Anda di halaman 1dari 11

URGENSI MEMPERHATIKAN HAK-HAK ORANG YANG SUDAH TUA

Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-hak mereka. Nabi bersabda:

&# $% ! " & + " $ $ , * " .* , ' ( ) 0 1 ! ( " $/


"Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim, memuliakan ahli Quran dengan tidak berlebihan dan tidak menyepelekannya, dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil." !erhatikanlah hadits di atas. "etapa besarnya hak orang yang sudah lanjut usia. "etapa tinggi kedudukan mereka. "ahkan, Nabi & juga ber#asiat:

$4 2 % $. 657" 3 $4 + 3
""ukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anakanak ke$il dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami. " % Sabda Nabi " bukan termasuk golongan kami" menunjukkan bah#a orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi , tidak berada di atas jalan dan sunnahnya. Islam sebagai agama yang hani&'dengan kelembutan dan

perhatiannya'sangat memperhatikan orang-orang yang sudah berusia

lanjut. (i antara bukti tersebut ialah apa yang dikisahkan dalam ri#ayat berikut ini: )atkala *asulullah tiba di kota +akkah dan duduk di masjid, Abu "akar .* 89 datang bersama bapaknya menemui *asulullah . ,etika *asulullah & melihatnya maka beliau berkata kepada Abu "akar .* 89:

7 ; , '< $4 @ % > * ? , = " @ > < :


")idakkah engkau biarkan bapak ini tetap di rumahnya hingga aku mendatanginya-" Abu "akar .* 89 menja#ab, ".ahai *asulullah, dia lebih berhak datang kepadamu daripada engkau yang datang kepadanya." *a#i berkata, "+aka Abu "akar mendudukkan bapaknya di hadapan *asulullah , kemudian *asulullah mengusap dadanya dan berkata, /+asuk Islamlah0/ "apak tersebut akhirnya masuk Islam."1 2ihatlah bagaimana kalimat yang diu$apkan oleh Nabi & begitu mengena dalam ji#anya. Apa yang terjadi- Apa pengaruhnya dalam hati bapak tersebut- (emi Allah, hatinya sangat terbuka, bahagia untuk menyambut seruan Nabi . ,arena itu, dia segera menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam tanpa ada keraguan0 "ahkan, andaikan orang tua seseorang bukanlah muslim maka syari/at kita tetap menyerukan untuk menjaga haknya sekalipun dia mengajak A B anaknya kepada keka&iran. Allah # A ber&irman:

2 D " < @ & C ? E :$ F *? C $ , &# $ $! 40 D* , J < $ "G % "GH /" < $! I $, " H

" $ " " N6 4" O, & ! 4 @ $ > ". ? M "M"H * "L * K " ! 7 H <
(an jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-,u, kemudian hanya kepada-,u-lah kembalimu, maka ,uberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 3QS. 2u4man 51 6: 78 (alil-dalil dalam syari/at yang mulia'dari al-Qur/an dan Sunnah'yang menunjukkan perhatian terhadap hak-hak orang yang sudah lanjut usia sangatlah banyak.
. 9*. Abu (a#ud: :;:1< dihasankan oleh Syaikh Albani dalam Shahih al-Jami' no. % ==. %. 1. 9*. )irmid>i: ;:%< ash-Shahihah no. % =?. 9*. Ahmad: %?=7?< sanadnya dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam ashShahihah @;=7

FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAANNYA

,etika kita mendengar hak-hak ini dan mengetahui bah#a syari/at Islam menjaga hak orang yang sudah lanjut usia, perlu kita perhatikan beberapa perkara yang hendaknya kita ingat dan kita hadirkan dalam dada ketika ingin melaksanakan hak-hak tersebut, agar menjadi penolong dalam pelaksanaannya dan kita tetap isti4amah dalam pelaksanaan hak tersebut. Sebab, inti dari menerima peringatan adalah keadaan kita tetap baik dan isti4amah dalam melaksanakan peringatan yang kita ketahui. A B Allah # A ber&irman:

