Anda di halaman 1dari 22

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) SIDANG AKADEMIK 2008/2009 SEMESTER I

TAJUK: BINCANGKAN BAGAIMANA KITA MENDENGAR DAN KAITKAN DENGAN JENIS-JENIS MASALAH PENDENGARAN. TERANGKAN JUGA BAGAIMANA MENJAGA TELINGA KITA

DISEDIAKAN OLEH : NAMA PELAJAR : (98724) SITI FAEZAH BINTI MOHD JALIL

SITI ZULAIKHA BINTI ADZEMI (98727) NAMA PENS ARAH : DR AZNAN BIN !HE AHMAD

ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA 1 Penghargaan 2 1.0 Pengenalan 3 2.0 Cara manusia mendengar 3.0 Tanda!"anda masalah #endengaran $ .0 %enis!&enis 'e"ida'u#a(aan #endengaran ) $.0 Bagaimana "er&adin(a masalah #endengaran * ).0 Pen&agaan "elinga MUKA SURAT

+ 10

*.0 %enis!&enis ala" ,an"u dengar +.0 Penu"u# -.0 Bi,li.gra/i

PENGHARGAAN
Assalamualai'um dan salam se&ah"era0 S(u'ur alhamdulillah1 a'hirn(a da#a" &ua 'ami men(ia#'an la#.ran #em,en"angan ini dengan ,ai'n(a. U2a#an "erima 'asih di"u&u'an 'e#ada 3r A4nan Che Ahmad (ang ,an(a'

mem,an"u dan mem,eri ma'luma" 'e#ada 'ami1 ,agi men(ia#'an la#.ran #em,en"angan ini. Tan#a ,an"uan ,eliau1 mung'in su'ar un"u' men(ia#'an "ugasan ini. Tida' dilu#a'an &uga u2a#an "erima 'asih diu2a#'an 'e#ada 'a5an!'a5an (ang ,an(a' men.l.ng dalam mem,ua" ser"a men2ari ma'luma" 'e#ada 'ami. Terima 'asih diu2a#'an. Tan#a anda1 mung'in "ugasan ini "ida' da#a" disia#'an. Terima 'asih &uga diu2a#'an 'e#ada seni.r #endidi'an 'has (ang "uru" sama mem,an"u 'ami se#an&ang men(ia#'an la#.ran ini. Ri,uan "erima 'asih &uga diu2a#'an 'e#ada 'edua i,u ,a#a (ang ,an(a' mem,eri s.'.ngan ser"a nasiha" 'e#ada 'ami se#an&ang ,ergelar mahasis5i. Terima 'asih diu2a#'an. 3.a'an ana'mu sen"iasa menda#a" 'e&a(aan sehingga menama"'an #enga&ian dan 'eluar se,agai se.rang guru. Se'ian "erima 'asih0

1.0 PENGENALAN
Menuru" 'amus 3e5an Bahasa dan Pus"a'a1 mendengar dide/inisi'an se,agai memerang'a# ,un(i1 suara dengan "elinga1 menda#a" 'ha,ar1 ,eri"a dan lain!lain1 menda#a" "ahu dan mem,eri'an #erha"ian 'e#ada 'a"a!'a"a dan se,again(a 'e#ada sese.rang 6un"u' mengi'u"in(a1 mem#er"im,ang'an dan se,again(a71 mem#eduli'an1 mengi'u" 6'a"a1 suruhan dan lain!lain.

Masalah #endengaran ,iasa mem#un(ai ma'sud (ang ,er,e4a dari segi #el,agai 'a"eg.ri dan #andangan .rang lain. Pa'ar audil.gi ,erse"u&u ,aha5a indi8idu (ang mem#un(ai #endengaran (ang n.rmal da#a" mendengar ,un(i dengan ,ai' an"ara 0 hingga 20 dB 9TL.

