevel approach multilevel circuit multilevel interrupt structure multilevel system multiloop feedback control system multi-machine system multi meter sistenS her-i )ilang komponen hcrhilangschatian herbilangsiklon berhilang matra/berhilang dimcnsi litar berbilangjatuhan herbilang clektrod .

multiple ghost image multiple-dielectric capacitance multiple-emitter transistor multiple-gun cathode ray multiplication multiple ghost image multiple hits multiplejob processing multiple junction multiple load set multiple mechanism multiple member multiple metering multiple period averaging multiple porosity log multiple reaction multiple reflection multiple regression multiple root multiple route model multiple spaced neutron log multiple stroke multiple sway multiple thread multiple trace display multiple translauonalsiide multiple-beam interference — — — — — — — — — bayanganhantu berbilang kenaan pemprosesan berbilang kerja simpang banyak cabang set berbilarig beban berbilang mekanisme beibilang anggota berbilang permeteran pemurataan berbilang — — kemuatan berbilang dielektrik transistor berbilang pemancar tiubsinar katod berbilang penembak — tube multiple-order sampling multiple-output circuit multiple-porosity multiple-tree searching multiplex multiplex channel multiplex mode channel multiplex wInding — — -— — pensatnpelan berbilang tertib litar berbilang keluaran berbilang keliangan pencarian berbilang pokok multipleks saluran multipleks saluran ragam multipleks kala — — — — — — — log berbilang keliangan berbilang tindak balas berbilang pemantulan regresi berganda — — puncaberganda model laluan berganda — — — — — — log neutron teruang berganda berbilang sambaran berbilang huyung berbilang benang multiplexed data input! output multiplexed signal generator belitan multipleks masukan/keluaran data terrnultipleks — penjana isyarat termultipleks pemultipleks saluran pemultipleks saluran kendalian paparan berbilang surih gelangsaralihan berganda multiplexer multiplexer channel multiplexer operation channel multiplication —— — — — — gangguan berbilang alur 439 — pemultipleks pendaraban .

multiplication control matrix multiplication control matrix multiplication control requirement multiplication factor multiplication flow chart multiplication hardware requirement multiplication technique multiplication timing requirement multiplicative system multiplier — multivariable nonlinearity matriks kawalan pendaraban keperluan kawalan pendaraban faktor pendaraban car-ta alit-an pendaraban keperluan perkakasan pendaraban teknik pendaraban keperluan pemasaan pendaraban sistem berpendarabari pendarab fototiub pendarab perintang pendarab darab litar berbilang titik rangkaian litar berbilang titik perakam berbilang tjtik mesin berbilang kutub multiprogramming — — — multiproject chip multiprotocol data link multirange milliammeter multispeed floatingcontroller multispeed induction motor multistage multistage amplifier pemberbilangaturcaraan serpihan berbilang projek pautan data berbilang protokol — — — — metermiliarnpere berbilang julat — — — — — — — — — — — — — multiplier phototube multiplier resistor multiply multistage compression multistage compressor multistage decision process — — multipoint circuit multipoint circuit network — multipoint recorder multipolar machine — multiport network multiposition multiprocessor multiprocessor architecture — — — — rangkaian berbilangliang pelbagai kedudukan pelbagai pemproses seni bina pelbagai pemproses multistage pump multi tone circuit multivalue response multivariable control system multivariablenonlinearity — — — — pengawal terapung berbilang laju motor aruhan berbilang laju berbilang tahap penguat berbilang tahap pemampatan berbilang tahap pemampat berbilang tahap pnaespemutusan berbilang tahap pam berbilang tahap ii tar berbilang nada sambutan berbilang nilai sistem kawalan berbilang pembolehubah ketakiclurusan berbilang pembolehubah — 440 .

multivariable root locus mutual recipe londar punca berbilang pembolchubah pemberbilang getar faktor rentangan Munk logamMuntz muon music wire muluvariable root locus multivibrator Munk’s spanfactor — — — Muskingum method ofrouting MOS shift register muting muting Circuit mutual mutual attraction — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Muntz metal muon Murphree effeciency Murray-loop test mush area mush winding dawai muzik kaedah pengaturan Muskingum daftar anjakan MOS bisuan litar bisuan saling mushroom anchor mushroom valve mushroom ventilator music keyboard music synthesizer kecekapan Murphree ujian gelung Murray kawasan bercampur beitan bercampur sauh cendawan injap cendawan pengalihudara cendawan papan kekunci muzik pensintesismuzik mutual capacitance mutual characteristic mutual conductance mutual impedance mutual inductance mutual recipe tarikan saling kemuatan saling ciri saling kealiran saling galangan saling kearuhan saling resipi saling 441 .

transistor n-p-n d a liar a iiia kan u—fasa raugkaian Ii arig—ti bcndasi ng jcnis_ ii separuh pengalirjenis-n nombor perduaan pelengkap N kendalian nabla nasel gangguan sayap-nasel penumbukpaku larussementara pembinaankayu disambung paku plat nama NAND logic NAND-implemented one shot nanofarad naphtha — N n-butylbenzene n-dimensional vector N-fold rotation N-octal — — pensuisan masukan get 1’AK-DAN logik TAK-DAN/mantik TAK-DAN -— — — — — — — — — n-p-n transistor n-phase shift register n-port network n-type impurity — nappe narrow beam narrow gauge narrow line band narrow slit narrow— i)~Iildproportional ((liii rd lid ltO~V ha rid narrowband noise national electrical code national transport planning natural abundance natural aggregate natural circulation cooling system natural con taction natural convection natural convection boiling n-type semiconductor N’s complement binary number nabla operation nacelle — — — — — — nacelle-wing interference nail punch nail-bournes — — nailedjointed timber construction — — nameplate NAND NAND circuit NAND function NAND gate — — — — — TAK-DAN litar TAK-DAN rangkapTAK-DAN get TAK-DAN satu das herlaksana ‘l’AKDAN nanofarad nafta napah alur sempit tolok sempit jalur talian sempit lekah kecil kawalan kadaranjalur sempit jalur sempit hingarjalursempit kod clektrik negara perancangan pengangkutan negara lirnpahan ash batu haur ashi/agregat ash sisiem pendinginan edaran tabii sentuhan ash olakan tabii didihan olakan tabii 442 .n-butylbenzeue natural convection boiling NAND get input switching n-hutilbenzena vektor bet-ma tra-n/ vektor ber-dimensi-n putar-an N-lipatan N-perlapanan .

natural fibre nattiral fibre natural frequency natural gas natural grain natural lighting — — — near-end-cross taib gentian ash frekuensi tabii gas ash bijian ash penca ii avaan ia bii iiargii ci ash i ragain getaran tahij avunan tahii kala ash pohimer ash sinaran ash keradioaktifan ash takungan tabii frckuensi salur-an tabii sambutan tabii getah ash sistem tabii frekuensi tak teredam tabii uranium ash pembolehubah tabii pengalihudaraan tahii air ash menara ahir bebas tabii enjin sedutan tabii alam semulajadi. tabiat alatan nautika nautical mile nautical science naval architect — — batu nautika sains nautika arkitek kapal sen bota kapal logam Muntz kejuruteraan tentera laut layarnava persamaan Navier-Stokes hipotesis Navier — — naval architecture naval brass naval engineering navascreen Navier-Stokes equation Navier’s hypothesis navigable waters navigate navigation bridge navigation navigation canal navigation channel navigation law -— — -— — natural magnet nattiral mode ofvibration natural oscillation natural period natural polymer natural radiation natural radioactivity natural reservoir natural resonant frequency natural response natural rubber natural system natural undamped frequency natural uranium natural variable natural ventilation natural water natural-draft tower naturally aspirated engine nature nautical instrument — — — — — — — — — — perair-an boleh lalu memandu arah anjungan pandu arah pandu arah. pemanduan — — — arah terusan pelayaran saluran pelayaran/saluran -~ pengemudian — undang-uridang pandu arah navigation light navigation space navigator neap tide near end near--end-cross talk — — — — — — lampu pandu arah ruangpanduarah pemandu arah pasanganak hujung terdekat cakapsilang hujung terdekat 443 .

nearshore circulation near-shore circulation necessary and sufficient condition necking need-fulfilment — — negative terminal edar-an dekat pantai syarat per-lu dan cukup perleheran pemenuhan keperluan galasjarurn selajarum pengguhingjarum injapjarum negative going transition — — negative logic negative number negative number conversion negative number diminished- — — — — — — — —— needle bearing needle gap needle roller needle valve needle weir negation negation-md ucatorsystem negative negative acknowledgement negative air gap line negative camber negative chipping negative coefficent — radix notation negative number one’s complement notation negative number radix — empang limpah jar-urn! empang dasarjarum per-ahihan ke negatif logik negatif/mantik negatif nombor negatif penukar-an nombor negatif tatatanda radiks tersusut nombor negatif tatatanda pelengkap satu nombor negatif — penafian sistem penunjuk penafian negatif perakuan negatif garis sela udara negatif notations negative number ra4ixminus-onenotation negative number sign convention — — tatatanda radiks nombor negatif tatatanda radiks-tolaksatu nombor negatif kelaziman tanda nombor negatif kambernegatif pengetipan negatif pekahi negatif negative number two’s complement notation negative phase sequence — tatatanda pehengkapdua nombor negatif jujukan fasa negatif tekanan hang negatif rintangan negatif — — — — — — — — negative difiniteness negative earth negative earthed system negative feedback negative feedback damping negativefrequency deviation — ketentuan negatif bumi negatif sistem terbumi negatif suap bahik negatif redaman suap bahik negatif sisihan frekuensi negatif negative pore pressure negative resistance negative skin friction negative slope negativestability negative surge negative terminal geseran kuhit negatif cerun negatif kestabilan negatif pusuan negatif pangkalan negatif 444 .

penyarangan nilai tahunan bet-sib net pressure net radiation method net retention volume net section net stream net tonnage net traction net-loss measurement network network anajyser network analysis network branch 445 -— — — —— —- — — — — nilai kalori bersih muatan bersih stesen kawalan bersih kerja sesaran bersih tugas-air bersih keratan bersih berkesan usaha bersih penyejatpcluhan bersih kehilangan bersih mornen bersih hulu sedutan positif bersih. turus sedutan positifbersih tekanan bersib kaedah sinaran bersih isipadu bendungan bersih keratanbersih all ran bcrsih tanan bersih tarikan bersib ukuran kehilangan bersih rangkaian penganahisis rangkaian anahisis rangkaian eabangrangkaian .negative trend negative trend negative wheel castor negative-transition-triggered flip-flop negatron iteglec ted effect negligible neigh bou ring group effect nematic behaviour neohydrocarbon neon iieon lamp neoprene neper network branch — trennegatif lereng-lereng roda negatif flip-flop terpicu-perahihannegatif — — — — — negatron kesanterabai boleh abai kesan kumpuhanberjiran perilaku nematik neohidrokarbon neon hampu neon net area net calorific value net capacity net control station net displacement work net duty ofwater net effective section net effort net evapotranspiration net loss net moment net positive suction head — — — — — — — — — — — — luas bersih — — neoprena neper frekuensi neper neper frequency nephograph Nernst bridge Nerust effect — nefograf titi Nernst —- kesan Ncrnst pcrsamaan Nernst Nernst equation Nernst layer nervousness nested loop nested multiplication — lapisan Ncrnst kegemuruhan gclung tersarang — — nesting nesting store net annual value — — pendaraban tersarang penyarangan stor.

rangkaian teor-em rangkaian ion pengubahsuairangkaian formula Neumann! rumus Neumann masalah Neumann neutral point neutral point stability neutral pressure neutral process neutral stability neutral surface neutral terminal neutral-hole neutralization neutralizing neutralizing indicatorneutrino neutron — — — — — -— — — -~ — — — network reduction network scheduling network structure network theorem network-modifying ion -— — — —~ Neumann formula Neumann problem -- — spektrum ombak Neumann neur-istor elektrik saraf paksi neutral ukur dalam paksi neutral hitar neutr-ah fasal ber-kecuahi pengahir neutral keseimbangan neutral pembumian titik neutral tekanan hidrostatik neutral penyongsangan titik neutral titik neutral kestabilan titik neutral tekanan neutral proses neutral kestabilan neutral permukaan neutral pangkalan neutral lubang neutral peneutralan meneutr-alkan penunjuk peneutr-alan neutrino neutron 446 .network communication unit network communication unit — neutron unit perhubungan Neumann wave spectrum neuristor neuro-electricity neutral axis neutral axis depth neutral circuit neutral clause — network component network compromise network description network diagram network element network formula network mesh net~’ork mode network optimization network planning network polymer network port network processing and control — — — — rangkaian kornponen rangkaian tolak ansur rangkaian perihalan rangkaian gambarajah rangkaian unsur rangkaian formula r-angkaian/ rumus rangkaian jejaring rangkaian r-agam rangkaian -— — — neutral conductor neutral neutral neutral neutral equilibrium grounding hydrostatic pressure inversion — — — -— — —— — — — pengoptimuman r-angkaian perancangan rangkaian pohimer.r-angkaian hang r-angkaian pemprosesan dan kawalan rangkaian pengecilan r-angkaian penjaduahan r-angkaian str-uktur.

neutron (number) density neutron (number) density neutron absorption neutron activation neutron activation analysis — Newton’s laws of motion ketumpatan (bilangan) neutron economy — — — — — — — — — — — — neutron penyerapan neutron penggiatanneutron) pengaktifari neutron anahisis penggiatan neutron / anal isis pengaktifan neutron pengecilan neutron alur.neutron penggalak neutron tangkapan neutron unit tangkapan neutron tindak balas rantai neutron pemotong neutron penukar neutron keratan rentas neutron) keratan hintang neutron ketumpatan ar-us neutron kitar neutron penyusutan neutron ketumpatan neutron pengesan neutron belauan neutron resapan neutron neutron emission neutron energy group ekonomi neutron pancaran neutron kumpulan tenaga neutron fluks neutron pengerasan neutron isomer neutron masa hayat neutron log neutron neutron flux neutron hardening — neutron isomer neutron lifetime neutron log neutron log unit neutron multiplication neutron noise analysis neutron number neutron polarization neutron probe neutron response neutron showerneutron source neutron spin neutron temperature neutron velocity selector neutron yield neutron-fast neutron log neutronics new approach newton (unit) Newton’s lawsofmotion neutron attenuation neutron beam neutron booster neutron capture neutron capture unit neutron chain reaction neutron chopperneutron converter neutron cross section neutron cur-rent density neutron cycle neutron decay neutron density neutron detector neutron diffraction neutron diffusion — — — — — unit log neutron pendaraban neutron anahisis hingar neutron nombor neutron pengutuban neutron kuar neutron sambutan neutron hujan neutron punca neutron — — — — — — — — — — mejam neutron suhu neutron pemilih halaju neutron hasil neutron hog neutron neutron-pantas neutronik — — — — — — pendekatan bar-u newton (unit) hukum gerakan Newton 447 .

Newton’s method of olutiun Newton’smethod ofsolution Newtonian flow Newtonian fluid Newtonian liquid Newtonian viscous flow next state table next-available block register nibble (unit) nibbling nickel nickel alloy nickel-cadmium alkaline battery nickel ferrite nickel steel night vision telescope — nodal admittance matrix kaedah penyelesaian Newton ahiran Newtonan bendahirNewtonan cecair Newtonan ahiran likat Newtonan jadual keadaan kemudian daftar blok boleh sediaberikut nibble (unit) garit nikeh nitriding nitrile rubber nitro compound — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — nitrogen nitrogen dioxide nitrogen-free rubber nitronium ion nitrosation nivometer no fine concrete — — no operation instruction no slip condition no-bit no-lift incidence no-load characteristic no-load-current — — — aloinikel bateri alkali kadmium nikel feritnikel kehuli nikel no-load flow no-load power no-load speed teleskop nampak malam — — — — — — — — Nikuradse experiment nile nine’s complement niobium nip nit (unit) nitometer nitrided steel ujikaji Nikuradse- nile pelengkap sembilan niobium sepit nit (unit) no-load test no-load torque no-passing zone no-shear function no-slip meter-nit keluhi penitridaan 448 noble coating nodal admittance matrix penitr-idaan getah nitril sebatian nitro nitrogen nitrogen dioksida getah bebas-nitrogen ion nitronium pcnitrosaan nivomctcr konkrit tanpa halus sur-uhan tanpa kcndahian keadaan tanpagehincirbukan bit ketaksekenaan tanpa hf ciri tanpa beban ar-us tanpa beban alir-an tanpa beban kuasa tanpa beban lajutanpabeban ujian tanpa beban kilas tanpa beban zon tak boleh memotong r-angkap tanpa ricih tanpa gelincir saduran inuhia matriks lepasan nod .

nodal analysis nodal nodal nodal nodal nodal nodal analysis beam current displacement flow profile force — nominal mix anahisis nod rasuk nod ar-us nod anjakan nod susuk ahiran nod daya nod noise digit noise diode noise equivalent bandwidth noise figure noise generator noise immunity — — — — — — — — — — — — digit hingar died hingar lebarjalur setara hingar angkahingar penjana hingar kelalian hingar keamatan hingar nodal function nodal impedance matrix nodal voltage nodamatic suspension node node diagram node equation node identifier node incidence matrix node rectifier node routing node switching nodes and loop nodular cast iron nodule noise noise bandwidth noise carrier noise circuit noise coupling — — — rangkap nod matriks galangan nod voltan nod ampaian nodamatik nod gambarajah nod persamaan nod pengenalpasti nod matriks tuju nod penerus nod perjalanan nod pensuisan nod gelung dan nod besi tuang bet-nod nodul hingarlebarjalur hingar- noise intensity noise level noise margin noise partition noise ratio noise reduction system noisesuppressor ar-as hingar jidar hingar pemetakan hingarnisbah hingar sistem pengurangan hingar penindas hingar suhu hingar ambang hingar tatanama — noise temperature noise threshold nomenclature nominal nominal area nominal bandwidth nominal diameternominal flowr-ate nominal horsepower nominal link nominal measurement nominal mix namaan huas namaan lebarjalur namaan gar-is pusat namaan kadar ahir namaan kuasa kuda namaan pembawa hingar hitar hingar gandingan hingar 449 perangkai namaan ukuran namaan campuran namaan .

solid section noncohesive material noneohesive soil noncombustible fuel noncombustible gas noncompensated system noncompliance noncompressible soil nonconcordant cable noncondensable gas nonconforming gas tak ber-sekutu tak seimbang pam tak seimbang injap tak seimbang pembohehubah tak asas gegantijenis takjujuh tindak halas bendahir-pepejal tak bermangkin Injap tak memusat tindak balas tak berantai pembuluh tak bulat salur tak buhat kipas tak bulat paip tak bulat — — — — — — — namaan pie namaan tekanan namaafl saiz namaan laju namaan rakap namaan nominal strain nominal stress nominal value nominal working pressure nomogram nomograph non prestressed non-home-based trip terikan namaan tegasan namaan nilai namaan tekanan kerja namaan nomogram nomogr-af tanpa pr-ategasan perjalanan bukan bermula dan rumab — — — — — — — — — — — — — — keratan pepejal tak bulat bahan takjeleket tanah takjeleket bahan api tak mudah ter-bakargas tak terbakar sistem tanpa pampasan tak patub tanah tak boleh mampat kabel tak konkordan gas tak boleh meluwap tak menurut non-recording gauge non-Newtonian flow non-Newtonianfluid nonadd key nonadiabatic reactor nonadjustable orifice nonadjustable restrictor nonadvective mass transfer nonanticipative system tolok tak mer-akam ahiran bukan Newtonan bendahirbukan Newtonan kunci tak tambah reaktor tak adiabatik orifis tak boleh laras penyekat tak boleh laras pemindahanjisim ahiran tak hintang sistem tak boleh menjangka — 450 .pipe noncircular.nominal operating pressure nominal operating pressure nominal pitch nominal pressure nominal size nominal speed nominal stirrup — nonconforming tekanan kendalian nonassociated gas nonbalance nonbabance pump nonbabance valve nonbasic variable nonbleed-type relay noncatalytic fluid-solid reaction noncentring valve nonehain reaction noncircuhar conduit noncircular duct noncir-cular fan noncircular.

tak niengakis/tak ntcngarat svarat humba tak gcnting — — — — nondistillatefuel nonducted burner nonehastic cross section noncritical race condition noncrystalline — jisim tanpa matra/jisim tanpa dimensi masa tanpa matra/masa tanpa dimensi takb~rserak bahan api tak suhing pembakar tanpa salur keratan rentas tak keuyal /keratan hintang tak ken yah tak berhablur bahan tak berhablur noncrystahhine material noncushioned nondestructive nondestructive test nondestructive testing — — — — — — tanpa kusyen tanpa musnah ujian tanpa musnah nonelemen tary reaction nonequihibrium structure nonerodible canal — — — — nonessential prime group nonessential prime nondeterministic machine nondeterministic system nondetonating engine nondiffusing liquid nondimensionah nondimensional derivative pengujian tanpa musnab mesin tak berketentuan sistem tak berketentuan enjin tak meledak cecair.tak iner-esap tindak balas tak asas struktur tak seimbang saluran tak boleh hakis kumpulan perdana tak penting iniplikan perdana tak- — imphicant nonexistant code check nonferrous nonferrousmetal nonfill — tanpamatra/tanpa dimensi — terbitan tanpa matra/ terbitan tanpa dimensi gangguan Lanpa matia/ nondimensional disturbance — gangguan tanpa dimensi 451 nonflame fluid nonfiammability nonflammable fluid nonfree overfall nonhomogeneity penting semakan kod tak wujud bukan ferus logam bukan besi bukan isian bendahir tak nyala ketakmudahbakaran bendahirtals mudah bakar himpahan tak bebas ketakhomogenan .nonconical gullwing nonconical gulhwing nonconservative force nonconvertible finish noncorrosive — nonhomogeneity sayap camar bukan berkerucut)sayap camar bukan berkon — — — nondimensionah mass nondimensional time nondispersive — — daya tak mengabadi kemasan cak boleh tukar tak tcrkakis/tak tcrkarat.