" 73 " H, @ & D R ? Q $M 7P " $ " G I 7 "G 4@ 7 I !P I I > & " $. 3 DG I " D < U @ $4 ":$. 6 : T < &S$ &S$ I $!( > 0 I $V
(an sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan 3iman mereka8, dan kalau demikian, pasti ,ami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi ,ami, dan pasti ,ami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. 3QS. an-Nisa/ 5:6: ??-?;8 Apa saja &aktor pendukung dalam pelaksanaan hak-hak orang yang sudah lanjut usia. !erhatikan dalil-dalil yang memerintahkan untuk menaruh

perhatian terhadap hak-hak orang yang sudah lanjut usia. Sebab, hal itu akan membantu dalam pelaksanaannya. (emi Allah, tidaklah u$apan Nabi " Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim" ke$uali akan membangkitkan hati untuk semangat melaksanakan hak-hak tersebut. %. +emohon pertolongan kepada Allah $H< 4$W &&agar kita mampu melaksanakan hak-hak ini karena tidak ada kemampuan ke$uali dari Allah $H< 4$W. "ila kita mendengar pintu-pintu kebaikan maka A B mohonlah kepada Allah # A agar kita mampu meraih kebaikan tersebut. 1. +engingat akan manisnya buah dari pelaksanaan hak-hak tersebut. A B Sungguh Allah # A telah menyiapkan kebaikan yang besar dan nikmat yang banyak di dunia dan akhirat bagi yang melaksanakan hak-hak ini. !erbuatan baik ini akan meluaskan re>eki, memanjangkan umur, menjadikan kehidupan lebih berkah, menghilangkan segala

kesedihan dan penyakit, serta menghindarkan dari musibah dan ujian. *asulullah bersabda:

" [ & $Y H8 " ? 7+ 75 " *4 4 " M 4 Z, " X ." < " \ " < $! H^ " ? " M ]$Y
"Aarikanlah untukku orang-orang yang lemah dari kalian, karena kalian akan diberi re>eki dan ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian." :. Ingatlah sebuah kaidah dalam agama ini bah#a "sebagaimana engkau beramal maka demikian pula kamu akan dibalas". !erbuatan baik balasannya adalah kebaikan dan perbuatan jelek balasannya pun adalah kejelekan. Apabila engkau menjaga hak-hak orang yang sudah lanjut usia dan memperhatikannya maka demikian pula nanti ketika engkau telah berusia lanjut hak-hakmu akan terjaga. 7. +elihat perjalanan kehidupan yang penuh berkah dari kalangan sala&, dari adab mereka bersama orang yang sudah tua, penghormatan mereka, perhatian dan pemuliaan mereka kepada orang yang sudah lanjut usia, hal ini akan menjadi kisah dan suri teladan yang baik.
. 9*. Abu (a#ud: %7=:, )irmid>i: BC%, Nasai: 1 B=, Ahmad: % B1 < dishahihkan

oleh al-Albani dalam ash-Shahihah: B;C.

HAK-HAK ORANG YANG SUDAH TUA DALAM ISLAM

a. Menghormatin a Sebagaimana *asulullah mengatakan:

$4 657" 3

"... dan menghormati orang-orang tua dari kami." Ini adalah kalimat yang agung mengandung makna yang tinggi< bah#a orang yang tua dihormati, hingga hal ini akan mengambil hatinya dan menyenangkan ji#anya. Sebab, orang yang sudah tua pantas untuk dihormati. Dang dimaksud " menghormati orang yang tua" adalah dalam hatimu ada rasa penghormatan dan pengagungan terhadap mereka, engkau mengetahui kedudukannya< dan inilah salah satu hak dari hak-hak mereka. !. Mem"#ia$ann a Sebagaimana hadits yang sudah kami sebutkan:

" !
"Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim." % +emuliakannya dengan $ara membaguskan panggilan kepada mereka, membaguskan $ara bergaul dengan mereka, dan menampakkan ke$intaan kepada mereka.
. %. 9*. )irmid>i: ;:%< disebutkan dalam ash-Shahihah no. % =?. 9*. Abu (a#ud: :;:1< dihasankan oleh Syaikh Albani dalam Shahih al-Jami' no. % ==.

