Anda di halaman 1dari 11

1.

Pendahuluan

Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. Pada abad ke-20, banyak industri bertumbuh dengan pesat dalam membangunkan sektor elektronik, sektor pengkomputeran, dan uga bidang-bidang teknologi yang lain. Pada ketika itu, terdapat banyak penyelidikan telah dilakukan bagi membiayai ino!asi serta permbaharuan dalam bidang entera dan pengkomputan."omputer komersil yang pertama ialah #$I%&' I yang direka bentuk oleh (. Presper )ckert dan (ohn *auchly untuk +iro +anci &merika ,yarikat. Pada akhir dekad 1970-an, penciptaan mikrokomputer dan diikuti oleh penciptaan komputer peribadi I+* pada tahun 19-1. ,e ak itu, empat generasi komputer telah berkembang, dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan dan mempunyai pelbagai .ungsi. Pada ketika itu, generasi pertama menggunakan tiub !akum, manakala generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakan transistor dan litar bersepadu. /enerasi keempat, iaitu generasi terkini, menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skal sangat besar 0%1,I2.

1.1

Definisi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

3eknologi *aklumat dan "omunikasi atau I'3 0In.ormation and 'ommunication 3echnology2 merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. 4uang lingkup ta uknya sangat luas. Ia boleh berkenaan denagan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. ,ecara tepat dan mudahnya adalah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan 5aktu. 3eknologi *aklumat 0In.ormation 3echnology2 atau I3 dan 3eknologi *aklumat dan "omunikasi 0In.ormation and 'ommunication 3echnology2 atau I'3 merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. 4uang lingkup ta uknya sangat luas6 berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. ,ecara tepat dan mudah6 penggunaan komputer

dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan 5aktu. 7e.inisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. ,eperti yang diketahui umum, teknologi disi.atkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat men adi sangat pantas. ,ebenarnya teknologi maklumat tidak terhad kepda internet dan komputer saha a tetapi ia melibatkan tele!isyen, tele.on, tele.on mudah alih, .a8, telegram, P7& dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. 3erdapat 9 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat. Pertama teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. 'ontoh,dengan menggunakan komputer ia boleh merekod bunyi,ime dan sebagai pengesan gerakkan. "edua, adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula ime . "etiga, digunakan untuk berkomunikasi iaitu ia men elaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima.

1.2

Fungsi Teknologi Maklumat dan Komunikasi

3eknologi ini 5u ud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai enis maklumat untuk tu uan yang berlainan. 'ontohnya bagi pendidikan, pengiklanan, pemberitahuan, telekomunikasi dan sebagainya untuk memperoleh maklumat, menyimpan maklumat, mengambil semula maklumat, memproses maklumat dan menyebarkan maklumat. 1.2.1 3eknologi maklumat dan komunikasi 03*"2 dapat membantu pengurus pendidikan

dalam membuat keputusan, menyesuaikan diri dengan perubahan dan selan utnya dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasinya. :akikatnya 3*" sangat membantu dan menolong mereka 0pengurus sekolah2 untuk ber.ungsi dengan lebih cekap, berkesan, mudah, cepat dan membuat keputusan yang baik yang melibatkan maklumat, proses dan ker a seperti penda.taran pela ar, pelbagai rekod, ka5alan in!entori, adual 5aktu, opsyen guru, bilangan

5aktu menga ar, hal yang berkaitan peperiksaan, pembelian stok dan sebagainya. Ini bersesuaian dengan pendapat 1audon dan 1audon 0 1997 2 yang menyatakan sistem maklumat dan komunikasi adalah komponen-komponen yang bersepadu yang mengumpul dan menyimpan maklumat bagi membantu organisasi membuat keputusan, merancang, menga5al dan menganalis. 1.2.2 /uru-guru uga boleh memperolehi maklumat daripada pelbagai sumber melalui 3*"

untuk tu uan pembela aran dan penga aran 0 P ; P 2 dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti '7 4om, cakera padat, !ideo, komputer, komputer bimbit, dan perisianperisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya.*enurut ,tair dan 4eynolds 0 1999 2, tu uan utama sistem maklumat dan komunikasi adalah untuk membantu organisasi mencapai matlamat-matlamatnya dengan membekalkan pengurus-pengurus dengan <insight= ke atas operasi organisasi supaya mereka dapat menga5al, mengelola dan merancang dengan lebih berkesan dan lebih cekap. 1.2.9 Pendidikan arak auh dibolehkan dengan 5u udnya rangkaian pendidikan yang lengkap.