Telinga di&adi'an un"u' mendengar ,un(i #ada /re'uensi "er"en"u. Manusia ,.leh mendengar #ada /re'uensi an"ara 20 94 hingga 20 000 94. Sensi"i8i"i mendengar (ang ma'simum un"u' "elinga manusia ialah an"ara 1000 94 hingga 000 94. Keu#a(aan mendengar adalah minimum #ada 000 94. 3i se'i"ar /re'uensi 000 94 inilah 'era# "er&adin(a 'urang #endengaran dise,a,'an .leh ,un(i ,ising.

Telinga mem#un(ai "iga ,ahagian1 iai"u "elinga luar1 "elingan "engah dan "elinga dalam. Telinga Luar "erdiri dari#ada 2u#ing "elinga dan lu,ang "elinga (ang ,er/ungsi

un"u' mengarah'an gel.m,ang ,un(i 'e gegendang "elinga.

:egendang "elinga

mem#un(ai la#isan ni#is (ang a'an ,erge"ar a#a,ila gel.m,ang ,un(i menim#an(a.

2 . 0 CARA MANUSIA MENDENGAR

Telinga manusia adalah salah sa"u dari#ada angg."a ,adan manusia (ang "er#en"ing. 9al ini 'erana "elinga manusia meru#a'an elemen (ang men&adi'an sese.rang da#a" mendengar ,un(i #erse'i"aran dan me5u&ud'an in"era'si s.sial an"ara manusia. Tan#a #endengaran manusia "ida' da#a" me5u&ud'an '.muni'asi dise,a,'an indi8idu "erse,u" "ida' da#a" memahami dan mendengar ,un(i (ang se#a"u"n(a.

Telinga manusia "er,ahagi 'e#ada "iga ,ahagian iai"u "elinga luar1 "elinga "engah dan "elinga dalam. Telinga luar ,er/ungsi se,agai #usa" un"u' mengum#ul1memusa"'an dan men(alur'an ,un(i (ang di"u'ar'an men&adi gel.m,ang ,un(i dari #erse'i"aran 'e saluran audi".ridan se"erusn(a a'an diarah'an 'e gegendang "elinga. Telinga luar "erdiri dari#ada 2u#ing "elinga a"au #inna dan salur "elinga a"au salur audi".ri. Selain i"u "elinga luar ini ,er/ungsi dalam menen"u'an dari mana arah ,un(i "erse,u".

Telinga "engah #ula "erdiri dari#ada gegendang "elinga a"au mem,ran "im#ani dan "iga "ulang 'e2il 6malleus1in2us dan s"a#es7 (ang meru#a'an rang'aian .si'el. Telinga "engah ,er/ungsi dalam mengua"'an ,un(i (ang dihan"ar dari "elinga luar. :el.m,ang ,un(i i"u a'an di'ua"'an a#a,ila gegendang "elinga ,erge"ar dan 'emudiann(a a'an

di#indah'an 'e rang'aian .si'el iai"u malleus1in2us1 dan s"a#es (ang a'an mengua"'an ,un(i (ang di"erima sehingga 20 'ali ganda.

Se"erusn(a1 gel.m,ang ,un(i "erse,u" a'an dihan"ar 'e "elinga dalam. Telinga dalam meru#a'an sua"u 'a5asan (ang mem#un(ai r.ngga di ,ela'ang "elinga "engah (ang di#enuhi 2e2air. Telinga dalam "erdiri dari#ada '.'lea1 salur se#ara ,ula"1 dan 8es"i,el. Telinga dalam ,er/ungsi un"u' menu'ar'an ge"aran 'e#ada im#uls sara/ (ang a'an disalur'an 'e sara/ ."a' un"u' di"er&emah'an.

