Anda di halaman 1dari 3

NAMA KURSUS

PENGHAYATAN KARYA AGUNG MELAYU (Appreciation of Great Works in Malay)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : :

KRB3063 3 120 jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menginterpretasi falsafah karya Melayu agung dalam pemikiran dan nilai kehidupan (C5). 2. Mengkonstruk idea dan nilai dalam karya Melayu agung sebagai amalan dalam kehidupan (P5). 3. Menghayati dan berasa bangga terhadap nilai ilmu, gagasan dan falsafah karya agung Melayu (A5). 4. Melaksanakan tugas-tugas memantapkan fungsi karya Melayu agung secara bekerjasama (TS3).

SINOPSIS

Kursus ini membincang ciri-ciri penting karya agung sastera Melayu: sastera Melayu klasik dan moden. Pelajar dibimbing membaca, memahami dan menghayati karya-karya ini, membuat analisis teks, kandungan, mesej, gaya pengucapan, gaya bahasa, idiom dan perbendaharaan kata. Pendedahan ini memperluaskan pengetahuan dan penghayatan guru-guru Bahasa Melayu tentang hasil khazanah penting dalam sastera Melayu. Ilmu dari kursus inimembantu pelajar menggunakannya dalam pengajaran Bahasa dan Sastera Melayu di sekolah rendah.. (This course discusses some of the main features of important works in Malay Literature: the classic and the modern. Students will be guided to read, understand and appreciate excerpts from these great works, its content, message, style, expression, language, idiom and vocabulary. Exposure to these writings will broaden teachers view about the richness of Malay literary works and writing, their language styles and vocabulary. This knowledge will help them infused the beauty of Bahasa Melayu in their teaching of Malay Language and Literature in the primary schools).

Jam KANDUNGAN : 1. Pengenalan karya agung Melayu Konsep, Ciri, Fungsi 2. Korpus Karya Agung Melayu Hikayat, puisi lama, cerita kanak-kanak, mitos, cerita berbingkai. 3. Ketokohan pengarang karya agung Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Tun Seri Lanang, Raja Ali Haji, Abdul Samad al-Falambani, Abdullah Munsyi. 4. Pemikiran Karya Agung Konsep retorik Melayu klasik, bentuk binaan ayat, frasa dan klausa, pengaruh bahasa asing. 5. Estetika dan Kepengarangan Karya Agung Konsep keindahan Melayu klasik, makna luaran, makna dalaman 6. Nilai Budaya dan Pandangan Hidup dalam Karya Agung Melayu Idealisme bersumberkan alam; tumbuhan, haiwan, angkasa dan sosialisasi. 7. Nilai ilmu dalam Karya Agung Ilmu firasat, ilmu pendukunan, ilmu jampi, ilmu pengasih, maklumat tentang strata sosial masyarakat, adat istiadat. 8. Falsafah Melayu dalam karya agung klasik Hikayat Hang Tuah, Sulalatul-Salatin, Bustan al-Katibin, Tuhfat al-Nafis. 9. Falsafah Melayu dalam karya agung moden Ranjau Sepanjang Jalan, Patah Tumbuh, Puisi Tongkat 6 3 3 3 6 3

Warrant, Drama Pasir-pasir di Pasir Salak 10. Penerapan Karya Agung Dalam Pendidikan. Peranan karya agung dalam konteks pendidikan, Peranan guru dan kurikulum itu sendiri Kaedah dan aktiviti Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan: RUJUKAN : 60% 40% 6

42

Abdul Hadi W.M. (1995). Hamzah Fansuri: Risalah tasawuf dan puisipuisinya. Bandung: Penerbit Mizan. Braginsky, V.I. (1998). Yang indah, berfaedah dan kamal. Sejarah sastra Melayu abad 7-19, Jakarta: INIS. Hassan Ahmad. (Ketua Ed.) (2005). Pengenalan konsep dan gagasan karya agung. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan Siti Hawa Salleh. (1997). Kesusasteraan Melayu abad kesembilan belas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teuku Iskandar. (1995). Kesusasteraan klasik Melayu sepanjang abad. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam.