Anda di halaman 1dari 10

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KPD 3026 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa PENGAJARAN, TEKNOLOGI sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf DAN PENTAKSIRAN 2 ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj [PAN !AN"#$%&A"#!%'!

'( klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

ARAHAN
1. 2. 3. ). Kursus KPD 3012 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja. Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab kedua dua bahagian Tugasan !ang te"ah dijawab dengan sem#urna #er"u dihantar da"am bentuk s$%t &$#! dan hard &$#! ke#ada Tut$r ' (earning bagi kum#u"an masing masing. *i"a ba&a semua #erkara !ang terda#at di da"am Panduan Kerja Kursus ini su#a!a anda menda#at ke%ahaman !ang sebenar tentang bagaimana hendak men!e"esaikan kerja kursus anda.

KATEGORI TUGASAN
PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A ARAHAN *e&ara berkum#u"an + , $rang1. 'sei i"miah. Pi"ih mana mana satu unit !ang terda#at di da"am kursus ini dan tu"iskan esei mengikut s$a"an s$a"an berikut. (a) Bin&angkan bagaimana #engetahuan dan #enga"aman anda terhada# isi kandungan unit tersebut memberi im#ak (kesan) terhada# #erkembangan #r$%esi$na"isme keguruan anda. (b) A#akah &abaran &abaran !ang anda hada#i da"am menga#"ikasikan #erkara tersebut/ 30 markah MARKAH TARIKH

Jawa#an dan res#$n anda di da"am %$rum.

10 markah (0arkah bahagian ini ada di %$rum)

BAHAGIAN B (E-FORUM)

Terda#at + s$a"an untuk dibin&angkan se&ara $n "ine menerusi "aman http://50.56.83.109/collegelms 1. *ebagai se$rang guru- bagaimanakah anda me"aksanakan tanggungjawab untuk mem#astikan hasrat !ang terkandung di da"am 1a"sa%ah Pendidikan Kebangsaan ter&a#ai/ 2. Per"ukah Dasar PP*02 kemba"i di"aksanakan di sek$"ah sek$"ah/ Berikan hujah anda. 2 markah (0inggu Ke 3)

2 markah

(0inggu Ke +)

3. Kuriku"um standard ke arah membangunkan m$da" insan bertara% dunia. Bin&angkan. ). 3uru sebagai arkitek bangsa. 4ujahkan. +. Peraturan #eraturan #erkhidmatan keguruan da#at menjamin #erkhidmatan !ang &emer"ang. Bin&angkan. JUM AH

2 markah 2 markah 2 markah

(0inggu Ke 5) (0inggu Ke 6) (0inggu 11)

!"

Per#a$%an. *ega"a #erkara !ang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tut$r ' (earning anda.

BAHAGIAN A& FORMAT PENU ISAN (KUMPU AN)


'( Ese% I)m%a#&
i. Jawab SEMUA dua s$a"an !ang dikemukakan. ii. Jawa#an anda mesti"ah as"i dari idea anda sendiri. iii. Panjang bagi kedua dua esei tersebut ia"ah 7 10 muka surat (0inimum). i8. 1$nt. Aria"9 *ai: 119 *#a&ing 1.+ "ine 8. Ada rujukan dari mana mana buku rujukan ; j$urna" (minimum , rujukan) !ang ditu"is mengikut %$rmat APA !ang betu".

*(

F+rum E- earn%n,&
i. Jawab semua s$a"an #erbin&angan (ada + s$a"an semuan!a) !ang diu#"$ad di ruangan gr$u# %$rum di http://50.56.83.109/collegelms . ii. Jawa#an bagi setia# s$a"an ia"ah "ebih kurang 1+0 #atah #erkataan. iii. *e"ain dari memberikan jawa#an terhada# s$a"an tersebut- anda wajib memberikan res#$n atau berinteraksi sekurang kurangn!a 3 ka"i ke#ada mana mana jawa#an rakan kum#u"an anda bagi setia# s$a"an #erbin&angan. i8. Anda #er"u men&etak SEMUA jawa#an dan res#$n<interaksi anda di da"am e %$rum untuk dimasukkan ke da"am #$rt%$"i$ anda.