P.".ngan melin"ang '.'lea

2.0.1 BAGAIMANA KITA MENDENGAR

PE;ERA;:A; BER3ASARKA; RA%A9 3I ATAS

Manusia mendengar dengan mengguna'an /ungsi sis"em (ang ,erada #ada "u,uh ,adan iai"u "elinga. 3ise,ali' /ungsi "elinga (ang di'e"ahui umum iai"u un"u' mendengar1 "elinga &uga mem#un(ai #el,agai /ungsi (ang &arang se'ali diam,il 'ira. Ada'ah anda sedar ,aha5a "an#a "elinga manusia "ida' da#a" mendengar 'erana "elinga luar a"au 2u#ing "elinga 6#inna7 adalah ,er/ungsi se,agai agen (ang mengum#ul1memusa"'an dan men(alur'an ,un(i 'e dalam "elinga un"u' di"er&emah'an .leh ."a' manusia.

Bahagian "elinga &uga ,er/ungsi dalam men(eim,angi ,adan 'i"a manusia. Pr.ses mendengar se'iran(a di'a&i diliha" ama" '.m#le's dan "er#erin2i. Melalui ra&ah (ang da#a" diliha" i"u1 'i"a da#a" meliha" ,aha5a g"elinga 'i"a #enuh dengan ,ahagian! ,ahagian (ang '.m#le's dan 'i"a "ida' a'an "ahu se'iran(a "ida' di#ela&ari. Bagaimana 'i"a mendengar<

A#a,ila sesua"u ,un(i i"u "erhasil1 ia a'an di"u'ar'an men&adi gel.m,ang ,un(i (ang a'an di"ang'a# .leh ,ahagian "elinga luar iai"u #inna a"au 2u#ing "elinga 'erana #ada ,ahagian "erse,u" gel.m,ang ,un(i a'an di'um#ul'an se,elum disalur'an 'e salur audi".ri. Sele#as i"u1 gel.m,ang "erse,u" a'an dihan"ar 'e "elinga "engah se,elum menim#a gegendang "elinga. :egendang "elinga a'an ,erge"ar se,ai' saha&a gel.m,ang ,un(i sam#ai 'e#adan(a. La#isan ni#is #ada :egendang "elinga (ang ,erge"ar i"u a'an menn(e,a,'anrang'aian .si'el "elinga iai"u malleus1 andas1 dan rang'a# "uru" sama

,erge"ar. Ini a'an menga'i,a"'an "ing'a# ,u&ur ,erge"ar dn a'an mem,.leh'an ge"aran "erse,u" melalui ,endalir di dalam '.'lea 'e "ing'a# ,ula" di 'a5asan "elinga dalam.

3alam hal ini1 "ing'a# ,ula" a'an ,ergera' 'e ,ahagian luar se"ia# 'ali "ing'a# ,u&ur masu' 'e dalam. Se"erusn(a1 ,endalir dalam '.'lea a'an ,ergera' se"erusn(a merangsang'an hu&ung sel!sel deria (ang ,erada di dalamn(a se#er"i dalam ra&ah.

Se"erusn(a1 hu&ung sara/ deria i"u a'an menghan"ar im#uls!im#uls melalui sara/ audi".ri 'e ."a'. A'hir se'ali ."a' a'an men"a/sir im#uls!im#uls (ang dihan"ar i"u se,agai ,un(i! ,un(i (ang ,erlainan dan #el,agai.

3.0 Tanda-tanda masalah !nd!n"a#an

Ana'!ana' (ang mengalami gangguan #endengaran sering'ali ,ela&ar un"u' menu"u#i "anda!"anda 'urangn(a 'emam#uan mendengar dengan men&adi le,ih #e'a "erhada# "anda!"anda in/.rma"i/ lain di se'i"ar mere'a se#er"i #eru,ahan 2aha(a saa" #in"u di,u'a a"au di"u"u#1 ge"aran di lan"ai1 dan gera'an udara. 9al ini 'erana rea'si .mere'a 'eliha"an se#er"i .rang n.rmal dan sehinggamen(e,a,'an sese.rang i"u mengalami masalah #endengaran (ang sema'in "eru'. Mengu&i #endengaran ,a(i melalui #r.gram s2reening #endengaran ,agi ,a(i (ang ,aru lahir adalah 2ara (ang "er,ai' un"u' mengesan 'er.sa'an ala" #endengaran dengan a5al agar masalah ini da#a" dia"asi dengan segera. Selain i"u1 "erda#a" lagi "anda!"anda masalah #endengaran an"ara(a ialah "elinga ,erair. 9al ini ,iasan(a "er&adi 'e#ada #erenang!#erenang dan menun&u''an ge&ala

