Anda di halaman 1dari 34

LAPORAN

PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI

BENGKEL MESIN SMKN 35


Jl.Kerajinan No. 42 Jakarta Barat

Disusun sebagai sala satu s!arat untuk "engikuti Ujian nasional #UN$ Ta un %elajaran 2&''(2&'2 Di susun ole )

NA*A NIS TIN+KAT(KE,AS PR-+RA* KEA.,IAN

) AFRIZAL ) 12379 ) III M 2 ) TEHNIK PEMESINAN

PE*ERINTA. PR-/INSI DAERA. K.USUS IBUK-TA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN *ENEN+A. KAJURUAN DAN TIN++I

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 35


Kelompok tehnologi danindustri Jl.kerajinan no 42 0krukut0ta"an sari1jakarta barat '''4& Tel%.#&2'$2343'421234&&24 /a5#&2'$2343'42 e1"ail)ase"ka637j89!a oo.:o.i; 8ebsite)888.s"kn371jkt.s: .i;

PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN OLEH SEKOLAH

SMKN 35 JAKARTA BARAT

Jakarta0 <<<<<<<<<..2&'& Disa kan -le Ketu Ju!u" # M te!& Pe$%&$%&#'

D!"()u" S *!u+&#
NIP. '3& 322 342

D!"( Nu! I",


NIP.

*engeta ui Ke-"e. SMK 35 J . !t J . !t / . "e. SMKN 35 B&+ #' Hu$ "

D!"(T0' ! S&+ %ut !


NIP. '32 '2' 234

Su1 !t0 S(P(+


NIP.'32 '=2 =7>

ii

PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN OLEH

BENGKEL PEMESINAN SMKN 35

Jakarta0 <.<..<<<..2&'& Disetujui ;an Disa kan -le 0 Ke- 2 Be#'.e2 PKL Pe$%&$%&#'

D!"()u" S *!u+&#
NIP. '3& 322 342

D!"( Nu! I",


NIP.

KATA PENGANTAR

Puji s!ukur %enulis %anjatkan ke a;irat A22 1 S/T !ang an!a ;engan ri; o ;an ke"ura ann!ala S-e3&#+0 ,a%oran ini ;i susun untuk ;i ajukan sebagai sala satu s!arat untuk ;a%at "engikuti ujian nasional 4UN5 ;i Sekola *enega Kejuruan Negeri 37 %a;a ta un ajaran 261272613. Di ;ala" %en!usunan la%oran ini0 %enulis "en!a;ari ba 8a tan%a a;an!a bantuan ;an bi"bingan ;ari berbagai %i ak "aka la%oran ti;ak akan ter8uju; ole karena itula %enulis ingin "engu:a%kan teri"a kasi ke%a;a) '. Ba%ak Togar Si;abutar selaku ke%ala sekola SMK NEGERI 35 jakarta 2. Ba%ak Drs. ?i;o;o0 ** selaku ?aka.Bi;..u"as ;an In;ustri 3. Ba%ak Drs.@us SaAru;in selaku Ketua Jurusan Teknik Pe"esinan 4. Ba%ak Drs. Nur Agus Nasu a selaku Pe"bi"bing *ateri 7. Ba%ak Ir. Joko Su arto selaku Direktur PT( K0!0"& S-e3&#+0 2. Ba%ak In;ra selaku %e"bi"bing Praktek ;i Perusa aan =. Ba%ak Ibu guru ;an kar!a8an S*KN 37 Jakarta 4. -rangtua !ang tela "e"berikan ;orongan ;an se"angat sela"a "ene"%u %en;i;ikan ;i S*KN 37 >. Te"anBte"an !ang se:ara langsung atau ti;ak langsung tela se"angat. Penulis "en!a;ari ba 8a ;ala" %enulisan la%oran ini "asi untuk lebi baikn!a la%oran ini. Ak ir kata %enulis "engu:a%kan teri"a kasi atas bantuan!a ;an %er atiann!a. Jakarta0 .2 Agustus 2&'' jau ;ari se"%urna.Untuk itu %enulis sangat "eng ara%kan saran1saran ;an kritik !ang %ositiA "e"beri se ingga %enulis ;a%at "en!elesaikan %elaksanaan %raktek kerja in;ustri ;an "en!elesaikan la%oran ini !ang ;i laksanakan ;i PT( K0!0"&