snction nonlinear process nonlinear resistor nonlinear shift register nonlinear soil nonlinear state equation nonlinear system nonlinearity nonload bearing nonloaded line nonlocking character shift — — — — peranti takhehurus herotan tak lelurus unsur tak lelurus tak bolehsampuk tak menyongsang penguat talc menyongsang — — — — — gandaan suap bahik tak lelurus angkat tak lelurus rangkaian tak lelurus rangkap matlamat tak lelurus proses tak lelurus perintang tak lelurus daftaranjakan takielurus nonihverting gate nonionic surface active agent nonisolated nonisometric nonisothermal flow nonisothermal system nonleakage probability nonlinear nonlinear circuit nonlineardamping penimbal tak menyongsang pacu tak menyongsang get tak menyongsang agen aktifpermukaan bukan ion tak terpencih tak isometrik ahiran tak sesuhu sistem tak sesuhu kebarangkalian tak bocor tak lelurus litar tak lelurus redaman tak lelurus 452 nonlubricated nonluminous flame nonmagnetic material nonmagnetic vessel nonmaskable interrupt — — — — — tanah tak lelurus persamaan keadaan tak lelurus sistem tak lelurus ketaklelurusan galas tanpa beban talian tak berbeban anjakan aksara tak berkunci tanpa mehincir nyala tak berlar bahan tanpa magnet vesel tanpa magnetan sampukan tak tertopeng .nonbydraulic lime nonhydrauhic lime nonhydrocarbon uonmasksble interrupt kapur bukan hidrauhik bukan hidrokarbon juzuk bukan hidrokarbon nonhydrocarbon constituent nonideal flow nonideal gas law nonideah mixture nonimpulsive force noninductive circuit nonintermittent measurement noninterruptible noninverting noninverting amplifier noninverting buffer noninverting drive — — — ahiran tak unggül hukum gas tak unggul campuran tak ungguh daya bukan dedenyut litar tak beraruhan ukuran tak terputus-putus nonlinear device nonlinear distortion nonlinear element nonlinear feedback gain nonlinear lift nonlinear network nonlinear objective fI.

tak berkutub anjakan tak positif tanpa tekanan ra~uk tak prisma saluran tak prisma buruh tanpa basil pembilang perduaan tak tulen tanpa regangan ungkapan tak lelebih pembahagian tanpastor tanpa kembahi ke sifar injapsehala — gelung tak menyentuh -~ — — — —— — — — — — nonunity feedback control system nonvariant system nonviscous fluid nonviscous restriction — — — ketakber-acunan cak seragam ahiran tak seragam sisu-m patigkat tak seragam skim tak unit sistem kawalan suap hhil ik ke t aku iii taii sistem tak berubah bendahir.tak hikat nonrelurn valve penvekatan tak hikat 453 .nonmetallic material nonmetallic material — — — — nonviscous restriction bahan bukan logam ekoran fasa tak minimum sistem fasa tak minimum nonrotationab — — — tanpa putaran nonminimum phase lag nonminimum phase system nonminimum phase transfer function nonmotorized transport nonsahine-alkahi soil nonsaturating logic nonself-cor-recting counter- tanah alkali tak masin hogik tak tepuJmantik tak tepu rangkap pindah fasa tak minimum kenderaan tak bermotor tak boleh bergerak isyarat tak bertindih — pembilang tak membetul -dir-i komputer tak her-jujukan matriks tak tunggal nonmovable nonoverlapping signal nonpassing sight distance nonpeak hour nonper-iodic flow nonpianar circuit nonpolar fluid nonpositive displacement nonpressurized nonprismatic beam nonprismatic channel nonproductive labour nonpure binary counter nonreactive nonredundant expression nonrestoring division nonr-eturn to zero (NRZ) — — — nonsequential computer nonsingular matrix nonspherical particle jar-ak pcnghihatan tak memotong bukan masa puncak ahiran tak ber-kala litar tak sesatah zarah tak sfera tak mcncemar ahiran tak mantap sebatian tak stoikiometri pemvulkanan tanpa sulfurcerun tak tahan punt a tak segi-rak nonstaining nonsteady flow nonstoichiometriccompound nonsuhfur.vulcanization nonsustaining slope nonsync sour-ce non touching loop nc~ntoxicity nonuniform nonuniform flow noriunifbrm rank system nonunit scheme bendahir.

movoladic memory normal-mode nonvolatile memory nonvortexing system — — — nonwaterught bulkhead nonweaving movement nonyielding retaining wall nonzero term NOR NOR circuit NOR function NOR gate NOR gate latch NOR logic normal acceleration normal aggregate normal and tangential coordinate normal axis normal circulation normal concrete normal correction normal cross slope normal curve ingatan tak meruap sistem talc vorteks (dinding) sekatan tak kedap air normal depth normal discharge normal distribution normal elemental normal erosion normal flow — — — — — — — — pergerakan tak berjalin dinding penahan tak mengalah — — — — — — — sebu tan bukan sifar TAKATAU IitarTAKATAU rangkap TAK ATAU get TAKATAU selak getTAI~ ATAU IogikTAKATAU/ mantik TAK ATAU pecutan normal normal force normal freezing normal hydrocarbon normal mix normal pace normal pitch normal point 1 level normal poo — — — — — — — — normal positive-logic assignment normal quality normal reaction kedalaman normal buangan biasa taburan normal unsurbiksa hakisan biasa ahiranbiasa daya normal penyejukbekuan biasa hidrokarbon biasa campuran biasa jangkah biasa pie biasa titik biasa/titiknormal aras kolam biasa tugasan logik positif biasa/tugasan mantik positifbiasa batu baur biasa/agregat biasa koordinat normal dan — — — — — — — — — tangen paksi normal edaran normal konkritbiasa normal section normal stress normal time — — — — — mutu biasa tindak balas biasa keratan normal tegasan normal masabiasa pembetulan normal cerun rentas normal lengkung normal 454 normal valency normal vector normal-mode valensi biasa vektor normal ragam biasa/ragarn normal .

pemhiasaan keadaan penormalan icknik pembiasaan.- kepekaan takuk 455 .ragam biasa/ hingar ragam normal kenormalan pekahi ternormal satah fasa ternormal rangkap pindah temomial penormalan.-- -— -— -— -. tcknik per~ormalan pe:~ormalan faktor penor-malan putih pcnormalan injap biasa tertutup sentuhan biasa tertutup tanah hat biasa ter-kukuh/ lcmpung hiasa terkukuh sentuhan biasa terhuka injap hiasa terbuka rangkaian setar-a Nor-ton teor-em Norton kehakaran muncung kepak muncung lCl~r-1muncung nose-dive nose-heavy condition nose-wheel nosing stair-S) NOT NOT circuit NOT function NOT gate NOT operation -- junam muncung keadaan berat muncung .— —- kekuatan hentaman takuk .— normal-mode noise — roda muncung anjur-(tangga) norm alit normalized coefficient normalized phase plane normalized transfer function normalization normalization condition normalization technique normalizing normalizing factor normalizing white normally close valve normally closed contact normally consolidated cla~’ normally open contact normally open valve Norton equivalent network Norton’s theorem nose hurning nose flap nose radius lAK -— — - litar-TAK r-angkap i’AK -~ .— .normal-mode gain normal-mode gain — notch sensitivity gandaan ragam hiasa/ gaudaan ragam norriial hingar.- NOT-EQUIVALENT function NOT-EQU !VALEN1 gate NO’l-implemented one shot not-so-slender wing not-so-thin wing not-under--command bight notation notation convention notch notch base notch ductility notch effect notch end contraction notch filter notch impact strength notch sensitivity - get lAK kendalian TAK rangkap’l’AK SEI’ARA get ‘I’AK SE’I’ARA satu das her-laksana ‘l’AK sayap tak beraparamping — --— -- savap tak ber-apa nipis lampu tidak berperintah tatatanda — kehaziman tatatanda takukan .-.-asas takuk kemuluran takuk kesan takuk pengecutan hujung takuk penapistakuk -.

tenaga nuklear log aliran nukleus hahan api nukhear lakuran nukleus tolok nuklear pemindahan haba nuklear garis setekanan nukleus isomer nukleus .muncung kipas muncung bahu muncung saiz muncung leher-muneung sesalurmuncung tiub muneung penguat muneung penahan penumat ntsc colour television system nuclear nuclear battery nuclear binding energy nuclear chain reaction nuclear chemistry nuclear configuration nuclear disintegration nuclear emulsion nuclear energy nuclear flow log nuclear.material safeguard nuclear power nuclear.power plant —— nuclear power plant sister-n tm’levcsycn war-na ntsc nukhcus: nukicar hateri rmuklear tenaga pengikatan nukleus undak halas rantaj nuklcar kimia nuklcar tatara~ah nukicus — — — — — — — nozzle end nozzle governing nozzle group nozzle meter — -— — — — — — nozzle guide vane nozzle holder nozzle propeller nozzle shouldernozzle size penvcpaian nuklcar emulsi nuklear tcnaga nukleus.fuel nuclear fusion nuclear gauge nuclear heat transfer nuclear isobar nuclear isomer nuclear level nuclear magnetic log nuclear.aras nukleus —- — nozzle throat nozzle trunk nozzle tube nozzle-flapper amplifier — — — log magnet nukhear salunan magnet nuklcar kemagnetan nuklearkawal selamam bahan nuklear kuasa nuklear loji kuasa nuklear 456 .notch sensitivity factor notch sensitivity factornotch steel notch tough steel notch toughness notch weir notched card noval base Novolac resin nozzle nozzle body nozzle efficiency faktor kepckaan takuk keluhi takuk keluhi tahan takuk kehiatan takuk empang himpah bertakuk -cnlpang dasar bcrtakuk kadhertakuk tapak noval damarNovolac muncung hadan muncung kecekapan muncung hujungmuncung pengawalmibang muncung kumpulan muneung ram pandu muncung pemegang muncung meter.magnetic resonance nuclear magnetism nuclear.

transition nucleate boiling nucleating agent nucleation nucleation site nucleon nucleophihic nucleophilic addition nucleus nucleus crew nuclide null null balance device null bias null character null characteristic null condition null detector — numerical control system sifat nukleus.superheat nuclear.nuclear property nuclear property nuclear propulsion nuclear radiation damage nuclear reaction nuclear reactor nuclear. sifat nuklear pcndor-ongan nuklear kerosakan sinaran nukleus tindak balas nukleus r-caktor nuklear sistcm bekalan stim nuklear panas lampau nuklear peralihan nuklear pendidihan nukleus agen penuklcusan penukleusan tapak penukleusan nukleon cita nukleus penambahan cita nukleus nukleus anak kapal asas nukhid nol peranti imbang nol pincang noh aksara nol ciri nol keadaan nol 1 pengesan nO null matrix null method null reading null set null shift null suppression null vector matriks nol kaedah nol bacaan nol set nol anjakan nol penindasan nol vektor nol — —— null-zone detection number pengesanan zon nol nombor number averagemolecular weight number conversion number.steam supply system nuclear.density number identification her-at molekul purata nomborpenukaran nombor — — — — — — — — — — — — — — number length -number.system number-crunching unit numeric ar-r-angemen~ numeric character numeric coding numeric data numeric data code numerical analysis numerical code numerical control numerical control system ketumpatan nombor pengenalpastian nombor panjang nombor sistem nombor unit memproses nombor susunan ber-angka aksaraangka pcngckodan berangka data berangka koddataberangka anahisis ber-angka kod berangka kawalan beranigka sistem kawalan herangka 457 .

numerical differentiation numerical differentiation numerical display numerical evaluation numerical integration numerical integration technique numerical method numerical solution nursery stock storage Nusselt number nut nut cap nut selection nut strength pembezaan ber-angka papar-anber-angka pemiilaian berangka Nyquist sampling theorem nutation nutation fiequency nutrient nutrition nuvis tornylon Nyquist criterion Nyquist diagram — .— — — — -— — — — — — prngamiran bei-angka tckiiik prriganiiran beramigka kaedahi heraiigka — — penyelesaian berangka storan stok semaian/ simpanan stok scmaian nombor-Nusselt nat tukupnat pemilihan nat egahan frekuensi egahan zatmakanan pemakanan nuvistornilon nilai tar-a Nyquist/ kriterium N~quist gambarajah Nyquist laluan Nyquist plot Nyquist pembentukandenyut Nyquist teorem sampelan Nyquist Nyquist path Nyquist plot Nyquist pulse-shaping Nyquist sampling theorem — — — — — — — — — kekuatan flat 458 .

8.0.B.O ship(ore/bulk/oil) oar blade oar handle oar leather oar lock oar loom oar tip oarsman object code object program object program module objective function objective measurement objective minimization oblique oblique hydraulic jump oblique impact oblique line oblique plane oblique plate oblique projection obhiq uity observabihity — octahedral stress observable observation observation errorobservation tank observation well obsidion obsolescence obstruction obstruction approach marking occasional element occulting light occupant occupy occur occurrence ocean current ocean engineering ocean going vessel ocean tug octagon octahedral plane octahedral shearing stress octahedral stress — — — kapal O.O (bijih/pukal /minyak) bilah dayung hulu dayung kuhit dayung keliti batang dayung hujung dayung pendayung kod objek aturcara objek modul aturcara objek r-angkap objektif pengukuran objektif peminimuman objektif scrong lornpaiami hidratilik serong hcii tam a ii s(’rong boleh cerap eer-apan ralat cerapan tangki cerapan telaga cer-apan obsidion keusangan halangan tanda pendekatan halangan -— — garis scrong satahser-ong platserong unjuranSerong keserongan kebolehcerapan -— — unsur-sesekali lampu hijab penghuni.0 ship (ore/bulls/oil) 0 O.B. penumpang menghuni berlaku kejadian ar-us samudera kejuruteraan samudera vesel samudera kapal tunda samudera oktagon satah oktahedron tegasan r-icihan oktahedron tegasanoktahedron 459 .

perlapanan penukar-an per-lapanan ke per-duaan selakjenis-D perlapanan oktana nomboroktana kadaranoktana oktaf oktet oktod har-monik ganjil kesetar-afan ganjil semakan ganjil-genap semakan kesetar-afan ganjih odometerpenghilanganbau pembau offgas offgauge offhine computer off peak hour offstate gas lepas offstream storage offstreet par-king oflaxis point off-centre off-channel reservoir off-design off-line off-line equipment off-pipe off-set flapping hinge off-setting spring off-tracking official log book offset offset current off~et current and voltage offset drift offset indicator diagram — — — — — — -— —— — huar tobok komputer luar talian luar masa puncak keadaan tutup storan sisi sungai/ simpanan sisi sungam tempat letak kereta sisi lorong titik luar-paksi sipipusat takungan sisi saluran luarrekabentuk luar-tahian kelengkapan luar--talian paiphantar engsel mengepak ofset pegas mengofset ter-keluar-lorong buku log rasmi ofset ar-us ofset voltan dan ar-us ofset hanyu tan ofset gambarajah penunjuk oL~et 460 .removal odour-ant —- — — — oktahcdron perhapanan asas perlapanan pcnimhal perlapanan kod per-lapanan flip-flopperlapanan selakperlapanan nombor.octahedral void octahedral void octahedron octal octal base octal bufferoctal code octal flip-flop octal latch octal number octal to binary conversion octal D-type latch octane octane number octane rating octave octet octode odd harmonic odd parity — offset indicator diagram lompang oktahedr-on oersted (unit) oersted — —— — -— — — — — — — — — -~ — — — odd-even check odd-parity check odometerodour.

offset method offset method offset pull offset relay offset voltage ofhet-trailed implement offshore offshore construction offshore dock offshore platform offshore terrace offshore zone ogee ogee ring ogee weir ohm ohm relay Ohm’s law ohmezer ohmic contact ohmic heating ohmic loss ohmic resistance obmicity oil and gas lease —~ — oil fill pipe kaedahofset tarikan ofset gegantiofset voltan ofset alat bertarik ofset lepas pan tal binaan lepas pantai dok lepas pantai pelan tar lepas pantai teres lepas pantai zon lepas-pantai ogi gelang ogi empang limpah ogi/ empang dasar ogi ohm geganti ohm hukum Ohm meter ohm sentuhan ohm pemanasan ohm kehilangan ohm rintangan ohm keberintangan pajakan minyak dan gas oil and water pump drive oil API gravity oil bath oil black masterbatch oil capacitor oil change oil circuit oil circuit~breaker oil circulation oil cleansing device oil column oil consumption oil control ring oil cooler oil deflector oil diffusion pump oil dilution oil drain plug oil drum oil duct oil engine oil extension oil field water oil CIII pipe — — -~ — — — — — — — — — pemacu pam minyakdan air graviti API minyak kubarigminvak kelompok induk hitamminyak pemuat minyak ganti minyak Ii tar minyak pemutus-litar minyak edaran minyak peranti pencuci minyak turus minyak penggunaan minyak gelang kawalan minyak pendingin minyak pemesong minyak pam resapan minyak pencairan minyak palam salir minyak tong mm yak salur minyak enjin minyak sarohungan rninyak air’rnedan minyak paip isi minyak 461 .

-- 462 .suis tekanan minvak kadar pengeluaran minvak indeks (lava pengeluaran min yak pamminvak pelindapan minvak pensbaikpulihan minvak sirnpanan minvak oil resistance oil saturation oil scraper oil seal oil separator oil slick oil soluble oil surge oil swell oil switch oil tank oil tanker oil tight bulkhead oil well oil-base drilling fluid oil-base fluid oil-base mud oil-hearing sand oil—emulsion oil-emulsion drilling fluid oil-emulsion mud oil-extended rubber oil-wet rock oil-wet rock rlntangan minvak ketepuan minvak pengikisminvak kedapminvak pemisah minyak tompok minvak larut minvak piisuan minvak ampul minyak suis minyak tangki minyak kapal tangki minvak (diriding~sekatan kedap minyak telaga minyak hendalir gerudi asasminyak hendalir asas-minyak lumpurasas-minvak pasir mengaudungi niinyak emulsi-minyak hendalirgerudiemulsiminyak lumpuremulsi-minyak getah ditamhah minyak hatuan hasah-minvak —--—- --—-— -— -~ --— —~ -~ .oil film thickness oil film thickness oil filter oil filter cap oil firing oil fuel tank oil gallery oil hardening steel oil hose oil hydraulic oil hydraulic pump oil hydraulic system oil level oil line oil map oil pollution oil pollution act oil pressure oil pressure gauge oil pressure switch oil production rate oil productivitY index oil pump oil quenching oil reconditioning oil reserve tel)al saput minvak turas minvak tukup turas minyak pengapian minvak tangki minyak bahan api ruang minvak keluli pengerasan rrunvak hos minyak hidraulik minyak pam hidraulik minyak sistem hidraulik minyak aras minyak talian minyak peta minvak pencemaran minyak akta pcncemaran minyak tekanan minvak tolok tekanan minyak .

oilb.— -- — — — peraturan atas papan ondograf -— ondoskop satu darjah kebebasan satupacu -— gambarajah satu talian —bajak piring sehala papak rentang sehala proses satu serapan ——-— — — suruhan satu alamat sistem satu alamat litarsatu-penguat ingatan satu bit sistem satu komponen pengukuhansatu matra/ pengukuhan satu dimensi — — — — one-component system one-dimensional consolidation 463 .th cleaner oilbath cleaner oilproof oilstone oiltight oiltight hatch oiltight riveting oily water separator Oir-Sommerfeld equation olefin oleo-pneumatic oletsis oligomer omnidirectional omnidirectional microphone on resistance on state on street parking on-line on-line computer on-line coordination on-line operation on-line simulation (on-line switch on-line testing pencuci kubang minyak kalis niinyak batu pengasah kedapminyak hac kedap minyak perivetan kedap minyak pemisah air berminyak persamaan OirSommerfeld olefin oleo-pneuinatik oletsis oligomer semua arab mikrofon semua arah rintanganhidup keadaan pasang tempat letak kereta dalam lorong dalam talian komputer dalam talian penyclarasan dalam talian kendalian dalam talian penyelakuan dalam talian suis dalam talian ujian dalam talian on-offcontrol action on-offfeed back control system on-oflkeying on-offnrirlinearity on-ofi ~itch onboard regulation ondograph ondoscope one degree offreedom one drive one line diagram one way disc plow one way spanning slab one-absorption process one-address instruction one-address system one-amplifier circuit one-bit memory one-dimensional consolidation tindakan kawalan bukatutup sistem kawalari suap balik buka-tutup penguncian buka-tutup ketaklelurusan bukatutup suis buka-tutup -- — -.

damar fenol satu peringkat daftar mernhaca satu langkah one-third atmosphere percentage one-view one-way operation one-way span one-way street one’s complement onstream storage oolite oolitic opal opalescence opaque opcode open bridge house open caisson open centre valve open channel open channel flow open circuit open circuit grinding open circuit reverse voltage gain open collector output open collector output perarusan sepertiga atmosfera satu pandangan kendalian sehala rentangsehala jalan sehala pelengkap-satu storan di sungai/ simpanan di sungai oolit ()Olitik baiduni peridarhaiduri legap kodkenda!ian astaka anjungan terhuka kaison terbuka injap tengah terbuka saluran terhuka aliran saluran terbuka litar terbuka pencanaian litar terbuka gandaan voltan terhalik ldar buka keluaran pengumpulbuka - —— —— - one-floor level one-fluid approximation one-group theory one-pass assembler one-piston uniflow scavenging one-port network one-quadrant divider one-quadrant driver one-quadrant multiplier one-seventh power law one-shot fluidic pulse generator one-shot multivibrator one-shot tracer input one-stage phenolic resin one-step-read register — -—— -— -— —- 464 .one-dimenuional flow one-dimensional flow one-dimensional minimization aliran satu matra/aliran satu dimensi peminimuman satu matra/peminimuman satu dimensi -aras satu tingkat — penghampiran satubendalir teori satu-kumpulan — penghimpun satu laluan — hapus-sisa satu aliran satu omboh rangkaian satu-liang pembahagi satu sukuan — pernacu satu sukuan pendarab satu sukuan hukum kuasasepertujuh penjana denyut berbendalir satu das pemberbilanggetarsatu das masukan penyurih satusuntikan .

air terhuka ruang terbuka stim lepas keadaan suis terbuka sistem terhuka tangki terbuka penamatan terbuka peralatan suisjenis huka bekas terbuka/bcjana terbuka open waters open wire open-circuit characteristic open-circuit potential open-circuit time constant open-circuited base open-collector circuit open-drain output buffer open-loop open-loop adaptive control open-loop control open-loop control system open-loop equation open-loop frequency response open-loop gain open-loop pole open-loop resistance open-loop system open-loop technique open-loop transfer function open-loop zero open-reel tape open-reel tape air terhuka dawai terbuka ciri litar-buka upaya litar-buka pemalar masa litar-buka tapak berlitar-buka litar pcngumpul-buka penimbal keluaran salman terbuka gelung-buka .-- -— — — -— 465 .-teknikgelung-buka .-kawalansuai gelung-huka -kawalan gelung-buka sistcm kawalan gelungbuka persamaan gelung-buka sanibutan frekuensi gelung-buka .open crack open crack open crossover valve open cure open cut open die forging open ditch outlet open drain open ended circuit open feedwater heater open field magnetic mirror machine open flow potential open grid open hole tester open network open sea open space open steam open switch condition open system open tank open termination open type switch gear open vessel retak terbuka injap melintas terbuka pcngawetan terbuka potongan terbuka tempaan acuan terbuka alurkeluarlongkang/ alur keluar pant sali ran terbuka litarhujung terbuka pemanas air suapan mesin cermin magnet medan terhuka upava aliran terhuka grid terhuka pengujilubangterbuka rangkaian terbuka laut lepas.sifargelung-buka pita kili terbuka — -— — -- .gandaan gelung-buka -kutiih gelung-buka nintangan gelung-buka sistem gelung-buka .rangkap pindah gelunghuka .

