Anda di halaman 1dari 11

TERJEMAH DLAUU AL-MISBAH FI BAYANI AHKAMI AL-NIKAH

Karya Muhammad Hasyim Asyari Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Naskah Fikih II Dosen pengampu : H. Tali Tula ! S. Ag! M.S.I

Disusun oleh :

Mukhlisin " #$%#&%%'% (

JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2012

)*NDAH+,+AN

-74561 234561 01 -./


Segala pu8i agi Allah penguasa semesta alam! sala9at serta salam semoga tetap atas Na i Muhammad eserta semua keluarga dan saha atnya. Kita ini adalah risalah dalam men8elaskan hukum:hukum nikah. Hal yang menarik saya untuk mengarangnya adalah adanya se agian esar orang yang ingin menikah dari orang:orang di negara saya tidak mengetahui rukun:rukun nikah! syarat:syaratnya! ada :ada nya! serta ke9a8i an mengetahui hal terse ut agi mereka. Saya er;ikir apa penye a nya! maka saya menemukan ah9a se a nya adalah a yang mem ahas tentang nikah itu ada dalam kita :kita esar! sehingga mereka malas mempela8arinya. Maka saya ingin menulis masalah tentang nikah dalam risalah ini untuk memudahkan orang:orang a9am memperolehya! saya menamakan risalah ini:

?@GH61 F@G41 E@7/ CD ?@AB361 <=>


Saya menyusunnya men8adi dua a dan khatimah. Diharapkan dari orang:orang yang melihat kekurangan dan kesalahan risalah ini untuk mengingatkannya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada pertolongan keIuali dari Allah AJJa 9a Kalla! kepadaNya saya erserah diri dan kepadaNyalah saya kem ali.

LAL I M*N*MANNKAN H+K+M:H+K+M NIKAH Dalam a ini ada e erapa masalah. Pertama, ah9a Imam Haramain men8elaskan ah9a Nikah adalah termasuk urusan syah9at! ukan I adah. Mengenai hal itu Imam Sya;ii mengiyaratkan dalam al:+mm. Leliau erkata: Allah er;irman ODihiaskan untuk manusia menyukai syah9at dan 9anitaP dan dalam hadis: O Aku di eri kesukaan dari dunia kalian 9anita dan 9e9angianP. Menghasilkan keturunan itu hanya dugaan! dan tidak diketahui keturunan terse ut apakah shalih atau thalih " uruk(. Imam Na9a9i erkata O 8ika orang menikah dengan tu8uan untuk taat! seperti mengikuti sunah atau menghasilkan keturunan atau men8aga ;ar8inya atau matanya! maka itu termasuk amal akhirat dan akan di eri pahala. Kedua! A u Ishak al:SyiraJi ddalam al:MuhadJJa erkata: O nikah itu 8aiJ! karena mem eri kenikmatan yang men8adikan na;su sa ar darinya. Maka nikah tidak 9a8i se agaimana memakai pakaian yang halus dan makan makanan yang aik. Terkadang nikah disunnahkan! seperti orang yang ingin hu ungan seks dan mampu mem eri mahar dan na;kah. Adapun orang yang tidak ingin hu ungan seks maka yang disunahkan adalah tidak menikah. Karena menim ulkan hak:hak yang harus dipenuhi dan mem uat ia si uk dan 8auh dari i adah. Kika meninggalkannya dia isa erkonsentrasi untuk i adah maka meninggalkan nikah itu le ih menyelamatkan agamanyaP. Al:SyarQa9i erkata ddalam Hasyiyah Tahrir: O Terkadang nikah itu 9a8i ketika nikah men8adi satu:satunya 8alan keluar untuk menIegah Jina atau ketika orang menalak istri yang mempunyai hak gilir! dan terkadang khila; al:aula seperti orang yang ingin menikah tapi tidak punya iaya! maka ia meredam na;sunya dengan erpuasa. Kika dengan puasa tidak dapat meredam 8uga! maka ia tidak oleh meredamnya dengan Iara mem eri kapur atau se8enisnya. Tetapi dengan menikah untuk men8aga kehormatan. Terkadang nikah itu makruh! seperti orang yang tidak ingin nikah dan yang tidak punya iaya! atau punya iaya tapi punya penyakit pikun dan impoten. Terkadang nikah itu haram! seperti menikahi 9anita yang haram dinikahP. Ketiga! disunahkan untuk tidak menikah keIuali dengan 9anita yang eragama "Islam(! karena ada hadis yang diri9ayatkan dari A u Hurairah: O Sesungguhnya na i sa9 ersa da: 9anita dinikahi karena empat hal! karena hartanya! pangakatnya! keIantikannya! dan agamanya. )ilihlah yang eragama maka engkau akan eruntungP. Rakni yang patut agi orang yang punya agama dan kehormatan adalah men8adikan agama se agai pusat pandangannya dalam segala hal! apalagi pendamping hidup untuk 8angka 9aktu yang lama. Maka Na i sa9 memerintahkan untuk memilih 9anita yang eragama! yang agama itulah yang man8adi tu8uan akhir. Dan hadis dari A dullah i n +mar yang diri9ayatkan oleh I nu Ma8ah dan ia menilai se agai hadis mar;uyang sampai pada Masulullah sa9: O Kangan kalian nikahi 9anita karena keIantikannya! mungkin sa8a keIantikannya itu merusaknya. Dan 8anganlah kalian menikahinya karena hartanya! mungkin hartanya itu mem uatnya e8at. Tetapi nikahila8h 9anita karena agamanya. Sesungguhnya udak hitam dan telinganya so ek yang eragama itu le ih utama daripada 9anita Iantik yang tidak eragamaP. Dan 8angan menikah keIuali dengan 9anita yang erakal! karena tu8uan nikah adalah ergaul dan hidup dengan aik. Hal itu tidak mungkin isa ter8adi keIuali dengan 9anita yang erakal. Keempat! disunahkan seorang istri itu masih pera9an keIuali ada uJur seperti alat kelaminnya tidak mampu untuk menghilangkan kepera9anan. Atau utuhnya seseorang terhadap
3

