Anda di halaman 1dari 12

Pengenalan Konsep Profesion Perguruan adalah satu profesion yang mulia dan amat penting dalam proses pembangunan

manusia, masyarakat dan negara. Profesion perguruan juga merupakan satu pekerjaan yang membawa bersama tanggungjawab, akauntabiliti dan integriti terhadap negara dan masyarakat. Guru digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan yang mengutamakan perkhidmatan. Mengikut Kamus Dewan, profesion ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas. Perkataan keguruan pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab kerjaya! sebagai guru. "erdasarkan kedua#dua pengertian tersebut, profesion perguruan merupakan profesion yang dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi guru dalam pembinaan negara bangsa dan masyarakat. Menurut Mok $oon $ang mempunyai kelulusan khas. $etiap profesion dalam pekerjaan mempunyai kod etika yang tersendiri, profesion perguruan juga mempunyai kod etika perguruan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. $etiap guru dikehendaki mematuhi kod etika perguruan demi menjaga status, akhlak dan maruah dalam profesion keguruan. Kod etika perguruan ialah (tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu,yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pen)apaian hasrat yang gemilang, dan yang per)aya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip# prinsip *ukun +egara. ( $ebagai seorang guru perlu memikul tanggungjawab untuk menyebar ilmu tetapi tingkah laku guru juga akan menjadi )ontoh teladan kepada pelajar. $elain itu, guru juga bertanggungjawab dalam membina masyarakat yang mempunyai budaya yang bertamadun tinggi. $eseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti baik hati, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan Mok $oon $ang ,--,!. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin men)abar. Guru perlu menyahut )abaran dan melaksanakan tugasannya bukan sahaja dalam bilik darjah namun di sekolah se)ara amnya. $elain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai tindakan untuk menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negara. .leh itu, guru perlu membuat persediaan mental dan fi/ikal dalam berusaha meningkatkan kualiti dan kerjaya sendiri. 1 %&&' !, beliau berpendapat konsep profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang

1.0 Tanggungjawab seorang guru Kod etika yang perlu dipatuhi dan tanggungjawab#tanggungjawab yang perlu dipikul oleh guru#guru di sekolah telahpun ter)etak dalam "uku *ekod Persediaan Mengajar supaya mengingati setiap guru tentang tanggungjawab mereka. 0ntaranya tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seseorang pendidik adalah termasuk tanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara serta rakan sejawat dan profesion perguruan. 1anggungjawab#tanggungjawab tersebut penting dalam membimbing murid ke arah pen)apaian yang )emerlang. 1.1Tanggungjawab terhadap pelajar $ebagai seorang warga pendidik, guru perlu sedar dengan tanggungjawab terhadap pelajar#pelajar kita. "agi memenuhi tanggungjawab terhadap pelajar, guru mesti bersikap adil terhadap anak murid tanpa mengira faktor#faktor seperti ekonomi, sosial, keturunan, agama dan sebagainya. Guru juga perlu memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar sentiasa diutamakan daripada hal#hal lain serta membimbing pelajar kita di bilik darjah tanpa bayaran. Di samping itu, guru juga sebagai pemudah )ara agen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. .leh itu, guru mesti menunjukkan )ara pakaian yang betul dan tingkah laku yang mulia supaya memberikan inspirasi dan )ontoh baik kepada murid. Guru mestilah memelihara dan membaiki ke)ekapan ikhtisas melalui pengajian supaya lebih kreatif dan ino2atif untuk menjadikan proses pengajaran men)apai mutu yang tinggi serta lebih efektif, menarik dan menyeronokkan. 1.2Tanggungjawab terhadap ibu bapa $elain itu, guru juga memikul tanggungjawab terhadap ibu bapa murid kita. Guru haruslah menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak#anak mereka. $eorang guru patutlah sentiasa berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan ibubapa dalam proses mendidik generasi baru kita. $eorang guru yang bermoral harus menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai rumah tangga dan anak mereka adalah sulit dan tidak boleh membo)orkan kepada orang lain. $ebaliknya guru perlu menggunakan maklumat yang diterima dari ibu bapa murid se)ara teliti dan bijaksana. Pendidik juga mestilah mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh kedudukan so)ial dan ekonomi ibu bapa pelajar dan tidak boleh mengeluarkan kata# kata yang dapat menjejaskan keper)ayaan pelajar terhadap ibu bapa mereka.