Pe#u2&"

DAFTAR ISI
.A,A*AN JUDU, ,E*BAR PERSETUJUAN -,E. INDUSTRI<<<<<<<<<<<<<<<<. i ,E*BAR PERSETUJUAN -,E. SEK-,A.<<<<<<<<<<<<<<<<. ii KATA PEN+ANTAR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. iC DA/TAR ISI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... C BAB I PENDA.U,UAN A ,ATAR BE,AKAN+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< B TUJUAN PENU,ISAN ,AP-RAN<<<<<<<<<<<<<<<<.. D *ET-DE PENU,ISAN DATA<<<<<<<<<<<<<<<<<< D SISTE*ATIKA PENU,ISAN ,AP-RAN<<<<<<<<<<<<<.. BAB II TINJAUAN U*U* BAB III TINJAUAN K.USUS ' 2 2 3

A A,AT A,AT @AN+ DIPER+UNAKAN <<<<<<.<<<<<<<<< = B /INIS.IN+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<. D *EN+ETAP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< D *ESIN +ERINDA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. E *ARKIN+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. / DARB-N B,ADK<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<.. + D-ATIN+ ANTI +A,,IN+<<<<<<<<<<<<<<<<.<<. . SANDB,AST<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. I J
*ESIN EIBRAT-R<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... *ESIN BUBUT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 4 > '3 '' '2 '3 '4 '7 '2 '7 2' 22

K *ESIN /RAIS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<. , *ESIN +ER+AJI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<........... * *ESIN B-R<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<

BAB IE PENUTUP

A KESI*PU,AN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<< B SARAN 1SARAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<


DA/TAR PUSTAKA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

23 23 24

BAB I PENDAHULUAN
A( LATAR BELAKANG *engingat ke"ajuan teknologi !ang terus "enerus berke"bang ter;a%at kesenjangan !ang :uku% besar ;engan a%a !ang akan ;i a;a%i ole %ara sis8a kejuruan ;i la%agan %erusa aan 0 al ini tela ;i sa;ari se%enu n!a ole %e"erinta "aka "elalui De%arte"en %en;i;ikan ;an kebu;a!aan sekola "enega kejuruan 0 ;i 8ajibkan "elaksanakan %en;i;ikan siste" gan;a 4PSG5 ;i suatu %erusa aan atau intansi %e"erita an segai sala satu s!arat untuk ;a%at "engikuti ujian nasional 4UN5 %a;a ta un %elajaran 261172612( Tujuan %en;i;ikan siste" gan;a se:ara keseluru an ;iantaran!a) '. *eningkatkan ketera"%ilan !ang "e"bentuk sis8a(sis8i ;engan %rogra" stu;i !ang ;i %ili . 2. *e"beri kesi"%ulan ke%a;a sis8a untuk "e"%ers!aratkan ;iri %a;a suasana ,ingkungan kerja !ang sebenarn!a. 3. *e"beri %eluang "asuk %ene"%atan ta"atan ;an "en;orong sis8a agar *e"%un!ai ji8a ke8iras8astaan ;an keingian untuk "aju. 4. *eluaskan %an;angan sis8a ter a;a% berbagai jenis %ekerjaan !ang ber ubungan ;engan bi;angn!a. 7. *e"%erkenalkan ke"a"%uan sis8a0 ;ala" rangka untuk sarana tenaga kerja %a;a %erusa aan.

B( TUJUAN PENULISAN LAPORAN Sesuai ;engan kurikulu" !ang berlaku0 ba 8a setia% sis8a ;i8ajibkan untuk "en!usun la%oran ;ari Praktek Siste" +an;a 4PSG5( A;a%un tujuan ;ari %enulisan la%oran tersebut a;ala sebagai berikut ) '. Sala satu s!arat "engikuti UN 2. Sebagai bukti bersangkutan tela "engikuti ;an "elaksanakan PSG 3. untuk "elati sis8a ;ala" "enggunakan Ba asa In;onesia !ang baik 4. "ena"ba %e"ben;a araan %er%ustakaan sekola serta "enunjang %engeta uan agkatan Selanjutn!a ;an lainn!a. 7. *a"%u "en:ari alternatiA %e"e:a an "asala kejuruan sesuai ;engan %rogra" stu;i !ang ;i%ili se:ara lebi luas ;an "en;ala" !ang terungka% ;ari kar!a tulis !ang ;i susun.

