Anda di halaman 1dari 6

Contoh Perjanjian Usahasama

Contoh perjanjian usahama ini adalah di antara dua orang pengusaha sama. Contoh ini sekadar mengandungi rangka, terma dan syarat-syarat asas. Sila dapatkan nasihat profesional bagi menambahbaik perjanjian ini agar selaras dengan akta-akta sediada.

PERJANJIAN INI dibuat pada . . . . . 2010 dan di antara . . . . . beralamat di . . . . . (Pengusaha Pertama) dan . . . . . beralamat di . . . . . (Pengusaha Kedua).

Mukadimah

A. BAHAWA Pengusaha Pertama memiliki . . . . . (nyatakan sumber yang akan digunakan untuk projek usahasama; atau memiliki sumber-sumber yang terkandung pada Jadual I); B. DAN BAHAWA Pengusaha Kedua memiliki . . . . . (nyatakan sumber yang akan digunakan untuk projek usahasama; atau memiliki sumber-sumber yang terkandung pada Jadual II); C. DAN BAHAWA pengusaha-pengusaha berkeinginan membentuk satu usahasama bagi menjalankan projek . . . . . ("Projek Usahasama") dan bagi mengawal hakmilik ke atas aset pengusaha-pengusaha; D. DAN BAHAWA pengusaha-pengusaha memasuki Perjanjian usahasama ini bagi menetapkan kepentingan dan pemilikan aset, tanggung-jawab serta segala kewajipan yang berhubung dengan perlaksanaan Projek tersebut.

MAKA ITU DAN BAGI pertimbangan mencukupi kepada kedua-dua pihak, janji-janji bersama serta manfaatnya, Pengusaha Pertama dan Pengusaha Kedua bersetuju membentuk satu usahasama mengikut terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini:1. Pembentukan Usahasama a. Pengusaha-pengusaha bersetuju menubuhkan syarikat usahasama bagi melaksanakan tujuan usahasama mengikut terma dan syarat Perjanjian Usahasama ini. b. Nama dan gaya usahasama adalah ". . . . . (nyatakan nama syarikat usahasama), dan akaun syarikat usahasama mestilah mengikut nama syarikat usahasama dan di cawangan bank . . . . . c. Pengusaha-pengusaha bersetuju mengambil sebarang langkah yang diperlukan agar usahasama ini

dapat beroperasi secara sah di bawah undang-undang. d. Usahasama akan beroperasi di alamat . . . . . ; dan/atau mana-mana pejabat atau pejabat cawangan yang akan ditentukan oleh pengusaha-pengusaha. 2. Tujuan Usahasama: Tujuan penubuhan usahasama bagi menjalankan Projek Usahasama mengikut terma dan syarat Surat Tawaran bertarikh . . . . . dan berdasarkan kesemua keperluan lain yang diperlukan bagi menjayakan Projek Usahasama. 3. Tempoh: Usahasama ini bermula semasa Perjanjian ditandatangani dan akan dibubarkan apabila berlakunya perkara-perkara di bawah: a. Perlaksanaan Projek dengan sempurna; b. Penerimaan bayaran penuh bagi perlaksanaan Projek Usahasama; c. Pembayaran penuh di bawah terma dan syarat Perjanjian usahasama; d. Penamatan Perjanjian atas mana-mana keignkaran terma Perjanjian usahasama; e. Penggulungan mana-mana syarikat pengusaha; f. Perjanjian sukarela pengusaha-pengusaha untuk penamatan Perjanjian; g. Penamatan Perjanjian melalui Perintah Mahkamah. 4. Untung Rugi a. Kecuali mengikut mana-mana peruntukan khusus di dalam Perjanjian ini, bahagian keuntungan pengusaha-pengusaha adalah mengikut kadar di bawah:Pengusaha Pertama: . . . . . % daripada Keuntungan Bersih Pengusaha Kedua: . . . . . % daripada Keuntungan Bersih b. Pengusaha-pengusaha dikehendaki menanggung kadar kerugian yang bersamaan kadar keuntungan diperuntukkan kepada pengusaha-pengusaha. 5. Sumbangan Modal dan Aset a. Pengusaha Pertama dikehendaki menyumbangkan modal RM. . . . . dan segala aset-aset dinyatakan Jadual I dalam tempoh (7) hari daripada tarikh Perjanjian ini. b. Pengusaha Kedua dikehendaki menyumbangkan modal RM. . . . . dan segala aset-aset dinyatakan pada Jadual II dalam tempoh (7) hari daripada tarikh Perjanjian ini.