se#er"i 'ega"alan1 ,ersisi'1 'emerahan dan 'elem,a#an #ada saluran "elinga. Ke2ederaan dari#ada hen"a'an #ada 'e#ala1 .,&e' asing1 ,un(i (ang "erlalu ,ising1 a"au #eru,ahan "e'anan (ang menge&u" 6se#er"i di dalam 'a#al"er,ang71 menga'i,a"'an gegendang "elinga #e2ah a"au ,erlu,ang. Se2ara umumn(a1 a#a,ila 'i"a mengalami masalah #endengaran1 'i"a a'an ,erasa "elinga 'i"a "ida' da#a" mendengar dengan &elas se"ia# #er'a"aan (ang 'i"a dengar1 ,erasa sa'i" #ada ,ahagian dalam "elinga1 ,erla'u 'ega"alan dan semasa 'i"a selsema #endengaran men&adi 'urang dise,a,'an saluran #endengaran "ersum,a".

$ . 0 %ENIS-%ENIS KETIDAKUPA&AAN PENDENGARAN

Terda#a" ,e,era#a &enis masalah #endengaran (ang da#a" di'a"eg.ri'an se,agai ,ermasalahan #endengaran. An"aran(a ialah 'ehilangan #endengaran '.ndu'"i/ dan &uga 'ehilangan #endengaran sens.ri neural. Menerusi #engliha"an 'asar masalah 'urang u#a(a #endengaran ini diliha" mem#un(ai "aha# se#er"i ringan1 sederhana1"eru' dan sanga" "eru'. Semua "aha# masalah #endengaran ini diu'ur dengan ala" audi.me"ri dan a'an di'lasi/i'asi'an mengi'u" "aha#n(a.

RINGAN'MILD( SEDER*ANA'M+DERATE(

20 ) $0 dB $0 - ,0 dB

TERUK'SE-ERE(

,0 ) ./ dB

AMAT TERUK'PR+0+UND(

./ -KEATAS

RA%A9= KLASI>IKASI MASALA9 KE9ILA;:A; PE;3E;:ARA; Kehilangan #endengaran '.ndu'"i/ "er&adi a#a,ila ,un(i "ida' da#a" ,ergera' dari "elinga luar 'e "elinga dalam se2ara e//isen 'erana sum,a"an a"au 'er.sa'an #ada laluan (ang #en"ing i"u. Ini a'an men(e,a,'an ,un(i (ang didengari men&adi #erlahan dan "ida' &elas un"u' didengari. Kehilangan #endengaran se2ara #eru,a"an a"au #em,edahan. Terda#a" ,e,era#a 'eadaan (ang ,.leh men(e,a,'an ,erla'un(a 'ehilangan

#endengaran '.ndu'"i/ ini iai"u &ang'i"an #ada ,ahagian "engah "elinga1 sam,ungan "ulang 'e2il (ang r.sa'1 gegendang "elinga (ang ,erlu,ang1 'elainan #ada ,ahagian "elinga luar1 .".s2ler.sis dan &uga dise,a,'an .leh '.".ran "elinga a"au ?wax.