Panduan Pen-era#an Tu,asan


0engandungi 2 k$m#$nen . . (a) 'sei i"miah bagi #e&ahan (a) dan (b) (b) Jawa#an dan res#$n<interaksi anda me"a"ui e %$rum. 1. Tugasan !ang te"ah "engka# mesti"ah disusun mengikut susunan. (a) =$8er atau muka hada#an (3unakan %$rmat se#erti di (A0P2>A? 2) (b) 0em#un!ai isi kandungan dan ha"aman (>ujuk %$rmat da"am (A0P2>A? 3)

(&) 'sei i"miah (a) dan (b). (d) =etakan bagi jawa#an dan res#$n<interaksi untuk + s$a"an #erbin&angan. (e) (am#iran (jika ada) 2. Tarikh akhir #enghantaran ia"ah #ada 16 0'2 2012. Pe"ajar #er"u #eka dengan tarikh !ang ditentukan dengan merujuk ruangan #engumuman dari masa ke semasa. Penghantaran !ang "ewat tidak akan di"a!an. *ebagai backup tugasan b$"eh dihantar me"a"ui #$s da"am bentuk berji"id dan =D (hard copy & soft copy) ke#ada Tut$r ' (earning. *ebarang masa"ah !ang timbu" si"a berhubung dengan tut$r ' "earning anda.

3. ).

BAHAGIAN B& FORMAT ME AKSANAKAN E-FORUM


1. Terda#at + s$a"an untuk akti8iti #e"ajar ber%$rum se&ara $n "ine di (0* bersama tut$r e "earning dan sesama #e"ajar !ang "ainn!a. *$a"an s$a"an tersebut ia"ah. i. *ebagai se$rang guru- bagaimanakah anda me"aksanakan tanggungjawab untuk mem#astikan hasrat !ang terkandung di da"am 1a"sa%ah Pendidikan Kebangsaan ter&a#ai/

ii. Per"ukah Dasar PP*02 kemba"i di"aksanakan di sek$"ah sek$"ah/ Berikan hujah anda. iii. Kuriku"um standard ke arah membangunkan m$da" insan bertara% dunia. Bin&angkan. i8. 3uru sebagai arkitek bangsa. 4ujahkan. 8. Peraturan #eraturan #erkhidmatan keguruan da#at menjamin #erkhidmatan !ang &emer"ang. Bin&angkan. 2. Pe"ajar diminta menjawab SEMUA s$a"an %$rum tersebut dengan idea as"i !ang bernas. 0inimum 100 #atah #erkataan bagi setia# satun!a. (2 markah di#eruntukkan bagi setia# jawa#an ke#ada s$a"an !ang dikemukakan) Pe"ajar juga dimestikan memberi #andangan- u"asan- #enambahan dan k$mentar terhada# jawa#an rakan rakan !ang "ain (minimum ) ka"i bagi setia# satu s$a"an #erbin&angaan). (ebih ban!ak #erbin&angan ada"ah "ebih baik. (2 markah di#eruntukkan bagi #erbin&angan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawa#an ke#ada s$a"an dan kekera#an #en!ertaan ber%$rum dengan rakan rakan #e"ajar !ang "ain. *e&ara kese"uruhann!a jawa#an #e"ajar da"am e %$rum #ada aras minimum ia"ah + jawa#an ke#ada s$a"an dan 20 ka"i res#$n<interaksi se&ara $n "ine untuk menda#atkan markah #enuh . *emua jawa#an dan #erbin&angan !ang di"aksanakan mesti"ah di&etak dan disa"in ke da"am =D sebagai ba&k u#.

3.

).

+.

SKA A PEMARKAHAN KERJA KURSUS


TUGASAN A 0ene#ati %$rmat #enu"isan - isi men&uku#i- isi di$"ah dan dikembangkan dengan baik- ada &$nt$h !ang baik dan k$nkrit. Ada idea as"i !ang bernas- kreati% dan kritis. 2dea tersusun dengan kemas. Tiada kesa"ahan %$rmat #enu"isan ; bahasa. 0ene#ati %$rmat- isi men&uku#i- isi dikembangkan dengan baik- ada &$nt$h !ang k$nkrit. Ada idea as"i !ang bernas. 2dea tersusun dengan kemas. Tiada kesa"ahan bahasa. Tiada kesa"ahan %$rmat #enu"isan ; bahasa. 0ene#ati %$rmat- isi men&uku#i- isi di huraikan dan ada &$nt$h. 2dea disusun dengan baik. Tiada kesa"ahan %$rmat ; bahasa. 0ene#ati %$rmat- isi men&uku#i- isi di huraikan dan ada &$nt$h. 2dea disusun dengan baik. Kesa"ahan %$rmat ; bahasa #ada taha# minima (tidak "ebih dari 3 kesa"ahan). Kesa"ahan %$rmat !ang minima (tidak "ebih 2 #erkara)- isi men&uku#i- isi di huraikan dan ada &$nt$h. Ada 2dea sendiri. Kesa"ahan %$rmat ; bahasa #ada taha# minima (tidak "ebih dari ) kesa"ahan). Kesa"ahan %$rmat !ang minima (tidak "ebih 3 #erkara)- isi men&uku#i- isi di huraikan dan ada &$nt$h. Ada 2dea !ang diambi" dari sumber "ain. Kesa"ahan %$rmat minima (tidak me"ebihi 3 #erkara) ; kes"ahan bahasa minima (tidak "ebih dari + #erkataan). Kesa"ahan %$rmat tidak me"ebihi ) #erkara. isi men&uku#i- isi di huraikan dan ada &$nt$h. Ada 2dea !ang diambi" dari sumber "ain. Kesa"ahan %$rmat ; bahasa tidak me"ebihi 5 #erkara. Kesa"ahan %$rmat me"ebihi + #erkara. isi tidak men&uku#i- isi tdak dihuraikan. Tiada &$nt$h. Ada 2dea !ang diambi" dari sumber "ain. Kesa"ahan %$rmat ; bahasa me"ebihi 7 #erkara. Tidak diserah #ada waktu !ang diteta#kan. Tidak "engka#. SE AMAT BE AJAR /AN MEN0E ESAIKAN KERJA KURSUS

