Anda di halaman 1dari 0

Bahagian A

I
Masa dicadangkan
: 45 minit
]
[
30 markah
I
1130/ 1
SULI T
Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti. Huraikan
pendapat anda tentang kesan-kesan
LJ"ring"n
p"ndut"ng asing tanpa izin di Malaysia. Panjang huraian hendaklah
antara 200 hingga 250 patah perkataan'
Gejala
sosial
Jenayah
Setinggan
Kesan
kedatangan
pendatang
asing
Ekonomi
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
3
1103/ t
Bahagian B
I
Masa yang dicadangkan : I
jam
30 minit
I
[
100 markah
I
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya
letrih
daripada 350 patah perkataan.
l. Kampung anda berpotensi menjadi sebuah kawasan pelancongan yang menarik.
Anda bercadang untuk menulis surat kepada pegawai daerah menyatakan
keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di kampung anda dan cadangan-
cadangan untuk meningkatkan kemudahan yang
ada.
Tulis surat itu selengkapnya.
2. Keselamatan anak-anak adalah tanggungjawab keluarga.
Bincangkan.
3. Mutu sukan negara kita pada masa ini berada pada tahap kurang memuaskan.
Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan kemerosotan mutu
sukan negara dan langkahJangkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
4. Pemimpin negara sering melawat ke luar negara uniuk meningkatkan
hubungan
dua hala dengan keiua-ketua negara yang
dikunjungi. Menerusi pertmuan yang
diadakan, banyak perkara yang dapat ditrincangkan.
Nyatakar faedah-faedah yang diperoleh hasil kunjungan tersebut.
5. Anda mendapati sebuah novel yang anda baca sangat menarik. Anda bercadang
untuk mengulas novel tersebut untuk disiarkan dalam sebuah akhbar tempatan.
Sediakan ulasan tersebul selengkapnya.
KERTAS SOAI-AN TAMAT D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m