'

8( METODE PENGUMPULAN DATA A;a%un "eto;e %engu"%ulan ;ata !aitu ber;asarkan ;ari bebera%a al se%erti !ang ;isesuaikan ;iba8a ini ) '. .asil -bserCasi la%angan kerja 2. Tan!a ja8ab ;engan %ara a li ;ila%angan 3. Dari buku1buku ;i%er%ustakaan

D( SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Dala" siste"atika %enulisan la%oran ini akan "enjelaskan isi la%oran ini Kerangkan!a ter;iri ;ari) '. .ala"an Ju;ul 2. .ala"an Pengesa an -le Sekola 3. .ala"an Pengesa an -le Perusa aan 4. DaAtar Isi ,a%oran 7. Kata Pengantar BAB I Pen;a uluan ter;iri ;ari A. ,atar belakang B. Tujuan %enulisan la%oran PS+ D. *eto;e Pengu"%ulan Data D. Siste"atika %enulisan la%oran BABII Tinjauan U"u" BABIII Tinjauan K usus BABIE Penutu%

BAB II TINJAUAN UMUM Ti;ak an!a u%a besar !ang "eja;i tolok ukur ;ala" "enentukan jenis %ekerjaan. Kesela"atan kerja a;ala al !ang se arusn!a juga "enja;i %rioritas.

A%ala artin!a gaji !ang besar jika kesela"atan ;iri terga;aikanF Bukanka kita ti;ak akan "enik"atin!a jika n!a8a atau kese atan kita teran:a"F Perlu An;a keta ui0 ;ua al terbesar !ang "enja;i %en!ebab ke:elakaan kerja antara lain )

Perilaku !ang ti;ak a"an ;an Kon;isi lingkungan !ang ti;ak a"an

*eski ;e"ikian0 ber;asarkan ;ata ;ari Biro Pelati an Tenaga Kerja0 %en!ebab ke:elakaan !ang %erna terja;i ingga "en!ebabkan kesela"atan kerja terganggu0 ingga saat ini lebi ;iakibatkan ole %erilaku !ang ti;ak a"an ;engan Aa:tor sebagai berikut) '. Se"brono ;an ti;ak ati 1 ati 2. Ti;ak "e"atu i %eraturan 3. Ti;ak "engikuti stan;ar %rose;ur kerja 4. Ti;ak "e"akai alat %elin;ung ;iri 7. Kon;isi ba;an !ang le"a Persentase %en!ebab ke:elakaan kerja !aitu 3G ;ikarenakan sebab !ang ti;ak bisa ;i in;arkan0 se%erti ben:ana ala". /aktor lain !ang "engganggu kesela"atan kerja 24G ;isebabkan lingkungan atau %eralatan !ang ti;ak "e"enu i s!arat ;an =3G karena %erilaku !ang ti;ak a"an. 4

Tentu saja0 :ara !ang %aling eAektiA untuk "en:ega terja;in!a ke:elakaan kerja a;ala ;engan "eng in;ari terja;in!a li"a %erilaku ti;ak a"an !ang tela ;isebutkan ;i atas. -le karena itu0 arus ;ia"bil tin;akan !ang te%at ter a;a% tenaga kerja ;an %erlengka%an0 agar tenaga kerja "e"iliki konse% kesela"atan ;an kese atan kerja ;e"i "en:ega terja;in!a ke:elakaan. Jika ;e"ikian0 %en;i;ikan akan kese atan ;an kesela"atan kerja sangat %enting artin!a. Tujuann!a antara lain untuk "elin;ungi kese atan tenaga kerja0 "eningkatkan eAisiensi kerja0 "en:ega terja;in!a ke:elakaan kerja ;an %en!akit. Berikut berbagai ara kesela"atan ;an kese atan kerja ) '. *engantisi%asi kebera;aan Aaktor %en!ebab ba a!a ;an "elakukan %en:ega an sebelu"n!a. 2. *e"a a"i jenis1jenis ba a!a !ang a;a ;i te"%at kerja 3. *engeCaluasi tingkat ba a!a ;i te"%at kerja 4. *engen;alikan terja;in!a ba a!a atau ko"%likasi. Terkait kesela"atan kerja0 Aaktor %en!ebab berba a!a !ang %aling sering ;ite"ukan antara lain a;ala ) 1( B 1 , 9e#&" .&$& : ter iru% atau terja;in!a kontak antara kulit ;engan :airan "etal0 :airan non1"etal0 i;rokarbon ;an abu0 gas0 ua% stea"0 asa% ;an e"bun !ang bera:un. 2( B 1 , 9e#&" *&"&. : lingkungan !ang berte"%eratur %anas ;an ;ingin0 lingkungan !ang bera;iasi %engion ;an non %engion0 bising0 Cibrasi ;an tekanan u;ara !ang ti;ak nor"al. 3( B 1 , , #' $e#' #3 $ $ #u"& +&. !e# . # 9e#&" -!0,e.: %en:a a!aan ;an %enerangan !ang kurang0 ba a!a ;ari %engangkutan0 ;an ba a!a !g ;iti"bulkan ole %eralatan.

