Anda di halaman 1dari 13

Project Based Learning (PjBL)

Pembelajaran Berasaskan Projek


Edisi ed!a "an #$$%
Dke*#+ iBangunkan Oleh:(la) &nt!k TVE ' Pembelajaran

Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman Untuk Pembangunan


Projek Pelajar Pendidikan Teknik & oka!ional "T#$e the %a& number' Bera!akan Model PjB(:B)* +(eornad & Berr#l Bu,k Tru!tThoma! & Andre. Mi,hael!on Barron B. Da/id Mour!und 0ona!!en1Ma#e! & M,Alee!e A,ti/it#-ba!ed &$rodu,tion ba!ed tea,hing 23M4:!tru,tured a,ti/it#-ba!ed learning Teori Rujukan:5on!trukti/i!me 4tar (ega,# "Pi,k the date'

Sinopsis PjBL HandBook TVE


[Pembelajaran Berasaskan Projek atau
dikenali sebagai Project Based Learning dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL atau PjBL. Namun singkatan PjBL lebih sesuai digunakan memandangkan singkatan PBL sering dirujuk pada Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem Based Learning. Pengujian kaedah PjBL telah terbukti berjaya dalam membantu pihak kerajaan (U.S. ! menghasilkan suatu konsep pembelajaran yang lebih e"isen dalam penghasilan projek. Set Penilaian #endiri PjBL atau dikenali sebagai $ubric %est & Penilaian $ubrik dan instrumen sebegini sering digunakan dalam penilaian pengguna yang mengunapakai modul PjBL. Borang Penilaian $ubrik ini di adaptasikan dari 'omat Penilaian $ubrik (ang telah dimurni kan Pihak B)* melalui pembangunan "ormat +ari bahan sumbangan Sir 'rancis +rake ,igh School- Union ,igh School +istrict- San nselmo-Larkspur.ali"ornia.

Pembangun PjBL ,andbook %/* telah diadaptasi 0 Ujilari di P#B dalam melaksanakan Pengajian ke Peringkat Ph+ Pengkaji 1*n.Md.Baharuddin Bin bdul $ahman (#urikulum +e2elopment! 1 3445 6 3478

Modul Pengurusan Projek PjBL Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

Cetakan Pertama
Jan 2008

PE,BEL("(-(. E./0-0
Project-based learning
Set Panduan untuk Pelarasan gerak kerja projek berasaskan

Proje t !ased Learn"ng

Untuk Kegunaan Pelajar #"$loma %emester & Bag" %u!jek Projek ' J()*+ #an Pelajar Al"ran Tekn"k & ,okas"onal Mata$elajaran Kema-"ran ."du$ #an Ja!atan Kejuruteraan Mekan"kal Pol"ekn"k Kota B-aru
#"selenggara Bersama #engan PU%AT PENGAJ/AN /LMU PEN#/#/KAN UN/,ER%/T/ %A/N% MALA0%/A PULAU P/NANG

Teknolog" Pend"d"kan

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

Pengenalan berkaitan Pembelajaran Berasaskan Projek


Pembelajaran Berasaskan Projek atau dikenali sebagai Project Based Learning dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL atau PjBL. Namun singkatan PjBL lebih sesuai digunakan memandangkan singkatan PBL sering dirujuk pada Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem Based Learning. Dalam Perkembangan Pembelajaran terkini berasaskan kumpulan kerja dalam menghasilkan sesuatu projek yang bermutu dan efisen sering dirujuk kepada keberkesanan pengurusan dan kaedah yang digunakan. Perkembangan Pembelajaran Berasaskan Projek atau Project Based Learning yang dikembangkan penggunaanya kerana ia lebih efektif dalam penyelesian pemasalahan berkaitan pembangunan gerak kerja projek. onsep ini bermula pada !"#$% dimana Pihak B&' (Buck &nstitute for 'ducation) mengembangkan hasil penemuan Leonard dan Berryl Buck *rust. Pengujian kaedah PjBL telah terbukti berjaya dalam membantu pihak kerajaan (+.,.-) menghasilkan suatu konsep pembelajaran yang lebih efisen dalam penghasilan projek. .usteru itu.
Modul Pengurusan Projek PjBL ini dibangunkan untuk Menambah lagi sumber bahan pengajaran dan Pembelajaran dalam penghasilan projek Yang bermutu dan e isen! Juga sebagai Bahan asas pengkajian untuk Pengajian "eperingkat Ph# En.Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman S-P#000$%0&'() #engan Pusat Pengajian *lmu Pendidikan +ni,ersiti Sains Mala-sia Penang