3ren semasa semakin menampakkan masa depan penga aran dengan cara arak auh tetapi ini tidak bermakna pendidikan kon!ensional perlu dihapuskan sama sekali. ,esetengah daripadanya perlu dikekalkan bagi membolehkan pela ar membela ari kemahiran tertentu yang tidak boleh diperolehi melalui teknologi maklumat. 'ontohnya cara persembahan menggunakan komputer amat berbe>a dengan cara kon!ensional. $amun kita tidak harus bergantung sepenuhnya kepada komputer dan melahirkan golongan yang tidak mampu berinteraksi tanpa komputer. 1.2.? *asa kini, semakin banyak bahan-bahan ditukarkan kepada bit-bit dalam komputer.

Penukaran ini akan mencetuskan perubahan yang besar dalam penggunaan ruang di bandar. *isalnya penduduk bandar tidak perlu berada di sesuatu lokasi tetapi dapat merasai situasi tersebut melalui internet. "es yang sama berlaku terhadap perpustakaan, apabila lebih banyak teks ditukarkan dalam bentuk bit. Pela ar atau penduduk tidak perlu sampai ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan ru ukan tersebut. 1.2.@ Perdagangan elektronik ditakri.kan sebagai penggunaan telekomunikasi atau rangkaian

yang luas untuk melaksanakan pemindahan ke5angan. 7engan berkembangnya perkhidmatan

sedemikian pada masa depan, pengguna tidak perlu melangkah keluar dari rumah untuk membeli-belah. 7i samping itu, mereka boleh membeli-belah 2? am sehari tanpa gangguan kesesakan, cuaca dan uru ual yang membosankan. ,elain itu, lokasi uga tidak men adi masalah kerana perkhidmatan yang dibekalkan akan men amin pembelian tersebut di alankan dengan senang. :alangan yang 5u ud cumalah kos penghantaran yang mahal bagi lokasi yang auh. 1.2.A 7engan adanya rangkaian teknologi maklumat uga membolehkan akti!iti perbankan dan

pasaran di alankan. Ini akan memberi pengaruh yang besar ke atas guna tanah ka5asan perdagangan pusat. &kti!iti tersebut sentiasa berkait dengan kesesakan di lokasi perletakan bank atau bursa saham. $amun dengan adanya rangkaian maklumat yang membolehkan akti!iti tersebut di alankan dengan selamat maka penduduk bandar dengan sukarela akan memilih rangkaian tersebut berbanding dengan cara kon!ensional yang tidak berkesan serta memba>irkan masa dan tenaga.

1.3

Peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

7i dalam dunia yang bertambah ma u ini, teknologi maklumat telah men adi sebahagian daripada kehidupan kita. Ia uga memainkan peranan yang penting di dalam ker a-ker a seharian kita. ,e ak tele.on diciptakan, manusia telah menyaksikan kemunculan pelbagai ciptaan-ciptaan sainti.ik yang lebih canggih seperti radio, tele!isyen, komputer, !ideo dan sistem .aksimili.*isalnya bagi komputer dapat memberi, menyimpan dokumen-dokumen atau data-data yang diingini. 7engan ada kelebihan ini, ia dapat membantu manusia dalam beker a yang lebih pantas dan sempurna dalam mengendalikan penyimpanan data-data yang penting. *edia massa uga memainkan peranan penting dalam membuka minda kita supaya kita tidak lagi ahil bak katak di ba5ah tempurung. *elalui tele!isyen, kita diba5a ke sistem !ideo yang begitu canggih. ,istem ini berupaya merakamkan peristi5a-peristi5a yang menarik serta dapat dimainkan semula ke tele!isyen dalam bentuk !ideo kaset ataupun cakera padat. ,atu pencapaian besar dalam teknologi komunikasi mungkin adalah dengan terciptanya tele.on bimbit. Ia dapat menghubungkan dua nadi suria yang dapat dicapai 5alaupun berkilometer auhnya. *anusia telah meman.aatkan kaedah ini untuk saling berhubungan sesama sendiri dengan keselesaan memba5anya ke mana saha a mereka berada.