A;a%un :ara %engen;alian an:a"an ba a!a kese atan kerja a;ala ) 1( Pe#'e#+ 2& # te.#&.) "engganti %rose;ur kerja0 "enutu% "engisolasi ba an berba a!a0 "enggunakan oto"atisasi %ekerjaan0 "enggunakan :ara kerja basa ;an Centilasi %ergantian u;ara. 2( Pe#'e#+ 2& # +$&#&"t! "& ) "engurangi 8aktu %ajanan0 "en!usun %eraturan kese atan ;an kesela"atan kerja0 "e"akai alat %elin;ung0 "e"asang tan;a1tan;a %eringatan0 "e"buat ;aAtar ;ata ba an1ba an !ang a"an0 "elakukan %elati an siste" %enangganan ;arurat. Ber;asarkan UU Perlin;ungan Tenaga Kerja ;an Ke:elakaan Kerja0 %e"ilik usa a %a;a saat "ulai "e"akai tenaga kerja0 arus "e"bantu tenaga kerjan!a untuk "en;aAtar keikutsertaan asuransi tenaga kerja0 ;e"i "enja"in kesela"atan kerja. Selain itu0 setela terja;i ke:elakaan kerja0 %e"ilik usa a 8ajib "e"berikan subsi;i ke:elakaan kerja. A%abila %e"ilik usa a ti;ak "en;aAtarkan tenaga kerjan!a ikut serta asuransi tenaga kerja sesuai ;engan UU Stan;ar Ketenagakerjaan0 "aka %e"ilik usa a akan ;ikenakan ;en;a.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

1( ALAT;ALAT )ANG DIPERGUNAKAN DALAM PEKERJAAN Alat1alat !ang ;igunakan se%erti )

Kun:i %as

Kun:i ,

Palu

-beng

Tes%en gergaji

*esin bor

*esin gerin;a

*esin

*asker Ka:a"ata

Kuas

*eteran

*ata bor

A"%las

*esin Arais

Sig"at

*istar =

2(FINISHING A(Pe#'e!t& # F&#&"1&#' /inis ing a;ala suatu %roses ak ir ;ala" %en!e"%urnaan ben;a kerja !ang akan ;i %ro;uksi . Alat !ang ;igunakan untuk "e"Ainis ing ben;a kerja iala )

A"%las

Kikir

*ata bor

Pengertian uraian Ainis ing ;a%at ;i si"%ulkan sebagai berikut) a"%las berguna untuk "enga"%las bagian1bagian %a;a ben;a kerja !ang a;a bra" ;an :orosi agar ilang ;an se"%urna. Kikir berguna untuk "engkikir ben;a kerja agar rata ;an sesuai ;engan keinginan kita. *ata bor berguna untuk "en:e"%er lubang untuk "eng ilangkan bra".

3( MENGETAP Pengertian "engeta% a;ala %roses "anual untuk "e"buat trea; %a;a lubang ;i ben;a kerja.