%. Eng$a" mem"#ai &a#am $e'a(an a Sebagaimana hadits yang berbunyi:

9 " &# ( $( \ M " 6 " 3 D 0 $! " + M T

"9endaknya orang yang ke$il memberi salam kepada yang lebih besar, orang yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak."1 Apabila memberi engkau salam berjumpa dengan adab orang dan tua maka jangan (an

menunda untuk memulai salam kepadanya. Akan tetapi, segeralah dengan penuh penghormatan. perhatikan juga kondisi usia tuanya, jika pendengarannya masih sehat maka u$apkanlah salam dengan suara yang dia dengar dan tidak menyakitinya, dan jika pendengarannya sudah berkurang maka perhatikan pula kondisinya. (. )i$a eng$a" !er!i%ara ma$a #em!"t$an#ah &"aram" Eika engkau berbi$ara kepada orang yang sudah tua, maka bi$aralah dengan suara yang lembut. !anggillah dengan panggilan yang penuh penghormatan dan pemuliaan, seperti "#ahai pamanku" dan selainnya. Abu Fmamah bin Sahl berkata, ",ami pernah shalat Ghuhur bersama Fmar bin Abdul A>i> ! %9, kemudian kami keluar hingga menemui Anas bin +alik .* 89 sedang dia shalat Ashar. Aku berkata, /.ahai pamanku, shalat apa yang baru saja engkau kerjakan-/ Anas menja#ab, /Ini shalat Ashar, dan inilah shalat *asulullah yang dahulu kami pernah shalat bersamanya./"
:

e. Men(ah"#"$ann a (a#am !er!i%ara Euga mendahulukannya dalam perkumpulan, mendahulukan dalam hal makan, dalam hal masuk< dan hal ini termasuk hak mereka. *asulullah sendiri pernah bersabda dalam kisah yang panjang:

6 6
"(ahulukanlah orang yang tua, dahulukanlah orang yang tua." 7

1. :. 7.

9*. "ukhari: ?%1 , +uslim: 7BB% 9*. "ukhari: 7:=, +uslim: ?%1 9*. "ukhari: %=1B, +uslim: 1 ?C

*.

Perhati$an $e&ehatann a& Daitu dengan memberi perhatian pada badan dan kesehatannya yang semakin lemah karena dimakan usia. (an hal ini adalah ketentuan yang tak dapat ditolak. Allah $H< 4$W ber&irman:

" ( H &` Q _ # a H8 DH ? a H8 "L ` 6 M " H I $YH &$ 3 I R a 7"5 DH ? # 8 b c " "d " L Ib7"5 3 " $ H 7 ( " " 3D ": X
Allah, (ialah yang men$iptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian (ia menjadikan 3kamu8 sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian (ia menjadikan 3kamu8 sesudah kuat itu lemah 3kembali8 dan beruban. (ia men$iptakan apa yang dikehendaki-Nya dan (ialah Dang +aha +engetahui lagi +aha ,uasa. 3QS. ar-*um 51C6: 7:8 (engan demikian, termasuk hak yang seharusnya engkau tunaikan adalah memperhatikan kesehatannya. Sebab, usia yang bertambah tua akan membuat lemah, lemah kemampuan pan$a indera, bahkan ada sebagian orang yang sudah tua, perbuatannya seperti kembali pada perbuatan anak-anak, maka engkau harus perhatikan juga. (an termasuk perkara yang menyedihkan, ada sebagian anak sudah berbuat baik kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia, tetapi kemudian dia merasa bosan hingga pada akhirnya dia tidak lagi berbuat baik kepada orang tuanya, bahkan sampai ada yang memba#a orang tuanya yang sudah jompo ke tempat penitipan, tempat orang-orang tua dan jompo0 Na'udzubillahi min dzalika.

g. Men(o+a$an $e!ai$an 9endaknya engkau selalu mendo/akan kebaikan kepada mereka agar tetap di dalam ketaatan, tetap mendapat tau&ik, tetap mendapat penjagaan Allah $H< 4$W. 9endaknya engkau pun mendo/akan mereka agar tetap sehat #al a&iat, hidup dengan tenang, dan agar mereka termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi & :

$V " e " " ! " " " % " !


"Hrang yang panjang umurnya dan bagus amalannya."? h. Ke!ai$an orang t"a ti(a$ a(a !an(ingann a ,etahuilah, betapa pun besarnya kebaikan yang engkau berikan kepada orang tuamu belum sebanding dengan kebaikan mereka dan belum bisa membalas jasa-jasa mereka. *asulullah & bersabda, "Anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya, kecuali jika orang tuanya itu adalah seorang budak yang kemudian dia beli dan dia bebaskan." Inilah sebagian hak-hak yang selayaknya dijaga seorang muslim. (an inilah sebagian peringatan tentang pembahasan ini.56
?. )irmid>i: %%7 , Ahmad: %C: 7< dishahihkan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah no. ;1?.