3ambahan pula, bagi sistem .aksimili bukan saha a men imatkan 5aktu dan tenaga, bahkan maklumat akan tersiar melalui hitam putih yang akan memudahkan ker a bagi penerimanya.$amun begitu, setiap yang sempurna pasti ada kecacatannya. 3eknologi maklumat uga menimbulkan masalah sosial yang tidak diingini. "ita boleh melihat banyak enayah yang dilaporkan di akhbar-akhbar.4ancangan-rancangan yang disiarkan melalui media elektronik seperti tele!isyen mahupun radio masih mempunyai banyak ruang untuk diperbaiki. *emandangkan kehidupan kita banyak dipengaruhi oleh teknologi maklumat, kemungkinan besar kita uga akan terikut-ikut dengan ge ala-ge ala negati. yang begitu berleluasa. "esimpulannya, teknologi maklumat memainkan peranan yang penting dalam men amin kehidupan yang lebih selesa. $amun begitu, kita harus meman.aatkan pengetahuan kita untuk tu uan yang positi.. Ini adalah untuk memastikan baha5a masyarakat ,ingapura dapat membangun dengan .ikiran yang ino!ati., kreati. dan berhati mulia.

2.0

Konsep penggunaan TMK dalam proses penga aran dan pem!ela aran

Penggunaan 3*" dalam P;P dilihat dalam konteks aspek penga aran guru 0guru menggunakan 3*"2 dan aspek pembela aran 0murid menggunakan 3*"2. 7alam konteks pembela aran, penggunaan 3*" dalam P;P boleh dikategorikan sebagai tutorial, penerokaan, aplikasi dan komunikasi. 7alam konteks penga aran pula 3*" digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi. /uru berperanan sebagai penyampai maklumat dan memastikan baha5a murid telah mempunyai pengetahuan sedia ada. Bleh itu segala perancangan dibuat mengikut turutan akti!iti supaya ob ekti. pembela aran tercapai. 7alam konteks penga aran matapela aran +ahasa *elayu guru dapat menggunakan sepenuhnya kemudahan 3*" iaitu dengan mengaplikasikan sistem 3*" untuk membuat perancangan dan penyediaan ++* menggunakan perisian program *icroso.t Cord membuat perkataan dan ayat-ayat tunggal mahupun petikan, *icroso.t Po5er Point guru dapat menghasilkan persembahan gra.ik yang menarik dan bersesuaian dengan peringkat umur murid. Perkakasan berupa cakera padat penga aran +ahasa *elayu. 0'72, %'7, *P9, pro ektor 1'7, kamera digital disamping kemudahan internet memudahkan guru mencari maklumat yang berkaitan dengan