pengendalian carta pengendalian kod pengendalian jadual kod kendalian gambara jab pengendalian perancangan kendalian proses pengendalian.kospengendalian .-syarat kendalian. masa buka keterbukaanskala sistem air terbuka -.isyarat boleh kendali kendalian/yang dikendali . operating temperature range operating time circuit breaker operation operation chart operation operation operation operation operation code code table diagram planning process —- operation process chart operation scheduling operation sheet operational operational admittance operational amplifier 466 -. helaian kendalian boleh kendali.mengendali terkendali -.kendalian lepasan kendalian penguat kendalian — — .opening characteristic operational amplifier opening characteristic opening pressure opening pressure surge opening shock opening time openness ofscale openwaters system operable signal operand operate operated operating condition operating operating operating operating operating operating operating operating operating operating operating cost cycle device error fluid force lever line piston point position ciri bukaan tekanan pembukaan pusuan tekanan pembukaan — kejutan pembukaan masaan pembukaan.kitar pengendalian peranti pengendalian ralat pengendalian hendalir pengendalian daya pengendalian —tuil pengendalian garis pengendalian omboh pengendalian titik pengendalian -kedudukan pengendalian — operating operating operating operating operating operating operating pressure region solenoid speed stroke system temperature — — —— — -— -— — tekanan pengendalian kawasan pengendalian solenoid pengendalian laju pengendalian lejang pengendalian sistem pengendalian suhu pengendalian julat suhu pengendalian pemutus litar masa pcngendalian kendalian.—- proses kendalian carta proses pengendalian penjadualan kendalian helaian pengendalian. keadaan kendalian .

sisa pengendalian basil kendalian pengendali perintah pengendali tatatanda pengendali model pcluang peredam hilah herlawan pemampat herlawan enjin omhoh herlawan peralatan kemudi pelantak herlawan kenderaan hertentang dava herlawanan/daya herten tangan kaedah berlawanan/ kaedah bententangan 467 opt-out Of)tic .--- —— -— optical optical activity optical ammeter optical character recognition (OCR) optical comparator optical display optical error optical flat optical gain stage optical glass optical guide optical image optical interference alignment optical lever optical method optical microscope optical property optical shaft encoder optical spectrometer optical transducer optical writing mechanism .-— -— —- paparan optik ralatoptik keping optik pcringkat gandaan optik kaca optik -panduoptik -.- .havangan optik Jajaran gangguan optik -- tuil --—— — optik kaedah optik mikroskop optik sifat optik pengekod aci optik meter spektrum optik pcmindaharuh optik mekanisme tulisoptik .-— —- — -- p11th keluar optik optik keaktifan optik/kegiatan optik meter ampere optik pengccaman aksara heroptik pembandingoptik —-— .operational amplifier circuit operational amplifier circuit operational characteristic operational criteria operational delay operational efficiency operational evaluation operational method operational requirement operational research operational waste operational yield operator operator command operator notation opportunity model opposed blade damper opposed compressor opposed piston engine opposed ram steering gear opposing vehicle opposite forces opposition method — optical writing mechanism litarpenguat kendalian ciri kendalian nilai tara kendalian/ kriterium kendalian lengah kendalian kecekapan kendalian penilaian kendalian kaedah kendalian keperluan kendalian penvelidikan kendalian sisa kendalian.

optically sensed scale optically sensed scale optimal optimal control system optimal coordination input optimal power flow optimal switching optimalizing control system optimization optimum optimum code optimum cure optimum cycle time optimum depth optimum design optimum fin optimum moisture content optimum performance optimum policy optimum pressure optimum reflux ratiooptimum response skala terdenia optik - orbit optimum response criterion nilai tara sambutan optimumfkriterium sambutan optimum bentuk optimum sistem optimum kitar masa optimum kandungan air optimum pilihan pengganding optik elektrikoptik elektronikoptik pemencil elektronik optik pemencil optik fon optik transistor optik litarATAU rangkap ATAU get ATAU kendalian ATAU keadaanATAU keluaran bentuk ATAU kulitoren penjelmaan paks4i orenSian — - — optimum ..sistem kawalan mengoptimum -pengoptimuman optimum -kod optimum pengawetan optimum masa kitar optimum — optimum optimum optimum optimum shape system time cycle water content — — — — option opto-coupler opto-electric opto-electronic opto-electronic isolator optoisolator optophone optotransistor OR circuit OR function OR gate OR operation OR state OR-form output orange peel orange-cyan axis transformation orbit — — — — — — — — — -— — — — — — dalam optimum rekabentuk optimum sirip optimum kandungan lembapan optimum prestasi optimum! perlakuan optimum dasar optimum tekanan optimum nisbah refluks optimum sambutan optimum -— — — -— orbit 468 .-sisiem kawalan optimum masukan penyelarasan optimum aliran kuasa optimum pensuisan optimum .

- — — — —— .-- -- -— — —-— --- —— -— — — — - --- — 469 .orbit shift coil orbit shift coil orbit theory orbital orbital anti-bonding orbital quantum number order block order condition order date order decoding matrix order form order ofdcactivation order ofdifferential order of differential equation order ofdifliaction order ofinagnitude order ot reaction order ofsvstem order oftensor order point order quantity order scheduling order set order signal gegelung anjakan orbit teoni orbit orbital. laskar muda (II) konkritstrukturbiasa ordinat kapal angkut bijih buburangalian pengimbas paip organ bahan kimiaorganik salutan organik reaktor dingin-organik bahanorganik jirim organik tanah organik pelarutorganik timah organik ujianjirirn-organik . orbit anti-ikatan orbit nombor kuantum orbital blok tcrtib syarat pesanan tarikh pesanan matriks peniyahkcxlan tertib borang pesanan tertib pcnvahgiatan/tertib penvahaktifan tertibkebezaan tertibpersamaan kebezaan tertibbelauan tertih magnitud tertib tindak balas tertib sistem tertib tensor titikpesanan kuantiti pesanan penjadualan pesanan set pesanan isyarat perintah order-disorder reaction order-disorder transition ordered solid solution ordering phase orderly close-down ordinary binary-mixture ordinary cement ordinary diflèrt-ntial equation ordinary point ordinary seaman ordinary structural concrete ordinate ore carrier ore slurry organ-pipe scanner organic chemical organic coating organic cooled reactor organic material organic matter organic soil organic solvent organic tin organic-matter test -- organic-matter test tindak hafas tertib-tak tertib peralihan tertib-tak tertib larutan pepejal bertertib fasa pesanan tutup terus tertib campuran perduaan biasa simen biasa persainaan kebezaan biasa titik biasa pciaut niuda.

keortogonan aliran bcrsih -— unjuran ortografik ortosilikat plat ortotrop -— unjuran ortotrop berayun penvampai heravun plat rata herayun .aliran berayun meter alir bendaiir berayun meter heravun keadaan berayun —— gelom hang heravun ayunan lembangan ayunan — .grafterhala .ontogon rangkap ortogon unjuran ortogon -vektor ortogon -keortogonan .-penyckat orifis satz orifis lengan orifis asalan asalan daya — anjakan asa Ian kajian asalan-tujuan —— tinjauan asalan-tujuan orion — oscillation basin orlop ornithopter orographic lifting orographic precipitation orography orsat apparatus orthogonal orthogonal function orthogonal projection orthogonal vector orthogonality orthogonality offlow net orthographic projection orthosilicate orthotropic plate orthotropic projection oscillate oscillating conveyor oscillating flat plate oscillating flow oscillating fluid flowmeter oscillating meter oscillating state oscillating wave oscillation oscillation basin 470 geladak kolong ornitopter -angkat gunungan — hujanangunung -orografi/kaji gunung -.-radas orsat .organisol organisol organizing and communicating model organometallic orientation difficulty orientation effect oriented character oriented graph orientor orifice orifice amplifier orifice area orifice cheek valve orifice equation orifice flow orifice meter orifice plug orifice restrictor orifice size orifice sleeve origin origin offorces origin shift origin-destination study origin-destination survey orion organisol model penuhuhan dan perhubungan organologani -kesukaran penghalaan kesan penghalaan aksara tcrhala .penghala -onifis penguatorifis — luasorifis injapsehalaorifis pcrsamaan orifis aliran orifis — meter orifis palamorifis -.

oscillator oscillator oscillator circuit oscillatory experiment oscillogram oscillograph oscilloscope oscilloscope trace osculating plane Oseen’s formula osmometry osmosis Osmotic coefficient osmotic pressure osmotic water Ostwald plastic fluid Ostwald viscometer Oswald’s wing efficiency factor Otto cycle Otto cycle engine outflow Out ofbalance force out ofbalance moment out ofbalance shear out ofphase pengayun iitarpengayun ujikajiayun osilogram osilograf osiloskop surih osiloskop satahsentuh formula Oseen/rumus Oseen permeteran osmosis osmosis pekali osmosis tekanan osmosis air osmosis bendalir plastik Ostwald meter likat Ostwald faktor kecekapan sayap Oswald kitar Otto enjinkitarOtto aliran keluar daya tak seimbang momen tak seimbang ricih tak seim bang taksefasa out ofplane out oftolerance out-of-plane strain out-of-step tripping outage outboard motor outboard mounting outbound trip outcome function outcrop outdoor outer casing outer connection outer dead centje outer diameter outer fibre outer footing outer layer outer linearization outer race outer ring bearing outer ring road outer separation outfall outfitting outflow factor outflow factor ——— — —— —— — —— — — — — —- — -— — — — — — di luarsatah di bar had terima -terikan luar satah penyadungan talc selangkah keluaran.-pusat mati bar —— garis pusat luar —— gentianluar tapak luar — lapisan luar pelelurusan luar — larian luar galas gelang luar jalan pekelilingan luar pemisahan luar —— limpah keluar pemasangan kemas faktor aliran keluar -- 471 . bocoran motor sangkut peletak sangkut-luar perjalanan keluar rangkap basil -batubonjol diluar selongsongluar —sambungan luar .

—— — — -— -— — —— 472 .outlet outlet outlet capacity outlet chamber outlet channel outlet connection outlet control outlet drain outlet edge outlet gate outlet line outlet pipe outlet port outlet pressure outlet pump outlet side outlet structure outlet valve outlet well outline outlying business district output output admittance obtput block output buffer output capability output chamber alur keluar keupayaan alurkeluar kebuk alur keluar saburan alur keluar sarnhungan alur kebuar kawalari alur keluar saliran kcluar pinggiralurkeluar get alur keluar talian alur keluar paip alur kebuar liangkeluar tekanan abur keluar pam abur keluar sisi alur keluar struktur alur keluar injap alur keluar telaga alur keluar garis kasar daerah perdagangan luar keluaran lepasan keluaran bbok keluaran penimbal keluaran kemampuan keluaran kebuk keluaran output circuit output conductance output connection output current output disable output element output flow range output impedance output loading output node output port output power output pressure output Pro~-dure output p Isation output quantity output reactance output resistance output ripple output shaft output shunt limiting output side output signal output speed output Stage output susceptance output susceptance litar kcluaran kealiran kcluaran sambungan keluaran — anus kcluanan — pelumpuh keluaran — uiisun kcluaran julat aliran kcluaran galangan keluaran behan keluaran — nod keluaran — hang keiuaran -kuasa keluaran — tekanan keluaran -— tatacara kebuaran — denvutan kcluaran — kuantiti keluaran — regangan keluaran — rintangan keluaran —riak keluaran aci keluaran .-mengehad pirau keluaran — sisi keluaran isyarat keluaran — laju keluaran pertngkat keluaran rentanan keluaran —— — —- -— -— .

output torque output torque output tube output valid time output voltage output volume outset outside broadcast outside cabin outside caliper outside diameter outside fastening outside fishing tool oven oven-ageing test oven-dried oven-dry density oven-drying method over-mixing overageing overall balance overall decision problem overall depth overall dual problem
-— —

overall thermal resistance kilas keluaran tiub keluaran masa sah keluaran voltan keluaran isipadu keluaran perm ulaa n siaran luar kahin luar kaliper luar garis pusat luar pengikat loan perkakas pancing luar ketuhar ujian penuaan ketuhar kcringan ketuhar ketumpatan keningan ketuhar kaedah pengeringan ketuhar penggaulan lebih penuaan lebih imbangan keseluruhan masalah keputusan keseluruhan ukur dalam keseluruhan masalah keseluruhan duaan 473 overall efficiency overall factor ofsafety overall fault clearance time overall gain parameter overall gear ratio overall heat transfer coefficient overall heat-transmission coefficient overall length overall objective function overall optimal control input overall performance function overall plate efficiency overall reduction overall stage efficiency overall thermal resistance
— -— — ——

kecekapan keseluruhan faktor keselamatan keseluruhan masa kelegaan gagal keseluruhan parameter gandaan keseluruhan nishah gear keseluruhan pekalipemindahan haba keseluruhan pikahi penghantarari haba keseluru ban panjang keseluruhan rangkap matlamat keseluruhan masukan kawalan optimum keseluruhan rangkap prestasi keseluruhan keeekapan plat keseluruban pengurangan keseluruhan kecekapan peringkat keseluruhan rintangan haba keseluruhan

— -—

—-

overall travel time overall travel time overall tray efficiency overall yield overbalance overbunching overburden overburden pressure overclearing overcoat overconsolidated overconsolidation overconsolidation ratio overcoupling overcurtovercurrent ovencurrent circuit overcurrent relay uverdansped uverdamped control system overdamped response overdamped system overdamped vibration overdamping masa perjalanan keseluruhan kecekapandulang keseluruhan basil keseluruhan imbangan lebih gugusan lehih tanggungan atas tekanan tanggungan atas pembersihan lchih lapisanluai terkukuh lebih pcngukuhan lebih nishah pengukuhan lebih gandingan lebih pengawetan lehib arus lebih litar arus lebib geganti arus lebih teredam lehih sistem kawalan teredam lebib sambutan teredam lebih sistem teredam lebih getaran teredam lehih peredaman lebib 474 overdesign overdosage overdrive overdrive factor overdrive in transistor overdriven amplifier overfall structure overfail weir overflow overflow bit ovcrdriven centrifuge overfall (propeller) overfall dam overfall erosion overflow flag overflow flume overflow gate overflow pipe overflow rate overflow spillway overflow standpipe overflow valve overflow weir overfiuxing

overfiuxing rekabentuk teriebih doslebih paculebih faktorpaculebih pacu lebih dalam transistor penguat terpacu lcbih struktur pelimpah empang limpah terjun/ empang dasar terjun limpahan; aliran atas bit limpahan emparan terpacu lebih lampau arus (kipas) empang pelimpah/ empangan peiimpah hakisan pelimpab bendera limpahan flumlimpah get himpahan paip limpahan kadarlimpahan alurlimpahan paip tegak linspahan injaplimpahan empang dasar limpahan pemfluksan lampau

—— — — — — -— -—

-— — — —

—— — - — -———

— — —

— —

--

-— —

-—

--— — -- -

-— — — -—

overgiassing overglassing overhang overhang conductor overhaul overhead bridge overhead cainsh aft overhead cost overhead irrigation overhead line overhead reservoir overhead sign overhead tank overhead valve overhead weld overhead-valve engine overheating overland runoff overlap overlapped valve overlapping overlapping signal overlay overlay program overlay segment overload pengacaan lampau juntaian pengalirjuntaian baik pulih; lebib muatan; lebib aiigkut jambatan alas aci sesondol atas kospasti pengairanatas talian atas takungan alas tanda atas tangkiatas injapatas kimpal asas enjin injap atas pemanasanlebih air larian atas tanah bertindih injapbertindih pertindihan isyarat pertindihan tiridihan atas aturcara tindihan atas ruas tindihan atas beban lebih 475 overload factor overload protection overload switch overloading overlying layer overmeasure overmoderated overmodulation overpass overpitching overpotential overpressure overpressure valve overreaching overreinforced overrelaxation factor override overrun overrun error oversaturation overshoot overshoot peak overshoot ratio overshot overshot spillway overspecification

overspecltlcation faktor beban lebih perlindungan beban lebih suis beban lebib beban lebih lapisan hampar alas ukurlebih tersederhana iebih pemodulatan lebih laluanatas anggulan lebih upayaiebih tekanan lebih injap tekanan lebih pencapaian lebih bertetulang lebih faktor santaian lebih menggubal lan Iebih ralatlanilebih tepuan lebih terlajak puncak terlajak nisbah lajak pancingluar alur limpah lajak tentuan kbih

— —

—-

——— —— — — — — — — —

— -- — —-

—— -— —-

— —— -—

-— — —

— - -— —-

— — — — —

overspeed ovenspeed overspray oversquare engine oversteer oversteening uverstrained ovenstressed overthreshing overtone oscillator overturning overturning moment overvibration overvoltage overvoltage protection Owen bridge Owen inductance bridge oxidant oxidation oxidation ditch oxidation lagoon oxidation potential oxidation resistance lajulebih sembur lebib enjin bujur mehintang belok lcbih pembelokan lehih terikan lehih tegasan lcbih peleraian hebih pengayun nada lebih terbalikan momen terbahikan getaran lebih voltan lampau perlindungan voltan lampa u titi Owen titi kearuhan Owen bahan pengoksidaan pengoksidaan longkang pengoksidaan/ pant pengoksidaan lagun pengoksidaan upaya pengoksidaan ketahanan pengoksidaan oxidation-reduction polymer oxidative ageing oxide film oxide fuel oxide-coated cathode oxidized rubber oxten plate oxyaeetylene cutting oxvacetvlene welding oxyaic cutting oxygen demand oxygen detector oxygen electrode potential oxygen log oxygen i-equirement oxygen starvation oxygen-concentration cell oxygen-free copper ozone ozone cracking ozonide

ozonide polimer peiiurunanpengoksidaan penuaan beroksida saputoksida bahan api oksida katod bersalut-oksida getah teroksida plat okster pensotongan oksiasetilena kimpalan oksiasetilena pemotongan oksiarka perrnintaan oksigen pcngesan oksigen upaya elektrod oksigen log oksigen keperluan oksigen kebuluran oksigen sd kepekatan oksigcn kuprum bebas-oksigen ozon peretakan ozon ozonida

— —

— — — —

—— — -— -— -— — -— -—

- -

—-

— - — -

476

p-cumene P p-cunlenc l’-l-N diode p-n diode junction diode p—n network 1)-ri-p transistor p-n-p-n diode p—scale f~c tor p_tYpe impurity p-type semiconductor pace pachu a tank pack package package configuration package count package program package size package style package switching packaged filter packaging packed bed )5( ked liii hhl- c lunnn rca(-t(Ir
j)—it
— — — — — — — ——-— — — —— — —

paddle hole packed column packed decimal packer packer hag packer flowmeter packer spring packer tube packcr-~eeder packet message delay packet transmission packing (noun) packing (prccess packing house packing lubricator packing ring packingless spool valve pad pad base pad character pad footing padder padding paddle paddle agitator paddle hole torus terpadat perpuluhan terpadat penyendat beg penyendat meter ahir penyendat pcgas penyendat nub penvendat pcitanam-penyendat lcngah utusan bingkisan penghantaran hingkisan penyendat: pemhungkus; pengalas penyendatan; padatan rumah pembungkusan pelincir pengalas gclang pengalas injap gelendong tanpa alas pad; alas kimpal tapak pad aksara pengisi tapak pad pengejsad i~~tiiiljii perig 5s\ uh pengaduk pengayuh luhangpengayuh

— ——

— — — — ——

p—k U tsic is diod P-I-N diod 1)—n diod simpang p-n rangkaiati p-n transistor p—n—p diod p_is_p_is faktorskala-p betidasingjenis—p ~eparuh pengaltrjenis-p jangkah tanigki pachttca hungkus; sendat; padat hungkusan; kernas siap tatara jab bungkusan hilangan bungkusan aturcara kemas siap saiz hungkusari gava bungkusan pensuisan pekcrja penuras dihungkuskan pembungkttsan lapisan terpadat reaktur turus gelembung terpadat

— —— -—

— — —

— — — -— -— —

— —

477

paddle miaer pallet tiering frame palletization palm Palmer salt pan drier pan-type mixer Panama chock Panama Canal tonnage pancake coil pancake engine panel panel instrument panel method panel shear panelling panhead rivet panier panoramic panting beam panting frame panting(ship) pantograph paper capacitor paper media paper tape

paper tape kerangka peningkatan palet pempaletan tapak garam Palmer pengening panci pencampunjenis panci sengkang Panama tanan Terusan Panama gegelung lempeng enjin lempeng panel alatan panel kaedah panel nicih panel panelan rivet pelimbang panier panorama rasuk cungap kerangka cungap mencungap pantograf pemuat kertas bahantara kertas pita kertas

paddle mixer paddle-wheel work Pade circuit page address page register page-address decoder page-mode page-zero addressing page-zero decoder paging paging system paint line paint locker paint primer pair production paired cable pairing energy pairs ofbars Pal colour television system pale crepe pallet pallet loader pallet mover pallet racking

— -—

pcncampurdayung kerja roda-pengayuh litarPade alamat halaman daftar halaman penyahkod halamanalamat halaman-ragam pengalamatan halamansifar penyahkod halaman-sifar kelui sistem kelui garis cat gerobok cat cat penyebu pengeluaran pasangan kabel berpasangan tenaga berpasangan pasangan palang sistem televisyen warna Pal gerutu pucat palet jentera angkut palet penggerak palet pemparaan palet

