Anda di halaman 1dari 16

Landasan Dalil

Allah SWT berfirman: "Apabila kamu membaca Al-Quran' hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan vang terkutuk." Dikeluarkan oleh Ibnu Suni dari Anas r'a. dari Nabi saw, beliau bersabda "barangsiapa berkata pada waktu pagi:

Bacaan
(1)

dia dilindungi dari setan sampai waktu sore" (2) Dari hadis Ubay bin Ka'b ra bahwa Rasulullah saw bersabda "Demi yang diriku ada di tangan-Nya, tidak pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Zabur, dan tidak dalam Al Furqan semacam al Fatihah. Karena sesungguhnya al Fatihah itu adalah tujuh ayat yang diulang-ulang dan Quran mulia yang diberikan kepadaku'" (HR. Turmudzi, katanya: hadis ini hasan dan sahih). Rasulullah saw" ia berkata: "setiap perkara yang baik, yang tidak dimulai dengan "bismillahir'rahmanir'rahim", maka perkara itu kehilangan berkah".(HR.Abu Daud) (3)

dari lbnu Mas'ud ra., ia berkata: "Barangsiapa membaca sepuluh ayat dari surat al Baqarah pada permulaan siang, ia tidak didekati setan sampai sore; barangiapa membacanya pada waktu sore setan tidak akan mendekatinya sampai waktu pagi, dan dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak disenanginya dalam keluarganya dan hartanya." (Ad-Darimi dan al-Baihaqi ) dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw, berkata: "Barangsiapa membaca sepuluh ayat, delapan dari awal alBaqarah dan ayat Kursi, dan dua ayat sesudahnya, serta penutup al-Baqarah, tidak akan masuk ke rumahnya setan sampai waktu pagi". (Thabrani, Hakim ) (4) Dari al-Qasim bin Abdurrahman r.a. dari Nabi saw., bahwa nama Allah yang Agung terdapat dalam tiga surat dalam Al Quran; dalam surat al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Berkata al Qasim: "Saya mencari nama-nama Agung itu dan saya mendapatkannya dalam surat al-Baqarah, ayat Kursi: Allahu la ilaha illa huwal hayul-qayyum(u) dalam surat Ali Imran: Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal-hayyul-qayyum(u) dalam surat Thaha: wa 'anatilwujuuhu lil-hayyil-qayyum(i)." (Diriwayatkan oleh al-Hakim dan tidak dicela oleh adz-Dzahabi).

(5)

Dari Abu Darda' r.a., dari Nabi saw., ia berkata: Barangsiapa berkata setiap hari ketika memasuki waktu pagi dan ketika memasuki waktu sore:

(7x)

7 kali, Allah akan mencukupinya dalam hal-hal yang menyulitkannya, berupa urusan dunia dan akhirat." (Dikeluarkan oleh lbnu Suni dan Ibnu Asakir. Hadis Marfu'; dikeluarkan juga oleh Abu Dawud, tetapi Mauquf pada Abi Darda'). (6) Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membaca pada wakm pagi dan sore: Qulid- ul-laha awid 'ur-rahman... sampai akhir surat, hatinya tidak akan mati pada hari itu dan juga tidak pada malam itu." (Dikeluarkan oleh ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus)

(7) Dari Muhammad Ibrahim at-Taimi dari bapaknya:Kami berhadapan dengan Rasulullah saw. dalam satu pasukan dan ia memerintahkan kami untuk membaca, apabila kami memasuki waktu sore dan apabila kami mernasuki waktu pagi, Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatsa... sarnpai akhir ayat. Kalau kami membacanya, kami memperoleh ganjaran dan selamat." (H:R. Ibnu Suni dan Abu Nu'aim dan Ibnu Munadih. Kata al-Hafiz, sanad lbnu Munadih itu tidak bercacat). (8)

Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; "Barangsiapa berkata pada waktu memasuki pagi

dia memperoleh apa yang hilang pada harinya itu; dan barangsiapa mengucapkannya pada waktu sore, dia akan memperoleh apa yang hilang pada malamnya. " (H.R. Abu Dawud)

(9) Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membaca:

dan ayat Kursi pada waktu pagi, Allah akan memeliharanya sampai waktu sore; dan barangsiapa membacanya pada waku sore, Allah akan memeliharanya sampai waktu pagi'" (HR, Turmudzi, ad

Darimi, Ibnu Suni, dan al-Mughsy) (10) Dari Abu Umamah r.a. dari Nabi saw. ia berkata: "Barangsiapa membaca akhir surat al-Hasyr, malam dan siang, kemudian ia mati pada hari atau malam itu, maka Allah akan menjamin baginya syurga. " (H.R. Baihaqi)