1.3Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Profesion perguruan merupakan profesion yang penting dalam pembangunan masyarakt dan negara. Guru sebagai )ontoh teladan kepada murid. .leh itu, guru mesti mengelakkan diri daripada menyebar sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat dan negara. Guru juga berperanan dalam memupuk setiap pelajar untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab, berguna dan bersikap menghormati orang yang lebih tua serta perbe/aan kebudayaan, keturunan dan agama demi mewujudkan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Guru haruslah memenuhi tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan menghormati masyarakat setempat di mana kita berkhimat serta sentiasa mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Guru mesti sentiasa bertingkah laku yang sopan dan menjalani kehidupan dengan baik untuk memberikan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dan masyarakat. 1.4Tanggungjawab terhadap profesion perguruan dan rakan sejawat Guru harus mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru ataupun ulasan yang men)emarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa. Guru mesti menjaga nama baik diri dan tingkah laku dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menjejaskan ke)ekapan sebagai guru. $ebaliknya, seorang guru harus sentiasa berusaha bersungguh#sungguh untuk menunaikan tanggungjawab dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. Guru juga wajar bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baharu dalam profesion perguruan untuk bersama#sama meningkatkan taraf pendidikan negara kita. $ebenarnya, keberkesanan seorang guru dalam proses pengajaran dan

pembelajaran adalah amat penting. Guru wajarlah meningkat ilmu pengetahuan dalam bidang kepakaran masing#masing serta melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Guru juga bertindak berdasarkan matlamat 3alsafah Pendidikan Kebangsaan dan 3alsafah Pendidikan Guru. 4ra globalisasi pendidikan kini, telah membawa perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar. Peranan guru telah berubah menjadi fasilitator atau pembimbing yang hanya membimbing murid supaya mereka boleh menerokai ilmu sendiri. Murid haruslah berupaya menguruskan akti2iti pembelajaran masing#masing tanpa arahan guru semata#mata tetapi berusaha menerokakan bidang ilmu dengan teliti, penuh minat dan bermoti2asi. 3

2.0 Cabaran !abaran Profesion Perguruan dan Pendidikan Profesion penguruan merupakan profesion yang tertua di dunia ini. 5abaran dalam profesion ini dari guru sendiri dan juga faktor luar. Kebijaksanaan guru menguruskan segala )abaran akan membawa kepada pembangunan dan perkembangan dalam perkhidmatan perguruan, pelajar dan juga sektor pendidikan. 2.1 Pembelajaran sepanjang hayat Profesion perguruan merupakan satu profesion yang memerlukan pembelajaran sepanjang hayat demi menghadapi )abaran globalisasi dan perubahan ilmu dalam dunia ini. $ebagai seorang guru, pelbagai teknik pengajaran boleh dipertingkatkan maka guru perlu membuat pengubahsuaian terhadap terhadap teknik pengajaran dan pembelajaran P6P! supaya meningkat keberkesanan akti2iti P6P. 7alaupun seorang guru telah mengikuti kursus kemahiran dan dilatih di maktab# maktab perguruan tetapi ilmu yang dimiliki tidak men)ukupi dalam perkembangan hari ini. "idang perguruan memaksa guru mengejar ilmu pengetahuan yang pesat .Misalnya aplikasi penggunaan komputer dan elemen pengajaran dan pembelajaran mengikut konsep bestari perlu diikuti dan dilaksanakan oleh semua sekolah sejajar dengan sistem pendidikan di negara#negara lain. .leh itu, seseorang guru mestilah proaktif menghadapi )abaran semasa menangani perubahan#perubahan dalam pendidikan. Guru juga dapat menilaikan prestasi diri melalui teknik refleksi. Dengan teknik ini, guru dapat mempertingkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru dapat meningkatkan kendiri dengan menghadiri kursus jangka pendek dan jangka panjang atau mengamalkan kajian dan penyelidikan untuk meningkatkan keberkesanan P6P. $elain itu, guru juga perlu mengamalkan budaya ilmu seperti memba)a, berfikir, memerhati dan bertukar#tukar fikiran. Menerusi reformasi pendidikan yang diran)ang maka diharapkan semua pihak mampu menghadapi segala )abaran yang datang. 0ntara )abaran#)abaran yang perlu diatasi oleh seorang guru termasuklah bijak mengurus masa untuk melengkapkan sendiri dengan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa. $ebagai seorang guru, kita mesti bersikap optimisti) dan peka dengan perkembangan pendidikan terkini dalam mata pelajaran yang diajar melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualiti sebagai seorang guru yang bertauliah dan berkomitmen yang tinggi terhadap profesion.