478

paper tape punch paper tape punch paper tape reader parable parabola parabolic parabolic channel parabolic formula parabolic growth law paraboloid paraboloid of revolution parachuted load paracrystal paraffin paraffin-base crude paraffinic parafin homologous series paraflow heat exchanger paraglider parallax parallax error paralled-flow recuperator parallel parallel adder

parallel perIpheral drIver penebuk pita kertas pembaca pita kertas parahel parabola parabola saluran parabola formula parabola/rumus parabola hukum tumbesaran parabola paraboloid paraboloid putaran beban berpayung terjun parahablur parafin minyak mentah berasas parafin berparafin sin homolog parafin penukar haba para-aliran para-peluncur selarian ralat selarian pemulih aliran selari selari penambah selari parallel adiabatic operation parallel body pxrallel carry parallel carry counter parallel circuit parallel combination parallel communication microcircuit parallel compensation parallel connection parallel counter parallel decomposition parallel feed parallel feeder parallel force parallel full adder parallel generator theorem parallel impedance parallel in parallel out register parallel integer multiplication parallel interface parallel operation parallel output parallel peripheral driver pengendalian adia batik selari badan sdari bawa selari pembilang bawaselari litar selan gabungan selari litar mikroperhubungan selari pemampasan selari sambungan selari pembilang selari urajan selari suapan selari penyuap selari daya selari penambah penuh selari teorem penjana selari galangan selari daftar sdari masuk selari keluar pendaraban integer selari antara muka selari kendalian selari keluaran selari pemacu persisian selari

— — — — — —

479

parallel peripheral interface parallel peripheralinterface parallel pipe parallel plate parallel plate chamber parallel plate viscometer parallel ply only (ppo) method parallel port chip parallel process parallel reaction parallel redundancy parallel resistance parallel resonance parallel ruler parallel sinkagc parallel strip parallel system parallel terrace parallel transmission parallel-axis theorem parallel-chord truss parallel-flow parallel-flow tray parallel-in serial-out antara muka persisian selani paipselari plat selari kcbuk plat selari meter likat plat selari kaedah lapisan selari sahaja serpihan hang selari prosesselari tindak balas sclari lelehihan selari rintanganselari salunanselart pembarisselari benamanselari jalurselari sistem selari teres selari penghantaran selari; pemancaran selari teorem paksi selari kekuda perentasselari ahiran-selari dulangaliran-selari masuk-selari kciuar-siri
-

parametron skala selari selari ke sin penukaran selari ke sin pengujian keselarian segiempat selari hukum segiempat selari daya segiempat selari masa paralisis bahan paramagnet pengesan oksigen paramagnet sifat paramagnet kebolebrentanan paramagnet keparamagnetan/ paramagnetisme parameter pengenalpastian parameter pengoptimuman parameter penguat herparameter diod berparameter hahan berpar 4meter parametron

-—

—— — -— —

—— — —— — — — — —— —

parallel-scale parallel-to-serial parallel-to-serial conversion parallelism testing parallelogram parallelogram law parallelogram offorces paralysis time paramagnetic material paramagnetic oxygen detector paramagnetic property paramagnetic susceptibility paramagnetism parameter parameter identification paranleten optimization parametric amplifier parametric diode parametric substance parametron

-— -— ——

—— -— — —

— --

— —-

— -

— —

— —

480

parapet (bridge) parapet (bridge paraphase amplifier parasite area parasite drag parasite loading parasitic para~itic capacitance parasitic capture parasitic ctjcct parasitic force parasitic oscillation parasitic suppressor paravarid parhuckle parent atotn part-nt material parent metal pareri t rock parent - stat run parenthesis Pareto analysis Part-to curve oarttv patity hit parity character tembok tept (jambatan) penguat parafasa luasparasit seretan parasit hehanair parasit herparasit kemuatan herparasit tangkapan herparasit kesan herparasit dava herparasit ayunan berparasit pcnindas herparasit paraven punggah guhing/ mcncgak guling atom induk bahaninduk logam induk hatuan iriduk stt-sen induk parentcsis analisis Pareto lengkung Pareto kcsctaralànt hit kcsetarafan aksara kesetarafan 481 parity check parity check character parity check code parity checker parity code parity error parity generator parity mark park and ride parking parking attendant parking bay parking demand parking usage parral lax parsc parse tree parser Panshall flume Parsion turbi rid part cure part load efficrcncv part mc-thod
-— -—

part method semakan kesetarafan aksarasemakan kesetarafan kod semakan kesetarafan -— penyemak kesetarafan — kod kesetarafan ralat kesetarafan -— penjana kesetarafan — tanda kesetarafan —hentian danjalan letak kereta; tempat letisk kereta —penjaga letak kereta petak letak kereta permintaan letak kereta —penggunaan letak kereta; kegunaan letak kereta -— bezahihat -— hurai — pokok hurai pcnghurai -— flum Parshall turhin Parsion —awetan hahagian kecekapan hehan sebahagian — kaedah sehahagian

— — — — — —

— — — —

—-

— —

— — — -— — —

part per million (ppm)

particle detector bahagian perjuta keratanhahagian kevorteksan bahagiari mentang kemasukan scpara pcrsiFit pangan separa kelawar/persilangan separa kelawar pemeluwap separa kekangan separa pemalar susut separa hantaransepara kehezaan separa persamaan kebezaan separa kehclan separa sin tempoh separa penyejatan separa fakiorsepara pembanjiran separa lantai sehahagian penurasan aliran separa ~engembatigan peeahan separa dupheks penuh separa ulat ukunan separa 482 partial molar free energy partial molar function partial molar quantity partial node partial pressure partial prestress partial remainder partial safety factor partial saturation partial submergence partial volume partially closed centre valve partially Continuous partially miscible solvent partially mixed concrete partially penetrating well partially segregated flow partially selected cell partiallyspecified truth table partially switched cell partially underhung rudder particle particle detector tenaga bebas molar separa pecahan molar separa -— kttantiti niolarsepara nod separa — tekanan separa prategasan sepata bakisepara — faktor keselamatan separa tepuan separa — tenggelam separa — isipadu separa injap pusat tertutup separa berterusan separa — pefarut holeh campur separa konknit hancuh separa — telaga tusukan separa ahiran temasing separa — sd separa-terpihih — jadual kehenaran tertentu separa sd separa-tersuts — kemudi gantung sehahtagian — zaiah — pengcsanzarah

part per million (ppm~ part section part-span vorticity partial admission partial clover-leaf interchange partial condenser partial constraint partial decay constant partial delivery partial differential partial differential equation partial dislocation partial duration series partial evaporation partial factor partial flooding partial floor partial flow filtration partial fraction expansion partial full-duplex partial measuring range

--

— -

— ---.

-— — — —

-— —

— —

particle emission particle emission particle fluence particle flux density particle light scattering function particle monitor particle path line particle shape particle size particle size analysis particle size distribution particle strengthening particleboard particular solution particulate particulateiluidization particulate solid parting-off (lathe) partition partition bulkhead partition chromatography partition coefficient partition factor partition kerb partition noise partition ring partition wall
— — — —

passenger volume pancaran zarah fluenszarah ketumpatan fluks zarah rangkap penyerakan cahaya zarah pengawas zarah garis lahuan zarah bentukzarah saiz zarah analisis saiz zarah taburan saiz zarah penguatan zarah papanzarah penyelesaian khusus zarahan pembendahiran zarahan pepejal zarahan pembahagian tutup petakan; sekatan (dinding) sekatan petakan kekromatografan petakan pekahi petakan faktorsekatan susur sekatan hingar petakan gelang sekatan dinding sekatan 483 partitioned partitioned data set partitioning parts list parts number party-line circuit pascal Pascal’s law Paschen relation Paschen’s law pass pass transistor pass-out turbine passage area passed traffic passenger passenger car passenger carequivalent (or unit) passenger car unit (PCU) passenger comfort passenger density passenger shelter passenger ship passenger transport passenger volume terpetak; tersekat seedataterpetak pemetakan senarai alat nombor alat hitar tahiankumpulan pascal hukum Pascal hubunganPaschen hukumPaschen Zulus transistor lulus turbin laluan keluar huassaluran laluhintas dipotong penumpang kereta penumpang setara (unit) kereta penumpang unit kereta penumpang keselesaan penumpang ketumpatan penumpang perlindungan penwnpang kapal penumpang perigangkutanpenumpang muatan penumpang

— — -

— — — — — — —

— — — — — — — —— — —

— — —

— — — — — — — — — —

— —

—— — — — — —

passing sight distance passing sight distance passing vehicle/overtaking vehicle passivating current passive passive component passive earth pressure passive element passive filter passive force passive lag passive mass transport passive network passive pressure passive resistor passive stabilizer passive system passive tank passivevoltage probe passivity password paste pasteurization patch hoard patch card jarak penghihatan memo tong kenderaan memotong arus mempasif pasif komponen pasif tekanan tanah pasif unsur pasif penapis pasif daya pasif susulan pasif pengangkutanjisim pasif rangkaian pasif tekanan pasif perintangpasif penstabil pasif sistem pasif tangki pasif kuarvoltan pasif kepasifan kata laluan/kata lulus adunan/perekat pempastcuran papan tampal kad tampal patent patent glazing path path difference path line path sensitization Patrick’s method pattern analyser pattern generator pattern ofhine pattern recognition pattern rotation pattern shop pattern staining Pauhi exclusion principle Pauhings rule paved lot pavement pavement design pavement edge line pavement marking pavenleiit width pawl pa~%l arm pawl head

pawl head

—— —

—— — — — — — — — —— — —

— — — — — — — — -— — — — — — — — — —

— ——— — —

paten pengupaman paten laluan bezaan laluan garis laluan pemekaan laluan kaedah Patrick penganahisis corak penjanacorak corak garisan pengecaman corak putaran corak kedaicorak corak tompok censar prinsip eksklusi Pauhi aturan Pauhing lot tcrtttrap turapan; laluan alan kaki rekahentuk turapan garis tepi turapan taiida turapan lehar laluan alan kaki; lel~ir t it iap~rit
ttiCO

— — —

— — —

letigan was kepala tuas

484

pawl run pawl rim Pawlowski equation pay zone payload payload fraction payload range payload volume pay nit-nit peak pt-ak bulkhead peak clipping peak cure peak current peak data-transfer nate peak detector peak distortion peak factor peak flow peak forward anode voltage peak forward voltage peak frequency response peak-hour peak hour factor peak inverse voltage peak limiter rim tuas pcrsamaan Pawlowski zon keuntungan bebanbayar pecahan heban bayar julat heban hayar muatan beban bayar pemhayaran; bayanan puncak (dinding) sekatan ceruk pengetipan puncak awetan puricak aruspuncak kadar pemindahan-dat.a pu neak pengesan puncak herotan puncak faktorpuncak aliran puncak voltan anod puncak-maju voltan puncak-maju sambutan frekuensi puncak masa puncak faktor masa puncak voltan songsang puncak pengehad puncak peak peak peak peak peak peak load m-ter power pressure pnogramme meter responding voltmeter

peak-to-peak amplitude beban puncak meter puneak kuasa puncak tekanan puncak meter aturcara puncak meter volt sambutan puncak voltan anod puncakberbahik pensampel puncak segerak puncak tangki ceruk inasa puncak puncakkepuncak kadar penggunaan puncak nilai puncak halaju puncak putih puncak lehanpuncak laluhintasmasa-puneak muaran masa-puneak pengetip tunggang puncak penjejak puncak-isyanat amplitud puncak-kepuiieak/jrravuni puncak— ke-put teak

— —

— —

— — —

— — —

peak neverse anode voltage peak sampler peak sync peak tank peak time peak to peak peak use rate peak value peak velocity peak white peak width peak-hour traffic peak-hour volume peak-riding clipper peak-signal tracker peak-to-peak amplitude

-—

- —-

— —

— — — — — — -— — -— — —

— —-— — — —

485

peak-to-peak ripple ratio peak-to-peak ripple ratio peaking cirCuit peaking factor peaking station peaking unit peaky pressure distribution pearl polymerization pearlite peamn tapper peat pebble pebble bed reactor pedal pedal drive pedelogy pedestal pedestal lift pedestrian pedestrian footbridge pedestrian signal pedestrian volume count pedestrianization scheme peeling peen
-— -—

penetration depth nisbah niak puncak-kepuncak hi tan mcmuncak fàktonmemuncak stesen puncak unit memuncak tabunan tekanan berpuncak pempolimeran mutiara pearhit penguhir pearn gambut batu kelikir reaktorlapisan kelikir injak pemacu injak pedelogi kekaki angkat kekaki/hifkekaki pejalan kaki jambatan pejalan kaki isyarat pejalan kaki bilangan muatan pejalan kaki skim lalu-lalang pengupasan pin 486 peening peg pegleg bit pelican crossing pellet pellet mill pellet-impact drill pelletizer pellicular soil moisture Pehtier coefficient Peltier effect Pelton wheel pen recorder pen size penalty factor penalty function pencil galvanometer pencil valve pendant pendant group pendulum pendulum tiltmeter penetrate penetrating penetration pen~trationdepth pcitgcpinani pancang hit kaki pancaiig hintasan undan pelet; until; petiabun kilang until gerudi hentaman penabur penguntil lembapan tanah tersedia pekali Peltier kesan Peltier roda Pelton perakam pen saiz kandang; saiz pena faktor denda rangkapdenda meter galvanian pensel injap pensel anting-anting; pendan kumpulan pendan bandul meter condong bandul tusuk menusuk penusukan dalam penusukan

— -— —— —— -— — —-— — —— — — — — — — — — — — — — — —

—-—

- -----

- -

-

-

-

— -—

— —

penetration resistance peiietration resistance penetration test penetration theory penetrorneter pennant penning gate penning gauge Pennington drilling tool pcnstock pentadiagonal hardness pentagnid converter pen tairiethvlbenzene pen tane pentarie initirference peiitatron peii tode pn-ntodc tube pt-ozzola p-ptidc linkage peracid pt-rccivrd travel cost percent r)fsatliratioti pcmctii tagc ptrccittage by weight rintangan penusukan ujian pcnusukan — teoni penusukan meter tusuk — gada-gada —— pintu air segiempat
- — --

perforate percentage camber percentage error percentage humidity percentage ofsteeh percentage overshoot percentage reduction percentile speed perception perception time perched water table percolating water 1)trcolatioii percolation rate p-rcussioni percussion centre percussion drilling percussion welding perennial flow perfect dielectric perfict fluid perfect gas perfect gas law jx-rtcc t i ridu ciioni perfect insulator perfection perforate peratusan kamber ralat peratusan peratusan kelembapan

-— -— -

-

-

tolok segiempat perkakas gerudi Pennington empis air kekerasan hima pepenjuru l)enukar pentagrid pent ametil heiizena pentaila gangguan pentana pen tatron penitod tiub pentod herpeozola
l)~1ut~1mi peptida peptizer

— —

—— — —

j~ra~id kos perjalanan teraniggar peratus ketepuan peratusan pcratusan hi-rat 487

peratusan keluhi peratusan terlajak -peratusan pengurangan lajuperatusan —tanggapan — masa tanggapan aras air tenggek air pcnelusan -penelusan -- kadar penelusan — tukulan — pusat tukulan — peniggerudian tukul — kimpal~sii tukul -ahiranike kal — dielekinik sempurna — beiidahir sempiinita gas sempurna — hukuni gas seniprirria — aruhani sempurna — l)(it1l)~1t seni liiiniis — kesenipurn aan —— nieiiciiu k
--

— —— — -— —- —— — -— — performance test perigee perimeter perimeter bund perimeter drain perimetry period period batch control period calendar period ofoscillation period of roll period of vibra tion — — — — — pengiraan prestasi/ pengiraan perlakuan — lengkung prestasi/lengkung perlakuan kecekapan prestasi/ kecekapan perlakuan indeks prestast/indeks perlakuan — — — — -— -— — ragam prestasi/ragam penlakuan pengawa~anprestasi/ pengawasan perlakuan kadaran prestasi/ kadaran perlakuan tentuan prestasi/tentuan perlakuan piawai prestasi/piawai perlakuan prestasi naik terbang/ perlakuan naik terbang ujian prestasi/ujian perlakuan perigi/perigee ukur kehiling ban keliling saliran kehihing pemperimeteran kala kawalan kehompok berkala kalendar berkala kala ayunan kala oleng kala getaran 488 .perforated base perforated base perforated completion perforated floor perforated pipe (sprinkler) perforated plate perforating perforation loss performance performance analysis performance appraisal performance balance principle performance coefficient performance computation performance curve performance efficiency performance index — period of vibration dasar tertebuk pelengkap~ntertebuk lantai tertebuk paip tertebuk plat tertebuk tebukan kehilangan penebukan prestasi/perlakuan anahisis prestasi/anahisis perlakuan penilai~nprestasi/ penilaian perlakuan pnnsip imbangan prestasi /pninsip imbangan pertakuan pekahi prestasi/pekahi perlakuan performance mode performance monitoring performance rating performance specification performance standard performance take off —- — — — —-.

period requirement period requirement periodic periodic current periodic flow periodic function periodic motion periodic sampling periodic support motion periodic table periodic waveform periodical survey peripheral bus peripheral device peripheral field peripheral force peripheral interface peripheral interrogation peripheral leakage peripheral vision periphery periscope peritectic reaction peritectoid reaction perhite perhite cement perhite concrete keperluan berkala berkala anus berkala ahiran berkala rangkap berkala gerakan berkala pensampelan berkala gerakan sokong berkala jadual berkala hentuk gelombang berkala pemeniksaan berkala bas persisian peranti persisian medan persisian daya persisian antara muka persisian pemisitan persisian bocoran persisian pandangan persisian persisian periskop tindak balas peritektik tindak balas peritektoid perhit simen perlit konknit perhit 489 perm (unit) permafrost permalloy permanent ballast permanent brooder house permanent bunker permanent connection permanent deformation permanent dipole permanent error permanent fender permanent load permanent magnet chuck permanent magnetism permanent mould casting permanent set permanent sprinkler system permanent-magnet moving-coil meter permanent-split capacitor permeability permeability coefficient permeability data permeable permeameter permeance perineance perm(unit) fros kekal permaloi balast kekal bangunan pengeram tetap bunker kekal sambungan kekal ubahbentukkekal dwikutub kekal ralat kekal dapra kekal bebankekal cuk magnet kekal kemagnetan kekal penuangan acuan kekal set kekal sistem pemercik kekal meter gegelung-bergerak magnet kekal pemuat pecah-kekal kebolehtelapan pekali kebolehtelapan data kebolehtelapan boleh telap meter telap telapan ——— —— —— —— — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — .

- —- - —— -.permeation separation permeation separation perminute revolution perminvar (alloy) permissibility permissible permissiblecable zone permissible compressive stress permissibleflow rate permissible headwater permissible length permissible load permissible soil pressure permissible tensile stress permissible velocity permittivity permittivity offree space perpendicular perpetual order perpetual purchase perpetual stocking perpetual-motion machine pemisahan penelapan putaran per mmii pei~minvar keholehizinan terizmn zon kabel terizin tegasan mampat terizin kadar ahiran terizin air hulu terizjn panjang terizin beban tenizin tekanan tanah terizin tegasan tegangan tenizin halaju terizin kebertelusan kebertelusan ruang bebas serenjang/tegakan pesanan sentiasa/ pesanan herpanjangan pembelian sentiasa/ pernhclian berpanjangan penstokan sentiasa/ penstokan berpanjangan mesin gerakan-sentiasa/ mesin gerakanhcrpanjangan 490 perroresonant magnetometer persistence persistent mode persistor persistron personal analogy personal computer personal dosimeter personal error personal travel personalized rapid transport personnel radiation monitor personnel organization perspective view perspex pertu ~bation perturbation velocity penveance pervious pervious foundation Petch equation Petersen coil petoscope petrochemical — petrochemical -.- meter magstet pemosalunan kegigihan nagam gigilt penggigih pensistron tamsil perihadi komputer penibadi meter dos pcribadi ralatpenibadi perialanan perseorangan pengangkutan cepat perihadi pengawasan sinaran kakitangan pengaturan perjawatan pandangan linus perspeks usikan halajuusik perveans telap asastelap persamaan Perch gegelung Petersen petoskop petrokimia — — — — — — — — — — — — — — -— -— — — —- — — .