#ec 200&

MO#UL PENGURU%AN PROJEK PjBL

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK


PROJECT MANUAL 1OR LAB %.EET #E,ELOPMENT O1 PJBL CONCEPT %"no$s"s Pem!"naan Manual Projek

Modul Pengurusan Projek PjBL berasaskan pembelajaran terarah menggunakan borang pia.ai -ang teratur ini dirangka bagi memudahkan para pen-elia dan pelajar menjalankan gerak kerja projek! *a bermula dengan menggunakan borang pia.ai bagi perbincangan serta pen-ediaan projek proposal 'P00/)! Seterusn-a0 dengan penggunaan borang bagi pen-erahan lakaran projek kepada pen-elia 'P002) 0 pen-emakkan dan pengesahan oleh pen-elia dengan menggunakan borang 'P001)! Setelah kelulusan projek diberikan0 pelajar akan menggunakan borang 'P002) bagi pen-erahan lukisan akhir rekabentuk projek0 seterusn-a pelajar akan menggunakan borang 'P00$) bagi perancangan projek mengikut masa -ang telah ditetapkan! Pelajar juga akan menggunakan borang 'P003) bagi mentak sir lukisan terperinci 'Shop #ra.ing)komponen projek0 dan dibantu oleh borang ' P00&) untuk gerak kerja projek! Manakala borang 'P008) akan digunakan bagi pemilihan bengkel dan mesin -ang akan digunakan bagi penghasilan komponen projek0 seterusn-a borang 'P004) akan digunakan bagi pe-emakkan komponen -ang kritikal % tertinggal bagi kerja-kerja pen-udahan! Borang ' P0/0) akan digunakan pada proses ujilari projek! Manakala borang 'P0//) adalah borang bagi lakaran dan ujilari komponen tambahan projek! Setelah projek dibuktikan berja-a! Borang 'P0/2) akan digunakan bagi pen-emakkan bahan pembentangan 'Po.er Point) untuk pembentangan akhir projek! #engan menggunakan manual ini0 Para Pelajar akan dapat5 /! 2! 1! 2! Men-ediakan bahan projek secara terarah dan memenuhi kehendak modul J $0/2 Mengenal dan memperaktikkan "erja-kerja pengurusan projek dengan menggunakan borang -ang pia.ai! Men-iapkan projek mengikut masa -ang ditetapkan! Memudahkan pelajar dan pen-elia memantau dan menghasilkan projek!
Jum3 Borang /2 (angka %Bentuk Jum .ar" Kod A4alan Kod Turutan P 'Projek) 00/00020001 hingga 0/2 Minima 8 /2 orang Maksima 8 10 orang Semester 8 3 'semester) 9ahun 8 1 '7khir)

Pem!"na /nstrumen Projek2

/! 2!

6n! Md! Baharuddin b! 7bdul (ahman

Untuk Kegunaan

/! 2! 1!

Pens-arah pen-elia Projek Pelajar Semester akhir #iploma Penjaga Para Pelajar

JumlaPengguna %em

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

PROJECT MANUAL 1OR LAB %.EET #E,ELOPMENT & 5EB BA%E #E%/GN Kod !orang 2Rangka gerak kerja !orang & $rojek

P))* /!/ /!2

M*

Pro$osal & Pengesa-an

+'6 $elajar2kum

Pengenalan kepada Manual Pengurusan Projek oleh pen-elia Perbincangan 9ajuk Projek : Penggunaan Borang /!2!/ /!2!2 /!2!1 ;uraian aturcara mengisi borang Pengesahan Penerimaan +lasan dan Perbincangan dengan Pen-elia

/!1

Pengesahan dan penerangan bagi proses seterusn-a Lakaran Projek 0ang akan d" -as"lkan

P))+ M*

Pengenalan kepada penggunaan borang P002 Pen-erahan lakaran projek -ang hendak dilakukan Pen-emakkan dan pengesahan oleh pen-elia projek 2!1!/ 2!1!2 2!1!1 2!1!2 P))7 M+ 1!/ 1!2 (ekabentuk Lakaran Projek Memenuhi "ehendak modul J$0/2 Memenuhi skop dan masa projek Bahan0 bengkel serta mesin boleh digunakan Pen8emakkan dan kelulusan $rojek

Pen-emakkan dan pengesahan mematuhi kehendak modul J$0/2 "elulusan dan Penambahbaikan!

P))6 M7 Pen8era-an Lakaran Ak-"r Projek 2!/ 2!2 P))( $!/ $!2 $!1
#"sed"akan ole- 1! 2!

