Anda di halaman 1dari 12
BORRADOR ACTA NUM. 7/2007 2 les vint-i-tna hores i trenta minuts, previa convocatoria, ¢s constitueix a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial el Ple de la Conporacié en sessié publica Extraordinaria de primera convocatoria i amb el quorum legal establert segons "art. 98.c del TRLMRLC i sota la presidéncia de la Sra Alcaldessa M. Dolors Gabarra Gou amb l’assisténcia dels segdents regidors: A Barbens, dos de juliol de dos mil Sr. Josep M. Planes Anguera (CIU) Sra. Rosa M. Benet Castillo (C1U) Sr. Ramon Minguet Vidal (JpB-AM) Sta, M. Alba Solé Fabregat (IpB-AM) Sr, Ramon Valls Minguet (IpB-PM) ‘Actua de secretiria, amb caracier accidental Rosa Garriga Fontanet Abans de comengar la Sessié la Sra. Alealdessa vol que es com del Govern el condol @aquest Ajuntament a les families de les vietimes que hi ba hagut en Patemptat terrorista del lemen, on han mort turistes catalai hascos. Tot seguit es comenca la sessid amb el segiient, ORDRE DEL DIA: ACTA SESSIO ANTERIOR: 16 DE JUNY DE 2007 PRESSA DE POSSESSIO DE REGIDOR. PROPOSTA DE CREACIO DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT MEMBRES JUNTA GOVERN LOCAL I DELEGACIO COMPETENCIES. DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 6. DECRET D’ALCALDIA DE CONSTITUCIO D'AREES MUNICIPALS 1 DELEGACIONS ESPECIALS. 7. PROPOSTA D'ACORD COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS: CREACIO, ESTRUCTURA COMPETENCIAL I COMPOSICIO. 8. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINARIES DELS ORGANS COL-LEGIATS. 5. NOMENAMENT DELS REPRESENTANIS DE LA CORPORACIO EN ORGANS COL-LEGIATS. 10. CONSTITUCIO GRUPS MUNICIPALS. 11. SIGNATURES COMPTES BANCARIS A continuaci6 es passa al punt, 1, ACTA SESSIO ANTERIOR: 16 DE JUNY DE 2007 No es déna lectura a I'Acta de la sessié anterior, ja que ha estat repartida amb anterioritat, donant conformitat a l'art. 106.3 del TRLMRLC, No havent-hi cap esmena a fer, el Sr. Alcalde posa a votacié l'aprovacié de 'Acta de la Sessié anterior, que és aprovada per unanimitat. 2. PRESSA DE POSSESSIO DE REGIDOR. Per part de I’ Alcaldia es fa crida al Sr. José Luis Plaza Tolosa coma membre electe que va ser proclamat per la Junta Electoral de Zona el dia 31 de maig, com aresultat ue les eleccions celebrades el passat dia 27 de maig de 2007, per tal que prengui possessié del eamec, stan present en I’Acte el Sr. José Luis Plaza Tolosa, presenta la seva credencial de Regidor de J"Ajuntament de Barbens, per ester inclds en les Ilistes de candidats Dresentades pel partit de Convergéneia i Unié Comprovada la credencial, fa ta seva PROMESA en compliment del RD 707/79 de 5 abril (en relacié amb l'art. 108.8 de la LOREG) i pren possessi6 del cdrree de Regidor, fA DE CREACIO DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Tal i com determina l'article 20.1, apartat b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local (LBRL), "La Junta de Govern Local existeix en aquells municipis amb poblaci6 de dret superior als $.000 habitants i en els de poblacid inferio quan aixt ho disposi el ROM 0 aixi ho acordi el Ple". En idéntic sentit, els articles 48.1. b), del DI. 2/2003, de 28 dabril, TR de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya (TREMRLC) i 35.2-d), del Reglament ¢’Organitzacid, Funcionament i Régim Juridie de les Entitats Locals (ROF) (RD 2568/1986, de 28 de novembre). 3. PROPOS Conforme allo que s*assenyala a l'article 23 de la LBRL, a larticle 52 del ROF i Particle 54.1, del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC, la Junta de Govern Local, atesa llur naturalesa d'organ col-legiat, s'integra per !Alcalde i un nombre de Regidors no superior al ters del nombre legal d'aquests, els quals sén nomenats i separats, Iiurement, per |'Alcalde. A la Comissié de Govern li corresponen les facultats diassisténeia permanent a HAlealdia en excrcici de les seves atribucions, i l'exercici de totes aquelles ‘competéncies que el propi Alcalde i el Ple, ea el seu cas, li confereixin, amb les Timitacions que els articles 21.3 i 22.4 de le LBRL i articles 52.4 i 53.3, del DI. 