Anda di halaman 1dari 24

ASUHAN KEPERAWATAN PADA KELUARGA Tn. Y DENGAN REUMATIK PADA Tn.

E DI RT 02 Rw 05 DESA CIBODAS KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG

I.

PENGKAJIAN A. Data Um m 1. Nama Kepala Keluarga 2. Umur 3. Jenis Kelamin 4. Alamat : : Tn.Y : 45 Tahun : Laki - laki T.!2 : )etani : ,$ ". # $esa %i&'(as Lem&ang 5. )eker*aan Kepala Keluarga +. )en(i(ikan Kepala Keluarga -. K'mp'sisi Keluarga
HUB STATUS IMUNISASI DPT HEPATITIS % # 2 $ # 2 $

NO 1 2 3 4. 5

NAMA N.. Y An N An . Y An. / N.. /

J.K ) L ) L p

!"n K.K /stri Anak Anak Anak 0ertua

UMUR 43 th 2! th 15 th 4 th -! th

PENDIDIKAN ,$ ,0U ,0) -

BCG

POLIO 2 $

CAMPAK

KET

2. 3en'gram

Keterangan :

: )erempuan : Laki-laki : Klien : Tinggal ,erumah : 3aris 0enikah : 3aris Keturunan

4. Tipe keluarga Tipe keluarga Tn. Y a(alah keluarga Nu5lear 6amil.7 ter(iri (ari a.ah7 i&u7 anak (an mertua.. 1!. ,uku 8angsa 11. Agama : ,un(a : /slam

B. P&'a K()*a+aan S(,a-*.,a-* 1. Ke&iasaan makan (an minum Ke&iasaan makan (an minum keluarga Tn. Y ti(ak teratur7 ka(ang ka(ang 6rek9ensi makan 2-3 :;hari (engan susunan menu .ang ti(ak tetap se&agai &erikut : *enis makanan p'k'k &erupa nasi7 sa.uran .ang paling sering (ik'msumsi a(alah &urk'l7 se(angkan &uah < &uahan a(alah *eruk (an pisang. 0akanan pantangan (i keluarga ti(ak a(a.7 ke5uali N. = mempun.ai makanan pantangan .ang &er*enis ka5angka5angan (an *er'an. )'rsi makan setiap angg'ta keluarga 1 p'rsi ha&is. ,etiap angg'ta mempun.ai peralatan makan masing < masing7 keluarga selalu men5u5i tangan se&elum makan. %ara memasak sa.uran a(alah (enngan (ip't'ng7 (i5u5i kemu(ian (imasak. Ke&iasaan minum keluarga setiap hari a(alah air putih (engan 6rek9ensi minum 2 gelas ; hari. Tn. Y ka(ang < ka(ang minum teh (an k'pi setiap pagi.

2. Ke&iasaan ti(ur Tn. Y mempun.ai ke&iasaan ti(ur malam - *am (ari pukul 21. !! < !4. !! "/8. N.. = mempun.ai ke&iasaan ti(ur malam + *am (ari pukul 21. !! - !3.!! "/87 se(angkan ti(ur siang *arang. An. N mempun.ai ke&iasaan ti(ur malam - *am (an An Y ti(ur malam 2 *am7 se(angkan An / ti(ur malam > 4 *am.. 3. "aktu senggang;rekreasi Keluarga Tn. Y *arang &erekreasi keluar rumah. ,aat ini keluarga men(apat hi&uran han.a (ari tele?isi.(an ra(i' sa*a.7 ke5uali An. Y (an An. / ka(ang-ka(ang keluar rumah untuk &ermain. 4. Ke&iasaan ke&ersihan Ke&iasaan angg'ta keluarga &iasa man(i 2: sehari7 &egitu *uga (engan .ang lainn.a7 pagi (an s're. (engan menggunakan sa&un7 ke&iasaan g's'k gigi &iasan.a sam&il man(i (an *arang mengg's'k gigi se&elum atau setelah makan. Keluarga Tn.Y keramas minimal 2: seminngu7 (engan menggunakan samp'. C. /a0t&- S&+*a'.B !a1a.E0&n&m*.!an S2*-*t a' 1. $ata s'5ial Keluarga Tn. Y (alam &ers'sialisasi (engan tetangga sangat &aik (an ti(ak pernah ter*a(i perselisihan. Akan tetapi keluarga Tn Y *arang mengikuti kegiatan (i mas.arakat (ikarenakan kesi&ukann.a &eker*a. 2 $ata 8u(a.a Keluarga Tn. Y merupakan suku ,un(a7 (alam kehi(upan sehari-hari &iasa melaksanakan a(at ,un(a .ang men*un*ung tinggi sikap s'pan santun (an ren(ah hati. 2. $ata =k'n'mi a. )enghasilan )enghasilan keluarga Tn. Y ti(ak tetap7.Tn. Y (an N.. = &eker*a se&agai petani (an peternak7 (engan hasil keseluruhan tiap &ulann.a @ p. 1.5!!.!!! per&ulan. )erin5ian pengeluaran per&ulan