Se"erusn(a1 'ehilangan #endengaran sens.rineural (ang dise,a,'an .leh 'er.sa'an "elinga dalam a"au sara/ #endengaran 'e ."a'. A#a,ila ,erla'u masalah ini1 sese.rang i"u "ida' da#a" men"er&emah'an dengan ,ai' ,un(i (ang se,enarn(a didengar dan a'an salah men"a/sirn(a. Bagi (ang menghada#i masalah ini1 mere'a a'an mendengar sese"engah ,un(i 'urang &elas dan a'an men(e,a,'an len2.ngan ser"a mere'a a'n mem#un(ai masalah dalam memahami #er"u"uran.

Masalah #endengaran se,egini a'an selalun(a a'an menga'i,a"'an masalah #endengaran (ang selalun(a 'e'al namun masalah ini masih da#a" di,an"u dengan #enggunaan dan #ema'aian ala" ,an"uan #endengaran (ang sesuai. Bagi masalah #endengaran sens.rineural ini "erda#a" ,e,era#a 'eadaan (ang ,.leh men(e,a,'an "er&adin(a masalah ini1 an"aran(a ialah #er"am,ahan usia a"au umur sema'in "ua1 /a'".r 'e"urunan1 #en(a'i" (ang men(erang a"au dihida#i1 'eadaan 2.ngeni"al a"au 'eadaan semasa lahir lagi dan "rauma a'us"i'. Kesemua /a'".r ini ,.leh men&adi #en(e,a, ,erla'un(a masalah ini.

Se"erusn(a adalah 2am#uran 'edua!dua masalah ini1 iai"u masalah #endengaran '.ndu'"i/ dan masalah #endengaran sens.rineural. Biasan(a masalah ini adalah dise,a,'an dari lahir lagi. Ian(a ,erla'u 'erana ,a(i 'e"i'a di dalam 'andungan i,u

"ida' menerima 4a" (ang di#erlu'an menga'i,a"'an ,erla'un(a masalah ini. Masalah #endengaran &enis 2am#uran ini ,iasan(a mem#un(ai 2iri!2iri #e'a' '.ndu'"i/ dan sens.rineural.

/.0 BAGAIMANA TER%ADIN&A MASALA* PENDENGARAN

Menuru" M..res 61-+27 1"erda#a"

enam unsur (ang diliha" da#a" men&adi

#en(e,a, ,erla'un(a masalah #endengaran "erhada# diri sese.rang indi8idu i"u. >AKT@R!>AKT@R AA;: ME;AEBABKA; BERLAKU;AA MASALA9 PE;3E;:ARA; A3ALA9 = 17 Unsur 'e"urunan 27Unsur #en(a'i" 37Unsur 'elahiran 7Unsur darah $7Unsur sara/ )7Unsur &ang'i"an

/.0.1( 1ns1# 2!t1#1nan 9al ini da#a" diliha" dari#ada /a'".r 'e"urunan dimana se'iran(a "erda#a" ahli 'eluarga 'hasn(a i,u a"au a(ah ser"a saudara "erde'a" (ang mem#un(ai masalah ini1 se2ara "ida' langsung indi8idu "erse,u" a'an ,erisi'. menda#a" masalah #endengaran 'erana se2ara gena"i'n(a ini ,er'emung'inan ,esar ,.leh dan a'an ,erla'u.

/ . 0 . 2 ( Uns1# !n3a24t Se"erusn(a unsur #en(a'i" adalah a#a,ila sese.rang i"u mem#un(ai #en(a'i" (ang da#a" mem,eri'an 'esan "ida' langsung men(,a,'an masalah #endengaran ini. Se,agai

