Anda di halaman 1dari 3

1.

PENGENALAN Sebut sahaja seni, maka akan terpampang dibenak fikiran akan seni muzik atau seni

lakonan. Ini kerana pendedahan yang meluas telah diterima bagi kedua-dua cabang seni tersebut. Lantaran itu, seni muzik dan seni lakonan ini mempunyai impak yang bukan sedikit ke atas khalayak di negara ini. Nama-nama yang tersohor yang mewakili cabang seni ini sama ada kecil atau besar begitu mudah bermain di bibir masyarakat, tidak kiralah anak kecil, mahupun golongan yang lebih tua. Namun begitu, apabila memperkatakan tentang seni isual, ianya seakan jauh

terpinggir. !alaupun sebenarnya ia telah wujud lebih awal di kalangan masyarakat, kita masih merasakannya sebagai suatu cabang seni yang duduknya pada kelas kedua. "anya golongan tertentu sahaja yang benar-benar menghayati seni penghayatan estetika selayaknya. !alaupun kewujudan seni isual adalah seusia dengan peradaban manusia, namun masyarakat di #alaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. $ermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan %ertukangan& %ekerjaan 'angan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni (isual sejak kebelakangan ini, namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. Lantaran itu, sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya, mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada )ukun Negara, maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. %erubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. %erubahan ini turut merangkumi mata pelajaran %endidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni isual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. *i samping itu, ia juga menjadi serampang dua mata sebagai usaha membentuk minda baru masyarakat #alaysia, tidak sekadar memandang seni dari sudut estetikanya sahaja malahan mampu mengangkat darjat dan peranan seni ketamadunan negara. isual di dalam pembentukan isual dalam erti kata

1.1

Definisi Seni #engikut +amus *ewan ,disi baru, seni didefinisikan sebagai karya - sajak, lukisan,

muzik dan lain-lain . yang diciptakan dengan bakat, kebolehan mencipta sesuatu yang indah. Secara tidak langsung mengakui bahawa untuk menghasilkan sesuatu produk seni, bakat, kebolehan dan penghayatan serta pemahaman yang jitu amat penting. +ebolehan adalah sesuatu yang mampu dipelajari dan dibentuk manakala bakat pula adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri hasil daripada kurniaan Ilahi. +edua-dua ini saling berkait rapat di dalam menghasilkan sesuatu produk seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. #enurut "erbert )ead -'he #eaning of /rts. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik - /rt is ,0pression .. +esenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni isual. +epuasan, kenikmatan, kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. 1leh itu, biar dari sudut pandangan mana sekalipun, seni merupakan sesuatu yang berkait rapat dengan estetika dan keindahan. +eindahan yang mampu memukau dan mempersonakan mata dan hati yang menghayatinya dengan segenap pancaindera yang ada.

2.0

SENI DIORAMA *iorama adalah merupakan satu penciptaan semula daripada persekitaran alam yang

menunjukkan saat tertentu dalam masa. Ianya merupakan satu model tiga dimensi -2*. yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. +omposisi situasi tersebut hendaklah diletakkan di dalam satu kotak atau bekas yag ditebuk satu hingga tiga permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan atau pun sisi. 1bjek yang hendak disusun menggunakan kaedah diorama boleh digantung, didiri atau dilekatkan pada tapak dan dinding kotak&bekas tersebut. $ahagian dinding kotak dilukis latar belakang untuk menggambarkan situasi yang diperlukan berdasarkan tema diorama . bahagian tapak kotak pula dihias dengan bahan untuk menimbulkan situasi yang sama seperti tema diorama. *iorama biasanya dipamerkan di dalam muzium untuk menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah atau untuk tujuan pendidikan. *engan kata lain, diorama adalah satu seni yang bukan berbentuk lukisan tetapi satu luahan atau penciptaan semula yang diterjemahkan dalm bentuk objek.

Sebenarnya diorama mempunyai definisi yang cukup luas yang merangkumi hampir semua benda -objek.. Ia boleh menjadi apa sahaja atau dengan kata lain boleh digambarkan dengan tema apa sahaja, asalkan ianya boleh merakamkan gambaran yang tertentu dengan memaparkan beberapa jenis tempat kejadian dengan pelbagai objek. 'erdapat banyak jenis diorama yang boleh dihasilkan tetapi jika dilihat dengan lebih teliti, diorama ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu 31. Diorama untuk keseronokan (hobi *iorama jenis ini adalah yang sangat biasa dihasilkan oleh penggemar diorama. #ereka lebih tertumpu kepada tema-tema tertentu yang menjadi kegemaran mereka. $iasanya tema-tema seperti %erang *unia II, pertempuran 4antasy, philosophy #odel atau tema-tema yang lain. #ereka menghasilkan diorama lebih kepada kepuasan diri sendiri. 2. Diorama untuk !en"a#aran $an !embe%a#aran *iorama jenis ini pula mempunyai matlamat yang khusus bertujuan untuk mengajar penonton tentang subjek atau tema. $iasanya boleh dilihat di muzium di mana kejadian itu dibentangkan untuk menggambarkan satu sistem atau makhluk menunjukkan di habitat semula jadi mereka dan bagaimana mereka berinteraksi di dalamnya.