Keperluan makan Listrik 8a.aran peker*a )em&a.aran ,)) Keperluan lain-lain Air Jumlah

: p. 4!!.!!! : p. 1!!.!!! ; &ulan : p. 35!.!!! : : p. 3!.!!! p. 2!!.!!!

: p. 15!.!!! @ : p.1.23!.!!!

)enghasilan (an pengeluaran terse&ut &isa &ertam&ah (an &erkurang sesuai (engan kea(aan. &. ,impanan uang keluarga Tn. Y (an keluargan.a ti(ak men.impan uang (i &ank 7 akan tetapi apa&ila a(a uang le&ih keluarga Tn Y men.impan uang han.a (i rumah sa*a. 5. )enentu keuangan keluarga )enentu keuangan keluarga (i atur 'leh N..= (an pelaksanaan penggunaann.a 'leh N..= se&agai istri. 3. $ata ,piritual ,emua angg'ta keluarga menganut agama /slam7 (an sering men*alankan i&a(ah. D. /a0t&- L*n"0 n"an 1. Karakteristik rumah umah: Tipe semi permanen7 luas &angunan 11! mA7 ter(iri (ari ruangan7 .ang ter(iri (ari 5 kamar ti(ur7 1 ruang tamu (an 1 ruang keluarga7 letak rumah &era(a (i tengah-tengah rumah pen(u(uk. 2. #entilasi (an penerangan ,irkulasi u(ara 5ukup7 u(ara masuk melalui pintu7 kualitas penerangan 5ukup &aik7 sinar matahari &isa masuk melalui pintu (an *en(ela. )a(a kamar7 penerangan &aik7 penerangan pa(a malam hari menggunakan listrik.

3. )erse(ian air &ersih ,um&er air &erasal (ari le(eng7 (igunakan untuk keperluan men5u5i7 se5ara mikr'sk'pis kea(aan air &ersih ti(ak &erasa7 ti(ak &er&au (an ti(ak &er9arna. 4. )em&uangan sampah Keluarga Tn. Y mem&uang sampah .ang &erasal (ari sampah umah Tangga (ilakukan (engan 5ara men.impan (alam tempat khusus7 kemu(ian (i&akar. 5. )em&uangan air lim&ah Air lim&ah +. Jam&an;"% Keluarga Tn. Y memiliki 2 &uah *am&an7 (iman penempatann.a ter(apat (i luar (an (i (alam rumah. 8entuk "% .ang (imiliki a(alah leher angsa (engan k'n(isi .ang &aik (an &ersih. )em&uangan tin*an.a (ialirkan ke spiteng (ekat rumahn.a. -. 8aha.a ke5elakaan Kemungkinan &aha.a ke5elakaan ter*a(i karena lantai se&agian menggunakan keramik7*a(i kemungkinan *atuh karena li5in mungkin ter*a(i. 2. $enah rumah B 3 = C $ C / (ialirkan menu*u sel'kan7 &ersama-sama (engan mas.arakat lain.

Keterangan : A. 8 8.

A % : uang Tamu : Kamar Ti(ur

%. $. =. B. 3. C. /. J.