orang yang mampu untuk mera9at keluarganya se agaimana ke8adian yang menimpa Ka ir. Dan adanya 9anita terse ut memiliki nasa yang aik! tidak anak Jina dan tidak anak orang ;asik! egitu pula anak temuan dan 9anita yang tidak diketahui ayahnya. Dan adanya 9anita itu seku;u! erdasarkan hadits yang dishahihkan oleh Hakim dari hadisnya SAisyah yang mar;u: O)ilihlah untuk sperma kalian dan nikahilah 9anita:9anita yang seku;u. Dan 9anita yang anyak anaknya! dan hal itu dalam 9anita yang masih pera9an itu isa diketahui melalui kera at:kera atnya! dan adanya 9anita itu penuh kasih sayang erdasarkan hadits "nikahilah 9anita yang anyak anaknya dan yang penuh kasih sayang karena sesungguhnya aku erlom a: lom a memiliki anyak umat esok dihari kiamat(. Dan 8uga yang sudah aligh keIuali karena ha8at! 9anita yang sedikit maharnya tidak 9anita yang ditalak yang masih diIintai mantan suami yang telah mentalaknya atau 9anita yang masih Iinta terhadap mantan suaminya! dan disunnahkan menikahi 9anita yang ukan kera at dekat yaitu 9anita lain atau memiliki hu ungn kera at tetapi 8auh. Kelima! disunnahkan untuk tidak menikah keIuali pada 9anita yang dianggap aik olehnya! seperti yang diri9ayatkan oleh A u Lakr Lin Muhammad Lin Amr Lin HaJm dari Masulullah SAT! ah9asanya Masulullah ersa da: O Sesungguhnya 9anita itu mainan maka apa ila salah satu dari kamu sekalian ingin mengam il mainan maka pilihlah mainan yang ter aikP. Keenam! apa ila seseorang ingin menikahi 9anita maka disunnahkan untuk melihat pada 9a8ahnya dan kedua telapak tangannya! erdasarkan hadits yang diri9ayatkan oleh A u Hurairah MA : sesungguhnya seorang laki:laki erkeinginan untuk menikahi seorang 9anita dari 9anita:9anita Anshar maka Na i ersa da : Olihatlah pada 9a8ahnya! karena sesungguhnya didalam mata 9anita anshar itu ada sesuatuP. Dan tidak oleh melihat kepada anggota tu uh selain 9a8ah dan kedua tangan. Ke olehan melihat harus dengan keyakinan ah9a 9anita itu tidak memiliki ikatan nikah dan tidak dalam masa iddah! meskipun tidak mengalahkan dugaannya ah9a ia tidak diterma. Disunnahkan agi orang yang tidak isa melihat "seIara langsung( untuk menyuruh 9anita lain untuk mensi;atinya! egitu 8uga disunnahkan agi 9anita ketika ingin menikah dengan laki:laki untuk melihatnya! karena sesungguhnya apa yang mengagumkan 9anita dari laki:laki itu se agaimana apa yang mengagumkan terhadap laki:laki darinya"9anita(. Lerdasarkan ini +mar Lin Khatta MA erkata: O8anganlah kamu menikahkan anak 9anita kamu sekalian kepada laki:laki yang 8elek karena sesungguhnya apa yang mengagumkan 9anita dari laki:laki itu se agaimana apa yang mengagumkan terhadap laki:laki darinyaP. Ketu8uh! hendaknya Ialon suami menyerahkan urusannya pada Ialon istri untuk menerima atau tidak dengan men8elaskan keadaannya. Supaya Ialon istri 9aspada terhadap perkara dan keadaan Ialon suami! dan menerima atas pilihannya sendiri. Kedelapan! se agian orang ara erkata: 8anganlah kamu menikahi enam maIam 9anita: annanah, mannanah, hannanah! haddaqah, barraqah, dan syaddaqah. Adapun annanah adalah 9anita yang suka mengeluh! ilang sakit! dan mengikat kepalanya sepan8ang 9aktu. Menikahi 9anita yang rentan sakit dan yang suka pura:pura sakit itu tidak ada ke aikan didalamnya"nikah(. Mannanah adalah 9anita yang suka mengungkit:ungkit suaminya seraya erkata: Osaya melakukan untuk kamu egini! eginiP. Hannanah yaitu 9anita yang Iondong kepada mantan suami atau kepada anak anak dari mantan suaminya! dan ketiga 9anita ini se aiknya di8auhi. Haddaqah yaitu 9anita yang melihat segala sesuatu dengan mata ter uka le ar kemudian ia tertarik dan memaksa suaminya untuk mem elinya. Barraqah itu menIakup dua makna! pertama: yaitu 9anita yang sepan8ang harinya memoles dan menghias 9a8ahnya supaya 9a8ahnya ersinar dengan Iara yang di uat: uat. Rang kedua! yaitu 8ika ia enIi
4