Peralatran "engeta% Dara "engeta% Sia%kan %eralatan untuk "engeta% :onto n!a gagang ta%0ta%0oil0;an lain1 lain Pasang ben;a kerja %a;a ragu" Beri "in!ak %a;a lubang ben;a kerja !ang ingin ;ita% ;an juga %a;a ta% *asukkan ta% kelubang ben;a kerja !ang sia% ;i ta% Dengan "e"egang gagang ta% %utar ta% keara seara jaru" ja" ;engan :ara %erla an1la an ;an "aju "un;ur. Setela ben;a kerja ;i ta% : e:k ben;a kerja "enggunakan +- N- +!ang sesuai ;engan no"or ta%

<( MESIN GERINDA A(-02&"1 '!&#+&#' Berguna untuk "e"kila%kan ben;a kerja ;an "e"bersi kan t rea; ;ari bra" ;engan :ara ;isikat. >

Brus

/la% ? eels

B(G!&#+&#' +rin;ing berguna untuk "engasa %isau %a at0"ata bor0;an lain1lain.

+ri;ing

8(Ge!&#+

#'&#

Berguna untuk "enggerin;aH"eng ilangkan bra" !ang sulit ;ijangkau.

+erin;a angin

16

5(MARKING A(MARKING STAMPING A;ala alat !ang berguna untuk "arking ben;a kerja "enggunakan no"or ;an angka !ang a;a ;iujung besi ;engan :ara ;iketok %alu keara bagian ben;a kerja !ang ingin ;i"arkin

Peralatan "arking

B(MARKING GRAFIR A;ala alat !ang berguna untuk "arking ben;a kerja "enggunakan "esin graAir !ang "engikuti ara :etakan %a;a uruA ;an juga "enggunakan skala.

*arking graAir

11

8(MARKING E8HING A;ala alat !ang berguna untuk "arking ben;a kerja "enggunakan aliran listrik !ang ;iliri ;i ELE8TROL)TI8 MARKING S)STEM ;an "enggunakan gairan OSTLING MARKING S)STEM 4SEA5(

Peralatan "enge: ing =(8ARBON BLA8K A(Pe#'e!t& # 3 !%0# %2 3. a;ala untuk "ela%isi ben;a kerja agar ti;ak "u;a berkarat. B(8 ! $e#'3 !%0# %2 3. Ko"%osisi D e"i:al ) '& liter air ;i:a"%ur ' liter :arbon bla:k Ter%eratur >2IB >4ID

Proses %ela%isan ) *aterial arus bebas ;ari le"ak ;an karat ) Di:u:i ;engan ;eterjen Dibilas ;engan air bersi ;engan air "engalir se:ara terus "enerus Setela bersi "aterial ;i:elu%kan ;ala" : e"i:al J'7 "enit Diangkat ke"u;ian ;i:u:i ;engan air bersi Dikeringkan '2

Diolesi ;engan "in!ak Jika akan ;i:at jangan ;iolesi "in!ak :uku% ;ikeringkan saja

7(8OATING ANTI GALLING Doating iala %roses %enge:etan ter a;a% ben;a kerja !ang sesuai ;engan ketentuan. A(K0$-0"&"& 80 t&#' : ,ubri:anting Soli; Perban;inagn :a"%uran ) *oS2 ) ')' ingga ')3 # :at ;an t iner$

B(P!0"e" 80 t&#' : *aterial arus ;ibersi kan ;ari grease0 oil0 bra" ;an karat Pre treat"ent ) i;u%kan oCen 0%anaskan "aterial !ang akan ;i:at %a;a te"%eratur =7ID J 7ID sela"a ' ja" .i;u%kan ko"%resor;an lakukan %enge:etan ;engan "enggunakan s%a! gun Jarak antara s%a! gun ;an "aterial arus berkisar '712& :" ,akukan %e"anasan ke"bali setela %roses :at selesai %a;a te"%eratur oCen '7&ID J 7ID sela"a ' ja" Dinginkan "aterial ;iu;ara *atikan oCen ;engan "e"utar saklar te"%eratur oCen ,e%askan saklar listrik