2.2 Perubahan pengajaran dan pembelajaran Perubahan pengajaran dan pembelajaran berlandasan dengan 3alsafah Pendidikan +egara merupakan salah satu )abaran bagi guru#guru sekarang. 7alaupun setiap guru akan dibekalkan latihan sebelum dilantik sebagai guru tetap tetapi kebanyakan mereka didapati kurang mempraktikkan ilmu yang diberi dengan sepenuhnya. 3enomena ini telah menyebabkan masyarakat kini semakin meragui kewibawaan seseorang guru terutamanya para ibu bapa. 8bu bapa masa kini sanggup menghantar anak#anak mereka ke pusat tuisyen. 9al ini disebabkan mereka berpendapat bahawa anak#anak mereka kurang memperoleh maklumat melalui pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. $ekolah kini hanya memberi tumpuan pengajaran kepada peperiksaan dan telah mengetepikan eleman yang sepatutnya disampaikan kepada anak murid kita. 3alsafah Pendidikan +egara kita telah men)atatkan empat unsur utama yang sepatutnya dititkberatkan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Malangnya, hanya elemen intelek diberikan tumpuan oleh semua pihak, tiga unsur yang lain telah diabaikan. 3enomena yang hanya mementingkan keputusan murid#murid ini perlulah diambil berat dan diubah oleh pihak pentadbir sekolah dan juga merupakan tanggungjawab pada semua guru. +amun, untuk menghapuskan konsep yang mementingkan keputusan akademik murid di kalangan masyarakat Malaysia ini merupakan )abaran#)abaran yang sukar dihadapi oleh para guru. $eseorang guru perlu berusaha untuk mengimbas kembali akti2iti P6P yang telah dilaksanakan atau dialami, menganalisis dan menilai kesannya. .leh itu, teknik refleksi atau penilaian kendiri perlu dibuat oleh guru supaya kemahiran P6P dalam kelas dapat dipertingkatkan. Guru perlu berpandangan global terhadap pendidikan dan tidak bersifat jangka pendek dan boleh menyesuaikan diri dalam situasi yang dihadapi. .leh itu, perkara yang perlu ada dalam minda guru ialah menghayati konsep pengajaran dan pembelajaran bilik darjah yang memberi penekanan kepada minat belajar. Dalam /aman ini yang semakin mementingkan penggunaan internet, guru haruslah mempelbagai penggunaan media dan sentiasa men)ari )ara bagi mewujudkan akti2iti pembelajaran yang mendorong murid men)ari maklumat sendiri dengan bimbingan guru. 5ontohnya, menggunakan internet, atau sumber rujukan lain seperti jurnal, artikel dan keratan akhbar. $elain itu, guru harus bersedia menghadapi perubahan dalam sistem pendidikan di negara kita. *eformasi kurikulum pendidikan negara yang dilaksanakan seperti di mana yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ,-%: ; ,-,< yang baru 5