G. Pandangan Islam Tentang Lansia Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra : 23-24 Artinya : Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik ibu bapakmu !ika salah se"rang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan# maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada ke

duanya perkataan $Ah% dan janganlah engkau membentak mereka dan u&apkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih saying dan u&apkanlah $ 'ahai tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di'aktu ke&il%

Kisah Teladan Islam Derajat Bagi Yang Memuliakan Lansia


Ali bin Abi (halib sedang berjalan tergesa-gesa menuju masjid Ia tak ingin mele'atkan sh"lat shubuh hari itu dimana )abi SA* sendiri yang menjadi imannya Ditengah jalan Ali terpaksa memperlambat langkahnya Didepannya jalan se"rang laki-laki-laki-laki tua tertatihtatih Ali tidak mau mendahului lelaki tua itu karena rasa h"rmatnya *alhasil Ali-pun menjadi terlambat tiba dimasjid (iba di masjid# ternyata lelaki tua itu tidak masuk kedalamnya Ia terus saja berjalan tanpa menghiraukan bah'a ia sedang berada didepan sebuah masjid pada saat dimana 'aktu sh"lat shubuh sedang tiba % +arangkali lelaki tua itu adalah se"rang yang ka,ir# atau yang pasti ia bukanlah "rang Islam% +egitu pikir Ali dalam hatinya Se'aktu Ali masuk kedalam masjid dilihatnya )abi SA* sedang ruku- Ini berarti# bah'a masih tersedia 'aktu bagi Ali untuk sh"lat dengan diimami )abi SA* sebagaimana yang diniatkan sebelumnya .sai sh"lat para sahabat bertanya kepada /asulullah SA* % Ada gerangan apa ya /asulullah SA*# sehingga engkau lebih memperlama masa ruku- 'aktu sh"lat tadi 0 1adahal# sebelumnya hal yang seperti ini belum pernah engkau lakukan 0% 2endengar pertanyaan para sahabat itu# )abi SA* segera menja'ab : % Saat ruku tadi# yaitu usai mengu&apkan Subhana /abbiyal -Ad3imi# aku bermaksud segera mengangkat kepalaku (etapi# tiba-tiba pada saat yang sama# !ibril datang Ia menggelar sayapnya dipunggungku sehingga membuat aku terus saja ruku- !ibril membuat demikian lama sekali# selama yang kalian rasakan +aru setelah !ibril mengangkat sayapnya# aku dapat berdiri mengangkat kepalaku $ % 2engapa bisa terjadi begitu# ya /asulullah SA* 0% se"rang diantara sahabat terus bertanya % Aku tak sempat menanyakan hal itu% (ernyata !ibril kembali menemui )abi SA* Ia memberikan penjelasan mengenai sebab ruku- menjadi panjang saat sh"lat shubuh itu $*ahai 2uhammad# tadi itu# Ali sedang tergesa-gesa untuk bisa mengejar sh"lat berjama-ah (api ditengah perjalanan ia bertemu dengan se"rang lelaki tua )asrani yang membuat jalannya menjadi terlambat sampai kesini Ali tidak tahu kalau "rang itu adalah )asrani# dan ia biarkan "rang tua itu untuk tetap terus berjalan didepannya Ali tidak mau mendahuluinya Allah S*( kemudian menyuruhku supaya engkau tetap ruku- sehingga memungkinkan Ali untuk dapat menyusul sh"lat shubuh berjama-ah 1erintah Allah S*( seperti itu kepadaku bukan hal yang mengherankan bagiku# yang mengherankan adalah perintah Allah S*( kepada 2ikail agar ia menahan perputaran matahari dengan sayapnya Ini tentunya karena perbuatan Ali tadi $ demikian penjelasan !ibril

Setelah memper"leh keterangan dari malaikat !ibril# )abi SA* pun kemudian bersabda#% Inilah derajat "rang yang memuliakan "rangtua 4lansia5# meskipun lansia itu adalah )asrani $ 4S676SAI5