'3

>(SANDBLAST San; balst iala %roses %ela%isan ben;a kerja "enggunakn %asir agar ti;ak "u;a berkarat. A(Me#1&+u-. # $e"&# 7 -!0"e" %2 "t&#' : .i;u%kan ko"%resor0 ;an buang air !ang a;a %a;a tangki .i;u%kan "esin san; blast Buka keran saluran u;ara !ang "enuju ke"esin san; blast Buang air !ang a; %a;a saringan u;ara %a;a "esin san; blast ,etakkan "aterial !ang akan ;i blasting ;i;ala" keranjang !ang a;a ;i;ala" "e8sin san; blast Tekan to"bol Ca:u" Tekan to"bol untuk "e"utar keranjang Tekan %e;al untuk %en!e"%rot %asir Sela"a "esin berjalan %reassure =&14& Psi Proses blasting 2&13& "enit Jika belu" rata ulangi sekali lagi Ta"ba kan %asir untuk san; blast jika su;a abis

Jika su;a selesain0 Se"%rot ;engan u;ara "aterial !ang su;a ;i blasting A"bil "aterial ;engan late5s0 ;an "asukkan ke;ala" kantung Dorrosion in ibitor

'4

B(Me$ t&. # $e"&# 7 te!9 +& ' #''u # "e2 $ $e"&# %e!9 2 # : ,e%askan %e;al %en!e"%rot %asir *atikan "esin %e"utar %asir *atikan "esin Ca:u" Tutu% saluran u;ara ;ari ko"%resor *atikan "esin ko"%resor *atikan "esin san; blast

9(MESIN ?IBRATOR A(Pe#'e!t& # $e"&# @&%! t0! A;ala berguna untuk "engkila%kan ben;a kerja ;an nenbuat ben;a kerja ti;ak :e%at :orosi. B(8 ! #e# . & $e"&# @&%! t0! Ben;a kerja !ang ingin ;i :u:i ;engan "esin Cibrator arus su;a ;iAinis ing terlebi ;a ulu. N!alakan "esin ;an air agar kotoran !ang a;a ;i"esin keluar ;engan lo8 s%ee;. Setela "esin bersi "asukkan :airan ST1AB ;an ST14&& ;engan %erban;ingan ') '. N!alakan "esin Cibrator ;engan ig s%ee; . *asukkan ben;a kerja ke;ala" "esin Cibrator sela"a '& "enit.

Setela selesai angkat ben;a kerja "enggunakan lo8 s%ee;. '7

Du:i ke"bali be";a kerja ;engan sabun ingga bersi Se"%rot ben;a kerja ingga kering.

BAB III TINJAUAN KHUSUS A( MESIN BUBUT *esin bubut a;ala sebua "esin !ang "e"%un!ai "esin gerak uta"an!a ber%utar0 "a:a" ;ari %a;a "esin bubut ini a;ala ) Untuk "e"buat suatu ben;a !ang ber%ena"%ang bun;ar Untuk "e"buat suatu lubang Untuk "e"buat ulir Untuk "e"buat suatu s%iral *enurut jenisn!a "esin bubut ;ibe;akan berbagai bentuk antara lain ) *esin bubut ke%ala le%as *esin bubut ke%ala teta% *esin bubut Re%elar /on Korosel Untuk lebi jelasn!a ;ala" al ini akan uraikan satu %ersatu tentang "esin bubut. 1( Pe! 2 t # $e"&# %u%ut a. P2 t 3e. $ e$- t ! 1 #' Plat :eka" e"%at ra ang ini terbentuk bun;ar0 na"un %lat :eka" ini "e"%un!ai ra ang %enje%itn!a. Kee"%at :eka" ini ;a%at bergerak bebas teta%i ti;ak se:ara oto"atis "elainkan ;engan kun:i %lat :eka" tersebut. Plat :eka" ;engan e"%at ra ang ini berAungsi sebagai %enje%it ben;a kerja !ang berbentuk ) a. Segi e"%at b. Bulat :. @ang "e"bentuk beraturan b. P2 t 3e. $ 3 4t&' 5 ! 1 #' Pelat :eka" ;engan tiga ra ang ini "e"%un!ai bentuk bun;ar ;an %lat :eka" ini ;engan tiga ra ang ;a%at bergerak se:ara oto"atis atau bekerja ;engan sen;irin!a. Kegunaan ;ari%a;a %lat :eka" tiga ra ang ini untuk "enje%it ben;a kerja !ang su;a bulat atau ben;a kerja !ang bersegi ;ua sa"a sisi "isaln!a ) Ben;a kerja !ang bersegi tiga Ben;a kerja bersegi ena" Ben;a kerja !ang bersegi se"bilan