c. Kecuali bagi tujuan mematuhi peruntukan undang-undang, mana-mana pengusaha tidak dikehendaki mengeluarkan sumbangan modal atau aset-aset tambahan yang tidak dinyatakan di dalam Perjanjian ini. d. Tiada mana-mana pengusaha dibenarkan menuntut kembali mana-mana bahagian sumbangan modal atau aset-aset bagi kegunaan usahasama ini, kecuali setelah penamatan Perjanjian mengikut terma dan syarat Perjanjian ini. e. Pengusaha-pengusaha bersetuju tiada sebarang bunga ke atas modal sumbangan, dan pengusahapengusaha kekal menjadi pemilik mutlak ke atas segala aset-aset yang disumbangkan kepada usahasama ini. 6. Pengagihan Keuntungan Bersih dan Tanggungan Kerugian Bersih a. Agihan Keuntungan Bersih akan diperuntukkan setelah segala kos, perbelanjaan dan tanggungan syarikat usahasama telah disempurnakan. b. Agihan Kerugian Bersih ditanggung syarikat usahasama dan secara bersesama ditanggung pengusaha-pengusaha mengikut kadar keuntungan setiap pengusaha. 7. Lembaga Pengarah a. Pengusaha-pengusaha bersetuju membentuk Lembaga Pengarah dan segala perlaksananaan urusan- urusan seharian hendaklah ditetapkan secara bersama melalui resolusi dikeluarkan oleh Lembaga Pengarah. b. Lembaga Pengarah adalah terdiri daripada . . . . orang wakil daripada Pengusaha Pertama, . . . . . orang wakil daripada Pengusaha Kedua, dan seorang Pengerusi serta . . . . . orang ahli bebas yang dilantik daripada . . . . . c. Pengusaha-pengusaha bebas menggantikan mana-mana wakil mereka dengan menyerahkan notis bertulis kepada setiap pengusaha yang lainnya. d. Kecuali ditentukan secara khusus di dalam Perjanjian ini, gaji dan segala kos ahli Lembaga Pengarah ditanggung sendiri oleh setiap pengusaha dan tidak menjadi beban ke atas syarikat usahasama. e. Lembaga Pengarah berfungsi menetapkan dasar pengurusan dan perlaksanaan Projek Usahasama melalui undian suara majoriti ahli-ahli. f. Lembaga Pengarah mesti mempunyai kuasa sebagai berikut: i. Kuasa menetapkan masa, tempat dan prosedur mesyuarat Lembaga Pengarah;