Pen-emakkan dan Pengesahan Penerangan Bagi proses% progress seterusn-a M6 Pem!"naan Jadual Peran angan & Pem!"naan Projek Penerimaan dan semakkan! Perbincangan dan pembinaan perancangan terperinci "elulusan dan pemantauan!
#"lulus Guna$aka"

6n! Md! Baharuddin 7bdul (ahman

Jan 200&

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK


RECOR# #ATA 1OR P/LOT TE%T PJBL CONCEPT Uj"lar" !orang "+M !!!!!!!!!!!!! "6L7S8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P6<Y6L*7 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 97(*"; 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! M*<==+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! M7S7 8 >>>>>>>>>!! @atatan : +lasan 8 "?# B?(7<= 8>>>>>>>>

Pen8el"a2 /nstruktor Jumla- $elajar

/! 2-& orang% 2 kumpulan

Jum !orang Jum semak JumlaPelajar

/2 borang pemantauan /0-22 kali '2 jam seminggu Minima 8 2 orang Maksima 8 20 orang

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

KO% PEN0E#/AAN BA.AN 2MANUAL PENGURU%AN PROJEK PEMB/NAAN 1OTOCOP0 BA.AN %ET BORANG LA/N'LA/N /!(M >>>>>>> 2!(M>>>>>>>!! 1!(M>>>>>>>!! 2!(M>>>>>>>!! $!(M>>>>>>>> 2!(M>>>>>>>>

d"sed"akan #"luluskan

6n! Md! Baharuddin 7bdul (ahman

Jum Borang Jum %el"a JumlaPelajar

/2 borang pemantauan 2 jam '2 kali seminggu) Minima 8 2 orang%/ kum Maksima 8 & orang% 2 kum

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

Senarai semak Penggunaan Borang PjBL P 6ama Pelajar7Pen#elia 0


0 1

P 0 0

P 0 0 !

P 0 0 "

P 0 0 #

P 0 0 $

P 0 0 %

P 0 0 &

P 0 0 '

P 0 1 0

P 0 1 1

P 0 1

(isediakan )

(isahkan oleh)

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

Cetakan Pertama
Jan 2004

PE.0L(0(. E./0-0
'(+B(*" 96S9)
Set Panduan untuk Penilaian (ubrik berasaskan

Proje t !ased Learn"ng

Untuk Kegunaan Pelajar #"$loma %emester & Bag" %u!jek Projek ' J()*+ #an Pelajar Al"ran Tekn"k & ,okas"onal Mata$elajaran Kema-"ran ."du$

PU%AT PENGAJ/AN /LMU PEN#/#/KAN UN/,ER%/T/ %A/N% MALA0%/A PULAU P/NANG

Teknolog" Pend"d"kan

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

Pengenalan epada Penilaian -!brik PjBL


,et Penilaian endiri PjBL atau dikenali sebagai Penilaian /ubrik dan instrumen sebegini yang sering digunakan dalam menilai para pengguna yang mengunapakai modul PjBL. Borang Penilaian /ubrik ini di adaptasikan dari 0omat Penilaian /ubrik 1ang telah dimurni kan Pihak B&' melalui pembangunan format Dari bahan sumbangan ,ir 0rancis Drake 2igh ,chool% +nion 2igh ,chool District% ,an -nselmo% Larkspur% 3alifornia.
Dalam Perkembangan Pembelajaran berasaskan Modul PjBL yang terdiri dari beberapa ahli kumpulan kerja dalam menghasilkan sesuatu projek yang bermutu dan efisen sering dirujuk kepada keberkesanan penilaian indi4idu yang mengunapakai konsep PjBL tersebut. .usteru itu% set penilian /ubrik PjBL digunapakai sebagai penanda aras para pengguna terhadap kegunaan modul PjBL. Perkembangan Penilaian /ubrik melalui konsep Project Based Learning yang dikembangkan penggunaanya kerana ia lebih efektif dalam penggunan menilai keupayaan kendiri selepas mengunapakai modul PjBL dalam pembangunan projek. onsep ini bermula pada !"#$% dimana Pihak B&' (Buck &nstitute for 'ducation) mengembangkan hasil penemuan Leonard dan Berryl Buck *rust. Pengujian kaedah Pembelajaran PjBL telah terbukti berjaya dalam membantu pihak kerajaan (+.,.-) menghasilkan suatu konsep pembelajaran yang lebih efisen dalam penghasilan projek% malahan adanya penilaian /ubrik pengguna menjadikan ia sebagai konsep pembelajaran yang komprehensif. .usteru itu. Penilaian (ubrik PjBL ini dibangunkan untuk Menambah lagi sumber bahan penilaian kendiri pelajar melalui konsep PjBL dalam penghasilan projek -ang lebih bermutu dan e isen! Juga sebagai Bahan asas pengkajian untuk Pengajian "eperingkat Ph# En.Md. Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman S-P#000$%0&'() #engan Pusat Pengajian *lmu Pendidikan +ni,ersiti Sains Mala-sia Penang