A( M 3 $;$ 3 $ - 1 t %u%ut 1( P 1 t %u%ut ! t +unan!a untuk "e"buat ;ari %a;a bagian luar se ingga bulat ;an rata0 bagian %un:akn!a "en!u;ut 4&K %a at bubut ini ter;iri ;ari 2 "a:a" !aitu ) Pa at kiri Pa at kanan

2( P 1 t %u%ut $u. Pa at bubut ini gunan!a untuk "e"bubut %er"ukaan ujung ben;a kerja !ang bagian tebaln!a ingga "erata baik %ekerjaan ini ;i%ukul %a;a ke%ala le%as atau ti;ak. 11(MESIN FRAIS

*esin Arais *esin Arais !ang ter;a%at ;i PT( KOROSI SPE8INDO a;ala "esin Arais i;rolik ;engan ber"a:a"1"a:a" jenis. *esin Arais i;rolik a;ala "esin !ang ;a%at "en:etak ben;a kerja !ang terbuat ;ari besi1besi %lat0 se ingga bentuk ;an ukuran ben;a kerja sesuai ;engan !ang ;iinginkan.

'4

*esin ini "e"%un!ai ;ua bua "eja0 !aitu "eja atas atau ;isebut "eja jalan karena "eja inila !ang bergerak naik ;an turun ;an "eja ba8a atau %enje%it. Pa;a "eja1"eja inila :etakan atau ;ies ;iletakkan0 ;engan :ara ;iikat ;engan baut ;an "ur. *esin Arais i;rolik ter;iri ;ari bebera%a bagian uta"a antara lain ) *eja jalan *eja %enje%it

Blok %en:etak Tangki %elu"as *otor %enggerak Ba;an "esin Arais Dara kerja "esin Arais se;er ana karena gerakn!a an!a turun ;an naik0

berbe;a ;engan "esin1"esin lainn!a !ang ban!ak bergerak ber%utar a;a e"%at to"bol %a;a "esin Arais ini0 ;ua to"bol untuk "en!alakan ;an "e"atikan "otor %enggerak0 se;angkan ;ua to"bol lagi untuk "enjalankan "eja jalan Arais turun ;an naik. A%abila to"bol Aungsi ;itekankan0 "aka listrik akan "engalir ke "otor %enggerak se ingga "otor ber%utar0 %utaran ini "engalir kebelakanggan ba;an "esin te"%at oli bera;a !ang ke"u;ian naik ke atas te"%at "otor %enggerak naik ;an turunn!a "eja jalan. Ketika "eja jalan naik0 "aka oli tersebut turun ke"bali ;an "eja tersebut ;itarik ;engan "otor %enggerak !ang bera;a ;i atas ba;an "eja "esin Arais.

'> A;a%un bebera%a al !ang arus ;i%er atikan ;ala" "engo%erasikan "esin Arais ) *engun:i blok %en:etak ;engan kuat *en!esuaikan ben;a kerja !ang akan ;i Arais ;engan ke"a"%uan "esin Arais *e"eriksa terlebi ;a ulu "esin Arais sebelu" ;i%ergunakan

A(M 3 $;$ 3 $ $e"&# *! &" Sesuai ;engan ke%erluan 0 "esin Arais ;ibuat ;an ;a%at ;ibagi ;ala" ;ua golongan besar0 !aitu ) '. *esin Arais uta"a

2. *esin Arais k usus Pa;a "esin Arais kita juga ;a%at "engenal "esin Arais lainn!a0 "isaln!a "esin Arais baku. *esin Arais ;ibagi "enja;i ;ua golongan !aitu ) 1( Me"&# *! &" $e9 *eja Arais "eja ter"asuk "esin Arais %ro;uksi Arais !ang "engerjakan bentuk1 bentuk %engerjaan Arais ;engan ju"la singkat. 2( Me"&# *! &" 2utut + # t& #' *esin Arais lutut ;an tiang ;i%ergunakan %a;a bengkel1bengkel %a;a te"%at lati an atau sekola kejuruan ;i"ana ter;a%at %elajaran %raktek "esin. Bagian uta"a ;ari jenis "esin a;ala tiang. Tiang ini ;i%asang lutut !ang ;a%at bergerak naik ;an turun. Sa;el ;i%asangn!a ;a%at "elintang ke atas tiang ;an "un;ur ;i atas lutut. Di atas lutut ter;a%at "eja0 !ang ;a%at bergerak "e"bujur se:ara oto"atis atau ;engan tangan. asil !ang sa"a ;an ban!ak ;ala" 8aktu