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC. En virtut, dones, de quant stha exposet, es proposa al Ple de [°Ajuntament l'adopcié dels sbgtents acorts: Primer. Constituir, en el s{ de 'Ajuntament de BARBENS, la Junta de Govern Local, Com a brgan nevessari i col-legiat, el qual sintegrara per I'Alcalde i DOS, Regidors, equivalents al tere del nombre legal de membres daquesta Corparacié. De la composicié de la Junta de Govern Local i de les facultats, en el seu cas, delegades per ’Alealdia, se'n donard compte al Ple en Ja primera sessié que celebri amb posterioritat a la Resoluci6, i es publicaré al B.OLP., sense perjudici de la seva efectivitat a partir del dia segtient de la signatura de la mateixa. Segon. La Junta de Govern Local, com a drgan col-legiat, gaudira de les faoultats segiients: ~A- L'Assisténcia permanent a I'Alcaldia en lexercici de les seves atribucions. -B- Lexercici de les competéneies que I’Alcaldia, de forma expressa li delegui, Jes quals es materialitzaran, en el seu eas, mitjancant Decret, Tereer. Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relaci6 amb els assumptes 0 matéries objecte de delegacié, gaudiran d'idéntic valor que aquells acords que dicti PAlealdia en lexercici de les atribueions no delegades, + per tant posaran fi a la via administrativa en els termes de l'article S2 de la LBRL i amb els efectes previstos a la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Régim Juridic de les Administracions Pirbliques i del Procediment Administratiu Comd Quart, Els presents acords seran objecte de publicacio al BOP, sense perjudici de In seva eficacia a partir del dia segQent a la seva signatura, INTERVENCIONS Sr. R. Minguet: que no els hi queda massa clar quina és la Voluntat que hi ha per ct aquesta Junta de Govern Local, quan aixé aqui a Barbens, pel que tenen entés, ho van intentar una vegada i va durar 4 mesos. Demana a I’ Alcaldia que els hi expliqui perqué és necessari Que el seu grup des del seu punt de vista, els hi sembla que a ereacié d’aqui pot ser que exclogui a altres Regidors, que també representen a gent del poble. Que une vegada mirat els punts de ordre del dia i observa que la periodicitat de les sessions d’aquesta Junta eren quinzenals i que a aquestes reunions només hi assisteixen els regidors de la mateixa i que els tres regidors que representem a 200 persones del poble quedarem una mica despenjats si es substitueix aixd pels plens. Sra, Alealdessa: Que en principi Ia creacié de la Junta de Govern Local se la va plantejar per agilitar els trémits i donar-li competéncies. Que ho vol constituir com a prova i agilitar tots els trimits, que si interessa saber tot el que s"estd aprovant avors ho avaluaria si vosaltres podeu ser presents 0 no. I que ho fa com a prova i que ja sin a temps de dissoldre-la perd vol provar el funcionament d’una Junta de Govern, Sr, R. Minguet: pel tema d°agilitar tramits, pregunta si no es pot convocar plens més sovint perqué també hem vist que estan ficais al minim que marca la Hlei, que sin cada ‘tes mesos, Sra. Alealdessa: Que en al plantejar-se ella Ja formacié d'aquesta Junta de Govern Tepercuteix en que els plens ordinaris es facin en aquest termini de tres mesos tal com area Ja lei. Aixd no vol dir que hi bagi algun assumpte d'urgéncia i es tingui que convocar un ple extraordinari. De totes maneres continua volgué formar aquesta Junta de Gover Local com a prova i més endavant ja en parlarem. Sr. Valls: que tenia intencié de dir ef que ha dit el Sr. Minguet Sra. Alealdessa: que ella vol veure el seu funcionament isi la vostra participacié hi pot ser ho avaluara. Sr. Valls: que sempre quedés exelds perqué l'avaluacié pot ser negativa. Sra. Alealdessa: si_ hi podeu ser o no presents, que sap el que és una comissié de govern pel que s"ha explicat perd que creu que en un munieipi de les nostres caracteristiques ni hi hauria de ser, perqué sembla que es volgués apartar o donar més forga a unes altres persones Ja qual cosa el seu grup no ho wroba bé. Que a partir de 5.000 habitants és obligatori Sra. Alealdessa: que la constitueixo igualment j que estara en periods de prova. ia, Junta i realment es ne No hayent més interyencions la Sra. Alcaldessa passa a Ia votacié Vots a favor: Sra. Gabarra, Sr. Planes, Sr. Plaza, Sra. Benet,