: Kamar Ti(ur : Kamar Ti(ur : Kamar Ti(ur : Kamar Ti(ur : uang keluarga : Jam&an;"% : $apur : Kamar 0an(i

-. Karakteristik tetangga (an k'munitas " Karakteristik antar keluarga selalu rukun7 apa&ila a(a masalah (iselesaikan (engan 5ara &ermus.a9arah &ersama. Karakteristik tetangga &eraneka ragam peker*aan (an mas.arakat ma.'ritas petani. 2. 0'&ilitas ge'gra6is keluarga Keluarga Tn. Y a(alah pen(u(uk asli .ang menetap (i 5i&'(as sampai saat ini (an &elum pernah &erpin(ah tempat. 4. )erkumpulan keluarga (engan interaksi mas.arakat Keluarga Tn Y &iasa &erkumpul (engan angg'ta keluarga seha&is salat mari& sam&il n'nt'n T#. ,e(angkan (engan mas.arakat7 keluarga Tn Y *arang &erkumpul karena kesi&ukann.a (alam hal peker*aan. 1!. ,istem pen(ukung keluarga Jika a(a angg'ta keluarga .ang sakit7 keluarga terutama anak-anakn.a selalu mem&eri (ukungan (an m'ti?asi (iri untuk selalu &er'&at ke ('kter7 (an Tn. Y mengatakan (irumah ti(ak ter(apat perse(iaan '&at'&atan. T !2;!5

11. ,arana k'munikasi (an trasnp'rtasi

Keluarga Tn. Y mempun.ai sarana k'munikasi &erupa han(ph'ne (an penghu&ung k'munikasi antar angg'ta keluarga N. = a(alah k'munikasi langsung untuk men.ampaikan maksu( (an tu*uan. ,arana angkutan ; tranp'rtasi .ang (igunakan untuk &epergian (alam k'ta (an luar k'ta a(alah angkutan umum. 12. Basilitas pela.anan kesehatan Keluarga Tn Y &iasa &er'&at ke ('kter (i Lem&ang (an *arang menggunkan 6asilitas )uskesmas .ang a(a karena keluarga Tn Y menganggap 6asilitas )uskesmas kurang lengkap. a. R*wa1at !an Ta,a2 P(-0(m)an"an K(' a-"a 1.Tahap perkem&angan keluarga saat ini Tahap perkem&angan keluarga saat ini a(alah tahap anak pra sek'lah (an rema*a menurut D 3a'. 2.Tahap perkem&angan keluarga .ang &elum terpenuhi. Ti(ak ter(apat perkem&angan keluarga .ang &elum terpenuhi. 3. i9a.at keluarga inti $i keluarga Tn. Y ti(ak a(a .ang men(erita pen.akit keturunan (an pen.akit menular. 4. i9a.at keluarga se&elumn.a Angg'ta keluarga Tn. Y &elum pernah (ira9at (i rumah sakit. a. St- 0t - K(' a-"a 1.)'la k'munikasi keluarga Angg'ta keluarga Tn. Y (alam &erk'munikasi sehari-hari selalu menggunakan &ahasa ,un(a. 2.,truktur kekuatan keluarga

Keluarga Tn. Y merupakan patriakal .ang mana garis keturunann.a (isusun (engan garis a.ah7 (an .ang memegang kekuatan (alam keluarga a(alah Tn. Y. 3.,truktur peran D6'rmal (an in6'rmalE )eran Tn. Y a(alah se&agai suami (ari N. = (an se&agai &apak (ari anak-anakn.a. $alam keluargan.a Tn Y &erperan se&agai kepala keluarga .ang &er6ungsi untuk menghi(upi keluargan.a. )eran N.. = a(alah se&agai istri (ari Tn Y (an se'rang i&u (ari anakanakn.a. $alam keluargan.a N.. = &erperan se&agai /&u Tangga sekaligus &eker*a untuk mem&antu &e&an suamin.a. )eran An. N a(alah se&agai anak (i keluargan.a7 sekaligus &eker*a untuk mem&antu perek'n'mian keluargan.a. )eran An Y (an An / a(alah se&agai anak 4.Nilai atau n'rma keluarga Keluarga masih memegang a(at istia(at ,un(a7 (an keluarga menetapkan n'rma-n'rma agama (alam kehi(upan sehari-hari (iantaran.a tentang h'rmat-mengh'rmati (engan sesama (an 'rang .ang le&ih tua. ). / n"+* K(' a-"a 1.Bungsi a6ekti6 Tn. Y mengatakan (ikeluargan.a selalu menanamkan sikap saling menghargai7 saling mengh'rmati (an saling memiliki. )a(a saat sakit7 keluarga selalu men(ukung (an mem'ti?asi peng'&atan N.. =. umah