terhadap makanan maka ia tidak mau makan keIuali dengan menyendiri dan selalu merasa agiannya sedikit. Dan syaddaqah yaitu adalah 9anita yang anyak omongnya. Kesem ilan! ;aedah nikah ada lima yaitu: "mendapatkan( keturunan! memeIah syah9at! mengatur urusan rumah tangga! anyaknya keluarga! mela9an ha9a na;su dengan melaksanakan tugas:tugas dalam keluarga dan sa ar didalam men8alankan tugas:tugas terse ut. Sedangkan ahayanya nikah ada tiga. )ertama! tidak dapat menIari yang halal! karena hal itu tidak mudah ke anyakan orang apalagi pada masa sekarang yang ser a sulit yang ke anyakan peker8aan penduduk masa kini keluar dari aturan syariSat eserta gelom ang kehidupan dan rusaknya Jaman! maka nikah merupakan se a untuk masuk ke dalam peker8aan terse ut dan meme eri makan dari yang haram! didalalamnya seseorang dan keluarganya men8adi rusak. Urang yang tidak menikah ter e as dari ahaya: ahaya terse ut. Urang yang menikah isa masuk pada tempat:tempat ke8elekan maka ia akan menuruti keinginan istrinya dan men8ual akhiratnya dengan dunianya. Kedua! teledor dari men8alankan hak:hak dalam keluarganya karena sesungguhnya laki:laki itu pemimpin dirumahnya dan keluarganya merupakan rakyatnya dan dia akan dimintai tanggung 8a9a atas mereka. Rang ketiga! adanya anak dan keluarga mem uatnya si uk dan men8auhkan dari taat kepada Allah. Dan mem uatnya untuk ersungguh:sungguh dalam menIari dunia dan mengumpulkan harta! dan menyimpan harta untuk keluarganya dan menIari keunggulan dan kekayaan dengan keluarga. Setiap sesuatu yang dapat melalaikan kepada taat kepada Allah erupa keluarga! harta dan anak maka hal itu merupakan ahaya dan ke urukan agi pemiliknya! maka arang siapa erkumpul padanya man;aat:man;aat nikah dan tidak ada ahaya: ahaya maka disunnahkan untuk menikah! 8ika tidak demikan maka meninggalkan nikah itu le ih utama. Dan orang yang ertentangan dalam dirinya dua hal terse ut se aiknya eri8tihad dan melakukan yang le ih kuat. Kesepuluh! sunnah meniatkan nikah dengan mengikuti Sunnah Masulullah SAT! untuk men8aga agamanya! menIari keturunan dan seluruh man;aat:man;aat nikah yang telah kami sampaikan. Sesungguhnya ia akan mendapat pahala ila meniatkan nikah untuk taat seperti men8aga ha9a na;su dan menghasilkan anak yang shalih. Dan disunahkan melakukan akad nikah didalam mas8id se agaimana Haditsnya SAisyah yang Mar;uS "umumkanlah nikah dan lakukanlah didalam mas8id( HM. TirmidJi. Dan dihari 8umSat dipagi hari erdasarkan Hadits Masyhur "Ra Allah erikanlah ke erkahan kepada umatku pada pagi hari mereka(! dan di ulan Sya9al 8ika memungkinkan melaksanakannya didalamnya "Sya9al( dan ila dilain Lulan Sya9al maka sama sa8a. Kika ditemukan se a nikah diselain ulan sya9al maka tetap melakukan nikah. Menyukai pada ulan Sa;ar 8uga sah:sah sa8a. Imam Al:Vuhri meri9ayatkan ah9a Masulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali di ulan sha;ar pada permulaan dua elas ulan dari Hi8rah. Kese elas! disunnahkan menghadirkan segolongan orang:orang shalih dan orang yang ertaQ9a karena adanya perintah untuk mengumumkan adanya nikah "pegumuman adanya nikah( dan itu tidak akan ter8adi keIuali dengan menghadirkan orang:orang. Dan dikhususkan menghadirkan orang alim karena erharap mendapatkan ke erkahan dengan kedatangkan mereka. Kedua elas! disunnahkan dalam khut ah nikah itu dari 9ali mempelai perempuan atau 9akilnya se agaimana diri9ayatkan ah9a Masulullah SAT ketika menikahkan putrinya dengan Ali eliau erkhot ah: "segala pu8i hanya agi Allah! Rang dipu8i dengan segala kenikmatan:Nya! Rang disem ah dengan segala kekuatan:Nya! Rang ditakuti karena adJa dan murka:Nya! Rang langsung mem erikan perintah:Nya di langit dan umi:Nya! Rang menIiptakan makhluk dengan kekuatan:Nya! dan mem edakan mereka dengan hukum:hukum:Nya! dan memuliakn mereka dengan agama:Nya! dan memuliakan mereka dengan Na i Muhammad SAT! sesungguhnya
5