diperkenalkan oleh kerajaan kita. Perubahan yang berlaku itu diurus dan ditadbir dengan pendekatan sistematik untuk membantu organisasi menuju ke arah men)apai matlamat 2isi dan misi pendidikan. Guru sebagai seorang pelaksana dasar#dasar baru ini, mestilah mengawal perubahan dengan bijak. 5ontohnya pelaksanaan Kurikulum $tanndard $ekolah *endah K$$*!, 8ni merupakan suatu tugas yang agak men)abar bagi guru. .leh itu, jelaslah bahawa pemahaman dan persediaan untuk menghadapi )abaran dalam pendidikan akan mempertingkatkan kesediaan guru untuk menerima dan menjalankan sesuatu perubahan. 2.3 "asalah disiplin murid Menurut laporan akhbar MyMetro pada ,= Disember ,-%-, 1imbalan Menteri Pelajaran, Datuk Dr 7ee Kah $iong berkata, berdasarkan rekod kementerian, %%%,>=> pelajar terbabit dalam salah laku disiplin, iaitu ?,,<<? atau '<.-= peratus membabitkan pelajar sekolah menengah, manakala :=,&,? atau :>.&, peratus adalah murid sekolah rendah. "eliau berpendapat bahawa (7alaupun, salah laku disiplin pelajar di negara ini masih terkawal, kami tetap memandang serius gejala ponteng kerana ia penyebab utama pembabitan pelajar dalam pelbagai kegiatan berunsur negatif seperti penagihan dadah, minuman keras, samseng, seks bebas, buli dan judi.@ 7alaupun statistik menunjukkan penurunan berbanding tahun sebelumnya tetapi beliau berpendapat masalah ini tidak boleh dipandang ringan. $ekali lagi, sebagai seorang guru harus sentiasa diperingatkan untuk memberi didikan bukan sahaja dari segi intelek, tetapi juga pengajaran yang menyeluruh dari segi moral dan rohani. Guru di bandar sering menghadapi masalah disiplin murid seperti keterlibatan murid dalam kegiatan merempit, berlepak di pasaraya atau menghabiskan masa melayari internet di pusat siber. Manakala guru di kampung pula mungkin akan berhadapan dengan murid yang ponteng sekolah dengan alasan membantu keluarga menoreh getah atau menangkap ikan atau melepak di simpang#simpang jalan. .leh itu, guru harus bijak menggunakan pelbagai strategi untuk menangani )abaran yang dibawa daripada masalah disiplin murid $eseorang guru harus mengenali nama muridnya.8ni menunjukkan guru menghormati dan memberi perhatian kepada murid. Guru harus tunjukkan kepada murid# murid melalui tindakan dan perawakan bahawa guru ialah rakan pembimbing mereka yang sentiasa mempunyai sifat keterbukaan dalam sebarang masalah. Proses ini memerlukan masa yang panjang, oleh itu guru seharunya banyak bersabar dan harus )ekal dalam menghadapi sebarang )abaran. Dalam sebarang tindakan, guru seharusnya menangani )abaran ini dengan mempamerkan komitmen yang sepenuhnya dengan seikhlas mungkin serta menunjukkan keyakinan di hadapan murid. 6

2.4 #eban tugas guru Pada dasarnya, tugas utama bagi seorang guru adalah untuk menyampaikan pengajaran dengan bermakna untuk menarik minat anak murid dalam pembalajaran. 7alau bagaimanapun tugas guru bukan mengajar sahaja, tugasan tambahan guru termasuklah merekod, menguruskan, kokurikulam, hal ehwal pelajar, berhubung dengan masyarakat sehingga kebelakangan ini guru diminta key in markah online yang mengambil masa. Kerja#kerja kertas dan sampingan yang semakin membebankan ini telah