#ec 2008

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

RUBR/K PjBL
PROJECT MANUAL 1OR LAB %.EET #E,ELOPMENT O1 RUBR/K TE%T %"no$s"s Pem!"naan Manual Ru!r"k PjBL

Pen8ed"aan 1ormat Pen"la"an Ru!r"k PjBL berasaskan penilian kendiri pelajar menggunakan borang pia.ai -ang teratur ini dirangka bagi memudahkan para pelajar dari setiap kumpulan -ang menjalankan gerak kerja projek selepas kerja-kerja pen-udahan projek selesai 'M/2-M/3)! *a bermula dengan menggunakan borang penilaian rubrik bagi keupa-aan mendapat maklumat berkaitan pembangunan projek '(00/)! Seterusn-a0 ormat penilaian rubrik terhadap kemudahan mendapat input dan maklumat '(002) 0 penilaian rubrik terhadap keupa-aan memproses maklumat da pen-elesian pemasalahan pembangunan projek '(001)! Seterusn-a borang penilaian rubrik terhadap pengurusan tugasan indi,idu '(002) manakala bagi penilaian rubrik terhadap keupa-aan mengurus masa indi,idu '(00$)! Pelajar juga akan menggunakan ormat penilaian kendiri '(003) bagi penilaian rubrik terhadap keupa-aan menguasai tugas dan masa secara berkumpulan dalam proses pembinaan projek0 dan dibantu oleh ormat penilaian ' (00&) untuk penilaian rubrik terhadap proses pengurusan berkumpulan ! Manakala ormat penilaian '(008) akan digunakan bagi penilaian rubrik penilaian terhadap pen-udahan produk%projek0 seterusn-a ormat penilaian rubrik '(004) akan digunakan bagi penilaian rubrik terhadap datapan data bagi pen-ediaan bahan pembentangn! Manakala ormat penilaian akhir adalah ' (0/0) akan digunakan pada proses ujilari projek! Manakala borang 'P0//) adalah borang bagi penilaian rubrik terhadap keupa-aan pembentangan hasil projek! #engan menggunakan sepuluh '/0) ormat penilaian rubrik ini0 Para Pelajar akan dapat5 $! Menilai keupa-aan kendiri secara indi,idu dan kumpulan setelah mengunapakai modul PjBL di dalam proses pembangunan projek secara men-eluruh! Mengenal dan memperaktikkan "erja-kerja penilaian rubrik indi,idu serta kumpulan dalam menghasilkan projek kejuruteraan! Memperhalusi penilaian terhadap keupa-aan modul PjBL daam membantu indi,iduserta kumpulan gerak kerja pembangunan poduk kejuruteraan! Memudahkan pelajar menilai da memantau keupa-aan masing-masing di dalam menghasilkan projek!

3!

&!

8!

Pem!"na /nstrumen Ru!r"k2

8!

6n! Md! Baharuddin b! 7bdul (ahman

Jum3 Borang /0 (angka %Bentuk Jum .ar" Kod A4alan Kod Turutan ( '(ubrik) 00/00020001 hingga 0/0 Minima 8 /2 orang Maksima 8 10 orang Semester 8 3 'semester) 9ahun 8 1 '7khir)

Untuk Kegunaan

2! $! 3!

Pens-arah pen-elia Projek Pelajar Semester akhir #iploma Penjaga Para Pelajar

JumlaPengguna %em

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK

PROJECT MANUAL 1OR LAB %.EET #E,ELOPMENT O1 RUBR/K TE%T Kod !orang 2Rangka gerak kerja !orang & $rojek

R))*'R)*) M*6'*& PEN/LA/AN RUBR/K /!/ /!2

+'6 $elajar2kum

Pengenalan kepada Manual Penilaian (ubrik Persediaan Penilaian (ubrik bagi indi,idu 'ahli "umpulan) /!2!/ /!2!2 /!2!1 ;uraian aturcara mengisi ormat penilaian (ubrik Pengesahan Penerimaan ormat penilaian (ubrik #apatan #ata ' Penilaian (ubrik) dari pelajar

/!1 Pengesahan dan proses menganlisa dapatan data dari respon penilaian pelajar dengan menggunakan Aormat Penilaian (ubrik!

#"sed"akan ole- 4!

6n! Md! Baharuddin 7bdul (ahman

#"lulus Guna$aka" No3#a9tar Pada

Jan 2004

#"semak ole-

/$ Jan 2004

Modul Pengurusan Projek PjBL Untuk PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK