Anda di halaman 1dari 3

SINTESIS LITERATUR

Faktor genetik merupakan salah satu faktor dalam mengenal pasti simptom disleksia tetapi ianya tidak boleh dijadikan sebagai faktor utama. Faktor lain yang turut menjadi pertimbangan adalah faktor persekitaran seperti hubungan dan didikan ibu bapa semenjak peringkat awal kanak-kanak lagi. Ibu bapa seharusnya meluangkan masa yang berkualiti sekurang-kurangnya antara 5 ke 10 minit sehari bersama si anak bagi memastikan perkembangan kognitifnya berkembang dengan baik. Masa berkualiti yang dimaksudkan adalah berkongsi cerita dan akti iti yang telah dilakukan. !alam sesi ini" ibu bapa harus memberikan tumpuan yang sepenuhnya agar si anak merasai dia dihargai dan perkembangan sosial-emosi turut berkembang dengan baik. #erdapat kajian disleksia yang menyatakan anak kepada pensyarah turut menghidapi masalah disleksia. Ini membuktikan genetik bukanlah faktor utama simptom disleksia tetapi keprihatinan ibu bapa terhadap perkembangan anakanak amatlah diutamakan bagi membolehkan ibu bapa mengambil tindakan tepat sekiranya terdapat kelewatan dalam proses kognitif anak-anak. $%lsje an &ergen et. al." '011 dan Margerat" '01()

!alam mengenal pasti simptom disleksia" beberapa ujian boleh dilakukan seperti ujian mengeja" ujian membaca" Jordan Writing Screening Test (JWST) dan Jordan Oral Screening Test (JOST). *elain daripada itu" terdapat kepelbagaian aspek lain yang perlu diuji iaitu penguasaan aspek kekuatan murid seperti pengetahuan" sosial-emosi" seriasi dan aspek pemerhatian terhadap subjek kajian seperti pengurusan masa" sikap" tumpuan dan tindak balas terhadap arahan yang diberikan. +engujian terhadap kepelbagaian aspek adalah kerana setiap kanak-kanak mempunyai perbe,aan kekuatan dan kelemahan. +engujian ini mampu mengenalpasti daerah kelemahan kanak-kanak dalam kemahiran tertantu supaya ianya dapat di atasi dengan berkesan. $-ee -ay .ah et. al." '00/ dan 0ijayaletchumy" '00/)

1amai pengkaji disleksia menggunakan Instrumen 2jian 3wal +engesahan !isleksia $23+!) sebagai instrumen mengenal pasti kanak-kanak bersimptom disleksia. Instrumen ini mencakupi kesemua aspek namun tahap aras pengujian terlalu rendah seperti 2jian 5 instrumen ini hanyalah menguji sebutan huruf pertama. 3spek ujian ini perlu dikembangkan

kepada bacaan perkataan mudah seperti kemahiran k k . Instrumen ini diadaptasi dari negara luar dan pengujian terhadap kemahiran &ahasa Malaysia perlu diubah suai. $1ohaty et. al." '005 dan 4hairul &ariyah et. al." '010)

!apatan beberapa kajian menunjukkan simptom disleksia lebih dihidapi oleh muridmurid lelaki. Ini disebabkan perbe,aan perkembangan sistem saraf antara lelaki dan perempuan iaitu lelaki lambat matang berbanding perempuan. *elain itu" kanak-kanak lelaki yang lebih sukakan akti iti lasak dan ini menjadi faktor kegagalan pada kemahiran yang diuji. .alaupun demikian" kurikulum pendidikan masa kini lebih berpusatkan murid. 5ika kajian ini diteruskan" hasil kajian mungkin berbe,a kerana kedua-dua jantina mempunyai peluang belajar yang lebih seimbang. $4hairul &ariyah et. al." '010" Margerat" '01(" dan 1ohaty et. al." '005)

SENARAI RUJUKAN %lsje 0an &ergen et. al. '011. 6hild and parental literacy le els within families with a history of dysle7ia. Journal of Child Psychology and Psychiatry 5($1)8 '/-(9. 4hairul &ariyah et. al. '010. *imptom disleksia di kalangan kanak-kanak lelaki dan perempuan. Jurnal Psikologi Sosial. 2ni ersiti Malaysia *abah.

-ee -ay .ah" Manisah Mohd 3li : ;oraini *alleh. '00/. +embinaan dan pengesahan ujian membaca perkataan dan ujian mengeja untuk tujuan mengenal pasti disleksia8 satu kajian rintis. Jurnal Pendidik dan Pendidikan '(8 151-19'.

Margerat 5. *nowling. '01(. %arly identification and inter entions for dysle7ia contemporary iew. Journal of Research in Special Education Needs 1( $1)8 <-1=.

1ohaty Mohd Maj,ub : *hafie Mohd ;or. '005. *imptom disleksia kanak-kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan (08 (-1>.

0ijayaletchumy a?p *ubramaniam. '00/. !isleksia dalam 4onteks +embelajaran &ahasa di Malaysia. Pertanika J Soc Sci ! "u#an 19$')8 115-1(>.

0ijayaletchumy *ubramaniam" ;oor @ayati 6he Mat : 0ijay 4umar Mallan. '01(. Multi*enses %7plication 3cti ities Module for !ysle7ic 6hildren in Malaysia. Journal of $sian Social Science >$<)8 '=1-'9<.