Anda di halaman 1dari 8

ARAHAN: JAWAB SEMUA SOALAN Soalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah Penyelidik UKM menjumpai barangan tinggalan purba di Tapak

Arke l gi Lemba! Bujang" Keda! # Berita Harian $ Apaka! kepentingan penemuan barangan purba di ata% kepada kajian %ejara! tempatan& A B ) ' 'apat mengeta!ui (ara pentadbiran %e%ebua! negara 'apat gambaran tentang peradaban %e%ebua! ma%yarakat 'apat mengeta!ui kekuatan %e%ebua! kerajaan 'apat menilai kekayaan !a%il bumi %e%ebua! negara

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah U(apan Kaeda! mendapat maklumat %ejara! )erita dalam (erita Temu bual

* Apaka! kelema!an kaeda! di ata% & + ++ +++ +, A B ) ' Muda! diper(ayai Terdapat kebenaran Muda! dit k k tamba! Mempunyai un%ur mit % + dan ++ ++ dan +++ +++ dan +, + dan +,

- A!li %ejara! akan membuat ta.%iran" pertimbangan" dan pemili!an ter!adap %ampel %ejara! yang diper le!nya %ebelum ia menjadi .akta %ejara!/ Apaka! tujuan UTAMA a!li %ejara! berbuat demikian& A B ) ' Untuk membuktikan kebenaran .akta %ejara! Bagi memuda!kan penuli%an %ejara! 'apat mengkela%kan peri%ti0a#peri%ti0a %ejara! 'apat merakamkan peri%ti0a#peri%ti0a %ejara!

Soalan 4 berdasarkan petikan di bawah //////////Maka %etela! bertemula! %egala rakyat antara dua pi!ak itu" lalu berperangla! terlalu ramai %eperti yang dalam 1ikayat +%kandar itu/ Sulalatus Salatin Sejarah Melayu 2 Pada pandangan anda" mengapaka! %umber di ata% tidak b le! dianggap %ebagai .akta %ejara! & A B ) ' 'i%ampaikan melalui kaeda! li%an 'iper le! melalui kaeda! bertuli% 'iper le! %e(ara kr n l gi Mengandungi mit % dan lagenda

Soalan 5 berdasarkan peristiwa di bawah La0atan Tun Abdul 3a4ak bin 'at 5 1u%%ein" Perdana Menteri Malay%ia Kedua ke Negara )!ina pada ta!un $672 dianggap %ebagai %ejara! kerana mempunyai nilai %ejara!nya %endiri 8 Peri%ti0a di ata% dianggap bermakna kerana A B ) ' melibatkan peri%ti0a ber%i.at antarabang%a di%impan %ebagai rek d untuk rujukan a!li#a!li %ejara! memba0a erti yang paling penting kepada indi9idu" ma%yarakat" dan negara me0ujudkan !ubungan dipl matik dan perdagangan antara kedua#dua negara

Soalan 6 berdasarkan situasi di bawah K ta A :am %a dibina le! rang P rtugi% di bandar raya ber%ejara! Melaka/K ta ini membuktikan ba!a0a rang P rtugi% perna! datang dan menjaja! Melaka ; Berda%arkan %itua%i di ata%" apaka! yang dikatakan %ebagai (iri %ejara! & A B ) ' :akta %ejara! me%tila! tepat dan dibuktikan melalui %umber Se%uatu peri%ti0a yang berlaku me%tila! ada %ebab dan akibatnya Sejara! me%ti berda%arkan peri%ti0a ma%a lalu Sejara! me%ti mempunyai tarik! dan ta.%iran

7 <uraida! dituga%kan untuk meng!a%ilkan Kajian Sejara! Tempatan mengenai %umbangan %e rang t k ! di ka0a%annya/Sumber pertama yang b le! digunakan le! <uraida! untuk meng!a%ilkan kajian ter%ebut iala! + ++ +++ minit#minit me%yuarat %urat per%endirian buku !arian

+, A B ) '

kajian tentang dirinya yang tela! diterbitkan +" ++ dan +++ +" ++ dan +, +" +++ dan +, ++" +++ dan +,

Ja0apan = $/B */)

-/A

2/'

8/)

;/A

7/A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT BUNGA GERAK GEMPUR Bab * > Tingkatan $ $ Penempatan a0al manu%ia bermula di gua di ka0a%an per%i%iran pantai dan pedalaman/ Kegiatan UTAMA penduduk di ka0a%an per%i%iran pantai iala! A B ) ' berinterak%i dengan ma%yarakat luar menangkap ikan dan memungut !a%il !utan ber(u(uk tanam dan men(ipta peralatan yang lebi! baik mengutip %iput ge0eng dan batu ka0i

Soalan 2 berdasarkan pernyataan di bawah ini o o ?ua )!a ?ua Madai

* Tinggalan %ejara! di dalam gua#gua di ata% memperli!atkan (iri#(iri <aman Pale litik/ Apaka! (iri#(iri ter%ebut & + Luki%an purba ++ Peralatan tembikar +++ Peralatan batu +, Kubur lama A +" ++ dan +++ B +" ++ dan +, ) +" +++ dan +, ' ++" +++ dan +, Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah

<aman Pale litik @ Apaka! perbe4aan di antara @ dan 3 & A B ) '

<aman Me% litik 3

- Kedua#dua @ dan 3 dalam raja! di ata% mempunyai perbe4aan/ Manu%ia 4aman @ tidak lagi tinggal di gua batu Manu%ia 4aman 3 tidak lagi memburu binatang Manu%ia 4aman 3 mula menggunakan api untuk mema%ak Manu%ia 4aman 3 mula membuat tembikar daripada tana! liat

