Anda di halaman 1dari 19

Ang Kapangyarihan ng Wika, Ang Wika ng Kapangyarihan

ni Conrado de Quiros

TSISMISAN GAME
Bubuo ng limang pangkat na may apat na kasapi. Papiliin ang bawat pangkat ng isang magsasaulo ng pangungusap na ibibigay ng guro.

Mekaniks
1. Pabulong na ipapasa ng unang kasapi sa kasunod ang pahayag na kaniyang naisaulo.

Mekaniks
2. Pabulong na ipapasa ang pangungusap hanggang makaabot ito sa huling kasapi.

Mekaniks
3. Kapag nakuha na ng huling kasapi ang pangungusap, isusulat niya ito sa pisara.

Mekaniks
4. Huhusgahan ng klase (na hindi kasali sa tsismisan) ang pinakamalapit na pahayag sa orihinal na pangungusap.

Bawat isang pangkat ay my representante na kukuha ng mensahe.

Pangkat 1

Mary Macs mothers making Mary Mac marry me

Pangkat 2

My mothers making me marry Mary Mac.

Pangkat 3

Will I always be so merry when Marys taking care of me?

Pangkat 4

Will I always be so merry when I marry Mary Mac?

Mga tanong sa mga mag-aaral:

1. Bakit magkakaiba ang nakasulat? 2. Bakit hindi natandaang mabuti ang mga salitang ginamit sa pangungusap? 3. Para saan ang wika? 4.Para saan ang mga salita?

Presentasyon:

1. Sino sa inyo ang may alagang hayop?

Presentasyon:

2. Ano ang kanilang pangalan?

Presentasyon:

3. Paano mo sila kinakausap?

Presentasyon:

4. Anong wika ang gamit ninyo? Bakit?

Presentasyon:

5. Ano ang diyaryong binabasa sa inyo? Anong istasyon ng radyo ang pinakikinggan ninyo?

Presentasyon:

6. Ano ang wikang ginagamit dito?

Pagpapayaman (25 minuto)


1. Basahin nang malakas ang Talata 3. Ano ang sinasabing gamit ng wika? Ipaliwanag. 2. Bakit nasabi sa Talata 4 na: malaki ang halaga ng Ingles bilang isang paraan ng komunikasyon? Ipaliwanag ang sagot. Bigyang-patunay ang inyong pananaw. 3. Bakit napakahalaga ng wikang Ingles sa paglalakbay ng isip? 4. Masasabi bang ang wikang Ingles ang susi sa pag-unlad ng Filipinas?