Petroffis equation Petroflis equation petrol petroleum petroleum coke petroleum ether petroleum reservoir petroleum topping plant petrophysical correlation petrophysical interpretation petrophysics petty officer )lIafl~ltron phase potralt persamaan Petroffis petrol petroleum kok petroleum eter petroleum takungan petroleum loji tokok petroleum sekaitan petrofizik pentafsiran petrofizik pc I 0)11zi k hijititia intiuli matron Ian tastron saluran fantom litarfantom fasa garis ulang-alik fasa subbahagian analog fasa analisis fasa sudutfasa nama kelas fasa pembaridingfasa pemalar fasa kemikroskopan bezajelas fasa kawalan fasa phase controlled power supply phase controlled supply phase convertor phase crossover frequency phase current phase diagram phase displacement phase distortion phase distortion coefficient phase envelope phase equilibrium phase error phase inversion phase inverter phase inverter circuit phase jitter phase lag phase lead phase lead compensatien phase locked loor system phase margin phase modulation phase plane phase plane trajectory phase potrait bekalan kuasa terkawal fasa bekalan terkawal fasa penukarfasa frekuensi melintas fasa arusfasa gambarajah fasa anjakan fasa herotanfasa pekali herotan fasa sampul fasa keseimbangan fasa ralátfasa penyongsangan fasa penyongsang fasa litar penyongsang fasa ketaranfasa ekoran fasa. susulan fasa duluan fasa pampasan duluan fasa sistem gelung terkunci fasa jidar fasa pemodulatan fasa satahfasa londar ruang satah fasa potretfasa —- phaiitast Ion phantom channel phantom circuit phase phase alternating line phase analogue subdivision phase analysis phase angle phase class name phase comparator phase constant phase Contrast microscopy phase control —- — -— — — — — — — — 491 .

phase redistribution phase redistribution phase response phase response character phase rule phase selection relay phase sensitive detector phase separation phase sequence phase shift phase shift constant phase shifter phase space phase splitter phase trajectory phase transformation phase transition phase unbalance relay phase variable canonical form phase velocity phasc voltage phase winding phase-magnitude plot phase-meter phase-sequence indicator taburan semula fasa sambutan fasa aksara sambutan fasa aturanfasa geganti pilihan fasa pengesan peka fasa pemisahan fasa jujukan fasa anjakan fasa pemalar anjakan fasa penganjakfasa ruangfasa pemecah fasa londar ruang fasa penjelmaan fasa peralihan fasa geganti ketakseimbangan fasa bentuk berkanun boleh ubah fasa halajufasa voltan fasa belitan fasa plot magnitud fasa meter fasa penunjukjujukan fasa phase-shift keying phase-shift oscillator phase-shifting network phasing phasing adjustment phasing control phasing error phasor phasor diagram phenate ion phenol phenol structure phenolic resin phenological data phenomena rate phenomenology phenyl-naphthylamine phenylaeetylene phi scale Philips gauge phon phonic drum phonmeter phonon phonotelemetry phosphate coating phosphate coating penguncian anjakan.fasa pengayun anjakan fasa rangkaian menganjak fasa pemfasaan pelarasan pemfasaan kawalan pemfasaan ralat pemfasaan pemfasa gambarajah pemfasa ion fenat fenol struktur fenol damar berfenol data fenologi kadarfenomenon fenomenologi fenil-naftilamina fenilasetilena skalafi tolok Philips phon (unit) gelendong bunyi meter fon bunyi telemetri bunyi salutanfosfat — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 492 .

phosphatizing phosphatizing phosphor bronze phosphordata chart phosphorescence phosphorus photo detector photo device photo sensitive glass photo-cathode photo-conductive camera tube photo-emissive camera tube photocell photochemical photochromic photochronograph photoconduction photoconductive cell photoconductive target photoconductivity photoconductor photodiode array photodisintegration photoelasticity photoelectric pemfosfatan gangsa fosfor carta data fosfor pendarfosfor fosforus fotopengesan fotoperanti kaca fotopeka fotokatod uub kamera fotoberaliran üuh kamera fotoberpancar fotosel fotokimia fotokroma fotokronograf fotopengaliran sd fotoberaliran sasaran fotoberaliran fotokealiran fotopengalir tatasusun fotodiod fotopenvepaian fotokeanjalan( fotokekcnya Ian fotoelektrik photoelectric absorption photoelectric alarm photoelectric device photoelectric effect photoelectric emission photoelectric pressuregauge photoelectric sensitivity photoelectric yield photoelectron photoemission photoengraving photoexcitation photofission photoformer photoglow tube photogrammetry photographic technique photoinitiation photoionization photojunction cell photol uminescence photomasking photometer photometry photomicrograph photomultiplier photomultiplier penyerapan fotoclektrik penggera fotodektrik peranti fotoelektrik kesan fotoelektrik pemancaran fotoelektrik tolok tekanan fotoelektrik kepekaan fotoelektrik hasil fotoelektrik fotoelektron fotopancaran fotoukiran fotopengujaan fotopembelahan fotopembentuk tiub fotokilau fotogrametri teknik fotograf fotopemulaan fotopengionan sd fotosimpang foto pendarkilau fotopenopengan fotometer fotometri fbtomikrograf fotopendarab — — — — —- — — - — — — — — — 493 .

fotopcndarah loton picofarad physical model physical order point physical property physical protection physical quantity physical restraint physical similarity physicochemical interaction physiological reaction physiology pi theorem pi-network pick-up pick-up link picker ears picker-chopper picker-husker picker-sheller picket dam Pickett’s method picking pickup pickup coil pico picofarad model fizik titik tertibfizik sifat fizik perlindungan fizikal kuantitj fizik halangan fizik keserupaan fizik saling tindak kimiafizik tindak balas fisiologi fisiologi teorem pi rangkaian-pi pungutan pautanpungut pemetikjagung pemetik-pencincang pemetik-pengup~s pemetik-pelerai empang pancangj empangan pancang kaedah Pickett pungutan pikap gegelungpikap piko pikofarad — — — — — — — — — — — — — — penverakan-foton fotoncutroii — — — — — — — — —— — — — — — — — — tindak balas fotonuklear focopempolimeran fotopengulang fotorintangan fotoberintangan fotopeka fotosintesis fototransistor fototiub fotovolta sd fotovolta kesan fotovolta sempadan air bumi permukaan air bumi air humi gerakan mengelak ayunan mengelak penjerapan fizik pemalar fizik peranti fizik matra fizik/dimcnsi fizik pciigchadan fizikal — — — — — — — —— — — — — 494 .photomultiplier tube photomultiplier tube photon photon-scattering photoncutron photonuclear reaction photopolymerization photorepeater photorcsistance photorcsistive photosensitive photosynthesis phototransistor phototuhe photovoltaic photovoltaic ccli photovoltaic effect phreatic divide phreatic surface phreatic water phugoid motion phugoid oscillation physical adsorption physical constant physical dcvice physical dimension physical limitation tiul.

penembusan titik penyucukan 495 Pierts-Naharro stress piezoclec t nc piezoelectric crystal piezoelectric effect piezoelectric pick-up piezoelectricity piezometer piczometi-r tube piezometric head piezometric line piezometric pressure piezometric surface piezoresistancc pig iron pigment pigmentation pilaster pile pile cap pile driving pile driving formula pile driving frame tegasan Pieris-Naharro piezoelektrik habiur piezoclektrik kesan piezoelektrik pungut piezoelektrik kepiezoelektrikan piezometer nub piezometer turus piezometer — — -~ -~ —— — -~ - — —~ — — —~-- ganis piezometer tckanan piezometer permukaan piezometer nintangan piezo hesijongkong pigmen ocmpigmcnan -— sendidinding cerucuk. himpunan.pictorial drawing pictorial drawing picture black picture carrier picture element picture frame fixture picture inversion picture monitor picture quality picture roll picture signal picture slip picture to synchronizing ratio picture white piecewise continuous function piecewise linear characteristic piecewise linear model piecewise linear system pier pier footing Pierce oscillator piercing piercing point lukisan hcrgambar hitam gambar pmmhawa gambar unsur garnhar lekapan bingkai gambar penvongsangan gamhar pengawas gambar mutu gambar gulinggamhar isyarat gambar gelinciran gambar nishah gambar ke pcnvegcrakan putih gamhar rangkap herterusan sesece his ciri lelurus sesecehis model lelurus sesecehis sistem lelurus sesecehis tambangan. timbunan tukupcerucuk hentakan cerucuk fiinnula hentakan cerucuk /rumus hcntakan ccrucuk kerangka hentakan cerucuk — -. temhok samhut~tiangsamhut tapak tembok sambut pcnga~ un Pierce pcnvnciikan.---— — — - pile driving frame — .

pile driving resistance pile driving resistance pile fender pile foundation pile group pile hammer pile load test pile mooring pile oscillator pile trestle piled foundation pilgrim nut pilgrim wire pillar pillar ladder pilling Pilling-Bedworth rule pilot pilot channel pilot control pilot flag pilot jet pilot ladder pilot lamp pilot launch nintangan hentakan eerucuk dapra cerucuk asascenucuk kumpulan cerucuk tukulcerucuk ujian beban cerucuk tambatan cerucuk pengayun cerucuk. malim saluran pandu kawalanjuruterbang bendera malim jet pandu tangga malim lampu panduan lancaran malim pilot light pilot operated reliefvalve pilot plant pilot testing pilot tone pilot valve pilot wire relay pilotage pilotted valve pin pin assignment pin board pin joint pin limitation pin rail pin requirement pin nivetting pin-connected member pin-ended member pin-type mill pinch effect pinch-off pinch-offvoltage pinched bond pinched composition pinched composition api pandu injaplega tenkendalijauh loji pandu ujian pandu nada pandu injap pandu geganti dawai pandu pejabat malim. memalim. pin penugasan cemat papan cemat sendi cemat pengehadan cemat susur ccmat kcpcrluan pin penivetan cemat anggota tersambung cemat anggota berhujung cemat pengisarjenis-pin kesanjepit jepitan voltanjepitan ikatan terjepit kerencaman terjepit —- — — — — — — — — — —— —— — — — — — — — 496 . pengayun himpunan perembat cerucuk asas bercerucuk nat pilgrim dawai pilgrim tiang tangga tianig pcngepilan aturan Pilling-Bedworth juruterbang. bayaran malim injap berpandu cemat.

pincushion distortion pincushion distortion pinhole pinion pinned pinned base pinning ofdislocation pintle pin tie bearing pin tie nozzle pin tie score pintle-type fuel nozzle pip marker pipe pipe bend pipe bend loss pipe berth pipe casing pipe column pipe cushion pipe dimension pipe elbow pipe elliptical pipe entrance friction pipe equivalent length pipe fitting pipe friction — — — -— — — piston meter herotan peniti lubangjarum pinan bercemat tapak bercemat penghadang kucilan engsel galasengsel muncungengsel hang engsel muneung bahan apijenis engseh penanda pip paip hiku paip kehihangan liku paip ranjangpaip selongsong paip tiangpaip kusyen paip matra paip/dimensi paip siku paip paipelips geseran alur masuk paip panjang setara paip pasangan paip geseran paip 497 pipe network pipe plug and cap pipe resistance pipe still pipe thread pipe tunnel pipe-laying vessel pipe-line computer pipe-type electrostatic precipitator pipeline pipeline efficiency pipeline transportation piping piping layout Pirani gauge piston piston boss piston clearance piston crown piston displacement piston end clearance piston engine piston flow piston lifting pin piston meter rangkaian paip palam dan tukup paip nintangan paip suhingan paip uhirpaip terowong paip vesel pasang paip komputer tahian paip pemendak elektrostatik jenis-paip talian paip kecekapan talian paip pengangkutan taiian paip perpaipan susunatur perpaipan tolok Pirani omboh tornbol omboh kelegaan ornhoh puncakomboh sesaran omboh kelegaan hujungomboh enjinomboh ahiran omboh cemat mengangkat omboh meter omboh — — -— -— — — — — — — — — — — — — — — — — — — -- — - - .-— — .

—- plain flap pitching moment pitching velocity pitchpole pitchpot pith pith ball electroscope pitman pitometer pitot intake pitot traverse pitot tube pitot-in-verituni pitot-static tube pitting pivot pivot ended pivot pin pivotal condensation pivoting pivoting point placement placement moisture content plain bar plain bearing plain concrete plain flap momen anggulan halaju anggulan anggul gahah — peniuk gala-gala — empulur — elektroskop bebola empulur pitman -— pitometer — pengambilan pitot tcrabas pitot tiubpitot pitotdalam venturi — tiub pitot-statik — bopeng pangsi bcrhujung pangsi — ccmat pangsi —pcmehuwapanpangsi -.-fakior jarak berus gala-gala —jarak rivet --.piston pump piston pump piston ring piston ring groover piston sampler piston skirt piston slap piston trunk piston type supercharge pit greenhouse pit silo pit storage pit underpinning pitch analysis pitch angle pitch circle pitch collective pitch factor pitch mop pitch ofrivet pitch pocket pitch n-after pitch ratio pitched-blade turbine pitching pitching coefficient pitching control pamomboh gelangomboh — pcnigahur gelang omboh — pensampcromboh kainbi ornboh -tainparomboh .-batangomboh .-casharnpaujenisomboh rumah tanaman lubang silohuhang storan daham tubang ccmat-hawah luhang -— arialisis langsing -sudut anggul — hula tan pi C himpuiian anggul .-rncmangsi titik pangsi penictakan kandungan lembapan letak —— bar hem galasbiasa — konkrit biasa — kepak rata — — —- -— pokct pic curam kasau nishah pie turhin bilah-herpic meiigangguh pekahi anggulan kawalan anggulan 498 .

plain taper plain taper plain washer plain-cnd weight plait point plan planar circuit planar current loop planar defect planar diode planar graph planar motion planar technique planar transistor plane plane charge plane frame plane frame programme plane motion plane ofatom plane of bending plane of corstact plane of rotation plane section plane shape plane shear Strain plane strain urns hem sesendal hiasa herat hujung-hiasa -— titik plait — pelani~ rancangan — hitar satah -— gelung anus satah kecacatan satah diodsatah grafsatah gerakansatah — tekniksatah -transistorsatah satah cassatah kerangka satah aturcara keranigka satah gerakan satah — satah atom — satah lentii ran satah serituh — satah plitaran. — keratan satah henitik satah — terikan ricrh satah — terikari satah -— pI~irning plane strain fracture toughness plane stress plane surface flow plane truss plane wave planer planet planet gear planetary gear planetary gear train planform planf~rmcranked planform efficiency factor keliatan patah tenikan satah tegasan satah ahiran permukaan satah kekudasatah gelomhangsatah ketam. satah planet gear planet gear planet rangkaian gear planet planform/hentuk pelan hcntuk engkol faktor kecekapan planform /faktor kecekapan hentuk pelan uhahsuaian planfbrm/ uhahsuaiani hentuk pci an meter bias permeteran luas papan kcping pcntas papan papanan kawalan stuk terancang perancangan -— -— — plariform modification planimeter plan met rv plank plank stage planking planned stock control planning — — — — — — — 499 .

pl~!l~ling criteria tara perancangan/ kriteniuin perancangan — parameter peraneangan — penentuan perancangan . kejuruteraan loji — faktorloji susunaturloji/bentangan loji — daftar loji plasma salutan plasma -dinamik plasma -punaran plasma —jet plasma ayunan plasma arka plasma pensotongan arka plasma lepa papan lepa plastik analisis phastik lengkokan plastik 500 nilai plastic deformation plastic design plastic effect plastic equilibrium plastic flow plastic hinge plastic instability plastic limit plastic modulus plastic moment plastic moment distribution plastic package plastic paint plastic panel plastic potential plastic range plastic resin glue plastic state plastic strain plastic substance plastic theory plastic work term plastic zone plastication plast icator plasticity plasticity ubah bentuk plastik rekabentuk plastik kesan plastik keseimbangan plastik aliran plastik engselplastik ketakstabilan plastik had plastik modulus plastik momen plastik agihan momen plastik bungkusan plastik cat plastik panel plastik upava plastik julamplastik gludamarplastik keadaan plastik tenikan plastik bahan plastik teoni plastik sebutan kerja plastik zon plasmik pemplastikan pcniplastik kcplastikan planning criteria planning parameter planning specification plant plant design and process analysis plant efficiency plant engineering plant factor plant layout plant register plasma plasma coating plasma dynamics plasma etching plasma jet plasma oscillation plasma-arc plasma-are cutting plaster plasterboard plastic plastic analysis plastic buckling — .loji — anahisis rekabentuk loji dan proses kecekapan hoji —.— — - —— — — — — — — — — — — — — .

litar tersandar tiang mercu berplat baji tukang plat pelantar kerangka pelan tar pengukuh plat teoni plat tunas plat-dan-kerangka penekan tunas plat-dankerangka dataran tinggi panjang dataran tinggi voltan dataran tinggi platinum meter suhu nintangan platinum main bahik kebuk plenum sistem Pleuger garis Plimsoll . pemplastikan memplastikkan bahan pemplastik plastisol plastometer plat ujian galas plat kapit plat simpai plat.plasticity correction curve plasticity correction curve plasticity correction factor plasticity failure mechanism plasticity index plasticity ofmix plasticity retention index plasticization plasticize plasticizer plastisol plastometer plate plate bearing test plate clamp plate collar plate curvature and twist plate door plate edge planer plate efficiency plate erector plate girder — Plimsoll line lengkung pembetulan keplastikan fakton pembetulan keplastikan mekanisme kegagalan keplastikan indeks keplastikan keplastikan campuran indeks pengekalan keplastikan keplastikan. relang plat kelengkungan dan piuhan plat pintuplat pengetam tepi plat kecekapan plat penegakplat galang plat 501 plate hanger plate heat exchanger plate loading test plate modulation plate shop plate strip plated circuit plated mast plater’s wedge platform platform frame plating stiffener plate theory plate-and-frame filter plate-and-frame filter press plateau plateau length plateau voltage platinum platinum resistance thermometer playback plenum chamber Pleuger system Plimsoll line -— — — -— -— —- — — — -— —— —— — — — — — — — -— — — penggantung plat penukarhabaplat ujian bebanan plat pemodulatanplat bengkel plat platjalur litar berplat.

— — — — — — — -— — — — — — — — — — — -— — — — -— -— — -— — — — — — — — — — — — -— — — —— — — 502 . carla palani potong palam pneumatic gauge plumbing plume plummer block plunger plunger pump plunger stroke plunger valve plutonium pluviometric gradient ply ply rating plywood plywood roofdeck plywood sheathing plywood siding pneumatic pneumatid actuating yalve pneumatic pneumatic pneumatic pneumatic pneumatic pneumatic pneumatic caisson controller conveying conveyor damping forming gauge memasang paip: kerja paip plum bongkah bantalan pelocok pam pelocok lejang pelocok injap pelocok plutonium kecerunan pluviometer lapis kadaran lapis papan lapis geladak bumbung papan lapis lapikan papan lapis sisian papan lapis pneumatik injap pcnggcrak pneumatik kaison pneumatik pengawal pneumatik penvampaian pneumatik pcnyampai pneumatik nedaman pneumatik pembentukan pneumatik tolok pncumatik —.plot plot plotter plotting plotting position plough plow steel rope plowshare plowsole plug plug and slot weld plug board plug flow plug hatch plug in unit plug lead plug spanner plug weld plug-flow reactor plug-in pump plug-in valve plugback plugback cementing plugging braking plugging chart plumb cut bid ang. pemplotan kedudukan meniplot bajak tali keluli waja pisau bajak telapak bajak palam kimpalan palam dan luhang alur papan palam ali ran palam hac palam unit palam dawai palam sepana palam kimpal palam reaktor palam aliran pam palam palam injap palani dasar pcnyinlenan p~ilatiidasar ~ hreka~ l~~l a ii. plot pemplot memplot.

pneumatic hammer pneumatic hammer pneumatic holder-on pneumatic proportional controller pneumatic relay pneumatic riveting pneumatic separator pneumatic steering gear pncumatic system pneumatic tool pnç~umatictransfer system pneumatic tube pneumatic two-position controller pneumatic tyred roller pnçumencaton Po~kels effect pocket bunker pocket dosimeter pocket thermometer podded engine Pol~lhausen’s method point — — — pointing accuracy tukul pneumatik pcnahan pneumatik pengawal berkadan pneumatik geganti pneumatik perivctan pneumatik pemisah pneumatik peralatan kemudi pneumatik sistem pneumatik perkakas pneumatik sistem pemindah pneumatik tiub pneumatik pengawal dua-kedudukan pneumatik penggelek bentayan pneumatik tolok isipadu pneumatik kesan Pockets bunker sedia-guna meter dos poket meter suhu poket enjinberpod kaedah Pohlhausen titik. takat point attenuation kernel point bearing pile point charge point contact point defect point dipole point efficiency point group point load point oforigin point ofreference point pigment point resistance point row point source point surcharge load point to~intcommunication point view point vortex point-gauge point-joint measurement point-to-point circuit point-to-point transmission pointer pointer needle pointing accuracy inti pengecilan titik cerucuk galas titik cas titik sentuhan titik kecacatan titik dwikutub titik kecekapan titik kumpulan titik beban titik titikasalan titik rujukan pigmen tjtik nintangan titik batas tanjung punea titik beban tambahan titik perhubungan titik ke titik pandangan titik vorteks titik tolok penunjuk ukuran titik-sambungan litar titik ke titik penghantaran titik ke titik penunjuk jarumpenunjuk kejituan penunjukan —- — - —— —- — — — — — — -— — —— — — — —- -— — — — — — — — -— ———— —- 503 .

poise (unit) poise (unit) poison nucleus Poisson distribution Poisson equation Poisson ratio Poisson strain poker vibrator polar characteristic polar control polar coordinate polar crane polar diagram polar indicator polar mode polar molecule polarplot polar plotting method polar relay polar representation polar transistor polar transmission polar vector polar-modulation system polanistroboscope polarity polarity plug poise (unit) nukleus racun taburan Poisson persamaan Poisson nisbah Poisson terikan Poisson penggetar cucuk cirikutub kawalan kutub koordinat kutub krenkutub gambarajah kutub penunjuk kutub ragam kutub molekul kutub plot kutub kaedah mempiot kutub geganti kutub perwakilan kutub transistor kutub penghantaran kutub vektor kutub sistem perYiodulatan kutub stroboskop kutub kekutuban palam kekutuban pole shifting theorem — — — — — — — — — — — polarity-indicator system polarizability polarization polarization current polarization curve polarization diversity polarization method polarization ofelectrode polarized polarized ammeter polarized electrolytic capacitor polarizing angle polarogram polarograph polaroid polder pole pole building framing pole commutation pole compensation pole frame poleleakage flux pole mechanism pole pitch pole shifting theorem — — — — —— — — — — sistem penunjuk kekutuban kebolehkutuban pengutuban arus pengutuban lengkung pengutubaii kepelbagaian pengutuban kaedah pengutuban pengutuban elektrod terkut~sb meter ampere terkutub pemuat elektrolitik terkutub sudut mengutub polarogram polarograf polaroid lcnibah tcbus—guna kutub kerangka bangunan tiang penukartertiban kutub pampasan kutub kerangka tiang fluks bocoran kutub mekanisme kutub jarak kutub teorem menganjak kutub 504 .

pole-assignment technique pole-assignment technique pole-zero pole-zero cancellation pole-zero compensation pole-zero diagram polished rod polisher polishing polishing of metal polled Circuit polling pollution pollution monitor polyacrylonitnile polvatomic gas polyblend polvblock carbon evaporator polvhutadiene block copolymer polycarbonate polvcell design technique polychloroprene polycrystalline material polvdimethylsiloxane polydispersity polyester polyether polyethylene polyethylene teraphtalate polyfunctional polyfunctional compound polygon polygonization polyisoprene polymer polymer concrete polymer-solvent interaction polymeric solution polymerization polymerization rate polymorph polymorphic transformation polymorphism polyoxymethylene polypeptide chain polyphase polyphase commutator machine polyphase directional relay polyphase material polyphase system polyphase system teknik tugasan kutub kutubsifar pembatalan kutub sifar pampasan kutub sifar ~ambarajah kutub sifar rod tergilap penggilap penggilapan menggilap logam litar tertinjau tinjauan pencemaran pengawas pencemanan poliaknilonitril gas poliatom poliadun penyejat karbon poliblok kopolimer blok polibutadiena polikanbonat teknik rekabentuk polisel polikloroprena bahan polihablur polidimetilsiloksana kepolisenakan poliester polieter polietilena polietilena teraftalat polifungsi sebatian polifungsi poligon pempoligonan poliisoprena polimer konknit polimer saling tindak polimerlarutan larutan polimer pempolimeran kadar pempolimeran polimorf penjelmaan polimorf polimorfisme polioksimetilena rantai polipeptida polifasa mesin penukartertib polifasa geganti polifàsa berarah bahan polifasa sistem polifasa -- — — -— — —— — -— — —— — — — —— —— — — — — — — -— — — —- — — — —— -— — -— — — — — — —— 505 .