(11) Dari hadis lbnu Abbas r.a., marfu': idza zulzilati menyamai separuh Al-Quran." (H.R. Turmudzi dan al-Hakim dari hadis Yaman bin Mughirah)

(12) Hadis Ibnu Abbas r.a.: Qul yaa ayyuhal kaafirun menyamai seperempat Al-Quran." (H.R' Turmudzi, al-Hakim dan ia berkata: Sanadnya sahih)

(13) Dari hadis Anas r.a., bahwa Rasulullah saw' bersabda: pada salah seorang di antara sahabatnya:"Bukankah kamu mempunyai idza ja'a nahrullahi wal-fath(u)?" Sahabatnya menjawab' "Benar.'' Rasulullah sarv. bersabda: Seperempat Al'Quran" (HR. Turmudzi, dan kata Turmudzi, hadis ini hasan)

(14) Dari Abdullah bin Hadid r.a., ia berkata: Kami keluar pada suatu malam ketika turun hujan dan gelap gulita; kami mencari Rasulullah saw untuk salat, lalu kami menemuinya. Beliau berkata:"Katakanlah," dan aku tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau berkata: "Katakanlah.", Aku tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau berkata: "Kanlcanlah." Lalu kataku:"yaa Rasulullah, apa yang harus aku katakan?" Ia berkata:',Katakanlah Qul huwallahu ahad dan al-Mu'awwi dzattain pada waktu pagi dan pada waku sore tiga kali, akan melindungi kamu dari segala hal". (H.R. Abu Daud, Turmudi, Nasai; kata Turmudzi: hadits ini hasan sahih)

3x

3x

3x (15) Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata. Rasulullah saw. berkata pada waktu pagi: 3x dan pada waktu sore Sesungguhnya kami terjaga (di pagi hari) dengan (kesadaran bahwa) Kerajaan (bumi dan segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan

(H.R. Ibnu Suni, al-Bazzar. Kata Baihaqi:sanadnya kuat)

(16) Dari Ubay bin Ka'b r.a. ia berkata, "Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami pada waktu kami memasuki waktu pagi untuk mengucapkan:

dan pada waktu sore semacam itu". (H'R' Abdullah ibnul Imam Ahmad dalam Kitab Zawa-id) Dari lbnu Abbas r.a. Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa berkata

3x Kami terjaga (dipagi hari) dalam fitrah Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami, Muhammad saw., dan dalam millat (ajaran) bapak kami Ibrahim yang hanif (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik. (17)

tiga kali pada waktu pagi dan waktu sore, wajiblah bagi Allah untuk menyempurnakan nikmat-Nya baginya". (HR Ibnu Suni)

3x Allahumma. aku terjaga olehmu dalam nikmat, afiat (keselamatan dari mara bencana), dan terjaganya rahasia-rahasia (dosa-dosa)ku, maha sempumakan nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu atasku, di dunia dan akhirat. (18)

Dari Abdullah bin Ghanam alBayashi ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; Barangsiapa berkata pada waktu pagi

maka dia sudah memenuhi syukuran pada hari itu; dan barangsiapa mengucapkannya pada waktu sore, dia sudah memenuhi syukuran pada malamnya " (HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahih-nya) Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw mengabarkan kepada mereka bahwa salah seorang di antara hamba Allah berkata:

3x Allahumma, nikmat apa pun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah dari-Mu, yang Esa dan tak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.

(19)

3x

Dua malaikat ingin mencatatnya tetapi tidak mengetahui Bagaimana mencatatkan ganjarannya. Kemudian keduanya naik ke langit, lalu mereka berkata, "Wahai Tuhan kami' sesungguhnya hamba-Mu telah mengucapkan satu ucapan yang..kami tidak mengetahui bagaimana harus mencatatnya". Lalu Allah Azza wa Jalla berkata, padahal Dia mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba-Nya; "Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku?" Mereka berkata: "Ya Rabbi, dia membaca:

Wahai Rabbi, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu.