Allah yang Maha Tinggi lagi Maha indah nama:Nya! dan Maha luhur keagungan:Nya! Allah telah men8adikan erpasang:pasangan dengan adanya pertemuan! dan men8adikan suatu perkara yang sudah ditentukan! dan Allah menguatkan kekera atan dengan pernikahan! dan Rang telah menetapkan takdir agi makhluk(. Allah er;irman dalam Surat Al FurQan Ayat $W " Dan Dialah yang men8adikan manusia dari setetes air mani kemudian menetapkan agi manusia nasa dan 8odoh. Dan Tuhanmu itu Maha kuasa(. Maka ketentuan Allah se8alan dengan XodhoSNya dan XodhoSNya se8alan dengan QadarNya dan agi setiap Xodho ada Qadar dan setiap Qadar ada 9aktu dan setiap 9aktu ada kita . Allah mele ur dan menetapkan apa yang ia kehendaki! dan disisiNya umm al:kita . Segala pu8i agi Allah kami memu8i! meminta pertolongan dan kami meminta dan kami erlindung kepada Allah dari ke8elekan amal:amal kami dan arangsiapa di eri petn8uk oleh Allah maka tidak ada seorangpun seseorang yang dapat menyesatkanNya dan arangsiapa yang telah disesatkan oleh Allah maka tidak ada seseorangpun yang dapat menun8ukkanNya! dan Saya ersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yag erhak disem ah dan tidak ada sekutu agiNya dan saya ersaksi sesungguhnya Muhammad itu ham a dan utusanNya semoga Allah mem erikan kese8ahteraan dan keselamatan kepada keluarga dan para saha atnya. " 9ahai orang:orang yang eriman! ertak9alah kepada Allah dengan tak9a yang se enarnya. Dan 8anganlah kalian mati keIuali dalam keadaan Islam! 9ahai manusia takutlah pada Tuhan kalian yang menIiptakan kalian dari satu orang dan darinya Allah menIiptakan pasangannya. Dari meraeka erdua Allah menye ar laki:laki yang anyak dan 9anita! dan takutlah kepada Allah yang kepadanya kalian meminta dan takutlah kepada sanak saudara! sesungguhnya Allah menga9asi kalian. Tahai orang:orang eriman takutlah kepada Allah dan erkatalah dengan perkataan yang enar. Allah mem aguskan untuk kalian amal kalian dan mengampuni untuk kalian dosa:dosa kalian. Larang siapa taat kepada Allah dan rasulNya maka sungguh telah eruntung dengan ke eruntungan yang Agung(. Segala urusan di tangan Allah! Rang Dia memutuskan dengan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa Rang Ia inginkan. Tidak ada yang mampu mengakhirkan apa yang telah Ia dahulukan dan tidak ada yang mampu mendahulukan apa yang telah Ia akhirkan. Dan tidak akan dua pasangan dan tidak pula erpisah keIuali dengan XodhoS dan Xodar Allah yang telah Ia tetapkan. Kemudian setelah menyampaikan khut ah! khoti erkata : Dan termasuk apa yang telah ditakdirkan Allah adalah Fulan bin Fulan melamar Fulanah binta Fulan dan 9alinya akan menikahkannya atau 9akil 9alinya dengan menye utkan mahar atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah erupa menahan dengan agus atau melepaskannya dengan aik. Aquulu Qouliy Hadza Wastaghfirullahal Adzim Li Walakum a li Masyayikhiy a li !aa"iril Muslimiin Fastaghfirullah #nnahu Hu al $hofuururrahim% Ketiga elas! disunnahkan mendahulukan khit ah dari 9ali dan erkhut ah se elumnya dan egitu 8uga se elum i&ab, para saha at erkata YDan khut ah itu isa dilakukan dengan mem aIa hamdlah! ersola9at! er9asiat dalam ketak9aan. Maka khoti erkata Y ismillah Alhamdulillah! sola9at! saya er9asiat kepadamu 9ahai ham a Allah dan kepada diriku sendiri untuk ertak9a kepada Allah. Amma Ba"duY. Maka enar: enar saya datang kepadamu untuk melamar anak perempuanmu dan 8ika dia datang se agai 9akil hendaknya ia erkata : Y telah datang kepada kamu orang yang me9akili saya untuk melamar anak perempuanmu. Kemudian 9aliZ penggantinya 9ali erkhut ah seperti demikian lalu erkata ukanlah kami orang yang di enIi. Keempat elas! disunnahkan agi orang yang menikahkan untuk erkata se elum akad : say amenikahkan kamu atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah dari men8aga yang maSru; atau erpisah dengan ihsanZ agus dan dia mendoakan kedua mempelai setelah akad dengan ke aikan dan ke erkahan se agaimana yang diri9ayatkan oleh A u Hurairah MA : Y Sesungguhnya Masulullah SAT mendoakan seseorang ketika ia menikah dengan #ttifaq dan
6

#&tima" lalu erdoa semoga Allah mem erikanmu! mem erkahi atas kamu dan mengumpulkan kamu erdua dalam ke aikanY. Kelima elas: al:imam Al:Allamah Al Xolyu i erkata dalam a sholat sunnah dari Hasyiyahnya dari Syarah Al Muhalla : disunnahkan sholat dua rokaat untuk Ialon suami se elum akad nikah! dan agi seseorang se elum 8imaS di tempat tidur dan egitupun agi isteri. LAL II M*N*MANNKAN M+K+N:M+K+N NIKAH DAN ,AINNRA Mukun nikah ada lima! yaitu : shigat, mempelai isteri! mempelai pria! zau&, dan 9ali yang keduanya merupakan yang melakukan akad dan dua saksi. Mukun yang pertama adalah shigat, shigat isa ter8adi dengan perkataannya 9ali! zau&, atau fulanah atau Ankahtukaha, dan perkataan mempelai pria 'aza a&tuha atau (akahtukaha atau Qobiltu (ikaahaha atau Qobiltu 'az ii&aha atau Qobiltu Annikaaha atau Qobltu Attaz ii&a atau )odliitu nikaahaha atau rodlitu hadza nikaaha% Imam Sya;ii erkata didalam Al +mm Y tidak ada nikah selamanya keIuali 9ali erkata Qod *a a&tukaha atau Ankahtukaha dan mempelai pria mengatakan Qod qobiltu nikaahaha atau Qobiltu taz ii&aha atau orang melamar erkata *a i&niyha atau Ankihniyha kemudian 9ali erkata Qod za a&tukaha atau Ankahtukaha dan khoti dan 9ali menye utkan mempelai isteri ersamaan namanya dan nasa nya. #ntahaa Qoulu Asy !yafii fil +mm% Kika mempelai menguapkan 'aza a&tu #bnataka atau (akahtuha atau Qobiltu nikaahaha kemudian 9ali menguIapkan *a a&tukaha atau Ankahtukaha maka sah nikahnya karena Xo ul itu merupakan salah satu dari agian akad maka tidak ada edanya antara mendahulukan atau mengakhirkan. Dan didalam !yarah #hya" : Y Dan tidak di syaratkan keIoIokan la;adJ dari i8a dan Qo ul maka 8ika salah asatu dari keduanya menguIapakan za a&tuka dan yanglain menguIapkan Qobiltu nikaahaha maka sah nikahnya. Ini merupakan madJha nya Imam Sya;ii MA. Sah nikah dengan memakai ahasa apapun yang mengandung makna taz i& dan inkah meskipun seseorang mahir dalam ahasa ara menurut Qoul yang paling shohih " qoul asshohh( karena melihat dari sisi makna dengan syarat masing:masing dari orang yang erakad ;aham dengan perkataan yang lain dan dua orang saksi mengetahui la;adJnya orang yang erakad. Dan tidak sah i&ab dan qobul dengan memakai tulisan! dan isyarat yang memahamkan keIuali dari orang yang isu maka i&ab qobul itu sah dengan memakai isyarat agi orang yang isu seIara 8elas se agaimana la;adJ 8ual eli dengan tolaqnya% Dan di syaratkan ersam ungnya qobul dengan i&ab maka apa ila diantara keduanya diselingi dengan perkataan yang lain maka hal itu dapat merusak akad! dan disyaratkan 8uga adanya i&ab diuIapkan oleh 9ali dan qobul diuIapkan oleh mempelai pria sekira masing:maing dari keduanya mendengar perkataan orang lain dan kedua orang saksi 8uga mendengarnya dan 8ika tidak dengan demikian maka tidak sah akadnya! dan disyaratkan agi orang yang melakukan i&ab qobul tetapnya si;at sampai sempurnanya akad maka apa ila 9ali eri8a kemudian gila atau sakit ayan atau hilang ke9aliannya se elum perkataan Qo ulnya mempelai pria maka atal akadnya se agaimana 8uga matinya 9ali! maka apa ila 9anita yang mem erikan iJin menarik iJinnya atau ia men8adi atau murtad atau sakit ayan se elum perkataan Qo ulnya mempelai laki:laki maka Qo ulnya mempelai pria terIegah "tidak sah akadnya(. Adapun tataIara shigat didalam nikah yang didalamnya ada unsur me9akilkan yaitu seorang 9akilnya 9ali erkata kepada mempelai pria *a a&tu Fulanah binta Fulan Mu akkiliy "se agai 9akilku( 8ika para saksi dan mempelai pria tidak mengetahui
7

per9akilannya. Maka apa ila tidak demikian maka tidak diperlukan adanya la;adJ Mu akkiliy kemudian mempelai pria menguIapkan Qobiltu atau 9ali yang men8adi 9akilnya mempelai pria menguIapkan *a a&tu Binti Fulaanan Mu akkilaka ketika para saksi tidak mengetahui per9akilanya! dan apa ila tidak demikian maka tidak diperlukan adanya tam ahan la;ad Mu akkilaka, maka apa ila 9ali erkata kepada 9akilnya mempelai pria za a&tuka binti kemudian 9akilnya mempelai pria erkata qobiltu nikaahahali mu akkiliy, maka rusak akadnya Karena tidak ada keIoIokan atau 9akilnya mempelai pria erkata qobiltu nikaahaha maka sah nikahnya! dan syaratkan agi nikah yang di dalmnya ada per9akilan di dalam pernyataan Qo ulnya 9ali atau 9akilnya 9ali kepada 9akilnya mempelai pria yaitu perkataan za a&tu fulaanah binta fulaanin fulaanan dan 9ali mensi;ati ;ulan dengan si;at yang men8adi Iiri:Iirinya atau za a&tu fulaanah binta fulaanin li fulaanin ibni fulaanin atau za a&tu mu akkilaka fulaanan fulaanah binta fulanin dan tidak oleh mengatakan za a&tukaha a nah ahu dan di syaratkan adanya perkataan 9akilnya mempelai pria yaitu qobiltu nikaahaha li mu akkiliy fulaanin a qobiltu nikaahaha li fulaanin ibni fulaanin, maka apa ila 9akilnya mempelaia pria tidak mengatakan dengan perkataan terse ut maka tidak sah nikahnya. Mukun yang kedua adalah 9anita! dan di syaratkan aginya empat perkara. Tanita terse ut yaitu tidak dalam keadaan ihrom maka tidak sah menikahi 9anita yang sedang ihrom!dan ke eradaannya itu tertentu! maka tidak sah menikahi salah satu dari dua 9anita! dan ke eradaanya e as dari nikah dan iddah! maka tidak sah menikahi 9anita yang masih terikat pernikahan atau 9anita yang masih dalam keadaan iddah dari selain suaminya! dan ke eradaannya asli 9anita maka tidak sah menikahi anIi"khuntsa(. Mukun yang ketiga adalah mempelai pria! dan disayaratkan aginya empat perkara! ke eradaannya halal"tidak dalam keadaan ihram(! maka tidak sah menikahi laki:laki yang sedang ihram meskipun dengan perantara 9akilnya! dan ke eradaannya tidak dipaksa! maka tidak sah menikahi orang yang dipaksa dengan tanpa hak! er eda halnya orang terse ut dipaksa karena adanya hak se agaimana orang yang dipaksa untuk menikahi 9anita yang ditalaknya dengan talak aSin dengan tanpa melalui talak [ kali. Karena Tanita terse ut dianiaya dalam hak gilirnya maka hal terse ut sah nikahnya! dan ke eradaannya tertentu maka tidak sah menikahi salah satu dari % laki:laki se agaimana 9ali erkata: Ja99a8tu inti ahadakuma! meskipun 9ali terse ut meniatkan salahsatu dari keduanya atau tidak. Dan ke eradaannya tahu atas kehalalan Ialon istrinya daan tahu namanya! nas nya! dan ke eradaannya. Maka tidak sah nikahnya seseorang yang tidak mengetahui hal terse ut! meskipun setelah menikahinya ter ukti ah9a 9anita terse ut halal aginya. Se agaimana menikahi perempuan apakah ia er iddah atau sepi dari iddah atau ia adalah saudara perempuannya atau selainnya dari mahram:mahramnya atau dari 9anita lain kemudian men8adi 8elas sesungguhnya ia itu sepi dari iddah dan ia 8uga 9anita lain. Ke eradaannya adalah laki:laki tulen maka tidak sah menikahi orang yang anIi. Mukun yang ke empat adalah 9ali! dan di syaratkan aginya Sem ilan syarat! ,ang Pertama tidak dalam keadaan dipaksa maka tidak sah suatu pernikahan dari 9ali yang dipaksa! ,ang -edua aligh maka tidak ada per9alian agi anak keIil erdasarkan i8maS! ,ang -etiga erakal maka tidak ada per9alian agi orang yang gila yang terus:menerus si;at kegilaannya erdasarkan i8maS karena orang gila terse ut tidak memiliki si;at tamyiJ! meskipun terputus "tidak terus menerus( si;at gilanya erdasarkan qoul ra&ih karena memenangkan 9aktu gilanya maka 9ali yang le ih 8auh "ab"ad( le ih erhak menikahkan daripada 9ali yang dekat "aqrob( hal itu dalam masa gilanya ali aqrob ukan dalam masa sehatnya. ,ang ke em.at, merdeka. Maka tidak ada per9alian gi seorang udak erdasarkan i&ma% ,ang -e lima, laki:laki. Maka tidak ada per9alian agi seorang 9anita! dan seorang 9anita tidak isa meng akadkan nikah aik dengan i8a maupun Qo ul tidak isa untuk dirinya dan tidak isa untuk selainnya. ,ang keenam, adalah adil. Maka tidak ada per9alian agi orang ;asik "lain halnya agi seorang pemimpin(. Karena sesungguhnya ;asik itu kurang dan menIiderai persaksian maka di Iegah suatu per9alian
8