tekanan air hang ponomenik — kcliangan — imbangan keliangan — log keliangan — keliangan lapisan — pemetakan keliangan — henliang —kon knit benliang — bahantara herliang plat berliang — kehompang berliang — batu herhiang — mehuncur — — — -— — — -— — poppet valve population centre distance population distribution population dose population employment — — — — 506 .tekanan hang pelesapan tekanan hang -— ruang hang ---asas isipadu hang -.polyphase wattmeter polyphase wattmeter polyphosphate polyprotic polysilane polysilicon polytetrafluoroethylene polytropie efficiency polytropic exponent polytropie process pond pontoon pontoon hatch pool boiling pool level pool reactor poop poorly graded gravel poorly graded soil popcorn polymerization Popov’s stability criterion — — — — — — — porpoizing meter watt polifasa polifosfat poliprotik polisilana polisilikon politetnafluoroetilena kecekapan politropik eksponen politropik proses politnopik kolam pontun hacberpontun didihan tenang aras kolam reaktor kolam kekota belakang batu kelikin bengred buruk tanah bergred buruk pempolimeran bertih nilai tara kestabilan Popov /knitenium kestahilan Popov injap popet jarak pusat penduduk taburan penduduk dospenduduk pekerjaan penduduk population forecast population mean porcelain porcelain enamel porcelain enamelling pore pore air pressure pore diffusion control pore fluid pore pressure pore pressure dissipation pore space pore volume basis pore water pressure poromerics porosity porosity balance porosity log porosity ofbed porosity partitioning porous porous concrete porous medium porous plate porous shell porous stone porpoizing ramalan penduduk minpenduduk tembikar -— enamel temhikan — pengenamelan tembikar hang tekanan udara hang kawalan resapan hang —hendalir hang -.

kin. hang penguasa pelabuhan sayap kin kemudahalihan mudah alih bateni mudah ahih pembilang mudah alih kren mudah alih perantara data mudah ahih geladak mudah alih ahatan mudah alih lampu mudah alih paip mudah alih aturcara mudah alih jenjak mudah ahih portal kerangka portal putingberlubang tingkap magun bahagian simen Portland pengeiolaan keluaran Portland kedudukan kodkedudukan sistem kawalan kedudukan position probability curve position s~nsingcode position sensitive detector position servomechanism position vector position-sensitive photo device positive positive coefficient positive displacement compressor positive displacement power positive displacement pump positive feedback positive going transition positive ion positive logic positive logic assignment positive logic convention positive phase sequence lengkung kebarangkalian kedudukan kod menderia kedudukan pengesan peka kedudukan servomekanisme kedudukan vektor kedudukan peranti foto peka kedudukan positif pekali positif pemampat sesarati positif kuasa sesaran positif pam anjakan positif suap bahik positif peralihan ke positif ion positif logik positif7mantik positif tugasan logik positif/ tugasan mantik positif kelaziman logik positif/ kelaziman mantik positif pemodulatan positif jujukan fasa positif — — ——— — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — positive modulation positive phase sequence — — 507 .port port port authority port wing portability portable portable battery portable counter portable crane portable data medium portable deck portable instrument portable light portable pipe portable program portable stanchion portal portal frame ported nipple porthole portion Portland cement Portland product handling position position code position control system pehabuhan.

poeitive slope positive slope positive terminal positive trend positive wheel castor positron positronium possibility possible capacity possible reaction path post bracing fence construction post buckling post cure post curing post hole digger post-buckling behaviour post-deflection post-deflection acceleration post-dialling delay post-hole auger post-tension postcard survey postfonming postheat postmultiply -— -.— potentiometer error cerun positif pangkalan positif arah aliran positif lereng-lereng roda positif positron positronium kemungkinan kemuatan mungkiri laluan tindak halas mungkin pembinaan pagan rembatan tiang pascalengkokan pascaawet pascapengawetan penggahi lubang tiang kelakuan pascamelengkok paseapesongan pecutan pascapesongan lengah pascadail genimit lubang tiang pascategangan tinjauan poskad pascapembenitukan pascapanas pascadanab postulated accidents pot pot life pot-set mode potential potential barrier potential definition potential diagram potential difference potential drop potential energy potential equation potential flow potential function potential gradient potential head potential hill potential jump potential problem analysis potential profile potential scattering potential traffic potential transformer potential variation potentiometer potentiometer error kernalangan andaian pot hayat pot ragam set pot upaya sawar upaya taknifupaya gambanajah upaya beza upaya susut upaya tenaga upaya persamaan upaya ahiran upaya rangkap upaya kecerunan upaya turus upaya bukit upaya lompatan upaya anahisis masalah mungkin susuk upaya serakan upaya lahulintas mungkin pengubah upaya keuhahan upaya meter upaya ralat meter upaya -— -— 508 .

- .-—-— -.- — .potentiometry putcii tinmet rspotent iostat Potter diagram poultry house poultry processing poundal pounding pounding arratigement Pourbaix diagram powder camera powder diffraction data file poss den metallurgy powder X-ray method powdered rubber power power altitude factor power amplifier power angle power assisted steering power available-altitude fac ton power booster power brake power burnout ratio pcrrneteran upava potcntiostat gambarajah Potien numah ayam itik pemprosesan ayam itik poundal godaman susunan godaman gambanajah Pounbaix kamera serbuk fail data behauan serbuk kaji logarn serhuk kacdah sinar-X serbuk getah senhuk kuasa tàktor ketinggian kuasat faktor altitud kuasa penguat kuasa sudutkuasa stcrcng terhantu kuasa fakior ketinggian kuasa boheh sedia/faktorahtitud kuasa holeh sedia penggalak kuasa brek kuasa nisbah kuasa hangus power chart power circle diagram power circuit breaker power code power coefficient ofreactivity power control circuit power cnnyersioii ens’ power delay product ~ density power density spectrum power desalination reactor power dissipation power distribution power equivalent power excursion power factor power factor adjustment power factor correction power factor meter power fail interrupt power fail protection power flow power function —-— —- power function canta kuasa garnbarajah bulatan kuasa pemutus litar kuasa kodkuasa pekahi kuasa keneaktifan hitar kawahan kuasa petiukaran kuasa kos kuasa kehuanan lengah kuasa ketumpatan kuasa spektnum ketumpatan kuasa reaktor penyahgaraman kuasa pehesapan kuasa agihan kuasa setara kuasa persianan kuasa faktonkuasa pelanasan faktor kuasa pembetulan faktor kuasa meter faktor kuasa sampukan gagal kuasa perhindungan gagal kuasa ahiran kuasa nangkap kuasa — -— .- — — — — — — -— — — —— -- - -- 509 .---.

-—— — -— — — — —— .— — — - -— — — 510 .power fuse power fuse power gain power gas power generator power indicated-altitude factor power input power interchange powerjet power law equation power level power loading power loss power mismatch power output power pack power plant power profile power range power rating power reactor power requirement power screw power setback power shaft fiuskuasa gandaankuasa — gas kuasa -— penjana kuasa -— faktor ketinggian kuasa tertunjuk/faktor altitud kuasa tertunjuk —masukan kuasa —sahing tukar kuasa — jet kiiasa —— persamaan hukurn kuasa — aras kuasa behanan kuasa kehihangan kuasa tak padanan kuasa keluaran kuasa pak kuasa — loji kuasa susuk kuasa — julat kuasa kadarankuasa reaktorkuasa keperhuan kuasa -— skru kuasa -— keratan kuasa aci kuasa power shovel power station power steering power steering gear power stroke power supply power supply rejection power swing blocking power system power take off power transfer power transformer power transmission power transmission clutch power transmission gear power unit power-drop factor power-law fluid power-law model power-up reset power-weight ratio powered control powered lift powered translational flight ~ crs of is powers of a penvodok kuasa stesenkuasa stereng kuasa perahatan kemudi kuasa lejang kuasa bekalan kiiasa penohakan bekalan kuasa penyekatan buaian kuasa sistem kuasa sadapkuasa pindah kuasa pengubah kuasa penghantaran kuasa cekam penghantaran kuasa gear penghantaran kuasa unit kuasa faktor turun-kuasa bcndahir hukum-kuasa model hukum kuasa set semula kena-kuasa nishah kuasa-herat kawahan henkiiasa angkatan henkuasa penerbangan alihan henkuasa kuasan — — -.

pozzolana simen pozzohana amali/praktik muatan praktik amalan hajak sepak bentuk Prairie haluan Pram nomborPrandtl teoni Prandtl-Glauert pengcmbangan PrandtlMayer persamaan kerajang udara Pnandth/persamaan aerofoil Prandtl teori lapisan sempadan Prandtl hipotesis Pnandth kekuda Pratt tunas berterusan Prayon pnaanalisis luhang prajana/luhang pragenek prapengkarbonatan konknit pratuangjkoiiknit tuatig sflip pre-condueting current pre-consohidation pre-cooling pre-drihled hole pre-emphasis pre-engaged starter drive pre-erection pre-ignition pre-loading pre-loop transfer function pre-mixed concrete pre-operational test pre-preg pre.- — -- -— .-—- — —- — anus praahin prapengukuhan prapendinginan lubang pragerudi prategasan pemacu pemula pramasuk prategakan pracucuhan prabebanan rangkap pindah pragelung konkrit pracampur/ konkrit campur siap ujian prakendahian prapreg prapemproses kelompok prapengeluaran kotak gear prapemihih prarendaman prarendaman batu baur prauji prapemvulkanan prapenguat cerucuk pratuang/cerucuk tuang siap papak pratuang/papak tuang siap 511 .processor pre-production hatch pre-sehecton gearbox pre-soaking pre-soaking ofaggregate pre-test pre-vulcanization preamplifier precast pile precast slab precast slab — — —— — — — — — — — — —— — — — — —- —- —-— Prandtl’s boundrv layer theory Prandtl’s hypothesis Pratt truss Pravon continuous filter pnc-analvsis pre-honed hole pre-canbonation pre-cast concrete —- — -.Poynting vector Poynting vector pozzolana pozzolanie cement practical practical capacity practice Prairie bottom mouldboard Pram bow Prandtl number Pnandtl-Glauert theory Prandtl-Mayer expansion Pnandtl’s aerofoil equation vektor Poynting .

curahan lebihan curahan pengerasan mendakan keamatancurahan rawatan mendakan unit pemendakan pemendak persis kepersisan galas kepersisan pcnggerudian tepat kayu persis masukan prapadam prakental turasprasalut kebuk prapembakaran pramampatan tekanan prapengukuhan precure precursor predetermination predetermined motion-time system predictability prediction predictive control system predictor-corrector method predischarge current predistortion prefab house prefabrication prefade listening preferential trip preferred nominal dimension prefix block praawet prapenanda pratentuan sistem gerak-masa terpratentu kebolehramalan ramalan sistem kawalan ramalan kaedah peramal-pembetul arus pranyahcas praherotan rumah pasang siap pemprabikinan pendengaran prapudar pelantik pihihan matra namaan diutamakan /dimensi namaan diutamakan nombor diutamakan halaan diutamakan nilainntangan diutansakan saiz diutamakan nihaidiutamakan injap praisi prapemasangan.precast unit precast unit precede precedence effect precession precious metal precipitate precipitation precipitation excess precipitation hardening precipitation intensity precipitation treatment precipitation unit precipitator precise precision precision bearing precission drilling precission timber preclearinput precoagulum precoat filter precombustion chamber precompression preconsohidation pressure unit pratuang/unit pasang siap dahului kesan duluan liukan logam berharga mendakan mendakan. awalan blok awalan — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — — — — — preferred number preferred orientation preferred resistance value preferred size preferred value prefihl valve prefix prefix block — — — — — — — 512 . hujanan.

penekan mesin tekan awetan tekan tunas tekanan pembentukan tekan tandatekan tangki keluli tertekan tekanan suduttekanan tekanan rehat peñgabus tekanan imbangantekanan — —— — — pracampur/pracampuran nyaha pracampur pradarab persediaan. penyediaan perbehanjaan persediaan masa penyediaan ultra pengemparan persediaan meter bayar dulu pnapolimer —— —- — -— — 513 .preform preform preheat preheater prehnitene preignition preliminary design preliminary development pncimmarv engineering report prehoad preload anchorage preload test premature premature failure premature scheduling premelt premix premix flame premultiply preparation preparation expense preparation time preparative ultracentrifugation prepayment meter prepolymer prabentuk prapanas prapemanas prchniten prapcncueuhan rekabentuk permulaan pembangunan permuhaan laporan kejuruteraan permulaan prabeban tanibatan prabeban ujiaii prabeban pramatang kegagalan pnamatang penjadualan pramatang pralebunan — —— —— — — pressure balance preprocessor capability prescribed mix preselection presehector present-state table present-worth method depreciation preservation preservation ofcore preservative preset preset input preset time presetable counter press press brake press cure press filter (pressure filter) press forming press mark pressed steel tank pressure pressure angle pressure at rest pressure atomizer pressure balance kemampuan prapemproses campuran ditetapkan prapihihan prapemihih jadual keadaan sekarang susut nilai kaedah nilai kini pengawetan pengawetan teras pengawet praset masukan praset masa praset pembilang boleh praset tekan.

pressure base pressure base pressure bulb pressure cap pressure coefficient pressure compensating emitter pressure control system pressure conversion factor pressure coohitig system pressure dependence pressure die casting pressure diffusion pressure distribution pressure drag pressure drop pressure filter pressure fluctuation pressure gasket pressure gauge pressure gauge diaphragm pressure gradient pressure head pressure head correction pressure heat exchanger asas tekanan bebawang tekanan tukup tekanan pekahitekanan pcmancar snenriainpas tekanan sistern kawalan tekanan faktor tukaran tekanan sistempenduiginan tekanan persandaran tekanan penuangan acuan tekanan resapan tekanan taburan tekanan seretan tekanan susutan tekanan tunas tekanan turun-naik tekanan gasket tekanan tolok tekanan gegendang tolok tekanan keceruiian tekanan hulu tekanan/rurus tekanan pembetulan tunis tekanan pcniukar haha tekanan pressure ininiersed circuit breaker pressure impregnation treatment pressure interference pressure limiting valve pressure line pressure maintenance pressure measurement pressure meter pressure mine pressure multiplier pressure observation pressure plate pressure ratio pressure regulation pressure regulator pressure ring pressure slot pressure state pressure surge pressure swing pressure thermometer pressure tone pressure total —- pressure total pemutus litar tekanan terendam rawatan pengisian tekatsan pi—usbelauaii tekatiami liildl) rnengchad tskaiiaii galis tekatiami f)ciigtk~tlami t iktii.iii pengukuran sekanan meter tekarian lonibong tekanan petidarab tekanan ceiapan tekanan phat tekanan nisbah tekanan pengaturan tekaiian pengatun tckanan gelang tckanan lubamig alur tekanan keadaan tekanan pusuan tekanan huaian tekanan meter suhu tekanan iiada tekamiari jurnlah tckanan -— —-- - — — — — — — —- — — — — — — — — — —- — — —— -— -— —- —— — 514 .

pressure tranimonic pressure transonic pressure tube reactor pressure vessel pressure void ratio curve prcssure-enthalpy chart pressurization pressurized heavy water reactor pressurized shell pressurized water reactor pressurizer prcsswheel prestress prestressed concrete prestressing bed prestressing force prestnessing system prcstnessing tendon pretension pretensioning pretest pile pretimed traffic commi signal preultimate unit effect transonik tekanan reaktor tiub tekanan bekas i’-kaiian/hejana tekaiian leiigkung :usbah tekananlompang Carla tekatiami entalpi peneka’-~in reaktor ar herat bertekanan kelompang hentekanan reakton ~ir hentekanan pcnckan ruda tek--sn pnatega~an konkrit prategasan dasar prategasan dava prategasan sistem pratcgasan tendon prategasan pratcgang prategangan cerucuk prauji isyanat kawalan laiulintas tirtentti masa kesan unit pramukiamad prevailing condition prevent preventer preventive maintenance preventor primary primary acceleration primary cell primary centre primary circuit primary clearance primary consolidation primary coolant primary cost primary creep primary current primary distillation primary fission yield primary flow primary ionization primary knock-on primary leakage reactance primary lever primary moment primary pump primary recovery

primary recovery keadaan wujud cegah penaha n penyengganaan cegahan pencegah
u tajna

—~

-—

-— — —

— — — -— —

-- -

pecutan utama sel utama pusatutama hitarutama kelegaan utama pengukuhan utama pcndingmn utama kosutama rayapan utama anus utama penyulingan utama hasil pembelahan utama ahiran utama pengionan utama laga utama regangan hocor utama tuil utama momen utama pam utama perolehan utama

515

primary service area priniary service area primary primary primary primary primary ship plane solution switching centre track winding kawasan pcrkhidttiatan utama satah gcliiicir utanisa peiivehesaiaii utamna t peiisii isa ii Ut a ma jejak utama helitan utama perdana; sebu kclas keserasian perdana kumpulan pendana imphikan perdana peniinimumanjadual iniphikami pcrdamia penggerak utama penvcbu penycbuan kebuk menyebu pam penyebuani sd primitif rangkaian primitif o t a ma paksi utama kehcngkungan utansa mama utama/dimensi o tam a satah litama principal plane stress principal quantum number principal rigidity principal segnient principal strain principal stress principal stress equation principal stress theors principal unit vector pniriciplc principle olduahity principle ofmeasurement principle ofoptimahitv principle ofstatic principle oftransmissibihity print print restore code (PR) printed circuit printed circuit board printed circuit card printed tape printer printer spacing chart priority circuit priority disable priority encoder

priority encoder iegasan satah utama riombor kuantum utama — ketegartin utama tembereng utama —tenikan utama tegasan utama persamaan tegasan utama leon tegasan Utama vektor unit utama prinsip — prinsip keduaan prinsip pengukuran —pninsip keoptimuman prinsip statik prinsip kcholehpindahan cetak kod cetak stor semuha hitar tercetak papars hoar tencetak kad hitar tercetak pita cetak pencetak carra penjarakan pencetak litar keutamaan lumpuhan keutamaan pengekod keutamaan
— -

prime prime compatibility class prime group prime iniplicant prime imphicant table minimization prime nsovcr pninscr pumps priming priming chamber priming pump primitive cell primitive network principal principal axis principal curvature principal dimension principal plane

516

priority interrupt system priority interrupt system priority-control register prism prism test prismatic beam prismatic channel prismatic coefficient prismatic compass piismatic fuel element prismatic self-supporting tank private branch exchange private circuit privilege class command prize probabilistic risks analysis probabilistic system probability probability density probability distribution probability function probability level
— -— -—

process control computer sistem sampukan keutamaan daftar kawalan keutamaan pnisma ujian prisma rasuk pnisma saluran prisma pekaliprisma kompas pnisma unsur hahan api henprisma tangki sokong din benpnisrria ibu sawat swacawangan hitar persendinian penintah kelas teristimewa umpil anahisis kebarangkahian nisiko sistem kebarangkalian kebarangkahian ketumpatan kebarangkalian taburan kebarangkahian rangkap kebarangkalian aras kebanangkalian 517 probability ofcall blocking probability paper probability theory probable error probable maximum flood probe probe compensation probe pad probe tip problem analysis by logical approach
—— -—

— — — — — —

problem-solving procedure proceed-to-select signal process assignment process assumption process chart process chart symbol process condition process control process control computer

kebarangkalian penyckatan panggilan kertas kebarangkahian teoni kebarangkahian nalat barangkahi banjir maksimum tcrbarangkahi kuar pampasan kuan pad kuar mata kuan anahisis masalah dengan pendeka tan logik/ analisis masalah dengan pendekatan mantik penyelesaian-masalah tatacara isyarat teruskan-memilih tugasan proses andaian proses earta proses simbol carta proses/ lambang carta proses keadaan proses kawalan proses komputer kawalan proses

process control system process control system process cmeation processdynamics process etigines-ring process execution process flow sheet process heating process initialization process initiation process input process loss process output process planning process rate process simulator process state process suspension process temperature control process termination process time processibility processing processing circuit processing energy processing oil processor sistem kawalan proses ciptaan proses dinamik proses kejuruteraan proses pclaksanaan proses hclaian aliran proses pemanasan proses pememulaan proses permulaan proses masukan proses kehilengan proses keluaran proses perancangan proses kadar proses penyelaku proses keadaan proses ampaian proses kawalan suhu proses pt-namatan proses nnasa [)roses keholehprosesan pemprosesan litar pemprosesan teriaga pcmprosesan minyak pemprosesan pemproses processor status work Proctor compaction test Proctor curve producer gas producing mechanism product product carrier product distribution product ofinertia product ofsum product removal product specification product term product-of-sum minimization production production centre production combination tool production control room production line production line instrumentation production load

pruductio. load kerja tarafpemproses ujian pemadatan Proctor lengkung Proctor gas pengeluar mekanisme pengeluaran basil darab; keluaran kapal angkut keluaran tabu ran keluaran basil darab sifatekun/ basil darabinersia
— — — - --

hasil darab tamnbah pembuarigan keluaran penentuan keluaran sebutan basil darab peminimuman basil darab tainbahan pengeluaran pusat pengeluaran perkakas gabungan pengeluaran bilik kawalan pengeluaran talian pengeluaran pengalatan tahian pengeluaran behan pengeluaran

-— —

518

production programme production programme production rate production stock production volume productivity productivity index productivity ratio proeutcctoid reaction proeutectoid steel professional engineer profile profile drag profile fiacus profile variation program program card prograni check prognann control transfer program control unit program counter program cycle timing program design program listing program loop aturcara pengehuaran kadar pemigeluaran stok pengeluaran i~ipadupengeluaran - pengeluaran — indeks daya pengeluaran -— nisbah daya pengeluaran tindak balas proeutektoid keluli proeutektoid junutera ikhtisas susuk seretan susuk
-- -

programme input equipment prograns manipulation instruction program tape program term program trace program-evaluation-andreview techniq tie programmable programmable attenuator suruhan pengolahan aturcara pita aturcara penggal rancangan sunihaturcana teknik penilaian-dankajian semula rancangan boleh atureara pengecil boleh aturcara/ pelcmah holeh aturcara penumpu boleh aturcara antara muka boleh aturcara tatasusunan logik boleh aturcara/tatasusunan mantik boleh aturcara sistem ingatan boleh aturcara ingatan baca sahaja boleh aturcara pemasa holeh aturcara asas rancangan kelengkapan masukan rancangan

-- -

—- --

— — —— — —

——

lbkus susuk perubahan susuk aturcara; rancangan kad aturcara semakan aturcara pindahan kawalan atuncara unit kawalan aturcara pembilangaturcara pemasaan kitar aturcara rekabentuk aturcara penyenaraian aturcara; senarai aturcara gelungaturcara

programmable concentrator programmable interface programmable logic array

programmable memory system programmable read-only memory (PROM) programmable timer programme base programme input equipment

