Anda di halaman 1dari 17

Ulasan Jurnal

Cabaran yang dibincangkan dalam artikel Pembelajaran berterusan Kekuatan Cabaran yang dibincangkan ini berkait rapat dengan kod etika perguruan Malaysia. Mengikut kod etika, seorang guru harus sedar mereka memikul tanggungjawab yang amat berat. Mereka bertanggungjawab terhadap pelajar, terhadap rakan sejawat dan profesion, ibu bapa, masyarakat dan negara. Dalam memikul tanggungjawab terhadap pelajar dan profesion, seorang guru perlu pakar atau profesional dalam segala bidang. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, seseorang guru Kelemahan Cabaran yang dibincangkan ini berkait rapat dengan kod etika perguruan Malaysia tetapi tidak dinyatakan dengan jelas, secara langsung dalam jurnal ini. Cadangan Cabaran ini menyatakan semua guru harus memikul tanggungjawab mereka terhadap pelajar dan profesion. Akan tetapi, bukan semua guru bersetuju dan bersuka rela untuk memikul tanggungjawab yang berat ini. adi adalah dicadangkan supaya penulis menambahkan data lain yang menunjukkan amalan etika profesion perguruan ini diamalkan. Contohnya, daripada kajian yang dijalankan oleh !untat dan Masrom "#$$%& menunjukkan bahawa terdapat '(), iaitu *+ orang

perlu harus menekankan tiga aspek yang penting dalam dirinya, iaitu kepakaran, pengetahuan dan pembentukan sahsiah. ,leh itu, seorang guru perlulah sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sendiri supaya dapat menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan tertentu bagi menghadapi daya saing persekitaran global yang semakin sengit dan mencabar. Untuk mengatasi cabaran ini, guru-guru dikehendaki meneruskan pengajaran mereka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Penubuhan Uni.ersiti /erbuka Malaysia memberi peluang untuk mereka yang berminat meneruskan pengajian dan menuntut ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Di samping itu, 0ancangan angka Panjang 1etiga

daripada *( orang respoden guru selalu memohon untuk mengikuti kursus dalam perkhidmatan serta sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan supaya mereka berupaya dalam membimbing pelajar mengembangkan potensi intelek mereka. Dapatan kajian ini menunjukkan guru-guru mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap pelajar dan profesion.

bagi tempoh #$$2-#$2$ dan Dasar 3awasan 4egara telah memberikan penekanan kepada usaha untuk membangunkan tenaga manusia yang berpengetahuan tinggi menerusi dasar Pendidikan 5eumur 6idup. 7no.asi dalam pelaksanaan kurikulum Cabaran yang dibincangkan ini adalah berhubung kait dengan kod etika. !erdasarkan kod etika perguruan Malaysia, tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan kebolehan. Untuk menunaikan hasrat kod etika yang dinyatakan di atas, iaitu membentuk warganegara yang berilmu dan berkebolehan, seorang guru haruslah berusaha sepenuhpenuhnya untuk menunaikan 3alaupun cabaran yang dibincangkan adalah berkaitan dengan kod etika, tetapi penulis tidak membincangkannya hubung kait antara cabaran ini dengan kod etika dengan jelas. Cabaran yang terpaksa dilalui oleh institusi pendidikan dalam konteks pelaksanaan ino.asi kurikulum adalah kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Penulis harus menyatakan bahawa semua guru perlu menambah nilai diri sendiri untuk mendidik pelajar, ini adalah tanggungjawab seorang guru. 5eperti yang dinyatakan dalam kod etika, tanggungjawab utama guru adalah terhadap anak muridnya. 1epentingan murid

tanggungjawabnya sebagai seorang guru dengan rajin dan bersungguhsungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan iktisas dan sosial.5eorang guru haruslah berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. 5ekiranya pelajar tidak disediakan dengan sesuatu kemahiran, sekiranya penyemakan dan perubahan terhadap kurikulum tidak dilakukan, pelajar akan kehilangan daya saing dalam persekitaran dunia global. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang mengekang kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan tersebut. Contohnya, guru-guru yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang rendah terhadap

mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.