karena ;asik se agaimana dalam udak! dan ini adalah pendapat madJha Sya;ii dan ke anyakan ulama saha at mutaakhirin itu erpendapat : sesungguhnya ;asikitu isa men8adi 9ali! yang memilih atau erpendapat dengan ini adalah Imam Na9a9i! I nu Shalah! Su khi se agaimana apa yang telah Imam NhoJali ;at9akan tentang ketetapan per9alian agi orang yang ;asik sekiranya 9ilayah per9alian itu erpindah agi hakim yang ;asik. ,ang ketu&uh, adalah Islam. Maka tidak ada per9alian agi laki:laki ka;ir ter hadap muslimah dan tidak pula laki:laki muskim terhadap 9anita ka;ir! se agaimana ;irman Allah "dan orang:orang ka;ir se agiannya men8adi 9ali se agian yang lain(. ,ang kedela.an,9ali itu tidak oleh IaIat pandangan atau angan:angan se a pikun! atau odoh. Maka tidak ada per9alian agi seseorang yang IaIat penglihatannyaZ pemikirannya Karena ke odohannya atau karena sakit atau aren sepuhZ tua dise a kan lemahnya seseorang dari ketelitian terhadap keadaan dalam pernikahan dan maknanya adalah seseorang yang kesi ukan oleh penyakit terse ut. ,ang kesembilan, adanya 9ali tidak IaIat hukum "mah8ur alaih( dise a kan odohnya! maka seorang yang di mah8ur se a odohnya tidak dapat men8adi 9ali yaitu orang yang sudah aligh tetapi tidak pintar "dalam mentasharru;kan hartanya( atau ia menyia:nyiakan hartanya setelah ia men8adi pintar kemudian ia diIegah tasharru;nya Karena sesungguhnya orang yang di mah8ur Karena si;at kekurangannya maka ia tidak dapat menguasai urusan dirinya sendiri maka I tidak dapat menguasai urusannya orang lain. Dan ada pendapat yang mengatakan ah9a mah8ur alaih dapat men8adi 9ali Karena sempurna angan:angannya di dalam nikah! hanya sa8a orang terse ut di mah8ur "di Iegah pentasharru;kannya( karena untuk men8aga hartanya. Mukun yang kelima adalah dua orang saksi. Dan di syaratkan aginya Sem ilan hal. ,ang .ertama, Islam maka tidak sah nikah dengan adanya saksi dua orang 9akil atau satu muslim atau satu ka;ir entah 9anita yandg dinikahkan itu 9anita muslim atau ka;ir dJimmi Karena orang ka;ir tidaklah memiliki hak untuk men8adi saksi. ,ang kedua, aligh. ,ang ketiga, erakal. ,ang keem.at, merdeka. Maka tidak sah adanya nikah dengan saksi erupa seorang anak keIil! seorang gila! dan udak. *ntah itu udak murni atau budak mudabbar atau budak mukattab. ,ang kelima, laki:laki maka tidak sah adanya nikah yang disaksikan 9anita! atau seorang laki:laki dan dua orang 9anita! atau dua orang khunsta " anIi(! tapi sah 8ika dua orang khunsta terse ut 8elas laki:laki. ,ang -eenam, adalah adil. Maka akad nikah tidak sah dengan hadirnya % orang yang ;asik atau hadirnya orang yang adil dan yang ;asik. ,ang ketu&uh, adalah mendengar. Maka tidak sah suatu akad nikah dengan kehadiran dua orang yang tuli dan 8uga yang tidak isa mendengar dan tuli. Rang dimaksud Al:Asham yaitu orang yang sam sekali tidak isa mendengar. ,ang kedela.an, adalah penglihatan! karena se uah perkataan tidak akan tetap keIuali dengan se uah persaksian dan pendengaran. Maka tidak sah se uah akad dengan menghadirkan dua orang yang uta dan tidak isa melihat. ASma menurut pendapat yang sohih ada dua maIam! dan maIam yang kedua itulah yang sah. Karena sesungguhnya ASma itu mampu mem erika persaksian dalam perkataan. ,ang kesembilan, adalah uIapan! tidak sah akad nikah dengan mendatangkan saksi dua orang yang isu. Dan disyaratkan dalam persaksian tidak adanya larangan Karen menam ah sesuatu yang terle9atse a odohZ lupa dan 8uga mengerti ahasa dua orang yang erakad. Maka tidak sah agi orang yang tidak mengerti ahasa keduanya. Dalam kita Al Lu8airomi Salaa Syarkhil Manha8: disyaratkan agi 9anita yang erIadar untuk memperlihatkan 9a8ahnya pada kedua saksi se elum akad. Karena hal demikian termasuk sahnya se uah akad nikah. Apa ila 9anita yang di akadkan dan ia dalam keadaan erIadar lalu dua orang saksi tadi tidak mengenalinya maka tidak sah. Karena pendngaran seorang saksi atas suatu akad seperti hakim dalam mendengarkan se uah persaksian. Imam Varkasyi erpendapat ah9a tempat yang disyaratkan itu ketika adanya perempuan tidak diketahui. Dan 8ika tidak ada maka sah akadnya. Dan pernasalahan terse ut merupakan permasalahan yang indah. Lanyak para Qadhi sekarang yang tidak mengetahui masalah terse ut.
9