Penggunaan Pembela aran +ahasa +erbantukan "omputer 0P++"2 dalam penga aran bahasa mempunyai asas yang kuat berdasarkan teori pembela aran dan pemerolehan bahasa kedua. #mpamanya dalam 3eori *onitor yang dikemukakan oleh "rashen 019-12 berhubung dengan pembela aran bahasa kedua 0+22, beliau menyatakan baha5a terdapat perbe>aan antara pembela aran 0learning2 dengan pemerolehan 0acDuisition2. Pembela aran ialah proses yang dilalui oleh pela ar secara sedar atau secara .ormal, seperti pembela aran nahu, manakala pemerolehan ialah proses di mana seseorang indi!idu itu mempela ari suatu bahasa tanpa disedari atau tidak melalui cara .ormal seperti seorang pela ar yang berada dalam suatu persekitaran atau suasana bahasa Inggeris digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. "rashen berpendapat baha5a kedua-dua proses ini tidak boleh berlaku serentak. *c1aughlin 019-@2 pula berpendapat baha5a dari sudut realitinya tidak ada garis pemisah yang elas antara pembela aran dengan pemerolehan. Pela ar yang sedang mempela ari bahasa secara sedar atau secara .ormal berkemungkinan akan mengutip atau memperoleh beberapa perkataan .rasa, atau ayat dalam bahasa itu tanpa disedarinya. 3eknologi maklumat dan komunikasi 03*"2 adalah diasaskan oleh perkembangan dan kema uan yang pesat dalam bidang mikroelektronik sehingga menghasilkan pelbagai kemudahan teknologi maklumat seperti komputer peribadi, telekomunikasi multimedia dan sebagainya. ,eterusnya kemunculan internet telah meluaskan penggunaan 3*" dengan aringan in.ormasi bersepadu sehingga membolehkan diaplikasikan sebagai media komunikasi yang melibatkan teks, bunyi, gra.ik dan !ideo. Eenomena ini secara langsung mempengaruhi dan mencabar ke5iba5aan dan kedudukan bahasa *elayu di rantau $usantara ini. Penekanan terhadap 3*" di era globalisasi dan liberalisasi bermakna penggunaan bahasa Inggeris men adi semakin penting dan tidak dapat dielakkan oleh masyarakat dunia. )ra 3*" telah menun ukkan bahasa Inggeris mengiringi kelahiran pertama Internet dunia di &merika ,yarikat dan seterusnya diikuti dengan pengeluar perisian dan perkakasan komputer seperti *icroso.t, 7ell dan :e5lett-Packard yang semuanya diasaskan oleh mereka yang berbahasa Inggeris. Perubahan persekitaran ini menimbulkan persoalan sama ada mampukan bahasa *elayu digunakan di dalam era 3*" sebagai bahasa perantaraan alternati. untuk diman.aatkan oleh masyarakat bahasanyaF *ampukah pengiat-pengiat bahasa *elayu menggunakan 3*" sebagai alat penyelidikan, perkakasan, perisian dan aplikasi untuk pembangunan bahasa *elayuF

,ebagai satu pandangan umum, masyarakat bahasa *elayu perlu memperlihatkan sikap terbuka dan kesediaan untuk menghadapi cabaran perkembangan yang pesat dalam 3*" dengan pengaruh bahasa asing khususnya bahasa Inggeris. Perlu diakui baha5a bahasa *elayu masih lagi muda dari sudut peristilahan ,ains dan 3eknologi berbanding dengan +ahasa Inggeris. #saha supaya bahasa *elayu diterima dalam era siber hanya akan terlaksana ika masyarakat bahasanya mempela ari pengalaman dan ke ayaan yang telah dicapai oleh bahasa Inggeris. 3eknologi bersepadu terkini mempunyai kelebihan menggabungkan !isual realistik dengan teks dan suara yang berupaya membenarkan murid menggunakannya dalam apa ua cara contohnya dalam penga aran membunyikan huru. !okal, murid dapat mendengar sebutan !okal dengan lebih elas dan dapat di ulang-ulang audio tersebut secara tidak langsung dapat membantu ke.ahaman serta ke elesan intonasi sebutan murid apabila menyebut huru. !okal. *elalui 3*", beberapa perubahan dan pendekatan proses P;P berlaku. &ntaranya ialah perubahan .okus daripada penga aran berpusatkan guru kepada penga aran berpusatkan pela ar. 7alam hal ini murid men adi .okus kepada akti!iti pembela aran yang berorientasikan kepada proses penerokaan dan penemuan berdasarkan kepada teori konstrukti!isme. *elalui penggunaan internet dalam pembela aran +ahasa *elayu murid boleh menimba ilmu pengetahuan serta contoh-contoh yang pratikal, ini kerana kemudahan hipermedia dan multimedia telah memudahkan pendekatan dan kaedah bela ar yang mungkin tidak dapat dilaksanakan sekiranya menggunakan kaedah tradisional. 3*" menyediakan kaedah dengan memberi penekanan kepada penciptaan dan penerokaan ilmu secara akti. selain daripada menerima ilmu secara sehala saha a dalam penga aran dan pembela aran +ahasa *elayu. "ita berpendapat baha5a kedua-dua proses ini perlu dan tidak dapat dipisahkan dalam penga aran +ahasa *elayu sebagai bahasa pengantar. 7engan kata lain, sekiranya sesuatu persekitaran itu, sama ada di bilik dar ah atau di luar dilik dar ah, kaya dengan input bahasa sama ada dari sudut pendengaran dan pembacaan mahupun percakapan dan penulisan, maka pembela aran bahasa akan men adi lebih bermakna kepada pela ar tersebut. "ita mendapati baha5a pembela aran bahasa berbantukan komputer yang menggunakan multimedia dapat memenuhi permintaan ini. :al ini demikian kerana kedua-dua proses pembela aran dan pemerolehan boleh berlaku secara serentak. 1angkah ini dapat membantu pela ar menguasai kemahiran +ahasa Inggeris mahupun +ahasa *elayu dengan lebih berkesan.