sesuatu ino.asi akan kurang memberikan kerjasama berbanding mereka yang lebih berpegetahuan dan berkemahiran. 8uru yang lebih berkemahiran dalam komputer tentu akan bertindak secara proaktif dalam proses pengajaran berbantu komputer berbanding guru yang kurang berkemahiran. /ambahan lagi, guru mempunyai persepsi umum bahawa setiap perubahan bermakna penambahan terhadap beban tugas dan tanggungjawab. Persepsi ini menyebabkan guru bersikap pesimis terhadap pencetus idea perubahan kerana pihak-pihak berkenaan dianggap sebagai tidak memahami masalah mereka terutama beban tugas yang tidak berkaitan dengan pengajaran seperti menghadiri mesyuarat, menghadiri kursus, menjalankan akti.iti berkala

di sekolah seperti hari kantin, hari sukan, hari kokurikulum dan pelbagai 9jenis hari9. 5elain daripada menyatakan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan perubahan kurikulum, jurnal ini juga mencadangkan pembelajaran berbantukan komputer untuk menangani cabaran ini. Antaranya ialah: Perisian latih tubi yakni program yang membantu pelajar mencari penyelesaian kepada masalah atau menjawab soalan yang disediakan, perisian tutorial iaitu program yang berfungsi sebagai tutor dalam menyediakan maklumat dan akti.iti pembelajaran yang perlu dikuasai pelajar, perisian simulasi yang menyamai fenomena sebenar atau imaginasi untuk memperlihatkan bagaimana situasi sebenar berlaku secara realiti, perisian permainan:

yang lebih kepada bentuk memoti.asikan pelajar dengan menggunakan akti.iti permainan yang berkaitan dengan pembelajaran, dan perisian penyelesaian masalah yang merupakan program yang mengajar secara langsung melalui huraian, penjelasan dan langkah-langkah mengikut tahap perkembangan pelajar. Pengurusan Pendidikan. Penulis telah menjelaskan perubahan dan transformasi dalam pengurusan pendidikan. 5eperti mana yang dinyatakan dalam kod etika, seorang guru bertanggungjawab untuk melaksana tugas dengan bersungguh-sungguh dan mengekalkan sejajar kemajuan ikhtisas dan sosial. ,leh itu, guru perlu bersedia untuk menghadapi Penulis tidak menjelaskan kepentingan etika dalam pengurusan pendidikan serta keadaan yang dihadapi oleh guru dalam perubahan ini. 6uraian tentang cabaran yang dihadapi oleh pihak pentadbir sekolah dan jelas. Penulis hanya menjelaskan kemudahan dalam mengaplikasi Muhamad 0uslan "#$$2& telah Penulis haruslah menyatakan amalan kod etika perguruan adalah penting dalam bidang pengurusan pendidikan bagi menghasilkan pendidik serta pentadbir yang berkualiti dan pentadbir yang dapat menerapkan ilmu pengurusan

guru-guru tidak lengkap dan kurang mereka.

ino.asi dalam sistem pengurusan pendidikan yang dilaksanakan untuk meningkat kecekapan sistem pengurusan pendidikan di Malaysia. Perisian baru telah diperkenalkan iaitu Pengurusan Maklumat 5ekolah. Pembaharuan sistem ini, bukan hanya melibatkan pihak pentadbir sekolah malah semua warga guru. Penulis telah menyatakan dengan jelas bagaimana sistem ini memudahkan pelaksanaan tugastugas rutin seperti memudahkan pengurus sekolah membuat keputusan, meningkat kecekapan pentadbiran dari segi pengurusan fail dan penyeliaan markah peperiksaan, memudahkan pengurusan laporan kehadiran pelajar, penempatan pelajar dalam kelas,pembinaan jadual waktu guru dan sebagainya.

perisian baru iaitu Pengurusan Maklumat 5ekolah.

menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan manusia akan melakukan perkara yang akan menyimpang daripada etika profesionalisme. Antaranya ialah: ingin hidup lebih mewah, cepat kaya dan hidup secara materialistik, kurangnya menghayatan nilai etika serta agama, kurangnya penyeliaan pegawai atasan dan kelemahan sistem pentadbiran, peraturan dan pelaksanaan kerja. 4amun, perlakuan seseorang guru yang tidak beretika boleh berpunca daripada faktor dalaman atau dimensi di dalam organisasi itu sendiri iaitu daripada pelbagai aspek dan pengurus. ,leh itu, pentadbir pendidikan perlu menjadikan dirinya contoh kepada