Lalu Allah berfirman kepada mereka : "Catatkanlah sebagaimana diucapkan oleh hambaKu sampai ia berjumpa dengan Aku dan Aku membalasnya". (HR. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan seluruh rijal hadis ini dapat dipercaya)

(20) Dari Abu Salamah ra khadim Nabl saw, marfu', sesungguhnya ia berkata': Aku mendengar Ragulullah saw bersabda; "Barangsiapa membaca pada waktu pagi dan pada waktu sore:

wajiblah Allah meridhoi dia". (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Nasai dan al-Hakim) Dari Juwairiyah, ummul mukminin, ria., sesungguhnya Nabi saw keluar dari tempatnya pada suatu pagi ketika dia melakukan salat Subuh. Ia berada di masjidnya kemudian keluar pada waktu Dhuha, dan Juwairiyah dalam keadaan duduk, ia berkata: "Tidak henti-hentinya engkau hari ini berada dalam keadaan seperti ketika aku tinggalkan engkau. " Juwairiyah berkata: "Benar." Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku telah mengucapkan empat kalimat tiga lali, Andaikan ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak hari ini, dia akan menyamai timbangan itu:

3x Aku telah rela dengan Allah sebagai Rab (Penguasa)ku, dan dengan Islam sebagai agamaku, dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. (21)

3x Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak bilangan ciptaan-Nya dan keridhaan-Nya, dan sebesar bobot 'arsy-Nya, dan sebanyak dawat (yang terpakai untuk menuliskan) kalimat-Nya.

(HR. Muslim) (22) Dari Usman bin Affan r.a., ia berkata; Berkata Rasulullah saw, "Bila seorang hamba berkata pada waktu pagi setiap hari dan waktu sore setiap malam: 3x Dengan nama Allah, yg dengan nama-Nya akan teralanglah,

segala sesuatu di bumi dan langit, untuk menimpakan bencana, dan Ia Mahamendengar dan Mengetahui. tiga kati, dia tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun". (HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan ia berkata, hadis ini hasan dan sahih) (23) Dari Abu Musa al-Asy'ari' ia berkata: 'Rasul berkutbah kepada kami pada suatu hari, beliau bersabda;" Wahai manusia, takutlah syirik, karena ia lebih tersembunyi daripada jejak seekor semut". Seseorang bertanva: "Bagaimana kami berlindung daripadanya, padahal ia lebih lembut daripada jejak seekor semut, yaa Rasulullah". Dengan lembut Rasulullah menjawab; "Ucapkanlah:

3x Allahumma. kami berlindung pada Allah dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari (menyekutukan-Mu) dengan sesuatu yang tidak kami ketahui

(H.R. Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang kuat. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la yang semisal dengan dari hadis Hudzaifah, kecuali ia berkata: Ia mengucapkannya tiap hari tiga kali) (24) Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw' bersabda: "Barangsiapa berkata pada wakru sore tiga kali: 3x Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan. dia tidak akan dimadharatkan oleh segala hal yang beracun sampai malam hari itu". (HR Ibnu Hibban dalam Sahihnya) (25)

Dari Abu Sa'id alHudzri ra, ia berkata: Rasulullah saw masuk pada suatu hari ke masjid, lalu seorang laki-laki Anshar yang bernama Abu Umamah, beliau berkata; "Hai Abu Umamah, mengapa aku tidak melihat engkau duduk di masjid pada waktu selain waktu sholat?" Ia menjawab; "kesulitan yang menimpaku dan utang-utangku yaa Rasulullah? Rasulullah berkata: "Maukah kuajarkan satu kalimat yang apabila engkau ucapkan, Allah akan menghilangkan kesulitanmu dan memenuhi utang-utangmu?" Aku berkata; "Tentu saja yaa Rasulullah". Rasulullah bersabda;"Katakanlah pada waktu pagi dan pada waktu sore:

3x Allahumma, aku berlindung pada-Mu dari rasa sumpek dan gelisah, dan aku berlindung pada-Mu dari kelemahan dan kemalasan; dan aku berlindung pada-Mu dari sikap pengecut dan bakhil; dan aku berlindung pada-Mu dari cengkeraman utang dan kekerasan orang.

Ia berkata: "Kemudian aku lakukan itu dan Allah menghilangkan kesulitanku dan melunasi utang-utangku." (26) Dari Abdurahman bin Abi Bakrah r.a. bahwa sesungguhnya ia berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, aku mendengar engkau berdoa setiap pagi:

Kau ulangi pula pada waktu pagi 3 kali dan 3 kali pada waktu sore."