— -

— -—

519

programme insert programme insert programme line programme pin board programme signal programmed calibration programmed card programmed check programmed control programmed device programmed marginal check programmer programming programming language programming oftransport ation progressive progressive collapse progressive efficiency progressive failure progressive rupture progressive settlement progressive slide progressive speed progressive trial progt~ve-conver~on modd Prohaska stability sisip rancangan talian rancarigan papan pin rancangan isyarat rancangan penentukuran tenaturcara kad teraturcara semakan teratuncara kawalan teraturcara peranti teratureara semakan tenaturcarajidar pengaturcana pengaturcaraan bahasa pengaturcaraan penancangan pengangkutan ansur runtub beransur kecekapan ansun kegagalan ansur rekahan ansun enapan ansun gelangsar ansun laju maju ujian beransur model petiukaran-ansur kestahilan Prohaska prohibit project pnojectchip project consumptive use project evaluation projected area projected cutoff projected weld projected-scale instrument projectile projection projection alignment projection exposure projection television receiver projection welding proliferation prolonged blast promenade deck prometacenter promoter prompt prompt character prompt critical prompt gamma radiation promptjump

prompt jump cegah projek;unjur serpihanprojek keperluan pengairan projek penilaian projek huas terunjur potongan terunjur kimpal terunjur alatan skaha terunjur peluncur unjuran jajaran unjuran dedahan unjuran penerima televisyen tayangan kimpalan unjuran penyelewengan bagas diperpanjang geladak pesiaran prometapusat penggalak serta-merta; penggesa aksara penggesa genting serta-merta sinaran gama serta-merta lompatan serta-merta

— — — — — — — — — — — —— —

——

—— — — — -— — — — — — —

520

prompt line prompt line prompt neutron prompt neutron fraction Prony brake proofload proofpressure test proofstrength proofstress proof-test proofing prop propagation propagation constant propagation delay propagation delay time propagation loss propagation ofstress propagation step propagation velocity propane propellant propeller propeller (axial) flow pump
—— — —

propeller polar diagram bans penggesa neutron serta-merta pecahan neutron sertamerta brek Prony bebanbukti ujian tekanan bukti kekuatan hukti tegasan bukti ujian bukti pengalisan sangga perambatan pemalar perambatan lengah perambatan masa lengah perambatan kehilangan perambatan perambatan tegasan langkah perambatan halaju perambatan propana bahandorong kipas/bebaling; pendorong pamaliran (paksi) pendorong propeller advance ratio propeller aperture propeller area ratio propeller blade propeller blade setting propeller boss propeller camber prcpeller cap propeller cavitation propeller disc propeller efficiency propeller fan propeller frame propeller geometry propeller grading curve propeller guard propeller horsepower propeller hub propeller induced efficiency propeller kinematics propeller law propeller locknut propeller mixer propeller momentum theory propeller plan-form propeller polar diagram nishah mara kipas l)ukaan kipas i1iSI)ill~luas kipas l)ilall kipas pclii~cSctaii hilah kipas tonibol kipas kaniher kipas tukup kipas pcronggaan kipas cakera kipas kecekapan kipas kipas pendorong kerangkakipas gcometri kipas lcngkung penggredan kipas adang kipas kuasa kuda kipas habkipas kccekapan teraruh kipas kincmatik kipas hukum kipas nat kunci kipas pencampur kipas teori momentum kipas bentuk pelan kipas ganiharajah kutub kipas

— —

— -~ --

— —

— —

—-

-~

— —

— —

521

propeller post propeller post propeller ringing propeller shaft propeller size propeller slip propeller slipstream propeller solidity propelling nozzle propelling power allowance propelling power deduction propelling power space proper constraint proper variable property damage property line proportion proportion ofload proportional proportional band proportional band width proportional control proportional control action proportional counter proportional limit tiangkipas deringkipas aci ldpas; aci pendorong saizkipas gelincir kipas arus-gelinciran kipas kepaduan kipas muncungdorongan basi kuasa dorongan potongan kuasa pendororig ruang kuasa pendorong kekangan wajar pembolehubah wajar kerosakan harta garis hak milik kadaran bahagianbeban berkadaran jalur berkadaran lebarjalur berkadaran kawalan berkadaran tindakan kawalan berkadaran pembilang berkadaran had berkadaran proportional navigation proportional region proportional sensitivity proportional sorption isotheim proportional-derivative control proportional-integral control propose arrangement proposed section propped propped cantilever propping propping agent proprietary tray propulsion propulsion aerodynamic propulsive efficiency propulsive lifting body propwash prorated billing proration prospect

prospect pemanduanarah herkadaran kawasan b~rkadaran kepekaan herkadaran garis sesuhuerapan berkadaran k a\vaIa ii ttrhi tan I,(rkadarail kassalan kanuran l)crkadaraiI susunancadangan keratan cadangan tersangga julur bersangga menyangga; penyanggaan agenmenyangga dulanghakmilik pendorongan aerodinamik pendorongan kecekapan dorongan jasad mengangkat dorongan alur g(Ii11(ii 1)cIlg(1)IIaIl prorat a 1ror~1t~1ai~ prospck

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— —

— — -— — — -—

— —

— —

522

prospecting prospecting prospcctivc current protection protection channel protective coating protective c’olloid protective device protective l~lm protective group protector tube protocol level protocol type proton number prototype prototype testing prototyping prototyping system protractor proving frame proving ring provisioned quantity proximate analysis proximity proximity ellect memprospek arus mungkin pcrlindungan saluran perlindungan penyalutan pclindung koloid pelindung peranti pelindung Proximity log proximity switch pseudo-adiabatic pseudo-clock pseudo-code pseudo-critical approximation pseudo-equilibrium line pseudo-essential prime group pseudo-instruction pseudo-operation pseudo-plastic liquid pseudo-preconsolidation stress pseudo-random binary sequence pseudo-reduction pseudobinary eutectie pseudocritical pressure pseudocritical property pseudocritical temperature pseudocuniene pseudodiagonalization pseudoliquid density pscudonoisc

pseudonoise log Proximity suis hampir pseudoadiabatik pseudojam pseudokod -- penghampiran pseudogenting garis pseudokeseimbangan kumpulan perdana pseudoperlu pseudosuruhan pseudokendalian cecair pseudoplastik tegasan pseudoprapengukuhan jujukanperduaan pseudorawak pseudoterturun eutektik pseudodwiunsur tekanan pseudogenting sifat pscudogenting sub U I)5(ti(l( genting pseiidokuiiieiia pscudopempepenjuruan ketumpatan pseudocecair pseudohingar

—-

-

— -

saput pelindung kumpulan lindungan tiub pelindung aras protokol jcnis protokol nomborproton contoh su!ung /eontohdasar ujian con toh-sulung pencontohsulungan/ eontoh-dasar sistem contoh—sulung jangka sudut kerangka hukti gelang tunjuk kuantiti tcruntuk - analisis hampiran kehampiran kcsan hampiran

523

pseudoplastic

pulsating quantity

pseudoplastic pseudoplastic flow pseudoplastic fluid pseudoreduced compressibility pseudoreduced pressure pseudoreduced temperature pseudoscalar quantity pseudostatic memory psophometer psychological difficulty psychrometer psychrometric chart psychrometric constant psychrometric dehumidification psychrornetric heating psychrometric ratio psychrometric state factor psychrometry psychrophile public address system public transport public transport assignment

— — — —

pseudoplastik aliran pseudoplastik bendalir pseudoplastik kebolehmampatan pseudoterturun tekanan pseudotertu run suhu pseudoterturun kuantiti pseudoskalar ingatan pseudostatik psofometer kerumitan psikologi psikrometer carta psikrometer pemalar psikrometer penyahlembapan psikrometer pemanasan psikrometer nisbah psikrometer faktor keadaan psikrometer psikrometri psikrofil sistem siar raya pengangkutan awam penentuan pengangkutan awam 524

Public Transport Infrastructure PROM programmer public utility system puddle clay puddled soil puddling pull instruction pull offspring pull-out pull-out protection pull-out torque pull-up pull-up pull-down ratio pull-up resistor pulldown resistor pullet housing pulley pulp pulsating current pulsating flow pulsating force pulsating load pulsating quantity

— — —

— — — — — — — — — —

— — — — —— — — — —

— — — — — — — -—

Infrastruktur Pengangkutan Awam pengaturcara PROM sistem kegunaan awam tanah hat kedap/ lempung kedap tanah terkedap mengedap suruhan tank pegas perenggang tarik-keluar perlindungan tarik-keluar kilas tarik-keluar tarik-naik nisbah tarik-naik tankturun perintang tarik-naik perintang tarik-bawah perumahan ayam dara kapi pulpa arusdenyut aliran denyut daya denyut beban denyut kuantiti denyut

pulsating EMF pulsating EMF pulse pulse amplifier pulse amplitude pulse amplitude modulation DGE herdenvut detiyut penguat denvut - jerayun denvut/amplitud d cnvu — pcmodulatanjcrayun denyut/pemodulatan amphitud denyut — meter pemurataan denyut — lebarjalurdenyut — pemodulatan kod denyut — turusdenyut — lengahdenyut — penyahragam denyut — lelaidenyut — pemoduhatan tempoh denyut — rangkap memaksa denyut — pemodulatan frekuensi denyut — rangkapdenyut — penjanadenyut — tinggidenyut — penganahisis tinggi denyut — pembezalayanan tinggi denyut
— —

pulse-echo technique pulse ionization chamber pulse jet pulse length pulse loading pulse mode pulse mode multiplex pulse moder pulse position modulation pulse rate pulse repetition frequency pulse response pulse rise time pulse spike pulse steering circuit pulse steering network pulse stuffing pulse tracing pulse transfer function pulse velocity pulse width modulated system pulse width modulation pulse-and-bar waveform pulse-echo technique kebuk pengionan denyut jet denyut panjangdenyut pembebanan denyut ragamdenyut multipleks ragam denyut peragam denyut pemodulatan kedudukan denyut kadardenyut frekuensi ulangan denyut sambutandenyut masanaikdenyut pepakudenyut hitar pandu denyut rangkaian pandu denyut padatan denyut sunihan denyut rangkap pindah denyut halajudenyut sistem termodulat lebar denyu t pemodulatan lebar denyut bentukgelombang denyut-dan-palang tcknik gema denyut

— -— ——

—-

pulse averaging meter pulse bandwidth pulse code modulation pulse column pulse delay pulse demoder pulse droop pulse duration modulation pulse forcing function pulse frequency modulation pulse ftinction pulse generator pulse height pulse height analyser pulse height discrimination

— —

— — — —

— —

——

525

pulse-jet engine pulse-jet engine pulse-narrowing circuit pulse-time modulator pulsed arc welding pulser pulsing flow pulverized fuel pulverized-coal engine pulverized-fuel ash pumice concrete pump booster pump characteristic pump drainage pump efficiency pump law pump matching pump performance data pump plunger data pump production rate pump room pump submergence pump vane pump well pump work pump-braking
jet dens UI lit a r in ens ciiipit d ensu pemodulat masa denyut kimpalan arka terdenyut pendenyut aliran berdenyut bahan api terhancur enjin arang ham terhancur abu bahan api terhancur konkrit pumis penggalak pam ciri pam sahiran berpam kecekapan pam hukum pam pemadanan pam data prestasi pam/data perlakuan pam
(‘ii]ifl

punch-type coring pumpable concrete pumped concrete pumped storage pumped valve pumped well drain pumping pumping efficiency pumping equipment pumping installation pumping loss pumping ofconcrete pumping plan pumping plant pumping power pumping power requirement pumping test pumping well testing pum pman punch punch press punch timing punch-through punch-through breakdown punch-through voltage punch-type punch-type coring konkrit boleh pam konkrit terpam simpanan terpam/storan tcrpam
terpam

——

- —

-— ——

injap
-—

— — -— — — — — — — — —

— -

— —-—

— —

— — —

data pelocok pam kadar pengeluaran pam bilik pam penenggelaman pam rampam telaga pam kerjapam pembrekan pam

- -—

sahiran telaga berpam mengepam kecekapan pengepaman kelengkapan mengepam pemasangan pengepaman kehilangan pengepaman pengepaman konkrit pelan mengcpam loji mengepam kuasa mengepam keperluan kuasa mengepam ujian pengepaman ujian telaga pengcparnan jurupam tebuk penekan tebuk pemasaan tebuk tehuk-tembus pecah-tebat tebuk-tembus voltan tebuk-tembus jenis tebuk penerasanjenis tebuk

526

punched card field punched card field punched card format punched hole punching failure punching shear punching shear load punching shear stress punkah louver pure bending ~ binary code pore hinarv cotinter pure component volume pure culture pure delay model pure fltnd element pure shear pure substance pure torsion purcls viscous fluid
purge

pyrometry incdan kacl tertehuk format kad tertehuk luhang teriebnik kegagalan penehukan ricih menehuk Iwhan ricih tehukan tcgasan ricih tel)ukan rampunkah
--

-

-

push button push operation push rod push time amplifier push to talk operation push-button dialling push-pull push-pull amplifier push—pull circuit pusher-type centrifuge putty gun pvcnomc icr pyramidal crystal pyramidal formula pyramidal wave pyrex glass pvrhcliometcr pvritc
pvrocc ram pvroclectric eileen

—-

punat tekani keridalian tolak rod tunjal peniguat masa tolak kendahian okan untuk cakap pciidanlan punat-ickani tolak-tarik penguat tolak-tarik litar tolak-tarik -- pengcrnparjcnis-pcnolak — pistol pakal - piknomctcr - hablur piramid formula pirarnid/rumus piramid grirni ha rig pi ram i d kaca pircks pi rh i Ii(nine Icr pint piroseram kesan piroelektrik pirohisis grafit pirolnsis pirometer
piromctri

--

-

---

lenturan tulen kod perduaan tulen pemhilang perduaan tulen isipadu komponen tulen kin tur tin len m ndel len gain t u len unsun bendalir tinlen ricih tinlers hahan oilers kilasan tinlen lsnndalir likat tuleni pemhcrsihan pcmhersihan sisncm pclcga periulenan penin len ketuicnian ginlning—ginluing

purging purging system purification
purifier pin ri Is

-—

——

-—

pin rIins

pvrolvsis pvrols tic graphite pyrometer pyrometry

527

pyrophyllite pyrophylhite pyrosihicate pyrostat pirofilit pirosilikat pirostat pyrotechnic pyrotron pyroxene

pyroxene
— — — — — —

piroteknik pirotron piroksena

528

quad

quantitative metallography

Q
quad quad buffer quad flip-flop quad latch quadded cable quadradisk quadrant quadrant photocell detector quadraphone quadratic quadratic driving force quadratic equation quadratic factor quadratic form quadratic lag quadratic performance index
— — — — — —— — — — — — — — — —

quadratic vector quadrature quadrature axis quadrature connected relay quadrature cross talk

— — ——

kuad penimbal kuad flip-flop kuad selak kuad kabel berempat cakèra kuad sukuan pengesan fotosel sukuan kuadrafon kuadratik daya pacu kuadratik persamaan kuadratik faktorkuadratik bentuk kuadratik susulan kuadratiT indeks prestasi kuadratik /indeks perlakuan kuadratik vektor kuadratik kuadratur paksi kuadratur geganti tersambung kuadratur cakap silang kuadratur

quadrature detector quadrature relation quadrature-carrier description quadnipod quadruple bus tranceiver quadruple point quadruple-expansion engine quadruplex system quadrupole qualification test qualitative design qualitative governing qualitative interpretation quality assurance quality control quality control chart quality factor quality scale quanta quantification quantitative design quantitative metahlography

— — —-

— —

— —

pengesan kuadratur hubungan kuadratur perihalan pembawa kuadratur kuadripod pemancar tenimahas kuadrupel titik empat fasa enjin pengembangan ganda empat sistem kuadrupleks kutub empat ujian kelayakan rekabentuk mutuan mengawalimbang mutuan pentafsiran mutuan jaminan mutu kawalan mutu carta kawalan mutu faktormutu skala mutu kuantum pengkuantitian rekabentuk kuantitian (ilmu) struktur logam kuantitian

529

peranti mekanik kuantum ~ilnsu) mekanikkuantum keadaan kuantum teori kuantum -— basil kuantum —— kuarantin -. persaniaan nsiri p-kcbezaan aras kuasi-fermiaras nurip-fermi kuasi-tak berputar minip tak berputar 530 .nasn—snl n iicici teurn iii quasi-cylinder theory quasi-differential equation i11~)—sninIn(l(l quasi-fermi level quasi-irrotational persamaan kuasikehezaan.quantitative modelling quasi-irrotational quantitative modelling quantity control quantity dry gas meter quantity measure quantity meter quantity production quantity wet gas meter quantization quantized feedback quantizer quantum quantum limit quantum mechanical device quantum mechanics quantum state quantum theory quantum yield quarantine qu artenary quarter chord point quarter Cut quarter deck quarter point quarter rudder quarter wave line pemodelan berkuantiti kawalan kuantiti meter gas kering kuantiti — ukuran kuantiti meter kuantiti pengeluaran kuantiti -meter gas basah kuantiti —pengkuantuman suap balik terkuantum -pengkuantum kuantum had kuantum .kuartener titik pcrentas suku potongansuku geladak belakang titiksuku kemudi suku tahian suku gclomhang —— — quartering quartie quartz quartz crystal thermometer quartz fibre electrometer (QFE) quartz oscillator quartz-crystal cheek quartzose quartzose sediment quasi-bistable circuit quasi-complementarysymmetry amplifier penyukuan kuartik kuarza meter suhu hablurkuarza meter elektrik gentian kua rza — pengayunkuarza semakan hablur kuarza kuarzos endapan kuarzos hitar kuasi-dwistabil/litar mirip dwnstahil penguat kuasipelemigkap-simet ri/ pcnguat mirippelcngkap-simetni —— Icon ki.

lelurusipersamaan separa hezaan minip—lelurus meter volt kuasi-puncak/ meter volt minp-puncak pckali kuasn-dornngan pekali mirip-dorongan proses kuasi-statik/proses mirip-statik kuasi-pegun/minp-pegun altran kuasi-mantap/ aliran minip-mantap keadaan kuasi-mantap/ keadaan mirip-mantap analisis kuasi-keadaanmantap/analisis mnnnpkead a an-mantap model kuasi-kimia/model minip-ki mia penglsvaratan aras empat hagan lindap elektrnk quench (metal) quench area quench delay quench time quencng ueuc queueing analysis queueing theory quihinary code quick clay quick closure-type valve quick condition quick exhaust valve quick-flashing light quick-return flow quicklime quicksand condition quiescent quiescent bed quiescent point quick fijI valve quick freezing quick release valve quick return valve -- lindap-kejut (logam/ kawasani lindap-kcjut lcngah lindap-kejut masa lindap-kejut pelindapkejutan haris-gilir analisis haris-gilir Icon baris-gilir kod panca perduaan tanah liatjenlus/lempung jerlus .keadaan pasirjerlus tenang lapisan tenang -.quasi-isothermal operation quick return valve quasi-isothermal operation quasi-linear differential partial equation quasi_peak oltrncter — quasi—proptilsivc toeflicient qpc quasi-static process - quasi-stationary -— — quasi-steady flow quasi-steads state quasi-steady-state analysis — — quasichemical model quaternarv signaling quay quench electric — — — — kciidalian kuasi garis sisuhu!kendalian miripgarns sesuhu peiamnaan srpara hczaan kuasi.penyejukbekuancepat injap lepas cepat — injap balik cepat -- 531 .-titik sepi nnjap isi cepat -.-keadaan jerlus injap ckzos cepat -lampu kelip cepat -aliran halik cepat -kapurtohor -.-injap lenis cepat tutup .

quiet take off and landing (QTOL) quotient register quiet take offand landing (Ql’OL) quieting quilting weld quinary counter Quine-McCluskev method — — — — — pelepasan dan pendaratan senyap menyenyap kimpalgegebar pembilang penlimaan kaedah Quine-McCluskev Quine-McCluskev minimization -— quoi n quotient meter quotient movement quotient register — — — — peminimuman QuineMcCluskey rahangbaji meter hasil bahagi pergerakan basil bahagi daftar hasil bahagi 532 .

r black level radial road R black level r peak level rabbet rabbet line rabbit (reactorengineering) race race around condition race around flip-flop race condition race-around race-free assignment racemization racing racing problem rack rack and pinion rack and pinion steering gear rack loss rack mounting racking rad radar beacon radar console — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — arashitamr aras puncak r tanggam garis tanggam arnab penghantar lumbaan. pengerakan rad matarah radar konsol radar 533 radar device radar meter radar profile radar receiver radar reflector buoy radar screen radarscope radiagraph radial clearance radial component radial consolidation radial diffusion radial drill radial engine radial flow radial gate radial gathering system radial heat conduction radial radial radial radial radial radial investigation load load-centre system piston pump ply tyre road — — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — —- perantiradar meter radar susuk radar penerima radar boya pemantul radar layar radar radarskop radiagraf kelega~njejanian komponenjejarian pengukuhanjejarian resapanjejarian gerudijejarian enjinjejarian aliranjejarian pintu air berjejarian sistem pengumpulan jejarian pengkondukan haba jejarian penyiasatanjejarian bebanjejarian sistcm pusat bebanjejarian pam ombohjejarian tayar lapisje.anian jalanjejarian . larian syarat lumba keliling flip-flop lumba keliling syaratlumba lumba keliling tugasan bebas lumba peraseman lumbaan masalah lumbaan rak rakdanpinan peralatan kemudi rak dan pinan kehilangan rak cagakrak penyadakan.

