Anda di halaman 1dari 5

Panduan Penulisan Laporan Akhir Latihan Industri

Disediakan oleh: Unit Perhubungan dan Latihan Industri Politeknik Muadzam Shah Lebuhraya Tun Abdul Razak !"## Muadzam Shah

Pahang Tel : #$%&'# ##" (aks:#$%&'# ##$ Panduan Penulisan Laporan Akhir Latihan Industri )* Pendahuluan

Penulisan Laporan Akhir Latihan Industri (LALI) adalah salah satu elemen penilaian yang menyumbang markah sebanyak 20% dari keseluruhan penilaian LI. Pelajar dikehendaki menyediakan laporan ini berdasarkan panduan kandungan yang diberikan. Laporan tersebut perlu dihantar semasa pelajar membuat pendaftaran tamat latihan industri.

e!ara umumnya panduan penulisan laporan ini dirujuk dan ditulis dengan menggunakan system atau format American Psychological Association (APA), namum ianya telah disusun dan diolah bersesuaian dengan keperluan penilaian. emua maklumat yang dinyatakan adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada pelajar untuk menyediakan laporan se!ara bersistematik dan berkualiti.

* Panduan Penyediaan Laporan Akhir Latihan Industri

*) Panduan Umum Laporan Latihan Industri +LALI,

a) Laporan boleh disediakan dalam "ahasa #elayu atau "ahasa Inggeris. b) $umlah mukasurat diantara %0 hingga &0 mukasurat. !) Laporan hendaklah bertaip pada kertas putih dan disusun mengikut turutan yang betul. d) #enggunakan kertas bersai' A( dan berat minimum kertas ialah )0 gram. e) LALI perlu disediakan dalam bentuk ber!etak dan dan dijilid menggunakan ring binding (*arna hitam)

* Panduan Penulisan Laporan Latihan Industri +LALI,

a) $enis tulisan yang dibenarkan ialah Arial+,ime -e* .oman bersai' /2 dan menggunakan perenggan double spacing. b) Laporan yang disediakan dalam "ahasa #elayu hendaklah menggunakan sistem ejaan seperti yang terdapat di dalam daftar 0jaan .umi "ahasa #elayu edisi terkini keluaran 1e*an "ahasa dan Pustaka. !) Penggunaan istilah dalam "ahasa Inggeris hendaklah di!ondongkan ( italic) atau dengan 234 atau diletakkan dalam kurungan (3..) bagi membantu pemahaman istilah "ahasa #elayu. d) Penggunaan ayat perlulah tepat5 padat5 mudah difahami dan menggunakan ayat pasif.

-ontoh ayat pasi. (6aya penulisan yang betul)7 "ahan yang dihantar ke dimaklumkan kepada 8endor. 0# diperiksa dan kegagalan bahagian

-ontoh ayat akti. (6aya penulisan yang salah)7 aya memeriksa bahan yang dihantar ke 0# dan memaklumkan kegagalan kepada 8endor.

e) #argin setting bagi setiap muka surat penulisan perlulah mengikut format sepertimana yang ditetapkan. 9.% sm dari tepi kiri kertas 2.% sm dari tepi kanan kertas 2.% sm dari tepi atas kertas 2.% sm dari tepi ba*ah kertas

f) -ombor muka surat diletakkan di bahagian tengah. g) -ombor muka surat di /A0A1IA2 P3RMULAA2 seperti $udul5 Pengesahan Pelajar5 Penghargaan5 Isi :andungan5 enarai $adual5 enarai .ajah dan enarai Lampiran hendaklah menggunakan tulisan Roman Numerals seperti i5 ii5iii dan seterusnya. #anakala bagi nombor muka surat bagi /A0A1IA2 /A/ iaitu bagi isi kandungan laporan adalah seperti biasa iaitu /5259 dan seterusnya. h) -ombor mukasurat tidak boleh diletakkan dalam kurungan ataupun sebarang aksara lain. i) Penggunaan Bullet tidak dibenarkan. j) emua lampiran perlu diletakkan di belakang laporan selepas "A" :0 I#P;LA-. etiap lampiran perlu diberi tajuk di sebelah kanan atas halaman mukasurat berkenaan dengan menggunakan sistem penomboran Roman Numerals dengan menggunakan huruf besar. <ontoh= LA#PI.A- I

4* Panduan 5andungan Laporan Latihan Industri +LALI,

/A/ ) : P32132ALA2 "ab ini merangkumi pengenalan kepada Latihan Industri5 pendahuluan5 objektif latihan industri5 objektif laporan dan kepentingan latihan industry kepada pelajar.

/A/

: LATAR /3LA5A21 6R1A2ISASI7S8ARI5AT "agi maklumat kepada latarbelakang organisasi ia meliputi pengenalan terhadap organisasi5 !arta organisasi5 sejarah penubuhan serta akti8iti organisasi5 misi5 8isi dan halatuju organisasi. (pelajar dinasihatkan supaya berbin!ang dengan pihak pengurusan industri sebelum menulis maklumat organisasi supaya ia tidak bertentangan dengan dasar organisasi berkenaan)

/A/ 4 : RI215ASA2 A5TI9ITI LATI0A2 I2DUSTRI +A5TI9ITI MI211UA2, .ingkasan akti8iti latihan adalah berdasarkan kepada latihan atau tugas yang dilaksanakan sama ada mengikut mingguan5 bulan atau bidang tugas. Perkara tersebut boleh dinyatakan dalam bentuk jadual.

/A/ & : LAP6RA2 T352I5AL "ab ini menerangkan tugas atau kerja yang dipertanggungja*ab atau dilaksanakan semasa latihan. Pelajar hendaklah menerangkan se!ara terperin!i topik>topik tersebut dan setiap maklumat yang dilaporkan perlulah disokong dengan rajah5 jadual serta gambar yang bersesuaian. /A/ ! : DAPATA2 DA2 -ADA21A2 1apatan yang dibuat hendaklah berkaitan dengan latihan di mana pelajar digalakkan membuat !adangan positif dan membina bagi tujuan proses penambahbaikan di masa akan datang.

/A/ ' : 53SIMPULA2 :esimpulan merupakan rumusan keseluruhan laporan industri yang pelajar buat bermula dari bab yang a*al.

/I/LI61RA(I7RU:U5A2 enarai rujukan yang dibuat hendaklah dilampirkan di bahagian belakang laporan selepas bahagian komen dan !adangan dengan menyatakan sumber rujukan sama ada dalam format American Psychological Association (APA) atau Modern Language Association (MLA)