Anda di halaman 1dari 5

ABU AIYUB AL-ANSHARI "PEJUANG DI WAKTU SENANG ATAU PUN SUSAH"

Rasulullah memasuki kota Madinah dan den!an demikian "e#a#ti "eliau telah men!akhi#i $e#%alanan hi%#ahn&a den!an !emilan! dan memulai ha#i'ha#in&a &an! $enuh "e#kah di kam$un! hi%#ah untuk menda$atkan a$a &an! telah disediakan (ada# nahi "a!in&a &akni sesuatu &an! tidak disediakann&a "a!i manusia'manusia lainn&a)))) Den!an men!endauai untan&a Rasulullah "e#%alan di ten!ah'ten!ah "a#isan manusia &an! $enuh sesak den!an lua$an seman!at da#i kal"u &an! $enuh *inta dan #indu ))) "e#desak'desakan "e#e"ut meme!an! kekan! untan&a ka#ena masin!'masin!n&a men!in!inkan untuk mene#ima Rasul se"a!ai tamun&a) Rom"on!an Na"i itu mula'mula sam$ai ke $e#kam$un!an +ani Salim "in Au,- me#eka men*e!at %alan unta sem"a#i "e#kata. "Wahai Rasul Allah tin!!allah anda $ada kami "ilan!an kami "an&ak $e#sediaan *uku$ se#ta keamanan te#%amin ))) /" Ta0a#an me#eka &an! telah men*e!at dan meme!an! tali kekan! unta itu di%a0a" oleh Rasulullah. "Biarkanlah, jangan halangi jalannya, karena ia hanyalah melaksanahan perintah ))) /" Kenda#aan Na"i te#us mele0ati $e#umahan +ani +a&adhah lain ke kam$un! +ani Sa1idah teuus ke kam$un! +ani Ha#its i"nul Kha2#a% kemudian sam$ai di kam$un! +ani 1Adi "in Na%%a# )))) Setia$ suku atau ka"ilah itu men*o"a men*e!at %alan unta Na"i dan tak henti'hentin&a meminta den!an !i!ih a!a# Na"i shallallahu alaihi 0asalam sudi mem"aha!iakan me#eka den!an meneta$ di kam$un! me#eka) Sedan! Na"i men%a0a" ta0a#an me#eka sam"il te#sen&um s&uku# di "i"i#n&a u%a#n&a. "Lapangkan jalannya, harena ia terperintah ))) /" Na"i se"enam&a telah men&e#ahkan memilih tem$at tin!!aln&a ke$ada (ada# Ilahi ka#ena da#i tem$at inilah kelak kemas&hu#an dan ke"esa#ann&a )))) Di atas tanahn&a "akal mun*ul suatu mas%id &an! akan meman*a#kan kalimat'kalimat Allah dan nu#'N&a ke seante#o dunia )))) Dan di sam$in!n&a akan "e#di#i satu atau "e"e#a$a "ilik da#i tanah dan "ata kasa# ))) tidak te#da$at di sana ha#ta keme0ahan dunia selain "a#an!'"a#an! "e#saha%a dan seadan&a ))) / Tem$at ini akan dihuni oleh seo#an! Maha!u#u dan Rasul &an! akan meniu$kan #uh ke"an!kitan $ada kehidu$an &an! sudah $adam dan &an! akan mem"e#ikan kemuliaan dan keselamatan "a!i me#eka &an! "e#kata. '

"Tuhan kami ialah Allah" kemudian me#eka teta$ di atas $endi#ian ))) "a!i me#eka &an! "e#iman dan tidak men*am$u#kan keimanan itu den!an keania&aan ))) "a!i me#eka &an! men!ikhlaskan A!ama me#eka semata' mata untuk Allah )))dan "a!i me#eka &an! "e#"uat ke"aikan di muka "umi dan tidak "e#"uat "inasa)))) +ena#lah )))) Rasul telah men&e#ahkan se$enuhn&a $emilihan ini ke$ada (ada# Ilahi &an! akan memim$in lan!kah $e#%uan!ann&a kelak )))) 3leh ka#ena inilah ia mem"ia#kan sa%a tali kekan! untan&a te#le$as "e"as tidak dite$ukn&a kuduk unta itu tidak $ula dihentikan lan!kahn&a ))) han&a dihada$kan hatin&a ke$ada Allah se#ta dise#ahkan di#in&a ke$ada'N&a den!an "e#do1a. ' "Ya Allah tunjukkan tempat tinggalku, pilihhanlah untukhu... /" Di muka #umah +ani Malik "in Na%%a# unta itu "e#sim$uh kemudian ia "an!kit dan "e#kelilin! di tem$at itu lain $e#!i ke tem$at ia "e#sim$uh tadi dan kem"ali "e#sim$uh lalu teta$ dan tidak "e#an%ak da#i tem$atn&a) Maka tu#unlah Rasul da#i atasn&a den!an $enuh ha#a$an dan ke!em"i#aan )))) Salah seo#an! Muslimin tam$il den!an 0a%ah "e#se#i'se#i ka#ena suka*itan&a ))) ia ma%u lalu mem"a0a "a#an! muatan dan memasukkann&a ke #umahn&a kemudian mem$e#silakan Rasul masuk )))) Rasul $un men!ikutin&a den!an dili$uti oleh hikmat dan "e#kat) Maka tahukah anda sekalian sia$a o#an! &an! "e#"aha!ia ini &an! telah di$ilih ta(di# "ah0a unta Na"i akan "e#lutut di muka #umahn&a hin!!a Rasul men%adi tamun&a dan semua $enduduk Madinah akan sama me#asa i#i atas nasi" mu%u#n&a Nah ia adalah $ahla0an &an! %adi $em"i*a#aan kita seka#an! ini ))) A"u Ai&u" al'Ansha#i Khalid "in 4aid *u*u Malik "in Na%%a#) Pe#temuan ini "ukanlah $e#temuan &an! $e#taman&a den!an Rasulullah )))) Se"elum ini &akni se0aktu $e#utusan Madinah $e#!i ke Mekah untuk men!an!kat sum$ah setia atau "ai1at &aitu "ai1at &an! di"e#kati dan te#kenal den!an nama "+ai1at A(a"ah kedua" maka A"u Ai&u" ai'Ansha#i te#masuk di anta#a tu%uh $uluh o#an! Mu1min &an! men!ulu#kan tan!an kanan me#eka ke tan!an kanan Rasulullah se#ta men%a"atn&a den!an kuat "e#%an%i setia dan sia$ men%adi $em"ela) Dan seka#an! ketika Rasululah sudah "e#mukim di Madinah dan men%adikan kota itu se"a!ai $usat "a!i A!ama Allah maka nasi" mu%u# &an! se"esa#' "esam&a telah melim$ah ke$ada A"u Ai&u" ka#ena #umahn&a telah di%adikan #umah $e#tama &an! didiami muha%i# a!un! Rasul &an! mulia) Rasul telah memilih untuk menem$ati #uan!an #umahn&a tin!kat $e#tama ))))Teta$i "e!itu A"u Ai&u" naik ke kama#n&a di tin!kat atas ia $un %adi men!!i!il dan ia tak kuasa mem"a&an!kan di#in&a akan tidu# atau

"e#di#i di suatu tem$at &an! le"ih tin!!i da#i tem$at "e#di#i dan tidu#n&a Rasulullah itu) Ia lalu mendesak Na"i den!an !i!ih dan men!ha#a$kan "eliau a!a# $indah ke tin!kat atas hin!!a Na"i $un mem$e#kenankann&a $en!ha#a$ann&a itu )))) Na"i akan "e#diam di sana sam$ai selesai $em"an!unan mas%id dan $em"an!unan "ilikn&a di sam$in!n&a )))) Dan semen%ak o#an!'o#an! 5u#ais& "e#maksud %ahat te#hada$ Islam dan "e#en*ana men&e#an! tem$at hi%#ahn&a di Madinah men!hasut ka"ilah'ka"ilah lain se#ta men!e#ahkan tenta#an&a untuk memadamkan nu# Ilahi semen%ak itulah A"u Ai&u" men!alihkan akti,itasn&a ke$ada "e#%ihad $ada %alan Allah) Maka dimulain&a den!an $e#an! +ada# lalu Uhud dan Khanda( $endekn&a di semua medan tem$u# dan medan la!a ia tam$il se"a!ai $ahla0an &an! sedia men!u#"ankan n&a0a dan ha#ta "endan&a untukAllah Ra"ul 1alamin )))) +ahkan sesudah Rasul 