2.Bungsi s'sialisasi

Tn. Y mengatakan (alam keluargan.a selalu &erk'munikasi (an &erinteraksi satu sama lainn.a7 keluarga Tn. Y *arang &erinteraksi (engan &aik terha(ap lingkungan sekitarn.a. 3.Bungsi pera9atan kesehatan Tn. Y mengatakan &ah9a keluargan.a snagat pe(uli *ika ter(apat angg'ta keluargan.a .ang sakit. Keluarga telah memahami tentang pengka*ian keluargan.a .ang sakit7 keluarga telah memahami tentang pen.a*ian makanan7 ke&ersihan pakaian (an pentingn.a tempat tinggal se&agai tempat perlin(ungan. Namun keluarga &elum (apat memahami tentang pera9atan angg'ta keluarga .ang sakit7 pengetahuan keluarga tentang sehat-sakit (an kesa(aran keluarga (alam pelaksanaan kesehatan. 4.Bungsi repr'(uksi Jumlah anak a(alah 3 'rang (an N.. = menggunakan K8 /U$. 5. Bungsi =k'n'mi Keluarga Tn. Y (alam memenuhi ke&utuhan sehari-hari (ipenuhi 'leh Tn.Y7 N.. = (an An N. 4. St-(++ !an K&2*n" K(' a-"a 1.,tress'r *angka pan*ang (an *angka pen(ek ,tress *angka pen(ek Keluarga mengatakan (an selalu &erharap agar N.. = &isa sem&uh ,tress *angka pan*ang Keluarga mengatakan (an &erharap agar N.. = kem&ali seperti kea(aan se&elumn.a (an seluruh angg'ta keluarga selalu sehat. 2. Kemampuan keluarga untuk &eresp'n terha(ap situasi;stress'r Tn. Y mengatakan apa&ila a(a suatu permasalahan7 maka ia selalu men.ampaikan (an merun(ingkann.a (engan keluarga.

3.,trategi k'ping .ang (igunakan Keluarga Tn. Y (alam mengha(api permasalahan selalu (i&i5arakan se5ara &ersama-sama untuk men5ari s'lusin.a. 4. ,trategi a(aptasi (is6ungsi'nal (an 6ungsi'nal Jika Tn. Y se(ang mengha(api suatu permsalahan (engan angg'ta keluarga7 ia akan mem&i5arakann.a (engan istrin.a (an keluarga. ,ehingga ti(ak men*a(i &e&an pikiran &agin.a. I. R*wa1at K(+(,atan 0(' a-"a 1. i9a.at kesehatan Tn. Y )a(a saat (ika*i Tn.$ tampak sehat (an (apat melakukan peker*aann.a sehari-hari se&agai kepala keluarga. Tn Y &elum pernah mengalami sakit parah. 2. i9a.at kesehatan N.. = )a(a saat (i ka*i N.. = tampak sehat (an masih (apat melakukan peker*aann.a sehari-hari. 3. i9a.at kesehatan An. N )a(a saat (ika*i An. / tampak sehat (an (apat melakukan kegiatann.a sehari-hari. 4. i9a.at kesehatan An. Y )a(a saat (ika*i An. Y tampak sehat (an (apat melakukan akti?itas sehari-hari. 5. i9a.at kesehatan An. / )a(a saat (ika*i An. / tampak sehat (an (apat melakukan akti?itas sehari-hari.