2.n".h ialah &ang'i"an #ada "e'a' se#er"i ".nsilli"is dan #har(ngi"is. Selain i"u1 'e"um,uhan #ada "e'a' &uga ,.leh menga'i,a"'an masalah #endengaran ini "er&adi. / . 0 . 3 ( Uns1# 2!lah4#an Unsur 'elahiran da#a" di'ai"'an dengan i,u 'e"i'a mengandung dan &uga semasa ,a(i "erse,u" dilahir'an. Masalah #endengaran ,.leh ,erla'u 'e a"as ,a(i se'iran(a i,u (ang hamil mengam,il al'.h.l1 u,a"!u,a"an (ang "ida' menda#a" #ers'i#si d.'".r a"au#un #en(a'i" (ang dihida#i .leh i,un(a sendiri ,er'emung'inana ,esar menga'i,a"'an masalah ini. K.m#li'asi se5a'"u 'elahiran &uga ,.leh men(e,a,'an ,a(i mengalami masalah ini 2.n".hn(a1 ,a(i (ang lam,a" dilahir'an a'an menda#a" "e'anan 'e a"as "eliinga dan ,.leh menga'i,a"'an masalah ini. Ba(i (ang "erle,ih ,ulan ,er'emung'inan ,esar &uga menda#a" masalah ini 'erana "erda#a" ,a(i (g a'an "erma'an na&isn(a sendiri dan 'eadaan ini ,.leh mem,eri 'esan 'e a"as #endengaran ,a(i "erse,u".

/. 0 . $ ( Uns1# da#ah Selain i"u1 unsur darah ,a(i (ang "ida' sesuai &uga ,.leh menga'i,a"'an masalah ini. Se,agai 2.n".h1 darah i,u "ida' da#a" a"au "iada 'esesuaian dengan ,a#a men(e,a,'an ana' iai"u ,a(i "erse,u" ,er'emung'inana "ida' da#a" mendengar 'erana darah mere'a "ida' sesuai.

/. 0 . / ( Uns1# sa#a5 Unsur sara/ da#a" &uga di'ai"'an dengan masalah "elinga ini 'erana "erda#a" ,eri,u!ri,u sara/ "erda#a" #ada "ellinga (ang mem#un(ai hu,ung 'ai" dengan /ungi #endengaran dan &uga ."a'. Se'iran(a "erda#a" gangguan a"au 'er.sa'an #ada sis"em

sara/ ini1 ,er'emung'inan ,esar sese.rang indi8idu i"u men&adi .e'a' a"au "ida' da#a" mendengar dengan ,ai'. A"as se,a,i"u &uga1 'i"a "ida' digala''an menari' "elinga anan'! ana' dalam nmendidi' 'erana di'hua"iri a'an menga'i,a"'an 'esan #ada masa a'an da"ang.

/ . 0 . 6 ( Uns1# 7an"24tan Unsur &ang'i"an adalah #un2a sese.rang i"u men&adi #e'a'. 9al ini 'erana1 &ang'i"an (ang ,erla'u 'hasn(a #ada ,ahagian "elinga adalah /a'".r (ang #aling de'a" dengan masalah ini. Pen(a'i" se#er"i 2am#a'1 meningi"is1 a"au ,a"u' 'ering ,.leh menga'i,a"'an gangguan #ada sens.rineural. Selain i"u &uga1 "erda#a" ,e,era#a lagi &enis &ang'i"an (ang "er&adi #ada 'a5asan "elinga "ang ,.leh menga'i,a"'an sese.rang i"u mrnghada#i masalah #endengaran. Telinga ,erair #aling de'a" un"u' di'ai"'an dengan masalah ini. Lelehan (ang n.rmal mengandungi "ahi "elinga a"au 5aB ,ersama air.

;amun 1 dise,a,'an ,erla'un(a &ang'i"an se#er"i ini1 ian(a a'an mengeluar'an nanah dan &uga darah dise,a,'an .leh gegendang "elinga (ang #e2ah a"au ,erlu,ang. :egendang "elinga (ang ,erlu,ang "ida' da#a" melindung "elinga dalam (ang sensi"i/ dan ,.leh menga'i,a"'an #e'a'. Selalun(a1 masalah gegendang "elinga ini a'an ,ai' se2ara semula&adi dalam masa 2 ,ulan ,agi manusia (ang n.rmal namun dalam sese"engah 'es memerlu'an &ahi"an semula ,agi memas"i'an "iada &ang'i"an (ang ,.leh menga'i,a"'an masalah ini.