.-- radiation protecuon radiation pyrometer radiation resistance radiation source radiation streaming radiation trap radiative capture radiator radiatorblind radiator filler cap radiator hose radical axis radical coupling radical stability radicals lifetime radiobeanng radiobroadcasting radiocircuit radiocommunication radiocontrol radio distress frequency radio emergency installation radio fix radio frequency radio frequency amplifier .- -— — .- - perlindungani sinarani piromctersiiiaran tahan sinaran punca siiiaran penjurusan smaran perangkap sinaran penangkapan simian penvinar lapisan kasar penvinar tukup pengisi penyinar hos pcnvinar paksi radikal gandingan radikal kestahilan radikal masa havat radikal beaning beradio pcnyiaran radii) litar radio perhubungan radio kawalan radio frekucnsi kecemasan radio pemasangan radio kecensasan penetapan beradio frekuensi radio pc ing U at fick uensi radio .-— - .-.— — .radial shear zone radio frequency amplifier radial shear zone radial stress radial system radial test radial tyre radial velocity radial-flow fan radial-vane movement radian radiant efficiency radiant energy radiant heat radiation radiation area radiation burn radiation chemistry radiation damage radiation detection radiation dose radiation exposure radiation gauging radiation hazard radiation heat transferchart radiation monitoring system zon nicihjejanian tegasanjejanian sist em jeja nian ujian jejanian tayarJejanian halajujejanian kipas aliranjejarian pergerakan ramjejanian radian kecekapan sinaran tenaga sinaran haba sinaran sinaran kawasan sinaran bakaran sinaran kimia sinaran kerosakan sinaran pengesanan sinaran dossinaran dedahan sinaran penolokan sinaran bahaya sinaran carta pemindah haba sinaran sistem pengawasan sinaran 534 — - -— — —-.

- — .radio frequency voltage radioisotope generator radio frequency voltage radio goniometer radio link radio magnetic indicator radio navigation radio operator radio range radio receiver radio relay broadcasting station radio relay system radio room radio silence radio telephony radio teletype radio transmitter radio watch radio-frequency capacitor radio-potassium radioactive radioactive atom radioactive chain radioactive concentration radioactive decay radioactive disintegration radioactive element —— — —- — — —- — — — —— — — — — -— voltain frekuensi radio metersudut radio pautan radio penunjuk magnet radio pandu arab beradio pengendali radio julat radio penenima radio stesen penyiaran geganti radio sistem geganti radio bilik radio senyap radio telefoni radio teletaip radio peinancar radio awasan radio pemuat frekuensi radio radio-kalium radioaktif atom radioaktif rantal radioaktif kepekatan radioaktif penyusutan radioaktif penyepaian radioaktif unsur radioaktif radioactive equilibrium radioactive family radioactive gauging radioactive half-life radioactive initiator radioactive isotope radioactive material radioactive method radioactive series radioactive slug radioactive source radioactive substance radioactive tracer radioactive waste radioactive-tracer method radioactivity radioactivity log radiobiology radiochemistry radiographic flaw detection radiographic testing radiography radioisotope radioisotope generator .-- -— — — —— keseimnbarigan radioaktif keluarga radioaktif penolokan radioaktif setengah hayat radioaktif pemula radioaktif isotop radioaktif bahan radioaktif kaedah radioaktif sin radioaktif slug radioaktif punca radioaktif bahan radioaktif penyurih radioaktif sisa radioaktif kaedah penyurih radioaktif kcradioaktifan log keradioaktifan radiobiologi radiokimia pengesanan kecacatan radiografik ujian radiografik radiografi radioisotop penjana radioisotop 535 .-- ..

radlolsotopic thermoelectric generator raised foredeck radioisotopic thermoelectric generator radiological protection radiology radiolysis radiometer radionucide radiosonde radiotelephone radium equivalent radius arm radius ofcurvature radius ofgyration radius ofinflu~nce radius ofinvestigation radius ofturn radius ratio radix radix addition radix arithmetic radix arithmetic overflow radix arithmetic subtraction radix notation radix-minus-one notation radome radome aberration — penjana elektrik haba radioisotop perlindungan radiologikal radiologi radiolisis meter sinar radionuklid radwsonde radiotelefon setara radium lenganjejari jejari kelengkungan jejari legaran jejan pengaruh jejari penyiasatan jejari pusing nisbahjejani asas. radiks penambahan radiks aritmetik radiks limpahan aritmetik radiks penolakan aritmetik raçiiks tatatanda radiks tatatanda radiks-tolak-satu radom aberasi radom 536 raffinate raft chute raft footing raft foundation raft mat foundation rafter rag bolt rail rail stanchion rail transit system rail transit vehicle rail transport rail/bus system railroad railroad crossing railroad crossing signal rain shadow raindrop erosion rainfall component rainfall duration rainfall excess rainfall frequency rainfall intensity raingauge raised forecastle raised foredeck nafinat pelongsor rakit tapak rakit asasraltit asas tikar rakit kasau bolt gerigis landasan. rel jcrjak rd sistem alihan rd kenderaan alihan rel pengangkutan rd sistem bas/rel jalan keretapi lintasankeretapi isyarat lintasankeretapi lindung hujan hakisan titisan hujan komponenlebat hujan tempoh lebat hujan air larian frekuensilebathujan keamatan lebat hujan tolok hujan kekota depan timbul geladak depan timbul .

raised quarter deck random sample raised quarter deck raised tank top raised-head rivet rake rake angle raker raker-braced wall raking stem rally ram ram attachment ram effect ramjet ram pump ram recovery ratio Raman spectroscopy ramjet engine ram men ramp ramp error coefficient ramp function ramp generator ramp input ramp system ramp terminal — — — — — — — — — — — — — — — - — —— — geladak belakang timbul puncak tangki timbul rivet kepala timbul sadak sudutsadak penyadak/pencakar dinding terembat cakar linggisadak himpunan pelantak sangkutan pelantak kesan pelantak jet lantak pamlantak nisbah perolehan semula lantakan spektroskopi Raman enjin ram jet pelantak tanjakan pekali ralat tanjakan nangkap tanjakan penjana tanjakan masukan tanjakan sistem tanjakan pangkalan tanjakan ramp voltage ramp zero error system ramus step random random access random access memory random access store random binary wave random chain random coil random coincident selection random disturbance random drainage system random error random failure random flight random flight configuration random linear selection random logic random molecular energy random noise random number random packing random processing random sample — -— — — — — -— — — — -— — — — — voltan tanjakan sistem nalat sifar tanjakan kaedah ramus rawak capaian rawak ingatan capaian nawak stor capaian rawak gelombang perduaan rawak rantai rawak gegelung rawak pilihan sekenaan rawak gangguan rawak sistem penyaliran rawak ralat rawak kegagalan nawak langkah nawak tatarajah langkah rawak pilihan lelurus rawak logik rawak/mantik rawak tenaga molekul rawak hingar rawak nombor rawak padatan rawak pemprosesan rawak sampel rawak 537 .

kerawakan julat.kebolehjulatan .penjulaman — kitar Rankine jorong Rankine — skala suhu Rankine — teon Rankine Froude —— -- Rankine-Hugoniot adiabatic ranking ranking cycle ranking method rapid flow rapid frequency glide rapid hardening cement rapid incidence adjustment rapid transit bus system rapid-transit system rapidly varied flow Rapson’s slide rare-earth element rare-earth magnet Raschig ring rasp-bar cylinder raster raster burn raster scan raster-scan bit map ratchet ratchet windlass rate centre rate classifier rate constant 538 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — adiabatik RankineH ugoniot pemangkatan kitarpangkat kaedah pemangkatan aliran deras peluncur frekuensi deras simm mengeras cepat pelarasan tuju cepat sistem has alihan cepat sistem alihan cepat aliran berubah cepat gelangsar Rapson unsurnadir-bumi magnet nadir-bumi gelang Raschig silinder bar kikir raster bakaran raster imbas raster peta bit imbas raster gear sehala kapigearsehala pusatkadar pengelas kadar pemalar kadar .random signal rate constant random signal random surface renewal random test random traffic random variable random walk random-motion randomizing range range adjuster range attenuator range doubler range finder range light range ofstability range ofstrength range shelter range switch rangebility ranging Rankine cycle Rankine oval Rankine temperature scale Rankine Froude theory Isyarat rawak pernhaharuan permukaan rawak ujian rawak lalulintas rawak pembolehubah rawak — jalanan rawak — gerakan rawak — perawakan. hanjaran — pelarasjulat -— pengeciljulat -penggandajulat -penjulat — lamnpujulat — julat kestabilan — julat kekuatan — peindungjulat — suisjulat -.

— —— — — -— ———~ -— — —— — —— — -— kawalankadar langkah mengawal kadar langkah penentuan kadar kesan kadar persamaan kadar peranti suap balik kadar penjana kadar gegasing kadar/giro kadar penunjuk kadar kadar pembubuhan kadarkenaikan kadarcndapan/kadar penimbunan kadar pertambahan kekuatan kadarpemnbebanan kadar tindak balas kadar pulangan kadar naik voltan samnbar semula kadar oleng kadar nicih kadar pusingan stok kadan storan kadan ralat terjemahan proses kadar 539 rate-of-retraction test rate-race rated burden rated current rated output rated power rated stability limit rated transformation ratio rated voltage rating curve rating flume rating scale rating table ratio analysis ratio controller ratio correlation ratio detector ratio error ratio function ratio inverter ratio method ratio ofspecific heat ratio receiver ratio-arm bridge ratiometer ujian kadar penarikbalikan kadar lumba tanggungan terkadar anus terkadar keluararm terkadar kuasa terkadar had kestabilan terkadar kadar pengubahan terkadar voltan terkadar lengkung kadaran flum kadaran skala kadaran jadual kadaran analisis nisbah pengawal nisbah sekaitan nisbah pengesan nisbah ralat nisbah rangkap nisbah penyon gsang nisbah kaedah nisbah nisbah haba tentu penerima nisbah titi nisbah lengan meter nisbah .rate control ratiometer rate control rate controlling step nato determining step rate effect rateequation rate feedback device rate generator rate gyro rate indicator rate of application rate ofelimb rate ofdepositiori rate ofgain ofstrength rate ofloading rate of reaction rate of return rate ofrise ofrestriking voltage rate of roll rate of shear rate ofstock turnover rate ofstorage rate oftranslation error rate process -— -.

ratiometer instrument reactive power ratiometer instrument rational formula rational method rationality rationalized ravehook raw cylinder raw data raw natural gas raw rubber raw wastewater raw water flow rayon rays (in wood) re peak re-entry re-entry vehicle re-operation re-order point re-order rule reach reach-through character generator reactance -— — — — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — alatan meter nisbah formula rasional/rumus rasional kaedah rasional kerasionalan terasional cangkuk kikis silinder mentah data mentah gas ash mentah getah mentah air-sisa mentah aliran air mentah rayon ruji puncak semula kemasukansemula kenderaan kemasukan semula kendalian semula titik pesan semula aturan pesan semula jangkauan penjana aksara capai terus regangan 540 reactance modulator reactance relay reactant reactant ratio reaction reaction blading reaction circuit reaction energy reaction force reaction rate reaction torque reaction turbine reaction vessel reaction-setting plastic reactivated catalyst reactive reactive aggregate reactive circuit reactive distillation reactive element reactive force reactive power — — — — — — — — — — —— — pemodulat regangan geganti regangan bahan tindak balas nisbah bahan tindak balas tindak balas bilah tindak balas litar tindak balas tenaga tindak balas daya tindak balas kadan tindak balas kilas tindak balas turbin tindak balas bekas tindak balas/bejana tindak balas plastik tindak balas mengeras mangkin tergiat semula/ mangkin tenaktifsemula bertindak balas batu baur bertindak balas litar benegangan penyulingan bentindak balas unsur regangan daya tindak balas kuasa regangan .

— — — — — — — — — — — — — gelung reaktor bahan reaktor hingar reaktor pengayun reaktor keluaran reaktor prestasi reaktor/pcrlakuan reaktor kala reaktor loji reaktor bckas tekanan reaktor/ bejana tekanan reaktor perlindungan reaktor penjana semula reaktor ke6elamatan reaktor fius keselamatan reaktor penyelaku reaktor penempatan reaktor sadungan reaktor bekas reakton/bejana reaktor reaktor bersiri kitar baca masa kitar baca ingatan baca sahaja keluaran baca masa pemulihan baca . reakton sistem bantu reaktor kawalan reaktor pendingin reaktor teras neak ton rekabenituk neaktor persiaran reaktor tempoh pegang reaktor kctakstabilan reaktoikekisi reaktor 541 reactor reactor reactor reactor reactor reactor loop material noise oscillator output performance — — — reactor period reactor plant reactor pressure vessel reactor protection reactor regenerator reactor safety reactor safety fuse reactor simulator reactor siting reactor tnp reactor vessel reactors in series read cycle read cycle time read only memory read output read recovery time .reactivity read recovery time reactivity reactivity change — — reactivity coefficient — reactivity insertion — reactivity ratio reactivity worth reactor reactor reactor reactor reactor reactor reactor reactor reactor reactor — auxiliary system control coolant cone design excursion holding time instability lattice kebcrtindakbalasan/ kcncaktifan penubahan kebcntindakbalasan/penubahan kercaktifan pekali kebertindakbalasan/pckali kcrcaktifan sisipan kebentindakbalasan/sisipan kcreaktifan nisbah kcbertindakbalasan/nisbah kereaktifan nilar kebentindakbalasan/ nilai kercaktifan peregang.

—- .— -— . sebenar — jasad sehenar pemalar nyata — ketumpatan sehenan — bendalirsebenar gas sebenar —— kesan gas scbcnar tcorem pcngaminan nya ta — cecair sebenar inornbor nvata — — real plastic fluid real response real root real solution real stirred tank real time real time analysis real time application real time clock real time communication executive real time error co)nnection real time mode real time operation real time processing communication real time processor capability real time satellite computer real variable realizability condition ream reamed hole reamer 542 -- - -— — —- — — -. baca-keluar denyut baca-keluan nilai baca-keluar — konkrit siap campur — nyata.read-modify-write reamer read-modif~’-write read-only read-write signal readability reading head reading rate reading reduced K map reading speed reading technique readjustment readjustment time readout readout pulse readout value ready mixed concrete real real body real constant real density real fluid real gas real gas effect real integration theorem real liquid real number baca-ubahsuai-tulis bacasahaja — isyarat baca-tulis — kebolehbacaan — kepala membaca kadar memhaca — peta K terkurang mcmbaca laju bacaan teknik membaca larasan-semula — masa lanasan-semula — hacaan.-——— — - bendalin plastik sehenar sainbutan nyata puncanyata larutan sehenan tangki teraduksehenar masa nyata analisis masa nyata penerapan masa nyata jam masa nyata perhuhungan laksana masa nyata pembetulan ralat masa nyata ragam masa nyata kendalian mass nyata penhubungan pemprosesan masa nyata kemampuan pemproses masa nyata komputersamelit masa nvata pemholehubah nvata keadaan kebolehnyataan lulas lubangterlulas pelulas .

reaming recirculation pump reaming rear lamp rear loading near view mirror rear wheel drive rearrangement reaction reasonable-use rule reattachment reboiled absorber reboiler rehounce rebound curve rebound valve rebroadcast link recalescence point recanhurising receding receding axis receive interruption received-data circuit receiving end receleration lane recessed bulkhead recessed plate recession curve recharge — -- — —— -— — -— —- — melulas lampu belakang pembebanan belakang cermin pandang belakang pemacu roda belakang tindak balsa susun semula aturan guna berpatutan pemasangan semula penverap terdidih semula pengulang didih pan tulan lengku rig pantul injap pantul sambungan siaran semula titik panas semula pengkarbonan semula menvunut paksi surut sampukan tenma litar data terterima hujungtenmaan lorong lambatan (dnndingsekatan benses plat herlekuk Iengkung susutan imhuh recharge well reciprocal reciprocal inductance matrix reciprocal network reciprocal rule reciprocal spreading reciprocal theorem reciprocal weight density reciprocate reciprocating compressor reciprocating engine reciprocating mass reciprocating motion reciprocating piston compressor reciprocating pump reciprocating-screw moulding machine reciprocation reciprocity reciprocity theorem recirculating recirculating ball steering gear recirculating remainder reeirculation pump 543 pengi imbuh salingan matriks kearuhan salingan — rangkaian salingan -aturan salmngan —seharan salingan teorcm sahingan ketumpatan berat salingan men~aling.-gerakan salingan -pemampat omboh salingan pam salingan mcsin pengacuan sknusalingan persal i ngan kesalingan teorem kesalingan -edanan scmufa — gear stercng bebola edaran semula —— baki edanan semula pamedanansemula . salingan pemampat salingan —enpn salingan -— ~isimsalingan .

pemuhihan perolehan selepas bulus faktor perolehan.recirculation reactor/recycle reactor recrystallize recinculation reactor/i-ecycle reactor reclaim reclaimed rubber reclamation reclosing impulse reclosing time circuit breaker recognition recoil nucleus recombination recombination centre recommendation recompact recompression reconciliation recondition reconnaissance reconstruction reconstructive transformation recooling record blocking record chart record check time record head — reaktoredaran semula tebusguna getah dapatan semula/ getah ditebus guna penebusgunaan dedenyut tutup semula pemutus litar mass tutup semula pengecaman nukleus lenting balik gabungan semula pusat gabungan semula perakuan padat semula mampatan semula penyesuaian pemulihan peninjauan pembinaan semula penjelmaan binaan semula penyejukan semula penyekatan rakaman carta nakaman masa semakan rekod kepala rakaman 544 — — — — — recorded broadcast recorder recordervalue recording recording accuracy recordingcounter recordinggauge recording raingauge recording trunk recording-type potentiometer recover recoverability recoverable recoverable shear recoverable synchronization recovery recovery after breakthrough recovery factor recovery time recovery voltage circuit breaker recreational journey recrystallization necrystaffization temperature recrystallize — — — — — — — siaran terakam perakam nilai penakam rakaman kejituan rakaman pembilang rakaman tolok merakam tolok hujan merakam pokok rakaman meter upayajenis rakaman pulih kebolehpulihan boleh pulih ricih boleh pulih penyegerakan boleh puhih perolehan. faktor pemulihan mass pemulihan pemutus litar voltan pemulihan perjalanan rehat penghabluran semula suhu penghabluran semula dihablursemula .

pembetulan penerus pemuat penerus litar penerus tapis penerus meter penerus turus pembetulan bahagian pembetulan gerakan melurus vorteks melurus injap pemulih pemulih jeda perulangan perulangan kqd penghantaran berulang .rectangle recurrent transmission code rectangle rectangular beam rectangular block stability rectangular column rectangular component rectangular coordinate rectangular duct rectangular fin rectangular hatch rectangular hole rectangular longitudinal section rectangular matrix rectangular mesh rectangular parallclcpiped rectangular plate rectangular shaft rectangular stress block rectangular symbol — —— segiempat tepat rasuksegiempat tepat kestabilan bongkah segiempat tepat tiang segiempat tepat komponen segiempat tepat koordinat segiempat tepat salun segiempat tepat sirip segiempattepat hac segiempat tepat lubang segiempat tepat kenatan segiempat tepat matniks segiempat tepat jejaring segiempat tepat epipedon selari segiempat tepat plat segiempat tepat aci segiempat tepat bongkahtegasan segiempat tepat simbol segiempat tepat/ lambang segiempat tepat 545 rectangular wave guide rectangular waveform rectangular weir — — —— — — — — — — -— — — — — — — — rectangular wing rectangular-parabola stress distribution rectification rectifier rectifier capacitor rectifier circuit rectifier filter rectifier meter rectifying column rectifying section rectilinear motion rectilinear vortex recuperating valve recuperator recurrence interval recurrent recurrent transmission code — — pandu gelombang segiempat tepat bentuk gelombang segiempat tepat empang dasar segiempat tepac/empang limpah segiempat tepat sayap segiempat tepat agihan tegasan parabolasegiempat tepat penerusan.

tindak balas redoks .--suhu terturun 546 reduced time unit reduced value reduced viscosity reduced volume reduced zone reduced K map reduced-matrix Riccati equation reducer reducible reducing cubic method reducing sugar reducing valve reduction reduction activation reduction factor reduction gear reduction in area reduction ofroll reduction ofswitching time reduction potential reduction reaction redundancy —— —- -— —- — — — —-. pengurangan penggiatan penururian/ pengaktifan penurunan l’aktor pengurangan gcai pengurangan pcriurunan luas pengurairgan oleng pengurangan miss pensuisan upayapenurunan timidak balsa penurunan lelebihan .tekanan terturun .recursion relation redundancy recursion relation recursive recutten recycle recycle ratio recycling counter red time redesign Redhead gauge nedispersed rubber redistribute redistributed moment redistribution redox polymerizationsystem redox potential redox reaction redox system reduced admittance matrix reduced coordinate reduced equation ofstate reduced incidence matrix reduced level reduced pressure reduced temperature hubunganjadi semnula jadi semula pemotong semula edar setnula nisbah edar semula pembilang kitar semula masa merah rekabentuk semula tolok Redhead getah serakan semula agih semula momeri teragih semula pengagihan semnuta sistem pempolimeran redoks upaya nedoks .-— sistem redoks matriks lepasan terturun koordinat terturun .-- — unit masa terturun nilai terturun kelikatan terturun isipadu menturun zon terkurang peta K tenkurang persamaan Riccati matriks tcrkurang pemigecil boleh turun: boleh kurang kaedah pengurangan kubik gala penurun mjap pengurang/injap penurun penurunan.-persamaan keadaan tertunun — matriks tuju tenturun araslaras .

-— redundancy ofstructure redundant beam redundant character redundant check redundant code redundant condition redundant condition ‘can’t happen’ redundant condition ‘don’t care’ redundant constraint redundant contact point redundant member redundant system Redwood second reed horn reed relay reef reel reem reemng beetle reentnancy — lelebihan dalam rangkaian logik/lelebihan dalam rangkaian mantik lelebihan struktur rasuk lelebih aksara lelebih semakan lelebih kod lelebih syarat lelebih syarat lelebih tak bolehjadi syarat lelebih tak peduli reentrant horn speaker reentrant software refer reference amplifier reference analysis reference diode reference direction referenceelectrode reference input reference node reference pilot reference plane referencepoint reference polarity reference pressure reference reactor reference subcarrier reference surface reference temperature reference white referral resistor refinery refit (ship) reflect reflectance — — — — — —— — — -— -——- kekangan leiebih titik sentuh lelebih anggota lelebih sistem lelebih saat Redwood hon dedaun gegantidedaun terumbu kili umpil tukul umpil masukan semula pembesarsuara hon masukan semula pensian masukan semula rujuk penguat rujukan analisis rujukan died rujukan anahan rujukan elektrod rujukati masukan rujukan nod rujukan panduan rujukan satah rujukan titik nijukan kekutuhan rujukan tekanan rujukan reaktor rujukan suhpembawa rujukan permukaan rujukan suhu rujukan putihrujukan perintang rujuk kilangpenapis pasangpulih (kapal) pantul pantulan 547 .redundancy in logic network reflectance redundancy in logic network .

reflected binary refrigerated cargo reflected binary reflected binary code reflected code reflected current reflected impedance reflected reactor core reflected voltage reflecting goniometer reflection reflection coefficient reflection effect reflection factor reflectivity reflec