a. P(m(-*0+aan /*+*0
ASPEK YANG DIPERIKSA )enampilan Kesa(aran Tan(a ?ital Tensi ,uhu Na(i espira si Kepala An. I Tn. Y sehat %'mp's metis T : 13!;2! mmCg , : 3+ !% N : 2!:;menit : 2!:menit 8entuk simetris7 (istri&usi ram&ut merata7ti(ak ter(apat u&an7 lesi ti(ak a(a7 al'pesia D-E An anemis An ikterik 0i'sis saat terkena 5aha.a mi'sis 8aik N1.E sehat %'mp's metis T : 12!;-! mmCg , : 3+ !% N : 2!:;menit : 2!:menit 8entuk simetris7 (istri&usi ram&ut merata7 ti(ak ter(apat u&an7 lesi ti(ak a(a7 al'pesia D-E An anemis An ikterik 0i'sis saat terkena 5aha.a 8aik An. N sehat %'mp's metis T : 11!;-!mmCg , : 3+!% N : 2!:;menit : 2!:menit 8entuk simetris7 (istri&usi ram&ut merata7 ti(ak ter(apat u&an7 lesi ti(ak a(a7 al'pesia D-E An. Y ,ehat %'mp's metis T : 11!;2! mmCg , : 3+ !% N : 2!:;menit : 2!:menit "arna hitam7 ti(ak a(a kelainan7 &ersih ,ehat %'mp's metis T : 11!;2! mmCg , : 3+ !% N : 2!:;menit : 2!:menit "arna hitam7 ti(ak a(a kelainan7 &ersih ,ehat %'mp's metis T : 14!;2! mmCg , : 3+ !% N : 2!:;menit : 15:menit am&ut &eru&an7 ti(ak a(a kelainan7 &ersih N1. I

NO 1 2 3

0ata K'n*un gti?a ,klera e6lek pupil )englih atan

An anemis An ikterik 0i'sis saat terkena 5aha.a 8aik

An anemis An ikterik 0i'sis saat terkena 5aha.a 8aik

An anemis An ikterik 0i'sis saat terkena 5aha.a 8aik

An anemis An ikterik 0i'sis saat terkena 5aha.a 8aik

Ci(ung 8entuk ,eptum ,ekret )erna6a san 5uping hi(ung )en5iu man 0ulut Kea(aa n muk'sa %aries F?ula )enge5

,imteris $itengah Ti(ak a(a TAK 8aik

,imteris $itengah Ti(ak a(a TAK 8aik

,imteris $itengah Ti(ak a(a TAK 8aik

,imteris $itengah Ti(ak a(a TAK 8aik

,imteris $itengah Ti(ak a(a TAK 8aik

,imteris $itengah Ti(ak a(a TAK 8aik

Lem&a& A(a $itengah 9arna merah mu(a 8aik

Lem&a& A(a $itengah 9arna merah mu(a 8aik

Lem&a& A(a $itengah 9arna merah mu(a 8aik

Lem&a& Ti(ak A(a $itengah 9arna merah mu(a 8aik

Lem&a& Ti(ak A(a $itengah 9arna merah mu(a 8aik

Lem&a& Ti(ak A(a $itengah 9arna merah mu(a 8aik

apan Telinga 8entuk $aun telinga n.eri )en(en garan ,ekret 0assa;

,imteris ,e*a*ar su(ut mata Ti(ak a(a Ti(ak a(a 8aik

,imteris ,e*a*ar su(ut mata Ti(ak a(a Ti(ak a(a 8aik

,imteris ,e*a*ar su(ut mata Ti(ak a(a Ti(ak a(a 8aik

,imteris ,e*a*ar su(ut mata Ti(ak a(a Ti(ak a(a 8aik

,imteris ,e*a*ar su(ut mata Ti(ak a(a Ti(ak a(a 8aik

,imteris ,e*a*ar su(ut mata Ti(ak a(a Ti(ak a(a 8aik

Leher J#) K38 Tir'i(

Ti(ak a(a peningkatan Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a pem&esaran

Ti(ak a(a peningkatan Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a pem&esaran A(a ,imetris ,imetris es'nan #esikuler eguler

Ti(ak a(a peningkatan Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a pem&esaran A(a ,imetris ,imetris es'nan #esikuler eguler

Ti(ak a(a peningkatan Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a pem&esaran A(a

Ti(ak a(a peningkatan Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a pem&esaran A(a

Ti(ak a(a peningkatan Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a pem&esaran A(a

1!