,uatu lagi konsep yang berhubung rapat dengan konsep pembela aran dan pemerolehan ini ialah hipotesis monitor 0"rashen 19-12 yang ber.ungsi sebagai penapis atau penyunting dalam percakapan atau penulisan yang cuba dilakukan oleh murid. "onsep "a..ecti!e .ilter" yang diperkenalkan oleh 7ulay dan +urt 019-02, yang digunakan dalam hipotesis monitor ini menyatakan baha5a .aktor a.ekti. seperti sikap, moti!asi, dan personaliti banyak mempengaruhi pemprosesan input bahasa dalam diri. 7engan kata lain, setiap pela ar yang mempela ari bahasa mempunyai mekanisme monitor yang dipengaruhi oleh perasaan, sikap, dan persepsinya sendiri. *urid yang runsing tidak mungkin dapat bela ar dengan baik 5alaupun apa-apa yang didengarnya atau dipela arinya itu mudah di.ahami. Ia uga tidak akan dapat menghasilkan percakapan atau penulisan yang baik sekiranya ia mempunyai persepsi baha5a bahasanya lemah, menyangka yang ia akan diketa5akan oleh orang lain, dan apa-apa ua perasaan negati. yang ada pada dirinya. *onitor inilah yang menentukan kemampuan seseorang itu untuk memahami input yang didengarinya dan kelancaran lidahnya bercakap atau menulis sesuatu perkataan atau menghasilkan karangan. 7alam hal ini, "rashen dan 3errel 019-92 menyarankan supaya guru bahasa memastikan suasana atau persekitaran pembela aran bahasa itu kondusi., memberangsangkan, dan tidak menekan i5a atau perasaan pela ar. 7alam mengaplikasikan 3*" dalam penga aran dan pembela aran +ahasa *elayu guru uga boleh merancang penga aran mereka dengan menerapkan proses penga aran melalui mel elektronik. Pengguna berkomunikasi dengan menggunakan teks saha a. Calaupun teknologi terkini mena5arkan perkhidmatan !ideo dan suara, komunikasi secara teks didapati digunakan dengan lebih meluas. /uru dan murid dapat berkomunikasi dari komputer peribadi masingmasing dengan menggunakan perisian tertentu, seperti )udora, $escape 'ommunicator, dan *icroso.t )8plorer. Perisian komunikasi ini dapat menyimpan,menghantar, dan mencetak mel elektronik. Penerima mel pula dapat membaca dan membalas mel elektronik ini. "omunikasi melalui mel elektronik dapat berlangsung dalam bentuk .ormal atau tidak .ormal. *el elektronik membolehkan komunikasi dilakukan dengan cepat dan mudah. /uru dapat menggunakan mel elektronik untuk berunding dengan pela ar yang berada di tempat yang auh. Calau bagaimanapun, komunikasi melalui mel elektronik ini dianggap tidak sempurna kerana tiada intonasi, ekspresi 5a ah, dan gerak laku yang turut merupakan unsur penting dalam komunikasi.