guru lain dalam pelaksanaan sistem pengurusan pendidikan ini. 5elain itu, penulis juga perlu menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh pendidik serta pentadbir sekolah terhadap aplikasi sistem yang baharu ini. Cabaran yang dihadapi oleh guru terutamanya ialah kabanyakan guru kurang kemahiran dalam bidang teknologi maklumat. Malah, sistem pengurusan pendidikan kini lebih menekankan penggunaan teknologi maklumat yang selaras dengan ;alsafah Pendidikan 4egara. usteru itu pengurus sekolah seharusnya melengkapkan diri dengan kepakaran dan kelebihan dalam teknologi maklumat ini melalui kursus pendek atau bengkel-bengkel.

1emampuan mereka itu akan memudahkan pengurusan sekolah supaya lebih berkesan dan cemerlang dan boleh menghadapi perubahan-perubahan drastik dalam dunia pendidikan. 5ebagai pengurus pendidikan haruslah memastikan guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperolehi maklumat daripada pelbagai sumber untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran atau menganalisis peperiksaan murid serta pengurusan pendidikan di sekolah. ,leh itu, guru patutlah mempunyai pengetahuan dalam penggunaan teknologi komunikasi seperti CD 0om, cakera padat, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail,

pengkalan data, hamparan eletronik, internet dan lain-lainnya. /ambahan lagi, transformasi sistem pengurusan pendidikan ini telah menambah beban tugas guru. /ugasan guru bukan hanya mengajar anak murid tetapi guru mempunyai tugasan-tugasan tambahan seperti kokurikulum, buku rekod, hal ehwal pelajar dan sebagainya. 3alaupun dengan mengapliksi sistem baharu ini dapat memudahkan pengurusan pendidikan tetapi guru perlu menggunakan lebih banyak masa untuk memasukkan maklumat serta keputusan murid ke dalam pangkalan data murid. Pembentukan ati Diri Di dalam jurnal ini, penulis membincangkan tentang Penulis telah menjelaskan cabaran dalam membentuk jati diri remaja Penulis patutlah membincang tentang masalah tingkah laku murid

pembentukan jati diri pelajar menjadi isu-isu yang berkaitan dengan perlakuan negatif pelajar semakin membimbangkan. 5ebagai seorang guru berperanan untuk merealisasikan ;alsafah Pendidikan 1ebangsaan supaya melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. 7ni adalah selaras dengan kod etika guru iaitu membentuk warganegara yang berilmu, taat setia, bertanggungjawab dan kebolehan. 8uru juga berperanan untuk menyedari pelajar supaya usaha menuju ke arah kebenaran dan hasrat yang gemilang. 5edangkan masyarakat masa kini menghadapi cabaran dari segi

pada <aman kini dengan jelas. /etapi, penulis tidak menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam sekolah.

di sekolah. Masalah yang sering dihadapi oleh guru dalam sekolah ialah murid ponteng kelas, menyisap rokok, tidak menghormati guru dan sebagainya.,leh itu, guru bertanggungjawab dalam pembentukan jati diri murid. 5etiap murid mempunyai personaliti yang berbe<a-be<a, ada pelajar yang aktif dan pasif. 5elalunya pelajar yang sering melakukan masalah disiplin di sekolah adalah pelajar yang aktif dan bersifat agresif. Mereka tidak suka dikongkong oleh peraturan sekolah yang telah ditetap dan cenderung melanggar peraturan tersebut. ,leh itu, guru haruslah memahami setiap sifat dan personaliti mereka. Dengan memahami mereka, tindakan yang

keberkesanan pelaksanaannya iaitu berhadapan dengan arus globalisasi yang bersama. 8lobalisasi yang dihadapi adalah pelbagai budaya yang bertentangan dengan budaya setempat.. Menurut 6ussein Ahmad "#$$2& dalam jurnal penulis menyatakan bahawa prosess globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan dalam perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. ,leh itu, 1erajaan ingin kita bersatu padu dengan membentuk satu jati diri rakyat Malaysia berlandaskan kepada Perlembagaan. Malangnya, penulis menyatakan bahawa fenomena pengaruh globalisasi adalah kesan yang paling

sesuai dan berkesan dapat dilakukan dalam meletakkan dan membantu mereka supaya berhidup mengikut landasan yang bermoral.