Mereka menikahkan 9anita erIadar yang datang tanpa diketahui oleh para saksi Iukup dengan kehadiran dan ka ar eritanya. Muhammad Momli mengi aratkan se uah persaksian: para ulama erpendapat ah9a nikah 9anita yang erIadar tidak sah keIuali para saksi mengetahuinya! entah itu nama! nasa ! dan 9a8ahnya. I nu Ha8ar Syiha Al Xolyu i erpendapat dalam kita Hasyiyah SAla Kalal Al:Mahalliy: tidak disyaratkan melihat 9ania yang tidak diketahui! tapi Iukup menyaksikan 8alannya akad antara 9anita terse ut desngan suaminya. )*N+T+) M*N*MANNKAN HAK:HAK S*UMANN IST*MI T*MHADA) S+AMI S*MTA HAK: HAKNRA S*UMANN S+AMI ATAS IST*MI Ta8i agi seorang suami menggauli isterinya dengan aik! dengan memenuhi hak:hak isterinya seperti mahar! mena;kahi! mem iayai! dan mem erikan ke utuhan primernya dengan ridho! hati yang tulus! perkataan yang halus serta ersa ar atas ke8elekan etikanya! mem erikan 8alan ke aikan dan i adah. Menga8arinya ke utuhan agama mulai dari hukum ersuIi! haidl! solat yang di QodloS dan tidak di QodloS. Allah er;irman: Ydan pergaulilah mereka dengan aikY. Dan Allah er;irman: O agi mereka hak sepadandengan apa yang 9a8i atas mereka dengan aikP. Na i ersa da ketika ha8i 9adaS setelah memu8i Allah dan ditengah:tengah eliau memu8i pada Allah eliau mem erikan Mauidloh kepada 8amaah: Yingatlah! er9asiatlah kalian kepada para 9anita dengan aik. Karena sesungguhnya mereka adalah penolong disamping kalian. Kalian tidak memiliki dari mereka selain itu keIuali mereka melakukan per uatan terIela dengan 8elas. Kika mereka melakukannaya maka 8auhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menIiderai. Kika mereka menaati kalian maka 8angan menIari:Iari kesalahan! ingatlah sesungguhnya agi kalian hak atas istri:istri kalian dan agi istri:istri kalian hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah tidak oleh agi mereka memasukkan orang yang kalian enIi di tempat tidur kalian! dan tidak oleh mem erikan iJin di rumah kalian agi orang yang kalian enIi. Ingatlah hak mereka atas kalian adalah kalian harus er uat agus kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan merekaP. Masulullah SAT ersa da: Y Hak seorang isteri pada suami! mem eri isteri makan ketika suami makan! mem eri isteri pakaian ketika suami erpakaian. Tidak memukulnya! tidak oleh mengatakan 8elek dan tidak oleh memusuhi isteri keIuali di dalam rumahY. Masulullah SAT ersa da: Y Siapa pun lelaki yang menikahi sorang perempuan dengan mahar anyak atau sedikit! dan tidak ada halangan pada diri seorang suami untuk menyerahkan hak isterinya! kemudian mati lalu sang suami tidak menunaikan hak isterinya! maka kelak Allah akan menemui dia di hari kiamat se agai seorang peJinaY. Masulullah SAT ersa da: Y Sesungguhnnya! se agian dari kesempurnaan iman seorang muSmin adalah mereka yang yang paling aik akhlaknya dan erperilaku paling lem ut dengan keluarganyaY. Masulullah SAT ersa da: Y ,elaki adalah pemimpin agi keluarganya dan kelak ia akan di tanyai tentang kepemimpinannya! dan 9anitapun merupakan pemimpin di dalam rumah tangga sang suami dan kelak ian akan ditanyai pula tentang kepemimpinannya. Kalian adalah pemimpin dan kelak kalian akan ditanyakan apa yang kalian pimpinY. Allah STT er;irman: Yperintahkan keluargamu untuk sholatY. Maka arang siapa yang tidak menyuruh isteinya sholat dan tidak menga8arkannya masalah Agama! sungguh ia telah erkhianat kepada Allah dan Masulnya. Masulullah SAT ersa da: YSeseorang tidak akan ertemu Allah dengan dosa yang le ih esar dari mem uat odoh keluarganyaY. Hak:hak suami atas isteri sangat anyak! diantaranya: 9a8i menaati suaminya atas kemauan diri sendiri keIuali di dalam 9aktu yang halal! tidak erpuasa dan keluar rumah dengan iJin dan ridhonya. Istri harus erusaha mendapatkan ridla suuami dan men8auhi murkanya se isa
10

mungkin. Istri tidak oleh menIegah suami dari tamatu " ersenang:senang( yang mu ah. Sreyogyanya istri mengakui dirinya seperti udak! yang tidak oleh menggunakan harta suaminya keIuali dengan iJinnya! se agian mengatakan istri itu seperti orang yang mah8ur. Istri harus mendahulukan hak suami atas hak kera atnya! dan 8uga haknya sendiri dalam se agian Iontoh. Istri 8uga menyapkan diri untuk suaminya seperti dengan mem ersihkan diri! dan tidak oleh som ong dengan keIantikannya! tidak oleh menIela suami. Istri 9a8i melanggengkan rasa malu terhadap suami dan meme8amkan mata di depan suami! taat perintahnya! diam ketika suami er iIara! erdiri ketika suami datang dan ketika akan pergi. Istri harus mena9arkan dirinya ketika akan tidur! tidak oleh erkhianat pada suami dalam hal tempat tidur atau harta suami! memakai par;um! men8aga au mulut dengan 9e9angian. Istri harus erhias ketika suami di rumah dan tidak erhias ketika suami pergi. Istri 8uga harus memuliakan keluarga suami dan kera atnya! dan melihat pem erian yang sedikit dari suami dengan sesuatu yang anyak.

11