11

e6lek A(a menelan $a(a ,imetris 8entuk ,imetris )ergera es'nan kan #esikuler )erkusi paru eguler Auskult asi paru Auskult asi *antung A&('men $atar 8entuk Lem&ut K'ntur Ti(ak a(a 0assa pem&esaran Ti(ak a(a N.eri

,imetris ,imetris es'nan #esikuler eguler

,imetris es'nan es'nan #esikuler eguler

,imetris ,imetris es'nan #esikuler eguler

$atar Lem&ut Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a

$atar Lem&ut Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a

$atar Lem&ut Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a

$atar Lem&ut Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a

$atar Lem&ut Ti(ak a(a pem&esaran Ti(ak a(a

12

=kstremitas 8entuk )ergera kan T'nus 't't =(ema #arises Kekuat an 't't

,imetris n'rmal N'rmal Ti(ak a(a Ti(ak a(a @5 @5 @5 @5

,imetris n'rmal N'rmal Ti(ak a(a Ti(ak a(a @5 @5 @5 @5

,imetris N'rmal N'rmal Ti(ak a(a Ti(ak a(a @5 @5 @5 @5

,imetris N'rmal N'rmal Ti(ak a(a Ti(ak a(a @5 @5 @5 @5

,imetris N'rmal N'rmal Ti(ak a(a Ti(ak a(a @5 @5 @5 @5

,imetris N'rmal N'rmal Ti(ak a(a Ti(ak a(a @5 @5 @5 @5

&. Carapan Keluarga Terha(ap )etugas Kesehatan Carapan keluarga Tn. Y terha(ap petugas kesehatan7 .aitu menginginkan agar pen.uluhan kesehatan (apat (ilakukan se5ara rutin7.

DATA )en*a*akan / $ata pemeriksaan 6isik pa(a N.. = T : 11!;2! mmCg N : 2!:;menit , : 3+!% : 2!:;menit

ANALISA DATA MASALAH KESEHATAN esik' Tinggi ter*a(in.a reumatik

MASALAH KEPERAWATAN

)en*a*akan // ti(ak - N.. = N... = mengatakan tahu se5ara rin5i tentang penaganan reumatik. mengatakn &elum pernah &er'&at. Keti(aksanggupan keluarga mengenal reumatik &erhu&ungan (engan kurang pengetahuan keluarga (an mengenai ge*ala pengertian7 pen.e&a& tan(a reumatik. Keti(aksanggupan keluarga masalah reumatik &erhu&ungan (engan kurangn.a pengetahuan mengenai pera9atan reumatik mengenal pen.akit untuk pen.akit

SKALA PRIORITAS

R( mat*0 Pa!a An. P NO 1 KRITERIA PERHITUNGAN ,i6at masalah an5aman kesehatan. 2;3 : 1 SKOR PEMBENARAN An5aman kesehatan .ang memerlukan tin(akan .ang 5epat (an tepat untuk menghin(ari &aha.a le&ih lan*ut. Can.a se&agian7 sum&er (an tin(akan untuk meme5ahkan masalah (apat (i*angkau 'leh keluarga7 tetapi memerlukan kesa(aran (an m'ti?asi .ang kuat (alam 9aktu .ang 5ukup. %ukup7 masalah su(ah &erlangsung 5ukup lama7 angg'ta keluarga men(ukung (an pe(uli terha(ap angg'ta keluarga .ang sakit. 0asalah &erat harus (engan segera (itangani. Keluarga men.a(ari (an memahami mun5uln.a masalah.

2;3

Kemungkinan masalah (apat (iu&ah : se&agian 1;2 : 2 1

)'tensi masalah untuk (i5egah : 5ukup 2;3 : 1 2;3

0en'n*'ln.a masalah : 0asalah &erat harus (itangani.

2;2 : 1

J m'a,

$ #5$

DIAGNOSA KEPERAWATAN

R(+*0& T*n""* t(-6a!*n1a 2(n1a0*t -( mat*0 2a!a N1. E 1. Keti(aksanggupan keluarga untuk mengenal pen.akit reumatik &erhu&ungan (engan keluarga kurangn.a pengetahuan keluarga pengertian7 pen.e&a& (an tan(a ge*ala reumatik. 2. Keti(aksanggupan keluarga mengenal masalah pen.akit reumatik

&erhu&ungan (engan kurangn.a pengetahuan mengenai pera9atan reumatik .