ketara. 7ni adalah akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutamanya remaja. 0emaja di bangku sekolah terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan !arat. ;enomena ini berlaku dengan tidak disedari oleh remaja bahawa kelakuan itu adalah salah seperti hidup berfoya-foya,pergaulan bebas dan sebagainya. 5emua institut pendidikan menghadapi cabaran ini untuk meletakkan anak murid kita di landasan moral yang betul. Pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan programprogram pendidikan moral di sekolah dan memupuk keadaan yang bermoral di sokolah. Aspek yang perlu dititikberatkan ialah

aspek keperibadian guru, aspek budaya sekolah dan akti.iti kokurikulum. 5emua aspek ini memberi kesan dalam pembentukan moral murid. Dalam aspek keperibadian guru, guru perlu menampilkan perwatakan yang positif kepada murid. Manakala, aspek budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah, berkasih sayang dan sebagainya adalah elemen yang perlu dihayati. akti.iti kokurikulum penting dalam membentuk sahsiah insan. Perkembangan Profesionalisme guru Penulis menyatakan bahawa salah satu cabaran guru ialah perlu mempunyai kesediaan menghadapi perubahan <aman. ,leh itu, guru perlu memiliki ciri-ciri tersebut iaitu berupaya memimpin perubahan, mengikuti peredaran masa, Penulis telah menguji terhadap sikap guru dalam empat tumpuan dan menunjuk keputusan kajian yang dijalankan oleh 6abib Mat 5om"#$$=& berkaitan tumpuan guru. /etapi penulis tidak menjelaskan kesan tumpuan itu Penulis boleh menjelaskan berdasarkan kajian yang dijalankan oleh 6abib Mat 5om"#$$=& telah menunjukkan empat tumpuan. 1eputusan kajian menunjukkan hanya segelintir guru menunjuk tumpuan tiada berkaitan iaitu

memahami perkembangan teknologi, bersifat ino.atif dan berani. Cabaran guru dalam peningkatkan Profesionalisme berkait dengan guru itu sendiri terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan sesuatu ino.asi. 8uru haruslah melaksanakan perubahan kurikulum sesuai dengan keperluan <aman global dengan berkesan. 5eseorang guru perlu memilik kemahiran dalam teknologi komunikasi serta menghasilkan pengajaran yang berkesan. Perkembangan Profesionalisme guru dikategori kepada empat tahap iaitu tumpuan berkaitan peribadi, tumpuan berkaitan tugas dan tumpuan berkaitan kesan dan tumpuan tiada kaitan. /umpuan berkaitan peribadi melibatkan keupayaan diri untuk

terhadap sikap guru. Penulis juga tidak menjelaskan cabaran guru dalam profesionalisme mereka

tingkah laku guru yang tidak mengambil berat segal perubahan yang dilakukan di sekolah. 7ni membukti bahawa kebanyakan guru masih bertindak berdasarkan kod etika guru iaitu pembelajaran sepanjang hayat dan bersikap proaktif dalam menghadapi perubahan. Untuk meningkatkan profesion perguruan, guru haruslah sentiasa mengetahui pembaharuan dalam bidang pendidikan dari semasa ke semasa serta menggunakan teknik mengajar yang kreatif dan ino.atif untuk meningkat keberkesanan pengajaran mereka.

melakukan sesuatu tugas. /umpuan berkaitan tugas ialah guru cenderung untuk melaksanakan tugas yang cekap. /umpuan berkaitan kesan pula ialah guru mempunyai .isi yang jelas terhadap tangggungjawab sebagai pendidik. /umpuan tiada kaitan ialah guru tidak mahu mengambil tahu apa-apa perubahan yang dilakukan di sekolah. 0ujukan: 2. >ahya !untat ? @ainuddin Masrom. #$$%. Amalan Atika Profesion Perguruan Di 1alangan 8uru-8uru 5ekolah 1ebangsaan 1ampung Melayu, 1ulai ohor. 5tu /injauan. urnal /eknologi %("A&, B=-+*. Uni.ersiti /eknologi Malaysia. #. Cokman Mohd /ahir ? 6arnidon Abdul 0ahman"#$$#&, Peranan Atika Dalam 1epimpinan Pendidikan, urnal Pendidikan Uni.ersiti /eknologi Malaysia, ilid (, '%-2$%. Uni.ersiti /eknologi Malaysia.