Anda di halaman 1dari 6

The Youths Spirit and togetherness in Fellowship

Minggu , 19 Desember 2 1 !MI "es#e$ , %#n&Su'irm(n )m& *,+ P(#emb(ng

ACARA IBADAH NATAL PERSEKUTUAN DOA OIKUMENE NATANAEL

PEMBUKAAN
Sela at datang dan Sala Se!ahtera "uat #ita se ua $ang "er#u pul dite pat ini di ana

atas #e"ai#anN$a%Tuhan Allah enghantar #ita sa pai pada "ulan $ang indah ini& Nuansa hi!au% erah dan e as ada di ana' ana Kidung nan indah pun en$erua# di #era aian&(rang'orang ulai en$i"u##an diri dengan i"adah dan pesta& Kita !uga pada saat ini ingin era$a#an hari #elahiran Tuhan Yesus #ita dan erindu#an )ia "enar * "enar lahir dala hidup #ita& Bu#an han$a se#edar i#ut e eriah#an tapi #ita "enar'"enar rindu )ia lahir #e "ali "agi #ita se ua&

PU+,AN
Sang "a$i telah lahir tanpa te pat tidur ulus #e-uali palungan #udus& Siapa#ah diantara #ita $ang hadir hari ini datang e "awa e as% ur% dan #e en$an #e-uali tiga a!us dari ti ur "agi #elahiranN$a $ang teduh& .alu apa $ang dapat #ita perse "ah#an "agi hari $ang penuh a#na ini/ Natal se!ati $ang di"eri#an "agi se ua orang $ang rela untu# e "u#a !iwa%segala lu#a en!adi tanda'tanda pe ulihan dan anugerahN$a $ang n$ata dala hidup #ita& Ta# ada #ata $ang a pu eru us#ann$a #arena han$a "agi )ia segala #e uliaan&

Yesus Ke#uatan
Hanya Engkau juruslamatku Tuhan Kau setia padaku yang kupegang hanya janjiMu kupercayakan hidupku Reff: Kusembah Kau Allahku Bapa dan Sahabatku Kau yang pedulikan Sluruh hidupku alau le!ati lembah aku tak ditinggalkan "esus kekuatan dihidupku

)ia .ahir Untu# Ka


)ia )ia )ia )ia

lahir untu# #a i% )ia ati untu# #a "ang#it untu# #a i se ua itu Tuhan #a i% )ia itu Allah #a i 0a!a di atas s1gala ra!a

0e223 )ia itu Fir an Allah $ang turun #e "u i Yang !adi sa a dengan anusia )ia Yesus so"at #a i% )ia Yesus Tuhan #a Sang Pene"us +urus1la at dunia

Kau Allah Yang Besar


Kau Allah yang besar# ajaib dan mulia Kau "esus yang s$lalu membuatku terpes%na S$gala pujian bagiMu ya Tuhan Hanya Kau yang layak kuagungkan

KAU UBA4 4,)UPKU


S&'((&H KA& MEM)ES*'A S$(A+A )ERB&ATA',M& HA)&SKA' RA(&K& KA& B&KT-KA' KAS-H,M&

+AH-R BA(-K& S.+AMATKA' /- AK& Reff: KA& &BAHKA' H-0&)K& SEM&A ME'/A0- BAR& S$KARA'( K&BERS&KA 0- 0A+AM,M& "ES&SK& KA& /A(A- H-0&)K& ME+A'(KAH 0- /A+A',M& SAM)A- K&TER-MA MAHK*TA KEH-0&)A'K&

)&/-A' S&R(A 0A' 0&'-A S$M&A 0-TER-MA,'"A

4ati 0a!a'0a!a
B.R-K& HAT- )E'&H KETAATA' )E'&H (E+*RA 4-'TA 0A' )&/-A' BR-KA'K& HAT- S.)ERT- HAT- "ES&S "A'( ME'((E'A)KA' KEHE'0AK BA)A "A'( ME'"E'A'(KA'5 HAT- RA/A

)A0, PU.AU )AN BENUA


0AR- )&+A& 0A' BE'&A TER0E'(AR SE+A+& T$R&S +A(& )&/-A' SEM&A BA(- 'AMA )E'EB&S RE11: (+*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R-A# M&+-AKA' T&HA' (+*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R-A# M&+-AKA' T&HA' BA-T 2 : T-'((- T-'((- 0A+AM S&R(A TE'T$RA T&HA' "A'( K&0&S TAK +E+AH ME'"A'"- /&(A 0- HA0A)A' )E'EB&S BA-T 3: +ASKAR T&HA' "A'( )ERKASA T-'((-KA' )A'(+-MA'"A

Be .i2ted 54osanna6
H*SA''A -' THE H-(HEST +ET *&R K-'( BE +-1TE0 &) H*SA''A

PE0SEMBA4AN SUKA7,TA PENUA,AN


KET,KA TU4AN MEMU.,4KAN KEA)AAN S,(N KEA)AAN K,TA SEPE0T, (0AN8 YAN8 BE0M,MP, 9AKTU ,TU MU.UT K,TA PENU4 )EN8AN TA9A .,)A4 K,TA )EN8AN S(0AK'S(0A, 0EFF3 YAN8 MENABU0 )EN8AN MEN7U7U0KAN A,0 MATA AKAN MENUA, )EN8AN BE0S(0AK'S(0A, YAN8 BE0+A.AN MENAN8,S SAMB,. MENABU0 BEN,4 PAST, PU.AN8 MEMBA9A BE0KAS,BERKAS'"A

PENYA.AAN .,.,N
"ang menyalakan lilin :

1 2 3 4 5 6 7

Ketua )anitia 'atal Ketua )0* 'atanael )engkh%tbah Me!akili 0%sen Me!akili *rangtua Me!akili Mahasis!a Me!akili Alumni

Malam kudus sunyi senyap kabar baik menggegap Bala surga menyanyikannya kaum gembala menyaksikannya lahir Raja shal%m# lahir Raja shal%m Malam kudus# sunyi senyap# bintangMu gemerlap /urus$lamat manusia# ada datang di dunia Kristus Anak 0aud#Kristus Anak 0aud6

MA.AM KU)US Malam kudus sunyi senyap# 0unia terlelap Hanya dua berjaga terus Ayah bunda mesra dan kudus Anak tidur tenang#Anak tidur tenang

F,0MAN TU4AN
Lahir di kandang ternak yang dipinjamkan, Dan dikuburkan di makam orang lain; Tak ada harganya dibandingkan kepuasan diri kita sendiri Tidak ada tempat bagi orang seperti Dia,Tetapi istana sama miskinnya dengan kandang sampai Sang Pangeran lahir ke dalam dunia, Dan kubur merupakan ejekan untuk harapan Sebelum Ia mengubah kematian menjadi kelahiran

Hendaknya Pribadi yang kita sambut hari ini tak akan lagi Berdiam dalam palung yang hina, tapi lahir dalam hati kudus setiap kita yang memiliki kerinduan untuk mengenal Dia dan menyambutNya sebagai aja yang hidup!

Pri"adi Yang Mengenal 4ati#u


S1perti rusa $ang haus rindu aliran sungai'Mu 4ati#u ta# tahan enunggu'Mu Bagai tanah gersang enanti datangn$a hu!an Begitu pun !iwa#u Tuhan 0e223 4an$a Eng#au% pri"adi $ang engenal hati#u Tiada $ang terse "un$i "agi'Mu S1luruh isi hati#u Kau tahu )an "awa#u%tu# le"ih de#at lagi pada'Mu Tinggal dala indahn$a de#apan #asih'Mu

PENUTUP Besar Allah#u


Besar Allahku nyanyikan Besar Allahku Slamanya besar 0an ajaib Tuhanku