RENCANA KEPERAWATAN NO 1 TUJUAN UMUM KHUSUS ,etelah 2: pertemuan ,etelah (i&erikan inter?ensi keluarga N.. = mampu selama 15 menit keluarga (apat mengam&il keputusan .ang men.e&utkan tentang pengertian7 tepat tentang pen.e&a& (an tan(a ge*ala (ari penatalaksanaan in6eksi. reumatik. KRITERIA HASIL KRITERIA STANDAR Keluarga (apat eumatik men.e&utkan a(alah tentang pengertian7 )en.akit pen.e&a& (an pera(angan tan(a ge*ala (ari reumatik. kr'nis .ang men.e&a&ka n n.eri 2a!a +(n!*. )en.e&a& : 1. /n6eksi 2. Alergi 3. ,tress 4. Kekuata n tu&uh Tan(a (an 3e*ala 1. Kaku sen(i pagi hari 2. N.eri gerak;n. INTER7ENSI -0em&erikan pen.uluhan mengenai pen.e&a& (an tan(a ge*ala (ari reumatik. 0enge?aluasi pemahaman setelah (ilakukan pen.uluhan.

pe

3. 4. 5. +.

eri ketika (itekan pa(a satu sen(i;le& ih 8engkak pa(a sen(i 3erakan &erkuran g Lemah;k elemaha n Ke5apai an

Keti(aksanggupan

,etelah 2: pertemuan7 keluarga n.. ,etelah (i&erikan Y.mampu mengenal masalah pen.uluhan selama 2! keluarga mengenal mengenai pera9atan reumatik. menit keluarga (apat masalah pen.akit men.e&utkan hal < hal .ang harus (i hin(ari reumatik &erhu&ungan %ara < 5ara pera9atan (engan kurangn.a (irumah

Keluarga (apat men.e&utkan : hal .ang harus (i hin(ari %ara < 5ara pera9atan (irumah

1. ,en(i .ang mera(ang (iistirahatkan 2. )eri'(e-peri'(e istirah setiap hari 3. K'mpres panas (an (i &ergantian 4. 0enghin(ari makanan

pengetahuan mengenai pera9atan reumatik

N.. = (apat - N.. = (apat mempraktekann.a mempraktekann (engan &enar .a (engan &enar

.ang &er*enis ka5angka5angan7 sa.uran hi*a (an *er'an. 5. Latihan

IMPLEMENTASI DAN E7ALUASI

NO 1

DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA Keti(aksanggupan keluarga untuk

TUJUAN KHUSUS

TGL

IMPLEMENTASI 0em&erikan ,: pen.uluhan pa(a keluarga tentang )engertian7 pen.e&a& (an tan(a ge*ala (ari reumatik F : A: 0em&erikan pen.uluhan mengenai 5ara-5ara pera9atan reumatik (i rumah F: ): ,

E7ALUASI Keluarga mengatakan 5ukup mengetahui mengenai pengertian7 pen.e&a& (an tan(a ge*ala (ari reumatik Keluarga (apat men*a9a& semua pertan.aan (ari pera9at. 0asalah teratasi se&agian se&agian Lan*utkan inter?ensi :Keluarga mengatakan 5ukup mengerti mengenai pera9atan reumatik (i rumah Keluarga nampak mengerti (an (apat men*a9a& pertan.aan .ang (i&erikan pera9at 0asalah teratasi se&agian Lan*utkan inter?ensi.

,etelah (i&erikan inter?ensi 22-!4-2!!+ selama 15 menit keluarga )kl. 15-!! "/8 mengenal pen.akit reumatik (apat men.e&utkan tentang &erhu&ungan (engan keluarga pengertian7 pen.e&a& (an tan(a ge*ala (ari reumatik. kurangn.a pengetahuan keluarga pengertian7 pen.e&a& (an tan(a ge*ala reumatik

Keti(aksanggupan

keluarga ,etelah (i&erikan pen.uluhan 22-!4-2!!+ selama 2! menit keluarga )kl. 15-3! "/8 mengenal masalah pen.akit (apat men.e&utkan hal < hal reumatik &erhu&ungan (engan .ang harus (i hin(ari %ara < 5ara pera9atan kurangn.a pengetahuan mengenai (irumah pera9atan reumatik -N.. = (apat mempraktekann.a (engan &enar

A: ):