0a,at $un tak $e#nah ia ketin!!alan men&e#tai $e#tem$u#an &an! di0a%i"kan atas Muslimin sekali$un %auh %a#akn&a &an! akan ditem$uh dan "e#at "e"an &an! akan dihada$i ))) / Sem"o&an &an! selalu diulan!'ulan!n&a "aik malam atau$un sian! ))) den!an sua#a ke#as atau$un $e#lahan ))) adalah ,i#man Allah Ta1ala. "Berjuanglah kalian, baik di waktu lapang, maupun di waktu sempit ))) /" 657S)At'Tau"at. 89: Satu kali sa%a ))) ia a"sen tidak men&e#tai "alatenta#a Islam ka#ena se"a!ai komandann&a khali,ah men!an!kat salah seo#an! da#i $emuda Muslimin sedan! A"u Ai&u" tidak $uas den!an ke$emim$inann&a) Han&a sekali sa%a tidak le"ih))) / Sekali$un demikian "ukan main men&esaln&a atas sika$n&a &an! selalu men!!on*an!kan %i0an&a itu katan&a. ' "Tak %adi soal la!i "a!iku sia$a o#an! &an! akan %adi atasanku ))) /" Kemudian tak $e#nah la!i ia ketin!!alan dalam $e$e#an!an) Kein!inann&a han&alah untuk hidu$ se"a!ai $#a%u#it dalam tenta#a Islam "e#$e#an! di "a0ah "ende#an&a dan mem"ela keho#matann&a))) / Se0aktu te#%adi $e#tikaian anta#a Ali dan Mu1a0i&ah ia "e#di#i di $ihak Ali tan$a #a!u'#a!u ka#ena ialah Imam &an! telah di"ai1at oleh Kaum Muslimin )))) Dan tatkala Ali s&ahid ka#ena di"unuh dan khila,at "e#$indah ke$ada Mu1a0i&ah 65)S). At'Tau"at. 89: A"i Ai&u" men&endi#i dalam ke2uhudan "e#ta0akkal la!i "e#ta(0a) Tak ada &an! diha#a$kann&a da#i dunia han&alah te#sedian&a suatu tem$at &an! lo0on! untuk "e#%uan! dalam "a#isan $a#a $e%uan! )))) Demikianlah se0aktu diketahuin&a "ala tenta#a Islam "e#!e#ak ke a#ah Konstantino$el se!e#alah ia meme!an! kuda den!an mem"a0a $edan!n&a te#us ma%u men*a#i s&ahid &an! sudah lama didam"akan dan di#indukann&a ))) /

Dalam $e#tem$u#an inilah ia ditim$a luka "e#at) Ketika komandann&a $e#!i men%en!ukn&a na,asn&a sedan! "e#lom"a den!an kein!inann&a hendak menemui Allah )))) Maka "e#tan&alah $an!lima $asukan &an! 0aktu itu ;a2id "in Mu1a0i&ah. "A$a kein!inan anda 0ahai A"u Ai&u"<" Aneh adakah di anta#a kita &an! da$at mem"a&an!kan atau men!kha&alkan a$a kein!inan A"u Ai&u" itu)))< Tidak sama sekali/ Kein!inann&a se0aktu n&a0a hendak "e#$indah da#i tu"uhn&a ialah sesuatu &an! suka# atau ham$i# tak kuasa manusia mem"a&an!kan atau men!kha&alkann&a ))) / Sun!!uh ia telah meminta ke$ada ;a2id "ila ia telah menin!!al a!a# %asadn&a di"a0a den!an kudan&a se%auh'%auh %a#ak &an! da$at ditem$uh ke a#a" musuh dan di sanalah ia akan dike"umikan) Kemudian hendaklah ;a2id "e#an!kat den!an "alatenta#an&a se$an%an! %alan itu hin!!a te#den!a# olehn&a "un&i tela$ak kuda Muslimin di atas ku"u#n&a dan diketahuin&ala" "ah0a me#eka telah "e#hasil men*a$ai kemenan!an dan keuntun!an &an! me#eka *a#i ))) / A$akah anda ki#a ini han&a lamunan "elaka))) <Tidak-dan ini "ukan kha&alan teta$i ke%adian n&ata ke"ena#an &an! akan disaksikan dunia di suatu ha#i kelak di mana ia mena%amkan $andan!an dan memasan! telin!an&a