3x Allahumma. sehatkanlah badanku, Allahumma sehatkanlah pendengaranku, Allahumma sehatkanlah penglihatanku. (3 X). Allahumma, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran

Lalu ayahku berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw berdoa dengan kalimat-kalimat itu dan aku senang sekali mengikuti contoh yang diberikannya." (H.R. Abu Dawud dan yang lain-lain) Dari Sadad bin Aus r.a., dari Nabi saw., ia berkata: "Sayyidul istighfar ialah:

dan kefakiran; Allahumma, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur; tak ada Tuhan selain Engkau. (27)

Barangsiapa mengucapkannya serta meyakininya pada waktu sore kemudian dia meninggal pada malamnya, ia masuk surga. Barangsiapa mengucapkannya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi kemudian dia meninggal pada hari itu, ia masuk surga. " (H.R. Bukhari dan yang lain-lain)

3x Allahumma. Engkau adalah Rabbku, tak ada Tuhan selain Engkau; Engkau yang Menciptakan dan aku abdi-Mu, dan aku berada dalam perjanjian dengan Mu, ikrar kepada-Mu, (yang kan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku; dan aku berlindung pada-Mu, dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan; aku mengakui (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau (28)

Dari Zaid Maula Nabi saw., ia berkata: Aku mendengar ayahku mengabarkan kepadaku dari kakekku bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: " Barangsiapa mengucapkan:

3x Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Hidup dan selalu Jaga; dan aku bertobat pada-Mu.

Allah mengampuninya walaupun ia berdosa meninggalkan pertempuran". (HR Abu Dawud, Turmudzi, dan al-Hakim, ia berkata sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim) (29)

Dari Abu Darda' ra, ia berkata Rasulullah saw bersabda:" Barangsiapa bershalawat pada waktu pagi sepuluh kali, pada waktu sore sepuluh kali, ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. " (H.R. Thabrani)

10x (30) Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membaca tasbih kepada Allah seratus kati pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu sore, ia sama dengan melakukan haji seratus kali. Barangsiapa membaca tahmid kepada Allah seratus kali pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu sore, ia sama dengan orang yang memberikan nafkah serarus kuda di ialan Allah, atau mungkin (ia berkata) seperti orang yang bertempur seratus kali. Barangsiapa membaca tahlil kepada Alllah seratus kali pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu sore, ia sama dengan orang yang membebaskan seratus budak dari keturunan Ismail. Dan barangsiapa membaca takbir seratus kati pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu sore, tidak diberikan pada hari itu kepada seorangpun lebihbanyak dari apa yang diberikan kepadanya, kecuali orang yang berkata seperti apa yang ia katakan, atau menambah pada apa yang ia katakan". (HR Turmudzi, ia berkata hadis ini hasan; dikeluarkan juga semisal itu oleh-Nasai) Dari Ummu Hani ra, dari Rasulullah saw ia berkata kepadanya: "Wahai Ummu Hani, kalau hendak kau masuki waktu pagi, maka hendaklah bertasbih kepada Atlah seratus kali, bertahlil seratus

100x Mahasuci Allah, dan segala puji bagr Allah, dan tak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar.

kali, bertahmid seratus kali, bertakbir seratus kali: karena sesungguhnya seratus tasbih sama seperti seratus kurban dan seratus tahlil tidak akan menyisakan dosa sebelumnya dan sesudahnya". (HR. Thabrani) (31) Dari Abu Ayyub ra bahwa Nabi saw bersabda: "Barangsiapa berkata aada waktu pagi: 10x Tak ada Tuhan selain Allah, yang Mahaesa, tak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

sepuluh kali, Allah menuliskan baginya unruk setiap kali mengucapkannya sepuluh kebaikan dan menghapuskan daripadanya sepuluh kejelekan dan mengangkatnya sepuluh derajat, dan kalimat-kalimat itu sama dengan membebaskan sepuluh budak belian. Dan jadilah kalimat-kalimat itu pelindung baginya, dari awal siang itu sampai akhirnya dan dia tidak melakukan amal pada hari itu yang merusaknya. Dan apabila mengucapkannya pada waktu sore ia akan memperoleh hal semacam itu. ', (H.R. Ahmad dan Thabrani dari Said bin Manshur dan lain-lain) Dari Jubair bin Muth'im r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa berkata:

(32)

dalam majelis zikir, maka kalimat itu semacam cap yang mengecap majelis itu; dan barangsiapa mengucapkan dalam majelis itu kata-kata ysng tidak benar, maka zikir itu menjadi

3x Mahasuci Engkau, Allahumma, dan segala puji bagiMu; aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun dan bertobat pada-Mu.

kafarat baginya." (H.R. Nasai dan Thabrani, al-Hakim serta yang lain-lain) (33) Berkata Imam an-Nawawi dalam al-Adzkar, diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Ulya dari Aii karramahullahu wajhah: "Barangsiapa ingin ditimbang dengan timbangan yang sempurna, hendaklah ia mengatakan pada akhir majlisnya atau ketika ia berdiri:

Wallahu a'lam. Sumber: terjemahan al Matsurat, Doa-doa Imam Hasan al-Banna. http://kdsb2006.bravehost.com/matsurat/almatsurat.html