A-

B. B B-

C.

C / E

PERINGATAN1111111
%( %%( %%%( %5( 5( 5%( 5%%( 5%%%( Kar-a anda mes$%)a# as)% dar% %dea anda send%r%( P)a,%a$ ada)a# jena-a# %n$e)e2 -an, 3+)e# d%2ena2an $%nda2an $a$a$er$%3( Sen$%asa A4AS den,an $ar%2#-$ar%2# -an, 3er2a%$an( Sen$%asa ruju2 6en,umuman dar% masa 2e semasa( Ber#u3un, den,an $u$+r E- earn%n, anda( Pas$%2an $u,asan d%#an$ar men,%2u$ $ar%2# -an, d%$e$a62an( Ke,a,a)an anda me)en,2a62an $u,asan ada)a# $an,,un,ja7a3 anda send%r%( Pas$%2an anda menjad% 6e)ajar -an, a2$%8(

%9(

Semua 6era$uran ada)a# $er$a2)u2 2e6ada ara#an Tu$+r E- earn%n, 3a,% 2um6u)an mas%n,-mas%n,(

REFLEKSI UNIT EL!"!R!N


UNIT TAJUK

AMPIRAN '

'(

R%n,2asan Is% Kandun,an Un%$

*( P%)%# ! 2+nse6 -an, $erda6a$ da)am un%$ dan 3er%2an 6enje)asann-a K+nse6 1. 2. 3. ). +. :( Pandan,an; 2+men$ar anda $en$an, 2andun,an un%$ %n% da)am 2+n$e2s 6r+8es%+na)%sme 2e,uruan anda( Penje)asan

AMPIRAN *

E#!RK!$!N 1. ESEI: (a) (b) 2. FORUM 3. FORUM JUMLAH

SEMESTER 1 KOD & NAMA KURSUS: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2

K % 30&6:
T!"UK

PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2


KU# UL!N ''''''''' %ISE%I!K!N (LE$ N!#! N(. I% N(. TELEF(N

N!#! TUT(R E)LE!RNIN*:'''''''''''''''''''''''''''''''''''' T!RIK$ SER!$: ''''''''''''''''

ISI K!N%UN*!N

AMPIRAN :

1 ESEI +ER%!S!RK!N S!TU UNIT EL!"!R!N 1.1 +,g,-m,., pe.get,h/,. 0,. pe.g,l,m,. te1h,0,p -s2,.0/.g,. /.-t te1se3/t mem3e1- -mp,2 te1h,0,p pe12em3,.g,. p1o4es-o.,l-sme 2eg/1/,.. 1.& 5,3,1,.)c,3,1,. 0,l,m me.g,pl-2,s-2,. pe.get,h/,.

Hala a!

0,.

pe.g,l,m,. te.t,.g -s- 2,.0/.g,. /.-t pel,6,1,.. &.0 F(RU# E)LE!RNIN* &.1 Se3,g,- seo1,.g g/1/7 3,g,-m,.,2,h ,.0, mel,2s,.,2,. t,.gg/.g6,8,3 /.t/2 memp,st-2,. h,s1,t 9,.g te12,.0/.g 0- 0,l,m F,ls,4,h e.0-0-2,. Ke3,.gs,,. te1c,p,-: &.& &.3 &.; &.5 e1l/2,h %,s,1 S#I 2em3,l- 0-l,2s,.,2,. 0- se2ol,h)se2ol,h: +e1-2,. h/6,h ,.0,. K/1-2/l/m st,.0,10 2e ,1,h mem3,.g/.2,. mo0,l -.s,. 3e1t,1,4 */1/ se3,g,- ,12-te2 3,.gs,. $/6,h2,.. e1,t/1,.)pe1,t/1,. pe12h-0m,t,. 2eg/1/,. 0,p,t me.6,m-. 0/.-,. +-.c,.g2,..

pe12h-0m,t,. 9,.g ceme1l,.g. +-.c,.g2,..