menghalang tumpuan guru kepada tugas hakiki mereka. Antuk mengatasi )abaran ini seorang guru perlu bijak mengagihkan masa semasa di sekolah iaitu menyampaikan isi pengajaran dan melakukan penandaan buku semasa di bilik darjah. Dalam proses tersebut guru perlu mengisi masa lapang atau masa tidak mengajar untuk melaksanakan sistem pendokumentasian tersebut. Busteru itu, seseorang guru perlu mengimbangi masa yang diperlukan mengajar dan melaksanakan kerja#kerja samping tersebut. Dalam proses melaksanakan tugas dan tanggungjawab, guru menghadapin pelbagai )abaran, halangan dan tentangan. $egala tanggungjawab, permasalahan dan isu berkaitan dengan guru telah men)etuskan tekanan kepada guru. 0pabila masyarakat merasa kurang yakin dan per)aya dengan guru maka pelbagai masalah akan timbul sehingga hubungan ibu bapa dan guru menjadi semakin serius. $ebagai )ontohnya, kurang bijak mengurus masa menyebabkan guru panik, dan sukar mengatasi masalah pembelajaran di mana terpaksa mengimbangi antara tugas di sekolah dengan tugasan menyiapkan tugasan semasa melakukan akti2iti kuliah atau tutorial. Keadaan yang disebabkan oleh depersonalisasi, keletihan dan suatu perasaan pen)apaian yang semakin menurun ini akan membawa burnout di kalangan guru. Keadaan ini menyebabkan guru kehilangan minat atau moti2asi untuk terus melaksanakan kewajipan. 2.$ %esamaan peluang pendidikan dan masalah pen!apaian akademik pelajar di luar bandar. $emua pelajar bebas mendapat pendidikan di setiap sekolah di Malaysia. Pelajar diberi peluang bebas dan sama memasuki sekolah ibunda mereka. Perkara ini telah menimbulkan masalah kepada sektor pendidikan untuk mewujudkan kesamaan pendidikan. Burang perbe/aan tahap pendidikan antara pelajar di luar bandar dengan bandar yang besar ini merupakan )abaran yang amat sukar ditangani oleh pendidik. 8ni disebabkan, pen)apaian yang rendah di sekolah luar bandar dan hetidakpekaan terhadap pendidikan di kalangan masyarkat luar "andar menyebabkan kadar ke)i)iran yang tinggi di kalangan murid#murid luar bandar. 7

Penambahbaikan sukatan#sukatan pelajaran yang sesuai untuk semua murid yang berasal dari lapisan sosial dan lokasi haruslah sentiasa dilakukan. 7alaupun ini merupakan )abaran yang )ukup besar, tetapi kita yang digelar sebagai pendidik mestilah bersikap positif untuk menghadapi )abaran ini. 2.& Pembangunan modal insan Antuk men)apai 7awasan ,-,-, pembangunan modal insan adalah amat penting. Kerajaan kita juga amat memberikan perhatian demi men)apai matlamat ini. Menurut 0hmad $hukri ,--'!, beliau telah mendakwa bahawa modal insan perlu dilihat dalam dua keadaan, iaitu dalam bentuk pemilikan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh seseorang serta berguna untuk persekitarannya. Mutu pendidikan yang baik harus disediakan kepada pelajar untuk menghadapi )abaran pada masa depan melalui memajukan infrastruktur pendidikan se)ara menambah baik dan berterusan. $ejak kebelakangan ini, murid kita diharapkan bukan sahaja menguasai kemahiran :M, iaitu memba)a, mengira dan menulis, malah sekarang mereka masih lagi menguasai kemahiran menaakul dan menganalisis. $elain itu, guru masa kini perlu mengamalkan budaya berfikir aras tinggi 9.1$ ; 9igh .rder 1hinking $kill! selaras dengan anjakan# anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidkan ,-%: #,-,<. +amun, masih mendapati ramai murid yang gagal menguasai kemahiran yang asas :M ini walaupun selepas enam tahun belajar di sekolah rendah. Asaha dalam pembinaan modal insan dan penyelesaian masalah pendidikan juga salah satu tanggungjawab guru dan ibu bapa. 7alau bagaimanapun, ibu bapa pada /aman in yang semakin mementingkan kekayaan dari segi kewangan sehingga semakin mengabaikan anak#anak mereka. Asaha ke arah membina modal insan ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama antara guru, ibu bapa dan semua pihak yang berkaitan. $ebagai seorang pendidik, kita haruslah sentiasa berusaha supaya membantu murid menguasai sebanyak mungkin kemahiran. Bika guru mengajar dengan tidak bertanggungjawab akan membawa kesan yang negatif kepada pelajar kita dan turut mengakibatkan negara kita kehilangan sumber tenaga yang kurang berupaya menghadapi kehidupan mereka pada masa depan yang semakin men)abar. 2.' "embentuk pelajar minda kelas pertama Dalam *an)angan Malaysia Kesembilan yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Pen)apaian pelajar minda kelas pertama menjadi hasrat negara kita dan tanggungjawab semua guru sekarang. Dengan adanya minda kelas pertama, ke)emerlangan murid#murid tidak hanya tertumpu pada ke)emerlangan akademik, tetapi dari segi kerohanian dan 8