6.0 PEN%AGAAN TELINGA


Tahi "elinga "ermam#a" ,.leh dilem,u"'an dengan min(a' 4ai"un a"au sa(uran a"au u,a" "i"i' "elinga s.dium ,i2ar,.na"e. U,a" "i"i' "elinga ini ,.leh di,eli di /armasi. CS(ringingC iai"u men(em,ur "ahi "elinga dengan air suam dan han(a ,.leh dila'u'an .leh 'a'i"angan #eru,a"an (ang "erla"ih saha&a. Amalan ini "ida' ,.leh dila'u'an #ada "elinga (ang "er'ena &ang'i"an a"au gegendang "elinga ,erlu,ang. Pr.sedur ini &i'a "ida' dila'u'an dengan ,e"ul ,.leh men(e,a,'an gegendang "elinga ,erlu,ang1 #enig1 l.(a dan mun"ah. . %ang'i"an #ada saluran "elinga mes"i dira5a" .leh #a'ar "elinga hidung dan "e'a'. Ia memerlu'an 2u2ian (ang sem#urna1 memasu''an 'ain (ang ,eru,a" a"au mung'in #em,edahan. U,a" "i"i' "elinga (ang mengandungi C2.r"i2.s"er.idC ,.leh mengurang'an dan men(em,uh'an radangan #ada saluran "elinga. U,a" An"i!,a'"eria a"au an"i!/ungus mung'in di#erlu'an &i'a "erda#a" &ang'i"an. Pil a"au sun"i'an an"i,i."i' ,.leh diguna'an un"u' mera5a" ,isul D C/urun2leC di dalam saluran "elinga. Pen(aliran nanah mung'in di#erlu'an. Kesa'i"an "elinga a'u" ,eser"a 'urang #endengaran dan selesema menanda'an &ang'i"an 'uman #ada "elinga "engah. Keadaan ini memerlu'an ra5a"an a5al dengan u,a" "ahan sa'i"1 an"i,i."i' dan Cde2.nges"an"C. Ini un"u' mengela''an gegendang "elinga #e2ah dan nanah meleleh.

Tahi "elinga ,ergera' se2ara #erlahan 'e arah lu,ang "elinga dan "er'eluar. @leh i"u #en2u2ian (ang ,er'ala adalah "ida' #erlu. Bagaimana#un1 'ain ,.leh diguna'an un"u' men(a#u dengan #erlahan #ada lu,ang "elinga. Penggunaan #u"i' 'a#as "ida' mem,an"u 'erana ,iasan(a ia a'an men.la' "ahi "elinga le,ih 'e dalam1 a'hirn(a mem,a5a mudara". @leh 'erana saluran "elinga sem#i" di ,ahagian "engah1 "ahi "elinga mem,en"u' #la' (ang "ida' ,.leh 'eluar dengan sendiri. Ia &uga men(e,a,'an ,erla'un(a gegendang "elinga ,erlu,ang dan &ang'i"an #ada saluran "elinga 6."i"is eB"erna7. Pengida# CE24emaC #erlu ,erha"i!ha"i meng.re' "elinga dengan #u"i' 'a#as 'erana ia a'an men(e,a,'an 'eadaan le,ih "eru'. Ela''an dari#ada menghem,us hidung dengan 'ua" a"au ,erenang D men(elam semasa mengalami selesema. Ini ,.leh men(e,a,'an &ang'i"an "elinga "engah 6."i"is media7

,.0 %ENIS-%ENIS ALAT BANTU DENGAR Tiga &enis u"ama= 1. Ala" ,an"u dengar ,.leh u,ah anal.g o Berdasar'an "aha# #endengaran sese.rang o Mengua"'an suara dan &uga ,un(i o Murah

