Anda di halaman 1dari 4

Penggabungjalinan: kemahiran dan sistem bahasa Penyerapan: ilmu, dan perkara lain Pengayaan Pemulihan S = spesifik (ditandai dengan

perkataan secara lisan atau secara bertulis M= measurable (boleh diukur Mesti ada nombor !ombor: ("# anggaran ($# bilangan tetap %= attainable (boleh dicapai Mesti dikaitkan dengan time frame &= reasonable (munasabah: sesuai dengan peringkat umur dan kepandaian murid# '= time frame (bedasarkan masa yang diperuntukkan bagi sesuatu langkah# Penilaian: berlaku dalam langkah pengajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat: " Memberikan ( cara secara lisan tentang sambutan perayaan hari kebesaran Strategi +atatan : %,M, -,', !ilai, Sistem ,ahasa, Peraturan Sosiobudaya, Patriotisme

)si Pelajaran (Penyoalan guru, ja*apan murid, seni kata, bahan lampiran, contoh kerja murid, model yang dihasilkan# Senikata lagu &asa Sayang .h (/ihat lampiran#

Set )nduksi (( minit# /angkah " ("( minit# -,': -ecerdasan " 0uru meminta murid Pelbagai menyanyikan lagu &asa Sayang .h $ Murid berbincang untuk mencipta sebuah lagu %,M: &adio kasrt -,': -onstrukti1isme
"

berdasarkan rentak &asa Sayang .h

%,M:-omputer

2 !ilai: ,ekerjasama 3 Murid dapat memberikan ( cara secara lisan tentang sambutan perayaan hari kebesaran /angkah $ ($4 minit# /$%" /$%$ /$%2 P5$: Murid dapat membaca petikan yang bertajuk Perayaan 6ari -ebesaran pada kadar sekurang7kurangnnya 8(9 sebutan yang betul /angkah 2 ("( minit# /2%" /2%$ /2%2 P52 Penutup (( minti# P" -ognitif P$ Sosial &efleksi: ("# Perancangan: ($# Masalah yang dihadapi -enapa timbul masalah +ara untuk mengatasi masalah

Pengajaran Masalah yang dihadapi -enapa timbul masalah


$

+ara untuk mengatasi

+atatan Pensyarah:

/ampiran:

Anda mungkin juga menyukai