,elain itu uga guru +ahasa *elayu boleh menggunakan papan buletin untuk memaparkan maklumat terkini dan bahan pembela aran. /uru dapat menggunakan papan buletin ini untuk memaklumkan maklumat kursus, seperti latihan, tarikh persidangan, tempat pertemuan, dan bahan berkaitan kepada pela ar. 3idak ketinggalan uga penga aran dan pembela aran dapat dilaksanakan melalui persidangan dengan cara .orum elektronik yang lebih interakti. serta melibatkan lebih banyak pengguna. ,idang kon.eren ini membolehkan para pengguna membaca dan menulis mese , serta berbincang secara spontan tentang sesuatu isu. Para guru bahasa *elayu dapat menggunakan sidang ini untuk membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan bahasa. :olmes 019992, memberikan pandangan baha5a teknologi dalam P;P memerlukan guru yang bersedia dan .leksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah penga aran harian. )lemen yang penting teknologi dalam penga aran +ahasa *elayu ialah pemahaman guru terhadap isi penga aran dan implikasi berhubung dengan teknologi. ,atu ka ian 0+ahrudin, *ohamad +ilal ; *uhammad "asim, 20012, menun ukkan baha5a 3*" dapat membantu mengatasi kelemahan ke.ahaman murid terhadap penga aran tatabahasa secara tradisional serta penglibatan guru dalam penggunaan komputer dan peluang pembela aran secara konstrukti!is untuk melihat keberkesanan penggunaan 3*" dalam penga aran +ahasa *elayu. /uru uga dapat membina minta murid dalam matapela aran +ahasa *elayu dengan adanya pembaharuan menghasilkan bahan bantu menga ar 0bbm2 menggunakan aplikasi 3*" iaitu kemahiran po5erpoint. Penggunaan ++* po5erpoint membolehkan murid membaca petikan yang dipaparkan dengan gaya persembahan po5erpoint yang bebe>a-be>a iaitu menekankan huru. serta perkataan yang terdapat pada petikan disertakan dengan gambar yang berkaitan dengan ta uk penga aran. ++* ini secara amnya dapat meningkatkan moti!asi murid membuat latihan tatabahasa yang dihasilkan dalam po5erpoint. /uru uga dapat membantu murid dengan adanya latihan yang disediakan. Penggabungan 3*" dalam P;P memerlukan kemahiran dan komitmen guru secara tekal dan ber.okus. Penggunaan komputer dalam penga aran bahasa ada diperlukan oleh guru +*. $amun, penggunaan yang tidak menyeluruh dari segi keperluan perlu diberikan perhatian. 'ontohnya, penggunaan komputer dalam kemahiran menulis sepatutnya diberikan perhatian kerana

penggunaan komputer mampu membantu pela ar dalam menyususn organisasi teks serta dapat memudahkan penyuntingan dilakukan. +agi memastikan keberkesanan penga aran, bahan bantu yang digunakan perlulah dapat membantu guru menyampaikan penga aran dengan lebih berkesan. Pendidikan merupakan bidang yang sentiasa mengalami perubahan mengikut kesesuaian dengan perkembangan yang berlaku pada persekitarannya. Perubahan tersebut banyak memberi kesan dalam pendidikan, terutamanya dalam aspek kurikulum. (usteru itu, para pendidik seharusnya bergerak seiringan dengan tuntutan perubahan yang berlaku dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. ,ub ek +ahasa *alaysia merupakan sub ek yang penting kerana +ahasa *alaysia uga adalah bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di *alaysia. 7i peringkat sekolah rendah, +ahasa *alaysia uga merupakan sub ek teras yang merangkumi pemahaman dan penulisan. Pembela aran dengan menggunakan komputer adalah lebih proakti. dan pembela aran lebih berpusatkan kepada murid. Pela ar akan lebih akti. dalam kelas dengan melihat !isual yang dipamerkan pada skrin. ,ebagai contoh, pela ar diberikan tugasan untuk membina ayat berdasarkan !isual yang dipaparkan. Pela ar lebih berminat dan lebih akti. memberi idea dan pendapat dengan melihat !isual dan gra.ik yang bergerak berbanding dengan gambar yang statik. Pembangunan perisian pembela aran berbantukan komputer dalam bidang pembela aran +ahasa *alaysia khasnya untuk pela ar yang menghadapi #P,4 akan dapat memantapkan lagi sistem penga aran dan pembela aran. "eadaaan ini se a ar dengan matlamat "ementerian Pela aran *alaysia untuk memberikan kemudahan in.rastruktur asas teknologi maklumat dan komunikasi 03*"2 seperti makmal komputer dan pusat akses sekolah yang mempunyai kemudahan ,choolnet. 'adangan teknik penga aran yang akan dilaksanakan dalam sistem pembela aran adalah seperti pela ar menonton gambar animasi dan multimedia dan pela ar cuba membina karangan dari !isual yang dipaparkan. 3eknik penga aran ini akan lebih menggunakan pendekatan didik hibur. 7idik hibur ini bermaksud mendidik sambil berhibur, keadaan ini adalah untuk menarik pela ar lebih .okus kepada penga aran bahasa yang dilaksanakan