2. Ala" ,an"u dengar anal.g (ang di#r.gram'an o Berdasar'an "aha# #endengaran o 3i#r.gram'an un"u' #el,agai 'eadaan a"au si"uasi

3. Ala" ,an"u dengar digi"al (ang ,.leh di#r.gram'an o Mengu,ah ,un(i mengi'u" #erse'i"aran se2ara au".ma"i' o Mengurang'an ,un(i (ang "ida' di ingini o 9arga le,ih mahal

%enis!&enis ala" ,an"u dengar (ang selalu di guna'an=

Ala" ,an"u dengar ,ela'ang "elinga

Ala" ,an"u dengar dalam "elinga

Ala" ,an"u dengar dalam saluran "elinga

Nasihat dalam penjagaan alat bantu dengar

Beri'u" adalah 2adangan (ang ,.leh mem,an"u=


%auh'an dari ha,a dan 'elem,a#an Tu'ar ,a"eri (ang lemah dengan segera Bersih'an ala" ,an"u dengar mengi'u" arahan (ang di,eri'an. Ela''an dari mengguna'an #en(em,ur ram,u" a"au #r.du' (ang ,er'ai"an semasa mengguna'an ala" ,an"u dengar

Padam'an ala" ,an"u dengar se'iran(a "ida' diguna'an Sim#an ,a"eri "am,ahan ser"a '.m#.nen!'.m#.nen 'e2il &auh dari 'ana'!'ana' dan ,ina"ang

8. 0 PENUTUP

:angguan #endengaran de'arang diliha" se,agai sua"u /en.mena umum (ang ,erla'u di dunia. 3a#a" diliha" ,aha5a le,ih $00 &u"a .rang didunia ini menderi"a dengan masalah gangguan #endengaran ini. 3ianggar'an ,aha5a1 ang'a ini a'an mening'a" men&adi *00 &u"a #ada "ahun 201$. 9al ini adalah dise,a,'an .leh /a'".r dunia mengalami re8.lusi dan #en2emaran ,un(i adalah sesua"u (ang "ida' da#a" diela''an 'erana 'i"a senan"iasa "erdedah 'e#ada ,un(i ,ising dalam 'ehidu#an seharian.

Selain i"u &uga1 "angga#an .rang ramai mengenai gangguan #endengaran han(a a'an "er&adi #ada .rang!.rang "ua saha&a adalah "ida' "e#a". 9al ini 'erana ham#ir $0 #era"us #engida# masalah ini adalah ,erusia )$ "ahun 'e,a5ah dan 'e,an(a''an "erdiri dari#ada 'ana'!'ana' dan g.l.ngan muda. 9al ini ,erla'u 'erana 4aman m.den dan &uga #en2emaran ,un(i (ang "ada se'arang adalah di luar 'a5alan 'i"a. Perala"an (ang ser,a 2anggih se#er"i radi.1 m# 1 "ele/.n ,im,i" se2ara "ida' langsung menga'i,a"'an 'er.sa'an sis"em #endengaran .

3alam hal ini1 'i"a #erlu "ahu #un2a dan 2ara menerima ra5a"an ser"a mengla''an diri dari#ada menghada#i masalah ini. %agalah dan #elihara "elinga dan #endengaran 'i"a 'erana #endengaran meru#a'an sa"u as#e' (ang #aling #en"ing dalam 'ehidu#an manusia.

..0

BIBLI+GRA0I

h""#=DD555.g..gle.2.mD#endengaran h""#=DDge.2i"ies.2.m ;."a 'uliah PPK1011 3r Euri dan En2i' Sari,1 Semes"er 1 200*D200+ ;."a 'uliah PPK 2121 3r A4nan1 Semes"er 1 200+D2003e5an Bahasa dan Pus"a'a1 Kuala Lum#ur