ii. Kuasa memastikan perlaksanaan terma dan syarat Perjanjian ini dan perlaksanaan Projek mengikut terma dan syarat Surat Tawaran atau Perjanjian bertarikh . . . . .; iii. Kuasa memastikan rekod dan lapuran usahasama yang tepat dan lengkap; iv. Kuasa mempertimbangkan tuntutan dan pertikaian pihak ketiga; dan yang mana termasuk kuasa bagi perlaksanaan perundingan, timbangtara, litigasi atau proses-proses penyelesaian yang lain; v. Kuasa menetapkan dan melaksanakan urusan harian yang berkaitan pengurusan pentadbiran, sumber manusia, operasi, pemasaran dan hal-hal lain yang memerlukan tindakan segera. g. Segala ketetapan bagi urusan kewangan dan pemilikan aset mestilah ditetapkan dan dengan kelulusan semua pengusaha-pengusaha. 8. Perwakilan Kuasa a. Pengusaha-pengusaha bersetuju memperuntukkan kuasa di antara diri mereka seperti berikut: i. Encik . . . . . adalah dilantik sebagai Pengarah Urusan dan bertanggung-jawab ke atas pentadbiran syarikat usahasama serta segala perkara perundangan yang mengikat syarikat usahasama; ii. Encik . . . . . adalah dilantik sebagai Pengurus yang bertanggung-jawab ke atas pengurusan rekod pentadbiran dan kewangan serta daftar gaji; iii. Encik . . . . . adalah dilantik sebagai Pengurus yang bertanggung-jawab ke atas perlaksanaan operasi Projek Usahasama. iv. Syarikat . . . . . adalah dilantik sebagai setiausaha syarikat usahasama. 9. Akaun Bank a. Semua modal kerja atau dana lain yang diterima daripada usahasama mestilah didepositkan ke akaun syarikat usahasama, dan disimpan secara berasingan serta terpisah dari akaun persendirian pengusaha. b. Segala urusan kewangan dan pembayaran syarikat usahasama mestilah ditandatangani bersama oleh Pengarah-Pengarah Urusan syarikat pengusaha. 10. Akaun dan Audit a. Kaedah perakaunan yang digunakan syarikat usahasama mestilah memenuhi tatacara dan peraturan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia bagi perniagaan usahasama. b. Setiap rekod dan dokumen kewangan mestilah disimpan oleh Pengarah Urusan syarikat usahasama, dan mana-mana pengusaha berhak menyemak dan membuat salinan rekod dan

dokumen tersebut (3) hari selepas serahan notis. c. Setiap rekod dan dokumen kewangan mestilah diaudit oleh juruaudit yang dilantik secara bersama oleh pengusaha-pengusaha, dan salinan lapuran daripada juruaudit mestilah diserahkan kepada setiap pengusaha. d. Syarikat usahama mestilah menyediakan lapuran audit setelah perlaksanaan Projek Usahasama berakhir dan sekurang-kurangnya (14) hari sebelum penamatan Perjanjian usahasama. 11. Terma dan Syarat Umum a. Perjanjian ini merangkumi kesemua perundingan dan persetujuan telah dicapai pengusahapengusaha, dan tiada sebarang pindaan ke atas terma dan syarat-syarat Perjanjian kecuali setelah disepakati bersama secara bertulis. b. Perjanjian ini mengikat wakil atau penerima serahhak, syarikat pengusaha-pengusaha dan kesemua anak-anak syarikat syarikat pengusaha. c. Penyampaian dokumen i. Apa-apa notis, permintaan atau tuntutan yang dikehendaki disampaikan oleh mana-mana pihak kepada pihak yang satu lagi di bawah Perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan disifatkan sebagai penyampaian mencukupi; ii. Sekiranya dihantar oleh pihak itu atau peguamcaranya melalui surat pos berdaftar ke alamat pihak yang satu lagi seperti yang tersebut terdahulu daripada ini dan dalam hal yang sedemikian ia hendaklah disifatkan sebagai telah diterima pada tamatnya tempoh lima (5) hari dari surat berdaftar yang sedemikian diposkan; atau iii. sekiranya ia diberikan oleh pihak itu atau peguamcaranya dengan tangan kepada pihak yang satu lagi atau peguamcaranya.

PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun mula- mula bertulis di atas.

Ditandatangani oleh Pengusaha Pertama] ..........................................................] untuk dan bagi pihak ..............................] tersebut di atas dalam kehadiran...............]

..........................................................] No. KPPN:.............................................]

Ditandatangani oleh Pengusaha Kedua] ..........................................................] untuk dan bagi pihak ..............................] tersebut di atas dalam kehadiran...............]

..........................................................] No. KPPN:.............................................]

..................................

JADUAL I: Aset Milikan Pengusaha Pertama (senaraikan kesemua aset-aset yang akan disumbangkan kepada syarikat usahasama)

..................................

JADUAL II: Aset Milikan Pengusaha Kedua (senaraikan kesemua aset-aset yang akan disumbangkan kepada syarikat usahasama)