2& *esin Arais !ang tergolong jenis "esin Arais lutut ;an tiang ;iantaran!a iala ) '. *esin Arais ;atar #.oriLontal$ *esin ;ari "eja ini an!a ;a%at ;igerakkan %a;a tiga ara !aitu ) Ara "e"bujur Ara "elintang Ara tegak

2. *esin Arais uniCersal

*eja ;ari "esin ini %a;a %rinsi%n!a sa"a se%erti %a;a "esin Arais ;atar0 an!a %a;a "esin Arais uniCersal ;a%at ber%utar "en;atar ;an "e"buat su;ut J 47K keara tiang "esin.

3. *esin Arais tegak Pa;a "esin Arais tegak letak su"bu uta"a s%in;eln!a tegak lurus ter a;a% "eja "esin.

12(MESIN GERGAJI

*esin gergaji *esin gergaji %a;a u"u"n!a ;igunakan "e"otong ben;a kerja ;engan "enggunakna ;aun gergaji.

2' Dara kerja "esin gergaji ;engan :ara "en!alakan "esin 0"aka listrik akan "engalir ke "otor %enggerak ;an akan ber%utar 0%er%utaran "otor ;i ubungkan ;engan sebua sabuk %a;a ke%ing %enerus ;i ubungkan ;engan ro;a gigi %eng ubung. Pa;a ro;a %eng ubung "e"utar ke%ing %enggerak ;an %enggerak batang %enggerak ;an "eng asilkan gerakan "aju "un;ur. 13(MESIN BOR

*esin bor *esin bor %a;a u"u"n!a;igunakan untuk "e"buat lubang %a;a ben;a kerja. Disa"%ing itu ;a%at juga ;igunakan untuk ber"a:a"1"a:a" o%erasi. *esin bor %a;a u"un!a terbagi ;ari berbagai "a:a" !aitu ) '. *esin bor tangan 2. *esin bor bangku 3. *esin bor tiang atau gerak Dara kerja "esin bor0 !aitu ;engan "en!alakan "esin bor0 "aka "otor listrik !ang bera;a ;i atas "esin akan ber%utar akan "e"utarkan %oros "esin bor ;engan sabuk %e"utar0 ke"u;ian %oros ber%utar ;i ;ala" ru"a %i%a !ang "ana ;a%at ;igerakkan keatas ;an keba8a ;engan bantuan ro;a gigi ;an balok bergigi0 selanjutn!a ro;a gigi ber%utar ;engan luas %e"utar !ang "eng asilkan tekanan %e"akan.

22

BAB I? PENUTUP

A( KESIMPULAN Setela %enulisan "elaksanakan %rogra" %raktek siste" gan;a #PSG$ %a;a BENGKEL MESIN SMKN 35A A;a%un asiln!a akan %enulis la%orkan ;ala" bentuk kar!a tulis0 ;engan ini %enulis "e"%un!ai kesi"%ulan sebagai berikut ) '. Be#'.e2 Me"&# selain te"%at %raktek sis8a juga "e"buat %eralatan %ro;uksi !ang ;a%at ;i jual ke %asaran 2. Peralatan ;i Bengkel *esin berCariasi a;a !ang "o;ern ;an a;a !ang konCensional

B(

SARAN;SARAN Bebera%a saran !ang ingin %enulis sa"%aikan sebagai berikut ba an

%erti"bangan k ususn!a sebagai %erusa an ;an sekola untuk ke"ajuan ;an kebaikan ;i"asa "en;atang0 !aitu) '. Agar lebi ;i%erban!ak ;an ;i%er"o;ern %eralatan ;i bengkel se ingga sesuai stan;ar in;ustri 2. Kesela"atan ;an kese atan kerja %erlu ;i%er atikan

23

DAFTAR PUSTAKA

'. Brosur1brosur tentang %e"esinan 2. DaAtar Pustaka Sekola *enenga Kejuruan 37 Jakarta 3. Buku Jurnal Pelaksanaan Sisten +an;a