ham$i#'ham$i# tak $e#*a&a te#hada$ a$a &an! diden!a# dan dilihatn&a ))) / Dan sun!!uh 0asiat A"u Ai&u" itu telah dilaksanakan oleh ;a2id/ Di %antun! kota Konstantino$el &an! seka#an! "e#nama Istan"ul di sanalah te#da$at $andam $eku"u#an laki'laki "esa# sun!!uh "esa# itu ))) / Hin!!a se"elum tem$at itu dikuasai oleh o#an!'o#an! Islam o#an!'o#an! Roma0i $enduduk Konstantino$el memandan! A"u Ai&u" di makamn&a itu se"a!ai o#an! kudus su*i ))))Dan anda akan te#*en!an! %ika menda$ati semua ahli se%a#ah &an! men*atat $e#isti0a'$e#isti0a itu "e#kata. "3#an!' o#an! Roma0i se#in! men!un%un!i dan "e#2ia#ah ke ku"u#n&a dan meminta hu%an den!an $e#anta#aann&a "ila me#eka men!alami keke#in!an))) " Sekali$un $e#an! dan $e#tem$u#an sa#at memenuhi kehidu$ann&a hin!!a tak $e#nah mem"ia#kan $edan!n&a te#letak "e#isti#ahat namun *o#ak kehidu$ann&a adalah tenan! tente#am laksana desi#an "a&u di kala ,a%a# datan! men%elma )))) Se"a"n&a ia $e#nah menden!a# u*a$an Rasulullah shallallahu alaihi 0asalam &an! te#$ate#i dalam hatin&a. "Bila engkau shalat, maka shalatlah seolah-olah yang terakhir atau hendak berpisah )))) Jangan sehali-hali mengucaphan kata-kata yang menyebabhan engkau harus meminta ma'a ))) / Lenyapkan harapan terhadap apa yang berada di tangan orang lain... /"

Dan oleh ka#ena itulah tak $e#nah lidahn&a te#li"at dalam suatu ,itnah ))) dan di#in&a tidak te#%e#em"a" dalam ke#akusan )))) Ia telah men!ha"iskan hidu$n&a dalam ke#induan ahli i"adah dan ketahanan o#an! &an! hendak "e#$isah) Maka se0aktu a%aln&a datan! tak ada kein!inann&a di se$an%an! dan sele"a# dunia ke*uali *ita'*ita &an! melam"an!kan ke$ahla0anan dan ke"esa#ann&a sela!i hidu$n&a. "+a0alah %asadku %auh'%auh ))) %auh masuk ke tanah Roma0i kemudian ku"u#kan aku di sana ))) /" Ia &akin se$enuhn&a akan kemenan!an dan den!an mata hatin&a dilihatn&a "ah0a 0ila&ah ini telah te#masuk dalam taman im$ian Islam dalam lin!kun!an *aha&a dan sina#n&a=))) Ka#ena itulah ia men!in!inkann&a se"a!ai tem$at isti#ahatn&a &an! te#akhi# &akni di i"ukota ne!a#a itu di mana akan te#%adi $e#tem$u#an &an! menentukan dan da#i "a0ah tanahn&a &ang su"u# ia akan da$at men!ikuti !e#akan tenta#a Islam menden!a# ke$akan "ende#an&a dan "un&i tela$ak kudan&a se#ta !eme#in*in! $edan!'$edan!n&a Seka#an! ini ia masih te#ku"u# di sana )))) Teta$i tidak la!i menden!a# !eme#in*in! $edan! atau #in!kikan kuda/ Keadaan telah "e#lalu dan ka$al telah "e#la"uh di tem$at &an! ditu%u se%ak 0aktu &an! lama )))) Teta$i setia$ ha#i da#i $a!i hin!!a $etan! diden!a#n&a sua#a ad2an &an! "e#kumandan! da#i mena#a' mena#an&a &an! men%ulan! di an!kasa "un&in&a. ' "Allah Maha +esa#))))Allah Maha +esa#)))) " Dan den!an #asa "an!!a di dalam kam$un!n&a &an! kekal dan di mahli!ai ke%a&aann&a ia men&ahut. ' "Inilah a$a &an! telah di%an%ikan Allah dan Rasul'N&a ))))Dan "ena#lah Allah dan Rasul'N&a=/"