2 Apabila manu%ia mula mengenali l gam" pelbagai peralatan tela! di(ipta/ Kegiatan UTAMA manu%ia 4aman ini iala! A B ) ' mula menternak dan ber(u(uk tanam mula mengeluarkan mata 0ang daripada l gam mula tinggal di tepi %ungai dan mengutip !a%il !utan mula menjalankan kegiatan perdagangan

Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah Beberapa pelabu!an a0al tela! mun(ul di Semenanjung Tana! Melayu %etela! adanya akti9iti %ejak <aman Ne litik 8 Pelabu!an#pelabu!an a0al yang dimak%udkan itu iala! + ++ +++ +, A B ) ' Jenderam 1ilir Sungai ema% Kuala Selin%ing Batu Buruk +" ++ dan +++ +" ++ dan +, +" +++ dan +, ++" +++ dan +,

Soalan 6 berdasarkan senarai di bawah o o Barang# barang pertukaran Kulit %iput laut 1a%il#!a%il !utan

Barang#barang tembikar

; Siapaka! yang terlibat dalam akti9iti pertukaran barangan di ata% & A B ) ' Orang Pale litik dan rang Me% litik Orang Me% litik dan rang Ne litik Orang Me% litik di pedalaman dengan rang Me% litik yang tinggal ber!ampiran dengan laut Orang Ne litik yang tinggal ber!ampiran laut dengan rang Me% litik yang tinggal di pedalaman

7 Manu%ia pada <aman Ne litik diper(ayai merupakan g l ngan yang memulakan interak%i %e%ama %endiri/ :akt r UTAMA yang menggalakkan mereka berinterak%i %e%ama %endiri iala! A B ) ' perkembangan dalam pengangkutan tara. !idup yang %emakin meningkat kemajuan dalam %i%tem tuli%an keinginan untuk ber!ubung

Ja0apan = $/B

*/)

-/'

2/'

8/A

;/)

7/A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT BUNGA GERAK GEMPUR Bab - > Tingkatan $ $ Ke!adiran pedagang#pedagang a%ing memba0a kepada perdagangan ber( rak antarabang%a %eperti yang berlaku di Pelabu!an Merb k" Kuala Muda Keda!/ Apaka! bukti yang menunjukkan pelabu!an ini ber( rak antarabang%a & + ++ +++ +, A Pelabu!an ini menjadi ka0a%an perdagangan utama yang meng!ubungkan ka0a%an Timur dan Barat 'i pelabu!an ini terdapat barang dari +ndia" )!ina" Arab" dan Par%i Ke0ujudan (andi di Batu Pa!at ber!ampiran Merb k Kuala Keda! )atatan Pelayaran +bnu Batutta +" ++ dan +++

B ) '

+" ++ dan +, +" +++ dan +, ++" +++ dan +,

Soalan 2 berdasarkan senarai di bawah o o Sri9ijaya Majapa!it

* Antara yang berikut" manaka! (iri#(iri per%amaan yang terdapat di antara kedua#dua kerajaan di ata% & A B ) ' 'ipengaru!i le! agama yang %ama Sering berlakunya perang %audara Memper le! pendapatan daripada perdagangan Mempunyai pertalian yang rapat

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah Kerajaan a0al di Tana! Melayu

Keda! Tua

Majapa!it

- Apaka! yang menyebabkan kedua#dua kerajaan a0al di ata% terkenal dengan kemajuannya & A B ) ' Kekuatan ketenteraannya Terpengaru! dengan 1indu#Budd!a Keberke%anan %i%tem pentadbiran Ke%uburan tana!nya

Soalan 4 berdasarkan senarai di bawah o o o Kuala Selin%ing > Perak Santub ng > Sara0ak Bukit Ema% > Keda!

2 Antara yang berikut" manaka! berkaitan dengan tempat#tempat di ata% & A Ka0a%an perl mb ngan ema%

B ) '

Ka0a%an penanaman rempa! Pu%at penyebaran agama 1indu Pelabu!an perdagangan

8 Antara yang berikut" manaka! .akt r#.akt r yang memba0a kepada perkembangan Kerajaan Sri9ijaya & + ++ +++ +, A B ) ' Mengamalkan %i%tem pentadbiran berpu%at Keadaan tana! yang %ubur dengan iklim yang %e%uai 'a%ar perlua%an kua%a melalui kekuatan tentera Menjalinkan !ubungan baik dengan kerajaan )!ina + dan ++ ++ dan +++ +++ dan +, + dan +,

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah Kerajaan agraria Kerajaan maritim

Saling bergantungan ; Bagaimanaka! kedua#dua kerajaan ini %aling bergantungan & A B ) ' Kerajaan agraria menyediakan angkatan tentera untuk memperta!ankan kerajaan maritim Kerajaan maritim tela! mendapatkan k!idmat na%i!at berkaitan pentadbiran daripada kerajaan agraria Kerajaan agraria membekalkan keperluan makanan dan !a%il !utan kepada kerajaan maritim Kedua#dua kerajaan %aling bekerja%ama memperta!ankan negara daripada an(aman mu%u!

7 Beberapa pelabu!an a0al tela! mun(ul di A%ia Tenggara %ejak <aman Sebelum Ma%i!i/ Mengapaka! berlaku %edemikian & A B ) ' Kemuda!an yang di%edakan Kedudukan di tenga!#tenga! jalan perdagangan Kegiatan perlanunan dapat dibendung Pelabu!annya dalam dan (anggi!

Ja0apan =$/A

*/)

-/)

2/'

8/)

;/)

7/B