kemoralan juga akan dititikberatkan. Pendidikan akan dilihat se)ara menyeluruh dan holistik. "anyak usaha perlu dilakukan oleh guru untuk men)apai hasrat ini. 2.( Pembinaan negara Pendidik memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan aspirasi negara dan pembinaan negara untuk mewujudkan perpaduan kaum. Proses pembentukan sebuah negara bangsa yang bertujuan menyatupadukan rakyat tanpa mengira agama, bangsa, dan budaya sehingga wujud suatu persekutuan yang menjamin kestabilan politik dan mampu dipertahankan dalam satu jangka masa yang panjang. "agi negara Malaysia, pembinaan negara bangsa sangat penting demi menjamin kestabilan dan keharmonian. 7alaubagaipun, untuk menyatupadukan kaum#kaum yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan budaya bukanlah satu tanggungjawab yang senang. $ebagai seorang guru, kita harus berusaha untuk men)apai kestabilan dan keharmonian negara kita dengan memupuk nilai#nilai )inta akan +egara dan saling hormat# menghormati di kalangan anak murid kita sejak ke)il lagi melalui pendidikan yang disampaikan di sekolah. Proses pemupukan semangat perpaduan di kalangan murid murid yang terdiri daripada pelbagai kaum merupakan )abaran yang )ukup men)abar bagi seorang guru. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis bangsa dan agama. $etiap bangsa mempunyai budaya dan warisan yang sendiri maka guru memainkan peranan sebagai ejen pewarisan budaya yang penting bagi membentuk sesebuah masyarakat. 0ntara tanggungjawab guru dalam proses pembinaan negara ialah membentuk dan melahirkan warga negara yang memiliki jati diri yang ber)irikan latar belakang tempatan negara, melahirkan modal insan )emerlang yang mempunyai minda kelas pertama serta bersifat global iaitu sebuah masyarakat yang berakal nasional tetapi mampu menerjah ke peringkat antarabangsa, membina dan melahirkan sumber manusia yang berkualiti yang mampu men)orakkan hala tuju negara ke arah wawasan ,-,-, serta membentuk insan seimbang dari segi intelek,rohani,jasmani serta emosi dan mampu men)etus kepada terbentuk masyarakat dan negara yang harmoni.

10

11

)*+*%,1. Ting .en /iong 0 1r 2j. "uhamad /idek /aid3200'45 6ngin "enjadi 7uru5 6lmu "edia Trade. 2. "ok /oon /ang3200245 6lmu Pendidikan untuk %P.6 3%ursus Perguruan .epas 6ja8ah4 edisi kedua 5%umpulan #udiman /1- #21. 3. %amus 1ewan 3200'45 %uala .umpur9 1ewan #ahasa dan Pustaka. 4. %yria!ou5 C.5 0 /ut!liffe5 +. 31:'(a45 ;, "odel of Tea!her /tress<5 Educational Studies5 45 hlm 1 = &. $. "ok /oon /ang5 31::&4. Pendidikan di "alaysia. %uala .umpur 9 %umpulan #udiman. &. /ufean 2ussin5 31::34. Pendidikan di "alaysia 9 sejarah5 sistem dan falsafah. %uala .umpur 9 1ewan #ahasa dan Pustaka '. %ementerian Pelajaran "alaysia 3200'45 %amus 1ewan >disi %eempat5 %uala .umpur 9 1ewan #ahasa dan Pustaka. (. %ementerian Pelajaran "alaysia 3201145 #uku "emartabatkan #ahasa "elayu "emperkasakan #ahasa 6nggeris5 %uala .umpur9 1ewan #ahasa dan Pustaka. 9.http://dwnmasyarakat.dbp.my/?p=3019 10. http://hajikhaidir.blogspot.com/2012/04/cabaran pro!"sy"n p"rg#r#an pada masa.html 11. http://www.slid"shar".n"t/$a%rol/cabaran s"orang g#r# masa kini 12. http://p"ngajian ipg.blogspot.com/2011/02/ciri dan k#aliti g#r# dalam m"nghadapi.html

12

Anda mungkin juga menyukai